Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselsteinin2017


1 Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselsteinin2017 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenscho...
Author:  Victor Abbink

0 downloads 66 Views 248KB Size

Recommend Documents


No documents


Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselsteinin2017 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO). Door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn er vanaf 1 januari 2018 geen peuterspeelzalen meer geregistreerd in het LRK. De gegevens in het LRK zijn met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor komen peuterspeelzalen niet meer voor in de jaarverantwoordingscijfers van 2017.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.Deze jaarverantwoording is gebaseerd op de gegevens die gemeenten en GGD-en vastgelegd hebben in (de databases van) het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Inspecteren (GIR I) en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Handhaven (GIR H). Gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om een toelichting te geven op deze gegevens. Indien de gemeente hiervan gebruik gemaakt heeft, zijn deze toelichtingen opgenomen in de voorliggende jaarverantwoording. Deze jaarverantwoording omvat de belangrijkste aspecten voor de uitvoering van de wettelijke taken voor de uitvoering van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang.

1. Criterium RegistervoeringVolgens de gemeente is het LRK in verslagjaar 2017 juist, volledig en actueel geweest. Het LRK moet juist en volledig zijn gevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kunt u denken aan: ingediende mutaties (inschrijvingen, uitschrijvingen, wijzigingen) die niet op tijd zijn verwerkt; onjuiste informatie door onjuiste invoer. Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente ook de opgelegde en onherroepelijke handhavingsbesluiten aanwijzing, boete, last onder dwangsom en exploitatieverbod gepubliceerd hebben in het LRK. Mutaties die de houder niet heeft doorgegeven, vallen buiten dit criterium.

2. Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen Afhandeling aanvragen KDV, BSO, GOB, VGO Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvragen (%)

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het aandeel tijdig afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een gemeente zijn geregeld. De gemeente heeft 14 aanvragen ontvangen waarvan er 13tijdig afgehandeld zijn.

Uitstel verleend in verband met het niet tijdig kunnen aanleveren van stukken zoals de VOG RP.

3. Criterium Uitvoering inspecties A. Uitvoering inspecties - KDV, BSO, GOB Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (jaarlijkse inspecties) (%)

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD voert inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor iedere nieuwe locatie dient binnen 3 maanden na registratie een jaarlijks onderzoek plaats te vinden. Deze indicator zegt iets over in hoeverre de gemeente erin is geslaagd om alle locaties te laten inspecteren. De GGD heeft 38 van de 40 locaties geïnspecteerd. 1 KDV biedt tijdelijk elders opvang in verband met verbouwing eigen pand. Deze wordt in de zomer van 2018 geïnspecteerd.1 KDV heeft uitstel van na-onderzoek gekregen omdat er niet binnen 3 maanden geëxploiteerd werd en is in februari 2018 geïnspecteerd.

B. Uitvoering inspecties (VGO nieuw) Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) (%)

Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang dient voor registratie geïnspecteerd te worden. Deze indicator zegt iets over de mate waarin de gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft 8 van de 8 nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd.

C.Uitvoering inspecties VGO bestaand Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties - VGO bestaand (%)

Tenminste 5% van het bestaande bestand van voorzieningen voor gastouderopvang (VGO) moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Deze indicator zegt iets over in welke mate de norm ten aanzien van inspecties bij bestaande VGOlocaties wordt gehaald. De gemeente moest minimaal 2 VGO-locaties inspecteren en heeft er 3 geïnspecteerd.

4. Criterium Handhaving A. Ingezette handhavingstrajecten bij rapporten met Advies Handhaven Grafiek 5: Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsadvies (%)

Gemeenten moeten handhaven als uit toezicht blijkt dat er overtredingen zijn. Een voorbeeld van een overtreding is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. Deze indicator geeft aan in hoeverre de gemeente bij een rapport met overtreding(en) en het advies “handhaven”, een handhavingstraject opstart. De gemeente heeft 2 handhavingstrajecten ingezet naar aanleiding van de 2 rapporten met handhavingsadvies.

Alle rapporten met een handhavingsadvies zijn opgepakt.

B. Handhavingsacties op overtredingen Tabel 1a: Totaal aantal overtredingen (aantal) IJsselstein Totaal overtredingen 5

Tabel 1b: Ingezet actietype op overtredingen (%) IJsselstein 25.000 - 50.000 inwoners Utrecht (Pr) Nederland handhavingsactie 0,0 76,0 85,9 83,0 beredeneerd niet handhaven geen actie vastgelegd

100,0 0,0

16,4 9,2

15,1 0,2

12,0 7,1

Als er een overtreding wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen zijn om toch niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde overtreding betreft op een locatie die inmiddels failliet is. Als er zonder reden niet wordt gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de handhavingsplicht voldoet.Deze indicator geeft aan hoe vaak de gemeente bij een overtreding(en) een handhavingsactie inzet, beredeneerd niet handhaaft of geen handhavingsactie vastlegt. De gemeente heeft 0 keer een handhavingsactie ingezet en 5 keer beredeneerd niet gehandhaafd op 5 overtredingen uit de rapporten met een handhavingsadvies.

Er is 5 keer beredeneerd niet gehandhaafd op 5 overtredingen. Hiervoor zijn wel door de gemeente waarschuwingsbrieven uitgegaan en is nader onderzoek door de GGD gedaan.Pedagogisch beleid:kennis en handelen overeenkomstig pedagogisch beleidsplan- waarborgen emotionele veiligheidpersoneel, begeleiding en bemiddeling (nog niet te beoordelen in verband met te kort actief zijn)kwaliteitscriteria, intakegesprekken en vastleggen werkplanRisico inventarisatie:- zorgdragen voor gezondheids- en veiligheidsmaatregelen (lichte overtredingen welke direct hersteld zijn)Alle tekortkomingen zijn adequaat op korte termijn aangepakt zodat aan wettelijke eisen is voldaan.

Bijlage Aanvragen Tijdig afgehandelde aanvragen Te inspecteren locaties Geinspecteerde locaties

IJsselstein 14 13 40 38

Te inspecteren VGO-locaties nieuw Geinspecteerde VGO-locaties nieuw

8 8

Te inspecteren VGO-locaties bestaand Geinspecteerde VGO-locaties bestaand

2 3

Rapporten met handhavingsadvies Ingezette handhavingstrajecten

2 2

Totaal overtredingen Overtredingen met handhavingsactie

5 0

Overtredingen met gemotiveerd niet handhaven Overtredingen met geen actie vastgelegd

5 0

Bronnen De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de gemeente IJsselstein.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.