Trekpleister Aansprakelijkheidsverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010T-AV


1 Trekpleister Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010T-AV2 Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één g...
Author:  Josephus de Winter

0 downloads 1 Views 116KB Size

Recommend Documents


Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden
1 Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP2 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een...

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Agrariërs
1 Inhoud Dekking Aansprakelijkheid voor Agrarische Bedrijven Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkoms...

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN EN BEROEPEN
1 IJZONERE VOORWREN NSPRKELIJKHEISVERZEKERING ERIJVEN EN EROEPEN véro chmea Sophialaan E Leeuwarden Postbus S Leeuwarden Voorwaarden modelnum...

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008
1 AEGON Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 30082 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u ...

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
1 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt financ...

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
1 Algemene Polisvoorwaarden PP Hier leest u de polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. Daarnaast gelden er polisvoorwaarden per verzekeri...

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. INHOUD Algemene en bijzondere voorwaarden Pagina
1 POLISVOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren MODEL PZP3.0-AVP2016 INHOUD Algemene en bijzondere voorwaarden Pagina Artikel 1 Wa...

Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering KHN. Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden. Versie
1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Versie2 Inhoud Algemene Bepalingen...3 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen......

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Agrarische Bedrijven
1 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Agrarische Bedrijven SAA.AGAVB.001 SAA Assuradeuren Saa Assuradeuren SAA.AGAVB.001 Aansprakelijkheidsverze...

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad truckbedrijven
1 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad truckbedrijven Met de Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad truckbedrijven verzeke...Trekpleister Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere Voorwaarden nr. 2010T-AV

Inhoudsopgave

Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010T en hebben betrekking op de Aansprakelijkheidsverzekering

Pagina 1. 2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

3.

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4. 4.1

2

Begripsomschrijvingen

3

Dekking

3

Uitsluitingen en beperkingen

4

Schade

7

Omschrijving van de dekking Dekkingsgebied Onderlinge aansprakelijkheid Proceskosten en wettelijke rente Zekerheidstelling Onroerende zaken Vriendendienst Huisdieren Opzet Seksuele gedragingen Opzicht Motorrijtuigen Vaartuigen Luchtvaartuigen Uitoefenen (neven)beroep/bedrijf of betaalde handarbeid Wapens Vaststellen en regelen van de schade

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.

Verzekerden “in gezinsverband” zijn:a u, de verzekeringnemer; b uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner; c de met u in gezinsverband samenwonende personen; d de ongehuwde (pleeg- en/of stief-) kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner die uitwonend zijn voor studie; e de bij u inwonende (groot-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner; f uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; g uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

1.2.

Verzekerden “alleenstaand” zijn:a u, de verzekeringnemer; b uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; c uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

1.3.

SchadeOnder schade wordt verstaan: a Schade aan personen (ook wel: lichamelijke- of letselschade): schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, inclusief de daaruit voortvloeiende schade. b Schade aan zaken (ook wel materiële schade): schade door beschadiging of vernietiging of verloren gaan van zaken/spullen van anderen dan de verzekerden, inclusief de daaruit voortvloeiende schade .2.

Dekking

2.1

Omschrijving van de dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur binnen de particuliere hoedanigheid.

Voor alle verzekerden tezamen wordt per schadegebeurtenis niet meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. Voor schade in de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt nooit meer vergoed dan € 1.250.000,-

2.2

DekkingsgebiedDe verzekering biedt dekking voor schade ongeacht waar ter wereld deze schade is veroorzaakt of ontstaan.

2.3

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is alleen verzekerd voor de door de betrokken verzekerden geleden schade aan personen en alleen als deze verzekerden voor deze schade geen recht hebben op een vergoeding uit een andere verzekering of een voorziening. Als sprake is van aansprakelijkheid van een verzekerde ten opzichte van het huispersoneel dan is ook schade aan zaken verzekerd. Voorwaarde is wel, dat de schade moet zijn ontstaan tijdens werkzaamheden voor verzekerde door het huispersoneel.

2.4

Proceskosten en wettelijke renteBoven het verzekerde bedrag vergoeden wij: - de kosten van proces- en rechtsbijstand, gemaakt met onze toestemming of op ons verzoek; - de wettelijke rente over de gedekte schade.

2.5

Zekerheidstelling

Als de overheid – als waarborg voor de rechten van een benadeelde - het stellen van geldelijke zekerheid verlangt, stellen wij deze tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag. Alleen wij mogen over de zekerheidstelling beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om deze terugbetaling voor elkaar te krijgen.

2.6

Onroerende zaken

Met betrekking tot schade door onroerende zaken is alleen de aansprakelijkheid van u of van een van de inwonende verzekerden verzekerd als bezitter van: - het door hem/haar bewoonde pand of woonboot, met de daarbij behorende bebouwingen, ook als een deel daarvan wordt verhuurd;

32.7

- een woning of woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, die door hem/haar was of zal worden bewoond; - een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, maar deze mag niet uitsluitend dienen tot verhuur.

Vriendendienst

Bij het beoordelen van aansprakelijkheid zullen wij geen beroep doen op het feit, dat de schade is toegebracht in het kader van een vriendendienst.

Bij het vergoeden van zo’n schade: - worden alle aanspraken op uitkering, die de benadeelde uit een andere verzekering of een voorziening, in mindering gebracht; - wordt geen schade vergoed, als de partij die schadevergoeding eist, een ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar wettelijke erfgenamen; - wordt niet meer uitgekeerd dan € 12.500,- per gebeurtenis voor alle benadeelden tezamen.

Vriendendienst Onder vriendendienst wordt verstaan: vrienden, bekenden of familieleden die elkaar helpen, zonder dat zij daarvoor betaald worden. Denk hierbij aan het helpen met schilderen of behangen als vrienden een nieuw huis hebben, of aan hulp bij verhuizing.

2.8

HuisdierenVerzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw huisdieren.

3.

Uitsluitingen en beperkingen

3.1

OpzetNiet verzekerd is de aansprakelijkheid: - van een verzekerde voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit opzettelijk tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; - van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit opzettelijk wederrechtelijk tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten van een of meer tot de groep behorende personen. Verzekerde zelf hoeft niet wederrechtelijk te hebben gehandeld of na te hebben gelaten. Deze uitsluitingen gelden ook als de verzekerde of, in geval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen, zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen. Toelichting Deze uitsluiting is met name bedoeld voor gevallen waarin sprake is van crimineel, gewelddadig, discriminerend of intimiderend gedrag. Bij het beoordelen van de vraag of nu sprake is van opzet kijken wij daarom naar het gedrag en niet naar het gevolg. Zo valt niet onder deze uitsluiting de situatie dat een fietser met opzet door rood licht rijdt en iemand verwondt. Zijn opzet is immers niet gericht op het toebrengen van letsel. Onder de uitsluiting valt wel de situatie dat iemand een ander mishandelt, ook al loopt het slachtoffer daarbij letsel op dat de verzekerde niet had bedoeld.

3.2

Seksuele gedragingenNiet verzekerd is de aansprakelijkheid: - van een verzekerde voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; - van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende personen.4

3.3.

Opzicht

Met opzicht wordt bedoeld, dat u spullen van een ander in uw bezit heeft en/of gebruikt. In sommige gevallen bent u hiervoor verzekerd, in andere gevallen niet. 3.3.1. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: a aan spullen die een verzekerde of iemand namens hem/haar bezit, gebruikt of om welke reden dan ook onder zich heeft uit hoofde van: - een huur-, huurkoop-, lease-, (erf)pacht- of pandovereenkomst; - de beoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; - het verrichten van (handen)arbeid anders dan bij wijze van vriendendienst. b aan spullen die een verzekerde onrechtmatig bezit of gebruikt. c aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vaartuigen en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens deze bezit of gebruikt. 3.3.2. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: a aan andere spullen dan hier boven genoemd die een verzekerde onder zich heeft; b door een verzekerde toegebracht aan een gehuurde woning of een onderdeel daarvan; c aan een voor vakantiedoeleinden gebruikt verblijf (zoals een vakantiehuis, appartement en hotelkamer), inclusief de daarin aanwezige inboedel, voor zover deze schade is veroorzaakt door brand of water of stoom gestroomd uit leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding of centrale verwarming.

De dekking onder a en b bedraagt ten hoogste € 12.500,- per gebeurtenis.

Voorbeeld U leent de boormachine van uw buurman. Tijdens het boren valt het apparaat en deze is kapot. De schade is verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering (tot € 12.500,-). U huurt een boormachine bij een verhuurbedrijf. Tijdens het boren valt de machine en is kapot. Deze schade is niet verzekerd; u heeft een huurovereenkomst met de verhuurder en schade aan gehuurde spullen is uitgesloten van de dekking. U leent de scooter van de buren. Tijdens het ritje valt u en de scooter is beschadigd. Nu sprake is van een motorrijtuig dat bij u in gebruik is, is deze schade niet verzekerd.

3.4. Motorrijtuigen 3.4.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. 3.4.2. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid: a passagier van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig; b huispersoneel van u, uw echtgeno(o)t(e) en de met u in gezinsverband samenwoonde kinderen voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere verzekerden houder of bezitter is; c motorisch voortbewogen maaimachines en kinderspeelgoed van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen maaimachines en kinderspeelgoed (inclusief een op afstand bediende modelauto), die niet sneller kunnen dan 16 km per uur; d joyriding van een verzekerde die jonger is dan 18 jaar voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig. Verzekerd is ook de schade die hierbij ontstaat aan het motorvoertuig zelf. De maximale vergoeding bedraagt € 10.000,-. Joyriding: elk onrechtmatig gebruik van een motorrijtuig, zonder dat het de bedoeling is zich dit motorrijtuig toe te eigenen.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig.5

e Elobike van een verzekerde veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning (“Elobike”); f aanhangwagen (inclusief caravan en boottrailer) van een verzekerde voor schade toegebracht met of door aanhangwagens. Voorwaarde hierbij is dat de aanhangwagen niet gekoppeld is aan een motorrijtuig en de schade is veroorzaakt nadat de aanhangwagen is losgekoppeld en veilig buiten het verkeer is geplaatst. Voorbeeld: Wel verzekerd: een aanhanger staat geparkeerd op een veilige plaats (bijv. een parkeervak), met de handrem aangetrokken. U wilt deze aanhanger aan uw auto koppelen. Tijdens het manoeuvreren van de aanhangwagen naar de auto, raakt u de controle over de aanhangwagen kwijt. Het gevolg is dat de aanhangwagen tegen de auto van de buren botst. Niet verzekerd: u koppelt de aanhangwagen los van uw auto en u raakt vervolgens de controle over de aanhangwagen kwijt. Het gevolg is dat de aanhangwagen tegen de auto van de buren botst. Deze aanhangwagen is nog niet veilig buiten het verkeer geplaatst. (U heeft dekking op de aansprakelijkheidsverzekering van uw auto.)

3.5. Vaartuigen 3.5.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. 3.5.2. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde: a roeiboot, kano, modelboot, zeilboot, surf-/zeilplank voor schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, zeilboot (met een zeiloppervakte van ten hoogste 16 m2), surf-/zeilplank of een op afstand bediende modelboot. U heeft geen dekking als de boot is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK); b woonboot voor schade veroorzaakt met of door een door verzekerde bewoonde woonboot, die is afgemeerd op de vaste ligplaats; c passagier als passagier van een vaartuig; d joyvaren voor schade veroorzaakt door joyvaren met een vaartuig door een verzekerde jonger dan 18 jaar. Joyvaren: elk onrechtmatig gebruik van een vaartuig, zonder dat het de bedoeling is zich het vaartuig toe te eigenen.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: - als het vaartuig is gestolen of verduisterd; - aan het vaartuig zelf.

3.6. Luchtvaartuigen 3.6.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, een luchtschip, een modelraket, of een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand. 3.6.2. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde: a deltavliegen, parasailing, parachutespringen, kitesurfen voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing, parachutespringen en kitesurfen; b (kabel)vlieger, zeil- en modelvliegtuig voor schade met of door (kabel)vliegers, zeil- en modelvliegtuigen, met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 en een gewicht van maximaal 25 kg; c passagier van een luchtvaartuig als passagier van een luchtvaartuig.

6

3.7.

Uitoefenen (neven)beroep/bedrijf of betaalde handarbeid

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade als deze is toegebracht bij het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van betaalde (handen)arbeid.

Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door: a uw huispersoneel; b uw ongehuwde, inwonende of voor studie uitwonende kinderen, als zij tijdens vakantie, vrije tijd of studie, werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten (vakantiewerk, zaterdagbaan); c een verzekerde tijdens het verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk.

3.8

Wapens

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van wapens: - als bedoeld in Wet Wapens en Munitie, als verzekerde geen vergunning heeft; - tijdens de jacht.

4.

Schade

4.1.

Vaststellen en regelen van de schade

a Wij zorgen voor de vaststelling en regeling van de schade. Wij zullen zonodig de benadeelde rechtstreeks schadeloos stellen en met deze schikkingen treffen. Wij houden hierbij altijd de belangen van de verzekerde in het oog. b Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan samen met andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen – naar keuze van de verzekerde – naar evenredigheid verminderd.

AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. KvK 27085000

S 42373 a december 20107

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.