Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg, bruistabletten


1 BRUIS 600 mg Version 2017_12 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg, brui...
Author:  Sofie Bogaert

0 downloads 2 Views 136KB Size

Recommend Documents


LEIDAPHARM HOESTTABLETTEN BRUIS ACETYLCYSTEINE 600 MG, BRUISTABLETTEN RVG Version Page 1 of 6
1 LEIDAPHARM HOESTTABLETTEN BRUIS ACETYLCYSTEINE 600 MG, BRUISTABLETTEN RVG Module PIL Version Page 1 of 6 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Leidapharm hoe...

Calcium bruis 500 PCH, bruistabletten 500 mg Calcium bruis 1000 PCH, bruistabletten 1000 mg calciumcarbonaat
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calcium bruis 500 PCH, bruistabletten 500 mg Calcium bruis 1000 PCH, bruis...

Ranitidine-ratiopharm Bruis 150 mg, bruistabletten Ranitidine-ratiopharm Bruis 300 mg, bruistabletten ranitidine
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ranitidine-ratiopharm Bruis 150 mg, Ranitidine-ratiopharm Bruis 300 mg, ra...

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER acetylcysteïne hoesttabletten bruis Apotex 200 mg, bruistabletten Acetylcysteïne
1 ACETYLCYSTEÏNE HOESTTABLETTEN BRUIS APOTEX 200 MG, BRUISTABLETTEN Module Version 2014_07 Page 1 of 6 BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ac...

Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat ibuprofen
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen bruis 600 mg PCH, ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat...

RANITIDINE-RATIOPHARM BRUIS 150 MG RANITIDINE-RATIOPHARM BRUIS 300 MG bruistabletten
1 1.3.1: Productinformatie Bladzijde: 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ranitidine-ratiopharm Bruis 150 mg, Ranitidine-ratiopharm Bruis 300 mg, 2. KWALIT...

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers acetylcysteïne
1 Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Apothekers acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informati...

Ranitidine Bruis 150 PCH, bruistabletten 150 mg ranitidine hydrochloride
1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ranitidine Bruis 150 PCH, 150 mg ranitidine hydrochloride Lees goed de hel...

ACETYLCYSTEÏNE HOESTTABLETTEN BRUIS APOTEX 200 MG, BRUISTABLETTEN RVG Version 2017_08 Page 1 of 6. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
1 Version 2017_08 Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acetylcysteïne hoesttabletten bruis Apotex 200 mg, bruistabletten Acetylcy...

Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 600 mg acetylcysteïne
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg Vicks Hoest Bruistabletten ...TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 1 of 6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg, bruistabletten Acetylcysteïne Voor volwassenen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.  Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg en waarvoor wordt dit middel ingenomen? 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1.

Wat is Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun en vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Het middel wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte), en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp). Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 2.

Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken.

TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 2 of 6

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  Wanneer u lijdt aan een aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (astma bronchiale), kunt u last krijgen van een benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). Wanneer zich een dergelijke aanval voordoet, dient u de behandeling met dit middel onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.  Wanneer u een maagzweer heeft of in het verleden heeft gehad, omdat dit middel uw maagwand kan irriteren. In het bijzonder wanneer u andere middelen gebruikt waarvan bekend is dat zij de maagwand kunnen irriteren.  Er zijn zeer zeldzame gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of acute overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (Lyell syndroom) die in verband konden worden gebracht met gebruik van dit middel. In de meeste gevallen gebruikte men echter minstens één ander geneesmiddel dat waarschijnlijk de oorzaak voor deze reacties was.  Wanneer er zich nieuwe veranderingen aan de huid of slijmvliezen voordoen, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en dient u onmiddellijk met het gebruik van acetylcysteïne te stoppen.Vooral aan het begin van de behandeling kan, doordat het vastzittende slijm vloeibaar wordt, dit in volume toenemen. Wanneer u niet in staat bent om dit vloeibare slijm effectief op te hoesten, dient u een arts te raadplegen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het slijm te verwijderen.  Middelen zoals Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis die het slijm oplossen (mucolytica) kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar verstoppen vanwege de eigenschappen van de luchtwegen bij deze leeftijdsgroep. Hierdoor kan het vermogen om het slijm op te hoesten beperkt zijn. Daarom mag dit middel niet door kinderen onder 2 jaar gebruikt worden.  bruistabletten zijn niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar  Het kan voorkomen dat u bij openen van de verpakking een lichte zwavelgeur (de geur van rotte eieren) waarneemt. Dit is een eigenschap van de werkzame stof en normaal. Het wijst niet op een verandering van het geneesmiddel. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, los deze dan niet tegelijk met dit middel op. Wanneer u geneesmiddelen ter bestrijding of voorkoming van infecties (antibiotica) moet gebruiken, wordt geadviseerd om deze twee uur voor of na dit middel in te nemen. Tijdens het gebruik van dit middel mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten. Dit middel kan de bloeddrukverlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)), versterken. Voorzichtigheid is geboden. Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis afnemen. Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat

TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 3 of 6

dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap De gegevens uit onderzoek naar acetylcysteïne gebruik bij zwangere vrouwen is beperkt. Uit proeven met dieren zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten gebleken op de zwangerschap, of de ontwikkeling van het kind voor, tijdens en na de geboorte. Gebruik dit middel alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Het is niet bekend of acetylcysteïne overgaat in de moedermelk. Gebruik dit middel alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens het geven van borstvoeding. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg bevat natrium Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg bevatten 115 mg natrium per bruistablet. De aanbevolen dagdosering levert 115 mg natrium bij volwassenen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. 3.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering voor volwassenen is 1 maal per dag 1 bruistablet. Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten, (ouderen en verzwakte patiënten), wordt aanbevolen om de tablet ’s ochtends in te nemen. Los de bruistablet op in een half glas water. De oplossing meteen opdrinken. Gebruik dit middel altijd precies volgens de voorschriften. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Klachten die kunnen voorkomen zijn: misselijkheid, braken en diarree. Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of

TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 4 of 6

apotheker. Bent u vergeten dit middel in te nemen? Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de “vergeten” dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals weergegeven onder “Hoe neemt u dit middel in”. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:  Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).  Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem). Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op dit middel. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor. Informeer uw arts als u één van de onderstaande bijwerkingen ervaart:  Benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen);  Bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu);  Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie); Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor.  Overgevoeligheid;  Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem;  Hoofdpijn;  Oorsuizen (tinnitus);  Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis);  Diarree;  Koorts (pyrexie);  Verlaagde bloeddruk;

TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 5 of 6

 Buikpijn;  Misselijkheid;  Braken; Deze bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) voor. Wanneer u last heeft van maag- of darmzweren, of hier in het verleden last van heeft gehad, kan acetylcysteïne een ongunstig effect hebben op uw maagdarmslijmvlies. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Na openen van een tablettencontainer is het product 10 dagen houdbaar. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen buitenverpakking of op de tablettencontainer na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne - De andere stoffen in dit middel zijn natriumwaterstofcarbonaat (E500) (overeenkomend met 115 mg natrium),citroenzuur (E330), sucralose (E955) en sinaasappelsmaakstof (bevat o.a. Arabische Gom (E414), Butylhydroxyanisol (E320), Citroenzuurmonohydraat (E330) en Maltodextrine). Hoe ziet Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg, bruistabletten zijn ronde, platte, witte tot geelachtige bruistabletten. De tabletten zijn verpakt in een polypropyleen tablettencontainer met een polyethyleen dop en een droogmiddel of in aluminium/aluminium blisterverpakkingen.

TREKPLEISTER HOESTTABLETTEN ACETYLCYSTEINE BRUIS 600 mg

Module 1.3.1.3

RVG 119693

PIL

Version 2017_12

Page 6 of 6

De tabletten zijn per twee verpakt in 3, 5, 6, 10 of 15 aluminium/aluminiumblisterverpakkingen of de tabletten zijn per 6 of 10 verpakt in 1 of 2 containers of de tabletten zijn per 20 verpakt in 1 container. De tablettencontainers of de blisterverpakkingen zijn verpakt in kartonnen dozen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Marel BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland Fabrikant Apotex Nederland BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland In het register ingeschreven onder: Trekpleister Hoesttabletten Acetylcysteïne Bruis 600 mg, bruistabletten RVG 119693 Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2018.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.