Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg Module


1 Version Page 1 of 9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg, zachte capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN...
Author:  Lucas Devos

0 downloads 1 Views 91KB Size

Recommend Documents


Kruidvat Paracetamol liquid caps 500 mg, zachte capsules
1 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER KRUIDVAT PARACETAMOL LIQUID CAPS 500 mg, zachte capsules paracetamol Lees goed ...

Paracetamol 500 mg granulaat Module Bijsluiter. Paracetamol Disphar 500 mg, granulaat Paracetamol
1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Paracetamol Disphar 500 mg, granulaat Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel ...

paracetamol 500 mg (Paracetamol 1 ) f. tab. d.t.d. no. XX (of zetpillen FNA of caps FNA)
1 Appendix: receptuur Pijnstillers R/ paracetamol 500 mg (Paracetamol 1 ) f. tab. d.t.d. no. XX (of zetpillen FNA of caps FNA) S. met twee tabletten b...

PARACETAMOL TRIANGLE PHARMA 500 mg, tabletten paracetamol
1 PARACETAMOL TRIANGLE PHARMA 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat bela...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol 500 mg granulaat Module Samenvatting van de productkenmerken
1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 500 mg, granulaat 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén zakje bevat 500 mg parace...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol 500 mg ratiopharm, tabletten paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol 500 mg ratiopharm, paracetamol Lees goed de hele bijsluiter vo...

Paracetamol Teva 500 mg, tabletten paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg, paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat ...

Paracetamol Mdq 500 mg, tabletten Paracetamol
1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol Mdq 500 mg, Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig...Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 1 of 9

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg, zachte capsules

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule bevat 500 mg paracetamol. Hulpstoffen met bekend effect: Elke capsule bevat 58,2 mg sorbitol, 6,0 mg propyleenglycol en lecithine (dat soja olie bevat). Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM Zachte capsule. Een witte, ovale (afmeting: 11), zachte gelatine capsule.

4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Bij hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, spit, zenuwpijn, menstruatiepijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie. 4.2 Dosering en wijze van toediening Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar Dosering en wijze van toediening Volwassen en jongeren vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): zo nodig 1 à 2 capsules (500-1000 mg) per keer, maximaal 6 capsules (3000 mg) per 24 uur. De pediatrische dosering dient gebaseerd te worden op het lichaamsgewicht, en er dient een passende doseringsvorm te worden gebruikt. Voor kinderdoseringen zie onderstaande tabel: Gewicht Leeftijd Aantal capsules Maximaal aantal Maximale (kg) (jaren) per keer doseringen per dag dagdosering (mg) 30-40 9-12 1 3-4 hele capsules 1500-2000 40-55 12-15 1 4-6 hele capsules 2000-3000 >55 >15 1-2 6 hele capsules 3000 De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende gewichts- en/of leeftijdscategorie. Aanwijzingen voor gebruik:  De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn  Het toedieningsinterval moet tenminste 4 uur bedragen.

   

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 2 of 9

De aangegeven dosering per 24 uur niet overschrijden vanwege het risico op ernstige schade aan de lever (zie rubrieken 4.4 en 4.9). Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten. Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan. Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Speciale populaties: Nierinsufficiëntie In geval van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), dient de dosis te worden verlaagd: Glomerulaire filtratiesnelheid Dosis 10-50 ml/min 500 mg / 6 uur <10 ml/min 500 mg / 8 uur Leverinsufficiëntie Voor patiënten met onvoldoende werking van de lever (leverinsufficiëntie) of het Syndroom van Gilbert dient de dosis te worden verlaagd (niet hoger dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g)) en het toedieningsinterval te worden verlengd. Overig De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g) in de volgende situaties: ● volwassenen die minder dan 50 kg wegen ● milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht) ● uitdroging ● chronische ondervoeding ● chronisch alcoholisme Wijze van toediening: Capsule: Capsule doorslikken met voldoende water of desgewenst in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed roeren en opdrinken. De inname van paracetamol met voedsel en vocht heeft geen invloed op de werkzaamheid van het geneesmiddel. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de capsule. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik  De aanbevolen dosis dient niet te worden overschreden.  Langdurig of frequent gebruik wordt ontmoedigd.

  

   

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 3 of 9

De patiënten moeten het advies krijgen om geen andere producten gelijktijdig te gebruiken die ook paracetamol bevatten. In geval van hoge koorts, verschijnselen van secundaire infectie of persistentie van de symptomen dient de behandeling te worden heroverwogen. Het in één keer innemen van meerdere dagelijkse doses kan ernstige schade aan de lever toebrengen; in dergelijke gevallen komt bewusteloosheid niet voor. Er dient echter wel direct medische hulp te worden ingeroepen, zelfs wanneer de patiënt zich goed voelt, vanwege het risico op irreversibele schade aan de lever (zie rubriek 4.9). Langdurig gebruik kan leiden tot schade en dient alleen onder medisch toezicht plaats te vinden. Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van paracetamol aan patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie, milde tot matige leverinsufficiëntie (incl. Syndroom van Gilbert), ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh>9), acute hepatitis, gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die invloed hebben op de leverfunctie, glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie, hemolytische anemie, alcoholmisbruik, uitdroging en chronische ondervoeding. Het gevaar van overdosering is groter bij patiënten met niet-cirrhotische alcoholische leveraandoeningen. In geval van chronisch alcoholisme is voorzichtigheid geboden. De dagelijkse dosis mag dan de 2 gram niet overschrijden. Gedurende de behandeling met paracetamol mag geen alcohol worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij astmatische patiënten die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur, omdat lichte bronchospasmen zijn gemeld als kruisreactie na gebruik van paracetamol. Bij jongeren die worden behandeld met 60 mg/kg/dag paracetamol is de combinatie met een ander antipyreticum niet toegestaan, behalve bij gebrek aan effectiviteit. Na langdurig gebruik (> 3 maanden) van analgetica met inname om de dag of vaker, kan hoofdpijn ontstaan of verergeren. Hoofdpijn die is veroorzaakt door overmatig gebruik van analgetica (middelenafhankelijke hoofdpijn) moet niet worden behandeld door de dosis te verhogen. In die gevallen dient het gebruik van analgetica in overleg met een arts te worden gestaakt.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Farmacodynamische interacties Het anticoagulerende effect van warfarine en coumarines kan toenemen bij langdurig, regelmatig gebruik van paracetamol met een verhoogd risico op bloedingen tot gevolg. Er is geen significant effect, wanneer incidenteel een dosis wordt ingenomen. Farmacokinetische interacties Bij chronisch alcoholmisbruik kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten. Effect van andere geneesmiddelen op paracetamol Paracetamol wordt gemetaboliseerd in de lever door de conjugatie enzymen UGT1A1, SULT1A1, en NAT en in beperkte mate door Cytochroom P450 (CYP) 2E1 en 2D6 (~5%). Paracetamol kan daardoor interacties aangaan met andere geneesmiddelen die dezelfde metabolismeroute volgen of die route kunnen remmen of induceren. Bij gebruik van stoffen die leverenzymen induceren, zoals rifampicine, barbituraten, tricyclische antidepressiva en St. Janskruid, kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten. Bij rifampicine en sommige antiepileptica (fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, primidon) is gebleken dat de AUC van paracetamol in plasma met 60% afneemt en de hepatotoxiciteit van een overdosis paracetamol kan verergeren als gevolg van toegenomen en snellere vorming van toxische metabolieten.

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 4 of 9

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij gelijktijdige inname met enzyminducerende middelen (zie sectie 4.9 Overdosering). In geval van gelijktijdige behandeling met probenecide dient de dosis paracetamol te worden verlaagd, omdat probenecide de klaring van paracetamol met 50% vermindert doordat het de conjugatie van paracetamol met glucuronzuur verhindert. Salicylamide kan de halfwaardetijd van paracetamol verlengen. Isoniazide zorgt voor een afname van de klaring van paracetamol, wat mogelijk de werking en/of toxiciteit van paracetamol versterkt, door verhindering van metabolisme in de lever. Gelijktijdige inname van geneesmiddelen die het legen van de maag vertragen kunnen de absorptie en het begin van het effect van paracetamol vertragen. De absorptiesnelheid van paracetamol kan worden verhoogd door metoclopramide of domperidon. Cholestyramine vermindert de absorptie van paracetamol en moet daarom niet binnen een uur na de toediening van paracetamol worden ingenomen. Effect van paracetamol op andere geneesmiddelen Bij gelijktijdig, chronisch gebruik van paracetamol en zidovudine komt neutropenie vaker voor, vermoedelijk door een verminderd metabolisme van zidovudine als gevolg van competitieve verhindering van conjugatie. Gelijktijdige inname van paracetamol en zidovudine zou daarom alleen op medisch advies plaats moeten vinden. Paracetamol kan de halfwaardetijd van chlooramfenicol aanzienlijk doen toenemen. Controle van de plasmaspiegels van chlooramfenicol wordt aanbevolen bij combinatie van paracetamol met injecties met chlooramfenicol. Gelijktijdige inname van paracetamol met lamotrigine zorgt voor afname van de biobeschikbaarheid van lamotrigine, waardoor de werking mogelijk afneemt door mogelijke inductie van metabolisme in de lever. Verstoring van laboratoriumtesten Paracetamol kan de urinezuurtest met wolfraamfosforzuur beïnvloeden, evenals de bloedsuikertest met glucose-oxidaseperoxidase. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap: Een grote hoeveelheid gegevens over zwangere vrouwen duiden niet op ongewenste effecten op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus/pasgeborene door paracetamol. Paracetamol kan tijdens de zwangerschap in therapeutische doseringen gebruikt worden, met de laagst mogelijke dosering, met de laagste frequentie voor een zo kort mogelijke periode. Borstvoeding: Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn geen ongewenste effecten gemeld bij kinderen die borstvoeding kregen. Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg kan in therapeutische doseringen worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 5 of 9

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. 4.8 Bijwerkingen In therapeutische dosering treden weinig bijwerkingen op. De volgende frequenties kunnen worden vermeld: Zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, < 1/100), zelden (≥1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zelden: agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie Zeer zelden: pancytopenie Niet bekend: hemolytische anemie Immuunsysteemaandoeningen Zelden: allergieën (exclusief angio-oedeem) Zeer zelden: overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock, anafylaxie), waardoor de behandeling moet worden gestaakt Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer zelden: hypoglykemie Psychische aandoeningen: Zelden: depressie, verwardheid, hallucinaties Zenuwstelselaandoeningen: Zelden: duizeligheid (exclusief vertigo), tremor, hoofdpijn Oogafwijkingen: Zelden: visusafwijkingen Hartaandoeningen: Zelden: oedeem Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zeer zelden: bronchospasme bij patiënten die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAIDs (analgetisch astma) Maagdarmstelselaandoeningen: Zelden: bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken Lever- en galaandoeningen Zelden: afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht Zeer zelden: hepatotoxiciteit. Leverbeschadiging na chronisch gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag is gerapporteerd. Huid- en onderhuidaandoeningen Zelden: pruritus, uitslag, zweten, purpura, urticaria Zeer zelden: exantheem, ernstige huidreacties Niet bekend: acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP), toxische

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 6 of 9

necrolyse (TEN), geneesmiddelgeïnduceerde dermatose, Stevens-Johnson-syndroom Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer zelden: steriele pyurie (troebele urine) en renale bijwerkingen (ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis, hematurie, anuresis) Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen Zelden: malaise, pyrexie, sedatie Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties Zelden: overdosering en vergiftiging Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 4.9 Overdosering Voor paracetamol is er een risico op vergiftiging, met name bij ouderen, kleine kinderen, patiënten met leveraandoeningen, bij gevallen van chronisch alcoholisme, patiënten met chronische ondervoeding en bij patiënten die enzym-inducerende middelen gebruiken. Overdosering kan fataal zijn. Zie ook sectie 5.2. Leverbeschadiging is mogelijk bij volwassenen of kinderen die éénmalig 150 mg/kg of meer paracetamol hebben ingenomen. Bij patiënten met risicofactor(en) – zoals patiënten met leveraandoeningen, chronisch alcoholisme, ondervoeding, het gebruik van enzym-inducerende middelen - is leverbeschadiging mogelijk bij eenmalige inname vanaf 100 mg/kg paracetamol. Leverbeschadiging na chronisch gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag is gerapporteerd. Symptomen: De eerste symptomen van een paracetamolintoxicatie zijn misselijkheid, braken, anorexia, bleekheid en abdominale pijn en deze symptomen treden gewoonlijk binnen 24 uur na inname op. De conditie van de patiënt kan verbeteren, maar een milde pijn in de buik kan een indicatie zijn van leverschade. Vanaf een overdosis paracetamol van 150 mg/kg kan matige leverschade ontstaan als gevolg van hepatische cytolyse. Vanaf 200 mg/kg kan ernstige leverschade ontstaan, resulterend in hepatocellulaire insufficiëntie, metabole acidose en encefalopathie, welke kunnen leiden tot coma en dood. Gelijktijdig zijn verhoogde spiegels van hepatische transaminasen (AST, ALT), lactaat dehydrogenase en bilirubine waargenomen samen met een verlengde prothrombinetijd die 12 tot 48 uur na toediening kunnen verschijnen. Klinische verschijnselen van leverbeschadiging worden gewoonlijk voor het eerst zichtbaar na twee dagen en bereiken een maximum na 4 tot 6 dagen. Ook als er geen ernstige leverschade is kan acuut nierfalen met acute tubulaire necrose voorkomen. Spoedbehandeling: - Bij inname vanaf 150 mg/kg paracetamol of bij inname van 100 mg/kg bij patiënten met risicofactor(en), onmiddellijke ziekenhuisopname, zelfs als er geen symptomen van overdosering aanwezig zijn. - Na overdosering dient voor de start van de behandeling zo snel mogelijk een bloedmonster te worden afgenomen ter bepaling van het paracetamolgehalte. De paracetamolconcentratie in het bloed is indicatief voor de mate van intoxicatie vanaf 4 uur na blootstelling. Voor die tijd zijn bloedmonsters alleen bruikbaar ter bevestiging van de blootstelling. - In geval van een overdosering, mogelijk leidend tot een ernstige intoxicatie, kan absorptieverminderende therapie worden toegepast: maagspoeling indien uitvoerbaar binnen 1 uur na inname, en toediening van geactiveerde kool.

-

-

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 7 of 9

De behandeling omvat toediening van het antidotum N-acetylcysteïne (NAC), intraveneus of oraal (dan geen geactiveerde kool toedienen!), indien mogelijk voor het 6de-8ste uur na inname. NAC kan echter zelfs tot 36 uur na inname de prognose verbeteren indien de paracetamolconcentratie nog aantoonbaar is. De verdere behandeling is symptomatisch. In geval van overgevoeligheid voor NAC kan de toediening van DL-methionine overwogen worden. Levertesten dienen te worden uitgevoerd aan het begin van de behandeling en iedere 24 uur te worden herhaald. In de meeste gevallen zullen de hepatische transaminasen binnen enkele weken terugkeren tot normaal met volledig herstel van de leverfunctie. In zeer zeldzame gevallen kan echter levertransplantatie noodzakelijk zijn.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: overige analgetica en antipyretica; analiden, ATC code: N02BE01. Paracetamol heeft zowel een analgetisch als een antipyretisch effect. Het heeft echter geen antiinflammatoir effect. Het werkingsmechanisme van paracetamol is tot nu toe niet volledig opgehelderd. Het effect lijkt te berusten op remming van het enzym prostaglandinesynthetase, maar juist het ontbreken van een ontstekingsremmend effect kan hierdoor niet worden verklaard. Mogelijk speelt de verdeling van paracetamol over het lichaam en dus de plaats waar remming van prostaglandinesynthetase plaatsvindt ook een rol. Paracetamol heeft als voordeel dat een aantal bijwerkingen die kenmerkend zijn voor NSAIDs bij paracetamol geheel of grotendeels afwezig zijn. Paracetamol is dan ook een goed alternatief voor NSAIDs voor het bestrijden van pijn en koorts. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Absorptie: Na orale toediening wordt paracetamol snel en bijna volledig geabsorbeerd.De maximale concentratie wordt na 30 minuten tot 2 uur bereikt, afhankelijk van de formulering en de voedingsstatus (paracetamol mag onafhankelijk van voedsel ingenomen worden). De gemiddelde biologische beschikbaarheid na orale toediening is circa 80% wegens de eerste leverpassage, onafhankelijk van de dosis. De absorptie vanuit zetpillen verloopt langzamer en onvolledig. Distributie: Het verdelingsvolume van paracetamol bedraagt ca. 1 l/kg lichaamsgewicht. Bij therapeutische doseringen is de plasma-eiwitbinding te verwaarlozen. De concentratie in speeksel en moedermelk is gerelateerd aan de concentratie in plasma. Metabolisme: Metabolisme is nagenoeg de enige route waarlangs paracetamol wordt uitgescheiden. Paracetamol wordt bij volwassenen in de lever geconjugeerd met glucuronzuur door uridine 5'-diphosphoglucuronosyltransferase (UGT) 1A1 (ca. 60%), sulfaat (ca. 35%) door sulfotransferase (SULT) 1A1 en cysteïne door N-acetylcysteine transferase (NAT) (ca. 3%). Een klein deel (~5%) van de paracetamol wordt in het lichaam met behulp van cytochroom P-450 (CYP) 2E1 en 2D6 omgezet in een zeer reactieve metaboliet (N-acetyl-p-benzoquinonimine) die normaliter snel wordt geïnactiveerd door conjugatie met glutathion via glutathion-S-transferase (GST). Overdosering kan de glutathionvoorraad uitputten en zo leiden tot acute leverbeschadiging. Eliminatie: Paracetamol wordt hoofdzakelijk uitgescheiden met de urine. 90% van de ingenomen dosis wordt via de nieren binnen 24 uur uitgescheiden, voornamelijk in de vorm van het glucuronide (60-80%) en het sulfaatconjugaat (20-30%), en ca. 5% onveranderd. De eliminatiehalfwaardetijd varieert van

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 8 of 9

1 tot 4 uur met een gemiddelde van 2,3 uur in gezonde vrijwilligers. De totale lichaamsklaring bedraagt 5 ml/min/kg lichaamsgewicht. De renale klaring van paracetamol is circa 10 ml/min. Speciale populaties Nierinsufficiëntie Bij patiënten die lijden aan nieraandoeningen werden geen veranderingen in de kinetiek aangetroffen voor paracetamol. Ernstige nieraandoeningen leiden wel tot een accumulatie van farmacologisch nietactieve paracetamol-conjugaten. In geval van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie), dient de dosis te worden verlaagd (zie 4.2). Leverinsufficiëntie Bij patiënten die lijden aan leveraandoeningen werden geen veranderingen in de kinetiek aangetroffen, behalve bij patiënten die lijden aan ernstige leveraandoeningen. Bij een verminderde leverfunctie daalt de totale lichaamsklaring hetgeen suggereert dat de metabole klaring nagenoeg gelijk is aan de totale lichaamsklaring. Voor patiënten met onvoldoende werking van de lever (leverinsufficiëntie) of het Syndroom van Gilbert dient de dosis the worden verlaagd of het toedieningsinterval te worden verlengd. Pediatrische populatie Bij neonaten en kinderen tot 12 jaar is sulfaatconjugatie de overwegende eliminatieroute en vindt glucuronidering in mindere mate plaats dan bij volwassenen het geval is. De totale eliminatiecapaciteit bij kinderen is als gevolg van een verhoogde sulfateringscapaciteit echter globaal vergelijkbaar met die van volwassenen. Andere speciale populaties - Bij patiënten die lijden aan schildklier- en maagdarmaandoeningen werden geen veranderingen in de kinetiek aangetroffen. - Bij ouderen is de conjugatiecapaciteit onveranderd. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Geen bijzonderheden.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Macrogol 400 Macrogol 600 Gezuiverd water Propyleenglycol Povidon Silica, colloidal anhydrous Capsulewand Gelatine Vloeibare Sorbitol, gedeeltelijk gedehydreerd Gezuiverd water Glycerol Titanium dioxide (E 171) Proces hulpstoffen Medium chain triglycerides Sojalecithine

Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg

Module 1.3.1.1

RVG 119718

SPC

Version 2017-06

Page 9 of 9

Isopropyl alcohol 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing. 6.3 Houdbaarheid 36 maanden. 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25 °C. 6.5 Aard en inhoud van de verpakkingen Witte PVC/PVdC-Al blisterverpakking verpakt in een doosje. Verpakkingsgrootten van 4, 6, 10, 20, 30, 50, 90, 100, 250 en 500 capsules in blisterverpakkingen of in een EAV-verpakking. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen Geen bijzonderheden.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Marel BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Trekpleister Paracetamol liquid caps 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 119718

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 29 augustus 2016 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 6.3: 1 augustus 2017

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.