U s n e s e n í. t a k t o:


1 093 Dr 3/17-22 U s n e s e n í JUDr. Ji í Tomek, soudní exekutor Exekutorského ú adu T ebí, se sídl...
Author:  Jiřina Tesařová

0 downloads 3 Views 161KB Size

Recommend Documents


2012 A-11 U S N E S E N Í. t a k t o :
1 Č.j.: KSPA 48 INS 29833/2012 A-11 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl s...

K E P U T U S A N T E N T A N G
1 Program Studi Keahlian : (1) Teknik Komputer dan Jaringan (2) Teknik Rekayasa Perangkat Lunak Jl. Danau Ranau Sawojajar Malang Tlp. (0341) Faks. (03...

U S N E S E N Í. t a k t o :
1 6 Azs 263/ U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr...

U s n e s e n í. t a k t o :
1 U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 4784/13-23 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněn...

U S N E S E N Í. t a k t o :
1 Vol 9/ U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojt...

U s n e s e n í. t a k t o :
1 U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2103/15-43 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněn...

U S N E S E N Í. t a k t o :
1 -A-76 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiř&iacut...

Sňato dne: U S N E S E N Í. t a k t o :
1 Vyvěšeno dne: Sňato dne: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Ra...

U S N E S E N Í. t a k t o :
1 Konf 15/ U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodov&aac...

U S N E S E N Í. t a k t o :
1 1 Azs 93/ U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr...093 Dr 3/17-22

Usnesení JUDr. Ji í Tomek, soudní exekutor Exekutorského ú adu T ebí , se sídlem Bráfova 471/58, ebí , pov ený provedením dobrovolné dražby dle ust. § 76 odst. 2 zákona . 120/2001 Sb. exeku ní ád, na základ navrhovatele JUDr. V ry Hod jovské, notá se sídlem P erovského 6, T ebí , PS 674 01, soudní komisa ve v ci projednání d dictví po z staviteli: Karel Konvalinka, nar. 08.01.1960, posl. bytem Karlovo nám. 104/55, T ebí , PS 674 01, zem elém dne 02.12.2012 a smlouvy uzav ené mezi navrhovatelem a soudním exekutorem ze dne 26. 6. 2018, rozhodl

t a k t o: JUDr. Ji í Tomek, soudní exekutor, Exekutorský ú ad T ebí , Bráfova 471/58, T ebí , vydává toto usnesení o na ízení elektronického dražebního jednání:

Dražební vyhláška I. Na izuje se elektronická dražba (§ 336o odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, v platném zn ní, dále jen „o.s. .“), která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz. as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 16.8.2018 v 10:00 hod. Od tohoto okamžiku mohou dražitelé init podání. Ukon ení elektronické dražby je stanoven na den 16.8.2018 v 11:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 o.s. .). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání má se za to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í. II. edm tem dražby jsou nemovité v ci:

Konvalinka Karel, Karlovo nám. 104/55, Vnit ní M sto

1/2

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuáln seznámit.

III. Po adové íslo dražebního jednání: 1. kolo. IV. Výsledná cena spoluvlastnického podílu byla ur ena ve výši 80.000,- K osmdesáttisíckorun eských).

(slovy:

V. Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny, tedy na ástku ve výši 53.333,- K (slovy: padesátt itisíct istat icett ikorun eských). Minimální p íhoz se stanoví ve výši 1.000,- K (slovy: jedentisíckorun eských). VI. Výše jistoty se ur uje ástkou ve výši 10.000,- K (slovy: desettisíckorun eských). Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni tuto jistotu zaplatit na ú et soudního exekutora vedený u Waldvierler Sparkasse Bank AG . 6500014211/7940. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem 09332017, a s uvedením specifického symbolu, kterým bude rodné íslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifika ní íslo, jde-li o právnickou osobu. Do poznámky k platb uve te jméno i název firmy dražitele. K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla. Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu (§ 336h odst. 2).

VII. Soudnímu exekutoru nejsou známa žádná na nemovité v ci váznoucí v cná b emena, vým nky a nájemní, pachtovní i p edkupní práva. Žádná taková v cná b emena i práva dražbou nezaniknou. VIII. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty k podávání návrh na p edražek (§ 336b o.s. .). Byl-li však podán takový návrh, nemovitost s p íslušenstvím lze p evzít dnem následujícím po dni, kdy bylo p edražiteli doru eno usnesení o p edražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu. P edražitel se stává vlastníkem nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p edražku právní moci a edražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. Lh ta k zaplacení nejvyššího podání, která po íná b žet dnem právní moci usnesení o ud lení p íklepu, bude stanovena v délce 1 m síce. IX. Registrace dražitel : Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražb se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou. Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní registrace na „Registrace dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se jako nový dražitel registruje v sekci „Registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo na stránce u této dražby na portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb p ihlásí kliknutím na tla ítko „P ihlásit se k dražb “. Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn ov en. V p ípad právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou osobou uvedenou v § 21 až 21b OS a oprávn ní musí být doloženo edn ov enou listinou. Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základ plné moci, musí být jeho podpis ú edn ov en. Listiny zaslané v elektronické podob musí být opat eny zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika ních služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespo jméno, p íjmení, datum narození a bydlišt , u právnických osob firma a identifika ní íslo, nejsou-li tyto skute nosti patrné z obsahu podpisu. V p ípad doru ování listinných písemností prost ednictvím ve ejné datové sít musí být ádn vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 12 m síc . Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob : a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“,

b) odesláním na e-mailovou adresu [email protected], c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: wv9g84h, d) zasláním vypln ného registra ního formulá e prost ednictvím držitele poštovní licence nebo zasláním jiným zp sobem, e) osobn v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú adu T ebí , Bráfova t ída 471/58, 574 T ebí . X. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu, aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité v ci nájemní i pachtovní právo, vým nek nebo v cné b emeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku VII. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu, vým nká e, je-li sou ástí vým nku právo bydlení nebo oprávn ného z v cného b emene bydlení, aby takové právo oznámil a doložil ho listinami. XII. Soudní exekutor upozor uje v itele z stavitele, že dražba je provád na v rámci likvidace dictví. P ihlášky pohledávek za z stavitelem soudní exekutor nep ijímá. XIII. Soudní exekutor upozor uje dražitele, že se nep ipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úv rem se z ízením zástavního práva na vydražené nemovitosti. XIV. Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé a že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. XV. V souladu s § 336o odst. 3 o.s. ., soudní exekutor ur uje, že v p ípad stejného podání bude ur en vydražitelem ten dražitel, který toto podání u iní jako první, tj. bude jako první systémem elektronické dražby p ijato a potvrzeno. Z tohoto d vodu bude dražiteli, který by hodlal u init stejné podání jako již d íve u in né a nesv í mu p edkupní právo, systémem pouze oznámeno, že toto podání nem že mít ú inky, na základ kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než p edchozí u in né podání. Pokud by esto došlo k akceptaci stejného podání více dražitel (systémem byly p ijaty ve stejném okamžiku) a nebude-li možno ud lit p íklep zájemci s p edkupním právem, pak exekutor ur í vydražitele losem. edchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým sv í p edkupní právo a pro spoluvlastníky, v p ípad , že bude u in no stejné podání dražitelem, kterému sv í p edkupní právo, nebo spoluvlastníkem, a nebude u in no podání vyšší, bude ud len p íklep dražiteli, jemuž sv í

edkupní právo, nebo spoluvlastníku. U iní-li shodná podání více takových dražitel , bude ur en vydražitelem ten, který toto podání u iní jako první tj. bude jako první systémem elektronické dražby p ijato a potvrzeno. XVI. Po skon ení dražby bude v systému elektronických dražeb zve ejn n dražitel, který u inil nejvyšší podání v dražb a výše nejvyššího podání. XVII. Usnesení o p íklepu se v elektronické podob zve ejní v systému elektronické dražby a doru í se navrhovateli a vydražiteli. XVIII. Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s. ., m že každý do 15 dn ode dne zve ejn ní usnesení o p íklepu soudnímu exekutorovi písemn navrhnout, že vydraženou nemovitou v c chce nabýt alespo za ástku o tvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání tzv. p edražek. Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s. . a podpis navrhovatele musí být ú edn ov en. Navrhovatel je povinen ve stejné lh p edražek na ú et soudního exekutora zaplatit (Waldvierler Sparkasse Bank AG . 6500014211/7940. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem 09322017 a specifickým symbolem, kterým bude rodné íslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifika ní íslo, jde-li o právnickou osobu). Pokud nebude spln no výše uvedené, k návrhu na p edražek nebude exekutor p ihlížet. XIX. Soudní exekutor žádá obecní ú ad, v jehož obvodu se nachází dražené nemovité v ci, aby tuto dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uve ejnil na své ú ední desce, a to do dne konání dražebního jednání.

Pou ení:

Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.

V T ebí i dne 3. 7. 2018

JUDr. Ji í Tomek soudní exekutor

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.