Úřední deska: Městská část Praha 3 R O Z H O D N U T Í


1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor výstavby Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, ...
Author:  Milena Vlčková

0 downloads 2 Views 383KB Size

Recommend Documents


No documents


Úřední deska: Městská část Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor výstavby Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3 Archiv:

parc. č. 166/2 - Ž

V Praze dne:

23.1.2019

Spis. Značka:

S UMCP3 146429/2018

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Charvátová

Značka: Číslo jednací:

OV/1541/18/Char UMCP3 004732/2019

Tel.: E-mail:

222 116 555 [email protected]

ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby (dále jen odbor výstavby ÚMČ Praha 3), jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vydává k žádosti stavebníka, společnosti CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (dříve Sladkovského náměstí 1, 130 00 Praha 3), zastoupeného společností STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5, ze dne 21.8.2018, pro stavbu: „Novostavba polyfunkčního objektu VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER na pozemcích parc. č. 163/1, 163/4,163/6, 163/7, 163/11,163/19, 163/20,163/22, 166/2, 167/8, 167/9, 1232 a 4342, vše k.ú. Žižkov“, členěnou na objekty: • Objekt SO.01 VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER – polyfunkční objekt, který má dvě části, podobjekt A a B (parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/22, 167/8, 1232, vše k.ú. Žižkov) • Objekt SO.02 Opěrné, zárubní zdi, venkovní schodiště, koridor pro pěší (parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/7, vše k.ú. Žižkov) • Objekt SO.03 Antivandal bariera-STADION (parc. č. 166/2, 163/4, 163/22, 167/8, vše k.ú. Žižkov) • Zařízení staveniště -stavba dočasná ( parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/7, 163/20, 163/22, 167/8, 1232, 4342, vše k.ú. Žižkov) • Objekt SO.06 Zajištění stavební jámy (parc. č. 163/1, 163/4, 163/7, 163/19, 166/2, 163/6, 163/22, 167/8, 167/9, 163/11, 1232, vše k.ú. Žižkov), podle § 115 stavebního zákona a podle ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební povolení. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č. 791 vypracované v 8/2018, společností STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5 a ověřené při vydávání tohoto povolení, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební. Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

1/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

předává stavebníkovi, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem. 2. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 14 dní před zahájením prací. 3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby. 4. Stavebník oznámí 5 dnů před zahájením prací zdejšímu odboru výstavby - jméno, adresu a telefon stavbyvedoucího odpovědného za provádění prací - umístění stavebního deníku na přístupném místě staveniště pro potřebu orgánů vykonávajících stavební dohled. 5. Kontrolní prohlídka stavby bude prováděna v následujících fázích výstavby: - vytýčení prostorové polohy stavby - zahájení provádění nosných konstrukcí - zahájení provedení kompletačních konstrukcí, a to zejména hydroizolace, tepelné izolace střešního pláště, svislé konstrukce a skladby podlah - zahájení provádění technických zařízení stavby - dokončení stavby a připravenost k závěrečné kontrolní prohlídce 6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu minimálně 10 dnů předem termíny kontrolních prohlídek konaných v jednotlivých fázích výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby. 7. Stavba bude dokončena do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 8. Stavba bude prováděna ve vzájemné koordinaci se stavbami veřejné dopravní a technické infrastruktury (objekt komunikace IO-01 komunikace a zpevněné plochy, objekty vodních děl IO 04 Splašková kanalizace (IO.04.01-2, IO.04.08, IO.04.09) a IO 05 Dešťová kanalizace (IO.05.01, IO.05.02) a objekt IO.06.03 Přeložka sloupu trakčního vedení) a uvedena do užívání jen za předpokladu vybudování těchto staveb a povolení jejich užívání. 9. Stavba bude věcně, časově, prostorově a technicky koordinována se stavbou s názvem „Oplocení a pěší cesta v parku, Seifertova, 130 00 Praha 3“, která byla umístěna rozhodnutím zn. OV/1810/16/Souč ze dne 3.1.2017 (nabytí právní moci dne 28.1.2017) a povolena stavebním povolením zn. OV/359/18/Char ze dne 28.3.2018 (nabytí právní moci dne 20.4.2018), přičemž bude zajištěn trvalý přístup na stadion FK Viktoria Žižkov. 10. Stavba bude věcně, časově, prostorově a technicky koordinována se stavbami dle koordinačního vyjádření TSK hl. m. Prahy, zn. TSK/08997/18/5110/Me ze dne 28.6.2018 zejména s těmito stavbami: - Koněvova a ok.,dost.optické sítě Fiber Network P3 (akce č. 2017-1025-01035) 11. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby v prostoru nad pozemkem parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov se nepohyboval ramena jeřábů. 12. Stavba bude provedena tak, aby nezasahoval požárně nebezpečný prostor na pozemek parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov. Při přípravě a provedení stavby budou dodrženy následující podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů: 13. Podmínky závazného stanoviska MHMP – odboru památkové péče č.j.: MHMP 1095811/2018 ze dne 12.7.2018: - Na fasády budou aplikovány navrhované vzorky nátěrů. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník nemovitosti písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení vzorků nelze práce provést jako celek. Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

2/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

-

V případě nálezu historické zádlažby v ulicích Seifertově a Krásově po odkrytí stávajícího povrchu chodníku bude provedena dokumentace nalezeného stavu dlažby a předána MHMP OPP. Bude zpracován kladečský návrh dlažby, který bude vycházet z tohoto nálezu, a tento návrh bude předložen k posouzení MHMP OPP v samostatném správním řízení. - Přejezdy budou provedeny v drobné žulové kroužkové dlažbě. - Na stavbě budou připraveny vzorky dlažeb užitých v areálu. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník nemovitosti písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení vzorků nelze práce provést jako celek. Cementové dlažby budou pravoúhlého tvaru. - Křemencová dlažba v Krásově ulici bude zachována na místě a během stavby ochráněna před poškozením. - Signální i varovný pás dlažby pro nevidomé bude vyskládán do vzoru navazující plochy chodníku, oddělovací hladký pruh bude ve shodném materiálu jako navržená dlažba (u mramorové dlažby mramorový). - Nové (doplňované) kamenné obrubníky budou klasického provedení s osazením na zámek a budou mít v ulici Krásově a Seifertově shodnou šířku s historickým. - Poklopy kanalizačních vpustí budou litinové, obdélného tvaru. - Povrch ohradních zdí bude proveden podle povrchu fasád, tzn. omítaný nebo s obkladem z pásků. 14. Podmínky závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy – č.j.: HSHMP 34247/2018 ze dne 9.6.2018 - Před započetím užívání stavby musí být HS HMP předložen doklad podložený rněřením hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, prokazující, že v chráněných venkovních prostorech staveb částí Viktoria Žižkov Centr využívaných k bydlení, není překročen z provozu automobilové a tramvajové dopravy hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq16h 60 dB v denní době mezi 6,00 a 22,00 hodin a LAeq8h50 dB v noční době mezi 22,00 a 6,00 hodin. - Před započetím užívání stavby musí byl HS HMP předložen doklad podložený měřením hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, prokazující, že v chráněných venkovních prostorech staveb části Viktoria Žižkov Centr využívaných k bydlení a stávající obytné zástavby není překročen z provozu vzduchotechnických jednotek, klimatizačních jednotek, vozidel na účelových komunikacích při vjezdu a výjezdu z podzemních garáží a z provozu dalších akustických zdrojů (technologická zařízení administrativní a obchodní části) hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq8h 50 dB v denní době mezi 6,00 a 22,00 hodin a LAeq1h 40 dB v noční době mezi 22,00 a 6,00 hodin, pří obsahu tónové složky s další korekcí -5 dB. - Před započetím užívání stavby musí být HS HMP předložen doklad podložený rněřením hluku, provedeném držitelem osvědčeni o akreditaci nebo držitelem autorizace, prokazující, že v chráněných vnitřních prostorech staveb, v obytných místnostech, není překročen při provozu vzduchotechnických, klimatizačních jednotek, osobních výtahů, kotelen a dalšího technického vybaveni polyfunkčního objektu Viktoria Žižkov Center, hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A LAmax 40 dB stanovený pro dobu od 6,00 do 22,00 hodin a LAmax 30 dB stanovený pro dobu od 22,00 do 6,00 hodin, při obsahu tónově složky, případné hudební produkci v kavárně, s další korekcí -5 dB. 15. Podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – č.j.: HSAA- 7549-3/2018 ze dne 9.7.2018 - HZS hl. m. Prahy bude předloženo k vyjádření zhodnocení výsledků měření spolehlivosti radiového signálu pro potřeby bezdrátového spojení složek IZS ve fázi hrubé stavby a projekt příp. doplnění IDR systému. Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

3/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

16. Podmínky stanoviska ÚMČ Praha 3 – odboru dopravy č.j. UMCP3 032622/2018 ze dne 9.4.2018 - Zásady organizace výstavby budou zpracovány tak, že: - Bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce - Bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí - Budou minimalizovány zábory komunikací pro účely stavby - Stavbou jeřábu, jeho provozem – manipulací s břemeny, jeho demontáží nesmí být ohrožen provoz na komunikacích - Vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě - V případě zvláštního užívání komunikací bude 30 dnů před zahájením stavebních prací požádán příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikací podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 17. Podmínky závazných stanovisek ÚMČ Praha 3 – odboru ochrany životního prostředí č. j.: UMCP3 039406/2018 ze dne 26.4.2018: - s veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (vyhlášky MŽP Č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, aj.), - při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadu, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady, nikoliv čestné prohlášení). - vlastník objektu umístí sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení či na jiném místě k tomu určeném (dle ustanovení § 6 písm. b) obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb., o odpadech, v souladu s § 51 nařízení hl. m. Prahy č.10/2016, pražské stavební předpisy a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) - v průběhu realizace stavby budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí stavby prachem. Zejména je nutné: - používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu, - omezit prašné demoliční (bourací) práce v době silného proudění větru - při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, - mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, - u manipulační techniky a technologických zařízení budou použity ty, které splňují emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. Normu STAGE III B a lepší - pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace, - v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby, - provádět pravidelné čištění okolí komunikace a stavebních mechanizmů - při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení atd.) a při vrtání pilot nebo kotev je bezpodmínečně nutné používat skrápění nebo odsávání. Pro účinné skrápění povrchů a materiálů je nejlepší využívat tryskové rozprašování vody. 18. Podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů sp. zn. 101654/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 31.5.2018 - Stavební mechanismus J4 bude opatřen ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L14, denním a nočním výstražným překážkovým značením. Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

4/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

-

Noční světelné výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené) bude zdvojené (2 ks), umístěné na nejvyšším bodě stavebního mechanismu, kde zdvojení bude soužit jako záloha. - Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí být schválená ODVL SDL MO nebo ÚCL a musí mít vydané osvědčení typové způsobilosti leteckého pozemního zařízení. - Termín vztyčení jeřábu požaduje SNM Praha ohlásit týden předem VÚ 8407 Kbely na tel. 973 333 121 nebo 973 333 120 a zároveň na e-mail: [email protected] Na tuto adresu zašlete i stavební povolení. - Žadatel je po celou dobu užívání stavebních mechanizmů v ochranných pásmech letiště povinen: - Zajistit funkčnost světelného výstražného překážkového značení - Provádět kontrolu funkčnosti tohoto zařízení (a to 1x denně) a o kontrole vést záznam ve stavebním deníku. Zástupce VÚ 8407 Kbely je oprávněn provádět kontrolu těchto záznamů a případně stavu výstražného překážkového značení - Bezodkladně hlásit VÚ 8407 Kbely na tel 973 333 121 nebo 973 333 120 změny týkající se výšky, situování a stavu překážkového značení. 19. Po dokončení stavby stavebník požádá v souladu s ust. § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce. Účastníky stavebního řízení podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 200/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů jsou stavebník a vlastník pozemků parc. č. 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9 vše k. ú. Žižkov, společnost CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10, zastoupený společností STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5, vlastník pozemků parc. č. 1232 a 4342 vše k. ú. Žižkov, Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, vlastník pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov, Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, se svěřenou správou Městské části Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3, vlastník pozemků parc. č. 138 s domem č.p. 804 a parc. č. 139 vše k.ú. Žižkov, Dr. Alice Šonská, nar. 10.4.1968, bytem Třeboradická 45, 182 00 Praha 8, vlastník pozemku parc. č. 141 s domem 821 k.ú. Žižkov, Ing. Ladislav Janík, nar. 24.4.1946, bytem U Karlova stánku 743, 156 00 Praha 5, vlastník pozemků parc. č. 142 s domem č.p. 366 a parc. č. 143 vše k.ú. Žižkov, Doc. Ing. Richard Drechsler, CSc., nar. 15.11.1949, bytem Nad Šárkou 36, 160 00 Praha 6, vlastník pozemků parc. č. 144 s domem č.p. 365 a parc. č. 145 vše k.ú. Žižkov, společnost Vlkova v.o.s, IČ:40767396, se sídlem Vlkova 19, 130 00 Praha 3 a vlastník pozemku parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov, Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ:00469483, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3. Odůvodnění Stavebník, společnost CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (dříve Sladkovského náměstí 1, 130 00 Praha 3), zastoupený společností STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5, podal dne 21.8.2018 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení. Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 oznámil opatřením zn.: OV/1541/18/Char-z ze dne 3.10.2018 zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

5/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

že stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy a žádost obsahuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno v souladu s ust. § 112 odst.2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení byli upozorněni, že své námitky popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Dotčené orgány nesdělily žádná další závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě využili možnost nahlížet do spisového materiálu a projektové dokumentace účastníci řízení: - dne 9.10.2018 Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3 (správa nemovitosti, pozemku ve vlastnictví obce je svěřena Městské části Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3 pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov) nahlížel prostřednictvím Ing. Mojmíra Mikuláše (uvolněný člen rady) - dne 10.10.2018 Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ: 00469483, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 (vlastník parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov) nahlížel prostřednictvím Ing. Pavla Martince nar. 28.10.1952, bytem Na Jarově 13, 130 00 Praha 3, který poté uplatnil námitky k výše uvedené stavbě, jejichž písemné vyhotovení bylo dne 18.10.2018 doručeno do datové schránky ÚMČ Praha 3. - dne 17.10.2018 společnost Vlkova v.o.s, IČ:40767396, se sídlem Vlkova 19, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemků parc. č. 144 s domem č.p. 365 a parc. č. 145 vše k.ú. Žižkov) nahlížel prostřednictvím Milady Pospíšilové nar. 1.7.1941, bytem Vlkova 19, 130 00 Praha 3 - dne 17.10.2018 Ing. Ladislav Janík, nar. 24.4.1946, bytem U Karlova stánku 743, 156 00 Praha 5 (vlastník pozemku parc. č. 141 s domem 821 k.ú. Žižkov) Dne 9.10.2018 se přihlásil jako účastník ve vedeném stavebním řízení spolek MALLORN, z.s., IČ: 26593751, se sídlem Chelčického 12, 130 00 Praha 3. Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 usnesením zn. OV/1838/18/Char ze dne 15.10.2018 tohoto účastníka vyloučil, který poté dne 24.10.2018 proti tomuto usnesení podal odvolání. MHMP odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán rozhodnutím č.j. MHMP 1996541/2018 ze dne 11.12.2018 odvoláním napadené usnesení zn. OV/1838/18/Char ze dne 15.10.2018 potvrdil. Dne 18.10.2018 byly doručeny do datové schránky ÚMČ Praha 3 námitky účastníka řízení, kterým je Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ: 00469483, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 (vlastník parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov), kde se uvádí: Námitka č.1: Nesouhlas s navrženým zařízením staveniště a organizací výstavby. Nesouhlasíme s navrženým postupem výstavby, a to zejména při etapách č. 4 a 5, kdy je přístup na stadion (včetně zajištění evakuace) osob ze stadionu přes pozemky parc. č. 167/9 a 167/1, kterého jsme vlastníky. Dotčené pozemky jsou dle katastru nemovitostí využívány jako zeleň a svojí povahou neumožňují zajištění přístupu na stadion. Stejně tak není zajištěn vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům ke stadionu. K užívání pozemku parc. č. 167/1 po dobu výstavby pro zajištění přístupu na stadion (včetně zajištění evakuace) nebyl námi udělen souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Z projektové dokumentace není zřejmé, jak je stavba věcně a časově koordinována se stavbou "Oplocení a pěší cesta v parku, Seifertova, 130 00 Praha 3" na pozemcích parc. č. 163/1, 163/11, 166/2, 167/1, 167/8. Koordinace je požadována i podmínkou v územním rozhodnutí ze dne 28. 7. 2017, spis. zn. S UMCP3 042995/2017. Nesouhlasíme s pozicí navrženého jeřábu pro objekt B při etapě Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

6/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

č. 4, jelikož jeho rameno s břemenem zasahuje nad pozemek parc. č. 167/1, kterého jsme vlastníky. Námitka č. 2: Nesouhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 167/1. Z předložené dokumentace je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor navrženého objektu B zasahuje na pozemek parc. č. 167/1, kterého jsme vlastníky. V normě ČSN 730802 je v čl. 102.1 uvedeno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku. K navrženému přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 167/1 nebyl námi udělen souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Námitka č. 3: Chybějící souhlasy majitelů dotčených pozemků Součástí dokladové části projektové dokumentace není náš souhlas s dokumentací pro stavební řízení, stejně tak námi nebyl udělen souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 167/1 (podrobněji viz námitky č. 1 a 2). Dále upozorňujeme, že součástí dokladové části projektové dokumentace není souhlas vlastníka pozemků parc. č. 163/1, 163/11 a 163/19 a 163/20 (svěřená správa Městské části Praha 3). Námitka č. 4: Nemožnost povolení stavebního záměru z důvodu existence jiné stavby V současné době je pozemek parc. č. 163/6, který je určen pro výstavbu zastavěn stávajícím objektem (dle katastru nemovitostí zastavěn jinou stavbou bez přiděleného č. p.). Vzhledem k tornu, že výše uvedený pozemek, který je dotčen stavbou polyfunkčního objektu je zastavěn jinou stavbou, nelze navrhovaný stavební záměr povolit. Námitka č. 5: Chybějící rozhodnutí jiných správních orgánů, které podmiňují záměr Součástí spisu není rozhodnutí o povolení staveb vodních děl od příslušného vodoprávního úřadu. Řízení v současné době probíhá, vzhledem k tomu, že rozhodnutí vodoprávního úřadu podmiňuje povolení pozemních staveb, požadujeme, aby stavební řízení bylo přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky, tj. vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro vodní díla. Součástí spisu není rozhodnutí o povolení navrhovaných připojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu. Stejně tak není součástí spisu rozhodnutí o povolení dočasných staveništních připojení na stávající dopravní infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu podmiňuje povolení pozemních staveb, požadujeme, aby stavební řízení bylo přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky, tj. vydání rozhodnutí o připojení na komunikaci. Dopravní stavby (areálové komunikace, odstavné plochy, chodníky) jsou dle projektové dokumentace řešeny samostatnou projektovou dokumentací. Tyto stavby podmiňují realizaci pozemních staveb, součástí spisu není rozhodnutí o stavebním povolení od místně příslušného speciálního stavebního úřadu (Odboru dopravy ÚMČ Praha 3). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu podmiňuje povolení pozemních staveb, požadujeme, aby stavební řízení bylo přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky, tj. vydání rozhodnutí o připojení na komunikaci. Námitka č.6: Nesoulad dokumentace pro stavební řízení s daným územním rozhodnutím Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení jsou objekty ozn. "SO.05 Terénní a sadové úpravy" a "SO.06 Zajištění stavební jámy". Tyto stavební objekty nebyly územním rozhodnutím ze dne 28. 7. 2017, spis. zn. S UMCP3 042995/2017 umístěny. Z tohoto důvodu požadujeme projednání nového územního řízení. Závěrem: Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Umístěním a realizacím záměru by mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Požadujeme, aby řízení bylo přerušeno do doby odstranění výše uvedených nedostatků. Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 k námitkám účastníka stavebního řízení uvádí následující: Námitka č.1: Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

7/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

Přístup na stadion FK Viktoria Žižkov byl vyřešen v samostatném územním řízení stavby s názvem „Oplocení a pěší cesta v parku, Seifertova, 130 00 Praha 3“, na pozemcích č. parc. 163/1, 163/11, 166/2, 167/1, 167/8 v k.ú. Žižkov. Předmětem územního rozhodnutí zn.: OV/1810/16/Souč ze dne 3.1.2017 (nabytí právní moc dne 28.1.2017) byla stavba pěší cesty v prostoru parku, která propojí stávající pěší cesty se zpevněnou plochou u sportoviště. Součástí stavby bylo i zřízení nových vstupních bran a branek pro pěší včetně oplocení pro zabezpečení sportovního areálu. Rozhodnutím odboru výstavby ÚMČ Praha 3 zn.: OV/359/18/Char ze dne 28.3.2018 (nabytí právní moci dne 20.4.2018) byla tato stavba povolena včetně úprav VIP objektu č.p. 2871 na pozemku parc. č. 166/21 k. ú. Žižkov spočívající v drobných dispozičních úpravách a odstranění přilehlého venkovního schodiště vedoucího z 1.NP do 2.NP. Dopravní obsluha bude mít přístup po dobu stavby umožněn vstupem na stadion z ulice Siwiecova, po dokončení výstavby nově vybudovanou cestou mezi podobjekty A a B stavebního záměru Viktoria Žižkov Center. Zásahová cesta složek IZS je řešena v samostatném dokumentu: „Posouzení zařízení staveniště a etapizace výstavby s ohledem na zajištění evakuace osob ze stadionu FK Viktoria Žižkov“, kde jsou zásahy vedeny z ulice Seifertova. Koordinace projektů Oplocení a pěší cesta v parku se záměrem polyfunkčního objektu Viktoria Žižkov Center předpokládá vybudování přeložek a přípojek sítí pro VIP budovu stadionu, poté bude následovat vybudování pěší cesty pro přístup na stadion a následovat bude samostatná výstavby polyfunkčního objektu. Stoka se bude realizovat samostatně důlním způsobem v koordinaci s budováním vstupu. Koordinace stavby a přístupu na stadion FK Viktoria Žižkov je zajištěna podmínkou č. 9 tohoto stavebního povolení. Námitka č. 2: Z ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. vyplývá, že u požárních úseků stavby musí být vymezen požárně nebezpečný prostor a stanovena odstupová vzdálenost podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2. V normě ČSN 73 0802 je mimo jiné v čl. 10.2.1 stanoveno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, parku, prostoru vodních ploch). Veřejné prostranství je podle § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona součástí veřejné infrastruktury. Konktrétně ho definuje § 34 zákona oč. 128/2000 Sb. o obcích jako: „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Pozemek parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov, jehož způsob využití je veden v katastru nemovitostí jako „zeleň“, lze v tomto případě považovat za veřejné prostranství. Nicméně souhlas s požárně nebezpečným prostorem, který zasahuje na pozemek parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov byl udělen již při projednávání územního řízení pro výše uvedenou stavbu. Tento souhlas udělený dne 5.2.2015 je uložen ve spisovém materiálu předmětné stavby. Jeho součástí je i situace, kde je hranice požárně nebezpečného prostoru zakreslena. Přes výše uvedené stavebník provede taková opatření, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na pozemek 167/1 k.ú. Žižkov. Návrh řešení bude odsouhlasen Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Námitka č. 3 V mezidobí od vydání územního rozhodnutí a žádostí o stavební povolení výše uvedeného stavebního záměru byl od pozemku parc. č. 167/1 oddělen pozemek par. č. 167/9 k.ú. Žižkov, který byl následně Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů, IČ: 00469483, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 prodán stavebníkovi, proto není nutné dokládat dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) souhlas k provedení stavebního záměru. Předmětný stavební záměr se nenachází na pozemku parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov, nýbrž tento pozemek se stavbou jen sousedí. Dále uvádíme, že souhlas ostatních vlastníků pozemků, na kterých se stavební záměr realizuje, je součástí spisového materiálu. Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

8/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

Námitka č. 4 Souhlas s odstraněním objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 163/6 k.ú. Žižkov vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 3 dne 17.6.2013 č.j. OV/1208/13/KZ. Námitka č. 5 Předmětem tohoto stavebního povolení nejsou objekty IO-01 komunikace a zpevněné plochy, objekty vodních děl IO 04 Splašková kanalizace (IO. 04 01-2, IO. 04.08, IO. 04.09) a IO 05 Dešťová kanalizace (IO. 05.01, IO. 05.02) a objekt IO.06.03 Přeložka sloupu trakčního vedení, které povolují speciální stavební úřady. Územním rozhodnutím zn. OV/830/17/Souč ze dne 28.7.2017 byly tyto objekty umístěny a v současné době jsou odborem dopravy ÚMČ Praha 3 a odborem výstavby ÚMČ Praha 3, vodoprávním úřadem vedena samostatná správní řízení pro jejich povolení. Objekt IO.06.03 Přeložka sloupu trakčního vedení byl povolen rozhodnutím MHMP- odboru dopravních agend č.j. MHMP 1497047/2018 ze dne 19.9.2018, které nabylo právní moci dne 12.10.2018. Podmínkou č.8 tohoto stavebního povolení je zajištěna vzájemná koordinace se stavbami veřejné dopravní a technické infrastruktury, které podmiňují užívání stavby. Stavba bude uvedena do užívání pouze za předpokladu vybudování těchto staveb a povolení jejich užívání. Námitka č. 6 Zajištění stavební jámy je zakresleno v ověřené koordinační situaci C.3, která je nedílnou součástí rozhodnutí o umístění stavby zn. OV/830/17/Souč ze dne 28.7.2017, které nabylo právní moci dne 5.9.2017.Terénní a sadové úpravy se neumisťují ani nepodléhají ohlášení nebo stavebnímu povolení. Odbor výstavby ÚMČ Praha 3 k námitkám účastníka stavebního řízení, Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ: 00469483, se sídlem Náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 (vlastník parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov) přihlédl pouze částečně. Námitce č.1, v části týkající se přesahu ramene jeřábu s břemenem nad pozemek parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov, bylo vyhověno podmínkou č. 11 tohoto rozhodnutí. Námitce č. 2 týkající se přesahu požárně nebezpečného prostoru nad pozemek 167/1 k.ú. Žižkov bylo vyhověno podmínkou č. 12 tohoto rozhodnutí. V řízení bylo zjištěno, že vlastníkem pozemků parc. č. 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9 vše k. ú. Žižkov, Praha 3, na kterých má být prováděna stavba, je společnost CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (dříve Sladkovského náměstí 1, 130 00 Praha 3), vlastníkem pozemků parc. č. 1232 a 4342 vše k. ú. Žižkov, na kterých má být prováděna část stavby, je Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 a vlastníkem pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov, na kterých má být prováděna část stavby, je Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, ale správa je svěřena Městské části Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3. Okruh účastníků vedeného stavebního řízení stanovil správní orgán podle ust. § 109 stavebního zákona, přičemž jako s účastníky řízení ve smyslu ust. § 109 písm. a) jednal se stavebníkem a zároveň vlastníkem pozemků č. parc. 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9, vše k. ú. Žižkov, společností CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (dříve Sladkovského náměstí 1, 130 00 Praha 3), zastoupenou společností STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5, jako s účastníky řízení ve smyslu ust. § 109 písm. c) jednal s vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, může-li být jejich vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno tj. s vlastníkem pozemků parc. č. 1232 a 4342 vše k. ú. Žižkov, kterým je Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 a vlastníkem pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov, kterým je Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, ale jeho správa je svěřena Městské části Praha 3, IČ 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

9/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

Praha 3. Jako s účastníky řízení ve smyslu ust. § 109 písm. e) jednal s vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva by mohla být prováděním stavby přímo dotčena tj. vlastníkem pozemků parc. č. 138 s domem č.p. 804, parc. č. 139, parc. č. 141 s domem č.p. 821, parc. č. 142 s domem č.p. 366 a parc. č. 143, parc. č. 144 s domem č.p. 365, parc. č. 145 , parc. č. 167/1, parc. č. 1224 s domem č.p. 1042, parc. č. 1225 s domem č.p. 914, parc. č. 1226 s domem č.p. 957, parc. č. 1228 s domem č.p. 1010, parc. č. 1230 s domem č.p. 1011, parc. č. 1216/1 s domem č.p. 800, parc. č. 136 s domem č.p. 803, parc. č. 137, parc. č. 134 s domem č.p. 802, parc. č. 131 s domem č.p. 801, parc. č. 132 s domem č.p. 799, parc. č. 133, parc. č. 140 s domem č.p. 602, parc, č. 146 s domem č.p. 468, parc. č. 238 s domem č.p. 570, parc. č. 232 s domem č.p. 447, parc. č. 224 s domem 559, parc. č. 223 s domem č.p. 560, parc. č. 219 s domem č.p. 555 vše k.ú. Žižkov. V průběhu správního řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků řízení. Hlavním účastníkům řízení (stavebník a zároveň vlastník pozemků č. parc. 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9, vlastník pozemků parc. č. 1232 a 4342, vlastník pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20, vlastník pozemků parc. č. 138 s domem č.p. 804 a parc. č. 139, vlastník pozemků parc. č. 141 s domem č.p. 821, parc. č. 141 s domem č.p. 821, vlastník pozemků parc. č. 142 s domem č.p. 366 a parc. č. 143, vlastník pozemků parc. č. 144 s domem č.p. 365 a parc. č. 145 a vlastník pozemku parc. č. 167/1, vše k.ú Žižkov) bylo oznámení o zahájení stavebního řízení doručováno v souladu s ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ust. § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo vedlejším účastníkům (vlastníci pozemků parc. č. 1224 s domem č.p. 1042, parc. č. 1225 s domem č.p. 914, parc. č. 1226 s domem č.p. 957, parc. č. 1228 s domem č.p. 1010, parc. č. 1230 s domem č.p. 1011, parc. č. 1216/1 s domem č.p. 800, parc. č. 136 s domem č.p. 803, parc. č. 137, parc. č. 134 s domem č.p. 802, parc. č. 131 s domem č.p. 801, parc. č. 132 s domem č.p. 799, parc. č. 133, parc. č. 140 s domem č.p. 602, parc, č. 146 s domem č.p. 468, parc. č. 238 s domem č.p. 570, parc. č. 232 s domem č.p. 447, parc. č. 224 s domem 559, parc. č. 223 s domem č.p. 560, parc. č. 219 s domem č.p. 555 vše k.ú. Žižkov) doručeno oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou (vyvěšeno na úřední desce ve dnech 4.10.2018 až 22.10.2018). V řízení byly doloženy následující doklady a podklady: - projektová dokumentace: Ing. Helena Ducháčová – architektonicko-stavební část, ochrana obyvatelstva (ČKAIT – 0009148), Ing. Petr Žalský, Ph.D. – stavebně konstrukční řešení (ČKAIT – 0009648), Ing. Stanislava Baranová – požárně bezpečnostní řešení (ČKAIT – 1102721), Ing. Pavel Neslaník – samočinné odvětrávací zařízení, polostabilní vodní sprinklerové hasicí zařízení (ČKAIT – 1101502), Ing. Jan Šetelík – zdravotní technika (ČKAIT – 0007729), Ing. Miroslav Zikmund – rozvody tepla a chladu ( ČKAIT – 0001861), Ing. Martin Šmolík – vzduchotechnika (ČKAIT – 0001497), Ing. Mojmír Jurčík – silnoproudá elektroinstalace a hromosvod, měření a regulace (ČKAIT 0004378), Ing. Václav Bouda – slaboproud (ČKAIT – 0011599), Ing. Michal Bouda – gastroprovoz (ČKAIT – 0500928), Ing. Šárka Veselá – dopravní značení garáží (ČKAIT – 0011277), Ing. Radek Štastný – statické zajištění stavební jámy (ČKAIT – 0008673), Ing. Luboš Drofa – situace staveniště a organizace výstavby (ČKAIT – 0005469) - průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný Miluší Drmlovou ze dne 2.3.2018 osvědčení č. 0429 - posouzení denního osvětlení obytných místností a proslunění bytů z 3/2018 zpracované Mgr. Danou Klepalovou, IČ: 76196046, Růžičkova 32, 250 73 Jenštejn - posouzení denního osvětlení obytných místností a proslunění bytů, Posouzení vlivu stavby na denní osvětlení a oslunění okolních domů z 7/2014 zpracované Mgr. Danou Klepalovou, IČ: 76196046, Růžičkova 32, 250 73 Jenštejn - akustická studie č. Z170746-01 ze dne 15.8.2018 zpracovaná Graif-akustika, s.r.o, IČ: 45307385, Kubíkova 12, Praha 8 Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

10/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

- hluková studie z 9/2014 zpracovaná Ing. Janou Barillovou (ČKAIT – 0010440) - inženýrskogeologický průzkum zpracovaný K+K průzkum s.r.o, ze 9/2008 - hydrogeologický průzkum pro posouzení infiltračních poměrů území zpracovaný K+K průzkum s.r.o, ze 6/2014 - podrobný radonový průzkum zpracovaný K+K průzkum s.r.o, ze 9/2018 - korozní průzkum zpracovaný INSET s.r.o z 9/2018 - LV č. 1636 ze dne 6.8.2018 (částečný výpis), LV č. 1873 ze dne 6.8.2018 (částečný výpis), LV č. 20271 ze dne 6.8.2018 - LV č. 9783 ze dne 29. 1. 2018, LV č. 11316 ze dne 29. 1. 2018, LV č. 1873 ze dne 29. 1. 2018, LV č. 1636 ze dne 2. 2. 2018 (částečný výpis) - plná moc pro zastupování od společnosti CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (dříve Sladkovského náměstí 1, 130 00 Praha 3), pro společnost STOPRO spol. s.r.o, IČ: 48034614, se sídlem Radlická 37, 150 00 Praha 5 - souhlas Městské části Praha 3, IČ:00063517, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce a to pozemků par. č. 163/11, 163/1,163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov ze dne 16.4.2018 vyznačený na situaci - souhlas MHMP, odboru evidence majetku, vlastníka pozemku č. parc. 1232 a 4342 vše k.ú. Žižkov, ze dne 24.7.2018 č. j. MHMP 1149879/2018, vyznačený na situaci - souhlas vlastníka pozemku parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov společnosti Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ: 00469483, se sídlem Náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 ze dne 5.2.2015 - rozhodnutí ÚMČ Praha 3 – odboru výstavby o umístění stavby zn.: OV/830/17/Souč ze dne 28.7.2018, které nabylo právní moci dne 5.9.2017 - rozhodnutí ÚMČ Praha 3 – odboru výstavby o povolení výjimky zn.: OV/1121/18/Kva ze dne 21.8.2018, které nabylo právní moci dne 29.8.2018 - rozhodnutí MHMP- odboru dopravních agend č.j. MHMP 1497047/2018 ze dne 19.9.2018, které nabylo právní moci dne 12.10.2018 (stavební povolení pro objekt IO.06.03 Přeložka sloupu trakčního vedení) - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla s pozváním k ústnímu jednání ÚMČ Praha 3 – odboru výstavby, vodoprávní úřad č.j. UMCP3 181050/2018 ze dne 25.9.2018 - oznámení o zahájení stavebního řízení ÚMČ Praha 3 – odboru dopravy č.j. SUMP3 146572/2018 ze dne 6.9.2018 - stanovisko MHMP – odboru dopravních agend č.j.: MHMP 774647/2018/O4/Pi ze dne 1.8.2018 - závazné stanovisko MHMP – odboru dopravních agend č.j.: MHMP 1191648/2018/ODAO2/Vi ze dne 22.5.2018 - závazná stanoviska a vyjádření MHMP – odboru ochrany prostředí č.j.: MHMP 752135/2018 ze dne 17.5.2018 - závazné stanovisko MHMP – odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ č.j.: MHMP 920857/2018 ze dne 11.6.2018 - závazné stanovisko MHMP – odboru památkové péče č.j.: MHMP 1095811/2018 ze dne 12.7.2018 - rozhodnutí MHMP – odboru památkové péče č.j.: MHMP 1049192/2018 ze dne 29.6.2018, které nabylo právní moci dne 24.7.2018 - závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j.: HSHMP 34247/2018 ze dne 9.6.2018 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č. j.: HSAA-7549-3/2018 ze dne 9.7.2018 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č. j.: HSAA-105683/2018 ze dne 4.10.2018 - stanovisko ÚMČ Praha 3 – odboru dopravy č.j.: S UMCP3 032622/2018 ze dne 9.4.2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

11/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

- stanovisko ÚMČ Praha 3 – odboru dopravy č.j.: S UMCP3 036504/2018 ze dne 20.4.2018 - vyjádření a závazné stanovisko ÚMČ Praha 3 – odboru ochrany životního prostředí č.j.: UMCP3 039406/2018 ze dne 269.4.2018 - stanovisko NIPI o.p.s. zn.: 110180304 ze dne 29.6.2018 - závazné stanovisko Státní energetické inspekce - Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj č.j. 17/R/03/2018 ze dne 19.3.2018 - závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zn. 101654/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 31.5.2018 - vyjádření Krajského ředitelství police hlavního města Prahy – odbor služby dopravní policie č.j.: KRPA-203270-2-7/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 1.6.2018 - Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. – souhrnné stanovisko zn.: 100630/15Ku824/757 ze dne 13.7.2018 - TSK a.s. – technické stanovisko č.j.: TSK/08997/18/5110/Me ze dne 28.6.2018 - TSK a.s. – koordinační vyjádření č.j.: TSK/1570/18/5130/Pa ze dne 26.6.2018 - PVS a.s. – stanovisko zn. 1733/18/2/02 ze dne 3.5..2018 - Pražské vodovody a kanalizace – vyjádření zn.: PVK 19354/OTPČ/18 ze dne 9.5.2018 - Povodí Vltavy, státní podnik – vyjádření zn.: 19773/2018-263 ze dne 18.4.2018 - Ministerstvo vnitra ČR, razítko na situaci ze dne 4.4.2018 - Pražská teplárenská a.s. – vyjádření čj. 114/2018 ze dne 9.4.2018, razítko na situaci - Pražská plynárenská distribuce a.s. – vyjádření zn.: 2017/OSDS/02204 ze dne 20.4.2017 - Smlouva o přeložce kanalizace ze dne 26.6.2015 ev.č. smlouvy 038-2015-VIC-PVS - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 26.6.2015 ev.č. smlouvy 037-2015-VIC-PVS - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti ze dne 26.6.2015 ev.č. smlouvy 029-2014-VIC-PVS - Smlouva o připojení k distribuční soustavě (plyn) ze dne 4.1.2018 č.z. 453301 - Smlouva o připojení k distribuční soustavě (plyn) ze dne 4.1.2018 č.z. 453314 - Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality na napětové hladině NN č. 8831409221 ze dne 27.9.2017 - dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy bez finančního plnění č. 99/S24/ZD/1736828 ze dne 13.12.2017 Stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí: - TRADE CENTRE PRAHA a.s. – vyjádření č. V01068/18 ze dne 19.3.2018 , razítko na situaci - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření k existenci sítí č.j.: 566812/18 ze dne 20.3.2020 - Dial Telecom, a.s. – vyjádření zn.: PH573998 ze dne 19.3.2018 - Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0200727476 ze dne 20.3.2018 - UPC Česká republika s.r.o. – vyjádření ze dne 27.3.2018 - SITEL, spol. s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. 1111801602 ze dne 28.3.2018 - ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 1201805056 ze dne 26.3.2018 - Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 180321-111274706 ze dne 23.3.2018 - T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn.: E11386/18 ze dne 21.3.2018 - PlanetA a.s. – razítko na situaci ze dne 6.4.2018 - FIBER Network s.r.o – vyjádření k existenci sítí ze dne 158.5.2018 - ICT Support, s.r.o – vyjádření ze dne 7.5.2018 - CZnet s.r.o – vyjádření k existenci sítí č.j.: 180100828 ze dne 19.4.2018 - PODA a.s. – vyjádření zn. TaV/639/2018/Vo ze dne 20.4.2018 - Fast Communication s.r.o. –razítko na situaci ze dne 23.3.2018 - Trustia Czech Republic, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí ze dne 10.4.2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

12/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

-

INETCO.CZ a.s. – vyjádření zn.: 122407324 ze dne 30.4.2018 NEW TELEKOM, spol. s.r.o – vyjádření k existenci sítí zn.: 133402529 ze dne 30.4.2018 KOLEKTORY PRAHA, a.s. – razítko na situaci ze dne 11.4.2018 České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/190713/2018 ze dne 4.5.2018 Veolia Energie ČR, a.s., zn. RECE/20180322-002/ES ze dne 9.4.2018 CentroNet, a.s. – vyjádření k existenci sítí zn.: 763/2018 ze dne 6.4.2018 CoProSys a.s. – souhlasné stanovisko ze dne 20.4.2018 Alfa telecom – vyjádření k existenci sítí ze dne 20.4.2018 AmiCom Teplice s.r.o – vyjádření ze dne 6.4.2018 Fine Technology Outsource s.r.o – vyjádření č.j.: 4258 ze dne 23.3.2018 NET4GAS , s.r.o – vyjádření zn.: 2685/18/OVP/Z ze dne 22.3.2018

Stručná charakteristika stavby: Objekt SO.01 VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER – polyfunkční objekt, který má dvě části, podobjekt A a podobjekt B, které leží na pozemcích parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/22, 167/8, 1232, vše k.ú. Žižkov. Části A a B jsou spolu komunikačně propojeny pomocí obousměrné nájezdové rampy ze 4.PP části A do 2.PP části B. Objekt je napojen na 1 novou vodovodní přípojku, která je přivedena do podobjektu A, na 2 nové plynovodní přípojky pro podobjekt A a pro podobjekt B, na 3 kanalizační přípojky a na 3 nové přípojky slaboproudu. Část A má půdorysný tvar písmene V, 6 nadzemních podlaží a 4 podzemní podlaží. Jedná se o polyfunkční objekt s třemi základními funkcemi – bytová (108 bytů), funkce administrativní prostory a ateliéry (69 ateliérů) a dále funkce obchodní. Do bytů a administrativní částí se vstupuje devíti vstupy, se samostatným schodištěm a výtahem. Podobjekt A je navržen na parcele s velkým výškovým rozdílem, tímto vlivem a prostorovou komplikovaností okolních ulic, vznikla nutnost provést podzemní části v několika výškových úrovních. Podzemní podlaží je dispozičně přizpůsobeno pro parkovací stání (celkem v 1.PP až 4.PP se nachází 231 parkovacích míst), nachází se zde prostory technického zařízení objektu, domovní vybavení a sklepní kóje soustředěné v blízkosti schodišť, tyto prostory zabírají většinovou plochu. V podzemních podlažích, v částech vystupujících nad úroveň terénu, jsou navrženy prostory s hlavním využitím. V části úrovně 4. PP, navazující na chodník ul. Seifertova, je v parteru objektu navržen supermarket. V úrovních 2. PP a 1. PP jsou umístěny administrativní provozy a malé kanceláře. Vstupy do jednotlivých vchodů jsou navrženy vždy v návaznosti na okolní chodníky, vzhledem ke sklonu okolí se většinou jedná o podzemní úrovně. Do většiny jednotek jsou vstupy navrženy z hlavních podest. Nadzemní podlaží jsou definována dvěma hlavními křídly objektu, které jsou uspořádány do písmene V. Ve výseči, nad prostory suterénu a okolního terénu, vzniká polouzavřený vnitroblok chráněný vlastním objektem od rušných okolních ulic. Vnitřní část je výškově navázána na úroveň 1.NP, z jednotlivých bytů v této úrovni jsou do prostoru navrženy vstupy na střešní zahrady a terasy, tento prostor je zároveň napojen na venkovní chodníky pomocí průchodu a vnějšího schodiště. Vyšší podlaží objektu jsou s balkony. V návaznosti na okolní stavby je navrženo postupné uskočení úrovní kopírující charakter a sklon ulice Krásova, uskakování je postupné od 4.NP po 6.NP. Při nově vzniklé komunikaci je hlavní hmota objektu A navržena v jednotné výšce, z níž vystupují tři solitérní bloky úrovně 5.NP. Vytápění objektu bude pomocí plynové kotelny umístěné ve 3.PP. Osadí se plynová teplovodní centrála složená z dvojce kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 742 kW. Větrání je přirozené nebo pomocí VZT jednotek. Část B má půdorysný tvar písmene L a má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Je provozně rozdělena na tři menší celky. V návaznosti na chodník ul. Seifertova je v 1.PP navržena restaurace a kavárna. Ve střední a zadní části se nachází prostory pro provozní zázemí administrativních prostor. Nejspodnější patro části B je 2. PP, kde je umístěno 14 parkovacích stání a technologické provozy. Příjezd vozidel je pomocí propojovací rampy začínaMěstská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

13/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

jící ve 4. PP části A. Od úrovně 1.NP je objekt provozně rozdělen na tři samostatné bloky, vždy kolem vertikálního jádra. V části u chodníku se jedná o administrativní provoz s předpokladem velkoprostorových kanceláří a jejich zázemí. Střední část tvoří 22 menších jednotek, které jsou vždy jednotlivě vybaveny. Část nejvzdálenější je opět s administrativní funkcí. Střechy objektu jsou ploché, ustupující úrovně jsou i v tomto objektu navrženy jako terasy. Vytápění objektu bude pomocí plynové kotelny umístěné ve 2.PP. Osadí se plynová teplovodní centrála složená z dvojce kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 370 kW. Větrání je přirozené nebo pomocí VZT jednotek. V každém vchodu do objektu je součástí schodišťového prostoru výtah, který propojuje všechna podlaží. Výtah je bezstrojový o nosnosti 630 kg. Výtah pro administrativní prostory v části B bude mít nosnost 1000 kg. Objekt SO.02 Opěrné, zárubní zdi, venkovní schodiště, koridor pro pěší jsou umístěné na pozemku parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/7, vše k.ú. Žižkov. Pro vyrovnání výškových úrovní v místě napojení objektu SO.01 na okolní tribuny a stávající opěrnou stěnu na jihu staveniště se umisťuje nová stěna oddělující pozemek stavby od pozemků sousedního hřiště a venkovní schodiště šířky 1,8 m se čtyřmi rameny a třemi průběžnými podestami vedoucími z úrovně chodníku. Další součástí nového schodiště budou 4 opěrné stěny tvaru široce rozevřeného písmene L na hranici pozemku stavby směrem do vnitrobloku (jihozápadní roh) a po jižní straně stavby se umisťuje nový koridor umožňující průchod z jižní tribuny sousedního fotbalového stadionu do ulice Krásova. Průchod do ulice Krásova bude ohraničený stávající opěrnou stěnou ležící při jižní hranici a ze severní strany se oddělí novou stěnou ve tvaru C, šířka koridoru bude 1,8 m. Objekt SO.03 Antivandal bariera-STADION je na pozemcích parc. č. 166/2, 163/4, 163/22, 167/8, vše k.ú. Žižkov. Bariéru bude tvořit zeď oddělující prostor polyfunkčního objektu od stávajícího fotbalového stadionu na západní hranici. Bude se skládat ze dvou části: 1. část na severu naváže na objekt SO.01- podobjekt B a oddělí prostor stadionu od atria. Celková délka stěny bude cca 25 m. 2. část na jihu naváže na schodiště (SO.02) a oddělí prostor stadionu. Celková délka stěny bude cca 42 m. V této části budou vrata a branka propojující stadion a nově budovanou areálovou komunikaci (bude sloužit pro zásah IZS). Zařízení staveniště stavba dočasná na pozemcích parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/7, 163/20, 163/22, 167/8, 1232, 4342 vše k.ú. Žižkov. Zařízení staveniště se skládá z těchto částí: IO.09.01 Oplocení staveniště, IO.09.02 Objekt sestavený z buněk, IO.09.03 Zpevněné plochy a IO.09.08 Stavební jeřáby. Obvod staveniště bude oplocen plným plotem, při hranici do ulice Seifertovy a Krásovy bude provedeno plné oplocení výšky 2,0 m, při hranici s areálem fotbalového hřiště bude provedeno oplocení, splňující speciální nároky na bezpečnost. Plochy PZS (plocha vymezená pro sestavu mobilních objektů sociálního a administrativního zařízení staveniště) a PPS (plocha pro provozní zařízení staveniště a pro skládku stavebního materiálu) budou vhodným způsobem dočasně zpevněny. Po ukončení jejich užívání budou plochy zrušeny a uvedeny do projektovaného stavu. Plocha PM (plocha manipulační a pro odstav vozidel stavby a stavební mechanizace) bude pro provádění přípravy staveniště ve stávajícím stavu zpevněna, zřídí se plocha PO (plocha pro očištění vyjíždějících nákladních automobilů) umožňující očištění vyjíždějících vozidel ze staveniště. Staveništní jeřáby žádnou svojí částí ani břemenem nebudou přesahovat nad cizí pozemky. Pro zásobování staveniště energiemi a vodou budou využity nové přípojky. Objekt SO.06 Zajištění stavební jámy na pozemcích parc. č. 163/1, 163/4, 163/7, 163/19, 166/2, 163/6, 163/22, 167/8, 167/9, 163/11, 1232, vše k.ú. Žižkov. Pro zajištění stavební jámy byla zvolena technologie kotveného záporového pažení z ocelových svařenců z dvojice profilů IPE s předem navařenou ocelovou kotevní hlavou. Stavební jáma bude téměř po celém vnějším obvodu pažena záporovým pažením kotveným v jedné až třech úrovních dočasnými lanovými kotvami. Pouze na nejmělčí severní straně bude stavební jáma pažena Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

14/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

nekotveným záporovým pažením a na části svahována. Vrty pro zápory budou prováděny z upraveného terénu odpovídajícímu cca úrovni zhlaví zápor. Po provedení zápor bude výkop odtěžen na úroveň pracovní plošiny pro provádění kotev. Při provádění výkopu na kotevní úroveň budou do přírub zápor osazovány dřevěné pažiny tl. 120 až 160 mm. Ty budou z rubu zasypány vhodnou zeminou, která bude pěchována, nebo budou pažiny aktivovány klíny proti přírubám zápor. Výška těžených (a pažených) záběrů by měla být 0,5 až 1,5 m v závislosti na stabilitě zeminy. Následně budou provedeny kotvy v délkách 10,0 až 18,0 m se sklonem 25 až 35 stupňů a zainjektovány ve své kořenové části. V jižní části pozemku v místech sousedících se stávajícím domem č.p. 804 k.ú. Žižkov bude překonzolovaná část 2. PP pažena ŽB pilotovou stěnou z pilot průměru 1200 mm. Stavební úřad přezkoumal, že projektová dokumentace spolu se žádostí o stavební povolení je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, které bylo ve věci posuzované stavby vydáno ÚMČ Praha 3 – odborem výstavby, zn.: OV/830/17/Souč ze dne 28.7.2017, a které nabylo právní moci dne 5.9.2017: Podmínka č. 1:

Podmínka se týká velikosti, umístění a rozměrů objektu SO 01 – Polyfunkční objekt Viktoria Žižkov a jeho funkční náplně. Podmínka je splněna takto: Objekt je tvořen dvěma částmi označenými jako část A a část B. Části objektu jsou spolu komunikačně propojeny pomocí nájezdové rampy v PP mezi jednotlivými částmi části objektu. Rampa je navržena jako obousměrná. Polyfunkční objekt je umístěn v souladu s územním rozhodnutím na pozemcích č. parc. 166/2, 163/4, 163/6, 163/22, 167/8, 1232 v k. ú. Žižkov. Část A o půdorysném tvaru písmene V má 6 nadzemních podlaží a 4 podzemních podlaží. Část B o půdorysném tvaru písmene L má z 5 nadzemních podlaží (5.NP ustupující) a 2 podzemních podlaží. Úroveň ±0,00 = 235,78 m n. m. Bpv, odpovídá 1. NP části A. Výška objektu bude odstupňovaná, poslední ustupující podlaží nezabere celou půdorysnou plochu. Střechy obou částí jsou ploché. Fasády polyfunkčního domu jsou jednoduché s kontaktním zateplením, směrem do ulice doplněné o horizontální lamely. Dlouhá uliční fasáda na východní straně objektu (část A) je pohledově členěna dělením do jednotlivých barevně odlišených celků, pásovými schodišťovými okny a střídáním plných atik s proskleným zábradlím. Kaskádovité hmotové a výškové řešení objektu je pohledově sladěno s protější stranou ulice se stávajícími bytovými domy a základní školou, které jsou zakončeny střechami v postupně se snižujícími výškovými úrovněmi (směrem k ulici Seifertova). Fasády ve dvorní části jsou s balkony a lodžiemi. Fasády části B mají vykonzolovaná jednotlivá patra, kde se střídají plné horizontální části fasád a pásových oken doplněné o balkóny. Výška atiky části A je nejvyšší v jižní části podél ulice Krásova, a to na úrovni +18,95 m = 254,73 m n. m. Bpv. Dále se postupně sníží o další 2 úrovně takto: +16,45m = 252,23 m n. m. Bpv a poté na úroveň +13,45 m = 249,23 m n. m. Bpv, na rohu ulic Krásova a Seifertova. Podél ulice Seifertova je úroveň atiky části A +13,45 m = 249,23 m n. m. Bpv. Druhé křídlo části A podél nově budované komunikace má atiku nejvyšší v severní části objektu na úrovni +16,45 m = 252,23 m n. m. Bpv a ta se sníží o 1 úroveň na hodnotu: +13,45 m = 249,23 m n. m. Bpv na rohu s ulicí Seifertova. Výška atiky části B je nejvyšší v severozápadním rohu na úrovni +10,27 m = 246,05 m n. m. Bpv; dále se postupně sníží o další 3 úrovně směrem severním takto: +7,62 m = 243,4 m n. m. Bpv; +4,67 m = 240,45 m n. m. Bpv a +3,19 m = 238,97 m n. m. Bpv na jižním konci. Nad tyto uvedené výšky zasahují horní úrovně přejezdů výtahu a dalších technických zařízení na střeše, a to do výšky 2,00 m nad uvedenou úroveň. Křídlo části A ležící podél ulice Krásova je šířky 15,50 m, podél ulice Seifertova je šířky 8,70 m a podél nově budované komunikace je šířky 15,77 m. Směrem do vnitrobloku jsou lodžie, balkony a předzahrádky. Předsazená konstrukce lodžie nebo balkonu směrem do vnitrobloku je hloubky 1,50 m od fasády, předzahrádky na střeše podzemních podlaží ve vnitrobloku budou do vzdálenosti 3,00 m od fasády. Délka křídla budovy podél ulice Krásova je 76,65 m Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

15/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

(uliční fasáda) a 74,25 m (dvorní fasáda). Délka křídla budovy části A podél ulice Seifertova je 49,53 m (uliční fasáda) a 20,47 m (dvorní fasáda), podél nově budované komunikace 85,80 m (uliční fasáda) a 77,14 m dvorní fasáda. Půdorysný průmět části B je v každém patře jiné velikosti, směrem ke střeše se velikost objektu zvětší. V místě 1,00 m od úrovně trénu je délka uliční fasády podél ulice Seifertova 27,52 m a 12,70 m do vnitrobloku. Šířka tohoto křídla je 11,50 m v nejužším a 13,65 m v nejširším místě. Délka uliční fasády podél nově budované komunikace 50,78 m a šířka tohoto křídla je 15,00 m. Balkón nebo lodžie do vnitrobloku i k nově budované komunikaci jsou vyložené 1,50 m před fasádu. V nejvyšším místě části B – tj. na úrovni terasy ustupujícího 5. NP - je délka této část uliční fasády podél ulice Seifertova 36,90 m a 15,60 m do vnitrobloku. Šířka tohoto křídla bude 14,10 m. Délka uliční fasády podél nově budované komunikace 59,4 m a šířka tohoto křídla bude 15,40 m v nejširším místě. Balkón do vnitrobloku je vyložený 2,60 m před fasádu, do ulice 1,50 m. Polyfunkční dům je umístěn na pozemcích v souladu s územním rozhodnutím a to takto: na jihu při hranici s pozemkem č. parc. 138 a na východě při hranici s pozemkem č. parc. 1232. Nad tento pozemek zasahují vykonzolované akustické lamely umístěné na severovýchodním rohu objektu a na celé severní fasádě (vyložení lamel je max. 600 mm). Na severu je odstup od hranice s pozemkem č. parc. 4342 v severovýchodním rohu objektu 7,70 m a v severozápadním rohu objektu 9,60 m. Na západě je od hranice pozemku č. parc 163/5 odstup 1,45 m a od pozemku č. parc.167/1 je odstup 2,65 m. HPP: 10816 m2

Byty Ateliery + administrativa Retail (obchod, restaurace, kavárna)

53%

7983 m

2

40%

1390 m

2

7%

Podmínka č. 2:

Podmínka se týká velikosti, umístění a rozměrů objektu SO.02 Opěrné, zárubní zdi, venkovní schodiště, koridor pro pěší. Podmínka je splněna takto: Stavební objekt SO.02 obsahuje opěrné a zárubní zdi a venkovní schodiště na západní a jižní hranici areálu. Pro vyrovnání výškových úrovní v místě napojení objektu SO.01 na okolní tribuny a stávající opěrnou stěnu na jihu staveniště je nová stěna oddělující pozemek stavby od pozemků sousedního hřiště a venkovní schodiště se čtyřmi rameny a třemi průběžnými podestami vedoucími z úrovně chodníku. Dále se jedná o opěrné stěny nového schodiště na hranici pozemku stavby směrem do vnitrobloku (jihozápadní roh) a po jižní straně stavby nový koridor umožňující průchod z jižní tribuny sousedního fotbalového stadionu do ulice Krásova. Nové schodiště šířky 1,80 m je liniové se 4 rameny (půdorysná délka směrem od severu 3 x 3,30 m a 1 x 1,20 m; 3 mezipodesty, každá délky 2,20 m). Nejnižší úroveň schodiště (hlavní podesta) je na výškové úrovni +226,74 m, 1. mezipodesta na +228,66 m n. m., 2. mezipodesta na +230,58 m n. m., 3. mezipodesta +232,50 m n. m. Schodiště skončí v jihozápadním rohu na úrovni +233,34 m. Východní hranu schodiště lemují 4 opěrné stěny tvaru široce rozevřeného písmene L. Horní hrana těchto stěn výškově naváže na mezipodestu schodiště + je doplněna zábradlím. Poslední opěrnou stěnou je stěna nejvzdálenější od schodiště, na severu navazuje na objekt SO.01 a na jihu na nově navržený koridor (průchod). Stěna bude ve tvaru písmene L o délce 10,70 a 9,35 m. Na horní úrovni této opěrné stěny je stěna akusticky oddělující prostor vnitřního polouzavřeného atria od fotbalového hřiště. Stěna je v dolní části plná (HH = +236,80 m n. m. Bpv), v horní části prosklená (HH = 238,40 m n. m. Bpv). Průchod do ulice Krásova bude ohraničený stávající opěrnou stěnou ležící při jižní hranici, ze severní strany se oddělí novou stěnou ve tvaru

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

16/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

písmene C, tloušťky 300 mm, šířka koridoru bude 1,80 m, celková délka 55,60 m. Umístění všech částí objektu SO.02 je v souladu s územním rozhodnutím. Podmínky č. 3-26:

Podmínky se týkají velikosti, umístění a rozměrů dalších stavebních a inženýrských objektů a zařízení staveniště. Stavební a inženýrské objekty a objekty zařízení staveniště jsou umístěny dle platného rozhodnutí o umístění stavby, mají rozměry a vlastnosti uvedené v rozhodnutí. Podmínka č. 27:

Podmínka se týká změny využití části pozemku parc. č. 166/2, 167/8, 4342 vše k.ú. Žižkov. Projektová dokumentace uvedenou podmínku zohledňuje, změna využití pozemku bude provedena po dokončení stavby. Podmínka č. 28:

Podmínka se týká věcné a časové koordinace se stavbou “Oplocení a pěší cesta v parku“ jež byla umístěna rozhodnutím ze dne 3. 1. 2017. zn.: OV/1810/16/Souč, sp. zn.: S UMCP3 097562/2016., které nabylo právní moci 28.1.2017. Stavba polyfunkčního objektu je se stavbou „Oplocení a pěší cesta“ koordinován. Uvažuje se s postupem výstavby tak, že se nejprve vybudují přeložky a přípojky pro VIP objekt Viktoria Žižkov, poté se zbuduje cesta parkem s oplocením stadionu a teprve poté se zahájí hloubení jámy pro objekt polyfunkčního objektu v místě stávajícího přístupu na stadion. Podmínka č. 29:

Podmínka se týká zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provedení stavby. Předložená dokumentace, podle které bude stavba provedena, je zpracována v souladu s požadavky stanovené touto podmínkou. Veškerá požadovaná opatření byla dopracována a dodržena, veškeré požadavky stanovené touto podmínkou byly do dokumentace zapracovány. Podmínka č. 30:

Stavba musí respektovat zásady ochrany elektronických komunikací. Z projektové dokumentace vyplývá, že návrh ochrany sítí elektronických komunikací je řešen. V souvislosti s vybudováním nové účelové komunikace, resp. přejezdu přes stávající chodník, resp. přilehlý zelený pás se předpokládá doplnění stávajících rozvodů o chráničky či zvýšení jejich krytí. Podmínka č. 31:

Podmínka se týká koordinace stavby se stavbami, které sdělí TSK hl. m. Prahy. Koordinace se stavbami veřejné dopravní a technické infrastruktury je stanovena podmínkou č. 10 tohoto rozhodnutí. Dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Splnění obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu citované vyhlášky bylo projektantem prokázáno v části B. Souhrnná zpráva v projektové dokumentaci takto: § 40 Obecné požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

17/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

Mechanická odolnost a stabilita - Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem stavby. Návrh konstrukce je zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této problematiky. Celková prostorová tuhost objektu se zajistí vzájemným provázáním stěn v rozích a spolupůsobením se stropními deskami tuhými ve své rovině. Stabilita samostatně stojících sloupů se zajistí jejich ukotvením v hlavě a v patě do souvisejících konstrukcí. Zavětrování je zajištěno vzájemným uspořádáním příčných a podélných stěn přenášejících vodorovné účinky větru do základových konstrukcí. Zřícení stavby nebo její části - Konstrukce jako celek byla navržena na základě zatížení odsouhlaseného investorem, které je v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN nebo je i přísnější, a to tak, aby nedošlo k jejímu zřícení, nebo zřícení její části při provádění stavby a po celou dobu její životnosti. Zřícení stavby nebo její části se proto nepředpokládá. Větší stupeň nepřípustného přetvoření - Celá konstrukce byla navržena tak, aby nepřekračovala v žádné fázi výstavby a po celou dobu životnosti stavby limitní deformace stanovené normovými předpisy soustavy ČSN EN. Větší stupeň nepřípustného přetvoření se proto nepředpokládá. Poškození částí stavby, zařízení nebo vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce - Při návrhu byly zohledněny požadavky na nenosné konstrukce použité v objektu a veškeré nosné konstrukce jsou přizpůsobeny těmto požadavkům. Všechny nosné prvky objektu sice vykazují deformace, tyto ale vyhovují požadavkům platných norem, a následně připojované stavební konstrukce a práce tak musí tyto deformace respektovat. Pokud budou na stavbě skutečně provedené detaily respektovat deformace nosné konstrukce vyhovující platné legislativě, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce se pak nepředpokládá. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině - Do výpočtů byly zavedeny všechny normou požadované zatěžovací stavy a na jejich působení je objekt navržen. Při výpočtu bylo zohledněno zatížení stanovené ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí - v platném znění, které může působit na konstrukci po dobu její realizace a životnosti. Poškození konstrukce se proto nepředpokládá. § 41 Zakládání staveb Založení objektu je na základě statických výpočtů a ekonomických rozvah navrženo plošné na základové desce v kombinaci s hlubinným založením na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Spodní stavba je navržena jako tzv. „krystalizační bílá vana“, která zajistí dostatečnou ochranu stavby před zemní vlhkostí, podzemní vodou i před agresivními a poškozujícími látkami. Konstrukce jsou navrženy podle norem ČSN EN. Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let. § 42 Požární bezpečnost Požární bezpečnost stavby obytného, obchodního a administrativního celku s garážovými plochami je řešena ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a příslušných ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., v platném znění, a dále rovněž podle předpisů uplatňovaných v hl.m. Praze. V případě všech bytových sekcí v Podobjektu A nebo ateliérových jednotek v Podobjektu B se jedná o budovy kategorie OB2, a proto je zde postupováno podle ČSN 73 0833. Supermarket v hrubém dispozičním návrhu (shell & core) spadá do kategorie vnitřních shromažďovacích prostorů ve znění ČSN 73 0831. Dále jsou zohledněna příslušná ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a další normy a předpisy související. Při dodržení a naplnění všech požadavků a opatření uvedených v dokumentaci požární ochrany Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

18/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

hodnocená stavba vyhoví současně platným normám a předpisům z oboru požární bezpečnosti. § 45 Proslunění, denní a umělé osvětlení Technické požadavky z hlediska denního osvětlení a oslunění stanoví nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy HMP (pražské stavební předpisy), ČSN 730580 – Denní osvětlení budov a ČSN 734201 - Obytné budovy. V příloze E.8 - Posouzení denního osvětlení a oslunění je zpracováno oslunění a osvětlení objektu samotného a zároveň proveden výpočet vlivu na okolní zástavbu. V této studii byl posuzován stav v konkrétních kontrolních bodech objektu a v kontrolních bodech objektů okolních. Touto studií byly ověřeny vlastnosti konkrétních bytových jednotek a ověřen dopad na domy severně a východně od navrhované stavby. Stavba vyhoví požadavkům na denní a umělé osvětlení a na proslunění. § 46 Větrání a vytápění Obytné a pobytové místnosti mají zajištěno dostatečné větrání a vytápění. Obytné místnosti v bytech a atelierech mají zajištěn přívod vzduchu pro min. 0,5 násobnost výměny vzduchu větracími štěrbinami umístěnými v obvodových zdech. Odvod vzduchu je pomocí odtahových ventilátorů na sociálním zařízení. Ventilátory budou ve dvouotáčkovém provedení, na nižší otáčky budou v chodu trvale, na vyšší otáčky budou přepnuty samostatným tlačítkem a budou vybaveny zpětnou klapkou a doběhem. Trvalý chod ventilátorů zajistí potřebnou minimální výměnu vzduchu v obytných místnostech. Náhradní vzduch proudí do místností pode dveřmi podtlakem z okolních prostorů. Větrání kancelářských a obchodních prostor budou zajišťovat zařízení, jejichž strojní části budou umístěny na střeše. Budou tvořeny sestavnými jednotkami, obsahujícími filtraci, rotační výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač a chladič a přívodní a odvodní ventilátor. V sestavě bude vřazena volná komora pro parní vlhčení vzduchu. Jednotky budou ve venkovním provedení, parní zvlhčovače budou instalovány v temperovaných boxech. Vzduch bude po úpravě veden potrubím do větraných místností, kde bude distribuován. Tepelné ztráty objektů byly předběžně propočteny s přihlédnutím k ČSN EN 12831 pro výpočtovou venkovní teplotu -12°C. Dále byly do propočtu převzaty předpokládané hodnoty tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle doporučených požadavků ČSN 73 0540. Zdrojem tepla bude centrální plynová kotelna, umístěna ve 2.PP podobjektu A i B. Zde bude osazena plynová teplovodní centrála, složená z dvojice kondenzačních kotlů s předsměšovacím hořákem. Tepelné ztráty budou hrazeny následovně: v obytných místnostech bytových jednotek a pobytových místnostech atelierů podlahovým otopným systémem, vytvořeným plastovými trubkami, uloženými v betonové vrstvě podlahy. Jednotlivé topné hady budou napojeny na rozdělovač a sběrač topných přípojek, umístěné ve skříni ve zdi. Regulace topného výkonu jednotlivých okruhů bude provedena prostorovými termostaty. Teplotní spád podlahového systému je předběžně předpokládán na hodnotě 45/35°C. v koupelnách bytových jednotek bude podlahový systém doplněn trubkovými registry "otopnými žebříky" s termostatickými ventily. Tělesa budou vybavena el. topnými vložkami. v kancelářích jednotkami FCU, které budou sloužit k vytápění i chlazení. Regulace topného resp. chladícího výkonu bude provedena přímými regulačními tlakově nezávislými ventily -

v zázemí deskovými otopnými tělesy s termostatickými ventily

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

19/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

v supermarketu jsou uvažovány jednotky FCU v hlavních prodejních prostorách a desková otopná tělesa v zázemí. Jednotky FCU budou ve čtyřtrubkovém provedení, tj. budou sloužit jak pro vytápění, tak pro chlazení. Dokumentace splňuje obecné technické požadavky zabezpečující přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č.398/2009 Sb.. Splnění obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby ve smyslu citované vyhlášky bylo projektantem prokázáno v části B. Souhrnná zpráva a v technické zprávě architektonicko-stavební části stavebního objektu SO.01 (polyfunkční objekt) v projektové dokumentaci takto: Všechny navrhované stavební úpravy komunikačních ploch budou vybaveny příslušným opatřením ve smyslu vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a rovněž příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat příslušná ustanovení nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a Technické návody TZÚS ze dne 12. 3. 2004. Veškeré veřejně přístupné prostory jsou provedeny tak, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace. V prostorách garáží jsou v příslušných sekcích vyhrazena parkovací stání. V souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. c) citované vyhlášky jsou navrženy společné prostory a domovní vybavení polyfunkčního domu. Přístupy do jednotlivých vchodů jsou navrženy bez schodů, v úrovni komunikace. Vstupy do budov jsou výškově většinou na úrovni mezipodest schodišť, vstupní dveře jsou šířky 1400 mm s velikostí aktivního křídla 900 mm. Z této úrovně je umožněn přístup do všech podlaží objektu výtahem s velikostí kabiny 1100 / 1400 mm. Výtah je vybaven všemi prvky v souladu s požadavky přílohy č. 1 vyhl. 398/2009. Povrch podlah odpovídá vyhlášce, koeficient smykového tření nášlapné vrstvy podlahy bude mít hodnotu nejméně 0,6. Veškeré prosklené konstrukce ve společných prostorech objektu jsou vybaveny v souladu s požadavky vyhlášky takto: • otevíraná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných •

vnitřní dveře mají světlou šířku nejméně 800 mm

• okna a dveře zasklené níže jak 400 mm nad podlahou jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (okopovým plechem nebo bezpečnostním zasklením) • okna, výlohy, prosklené dveře, jejichž zasklení bude zasahovat níže než 800 mm nad podlahou, jsou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, mají výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí Přístupová trasa do objektů je vybavena takto: • elektronický vrátný je vybaven nejen akustickou, ale i optickou signalizací a oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby • vždy alespoň jeden přístup do objektu je proveden bez schodů a vyrovnávacích stupňů, vstupy jsou v úrovni komunikací pro chodce • sklon plochy před vstupem do budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je pouze v jednom směru a je nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

20/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů: - Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. - Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. - Na stavbě mohou být použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. - Zhotovitel stavby musí v souladu s ust. § 156 stavebního zákona od dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, popř. technologie, vyžadovat prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků podle ust. § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 251/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. - Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. - Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). - Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). - Stavební materiál není dovoleno skladovat na veřejném prostranství. Případný nutný zábor tohoto prostranství projednejte před započetím prací s OD ÚMČ Praha 3. - Stavebník je povinen zajistit, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (viz ust. § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, podáním u Úřadu Městské části Praha 3, odboru výstavby, Seifertova 51, Praha 3. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopiMěstská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

21/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

sů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Václav T ě t e k vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 3 Vyvěšeno dne ……………………………

Sejmuto dne ……………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto usnesení nabylo právní moci ……………………….. …………………………… razítko a podpis

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 bodu 1 písm. b) a f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20 000,- Kč, který bude předem uhrazen EO ÚMČ Praha 3.

Příloha pro stavebníka k vyzvednutí po nabytí právní moci rozhodnutí: ověřená dokumentace stavby štítek „Stavba povolena“ Rozdělovník: Účastníci řízení dle ust. § 109 SZ: a) doporučeně do vlastních rukou (účastníci dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu): 1. STOPRO spol. s.r.o, Radlická 37, 150 00 Praha 5 (zástupce stavebníka) 2. Dr. Alice Šonská , Třeboradická 45, 182 00 Praha 8 (vlastník pozemků parc. č. 138 s domem č.p. 804 a parc. č. 139 vše k.ú. Žižkov) 3. Ing. Ladislav Janík, U Karlova stánku 743, 156 00 Praha 5 (vlastník pozemku parc. č. 141 s domem 821 k.ú. Žižkov) 4. Doc. Ing. Richard Drechsler, CSc., Nad Šárkou 36, 160 00 Praha 6 (vlastník pozemků parc. č. 142 s domem č.p. 366 a parc. č. 143 vše k.ú. Žižkov)

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

22/23

Úřední deska: Městská část Praha 3 OV/1541/18/Char

5. Vlkova v.o.s, Vlkova 19, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemků parc. č. 144 s domem č.p. 365 a parc. č. 145 vše k.ú. Žižkov) 6. Hlavní město Praha, zastoupené MHPM – odborem evidence majetku, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 00 (vlastník pozemků parc. č. 1232, 4342 k.ú. Žižkov) 7. Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3 (vlastník pozemků parc. č. 163/1, 163/11, 163/19, 163/20 vše k.ú. Žižkov) 8. Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, náměstí Winstona Churchilla 2, 13000 Praha 3 (vlastník pozemku parc. č. 167/1 k.ú. Žižkov) b) veřejnou vyhláškou (účastníci dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu): 9. vlastníci pozemků: parc. č. 1224 s domem č.p. 1042, parc. č. 1225 s domem č.p. 914, parc.1226 s dome č.p. 957, parc. č. 1228 s domem č.p. 1010, parc. č. 1230 s domem č.p. 1011, parc. č. 1216/1 s domem č.p. 800, parc. č. 136 s domem č.p. 803, parc. č. 137, parc. č. 134 s domem č.p. 802, parc. 137, parc. č. 131 s domem č.p. 801, parc. č. 132 s domem č.p. 799, parc. č. 133, parc. č. 140 s domem č.p. 602, parc, č. 146 s domem č.p. 468, parc. č. 238 s domem č.p. 570, parc. č. 232 s domem č.p. 447, parc. č. 224 s domem 559, parc. č. 223 s domem č.p. 560, parc. č. 219 s domem č.p. 555 vše k.ú. Žižkov Dotčené orgány (na dodejku): 10. Magistrát hl.m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 11. Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 12. Magistrát hl.m. Prahy, odbor „Kanceláře ředitele Magistrátu“, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 13. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 14. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 111 21 Praha 1 15. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 16. ÚMČ Praha 3 – odbor dopravy, zde 17. ÚMČ Praha 3 – odbor ochrany životního prostředí, Olšanská 7, 130 00 Praha 3 18. ÚMČ Praha 3 – odbor výstavby, vodoprávní úřad, zde 19. Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 20. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Co:

21. CTR Viktoria Center s.r.o, IČ: 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (stavebník a vlastník pozemků parc. č. 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9, vše k.ú. Žižkov) 22. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 23. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 24. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní police, Kongresová 2, 140 00 Praha 4 25. parc. č. 166/2 - Ž 26. referent

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení stavební Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 302, 304, 305, 306, 308a Telefon: 222 116 561 fax 222 116 512, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

Vyvěsit: 28.01.2019

Sejmout: 13.02.2019

23/23

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.