Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden


1 Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden2 Inleiding Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeente en schoo...
Author:  David de Vos

0 downloads 65 Views 934KB Size

Recommend Documents


No documents


Uitvoeringsprogramma huisvesting brede scholen Reusel- De Mierden 2015-2016

1

Inleiding Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbesturen. De gemeente Reusel-De Mierden heeft zes basisschoollocaties, waarvan vijf van Onderwijsstichting KempenKind en één van Stichting De Kempen; organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (hierna: RBOB De Kempen). In 2007 zijn de bestaande schoolgebouwen in onze gemeente omgevormd naar brede schoolgebouwen en zijn de brede schoolpartners intensief gaan samenwerken. Wijzigingen in de wetgeving, het brede scholen concept en bredere ontwikkelingen in de samenleving gaven aanleiding om het bestaande onderwijshuisvestingsbeleid opnieuw te bekijken . Er is gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de brede schoolgebouwen en haar gebruikers op langere termijn. Het vaststellen van dit uitvoeringsprogramma biedt de schoolbesturen zekerheid voor de voorbereiding van de aanpassingen aan enkele brede schoollocaties op korte termijn. Door deze aanpassingen voorziet de gemeente tevens in voldoende en goede onderwijshuisvesting voor de toekomst in elke kern/wijk binnen de brede scholen op langere termijn.

1. Procedure De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft op 21 april 2015 de ‘kadernota strategisch huisvestingsplan brede scholen Reusel-De Mierden’ (hierna: kadernota) vastgesteld. Hierin zijn, naast de beleidskaders, vijf mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot huisvesting van de brede scholen in de kern Reusel beschreven. De gemeenteraad zag binnen de beleidskaders nog andere toekomstmogelijkheden. Deze zijn in het voorjaar van 2015 met de betrokkenen (schoolbesturen en kinderopvang) besproken en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma voor de periode 2015-2016. Dit uitvoeringsprogramma is passend binnen het beleidskader, de in de gemeentelijke begroting opgenomen voorziening voor onderwijshuisvesting in 2015 en het proces ‘Samen Doen’. Het uitvoeringsprogramma wordt in september 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het proces ‘Samen Doen’ houdt een omslag in van de huidige werkwijze naar overheidsparticipatie. In plaats van gemeentelijk beleid per thema/onderwerp, wordt samen met de inwoners/organisaties de behoefte in het sociale domein besproken. Dit leidt in de nabije toekomst tot een gezamenlijke ontwikkelagenda met uitvoeringsprogramma’s. Dit uitvoeringsprogramma is samen met de betrokken partners opgesteld vanuit de behoefte aan voorzieningen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het uitvoeringsprogramma past hiermee bij het proces ‘Samen Doen’.

2

2. Opgave en programma Opgave 1 Invulling geven aan uitbreiding voor basisschool De Klimop

Algemene gegevens Adres BVO schoolspecifiek Aantal lokalen Aantal leerlingen 1-10-2014 Juridisch eigendom Economisch eigendom Bouwjaar Speelplaats

Brede school De Klimop Dooleg 18 - 5541 GH - Reusel 1.191 m² bestemming onderwijs 10 210 RBOB De Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 1996, uitbreiding 2003 en 2011 Voorzijde openbaar, achterzijde afgesloten

Gebruikers brede schoolgebouw Overeenkomsten

Nummereen Kinderopvang (Dooleg 20) Huurovereenkomst gemeente - Nummereen Kinderopvang

Gebouwanalyse Technisch Ruimtelijk functioneel

Goed onderhouden Geen knelpunten

`

Leerlingprognoses De leerlingprognoses (Pronexus februari 2015) laten zien dat het aantal leerlingen van 237 in 2016 niet verder oploopt in de toekomst. Vanaf 2019 daalt het aantal leerlingen jaarlijks tot 213 in 2034. Ruimtebehoefte en -capaciteit In 2016 kent De Klimop een ruimte-tekort van 191 m². In 2034 is er sprake van een ruimte-tekort van 31 m². De Klimop heeft op basis van de verordening recht op: - 101 m² permanente uitbreiding (minimaal 15 jaar benodigd en een drempel van 90 m²); - 85 m² tijdelijke ruimte tot het jaar 2021 (minimaal 4 jaar benodigd en een drempel van 80 m²). Wensen van het schoolbestuur Het college van B&W heeft op verzoek van het schoolbestuur tijdens het schooljaar 2014-2015 één ruimte in gemeentelijk gebouw Den Horst ter beschikking gesteld. Het schoolbestuur heeft in 2014 een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) om middelen beschikbaar te stellen voor permanente uitbreiding van het brede schoolgebouw met 105 m² plus bekostiging van het onderwijsleerpakket en meubilair. Daarnaast heeft het schoolbestuur het college in 2015 verzocht het gebruik van de ruimte in Den Horst met één schooljaar te verlengen.

3

Programma 1.1 Permanente uitbreiding De Klimop Nummereen Kinderopvang heeft minder ruimtebehoefte dan voorheen in het gemeentelijk gebouw op Dooleg 20, dat is vast gebouwd aan Brede school De Klimop. Een gedeelte van de ruimtes die Nummereen Kinderopvang huurt, wordt ingezet voor het realiseren van 122 m² onderwijsruimte voor basisschool De Klimop. Dit is 21 m² meer dan waar, op basis van de verordening, behoefte aan is. Gezien de ruimtelijke indeling van het gebouw is dit echter de meest praktische invulling. 

122 m² permanente uitbreiding basisschool De Klimop: o 49,97 m² (BSO ruimte) o 25,96 m² (tv-hoek) o 8,35 (toiletten) o 8,20 m² (entree) o 29,60 (twee slaapkamers)

Gevolgen: 

 

Positief besluit op aanvraag permanente uitbreiding De aanvraag voor permanente uitbreiding (inclusief onderwijsleerpakket en meubilair) wordt door het college van B&W door middel van een beschikking toegekend (o.b.v. bovenstaande invulling). Verbouwing ruimtes kinderopvang Als gevolg van het verminderen van het totale aantal m² voor kinderopvang, moeten de bestaande groepsruimtes vergroot worden om te voldoen aan de eisen met betrekking tot vloeroppervlakte per kind. De gemeente draagt hieraan bij. Aanpassen aantal kindplaatsen kinderopvang De GGD inspecteert, in opdracht van de gemeente, of de nieuwe ruimtes aan de landelijke eisen voldoen. Het nieuwe aantal kindplaatsen van Nummereen Kinderopvang wordt vervolgens aangepast in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Verlaagde huurinkomsten Dooleg 20 Omdat de gemeente minder ruimte aan Nummereen Kinderopvang verhuurt, wordt een nieuw huurcontract opgesteld. Vastleggen nieuwe verdeling gebruik BVO (bruto vloeroppervlak)

4

 Gewijzigde situatie m.b.t. gebruik bruto vloeroppervlak door RBOB de Kempen en Nummereen Kinderopvang wordt vastgelegd. Wijziging buitenruimte Achter de ruimtes van Dooleg 20 die aan school worden toegekend, ligt een betegelde strook buitenspeelruimte welke Nummereen Kinderopvang nu gebruikt. Deze strook wordt ook aan De Klimop toegekend. Er is voldoende buitenspeelruimte voor De Klimop De huidige buitenspeelruimte bedraagt +/- 2150 m² (verhard en onverhard). Dit is ruim voldoende voor het maximum aantal te verwachten leerlingen op De Klimop (minimaal 3 m² verhard terrein per leerling). Het buitenterrein van Dooleg 20 blijft bestemd voor Nummereen Kinderopvang (m.u.v. de hierboven vermelde betegelde strook). Geen wijziging bestemming Het gemeentelijk gebouw Dooleg 20 is bestemd voor maatschappelijk gebruik. Onderwijs valt hieronder waardoor de bestemming niet gewijzigd hoeft te worden. Voldoen aan eisen m.b.t. veiligheid en gezondheid De brandmeldinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie worden aangepast, zodat deze zijn aangepast op het gebruik in de nieuwe situatie en voldoen aan wet- en regelgeving. Vergunningen aanvragen en verlenen Voor de interne verbouwingen Dooleg 20 is een vergunning activiteit bouwen benodigd. De gemeente, de verhuurder, vraagt deze vergunning aan. De vergunning voor de activiteit brandveilig gebruik vraagt RBOB de Kempen, als gebruiker, aan.

Programma 1.2 Tijdelijke uitbreiding De Klimop RBOB de Kempen geeft aan dat de permanente uitbreiding voldoende ruimte biedt om de kinderen goed te huisvesten. Een verdere invulling van de resterende tijdelijke meters is niet nodig (er wordt 21 m² meer permanent gerealiseerd dan waar, op basis van de verordening, behoefte aan is). Gevolgen.  Negatief besluit op aanvraag verlengen gebruik Den Horst De aanvraag voor verlenging van tijdelijke huisvesting in Den Horst, gedurende het schooljaar 2015-2016, wordt door het college negatief beschikt. De tijdelijke huisvesting in Den Horst is namelijk niet meer nodig vanaf het moment dat De Klimop de ruimte in Dooleg 20 gaat gebruiken.

5

Opgave 2: Invulling geven aan uitbreiding voor basisschool De Leilinde

Algemene gegevens Adres BVO schoolspecifiek Aantal lokalen Aantal leerlingen 1-10-2014 Juridisch eigendom Economisch eigendom Bouwjaar Speelplaats

Brede school De Leilinde Groeneweg 27 - 5541 AG – Reusel 2082 m² bestemming onderwijs 14 389 Onderwijsstichting KempenKind Gemeente Reusel-De Mierden 2007 (renovatie) Afgesloten door hekwerk.

Gebruikers brede schoolgebouw Overeenkomsten

Nummereeen Kinderopvang en ZuidZorg Document beheer en exploitatie Brede School De Leilinde

Gebouwanalyse Technisch Ruimtelijk functioneel

Goed onderhouden Veel m² in verkeersruimtes

Leerlingprognoses De leerlingprognoses (Pronexus februari 2015) laten zien dat het aantal leerlingen van 412 in 2016 verder oploopt naar een maximum van 428 leerlingen in 2019. Vervolgens daalt het aantal leerlingen jaarlijks tot 368 in 2034. Ruimtebehoefte en -capaciteit In 2016 kent De Leilinde een ruimte-tekort van 130 m². In 2034 is er sprake van een ruimte-overschot van 31 m². De Leilinde heeft op basis van de verordening recht op: - 95 m² permanente uitbreiding (minimaal 15 jaren benodigd met een drempel van 90 m²); - 85 m² tijdelijke ruimte t/m 2025 (minimaal 4 jaren benodigd met een drempel van 80 m²). Wensen van het schoolbestuur Om het ruimte-tekort te verminderen, heeft het college, op verzoek van het schoolbestuur, in het najaar van 2013 één noodlokaal op het terrein van De Leilinde ter beschikking gesteld. Het schoolbestuur heeft in 2015 een aanvraag bij het college ingediend om middelen beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het schoolgebouw (180 m² in de vorm van twee lokalen op het dak). Programma 2.1 Permanente uitbreiding De Leilinde Nummereen Kinderopvang heeft minder ruimtebehoefte dan voorheen in Brede school De Leilinde. De ruimtes van het voormalige peuterspeelzaalwerk (nu gehuurd door Nummereen Kinderopvang) worden ingezet voor het realiseren van 101 m² onderwijsruimte. Dit is 6 m² meer dan waar, op basis van de verordening, behoefte aan is. Gezien de ruimtelijke indeling van het gebouw is dit de meest praktische invulling (bestaande ruimtes niet wijzigen).

6101 m² permanente uitbreiding basisschool De Leilinde bestaande uit: o 74,69 m² leslokaal (voormalige peuterspeelzaalruimte) o 8,71 m² toilet aangrenzend aan leslokaal o 8,74 m² gang (50% gedeeld met kinderopvang) o 0,216 m² (20% van gedeeld toilet met kinderopvang) o 8,58 m² bergruimte

Gevolgen:  

  Positief besluit op aanvraag uitbreiding Onderwijsstichting KempenKind Het college kent, door middel van een beschikking, de aanvraag voor uitbreiding toe (o.b.v. bovenstaande invulling). Verbouwing kinderopvang Als gevolg van het verminderen van het totaal aantal m² voor kinderopvang en het behouden van het aanbod peuterprogramma op De Leilinde, moeten de bestaande groepsruimtes vergroot worden om te voldoen aan de eisen met betrekking tot vloeroppervlakte per kind. De gemeente draagt hieraan bij. Verlaagde huurinkomsten Brede School De Leilinde Omdat de gemeente in de nieuwe situatie minder ruimte verhuurt aan Nummereen Kinderopvang, wordt er een nieuw huurcontract opgesteld. Aanpassen aantal kindplaatsen kinderopvang De GGD inspecteert, in opdracht van de gemeente, of de nieuwe ruimtes aan de landelijke eisen voldoen. Het nieuwe aantal kindplaatsen van Nummereen Kinderopvang wordt vervolgens aangepast in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Aanpassen documenten Het document beheer en exploitatie Brede School De Leilinde wordt aangepast, omdat de ruimtes binnen Brede school De Leilinde in de nieuwe situatie op een andere manier gebruikt worden. Vastleggen nieuwe verdeling gebruik BVO (bruto vloeroppervlak) Gewijzigde situatie m.b.t. gebruik bruto vloeroppervlak door RBOB de Kempen en Nummereen Kinderopvang wordt vastgelegd. Er is voldoende buitenspeelruimte De huidige buitenspeelruimte bedraagt +/- 2085 m². Dit is ruim voldoende voor het maximum aantal te verwachten leerlingen op De Klimop (minimaal 3 m² verhard terrein per leerling). Het buitenterrein van de voormalige peuterspeelzaal blijft in gebruik door Nummereen Kinderopvang. Geen wijziging bestemming

7

Brede school De Leilinde is in zijn geheel bestemd voor maatschappelijk gebruik. Onderwijs valt hieronder waardoor de bestemming niet gewijzigd hoeft te worden. Voldoen aan eisen m.b.t. veiligheid en gezondheid De brandmeldinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie worden aangepast, zodat deze zijn aangepast op het gebruik in de nieuwe situatie en voldoen aan wet- en regelgeving. Vergunningen aanvragen en verlenen Voor de interne verbouwingen zijn zowel een vergunning voor de activiteit bouwen als de activiteit brandveilig gebruik benodigd. Deze vraagt Onderwijsstichting Kempenkind, als juridisch eigenaar van het brede schoolgebouw, aan.

Programma 2.2 Tijdelijke uitbreiding De Leilinde De tijdelijke uitbreiding van De Leilinde realiseert het schoolbestuur op het dak van het brede schoolgebouw. Het college van B&W stelt voor 79m² middelen beschikbaar. Dit is 6 m² minder dan waar, op basis van de verordening, behoefte aan is. Deze meters zijn echter toegevoegd aan de permanente uitbreiding. 

79 m² tijdelijke uitbreiding basisschool De Leilinde

Gevolgen:  Verlengen huurovereenkomst en vergunning noodlokaal Omdat de nieuwe ruimtes op het dak van De Leilinde in de loop van het schooljaar 2015/2016 te gebruiken zijn, blijft het noodlokaal tot dat moment staan. De huidige vergunning wordt met één schooljaar verlengd. Het huurcontract wordt verlengd tot het moment dat de nieuwbouw gereed is (drie maanden opzegtermijn).  Verwijderen noodlokaal Het door de gemeente gehuurde noodlokaal voor De Leilinde wordt verwijderd nadat de permanente en de tijdelijke huisvesting gerealiseerd zijn.  Communicatie met buurtbewoners Buurtbewoners worden, door het schoolbestuur en de gemeente, op de hoogte gebracht van de bouwplannen.  Vergunningen verlenen Voor uitbreiding op het dak moet een omgevingsvergunning worden verleend voor de activiteiten brandveilig gebruik en bouwen. Deze vraagt Onderwijsstichting Kempenkind, als juridisch eigenaar van het brede schoolgebouw, aan.  VVE aanbod naar Mariaschool Omdat er onvoldoende ruimte overblijft voor Nummereen Kinderopvang om VVE aan VVE-geïndiceerde kinderen aan te bieden, wordt het VVE aanbod vanaf 1 september 2015 verplaatst naar de Mariaschool. Dit betekent dat de Mariaschool als officiële VVE locatie in het LRKP wordt opgenomen. De huidige VVE kinderen op De Leilinde kunnen daar blijven tot ze vier jaar worden (maximaal 1,5 jaar).

8

3. Financiën De Klimop €1.200

Vergunningen voor interne verbouwingen Klimop Verbouwing ruimtes voor school Klimop

€22.363

Verbouwing ruimtes voor kinderopvang

€14.886

Onderwijsleerpakket en meubilair Klimop

€16.371

Totale kosten Klimop

€54.820

De Leilinde: €93.669

Uitbreiding met tijdelijke ruimte op dak Leilinde

€3.000

Vergunningen uitbreiding Leilinde

€44.027

Verbouwing ruimtes voor kinderopvang Aanpassing gebouw gebonden installaties school

€2.765

Verbouwing ruimtes voor school Leilinde

€7.500

Middelen voor onderwijsleerpakket en meubilair Leilinde

€24.154

Verlengen vergunning noodlokaal Leilinde

€1.000

Verwijderen noodlokaal Leilinde

€2.500 €178.615

Totaal Leilinde Algemene kosten: Gebruik BVO vastleggen en aanpassen documenten/huurcontracten.

€3.000

Vastleggen eigendomssituatie Dooleg 20 (notaris en kadaster)

€3.000

Totaal algemeen

€6.000

Totaal (incl BTW)

€239.435

Dekking voor deze kosten komt uit de begroting 2015: -

Uitbreiding Klimop en eerste inrichting Resterende krediet Meubilair Klimop 2013

€ 215.000. € 35.000 + _________ € 250.000

9

4. Planning Algemeen: Besluit op aanvragen Aanpassen documenten Vastleggen eigendomssituatie Dooleg 20

September 2015 September/oktober 2015 September/oktober 2015

De Klimop: Interne verbouwing kinderopvang Interne verbouwing schoolgedeelte

Augustus 2015 Augustus/september 2015

De Leilinde Interne verbouwing kinderopvang Aanpassingen schoollokaal Aanpassen kindplaatsen en inspectie GGD Bouw dak Verwijderen noodlokaal

Augustus/september/oktober 2015 Augustus 2015 Na herfstvakantie Najaar/winter 2015 Winter 2015

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.