Uitvoeringsregeling OER HZ EL Bachelor Social Work deeltijd experiment leeruitkomsten


1 Uitvoeringsregeling OER HZ EL Bachelor Social Work deeltijd experiment leeruitkomsten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ EL ...
Author:  Melanie de Ridder

0 downloads 919 Views 936KB Size

Recommend Documents


No documents


Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ EL Bachelor Social Work deeltijd experiment leeruitkomsten - 2018-2019 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ EL 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ EL) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ EL bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ EL (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie 1.2.1 De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur. 1.2.2 De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 directeur 1.3.1 De betrokken directeur is verantwoordelijk voor: 1 de uitvoering van de OER HZ EL; 2 invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; 3 jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ EL en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art. 7.14 WHW); 4 voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ EL per opleiding: Social Work

2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid 2.1.1

Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ EL in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ EL) Havoprofielen Opleiding: Student met havo-diploma tot 1-8-2009

NTNGEMCMUitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Student met havo-diploma vanaf 1-8-2009 Vwoprofielen Opleiding: Student met vwo-diploma tot 1-8-2010 Student met vwo-diploma vanaf 1-8-2010

NTNGEM

CM

Voor instroom vanuit het MBO geldt de vooropleidingseis dat het een diploma niveau 4 betreft. 2.1.1a

Bijzondere nadere vooropleidingseisen N.v.t.

2.1.1b

Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ EL) Aangezien alle studenten met een havo-, vwo- of mbo niveau 4 opleiding toelaatbaar zijn, hoeft er geen deficiëntie-onderzoek plaats te vinden. Wordt niet voldaan aan de toelatingseisen voor de opleiding, en is de student op 1 september 21 jaar of ouder, dan kan deelgenomen aan een toelatingsonderzoek (21+ toets). De toets wordt afgenomen door Aob Compaz, een onafhankelijk testbureau. De 21+ toets aan (colloquium doctum) kan worden aangevraagd door bij het inschrijvingsverzoek op Studielink bij ‘vooropleiding’ de optie ‘Anders’ aan te geven en vervolgens te kiezen voor ‘colloquium doctum (00601)’ (toelatingsexamen). De student kan zich voor de opleiding aanmelden tot 1 mei, dit betekent dat ook uiterlijk 1 mei in Studielink moet zijn aangegeven dat de student een toelatingsonderzoek wil afleggen. De test kan uiterlijk tot 1 juni worden afgelegd bij AOB Compaz. Als de student geslaagd is, moet de student de rapportage die de student van AOB Compaz ontvangt uiterlijk voor 1 september bij het Studentenbureau van de HZ hebben ingeleverd.

2.1.1

Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ EL) n.v.t.

2.1.2

Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art. 2.6. OER HZ EL) De opleiding Social Work is een flexibele deeltijdopleiding. In de flexibele deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de werkkring: 1. Passend werk (of stage): de praktijk is de leerplek om de leeruitkomsten te behalen (werkplekleren) P-fase: relevant (vrijwilligers)werk Hoofdfase A: 16 uur per week

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

-

Hoofdfase B: 20 uur per week De werkkring bevindt zich vanaf de A-fase in het werkveld van de hulpverlening of het sociaalagogisch werk. 2. De werkzaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende leeruitkomsten uitgevoerd kunnen worden. 3. De werkzaamheden moeten op hbo niveau uitgevoerd kunnen worden en voldoen aan de gestelde criteria per leeruitkomst. 4. De werkzaamheden kunnen ingezet worden in de P-fase, de hoofdfase A en de hoofdfase B (afstudeerfase). 5. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om de leeruitkomsten in zijn organisatie te laten uitvoeren. 6. De praktijkbegeleider van de instelling heeft vanaf de AD-fase minimaal een afgeronde Hboopleiding in de sociaal-agogische sector en is als rolmodel beschikbaar. 2.1.3

2

Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art. 2.7. OER HZ EL) n.v.t.

Inrichting opleiding en onderwijs

2.2.1

Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ EL) Professionals sociaal werk bevorderen sociaal functioneren en sociale kwaliteit en zij kijken daarbij naar de wisselwerking van mensen en hun sociale omgeving. De relatie tussen mensen en de sociale omgeving werkt twee kanten op. Sociaal functioneren heeft betrekking op het deelnemen van mensen aan het maatschappelijk leven én op de ruimte en mogelijkheden die het maatschappelijk leven biedt aan mensen om deel te nemen. Mensen functioneren in verschillende sociale contexten. Deze verschillende contexten geven elk een specifiek perspectief op sociaal functioneren en sociale kwaliteit en ze vragen daarbij passende vormen van sociaal werk. De professional sociaal werk werkt in verschillende werkvelden en vaak op het snijvlak van het sociaal domein met andere domeinen zoals het gezondheidsdomein of het juridisch domein. In het Landelijk opleidingsdocument sociaal werk (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017) staan de generieke kwalificaties en de generieke kennisbasis beschreven waarover iedere afgestudeerde bachelor van het opleidingsdomein sociaal werk beschikt. Het geeft een helder beeld van wat het werkveld kan verwachten van op hbo-bachelor niveau gediplomeerde professionals in het opleidingsdomein sociaal werk van de sector hogere sociale studies (hss) van de Vereniging Hogescholen. Het Opleidingsdocument vormt daarmee voor de hogescholen het inhoudelijk referentiepunt voor de opleidingen in het domein sociaal werk. Het vervangt het landelijk opleidingsdocument Vele takken, één stam, kader voor de sociaal-agogische opleidingen (2008). De participatiesamenleving vervangt langzaam maar zeker de verzorgingsstaat en dit nieuwe paradigma vraagt om professionals sociaal werk die zijn opgeleid om daar goed mee uit de voeten te kunnen. De nieuwe en vernieuwde opleidingen in het domein sociaal werk van de sector hogere sociale studies zijn hierop toegesneden. Professionals sociaal werk dienen te beschikken over een brede basis aan kennis vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. De kennisbasis bestaat uit verschillende bouwstenen die zijn Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

uitgewerkt in thema’s en mogelijke onderwerpen. Samengevat leidt deze aanpak tot de volgende zeven bouwstenen voor de kennisbasis van opleidingen sociaal werk: • Beroep sociaal werk; • Gebruikers sociaal werk; • Werkwijzen sociaal werk; • Organisatie sociaal werk; • Maatschappelijke context sociaal werk; • Onderzoek en innovatie sociaal werk; • Professionalisering sociaal werk (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017). De generieke kwalificaties en kennisbasis sociaal werk worden in de opleiding ingekleurd met de specifieke vraagstukken en contexten die in het betreffende profiel van belang zijn. De student verwerft bovendien de nodige aanvullende profiel specifieke kennis. Er worden drie profielen onderscheiden: • Sociaal werk – Welzijn en samenleving Het domein van het profiel sociaal werk – welzijn en samenleving is gelegen op het snijvlak van sociale en sociaal-culturele aspecten. • Sociaal werk – Zorg Sociaal werk – zorg richt zich voornamelijk op de ondersteuning van mensen met een • lichamelijke aandoening of handicap, een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid en hun naaste omgeving. • Sociaal werk – Jeugd Sociaal werk – jeugd richt zich op jeugdigen tot 23 jaar. (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017). Iedere student van een bacheloropleiding in het domein sociaal werk studeert af in niet meer dan één van de drie profielen sociaal werk. Gegeven de zwaarte van het generieke deel en het verdiepende (profiel)deel is regulier afstuderen in meer dan één profiel niet mogelijk. Het profiel van de student wordt vermeld op het diplomasupplement. Zo wordt transparantie voor het werkveld geborgd (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017). Uitgangspunten De sector gaat verder onder de naam sector hogere sociale studies, hss (was: hoger sociaal en agogisch onderwijs, hsao). De sector hss heeft het opleiden van sociaal werkers als core business. De bacheloropleidingen Social Work, Culturele en Maat¬schappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedago¬gische Hulpverlening en Pedagogiek vormen samen het opleidingsdomein sociaal werk van de sector hss (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017). 2.2.2

Competenties (art 3.2 OER HZ) De drie kerntaken en tien generieke kwalificaties van professionals sociaal werk die hier bij horen zijn: Bevorderen van sociaal functioneren van mensen en hun sociale context • Professionals sociaal werk benaderen mensen en hun sociale contexten en laten zich benaderen. Professionals sociaal werk zijn ‘present’, ze maken contact mogelijk via verschillende kanalen en vangen signalen op.

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Professionals sociaal werk bevorderen sociaal functioneren van mensen en hun primaire leefomgeving op methodische wijze, evidence based of practice based. Ze doen dit wederkerig en in samenspraak, gericht op zelfregie en participatie. Ze letten op de veiligheid van kinderen en jongeren. • Professionals sociaal werk bevorderen sociaal functioneren van mensen en hun netwerken op methodische wijze, evidence based of practice based. Zij doen dit wederkerig en in samenspraak. Zij nemen daarbij het eigen karakter en handelingsvermogen van mensen en netwerken in acht. • Professionals sociaal werk bevorderen sociaal functioneren van mensen en hun gemeenschappen op methodische wijze, evidence based of practice based. Zij richten zich op versterken van sociale cohesie en inbedding, de ontwikkeling van collectieve arrangementen, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, kansengelijkheid, sociale veiligheid, sociale duurzaamheid, sociale innovatie en bevorderen van sociaal beleid. Versterken van de organisatorische verbanden waarbinnen sociaal werk plaatsvindt • Professionals sociaal werk voeren effectieve regie ten aanzien van bijvoorbeeld indicatie, verwerving en inzet van middelen en inzet van professionals sociaal werk en andere betrokken professionals in specifieke gevallen. Ze werken transparant, resultaatgericht en efficiënt en onderscheiden output en outcome. • Professionals sociaal werk dragen bij aan interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking binnen of tussen (professionele) netwerken. Dat doen ze op zodanige wijze dat mensen, netwerken en gemeenschappen hun eigen doelstellingen kunnen halen. • Professionals sociaal werk opereren actief en ondernemend. Ze dragen bij aan de voortgang van teamwerk, communiceren wat er moet gebeuren aan teamleden, dragen bij aan opdrachtverwerving bij aanbestedingen en zetten onderwerpen op de agenda bij opdrachtgevers. Ze opereren soms ook zelf als sociaal ondernemer. Bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep • Professionals sociaal werk leren van hun ervaringen door steeds te reflecteren op hun eigen professioneel handelen. Zo ontwikkelen zij zichzelf als professional en vernieuwen zij de beroepspraktijk. • Professionals sociaal werk hebben een onderzoekende houding. Ze hebben het vermogen om kennis uit onderzoek van anderen toe te passen en om zelf praktijkgericht onderzoek te doen. Zij zijn in staat om de resultaten van onderzoek te vertalen naar innovatie van de beroepspraktijk. • Professionals sociaal werk maken ethische afwegingen met gebruikmaking van (inter)nationale beroepscodes, ze maken gebruik van hun discretionaire ruimte en brengen hun ethische afwegingen over het voetlicht bij de verschillende betrokkenen. Professionals sociaal werk handelen kritisch reflecterend en zijn gericht op duurzame werking van hun professionele handelen (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017). •

-

-

Bovenstaand zijn drie kerntaken en tien generieke kwalificaties van sociaal werk onderscheiden. De kennisbasis beschrijft voor een belangrijk deel de kennis waarmee de met de generieke kwalificaties samenhangende taken worden uitgevoerd en verantwoord. De kennisbasis verbindt wetenschappelijke kennis met opleidingskwalificaties en daarmee met de beroepsuitoefening. De kennisbasis zorgt, naast andere kennisbronnen, voor een belangrijk deel van de inhoudelijke invulling van de opleidingskwalificaties, respectievelijk de vermogens waarover de afgestudeerden beschikken om het beroep op bachelor niveau uit te kunnen oefenen. De kennisbasis is opgebouwd uit zeven bouwstenen:

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

BOUWSTEEN 1 1.1

BEROEP SOCIAAL WERK

Kernwaarden en de maatschappelijke opdracht van Sociaal werk

Maatschappelijke opdracht sociaal werk Internationale definitie (mensenrechten) Kernwaarden: empowerment, participatie, inclusie, rechtvaardigheid, diversiteit

1.2

1.3

Kerntaken en grondvormen van beroepshandelen van sociaal werk

Beroepsprofiel sociaal werk

Legitimering, onderbouwing en positionering van sociaal werk

Professionaliteit sociaal werk

Grondvormen van het handelen, gerichtheid op sociaal functioneren en sociale kwaliteit.

Legitimering beroep: zingeving en rechtvaardiging van beroepsactiviteiten Positionering sociaal werk BOUWSTEEN 2 2.1

GEBRUIKERS SOCIAAL WERK

Sociale kwaliteit van samenleven

Kwaliteit van bestaan : zelfbeschikking, sociale verbondenheid/netwerkontwikkeling/systeemgericht, sociaal kapitaal, maatschappelijke participatie en inclusie, ect Burgerschap theorieën, rechten en plichten, normen en waarden Diversiteit : verschillen en invloed en macht tussen groepen

2.2

Sociaal functioneren van individuen, groepen en gemeenschappen

Groepsdynamica, systeemtheorie, intergenerationele overdracht, psychopathologie Sociale vraagstukken m.b.t. sociale kwetsbaarheid / ongelijkheid en kracht Gedwongen kaders - maatregelen

2.3

Sociale ontwikkeling en individuele levensloop

Ontwikkelingspsychologie, sociologie Ontwikkeling van persoonlijkheid en identiteit

BOUWSTEEN 3 3.1

3.2

WERKWIJZEN SOCIAAL WERK

Praktijktheoretische benaderingen Methodisch werken

Praktijktheorieën / benaderingen (psychologie) Indeling, gelaagdheid en evidentie van praktijktheorieën Methodisch werken (agogiek) Ondersteunende theorieën methodisch werken: communicatie, systeem, ect Theorieën over begeleiden, coachen, waarnemen en observeren, muzisch-creatief, gespreksvoering, conflicthantering

3.3

Normatieve en levensbeschouwelijke dimensie

Morele en levensbeschouwelijke dimensies Ethische dimensies (normatieve professionaliteit) en theorieën Beroepscode

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

BOUWSTEEN 4

ORGANISATIE SOCIAAL WERK

4.1

Sociale kaart: overzicht van voorzieningen

4.2

Bestuur en beleid

Formele en informele organisaties en voorzieningen SW

Beleidsvraagstukken in politieke context in interactie tussen overheden, burgers en organisaties Bestuur : good governance, new public management 4.3

Organisaties in sociaal werk en sociaal ondernemerschap

Organisatiestructuur, organisatiecultuur, verschillende invalshoeken beleid, beleidsplanning, besluitvorming, leiderschap Kwaliteitszorg Sociaal ondernemerschap : ondernemingsplan, productie sociale baten

BOUWSTEEN 5 5.1

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT SOCIAAL WERK

Politiek beleid en wetgeving

Politieke stromingen en standpunten (sociaal domein) Sociaal beleid Beginselen democratische rechtstaat Wet- en regelgeving

5.2

Historische context Geschiedenis sociaal werk (+ canon sociaal werk) Geschiedenis verzorgingsstaat -> participatiesamenleving

5.3

Innovatie van het sociaal werk Internationale organisaties, vraagstukken en ontwikkelingen (global agenda) SW Internationalisering : migratie, culturele diversiteit

BOUWSTEEN 6 6.1

6,2 6.3

ONDERZOEK EN INNOVATIE SOCIAAL WERK

Praktijkgericht onderzoek in sociaal werk

Betekenis onderzoek SW in uitvoering en ontwikkeling van het beroep Vindplaatsen (wetenschappelijke) kennis SW : landelijke kenniscentra, databanken, effectieve interventies

Methoden van onderzoek in sociaal werk

Onderzoek cyclus, onderzoeksmethoden, onderzoeksinstrumenten, kwaliteitseisen, ethische aspecten

Organisaties in sociaal werk en sociaal ondernemerschap

Sociale en technische innovatie Sociaal ondernemerschap

BOUWSTEEN 7 7.1

Leervermogen

PROFESSIONALISERING SOCIAAL WERK Leerstijlen, zelfregulering, zelfsturing, zelfmanagement Reflectieve professional Collectieve leerarrangementen : intervisie, supervisie, training, learning communities

7.2

akbekwaam Professionele ontwikkeling : stages of concern, novice - expert Professionalisering van het beroep (standaarden, registratie, vereniging, code, ect) , dimensies van professionalisering

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

7.3

Loopbaanontwikkeling en employability

Socialisatie (primair en secundair) Arbeidsmarkt, arbeidsverhouding en ontwikkelingen Deskundigheidsbevordering Balans werk/privé, stress, burn-out, motivatie, inspiratie, zingeving

2.2.3

Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ EL) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: Internationale naam: Verleende graad: Studieduur: Studielast propedeutische fase: Studielast hoofdfase: Variant: Croho-code: Locatie: Voertaal: Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: Gezamenlijke opleiding: Versneld HBO (Vwo) traject

Social Work Social Work Bachelor of Social Work (BSW) 4 jaar 60 EC 180 EC Deeltijd 34116 Vlissingen Nederlands 31-03-2014 30-03-2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

2.2.4

Eenheden van leeruitkomsten propedeuse fase (art 3.5, 3.11 OER HZ EL)

Eenheden van leeruitkomsten propedeutische fase: Leeruitkomsten propedeutische fase Taakvolwassenheid • Taakvolwassenheid op niveau NLQF 4 tot 5 Ontwikkeling tot professional • Loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling 1 (incl ‘intervisie’) Succesvol werken en studeren • ICT-vaardigheden • Informatievaardigheid (inclusief APA) • Correct schrijven NL • Engels op niveau B1 • Reflecteren Social Work • Belangen behartigen en acceptatie creëren • Samenleving & Individu • Contact leggen en onderhouden • Psychologie • Herkennen en begeleiden van groepsprocessen • Observeren • Netwerkgericht werken • Muzisch-agogisch handelen • Methodisch werken

ECTS 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Propedeuse

Titel: Taakvolwassenheid op niveau Aantal EC: Verplicht: Ja Voertaal: NL NLQF 4 tot 5 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je kunt bekwaam, zelfstandig en met eigen initiatief functioneren in een organisatie in rollen en situatie die voldoen aan de descriptoren van NLQF niveau 4, op weg naar niveau 5 (zie de bijlage). Je kunt een taak bekwaam, gemotiveerd en met zelfvertrouwen uitvoeren, zodanig dat een leidinggevende of begeleider jou niet hoeft te instrueren, controleren, motiveren en aanmoedigen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S

A X

I X

G Vorm Portfolio met daaraan gekoppeld een assessment gesprek

8

Wegings Bodem Planning Inzage Planning Inzage factor cijfer toets in werk (< 10 herkansin herkansin week werkdagen in week in week na ontvang cijfer)

100 %

5.5

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Loopbaanplanning en Aantal EC: persoonlijke ontwikkeling 1 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je kan in een CV laten zien hoe je je tot nu toe al hebt ontwikkeld. Je hebt een beeld van waar je met jouw loopbaan heen wilt en hoe dat aansluit bij jouw persoonlijkheid en aanwezige en nog te ontwikkelen competenties. Je kunt jouw sterke kanten in jouw portfolio illustreren met activiteiten en resultaten bij de verschillende onderdelen van jouw CV. Je kunt benoemen welke onderdelen van jouw CV je wel en niet opneemt als je voor een bepaalde taak of functie in aanmerking wilt komen en uitleggen waarom juist die informatie voor de leidinggevende of HR-functionaris voor die functie het meest relevant en aantrekkelijk is. Je kunt gangbare professionaliseringsinstrumenten, zoals POP, functioneringscyclus, scholingsfaciliteiten en sollicitatieproces, toepassen op jouw eigen loopbaan tot nu toe en in de toekomst en illustreren hoe die vorm krijgt in een concrete instelling, bijvoorbeeld een instelling waar je werkt, hebt gewerkt of in de toekomst zou willen werken. Je kunt jouw persoonlijke kwaliteiten (persoonsgerichte competenties) benoemen in vergelijking met het profiel van Social Work, eventueel van een bepaalde door jou geambieerde rol of uitstroomprofiel binnen het beroep. Je kunt die competenties onderbouwen door ze in verband brengen met jouw algemene talenten of persoonlijkheid. Je weet hoe je die kunt inzetten voor jouw personal branding voor taken of functies waar je op de korte en middellange termijn voor in aanmerking wilt komen en op welke wijze je dat voor het voetlicht kunt laten komen bij degenen die daarover beslissen. Je toont inzicht in jouw persoonlijke stijl en voorkeuren op het gebied van, in ieder geval de wijze waarop je leert, communiceert en samenwerkt, inclusief jouw eventuele persoonlijke bijzonderheden of beperkingen daarbij. Je kunt tips geven hoe jouw coach, docenten en collega-studenten daar desgewenst rekening mee kunnen houden. Je kunt aantonen hoe je tot jouw zelfkennis op de bovenstaande gebieden gekomen bent en hoe ze aansluiten bij methoden voor zelfonderzoek die je (ooit) hebt toegepast, bijvoorbeeld een psychologische test – al dan niet met toelichting van een psycholoog, ZKM-onderzoek, assessments, 360-graden feedback, persoonlijke SWOT of uitkomsten van opdrachten uit trainingen, MOOC's of (zelfhulp)boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Je maakt onderscheid tussen zelfonderzoek ter inspiratie om eens fris opnieuw naar jezelf te kijken, en de waarde van de resultaten ervan als stevige basis voor jouw POP. Methoden die je gebruikt passen bij jouw eigen (sub)cultuur of organisatie, zodat je de betekenis ervan op waarde kunt schatten en daarin dicht bij jezelf kunt blijven; dus geen activiteiten die voor jezelf een min of meer exotische, spannende exercitie zijn, met een jargon waar je je niet grondig in verdiept hebt. Je laat zien dat je actief kunt deelnemen aan intervisie of een vergelijkbare vorm van samen-leren, zoals een werkbespreking of casusoverleg. Als inbrenger van een werkprobleem kun je een casus, probleem of leervraag objectief en neutraal beschrijven, zonder jouw eigen interpretatie daarin door te laten klinken, of je kunt uitleggen wat je ervan leert als iemand je erop wijst op welke punten je wel interpreteert. Als deelnemer die meedenkt met de inbrenger laat je je leiden door de intervisor (voorzitter/begeleider), en kun je jouw spontane reacties inhouden om je te houden aan de fasering en regels van een methode of werkwijze. Je kan bijvoorbeeld in een fase het geven van een oplossing of oordeel uitstellen en alleen nog informatieve vragen stellen en op een constructieve manier feedback geven. Op het niveau van deze leeruitkomst is het voldoende als je een intervisiemethode beheerst over een werkprobleem in termen van het concrete vraagstuk waar iemand mee komt: wat zou effectiever kunnen zijn? Wat zou degene kunnen doen? Toets nr

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio met daaraan gekoppeld een assessmentgesprek

8

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: ICT-vaardigheden

Aantal EC: 1

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je beheerst digitale vaardigheden van 3 onderdelen naar keuze van ECDL-basis en/of ECDL-standaard of de overige ECDL niveaus, of MOS-specialist. Daaronder bevindt zich, in ieder geval één onderdeel, over een tekstverwerkingsprogramma en één onderdeel over een spreadsheetprogramma. Je kunt voor een werkomgeving waarbij IT-vaardigheden noodzakelijk zijn benoemen en motiveren welke ICTvaardigheden zoveel meer efficiency en kwaliteit zouden opleveren, dat het zinvol zou zijn (de) medewerker(s) daar een training over te laten volgen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Vaardigheidsstoets

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse

Titel: Informatievaardigheid

Aantal EC: 1

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen . Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Voor jouw studie of in de praktijk vind je op effectieve en efficiënte wijze toegang tot informatie, via bibliotheken en de belangrijkste bronnen op internet voor het vakgebied, zoals Google Scholar, Econbiz e.d. Als iemand je vraagt om informatie over een onderwerp (werk of voor bijvoorbeeld een leeruitkomst), dan kun je gedetailleerd uitleggen of laten zien via welke stappen je snel een aantal goede bronnen zult vinden die iemand niet meteen vindt door de vraag in te typen in het Google zoekvenster. Uit de keuze van jouw bronnen blijkt dat je bronnen en informatie kritisch evalueert op bruikbaarheid, betrouwbaarheid, actualiteit e.d. Je kunt uitleggen aan de hand van welke kenmerken je dat doet, waarbij je verschil mag maken tussen informatie voor verschillende doelen, bijvoorbeeld of het gaat om een praktisch huishoudelijk probleem, de oriëntatie op een vergaderthema of de voorbereiding van een onderzoek. Je kent de beperkingen van Wikipedia en de waarde ervan om verder te zoeken en eigen kennis te delen. Dat blijkt uit de manier waarop je Wikipedia gebruikt. Je weet hoe eenvoudig het is om zelf jouw informatie toe te voegen aan Wikipedia. Dat blijkt uit dat je zelf een verbetering in een Wikipedia-artikel hebt aangebracht of dat je kunt uitleggen hoe je dat zou kunnen doen. Je hebt begrip van veel wettelijke en sociale kwesties rondom gebruik van informatie en kunt informatie op ethische en legale wijze benaderen en gebruiken. Je kunt voorbeelden noemen van informatie waar je toegang toe hebt, die je niet zomaar voor ieder doel mag gebruiken en je kunt daar de achtergrond van uitleggen. Je houdt zich ook verre van plagiaat en kunt voorbeelden noemen van schadelijke gevolgen daarvan voor jezelf en voor anderen. Je verwijst op correcte wijze naar bronnen volgens de APA-norm of een vergelijkbare norm. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Correct schrijven (NL)

Aantal EC: 1

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je schrijft foutloos Nederlands op niveau 4F. Spelling, zinsbouw en interpunctie zijn consequent correct; fouten zijn zeldzaam. Bij twijfel ben je in staat om snel betrouwbare taaladviezen te raadplegen en toe te passen. Bijvoorbeeld adviezen van de Taalunie, het Genootschap Onze Taal, of www.beterspellen.nl. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Vaardigheidsstoets

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Engels (B1)

Aantal EC: 1

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je beheerst Engels op niveau B1, Cambridge Engels Intermediate of

PET Preliminary B1. Doorgaans wordt dit niveau ook wel "gemiddeld" genoemd. Dat houdt het volgende in: Je kunt de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk gesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die je regelmatig tegenkomt op jouw werk, school, vrije tijd enz. Je begrijpt bijvoorbeeld de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Je kunt in een gesprek ook ingaan op meningen en gevoelens. Je kunt eenvoudige Engelstalige boeken en artikelen lezen. Op werk zijn personen met niveau B1 Engels in staat eenvoudige rapporten over bekende onderwerpen te lezen. Toets nr

1

2

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

X

A

I X

X

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

Vaardigheidstoets: READING

50%

5.5

Vaardigheidstoets: SPEAKING

50%

G Vorm

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

5.5

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Reflecteren

Aantal EC: 1

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je reflecteert voortdurend op je handelen. Je laat zien dat je gestructureerd kunt reflecteren op je handelen. Hierbij onderscheid je in ieder geval betekenisvolle momenten, kwaliteiten die je hebt getoond, verbeterpunten en voornemens voor een volgende situatie. In je reflectie pas je ook theorie toe die jouw bevindingen ondersteunt. Hierbij kun je denken aan theorie over leren, motivatie, lichaamstaal etc. Belangrijk is hierbij dat de theorie van toepassing is op de wijze waarop jijzelf hebt gehandeld en dat je op juiste wijze verwijst naar bronnen. Je kunt je handelen zelfstandig onderzoeken door er op te reflecteren Je kunt je denken, voelen, willen en handelen binnen een werksituatie concreet benoemen en er middels reflectie betekenis aan geven. Je kunt benoemen wat jij als persoon, als professional binnen je beroep wel en niet kunt betekenen in een concrete werksituatie met cliënten, collega’s of externen. Je kunt jouw leerproces in de ontwikkeling van jouw professionaliteit verwoorden en tot uitdrukking brengen aan relevante anderen. Reflecteren is een onderdeel van jouw grondhouding als professional en verweven met alles wat je doet. Je bent in staat om zichtbaar te maken hoe je reflecteert en wat het bijdraagt aan jouw professionaliteit. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Belangen behartigen en Aantal EC: acceptatie creëren 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je hebt kennis over ten minste twee verschillende kwetsbare doelgroepen die zo diepgaand is, dat je in staat bent hun belangen te bevorderen en indien nodig bij te dragen aan de wederzijdse acceptatie met andere doelgroepen. Dit kunnen zowel doelgroepen zijn die je kent vanuit jouw eigen afkomst en achtergrond als doelgroepen waar je als professional of betrokken burger mee te maken hebt. Je kunt van beide door jou gekozen doelgroepen uitleggen waarom je vindt dat er van een “doelgroep” sprake is, dus wat het nog te bereiken doel zou zijn, of waarom er sprake is van een bepaald tekort of een behoefte. Je kunt dit illustreren met concrete voorbeelden. Je kunt beschrijven hoe mensen uit de doelgroep zelf denken over de oorzaken van het tekort en de mogelijkheden om daar verbetering in te brengen. Ook kun je beschrijven welke opvattingen daarover leven bij anderen waar zij mee te maken hebben, met name diegenen die het als burger of professional moeilijk vinden om met de doelgroep om te gaan. In die beschrijvingen geef je er blijk van nabijheid en respect voor mensen met een verschillend perspectief en verschillende waarden en belangen. Van algemene kenmerken die je van een doelgroep en diens omgeving noemt, kun je illustreren op welke manier die zich uiten in bepaald gedrag van de cliënt zelf en de omgeving. Je kunt uitleggen wat jouw professionele kennis, jouw eigen achtergrond en open onderzoekende houding bij kunnen dragen aan het welbevinden en sociale integratie van deze doelgroep. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen waar de blinde vlekken kunnen zitten m.b.t een doelgroep, zowel bij de doelgroep zelf als bij anderen. Door activiteiten te bedenken tussen de doelgroepen of gedrag uit te leggen vanuit het perspectief van de doelgroep en zijn sociale context kun je het perspectief van beiden uitbreiden of veranderen. Je kunt ook met voorbeelden illustreren hoe je zelf cliënten of medeburgers uit een kwetsbare doelgroep met een open blik beschouwt, als uniek individu en als lid van een of meer doelgroepen in een sociale context. Je kunt voor hen vanuit elk van die perspectieven kansen/krachtbronnen en risico’s/bedreigingen/moeilijkheden benoemen. Je legt uit of doet voor hoe je op basis van deze inzichten als professional op een respectvolle, vruchtbare manier hierover met of over diegene kunt communiceren. Je geeft daarbij aan hoe jouw eigen sociale waarden en zingeving (drijfveren in het leven) van invloed zijn op de wijze waarop je naar cliënten of medeburgers kijkt en welke invloed het eigen socialisatieproces hierin heeft gehad. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Samenleving & Individu

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je kunt uitleggen, of aan de hand van een omvattend schema toelichten, wat in de sociologie bedoeld wordt met micro-, meso- en macroniveau en de dimensies beschrijven die men op elk van die niveaus onderscheidt, bijvoorbeeld de sociaal-economische, sociaal-culturele en politiek-juridische dimensie. Van elke combinatie van niveau en dimensie (bijvoorbeeld micro – sociaal -economisch) kun je voorbeelden noemen zoals je die dagelijks tegenkomt, als burger en professional, in jouw directe omgeving en via media. Je doorgrondt de niveaus en dimensies zo goed, dat je van mondelinge of schriftelijke discussiebijdragen aan een discussie over een professionele kwestie, ad hoc kunt benoemen over welke niveaus en dimensies iemand het heeft. Als je zelf schriftelijk of mondeling een bijdrage levert aan een discussie, ben je in staat om aan te sluiten bij het niveau en de dimensie van de bijdrage waarop je reageert en/of duidelijk te maken op welke andere niveaus en/of dimensies je de aandacht wilt vestigen. Je kunt voorbeelden noemen van discussies die vruchteloos of verwarrend verlopen of verliepen doordat mensen qua niveaus en dimensies langs elkaar heen praten. Je kunt laten zien wat je gedaan hebt om die discussie te verhelderen, of beschrijven of voordoen hoe je dat zou doen, als je daartoe in de gelegenheid zou zijn. Van problemen van personen of gezinnen op het gebied van sociale samenhang, inclusiviteit of participatie kun je aan de hand van de relevante niveaus en dimensies de directe en indirecte gevolgen, oorzaken en mogelijke interventies benoemen. Je kunt die relateren aan het beleid en de aanpakken van jouw organisatie of directe netwerk, aan jouw eigen opvattingen en de mogelijkheden die je hebt in jouw rollen als burger, professional en lid van een (netwerk)organisatie. Je maakt daarin duidelijk wat jouw visie is op de rol van Social Werker en de positie die je wilt innemen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

4, 7, 8, 9, 10

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Contact leggen en Aantal EC: onderhouden 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je zet gespreksvaardigheden in om op dialogische wijze het functioneren van de gesprekspartner, in relatie tot de voor de leeftijd geëigende ontwikkelingstaken, te onderzoeken. Je bent in staat dergelijke gesprekken te voeren met personen in verschillende leeftijdscategorieën (2-6 jaar, 6-12 jaar, 12-22 jaar, 22-40 jaar en 60 jaar en ouder), waarbij je in taalgebruik en houding aansluit bij de relevante levensfase en ontwikkelingstaken. Je bepaalt voorafgaand aan elk gesprek het doel van het gesprek, waarbij er een duidelijke relatie is met de bij de leeftijd behorende ontwikkelingstaken en de sociale context. Je bepaalt voorafgaand aan elk gesprek het te verwachten ontwikkelingsniveau op cognitief en sociaal emotioneel gebied en kunt aangeven hoe je daarbij aan gaat sluiten in houding, gedrag en taalgebruik. Je gebruikt tijdens de gesprekken non-verbale (lichaamshouding, oogcontact en aanmoediging)en verbale gesprekstechnieken( spreektempo, intonatie, betrokkenheid en interesse) en past gespreksvaardigheden (open vragen, gesloten vragen, doorvragen/concretiseren en parafraseren) op de juiste manier toe. Je gaat een dialoog aan door met jouw vragen aan te sluiten bij de vragen en ruimte te geven aan de beleving van de gesprekspartner. Je kunt tijdens het gesprek verschillende perspectieven benoemen op het sociaal functioneren van de gesprekspartner. Je kunt met mensen tot een gedeelde conclusie komen ten aanzien van hun sociaal functioneren en ontwikkelkansen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

1

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Psychologie

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je weet wat er bedoeld wordt met theorie en wat de functie is van theorieën bij het verklaren van gedragingen, als uitgangspunt voor gebruikte behandelmethoden en methodieken en bij wetenschappelijk onderzoek. Je bent in staat om een koppeling te maken tussen de verschillende theorieën en de volgende mensbeelden: het mechanistisch mensbeeld, het organistisch mensbeeld en het personalistisch mensbeeld. Je gebruikt de theorieën en uitganspunten van de volgende psychologische stromingen: psychoanalyse; behaviorisme; humanistische; psychologie; cognitieve psychologie; systeemtheorie en biologische psychologie. Hiermee kun je waargenomen gedrag en psychische stoornissen vanuit verschillende referentiekaders verklaren. Daarbij gebruik je de voor elke theorie relevante begrippen. Je gebruikt de theoretische kennis ook om het handelen in de praktijk te onderbouwen. Je kan van methodieken die in de hulpverlening gebruikt worden de theoretische uitgangspunten herkennen en koppelt daar de juiste begrippen aan. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

1

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Herkennen en begeleiden van Aantal EC: groepsprocessen 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je kunt op basis van een model over groepsprocessen groepen analyseren en passende interventies bedenken en inzetten. Van elke fase in de groepsontwikkeling kun je de kenmerken beschrijven, de betekenis voor de deelnemer en de passende leiderschapsstijl. Je gebruikt daarvoor gezaghebbende theorie (bijv. Remmerswaal, 2003), Van Riet (2001) en/of een ander model ter voorafgaande goedkeuring door de docent. Eveneens op basis van gezaghebbende theorie kun je beschrijven vanuit welke verschillende gezichtspunten een professional naar groepen kan kijken, bijvoorbeeld de vijf niveaus in groepen die Remmerswaal onderscheidt (Remmerswaal, 2003). Bij elke fase in de groepsontwikkeling kun je invulling geven aan die verschillende gezichtspunten of niveaus. Ook weet je per fase passende interventies te benoemen. Je kunt in concrete situaties op basis van een analyse interventies kiezen op individueel en groepsniveau. Je houdt zowel bij het analyseren als bij het uitvoeren van de interventies rekening met de fasen van groepsontwikkeling van voorfase/voorstadium van groep-zijn tot en met afsluitingsfase zoals die beschreven worden in de gekozen theorie. Door verbanden te leggen tussen de in de theorie beschreven fenomenen en hun onderlinge dynamiek en dit te herkennen in de praktijk, kun je van jouw interventies op individueel- en groepsniveau verantwoorden hoe ze bijdragen aan het bevorderen van het groepsproces en het functioneren van de individuele groepsleden. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

1

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Observeren

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je observeert gedrag in praktijksituaties op een gestructureerde en doelgerichte manier, zodat je gericht een objectief antwoord kunt geven op vraagstellingen over het sociaal functioneren van personen. Je zet observaties bijvoorbeeld in om een cliënt beter te leren kennen (screening), om bepaalde problematiek te signaleren of nader te onderzoeken en zo de achtergronden van gedrag te achterhalen, om rapportages over de cliënt te schrijven en als evaluatiemiddel om te toetsen of de aanpak of werkwijze wel voldoende is afgestemd op de behoefte en de ontwikkeling van de cliënt. Bij het inzetten van een observatie kun je aangeven wat de aanleiding was voor de observatie, de vraag en het doel. Om te komen tot objectieve, gedetailleerde informatie gebruik je instrumenten voor een objectivering van de oordeelsvorming. Je kunt onderbouwen of instrumenten passen bij de vraagstelling en leiden tot een valide en betrouwbare observatie (meet het wat het moet meten en zorgt het voor eenduidigheid). Je kunt hierbij verbetermogelijkheden aangeven indien dit niet het geval is. Aan de hand van het gekozen instrument registreer je jouw waarnemingen door middel van feitelijke notaties van bepaalde gedragingen en legt deze op een betrouwbare wijze schriftelijk vast. Met feitelijke notaties wordt bedoeld dat je jouw observaties zo min mogelijk laat kleuren door eigen gevoelens, meningen en ideeën en door hoe je je op dat moment voelt. Daarnaast zijn jouw notaties doelgericht. De notaties beperken zich tot de gegevens die een antwoord geven op de vraag en de items die daarover zijn gesteld in het observatie-instrument. De notaties gebruik je om op een gestructureerde wijze antwoord te geven op de vraag. Hierbij is nog geen sprake van interpretatie, enkel van het visueel weergeven van de antwoorden op de observatievraag. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

1

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Netwerkgericht werken

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je bent in staat om de functionele en structurele kenmerken van het

netwerk van cliënten in kaart te brengen en te analyseren. Om een analyse te kunnen maken van de krachten en de beperkingen van het netwerk van cliënten kun je gebruik maken van in de praktijk gebruikte analyse instrumenten. Je kunt bijvoorbeeld denken een ecogrammen en sociogrammen. In de keuze voor een instrument kijk je of het instrument geschikt is voor deze doelgroep en voor het doel en kun je zo nodig een bestaand instrument aanpassen of een eigen instrument ontwikkelen om het doel te bereiken. Je kunt in een krachtversterkende dialoog in afstemming met de persoon (en andere betrokkenen) op basis van de analyse tot een passende hulp- en ondersteuningsvraag komen om de kwaliteit van het netwerk te versterken. Je bent in staat om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen en hun netwerken te bevorderen door in dialoog doelen en werkpunten/activiteiten op te stellen gericht op het bevorderen van kwaliteit van leven. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

3, 6

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Muzisch-agogisch handelen

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je bent in staat om vanuit een creatieve basishouding muzisch agogische te interveniëren om de kracht van mensen (en hun netwerken) te bevorderen. Je laat zien doelgericht interventies uit te kunnen voeren waarbij verschillende muzische manieren van werken en muzische middelen passend bij persoon en situatie ingezet worden. Bij het muzisch agogisch werken, werk je op een methodische manier. Je werkt systematisch, procesmatig en doelgericht bij de voorbereiding en uitvoering van de muzische interventies. Zo kom je tot een keuze van een interventie door gegevens te analyseren uit observaties (en/of je voert observaties uit) om daarna eventueel in overleg met persoon en andere betrokkenen tot een passende activiteit te komen. Jij laat zien dat je bij dat keuzeproces aansluit bij de mogelijkheden van de persoon (of personen). Je kunt op basis van deze verzamelde gegevens de juist mate van uitdaging (optimal arousal) bepalen voor de persoon. Ook kun je de appèlwaarde die uitgaat van de gekozen muzische interventie aangeven. Daarbij is per activiteit duidelijk welk materiaal en hoeveel inzet nodig is. Je bent je er tegelijkertijd van bewust dat er soms weerstanden overwonnen moeten worden voor de persoon gaat werken met het gekozen muzische middel. Je laat zien dat je deze weerstanden kunt hanteren. Bovendien ben je in staat om de gekozen muzische interventies, al dan niet vanuit interprofessioneel samenkomen, op een toegankelijke en transparante wijze te evalueren en eventueel bij te stellen. Deze evaluatie is zowel op product (resultaat) als op het proces gericht. Daarbij kun jij je handelen verantwoorden op basis van zowel theoretische als praktijkkennis. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Propedeuse Titel: Methodisch werken

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je bent in staat om een brede (vanuit meerdere perspectieven) analyse te maken van individuele, omgevings- en gemeenschapsfactoren en je handelt op methodische wijze om het sociaal functioneren van mensen en hun primaire leefomgeving en netwerk in kaart te brengen. Om een brede analyse te kunnen maken van de situatie van cliënten kun je gebruik maken van een in de praktijk gebruikt analyse instrument dat in ieder geval individuele, omgevings- en gemeenschapsfactoren in beeld brengt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het balansmodel, het dialoogmodel, de zelfredzaamheidsmatrix, de leefgebieden van het 8-fase model of de zes dimensies van positieve gezondheid. In de keuze voor een instrument kijk je of het instrument geschikt is voor deze doelgroep en voor het doel. Je kunt uitleggen waarom je vindt dat (een) door jouw gekozen instrument(en) daaraan voldoet. Je hebt daarbij oog voor zowel de beschermende als risicofactoren. Werk je in een situatie met (een) voorgeschreven instrument(en) die naar jouw oordeel niet altijd optimaal is voor de doelgroep en het doel? Dan kun je uitleggen waarop de organisatie de huidige keuze(s) gebaseerd heeft, wat je graag aan die instrumenten veranderd zou willen zien en verantwoorden hoe je in de huidige situatie vorm geeft aan jouw eigen professionele verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door een eigen aanvullende set aandachtspunten. Je bent in staat om methodisch agogisch te interveniëren om de kracht van mensen te bevorderen. Je bent je er van bewust hoe de gemaakte keuzes de richting van het hulpverleningstraject bepalen en dat er verschillende keuzes mogelijk zijn. Je laat zien dat je jezelf in dat keuzeproces kritische vragen stelt, zoals kies ik een kant in de ondersteuning en kan ik wel kiezen? Welke rol speelt het cliëntperspectief en hoe komt ‘shared decision making’ tot stand ? Welke invloed heeft mijn eigen perspectief? Je kunt daarbij onderbouwen welke ethische afwegingen er spelen in praktijksituaties en hoe je hiermee omgaat. In het geval bij een casus meer (professionele) hulpverleners betrokken zijn, ben je in staat effectief regie te voeren op de samenwerking tussen de verschillende actoren. Je bent in staat om te zorgen dat er afstemming is tussen de verschillende actoren, waarbij iedereen helder heeft wat zijn of haar taak is. Je kunt over het resultaat en proces van de casussen met alle betrokkenen communiceren. Je kunt daarbij gebruikmaken van de daartoe geëigende kanalen en rekening houden met de vereiste richtlijnen. Waar mogelijk en nodig initieer je interdisciplinaire samenwerking, waarbij je actief gebruik maakt van de kennis en kunde van de andere disciplines, waarbij steeds het bevorderen van de kracht van mensen en hun netwerken centraal blijft staan. Op basis daarvan kun je een doelgericht en haalbaar begeleidingsplan opstellen, met doelen en werkpunten/activiteiten die moeten leiden tot het behalen van de doelen in een concreet tijdspad. Daarbij is per werkpunt/activiteit duidelijk hoeveel inzet nodig is, wie betrokken en verantwoordelijk zijn en op welke manier monitoring en evaluatie plaats gaan vinden. Je bent in staat om de gekozen interventies, al dan niet vanuit interprofessioneel samenkomen, op een toegankelijke en transparante wijze vast te leggen, waarbij je duidelijk naar voren laat komen hoe het handelen gericht is op participatie en eigen regie. Daarbij kun je jouw handelen verantwoorden op basis van zowel theoretische als praktijkkennis en ethische afwegingen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

2, 5, 6, 10

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

2.2.1 Eenheden van leeruitkomsten hoofdfase (art 3.5, 3.11 OER HZ EL) Eenheden van leeruitkomsten hoofdfase A (= 60EC): Leeruitkomsten hoofdfase A Ontwikkeling tot professional • Personality • Kritisch reflecteren op eigen werkuitvoering Social Work • Verlies en veerkracht • Systeemgericht werken • Psychopathologie • Organisatie beleid en verbeterplan • Ethisch en kritisch redeneren • Diversiteit • Interveniëren in afhankelijkheidsrelaties

ECTS 2,5 5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 60

Hoofdfase A Titel: Personality

Aantal EC: 2,5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: U toont maatschappelijke betrokkenheid en een brede ontwikkeling doordat u kunt aantonen dat u uw kwaliteiten langdurig of herhaaldelijk ook inzet en verder ontwikkelt buiten uw dagelijkse werk. U kunt uw motivatie voor deze inzet onderbouwen in de zin van uw eigen waarden, bijdrage aan zaken die u maatschappelijk of levensbeschouwelijk van belang vindt, persoonlijke zingeving die het u biedt en wat u er zelf van leert. Hieronder vind u vijf categorieën met telkens voorbeelden van activiteiten waar het zoal over zou kunnen gaan. Het zijn voorbeelden. U kunt dus ook zelf een andere invulling geven. Ook combinaties van activiteiten zijn mogelijk. Categorie 1 Bestuursactiviteiten, bijvoorbeeld: Lid van een commissie, kwaliteitskring, (sport)vereniging, bestuur, kerkenraad, medezeggenschapraad, gemeenteraad en dergelijke, commissielid voor het organiseren van excursies Categorie 2 Voorlichtings-& promotieactiviteiten, bijvoorbeeld: Uitvoeren van activiteiten zoals beurzen, meeloopdagen, open dagen en avonden voor een school of andere organisatie Categorie 3 Sociale & culturele activiteiten, bijvoorbeeld: Deelname aan culturele activiteiten, natuurbescherming, ander vrijwilligerswerk, ontwikkelingswerk Categorie 4 Begeleidingsactiviteiten, bijvoorbeeld: Deelname aan een buddyproject of andere vormen van mantelzorg of coaching of begeleiding van kwetsbare groepen binnen de samenleving Categorie 5 Projectactiviteiten, bijvoorbeeld: Onbetaalde extra activiteiten op de werkplek in het belang van bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen, projectmatig vrijwilligerswerk, organisatie van evenementen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Kritisch reflecteren op eigen Aantal EC: werkuitvoering 5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Als Sociaal Werker ben je in staat bent om zelfstandig te leren aan en van jouw werkzaamheden. Je bent in staat om jezelf voortdurend te professionaliseren middels zelfreflectie. Jij reflecteert op denken, voelen, handelen, afzonderlijk en tevens in samenhang met elkaar waarbij je beroepsmatig handelen uitgangspunt is. Binnen deze reflectie beschik je over de vaardigheden die ervoor zorgen dat je hier diepgaand kunt kan leren: ervaren, expliciteren, concretiseren, conceptualiseren, generaliseren, problematiseren en doelgericht opnieuw uitproberen. Door de uitkomst van dit proces stel je daar waar nodig je gedrag als Sociaal Werker bij. Jij toont dat je kunt reflecteren op jouzelf als persoon en functionaris in een organisatie en als vertegenwoordiger van het beroep. Je bent op deze wijze in staat om te leren van de werkuitvoering en je eigen leren te sturen in de beroepspraktijk. Over al deze aspecten kun je helder en transparant communiceren met anderen. Je bent er op gericht om continu de eigen werkzaamheden te verbeteren door open te staan voor feedback van anderen en jezelf vragen stellen over je eigen gedrag in relatie tot de anderen. Je kunt aangeven wat voor jouzelf onderliggende leerthema’s of valkuilen zijn waar jij je toe moet verhouden binnen de context van jouw werkzaamheden. Eigen kwaliteiten en eigen ontwikkelpunten kun jij formuleren en hierover kun je communiceren. Jij kunt ook anderen tot leerhulp zijn in een beroepscontext door het geven van feedback en het stellen van kritische vragen. Voorwaarde om dit te kunnen doen is het aangaan van een functionele werkrelatie met collega’s waarin sprake is van wederzijds vertrouwen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio

10

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Verlies en veerkracht

Aantal EC: 10

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Je kunt cliënten op een professionele wijze ondersteunen bij verlieservaringen. Professioneel in de context van deze leeruitkomst wil zeggen dat je een open houding hebt en je bewust bent van je eigen verlieservaringen en normatieve kader met betrekking tot rouw en verlies zodat je dit kunt hanteren. Je ondersteunt cliënten in het ‘op verhaal komen’ over hun verlies en brengt samen met betrokkene(n) op basis van zijn verhaal de verliessituatie in kaart. Je analyseert zowel de interne (de eigen beleving) als externe (hoe anderen aankijken tegen het verlies) krachten die spelen en herkent verliesgerichte- en herstelgerichte processen. Je kunt cliënten positief stimuleren in hun rouwarbeid en je hebt aandacht voor zingevingsvragen die daarmee gemoeid zijn. Hiermee zorg je ervoor dat mensen in hun context bij stressvolle situaties beter grip krijgen op hun eigen situatie, waardoor betere mogelijkheden tot participatie ontstaan. Op basis van jouw kennis en ervaring kun je aanbevelingen doen voor praktijkverbetering. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio

1, 2, 8, 9

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Systeemgericht werken

Aantal EC: 7,5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst: Als social worker benader en begeleid je cliënten systeemgericht. Je kijkt naar de wisselwerking tussen het individu en zijn/haar omgeving vanuit de systeemtheoretische visie dat het functioneren van mensen betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt. Voordat de hulp van start kan gaan, heb je een idee over het krachtenveld waarin je je begeeft. In een systeemanalyse breng je de relaties binnen een systeem en de interacties die spelen met elkaar in verband en maak je aan de hand van systeemtheoretische concepten een analyse om (complexe) dynamiek binnen een systeem in de context te doorgronden en te beïnvloeden. Je hebt daarbij inzicht in de circulaire processen en kijkt niet alleen naar belemmeringen, maar ook naar de krachten en de mogelijkheden. Je intervenieert systemisch vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid en maakt gebruik van systemische interventie –instrumenten gericht op het verbeteren van de interactie tussen verschillende individuen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

S

Kwalificatie

X

X

A

I X

G Vorm Portfolio

1

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Psychopathologie

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst:. Je kent de verschillende visies (biologisch, psychologisch, sociaal-cultureel en bio-psychosociaal) op oorzaak en gevolg van psychische stoornissen. Je kunt het diathese-stressmodel uitleggen en weet op welke wijze de DSM-V, het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, wordt gebruikt bij het komen tot een diagnose. Je hebt kennis van de volgende psychiatrische aandoeningen: psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen, stoornissen die ontstaan zijn in de kindertijd en de adolescentie, neuro cognitieve stoornissen en stoornissen die samenhangen met ouder worden, middelgerelateerde - en verslavingsstoornissen, schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen, depressieve- en bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen en obsessievecompulsieve stoornissen, dissociatieve stoornissen en somatische symptoomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Je kunt de benodigde agogische interventies, de toegepaste behandelingsvormen en de theoretische perspectieven (achterliggende oorzaken) benoemen. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving rond cliënten met deze problematiek, zoals de richtlijnen dwang en drang in de zorg, de Wet BOPZ en in relatie daarmee de voorlopige machtiging, IBS en RM. Je kunt een stoornis bij een persoon vanuit verschillende perspectieven (cognitief, behavioristisch, sociaal-cultureel en biologisch) verklaren op basis van wat er bekend is over de levensloop en de huidige situatie. Je kunt benoemen wat de gevolgen van de stoornis zijn voor het sociaal, beroepsmatig of dagelijks functioneren van een persoon. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Kennistoets

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Organisatie beleid en Aantal EC: verbeterplan 10 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst:. Je kunt problemen systematisch onderzoeken vanuit een onderzoekende houding. Je signaleert relevante verbeterpunten binnen de zorg of welzijnsorganisatie op het gebied van werkuitvoering, zoals bijvoorbeeld onoverzichtelijk rapporteren van problemen of het niet nakomen van samenwerkingsafspraken. Het gaat dan om problemen binnen je eigen cirkel van invloed. Dit kan dus ook zijn tussen verschillende organisaties waar jij direct mee samenwerkt. Je bent in staat om de randvoorwaarden die van invloed zijn op het primaire proces te analyseren en van hieruit te komen tot verbeterpunten. Bij deze analyses maak je gebruik van een of meerdere organisatiekundig model(len), waarbij je doelgericht en systematisch gegevens verzamelt en in kaart brengt. In de analyse betrek je micro- en mesoaspecten en houdt je rekening houdt met de maatschappelijke context. Je onderbouwt de verbetervoorstellen vanuit de missie, visie en beleidsdoelstellingen van de organisatie en verantwoordt deze vanuit aanvullende theorieën. Je bent in staat om verbetervoorstel aan te laten sluiten bij de organisatiestructuur en cultuur en om een inschatting te maken hoe je het verbetervoorstel kunt laten landen in jouw organisatie. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

4, 6, 7, 8, 9

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Ethisch en kritisch redeneren

Aantal EC: 5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst:. Binnen jouw werkzaamheden binnen het sociale domein herken, benoem en analyseer jij ethische dilemma’s. Dit herkennen, benoemen en analyseren kun je volgens in het sociaal werk gangbare methodes. De dilemma’s kunnen zich op uiteenlopende terreinen afspelen, zoals veiligheid voor de cliënt (en zijn systeem), veiligheid voor jezelf of anderen, geloofsovertuigingen en zingeving of botsende waarden. Jij bent in staat om met behulp van gangbare methodes binnen deze dilemma’s tot conclusies te komen en beslissingen te nemen. Deze beslissingen zijn te toetsen aan de beroepscode of eventuele instellingskaders. Je vraagt feedback op jouw handelen en reflecteert met anderen op de gemaakte keuzes om op deze wijze de door jou ingenomen professionele of discretionaire ruimte te kunnen legitimeren. Je bent in staat om dilemma’s te bekijken vanuit een vijftal ethische theorieën: deugdethiek, plichtethiek (deontologie), gevolgenethiek, utiliteit en universaliteit. Met deze laatste worden de algemene waarden bedoeld zoals opgenomen in de verdragen rond mensenrechten. Met behulp van deze verschillende theorieën kun jij illustreren hoe er vanuit de verschillende invalshoeken andere keuzes gemaakt kunnen worden. Deze verschillende perspectieven helpen je tevens om standpunten van anderen te kunnen begrijpen. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

10

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Diversiteit

Aantal EC: 7,5

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van leeruitkomst:. Als social worker kun je vanuit een onderzoekende houding praktijkproblemen waarin diversiteit centraal staat signaleren en analyseren. Denk daarbij aan problematieken waarbij subculturen (breder trekken dan etnisch/cultureel) zoals jongeren met een verstandelijke beperking, mensen met een andere geaardheid, bepaalde geloofsovertuigingen of andere doelgroepen problemen ervaren met het participeren in de maatschappij. Bij het analyseren van dergelijke problemen heb je oog voor de maatschappelijke context. Je kunt aangeven welke invloed de maatschappelijke context heeft op problematieken die te maken hebben met diversiteit. Vanuit de analyse van praktijkproblemen kun je adviseren over mogelijke interventies die de participatie van deze doelgroep verbetert. Denk bijvoorbeeld aan interventies binnen een wijk om de participatie van subculturen te bevorderen. In de interventie kies je passende zorg waarbij een afweging is gemaakt tussen enerzijds landelijke wetten, regels en de problematiek die je wilt oplossen en de normen en waarden die binnen de subcultuur/gemeenschap worden gehanteerd. Hierbij ben je jezelf bewust welke verschillen er mogelijk zijn tussen de normen en waarden die jijzelf hebt als Social Worker en de normen en waarden geldend zijn voor de desbetreffende subcultuur. Onafhankelijk waar persoonlijke voorkeuren liggen kun je aansluiten op de behoefte van de doelgroep en zoeken naar kansen voor het bevorderen van de participatie. Toets nr

1

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

S X

A

I X

G Vorm Portfolio

3, 9

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Hoofdfase A Titel: Interveniëren in Aantal EC: afhankelijkheidsrelaties 7,5 Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen

Verplicht: Ja

Voertaal: NL

Beknopte beschrijving van leeruitkomst:. Je signaleert en rapporteert tijdig onveilige situaties in afhankelijkheidsrelaties, waarbij

je laat zien dat je het onderscheid kunt maken tussen feiten en eigen meningen en interpretaties. Je bent je bewust van de precaire situatie en de noodzaak om uitvoerig, zorgvuldig en feitelijk te rapporteren. Je maakt hierbij gebruik van bestaande methodieken en instrumenten. Het betreft situaties, waarbinnen je als persoon of social werker een ‘onderbuik gevoel’ hebt en die vraagt om verder onderzoek. Je maakt actief gebruik van de kennis en kunde van de ander door signalen te bespreken met collega’s. Je bent in staat om deze signalen bespreekbaar maken met slachtoffers van een afhankelijkheidsrelatie en mogelijke plegers. Je heeft hierbij een open en nieuwsgierige houding en weet op een transparante manier de signalen te bespreken. Op basis hiervan maak je afwegingen en weet je ouders/cliënt te motiveren en stimuleren naar passende oplossingen. En werkt hierin vanuit verschillende rollen en overleggen samen met andere disciplines. Je stimuleert en initieert waar nodig interdisciplinair samenwerking en netwerken. Dit alles met als doel mensen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de soms bedreigende situatie. Toets nr

Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de toets individueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm)

Inhoud

M

Kwalificatie

1

S

A

X

I X

G Vorm Portfolio

1, 6

Wegings factor

Bodem- Planning cijfer toets in week

100%

5.5

Inzage Planning Inzage werk (< 10 herkansi herkansin werkdage in week in week na ontvan cijfer)

Zie artikel 2.2.15

2.2.5.

Personality (art 3.12 OER HZ EL) Studenten zijn verplicht de HZ Personality leeruitkomsten te doen. Op deze leeruitkomst is de Studentenhandleiding HZ Personality, 2016, HZ University of Applied Sciences, van toepassing.

2.2.6.

Afstudeerrichtingen (art 3.10 OER HZ EL) De student kiest eind leerjaar twee voor een van de profielen die in leerjaar drie en vier aangeboden worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen deze afstudeerrichtingen het uitstroomprofiel Ggz-agoog te volgen. Er worden drie profielen onderscheiden: - Sociaal werk – Welzijn en samenleving; - Sociaal werk – Zorg; - Sociaal werk – Jeugd (Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, 2017).

2.2.7a

Aanvulling voor de opleidingen die zijn betrokken bij de sectorbrede conversie in de sector Techniek N.v.t.

2.2.8

Stage (art. 3.9 OER HZ EL) In de flexibele deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de stage/werkkring: Passend werk (of stage): de praktijk is de leerplek om de leeruitkomsten te behalen (werkplekleren) -

P-fase: relevant (vrijwilligers)werk Hoofdfase A: 16 uur per week

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

-

Hoofdfase B: 20 uur per week De werkkring bevindt zich vanaf de AD-fase in het werkveld van de hulpverlening of het sociaal-agogisch werk.

Bij elk gekozen profiel is een goedgekeurde stage/werkplaats in de betreffende sector vereist. Dit geldt ook voor het uitstroomprofiel ggz-agoog. Kwaliteitseisen beroepspraktijk Om een optimale leeromgeving in de praktijk te garanderen zijn kwaliteitseisen opgesteld. Deze eisen staan hieronder geformuleerd: 1. Het werk geschiedt vanuit een organisatie, die zich richt op hulp en/of dienstverlening aan cliënten met tijdelijke of structurele problemen in hun ontwikkeling en in het functioneren in hun woon- en leefomgeving vanaf de AD-fase. 2. De instelling heeft minimaal 2 medewerkers in dienst. 3. De student dient in de Social Work beroepspraktijk voldoende gelegenheid te krijgen om te werken aan de leeruitkomsten. 4. Binnen de werksetting moet ruimte zijn voor de activiteiten of taken die bijdragen aan de ontwikkeling van de opleidingsleeruitkomsten van de student op HBO niveau. De begeleiding dient erop gericht te zijn dat de student steeds meer zelfstandig, zelfverantwoordelijk en op HBO-niveau kan functioneren en op zijn eigen functioneren leert reflecteren. 5. De praktijkbegeleiding behoort in eerste instantie tot de taken van de arbeidsorganisatie waar de student zijn werkzaamheden verricht. Deze valt uiteen in de begeleiding van de dagelijkse werkzaamheden (werkomgeving) en de begeleiding van het leerproces (leeromgeving). 6. Vanaf de AD-fase geldt dat de student begeleid moet worden door een praktijkbegeleider met minimaal een HBO-diploma in de sociaal agogische sector. 7. De werkomgeving en de leeromgeving moeten op elkaar aansluiten. De praktijkbegeleider ondersteunt de student bij het inrichten van de werkomgeving tot een leeromgeving. De werkzaamheden van de student sluiten aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar Social Work. Tijdens de werk/stageperiode houdt de praktijkbegeleider regelmatig (bij voorkeur wekelijks) een begeleidingsgesprek. De praktijkbegeleider begeleidt de student bij het uitvoeren en realiseren van de leeruitkomsten in de praktijk. 8. De praktijkbegeleider is ervoor verantwoordelijk dat de werknemer of student het belang van de cliënten optimaal behartigt volgens de doelstellingen van de organisatie. 9. Wanneer op een praktijkplaats niet aan alle eisen voldaan kan worden, dient de student zelf op zoek te gaan naar alternatieven, bijvoorbeeld door tijdelijk of deels elders werk/stage te doen om leeruitkomsten te realiseren. 2.2.9

Minor (art. 3.8 OER HZ EL) N.v.t.

2.2.10

Deelname internationaal uitwisselingsprogramma (art 4.5 OER HZ EL) Voor de opleiding Social Work gelden geen aanvullende eisen voor deelname aan internationale uitwisselingsprogramma’s.

2.2.11

Afstuderen (art. 3.9 OER) N.v.t.

2.2.12

Supplement bij getuigschrift (art. 6.11 OER HZ EL) Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Bachelor Social Work – flexibel deeltijd

Het supplement bevat een toelichting op het Nederlandse HBO onderwijs en de cijferlijst met de behaalde resultaten 2.2.13

Landelijke kennistoets (Alleen voor Pabo/opleiding tot leraar basisonderwijs) N.v.t.

2.2.14

Overgangsregeling (art. 6.2 lid 11 OER HZ EL) N.v.t.

2.2.15

Jaarrooster De toetsing vindt gepersonaliseerd plaats. Voor de planning van (her)toetsen en inzage wordt verwezen naar de daartoe aangewezen momenten in het jaarrooster 2018-2019 dat als pdf is te uploaden op hz.nl.

2.3

Studieadvies

2.3.1

Uitwerking voorwaarden inschrijving opleiding na nbsa (art. 8.1, lid 9 OER HZ EL) De student van de opleiding Social Work die een negatief studieadvies krijgt, wordt uitgeschreven voor deze opleiding.

Hoofdstuk 3

Vaststelling

3.1

De looptijd van de uitvoeringsregeling is gelijk aan de looptijd van de Onderwijs- en Examenregeling HZ EL 2018-2019.

3.2

Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door het college van bestuur op 26/02/2019.

Uitvoeringsregeling OER HZ Experiment Leeruitkomsten Associate Degree Social Work deeltijd, vastgesteld cvb: 26/02/2019 – instemming HR 31/10/2018 – geen opleidingscommissie

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.