ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY


1 ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT2 Úprava vody Úprava vody S...
Author:  Klára Pavlíková

0 downloads 8 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT

POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

Úprava vody

Úprava vody Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých letech 20-tého století, který se zabýval geologií, hydrogeologií, inženýrskou geologií a vrtným průzkumem nejen na území Československa, ale jeho odborníci pracovali také v řadě zemí Evropy, Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Poskytujeme komplexní služby v oblasti úpravy a čištění vody. Naše cesta začíná zpravidla v podzemí nebo v řece, pokračuje přes úpravu fyzikálně chemických parametrů a dále přes bakteriologické zabezpečení až k dodávce spotřebiteli.

Po upotřebení je voda vyčištěna a vrácena zpátky k využití do technologie nebo vypuštěna do vhodného recipientu. Všechny procesy úpravy a čištění vody probíhají pod plnou kontrolou našich odborníků a pod přísným dohledem akreditované laboratoře. Vybudování konkrétní technologie zpravidla předchází projektová dokumentace, kterou zpracovává projekční oddělení.

Při tvorbě dokumentace klademe důraz zejména na:  znalost legislativy  využití moderního software  maximální automatizace procesu  životnost a hospodárnost navržené technologie  cenovou přijatelnost

Technologická úprava vody Úprava vody

Čištění vody

Úpravou vody je míněna změna fyzikálních, chemických a biologických parametrů vody za účelem dosažení požadované kvality. Takto upravená voda pak vstupuje do vlastního procesu. Jedná se o vody provozní (kdy je voda využita jako surovina), chladící, oplachové, napájecí (voda sloužící pro výrobu páry) apod. Nezanedbatelnou součástí je i produkce vody pitné. Jako zdroj jsou využívány vody povrchové, podzemní, mořské, brakické, a pro velmi speciální účely se upravuje i voda pitná.

Jakmile vodu použijete ve vaší aplikaci, stává se vodou odpadní. Pro ochranu životního prostředí je nutné tuto vodu vyčistit tak, aby bylo možné ji vypustit do kanalizace nebo vodoteče. Specializujeme se na průmyslové odpadní vody, které vhodnou technologií vyčistíme a pomůžeme vám tak splnit i přísné vypouštěcí limity. Naše čistírenské technologie nacházejí široké uplatnění napříč průmyslovými obory.

Recyklace vod

Konzultace

Naší snahou při návrhu technologií je omezit množství odpadních vod a část vyčištěné vody vrátit zpět do procesu.

Společnost využívá vlastních odborníků v oblasti vodního hospodářství a chemického inženýrství k vypracování technicko-ekonomických studií, na základě kterých lze vyhodnotit, jaké úspory může navržená technologie přinést. Tyto studie slouží jako základ dalšího projektování a získání případných veřejných dotací.

Bakteriologické zabezpečení Přírodní vody mohou i po aplikované úpravě obsahovat choroboplodné zárodky. V tom případě jsou tyto vody zdravotně závadné. Proto je nutné při užívání vody k pitným účelům veškeré organizmy v ní usmrtit. Dezinfekce se provádí po úpravě přírodních vod na vodu pitnou, i u neupravovaných podzemních vod sloužících k hromadnému zásobování obyvatel. Jedním z nejběžnějších způsobů dezinfekce je chlorace. U menších zdrojů se používá dávkování chlornanu sodného (Savo) pomocí dávkovacího čerpadla řízeného pulzním vodoměrem. Tímto způsobem se zajistí přesné dávkování dezinfekčního činidla do upravované vody.

Dalším způsobem bakteriologického zabezpečení vod je působení ultrafialového záření z instalované UV lampy. Výhodou této metody je, že do vody nejsou vnášeny cizorodé látky. Dále odpadá manipulace s chemikáliemi, při které je nutná kontrola dávkování. Mezi nevýhody řadíme možnost druhotné kontaminace, a že účinek UV záření není trvalého charakteru.

Snížení celkové tvrdosti

Odstraňování dusičnanů

Membránové technologie

Snížení celkové tvrdosti vody, někdy také nepřesně označováno jako změkčování, je jedním z nejběžnějších technologických postupů používaných pro úpravu vody. Námi navrhovaná zařízení pracují na principu iontové výměny. Zde se ionty vápníku a hořčíku vyměňují za ionty sodíku. Celý proces je plně automatizovaný. Zapotřebí je pouze doplňovat do zásobníku regenerační sůlcca 1 x za 14 dnů. Zařízení dodáváme v trojím provedení. kabinetní pro rodinné domy, singl pro větší odběry a duplex pro nepřetržitou dodávku upravené vody

Přítomnost dusičnanů je zvláště nebezpečná pro dětský organizmus zejména v kojeneckém období. Z tohoto důvodu je horní hranice pro příjem dusičnanů dětskou populaci snížena na 15mg/l. K odstraňování dusičnanů se používá iontové výměny stejně jako u změkčování. Zde se však vyměňují ionty dusičnanů za ionty chloridů. Regenerace se provádí opět solným roztokem. Instalovaná soustava je identická se změkčovacími filtry.

Základem membránových procesů je využití vlastností polopropustné membrány. Tato membrána selektivně propouští molekuly vody. Membrány lze dělit na základě velikosti pórů a také podle el. náboje. Membrány se sestavují do modulů, které jsou tvořeny minimálně jednou přepážkou.

Proces

Velikost zachycených částic

Pracovní tlak

mikrofiltrace

> 0,1 µm

0,1 – 0,4 MPa

ultrafiltrace

10 – 100 nm

nanofiltrace

1 – 10 nm

2 – 4 MPa

reverzní osmóza

0,1 – 1 nm

3 – 6 MPa

0,5 – 1 MPa

Dělení membránových procesů

Odstranění železa a manganu Způsob odstraňování železa a manganu z vody závisí na tom, v jaké formě jsou tyto prvky ve vodě přítomny. Mezi metody používané k odstranění železa a manganu patří především:     

provzdušňování alkalizace oxidace činidly filtrace přes preparované písky iontová výměna

Reverzní osmóza Nejběžnějším způsobem používaným v praxi je kombinace těchto metod. Prvním krokem je alkalizace na hodnotu pH 8,3. Následuje dávkování oxidačních činidel (chlornan sodný, manganistan draselný) a dalším krokem je sorpce na preparovaných píscích (Birm, Greensand, Filtrasorb a jiné). Celá technologie se navrhuje jako kompaktní stanice řízená plně automatickou jednotkou.

Je membránový proces sloužící k separaci částic o velikostech v rozsahu 0,1 µm až 1 nm. U tohoto procesu se s nutností využívá tlakové diference před a za membránou. Rozdíl tlaku je v rozmezí 1 – 10 MPa. Separační mechanismus a jeho kvalita závisí na rozdílech v rozpustnosti a difúzi jak rozpouštědla, tak látek rozpuštěných v membráně. V ideálním případě propouští membrána selektivně jen rozpouštědlo.

Čistírny vody

Při čištění odpadních vod se používá takových chemických, fyzikálních i biologických procesů, které umožňují separovat znečištěnou látku v koncentrované formě, nebo převádějí kontaminant na méně či úplně nezávadnou formu. Zabýváme se čistírnami odpadních vod z většiny průmyslových oborů, jako je například:          

Čištění vod z povrchových úprav Čištění vod z lakoven Čištění vod ze strojního průmyslu Čištění odpadních vod z chemického a petrochemického průmyslu Čištění vod z automobilového průmyslu Speciální čistírny odpadních vod (brusný průmysl) Čištění odpadních vod ze sanací Čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu Čištění odpadních vod ze zpracování a výroby výbušin Čištění odpadních vod z těžby nerostných surovin

Podle požadavků zákazníka však umíme navrhnout i konkrétní technologický postup na míru. Navržené technologie stavíme buď stacionární nebo modulární, kdy části nebo celé technologické celky zařízení jsou umístěny v 10´,20´případně v 40´ ISO kontejnerech.

Koagulace a flokulace

Sedimentace

Adsorpce

Základem této technologie je přídavek koagulantu, tedy látky, která je schopná destabilizovat rozptýlené částice v odpadní vodě. Tyto se následně shlukují do větších celků. Flokulant pak působí podobně jako lepidlo, které spojuje výše uvedené shluky do ještě větších vloček.

Po provedení koagulace a flokulace se vzniklé částice usazují v procesu zvaném sedimentace. Sedimentace je zpravidla volná, kdy se využívá gravitace. Nejčastěji se používají lamelové usazováky. Usazený kal je pak zpracováván následným procesem; voda je zpravidla dočištěna a vypuštěna.

Při adsorpci se používá vhodný materiál, na jehož povrchu dochází k navázání znečišťujících částic. Klasickým materiálem těchto technologií je aktivní uhlí, které dobře sorbuje organické látky. Konstrukčně se řeší obdobně jako pískové filtry, aktivní uhlí je nasypáno v tlakové nádobě, kterou proudí voda.

Deemulgace Podstatou tohoto procesu je doslova rozrazit emulzi zpravidla oleje ve vodě. Rozrážení se provádí úpravou pH do kyselé nebo alkalické oblasti. Olej je následně sorbován na vhodné činidlo (bentonit). Částice bentonitu jsou dále vyvločkovány a zpravidla usazeny.

Další technologie

Kontakty

Dalšími využívanými technologiemi jsou např:    

Písková filtrace Reverzní osmóza Ultrafiltrace Iontoměniče

Reference Unipetrol RPA, a.s. Geosan Group, a.s. Severočeské Doly,a.s. Spolek pro Chemickou a hutní výrobu, a.s. Škoda Auto, a.s. LZ Draslovka Kolín a.s.

Specialisté na čištění a úpravu vody Ing. František Titl, tel: +420 739 555 408 e-mail:: [email protected]

Geologická 4, 152 00 Praha 5 tel.: +420 234 607 111 fax: +420 234 607 700

© AQUATEST a.s. 2015 www.aquatest.cz

e-mail: [email protected] www.aquatest.cz

Společnost AQUATEST a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Laboratoře společnosti jsou akreditovány podle normy ISO/IEC 17025 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1243).

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.