Úvodní slovo. Pojďme se snažit, aby se dobročinnost a ochota pomoci stala přirozenou součástí života každého z nás


1 2 Obsah Úvodní slovo 1 Přehled obdarovaných organizací 2 Dodržování pravidla stanoveného pro omezen...

0 downloads 5 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Obsah Úvodní slovo

1

Přehled obdarovaných organizací

2

Dodržování pravidla stanoveného pro omezení náladů

14

Poděkování dárcům

14

Výrok auditora

15

Roční účetní závěrka

16

Úvodní slovo

Pojďme se snažit, aby se dobročinnost a ochota pomoci stala přirozenou součástí života každého z nás. Touto myšlenkou začal první rok Nadace člověk člověku. Každý z nás již delší dobu více či méně pomáhal různými formami těm, kteří neměli to štěstí, aby se narodili zdraví, vyrůstali se svými rodiči a sourozenci, měli svého partnera a domov. Existuje již mnoho nadací a nadačních fondů a proto se možná ptáte proč vznikla další. Naším hlavním motivem bylo přání něco ovlivnit, změnit, mít přímý kontakt s obdarovanými, budovat s nimi dlouhodo­ bou spolupráci a v neposlední řadě nabídnout našim dárcům nadaci, kde všechny darované finanční prostředky budou v plné výši přerozděleny. Pracujeme bez nároku na odměnu, veškeré provozní náklady nadace jsou a i v budoucnu budou hrazeny našimi zakladateli. Proces založení a první rok naší společné práce byl v duchu značné administrativy a hodin diskuzí ve snaze nalézt společnou strategii dárcovství. Na podzim jsme vyhlásili první grantové kolo. Vysoký počet obdržených žádostí značně převýšil naše očekávání a finanční možnosti a bylo opravdu těžké vybrat z takového množství 11 projektů, které jsme podpořili. K žádostem se proto v letošním roce vracíme a budeme se snažit podpořit i další projekty. Zároveň bychom rádi navázali na spolupráci, kterou jsme s některými obdarovanými organizace­ mi započali. Tento úvod je krátký stejně jako existence Nadace člověk člověku a věříme, že ruku v ruce s nabytými zkušenostmi a s rostoucím množstvím přerozdělených prostředků bude více toho, o co se s Vámi v naší výroční zprávě budeme chtít příště podělit.

Správní rada Nadace člověk člověku

1

Přehled obdarovaných organizací

Nadace v loňském roce svým příspěvkem podpořila 10 občanských sdružení a 1 církevní právnickou osobu. Celkem nadace rozdělila 874 900 Kč. Z této částky byly v roce 2006 fakticky vyplaceny nadační příspěvky ve výši 649 900 Kč. Zbylá částka ve výši 225 000 Kč bude vyplacena jako nadační příspěvek roku 2007.

Název organizace

2

Příspěvek v Kč

LATA – Programy pro ohroženou mládež

200 000

LORM – Společnost pro hluchoslepé

150 000

Dům tří přání

75 000

Zajíček na koni

50 000

Loutky v nemocnici

30 000

Klub nemocných cystickou fibrózou

30 000

Mirabilis

27 900

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení

25 000

Junák – svaz skautů a skautek, středisko„Moravská Orlice“ Moravské Budějovice

22 000

Kolpingova rodina Praha 8

20 000

Oblastní charita Kutná Hora

20 000

Přehled obdarovaných organizací LATA – Programy pro ohroženou mládež ❙ www.lata.cz Podpořené projekty ❙ „Přímou cestou“ ❙ „Ve dvou se to lépe táhne“ Výše nadačního příspěvku ❙ 200 000 Kč

Organizace se svou činností snaží doplnit stávající služby zaměřené na práci s rizikovou mládeží o pravi­ delnou individuální, intenzivní, vrstevnickou a dobro­ volnickou službu, která umožní pracovat s touto cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí tak, aby klienti nemuseli prožívat své dospívání na okraji společnosti popř. v ústavní péči. Cílem LATA je také rozvoj dobro­ volnictví a posílení jeho pozice ve společnosti. „Přímou cestou“ – Hlavním cílem projektu je pomoc skupinám znevýhodněných při vstupu na trh práce zís­ kat odpovídající znalosti a dovednosti. Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny. Primární skupinu tvoří mladiství z rozličných důvodů ohrožení sociálním vyloučením. Sekundární cílovou skupinu pak představují dobrovol­ níci – mladí lidé starší 18ti let. Projekt je založen na sys­ tematické individuální práci dobrovolníka s mladistvým a mladým dospělým klientem. Tato práce se vyznačuje především svou intenzitou a dlouhodobým charakterem. Občanské sdružení LATA – Programy pro ohroženou mládež vzniklo registrací u MV 16. 6. 1994 na základě iniciativy doc. PhDr. Oldřicha Matouška a několika tehdejších studentů Katedry sociální práce FF UK. Po­ sláním sdružení je pomoc ohroženým mladým lidem a jejich rodinám při vyrovnávání příležitostí k plnohod­ notnému životu uvnitř společnosti prostřednictvím in­ dividuálního vrstevnického dobrovolnictví a sociálně terapeutických činností.

„Ve dvou se to lépe táhne“ – Cíle projektu jsou doplnit stávající služby zaměřené na práci s rizikovou mládeží o pravidelnou individuální, intenzivní, vrstev­ nickou a dobrovolnickou službu, která umožní praco­­­­vat s cílovou skupinou (ohrožení mladí lidé a jejich rodiny) v jejím přirozeném prostředí tak, aby klienti nemuseli prožívat své dospívání na okraji společnosti popř. v ústavní péči. V rámci projektu pracují dospělí dobrovolníci s mladými lidmi staršími 13 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, v níž jim hrozí riziko sociálního selhání a sociální exkluze.

3

přehled obdarovaných organizací LORM – Společnost pro hluchoslepé ❙ www.lorm.cz Podpořený projekt ❙ 5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“ Výše nadačního příspěvku ❙ 150 000 Kč Nadace podpořila projekt celkovou částkou 300 000 Kč rozdělenou do dvou plateb – 150 000 Kč v roce 2006 a 150 000 Kč v roce 2007. Hlavní aktivitou společnosti je poskytování odborných sociálních služeb hluchoslepým osobám v České re­ publice. V roce 2006 zajišťovalo sdružení služby ve čtyřech Poradenských centrech v Praze, Brně, Liberci a v Ostravě a dále terénně prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a speciálních pedagogů v místě bydliště uživatelů služeb. K základním odborným službám organizace patří: průvodcovské služby, tlumočení (na úřadech, u lékaře), výuka a nácvik se­ beobsluhy, nácvik prostorové orientace a samostat­ ného pohybu s červenobílou holí, poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování bariér, pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aj.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé je celorepubliková organizace, která sdružuje hlucho­ slepé osoby, jejich rodinné příslušníky, odborníky i všechny ostatní zájemce, kteří se zajímají o problema­ tiku hluchoslepoty. Hluchoslepota je vrozená nebo získaná.

4

„Sbírka pro hluchoslepé „Červenobílé dny“ Termín konání sbírky je od 23. do 24. dubna 2007 a bude probíhat cca. v 60 větších městech. Sbírka bude prováděna prodejem předmětů – červenobílých minipropisek v papírové obálce. Účelem sbírky je medializovat problém hluchoslepoty a kompenzační pomůcky červenobílé hole, získat prostředky na poskytování služeb a pomoci hluchoslepým klientům LORMu. Informace o předchozích ročnících sbírky včetně vyúčtování lze nalézt na internetových stránkách www.cervenobiledny.cz

přehled obdarovaných organizací Dům tří přání ❙ www.dumtriprani.cz Podpořený projekt ❙ „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti – Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“ Výše nadačního příspěvku ❙ 75 000 Kč Nadace podpořila projekt celkovou částkou 150 000 Kč rozdělenou do dvou plateb – 75 000 Kč v roce 2006 a 75 000 Kč v roce 2007. jsou přijímány děti od tří do osmnácti let na základě souhlasu rodi­­­čů (nebo zákonného zástupce) a nebo na základě předběžného opatření soudu. Působnost je celopražská, jsou přijímány i děti z jiných krajů. Provoz je celoroční, 24 hodin denně, poskytované služby jsou zdarma. Azylový dům je rozdělen na pobytovou a am­ bulantní část, od roku 2005 nabízí také terénní služby. Statistika za rok 2006: Pobytová část: 57 klientů, Am­ bulance: 90 klientů/650 intervencí, Terénní služby: 53 klientů/1145 kontaktů.

Občanské sdružení Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zřizování a provoz azy­ lových domů rodinného typu pro děti. První a za­ tím jediný Azylový dům Přemysla Pittra pro děti byl otevřen 1. 7. 2003. Dům tří přání nabízí ubytování a útočiště pro děti z rodin v obtížné životní situaci. Snahou Sdružení je však umožnit dítěti návrat do stabilizovaného rodinné­ho prostředí, což není možné pouze poskyt­ nu­tím útočiště dítěti. Nezbytná je komplexní pro­ fesionální podpora rodiny jako celku. Do zařízení

„Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Roz­ší­ ře­ní pracovního týmu o fundraisera“ - V Domě tří přání nebyl nikdo, kdo by se věnoval jenom fundraisin­ gu. V minulosti tuto práci zastávali střídavě všichni zaměstnanci ambulance, což nebylo vzhledem k pra­ covnímu vytížení možné. Činnost Sdružení a provoz AD nyní může zajišťovat jeden fundraiser tak, aby se ostatní zaměstnanci mohli plně věnovat náplni svojí práce. Fundraiser má na starost psaní projektů na MPSV a MHMP – státní a krajský zdroj financování Domu tří přání, sestavování průběžných a závěrečných zpráv. Další náplní je aktivní vyhledávání možných zdrojů financování. Cílem je zajistit plynulé financování občanského sdružení na profesionální úrovni.

5

přehled obdarovaných organizací Za jíček na koni ❙ www.zajiceknakoni.cz Podpořený projekt ❙ „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“ Výše nadačního příspěvku ❙ 50 000 Kč

Posláním a cílem organizace je pomáhat výše uve­ deným skupinám. Za cíl si sdružení vytyčilo, aby se jejich činností trvale zlepšoval zdravotní a psychický stav výše zmíněných dětí, pomoci jim k integraci do společnosti, vytvářet přirozený kolektiv pro ně, pomáhat rodičům těchto dětí se v jejich situaci lépe orientovat a zmírnit jejich častý pocit vyřazení ze společnosti. „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“ - Cílem projektu je trvale přispět ke zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí, po­ moci integraci znevýhodněných skupin dětí mezi děti zdravé (výlety) a zaplnit volný čas mládeže bez volnočasových aktivit – prevence škodlivých jevů společnosti – rasismus, drogová závislost, atd. (pomoc u koní, pomoc na výletech). Občanské sdružení Zajíček na koni působí na území hlavního města Prahy od roku 2004 (na začátku pod o.s. Vysokoškolští humanisté, později jako samostatné o.s.). Sdružení působí v oblasti pomoci handicapovaným dětem (věková skupina 1-18 let), mladším dospělým (věková skupina 18-26 let). Výjimečně i dospělým dětem (lidem s handicapem s duší dítěte). Slovem handicap se dle Zajíčka na koni rozumí tzv. viditelné handicapy – tělesné a duševní, ale i handicapy socio­ kulturní – děti z národnostních menšin, děti z dětských domovů, děti ze sociálně velmi slabých rodin.

6

přehled obdarovaných organizací Loutky v nemocnici ❙ www.noise.cz/divadlo Podpořený projekt ❙ „Loutky v nemocnici“ Výše nadačního příspěvku ❙ 30 000 Kč

Sdružení Loutky v nemocnici je složeno z herců, hudebníků, ale i učitelů, sociologů a terapeutů. Všichni svorně prosazují myšlenku, že hra pomáhá a zry­ chluje proces uzdravování. Loutky v nemocnici usilují o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích. Svou působnost zaměřují na: 1/ hledání nových možností, jak pomocí loutek komu­ nikovat s nemocnými, 2/ prosazování a realizaci nekomerčních projektů, které se snaží formou interaktivní hry napomáhat pro­ cesu uzdravování, 3/ ve spolupráci se zdravotním personálem hledat možnosti, jak pacientům pomoci v duchu myšlenky: „kdo si hraje, uzdraví se rychleji.“

Občanské sdružení Loutky v nemocnici je neziskovou organizací, která usiluje o ulehčení pobytu dětí v ne­ mocnicích. Nabízí dětem komunikaci prostřednictvím loutky a odpoutání od prožívané reality nemoci. Lout­ ka je podobná hračce a dítě k ní snáze získává důvěru, je schopné s ní komunikovat i o svých těžkostech.

Vystoupení není jen divadelním představením, je to forma hry s dětmi a pro děti. Ke hře jsou používány loutky, protože ty se mohou stát médiem, přes které se dá komunikovat i nonverbálně. Loutka vytváří pros­ tor pro hru, odbourává bariéry studu a strachu, přináší smích a uvolnění. Hra probíhá buď v herně (pro pa­ cienty schopné pohybu) a nebo přímo na pokojích, na postýlce, která se stává jevištěm. Jednotlivé po­ hádky a příběhy, stejně jako loutky jsou diferencovány vzhledem k věku a onemocnění dítěte. Doba pobytu Loutek na oddělení je variabilní, je přizpůsobena možnostem oddělení i dětských pacientů. V roce 2005 se vystoupení Loutek v nemocnici zúčastnilo přibližně 2500 dětských pacientů.

7

přehled obdarovaných organizací Klub nemocných c ystickou fibrózou ❙ www.cfklub.cz Podpořený projekt ❙ „Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“ Výše nadačního příspěvku ❙ 30 000 Kč

Klub nemocných CF existuje již od roku 1992, kdy ho založily rodiče nemocných dětí. Od vzniku Klubu se jeho činnost značně rozšířila. Náplní činnosti Klubu v současnosti je všestranná pomoc nemocným i jejich rodinám. Klub poskytuje sociální poradenství, psycho­ logickou pomoc, informační servis, kontakty na servis inhalátorů, navštěvuje hospitalizované ve FN Motol, atd. Prostřednictvím veřejné sbírky se shromažďují finanční prostředky na pomoc nemocným CF. Klub nemocných cystickou fibrózou pomáhá dovybavit centra CF v ČR, poskytuje nemocným CF příspěvky na inhalátory nebo na rekondiční pobyty u moře. Klub nemocných CF udržuje kontakty se zahraničím a jsou členy mezinárodních organizací pro CF.

Klub nemocných cystickou fibrózou je občanské sdružení, jehož členy jsou nemocní CF - děti i dospělí a jejich rodiny. V České republice je v současnosti kolem 450 diagnostikovaných nemocných CF, z nichž ¾ jsou členy Klubu. Cystická fibróza je nevyléčitelné geneti­c­ ké onemocnění, které při dodržování náročné léčby umožňuje poměrně dlouhou dobu vést nemocnému kvalitní život (průměrná délka života nemocných je dnes v ČR asi 35 let).

8

„Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“ – Tento projekt znamená finanční pomoc sociálně potřebným nemocným CF, kteří se ocitnou v mimo­řádně tíživé finanční situaci. Na základě žádosti nemocného CF o finanční příspěvek na konkrét­ ní věc zmapuje sociální pracovnice možnosti rodiny a poskytne nemocnému poradenství v oblasti nároků na dávky státní sociální podpory a sociální péče. Případě nabídne jiné další možnosti, které přichází v úvahu. Snaží se také o CF informovat veřejnost prostřednictvím letáků a médií.

přehled obdarovaných organizací Mirabilis ❙ www.mirabilis.cz Podpořený projekt ❙ „Zvyšování kvality asistenční služby“ Výše nadačního příspěvku ❙ 27 900 Kč

Sdružení se soustředí na vyhledávání, vzdělávání a všestrannou přípravu asistentů k postiženým dětem (mládeži), na zprostředkování a zajištění bez­ platné asisternce v potřebných – zejména sociálně a finančně slabých - rodinách, příp. na dalších akcích pořádaných sdružením pro tyto rodiny (např. tradiční víkendové jarní Setkání rodin a asistentů). Mirabilis neposkytuje jednorázovou asistenční službu, preferu­ je dlouhodobější spolupráci s rodinou i asistenty. Sdružení také v omezené míře pomáhá rodičům při zajištění finančních prostředků formou poradenství a psaní žádostí o grant či finanční příspěvek např. na kompenzační pomůcky či úkony, které pojišťovny nehradí nebo si je z finančních důvodů nemohou do­ volit platit sami.

Mirabilis je občanské sdružení, které podporu­ je asistenční službu u dětí (mládeže) zdravotně postižených. Sdružení s celorepublikovou působností vyvíjí svoji činnost na principu křesťanských hodnot a tradic; nemá placený personál - členové předsednictva i asistenti pracují ve svém volném čase a za svoji službu nedostávají finanční odměnu.

„Zvyšování kvality asistenční služby“ – Pod­ statou projektu je zajištění kvalitní asistenční služby u postižených dětí a mládeže včetně propagace činnosti sdružení. Kvalitní asistenční služba je mj. podmiňována i školením asistentů, které pro ně sdružení pořádá v Táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí.

9

přehled obdarovaných organizací Rodina sv. Zdislavy ❙ www.rodina-zdislavy.cz Podpořený projekt ❙ „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“ Výše nadačního příspěvku ❙ 25 000 Kč

Cílem sdružení je poskytování komplexní pomoci opuštěným dětem a výstavba rodinných domků pro pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. První dům byl předán do užívání v Hutisku – Solanci na podzim roku 2000. Za dva roky byl dokončen dům v Rožnově p/ Radh. a následně třetí v roce 2005 v Trojanovicích. Na předání domu vždy netrpělivě čekaly tří až čtyřčlenné sourozenecké skupiny opuštěných dětí. V roce 2005 sdružení oživilo dům v Žichlínku u Lanškrouna, kde jsou dvě rodiny.

10

Sourozenecké skupiny dětí, které jsou přijímány do občanského sdružení mnohdy prošly dvěma až čtyřmi změnami v pěstounských rodinách. Pro nezvladatel­ nost byly vráceny zpět do dětských domovů. Přinesly si sebou z původní rodiny různá psychická i somatická traumata, byly hrubě zanedbávány, odmítány, často trpěly hladem, byly bity a různě zneužívány. Z těchto důvodů mají pěstounské rodiny své specifické prob­ lémy, týkající se vývoje a výchovy přijatých dětí. „Nový domov s mámou a tátou – psychologi­c­ ká pomoc pěstounským rodinám“ - Velký podíl práce sdružení představuje psychologická pomoc jednotlivým rodinám a dětem. Tuto práci vykonávají kliničtí psychologové, kteří mají v oblasti náhradní rodinné péče bohaté zkušenosti. O této problematice přednášejí a také publikují. Pro pěstouny v rámci po­ radenské činnosti pořádají vzdělávací kurzy, přednášky a individuální konzultace zaměřené na řešení výchov­ ných, sociálních a jiných problémů, které souvisí s péčí o děti. Umístění dětí do pěstounské péče je z hlediska vývoje dětí hodnocena velmi pozitivně. Postupně dochází k nápravě dětí a odstranění psychic­­kých de­ privací.

přehled obdarovaných organizací Junák – svaz skautů a skautek, středisko, „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice ❙ www.orlice.abahoa.cz Podpořený projekt ❙ „Lanové aktivity – inovace v programu pro děti a mládež“ Výše nadačního příspěvku ❙ 22 000 Kč Pravidelně jednou týdně se skauti ze střediska Moravské Budějovice účastní schůzek v klubovně, jedenkrát do měsíce je pro každý oddíl uskutečněna dvoudenní výprava, účastní se ekologických a hu­ manitárních akcí (Den Země, Tříkrálová sbírka, Kapka naděje, Běh Terryho Foxe, Betlémské světlo, divadlo v domovech důchodců a pečovatelských domech), členové Junáku se zúčastňují akcí, jež pořádá město Moravské Budějovice, v létě pořádají šestnácti denní letní tábor a sedmi denní putovní tábor. Dále spo­ lupracují se skauty z rakouského Laa an der Thaya (společné vícedenní akce) a s dalšími oddíly z okresu Třebíč a kraje Vysočina. „Lanové aktivity“ - Jsou záležitostí jedince nebo také spolupráce celého týmu. Účastník hledá ideální postup překonání překážek náročných na koordinaci a fyzické dispozice. Zážitek z programů je součástí každého týmu ještě dlouhý čas po programu. Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, ne­ závislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národ­ nosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Posláním Junáka je pod­ porovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

11

přehled obdarovaných organizací Kolpingova rodina Praha 8 ❙ www.kolping.praha.cz Podpořený projekt ❙ „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“ Výše nadačního příspěvku ❙ 20 000 Kč

Kolpingův dům nabízí od roku 1994 pomoc matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace spo­ jené se ztrátou bydlení. Cílem je nejen poskytnout ubytování, ale především formou odborné podpory připravit klientky, které převážně pocházejí z rizikového prostředí a mají řadu závažných problémů, pro život v běžném sociálním prostředí. K tomu slouží intenzivní sociálně rehabilitační a poradenský program zaměřený na rozvoj a posilování sociálních a rodičovských dovedností. Další důležitou součástí práce s klientkami je sociálně právní poradenství při řešení existenčních problémů. Kapacita azylového domu v současné době umožňuje azylové bydlení 10 matkám a 20 dětem současně. V azylovém domě bylo ubytováno od srpna 1994 do konce roku 2005 110 maminek a 144 dětí, z nichž dnes převážná většina vede standardní život.

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8 bylo založeno v roce 1994. Od svého vzniku se zaměřuje zejména na podporu sociálně nebo zdravotně znevýho­dněných skupin a na organizování vzdělá­vacích a osvětových akcí v rámci mezinárodních setkáv­­­­­­­­ání. Hlavním projektem je provoz Kolpingova domu - azy­ lového domu pro matky s dětmi.

12

„Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“ – Videotrénink interakcí (VTI) je metoda, která je zaměřena na podporu a rozvoj komunikačních dovedností. Účastníci komunikace – např. matka a dítě, jsou natáčeni v přirozených situacích (krmení dítěte, koupání, hra s dítětem apod.). Videotrenér při analýze nahrávky hledá mo­ menty a situace, ve kterých probíhá úspěšná komu­ nikace. Tyto situace pak rozebírá s klientem, který je aktivován k tomu, aby si sám přicházel na to, proč je na nahrávce v komunikaci úspěšný, co v jeho chování k tomu přispívá. VTI je mladá metoda, má svůj původ v Holandsku.

přehled obdarovaných organizací oblastní charita kutná hora ❙ www.charita.kh.cz Podpořený projekt ❙ „Domek – terénní práce v rodinách“ Výše nadačního příspěvku ❙ 20 000 Kč

Jednou z cílových skupin Oblastní charity Kutná Hora jsou rodiny s dětmi do 15 let z Čáslavi a z přilehlých obcí, u kterých je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Proto středisko Domek v těchto rodinách poskytuje sociálně aktivizační služby, jejichž cílem je zachování a rozvíjení důstojného života v přirozených podmínkách, ve kterých rodiny s dětmi žijí. Služba je poskytována ze 70 % v přirozeném prostředí uživatelů (v domácnos­ tech, v komunitě), ze 30 % je poskytována ve středisku Domek na adrese J. Karafiáta 199, Čáslav. Projekt v roce 2006 prospěl 60 dětem a 40 dospělým.

Oblastní charita Kutná Hora je církevní právnická osoba, která poskytuje různé sociální služby pro různé cílové skupiny. Oblastní charita Kutná Hora patří v regionu k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Jedním ze středisek, které Oblastní charita Kutná Hora provozuje je středisko Domek zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

„Domek – terénní práce v rodinách“ – Hlavní ideou tohoto projektu je poskytnout rodinám pomáhajícího pracovníka, který u uživatelů podporuje schopnost řídit si svůj život samostatně a vyhnout se propadu, kterému život ve znevýhodňujícím prostředí hrozí. Cílem projektu je zamezení sociálního vylučování romských rodin a zajištění lepší péče rodin o jejich děti. Terénní pracovník zprostředkovává uživatelům služby, o kterých nevědí, zapojuje uživatele do jejich problémů.

13

Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů Nadace má svým statutem určeno toto pravidlo pro omezení nákladů: Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Výpočet dodržení pravidla pro omezení nákladů v roce 2006: Celkové roční náklady nadace související se správou nadace:

27 141 Kč

Hodnota ročně poskytnutých nadačních příspěvků:

649 900 Kč

Poměr ročních nákladů k poskytnutým příspěvkům:

4,2 %

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace bylo dodrženo.

Poděkování dárcům Děkujeme všem, kteří nás v loňském roce podpořili a tím napomohli realizovat naše poslání. Naše zvláštní poděkování patří zakladatelům, kteří svými dary hradí veškeré provozní náklady nadace a tak můžeme všem sponzorům garantovat, že jejich dary budou v plné výši použity na nadační příspěvky.

14

výrok auditora

15

roční účetní závěrka ❙ ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2006 (V TISICÍCH KČ) AKTIVA A. A. II. A. II. 4. A.III. A.III. 6. A. IV. A. IV. 7. B. B. III. B. III. 1. B.III. 3. Aktiva celkem PASIVA A. A. I. A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A.II. A.II. 1. A.II. 2. B. B. III. B. III. 1. Pasiva celkem

16

Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek celkem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlohodobému majetku celkem Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Krátkodobý majetek celkem Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Účty v bankách

Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Vlastní jmění Fondy z přijatých darů Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Cizí zdroje celkem Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé

Stav ke dni vzniku Stav k 31. 12. 0 516 0 13 0 13 0 506 0 506 0 -3 0

-3

500 500 0 500 500

260 260 2 258 776

Stav ke dni vzniku Stav k 31. 12. 500 771 500 771 500 500 0 265 0 6 0 0 – 0 0 – 0 5 0 5 0 5 500 776

roční účetní závěrka ❙ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2006 (V TISICÍCH KČ) A. NÁKLADY A. I. A. I. 1. A. II. A. II. 8. A. V. A. V. 24. A. VI. A. VI. 25. Náklady celkem B. VÝNOSY B. IV. B. IV. 15. B. IV. 17. B. VI. B. VI. 27. Výnosy celkem C. D.

Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Ostatní služby Ostatní náklady celkem Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatní výnosy celkem Úroky Zúčtování fondů Přijaté příspěvky (dary) celkem Přijaté příspěvky (dary) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní činnost 3 3 19 19 2 2 3 3 27 Hlavní činnost 26 1 26 1 1 27 0 0

17

roční účetní závěrka ❙ Všeobecné informace Nadace člověk člověku („Nadace“) byla v souladu s ust. § 3 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fon­ dech zřízena smlouvou o zřízení nadace dne 30. 3. 2006. Zřizovateli Nadace jsou Ing. Michal Šnobr a Ing. Martin Batěk. Po svém zřízení byla Nadace dne 14. 6. 2006 zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložka 589. Sídlo nadace je Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8. Posláním Nadace je vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu a vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. Nadace rovněž podporuje projekty v oblasti

❙ výchovy, vzdělávání a sportu ❙ zdravotní péče ❙ využití volného času dětí a mládeže ❙ pomoci handicapovaným a sociálně slabým lidem Orgány nadace Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2006 Předsedkyně ❙ Ing. Šárka Šnobrová den vzniku funkce ❙14. června 2006 Členka ❙ Ing. Kateřina Baťková den vzniku funkce ❙14. června 2006 Členka ❙ JUDr. Ivana Kohoutová den vzniku funkce ❙14. června 2006 Jménem Nadace jednají vždy nejméně dva členové správní rady. Podepisování za Nadaci se děje tak, že k názvu Nadace připojí své podpisy osoby oprávněné za Nadaci jednat. Revizor Nadace k 31. prosinci 2006 : Revizor ❙ Ing. Petr Škoda

den vzniku funkce ❙ 14. června 2006

Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2006 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.

18

roční účetní závěrka ❙ ÚČETNÍ POSTUPY a) Základní zásady vedení účetnictví Účetnictví Nadace a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení vyplývá z platných právních předpisů. Nadace neuskutečňovala v roce 2006 žádné transakce v cizí měně a neměla žádný majetek ani závazky v cizí měně. b) Nadační dary Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadační dary jsou posuzovány individuálně podle jejich účelu uvedeném v darovací smlouvě. Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních příspěvků a dary, které nejsou účelově určeny, jsou účtovány do fondu z přijatých darů. Přijaté nadační dary účelově určené na správu Nadace se účtují do výnosů. c) Nadační příspěvky Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi Nadací a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondu z přijatých darů. Podle statutu Nadace celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí převýšit 20% hod­ noty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. d) Sledování nákladů a výnosů Nadace vyvíjí svoji činnost pouze v rámci hlavní činnosti, hospodářskou činnost nevyvíjí. V rámci hlavní činnosti jsou zvlášť sledovány náklady na správu Nadace. e) Následné události Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky dojde k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

19

roční účetní závěrka ❙ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 40 000 Kč a vyšší je odepisován metodou rovnoměrných ročních odpisů na základě předpokládané životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 000 Kč je odepisován po dobu 4 ročních období. Přehled dlouhodobého hmotného majetku Pořizovací cena (tis. Kč) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky (tis. Kč) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14. 6. 2006

Přírůstky

Vyřazení

31. 12. 2006

0

13

0

13

14. 6. 2006

Odpisy

Vyřazení

31.12.2006

0

3

0

3

O dlouhodobém nehmotném majetku nebylo v roce 2006 účtováno, neboť Nadace žádný takový majetek nepořídila. Nadace využívá za účelem zajištění svých provozních potřeb movitý majetek a nebytové prostory na základě uzavřených nájemních smluv.

❙ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Podílové listy jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky popř. ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření nadace až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastních zdrojích nadace.

20

roční účetní závěrka ❙ VLASTNÍ ZDROJE a) Vlastní jmění Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým vkladem zřizovatelů Nadace. Vlastní jmění bylo v roce 2006 složeno na zvláštním účtu, vedeném u Československé obchodní banky, a.s. Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč bylo použito na nákup podílových listů fondu ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s. Členka skupiny ČSOB, otevřený podílový fond. Počet vlastněných podílových listů: 490 580 ks. S vlastním jmění lze disponovat, včetně změn jeho věcné skladby, avšak pouze v souladu s cílem Nadace a s péčí řádného hospodáře. b) Přehled změn ve vlastních zdrojích Vlastní jmění

Fondy z přijatých darů

Oceňovací rozdíly

Výsledek hospodaření

Vlastní zdroje celkem

500

0

0

0

500

Přecenění finančního majetku

0

0

6

0

6

Přijaté nadační dary

0

940

0

0

940

Peněžně uhrazené nadační příspěvky

0

- 650

0

0

- 650

Zúčtování fondů

0

-26

0

0

-26

500

265

6

0

771

(tis. Kč)

Stav k 14. 6. 2006

Stav k 31. 12. 2006

c) Nadační příspěvky V průběhu roku 2006 rozhodla Nadace o poskytnutí příspěvků z prostředků Nadace v peněžní formě ve výši 874 900 Kč. Následně byly v roce 2006 uzavřeny příslušné darovací smlouvy a do 31. 12. 2006 byly Nadací vyplaceny nadační příspěvky ve výši 649 900 Kč. Zbylé nadační příspěvky ve výši 225 000 Kč budou vyplaceny na základě podmínek určených darovacími smlouvami v roce 2007.

21

r o č n í ú č e t n í z áv ě r k a ❙  PŘEHLED DÁRCŮ A PŘIJATÝCH NADAČNÍCH DARŮ dárce Drahomír Loučka Ing. Michal Šnobr Ing. Martin Batěk

částka v Kč 250 000 20 000 20 000

TEP a.s. Vrchlabská teplárenská, s.r.o. Dary od dárců, kteří požadují zachování anonymity Přijaté dary celkem

30 000 20 000 600 000 940 000

❙  PŘEHLED PŘÍJEMCŮ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ název organizace LATA - programy pro ohroženou mládež, o.s. LORM - Společnost pro hluchoslepé, o.s. Dům tří přání, o.s. Zajíček na koni o.s. Klub nemocných cystickou fibrozou o.s. Loutky v nemocnici, o.s. Mirabilis, o.s. Rodina sv. Zdislavy, o.s. Junák - svaz skautů a skautek, o.s., středisko 614.04 “Moravská Orlice” Kolpingova rodina Praha 8. o.s. Oblastní charita Kutná Hora, c.p.o. Nadační příspěvky celkem

22

sídlo Zvolenská 8, Praha 4 Zborovská 62, Praha 5 Karlovarská 337/18, Praha 6 Doležalova 1045, Praha 9 Kudrnova 22/95, Praha 5 Klírova 1916/4, Praha 4 Žateckých 11, Praha 4 Solanec nad Soláněm 395 Smetanova 214, Moravské Budějovice Bohnická 32/3, Praha 8 Čáslavská 1-3, Kutná Hora

IČ 60447800 45246068 26544431 26986558 45249440 26997363 67361510 65469623 60418648

částka v Kč 200 000 150 000 75 000 50 000 30 000 30 000 27 900 25 000 22 000

49367404 49543547

20 000 20 000 649 900

r o č n í ú č e t n í z áv ě r k a ❙ ZÁVAZKY Nadace vykazovala k 31. prosinci 2006 závazky v celkové výši 5 tis. Kč, vše ve lhůtě splatnosti.

❙ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ Nadace neúčtovala v roce 2006 na účtech časového rozlišení.

❙  ČLENĚNÍ VÝNOSŮ (tis. Kč) Úroky Zúčtování fondů Přijaté dary Výnosy celkem

2006 Celkem 1 26 1 27

2006 Z toho správní činnost 1 26 1 27

Nadace nevykonávala v roce 2006 žádnou hospodářskou činnost a nedosahovala z takové činnosti žádných výnosů.

❙  ČLENĚNÍ NÁKLADŮ (tis. Kč) Spotřeba materiálu Služby Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady celkem

2006 Celkem 3 19 2 3 27

2006 Z toho správní činnost 3 19 2 3 27

23

r o č n í ú č e t n í z áv ě r k a ❙  ZHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO KRITERIA Nadace vyplatila v roce 2006 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 649 900 Kč. Náklady na správu Nadace v roce 2006 činily 27 tis. Kč, což představuje 4 % z celkové výše poskytnutých nadačních příspěvků v tomto období. Statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu Nadace ve výši 20 % hodnoty ročně poskyt­ nutých nadačních příspěvků tak bylo v roce 2006 dodrženo.

❙  ZAMĚSTNANCI Nadace nezaměstnávala v roce 2006 žádné zaměstnance.

❙  POTENCIONÁLNÍ ZÁVAZKY Nadace neevidovala žádné potencionální závazky k 31. prosinci 2006.

❙  NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2006.

Účetní závěrka byla schválena správní radou nadace. 16. dubna 2007

Ing. Šárka Šnobrová, předsedkyně správní rady 

24

Ing. Kateřina Baťková, členka správní rady

w w w. n a dac e c lo v e kc lo v e k u. c z

Základní údaje nadace člověk člověku

Název nadace | Nadace člověk člověku Sídlo nadace | Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4 - Kunratice Internetové stránky | www.nadaceclovekcloveku.cz E-mailová adresa | [email protected] Nadace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N vložka 589. Zápis nabyl právní moci dne 14. 6. 2006. Nadaci bylo přiděleno IČO 274 60 355. Správní rada nadace | Ing. Šárka Šnobrová, Ing. Kateřina Baťková, JUDr. Ivana Kohoutová Revizor | Ing. Petr Škoda Dobrovolnice | Anna Doktorová

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.