ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE. Návrh pro společné jednání


1 ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE Návrh pro společné jednání Pořizovatel : Městský úřad Tábor...
Author:  Eduard Čermák

0 downloads 26 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents

ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE Návrh pro společné jednání

Pořizovatel : Oprávněná osoba pořizovatele:

Zpracovatel :

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Ing. Vlastimil Křemen, vedoucí odboru rozvoje

Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor [email protected], tel 775 199 913

datum :

červen 2017

vedoucí projektant :

Ing.arch.Dagmar Buzu

spolupráce : zásobování elektřinou:

Ing. František Bobek

voda a kanalizace :

Ing. Sedláček

ÚSES:

Ing. Jiří Horatlík

zábor ZPF :

Ing. arch. Dagmar Buzu

A.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 3 Vymezení zastavěného území ................................................................................................................... 3 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................................................ 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování .................................................. 6 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně................................................................................................................................ 7 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ................................................................................................. 11 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .......... 20 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ................................................................................................................................................ 20 9. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona .............................................. 20 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ................................................................................................................. 20 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části .......................... 21 B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 22 1. Postup při pořizování územního plánu .......................................................................................................... 22 Doplní pořizovatel............................................................................................................................................. 22 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .................................................. 22 3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 23 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ............................ 26 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů ................................................................................................................... 27 6. zpráva vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 28 7. stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona 28 8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 28 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území .......................................... 28 10. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 30 11. koordinace širších vztahů 30 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání ................................................................................................. 30 13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s odůvodněním potřeby jejich vymezení .................................................................................................. 32 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. .............................................................................................................................. 32 15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ......................................................................................... 33 16. Vyhodnocení připomínek ....................................................................................................................... 33 17. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ....... 33 C. POUŽITÉ ZKRATKY 34 1. 2. 3.

2

A.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vymezení zastavěného území

Je vymezena hranice zastavěného území k 01.03.2017. Viz grafická část.

2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Obec bude rozvíjet především bydlení a omezeně individuální rekreaci. Stávající plocha občanského vybavení je dostatečná, občanské vybavení lokálního charakteru může být umisťováno jak v plochách bydlení tak v plochách smíšených obytných. Podnikatelské aktivity výrobního charakteru by měly být situovány do opuštěného výrobního areálu a nerušící výrobní aktivity (z hlediska náročnosti na dopravu, hluk, emise) je možné umisťovat i do venkovských dvorových usedlostí v ploše SV bydlení smíšené obytné, výjimečně do plochy bydlení, pokud to prostorové podmínky umožní. Dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a lokálních čistíren odpadních vod může vznikat zastavitelných i nezastavitelných plochách dle potřeby a v souladu s regulativy pro jednotlivé způsoby využití ploch. Budou respektovány přírodní a kulturní hodnoty: Přírodní hodnoty − − − −

hodnotný krajinný ráz celého správního území přírodně cenné prostory – lesy, niva řeky Lužnice, maloplošné skupiny zeleně jednotlivé prvky ÚSES (regionální biokoridor, lokální biocentra a biokoridory, interakční prvky) nevýznamné vodní toky

Kulturní hodnoty Urbanistické a architektonické hodnoty Při stavebních aktivitách bude respektováno urbanistické založení obce - částečně uspořádaná venkovská zástavba (U1) . Budou respektovány v objemovém a výrazovém řešení jednotlivé statky a zemědělské usedlosti s charakteristickými obdélníkovými půdorysy staveb a sedlovými střechami. Při povolování staveb bude dbáno, aby nebyly pohledově zastíněny nemovité kulturní památky: - zídka ohraničující předzahrádku domu čp. 11 (A3) - kovárna s navazujícím chlévem, č.p. 16 (A4) a další architektonické hodnoty a dominanty obce: A1 – výklenková kaplička, A2 pomník padlých, A4 Bejšovcův mlýn a A5 venkovská stavení v centrální části obce (v prostoru U1). Při veškeré činnosti budou respektovány kříže a boží muka u komunikací. Krajinný ráz, zachovalá urbanistická struktura U1 a charakteristická venkovská zástavba (původní statky, převážně obdélníkové půdorysy staveb, převážně sedlové střechy, průčelí, kříže) budou respektovány a zachovány. Bude zachována hodnota jádrové plochy (ulicové návsi), veřejných prostranství, historických objektů a dalších charakteristických objektů venkovských usedlostí. Hodnotné nechráněné stavby budou respektovány a nebudou pohledově zastiňovány novými stavbami a zařízeními.

3

Archeologická lokalita se zvláště zvýšeným výskytem archeologických nálezů intravilán obce Bečice nad Lužnicí bude respektován. Bude bráno v úvahu, že celé území je územím se zvýšeným výskytem archeologických nálezů. Zástavba v zastavitelných plochách bude respektovat stávající krajinný ráz a stávající urbanistické a architektonické hodnoty především měřítkem nových staveb. Nebude tvořit významné dominanty v krajině. Struktura zástavby v nových rozvojových plochách bude individuální. Urbanistická struktura individuální obytné zástavby bude respektovat přirozenou modelaci terénu. Charakter zástavby - zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví, podmíněně, s ohledem na terén a okolní zástavbu, v zastavitelných plochách dvoupodlažní bez podkroví.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Koncepce řešení je podkladem pro optimální využití území pro všechny požadované funkce ve vlastním sídle, jeho blízkém okolí a celém správním území. Jedná se zejména o vymezení nových ploch s rozdílným způsobem využití. Návrh řeší především rozšíření ploch pro bydlení individuálního charakteru: Plochy pro bydlení - B1 Pro plochy smíšené obytné – SV1 Plochy občanského vybavení OV – veřejná infrastruktura jsou dostatečné, malé objekty či plochy občanského vybavení mohou vznikat v plochách pro bydlení. Plochy pro výrobu a skladování Je možné využít opuštěný zemědělský areál – plochu VZ. Při využití areálu pro výrobu je nezbytné řešit dle předpokládané dopravní zátěže příjezd do areálu. Menší dílny a provozovny mohou vznikat i v plochách smíšených obytných a podmíněně v plochách bydlení, pokud nebudou negativními vlivy zasahovat mimo vlastní pozemky. Plochy rekreace - plochy hromadné rekreace RH zůstávají beze změny. Jsou navrženy nové plochy pro rodinnou rekreaci RI1 – Technická infrastruktura Ti - může vznikat v souladu s regulativy v zastavitelných i nezastavitelných plochách. Plochy dopravní infrastruktury DS - návrh územního plánu řeší zpřístupnění stávající rekreační lokality nově navržené lokality, obnovení původních cest a vymezuje koridor pro komunikaci pro umožnění příjezdu do oblasti rekreace mimo obytnou část obce. Nové místní a účelové komunikace mohou vznikat ve všech plochách. Plochy veřejných prostranství PV - jsou dostatečné pro stávající zástavbu. V souvislosti s novou zástavbou mohu dle regulativů vznikat i nové plochy pro veřejná prostranství. Plocha zeleně – soukromá a vyhrazená zeleň ZS - je navržena na odclonění dnes nefunkčního zemědělského areálu. 4

Vymezení zastavitelných ploch Všechny rozvojové plochy navazují na zastavěné území. Navržené rozvojové plochy vyplňují proluky v zástavbě, případně je navrženo zarovnání a ucelení zastavěného území, využití stávajících komunikací a infrastruktury. V grafické části je vymezena hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch. název lokality

výměra v ha

obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, předpokládaná kapacita

Plochy bydlení Obsluha území silnice III. tř.

je nezbytné vybudovat přístupovou komunikaci ze

Limity využití území: - BP produktovodu OP (vzdálenost nad 100 m od produktovodu)

B1 Plocha bydlení 0,49

Předpokládaná kapacita - cca 4RD Obsluha území

z místní komunikace

Limity využití území: BP produktovodu OP (vzdálenost nad 100 m od SV1 produktovodu) Plocha smíšená Předpokládaná kapacita - cca 1 RD obytná 0,17 ZS1 Plocha soukromé a vyhrazenéz eleně 0,08 Plochy rekreace RI1 0,28 Obsluha území je nutné dořešit přístup ke stávajícím i nově navrženým rekreačním objektům. Limity využití území: OP vysokého napětí, přístupová komunikacelegalizace, RI2

0,20

Předpokládaná kapacita - cca 6 rekreačních objektů Obsluha území z místní komunikace. Limity využití území:

0,06

Předpokládaná kapacita - cca 2 rekreační objekty Obsluha území z místní komunikace. Limity využití území:

Předpokládaná kapacita - cca 1 rekreační objekt Plochy dopravní infrastruktury DS1 0,08 Zajištění přístupu do stávající i návrhové plochy pro rekreaci DS2

Koridor pro obchvat obce - převedení dopravy do rekreační části obce mimo obytnou část obce

5

název lokality

výměra v ha

obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, předpokládaná kapacita

DS3

Obnovení původní cesty

DS4

Obnovení původní cesty

DS5

Obnovení původní cesty

Plochy přestavby nejsou stanoveny

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Návrh koncepce dopravy Silniční doprava: Systém silnice III. třídy a místních komunikací se doplňuje návrhem koridoru pro komunikaci propojující silnici III. tř. a umožňující příjezd do rekreační oblasti mimo obytnou část obce, návrhem komunikace zpřístupňující stávající a navrženou rekreační zónu (plocha rekreace RI1 je podmíněně přístupná po dořešení přístupu do lokality – účelová komunikace DS1 – návrh) a návrhem obnovy původních cest mezi polnostmi. Místní a účelové komunikace mohou vznikat i v ostatních plochách. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle druhu důvodu vzniku komunikace. U objektů vybavenosti podnikatelského charakteru bude zabezpečen potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky na vlastních pozemcích v rámci stavby těchto zařízení. Odstavování a parkování osobních vozidel bude na vlastním pozemku – minimálně 2 stání na 1 RD.

Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Část obce bude i nadále zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení místních občanů. Zbytek obyvatel je a bude zásoben z domovních studní.

Kanalizační systém Odpadní vody budou čištěny v domovních či blokových ČOV, případně bezodtokových jímkách (převážně u objektů, které nejsou určeny k trvalému bydlení). Zachycené odpadní vody budou likvidovány na ČOV Malšice. Dešťové vody budou nadále odváděny vybudovanou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků.

6

Návrh koncepce zásobování elektrickou energií Po dožití venkovního vedení NN, VN, TS bude venkovní vedení NN nahrazeno kabelovým, stávající trafostanice bude nahrazena novou kioskovou, žádoucí je umístit ji blíže středu obce. Venkovní přípojka VN bude nahrazena kabelem VN v trase kabelu NN. Nepředpokládá se vytápění el. energií. Telekomunikace a radiokomunikace Hlavní trasy slaboproudých rozvodů budou provedeny převážně kabely uloženými v chodnících a zelených pásech podél komunikací. Návrh koncepce občanské vybavenosti Stávající občanská vybavenost odpovídá velikosti sídla. Občanská vybavenost menšího rozsahu může vznikat i v plochách pro bydlení. Koncepce nakládání s odpady Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) jsou umístěny v ploše technické infrastruktury. Požární ochrana a požadavky civilní ochrany Ve správním území obce se nenacházejí žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují pásma ochrany vojenských objektů.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně koncepce uspořádání krajiny Ve volné krajině je umožněno zalesňování pozemků na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL. Nemělo by se jednat o zemědělskou půdu s I. třídou ochrany. Dále je ve volné krajině umožněno zřizování menších vodních ploch a umisťování dočasných staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou seníky, včelíny, silážní jámy apod. Plochy biocenter a biokoridorů jsou vymezeny územním systémem ekologické stability. Vymezené prvky - biocentra, biokoridory, interakční prvky tvoří základní stav ÚSES a funkčnost jednotlivých prvků, vyjádřen barevným rozlišením (funkčně – zeleně, částečně nebo zcela nefunkční - k doplnění – červeně), upozorňuje na biotické dotvoření příslušných prvků v budoucnosti. Nosnou funkcí v nezastavěném území je zachování vysoké kvality přírodního prostředí, respektován bude charakter členění krajiny. Je nutno respektovat vysokou přírodní kvalitu, hlavní přírodní hodnoty sídla, průhledy, dálkové pohledy, dominanty. Prostupnost krajiny - Nové cyklotrasy nejsou navrhovány, je možné využívat stávajících komunikací a silnic. Územním plánem je ponechána možnost, aby cyklotrasy a hipostezky vznikaly kdekoliv ve volné krajině.

7

Územní systém ekologické stability Návrh územního systému ekologické stability Bečice Označení a název

Význam

RBK 1 Příběnice Dobronice (RBK316)

Výměra

Vymezení a popis

Návrh opatření

Regionální 2,288 biokoridor - km funkční

Vodní tok, lada, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT. Lada v nivě (mimo silně podmáčené plochy) pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů. V nivě nepoužívat žádné chemické prostředky ochrany rostlin a hnojiva. V plochách ÚSES nepovolovat další výstavbu.

LBC 1 - U rybárny

Lokální biocentrum –funkční

20,222 ha

Vodní tok, lada, les, ost. plocha

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT. Lada v nivě (mimo silně podmáčené plochy) pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů. V nivě nepoužívat žádné chemické prostředky ochrany rostlin a hnojiva. V plochách ÚSES nepovolovat další výstavbu.

LBC 2 - Na směnách

Lokální biocentrum – funkční

13,9 ha

Les, vodní tok

V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT. Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince.

LBK 1 – Vnučský potok

Lokální biokoridor – funkční

507 m

Vodní tok, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince.

8

V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT. LBK 2 – Vnučský potok

Lokální biokoridor – funkční

865 m

Vodní tok, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT.

IP 1 – Malšický potok

Interakční prvek – funkční

1875 m

Vodní tok, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT.

IP 2 – Bejšovcův mlýn

Interakční prvek – funkční

588 m

Vodní tok, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT.

IP 3 – Velký Cabrov

Interakční prvek – funkční

608 m

Vodní tok, les

Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince. V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT.

9

Doplnění ÚSES nad minimální parametry Jestliže to umožňují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozšíření ÚSES nad současný rámec – především dalším zařazením navržených interakčních prvků (navržených výsadeb).

Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES Biocentra Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb. Biokoridory Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci nelze předpokládat. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, umisťování jednoduchých staveb pro zemědělství (seníky, přístřešky pro zvířata) a podobně. Nepovoluje se zde: umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. .

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže Podél vodotečí i vodních ploch by měl být ponechán volný alespoň jednostranný manipulační pruh šířky cca 8 m, který bude pouze zatravněn, orná půda je zde nepřípustná. Bude respektováno záplavové území řeky Lužnice. Dobývání nerostů Návrh nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

10

6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu V grafické části z hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Bečice do ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou. Regulativy platí pro stávající i navrhované funkční využití. podle významu se rozlišují zejména : plochy zastavitelné - v souhrnu tvoří plochy vymezené hranicí zastavěného a zastavitelného území. - zastavěné území – zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určené ke stejnému funkčními využití a další pozemky ( i nezastavěné) uvnitř hranic zastavěného území ( viz grafická část). -zastavitelné plochy - rozumí se veškerá území navržená touto ÚP k zastavění plochy územních rezerv – nejsou stanoveny plochy ke změně, obnově, rekonstrukci a rekultivaci – plochy přestavby – nejsou stanoveny. plochy nezastavěného území (volná krajina) jsou nezastavitelné. V nezastavěném území lze realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro údržbu krajiny seníky, včelíny apod., stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody, zemědělské prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství, zajišťování civilní ochrany státu. Zásadním regulačním prvkem je způsob využití dané plochy. Popis způsobu využití plochy je souladu s vyhláškou 501/2006Sb. v platném znění, která určuje hlavní způsoby využití: Plochy bydlení B - v rodinných domech (§4 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy smíšené obytné SV – venkovské (§8 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy občanského vybavení OV – veřejná infrastruktura (§6 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy rekreace RI –plochy staveb pro rekreaci (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy rekreace RH –plochy staveb pro hromadnou rekreaci (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy veřejných prostranství PV (§ 7 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy výroby a skladování VZ – zemědělská výroba (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy technické infrastruktury – Ti (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy dopravní infrastruktury – DS (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy zeleně ZS – soukromá a vyhrazená zeleň (§3 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy vodní a vodohospodářské W (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.) 11

Plochy lesní NL (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.) Plochy zemědělské Nz (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)

§ 4 vyhl. 501/2006 Sb. plochy bydlení Plochy bydlení B - v rodinných domech hlavní využití: území s převažujícím charakterem individuálně obytným, plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního charakteru přípustné využití: -

rodinné domy dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a inž. sítí a domovních ČOV veřejná prostranství včetně veřejné zeleně nerušící služby občanské vybavenosti, které slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 plochy pro stání osobních vozidel.

podmíněně přípustné využití: rodinný dům s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy (zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky - nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé (z činnosti) i nepřímé (např. doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele za podmínky, že svými doprovodnými jevy nesníží kvalitu sousedních pozemků pro hlavní způsob využití.

-

Nepřípustné činnosti: -

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Regulativy: výška zástavby - s ohledem na okolní zástavbu, navržená nová zástavba bude respektovat měřítko stávající zástavby. Zastavěnost pozemku max 40%. Charakter zástavby - zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví. podmíněně, s ohledem na terén a okolní zástavbu, v zastavitelné ploše B1 mohou být objekty i dvoupodlažní bez podkroví.

§ 8 vyhl. 501/2006 Sb. plochy bydlení Plochy smíšené obytné SV – venkovské hlavní využití: území s převažujícím charakterem individuálně obytným, plochy tradičních zemědělských usedlostí s uzavřenými dvory, bydlení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního charakteru přípustné využití: 12

-

rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy (zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky rodinné domy nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé (z činnosti) i nepřímé (např. doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele nerušící služby občanské vybavenosti, které slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 plochy pro stání osobních vozidel. dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a inž. sítí a domovních ČOV veřejná prostranství včetně veřejné zeleně

podmíněně přípustné využití: rodinný dům s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy (zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky - nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé (z činnosti) i nepřímé (např. doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele za podmínky, že svými doprovodnými jevy nesníží kvalitu sousedních pozemků pro hlavní způsob využití.

-

Nepřípustné činnosti: -

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Regulativy: výška zástavby - s ohledem na okolní zástavbu, navržená nová zástavba bude respektovat měřítko a charakter stávající okolní zástavby. Zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví, v centrální části obce (v části s hodnotným urbanistickým založením U1) s ohledem na historickou na parcelaci a stávající zástavbu budou podélné půdorysy objektů a sedlové, valbové či polovalbové střechy. V zastavitelné ploše SV1 mohou být objekty i dvoupodlažní bez podkroví.

§ 6 vyhl. 501/2006 Sb. plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení OV hlavní využití : plochy občanského vybavení místního charakteru přípustné využití veřejná správa, ochrana obyvatelstva kultura tělovýchova a sport, dětská hřiště veřejná prostranství včetně veřejné zeleně související dopravní a technická infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území. podmíněně přípustné využití : - ubytování, stravování, služby - pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej pokud zůstanou v ploše dostatečné plochy pro zabezpečení přípustného využití (veřejná správa, dětská hřiště, veřejná prostranství…).

-

13

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

§ 5 vyhl. 501/2006 Sb. plochy rekreace Plochy rekreace RI – plochy staveb pro rekreaci hlavní využití : plochy staveb pro rekreaci a plochy související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití: − − − −

stavby pro individuální rekreaci-chaty odstavná místa a parkoviště zařízení sportovní a krátkodobé rekreace zeleň plošná, liniová a ochranná

Podmíněně přípustné využití: − dopravní a technická infrastruktura, která nemá nadmístní charakter, pokud svým umístěním neomezuje hlavní funkci Nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Regulativy architektonické, stavebně technické, ochrany krajinného rázu - maximální zastavěná plocha bude přizpůsobena okolní zástavbě a velikosti pozemku, zastavěná plocha hlavní stavby nesmí překročit 80 m2. - stavby přizpůsobit kontextu okolní zástavby v objemu a výšce staveb

Plochy rekreace RH – plochy staveb pro hromadnou rekreaci hlavní využití : plochy staveb pro hromadnou rekreaci a plochy související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné využití: − − − − −

stavby pro hromadnou rekreaci – např. kempy, penziony, hotely objekty stravovací odstavná místa a parkoviště zařízení sportovní a krátkodobé rekreace zeleň plošná, liniová a ochranná

Podmíněně přípustné využití:

14

− dopravní a technická infrastruktura, která nemá nadmístní charakter, pokud svým umístěním neomezuje hlavní funkci Nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy rekreace - s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES.

§ 7 vyhl. 501/2006 Sb. plochy veřejných prostranství Plochy veřejných prostranství PV - obecné hlavní využití : pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství slučitelné s účelem veřejných prostranství (např., veřejná zeleň, parkově upravená veřejná prostranství, náves, parkoviště, místní a účelové komunikace..) přípustné využití: - místní a účelové komunikace, pěší komunikace, cyklostezky, lávky, naučné stezky - vodní plochy a toky, umělecká díla (plastiky, apod.) odpočinkové plochy s lavičkami, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře podmíněně přípustné využití : - malá sportoviště, dětská hřiště - plochy parkovacích stání - technická infrastruktura včetně trafostanic nenaplňující atributy nadmístního významu, za podmínky, že budou měřítkem respektovat prostor veřejného prostranství a způsobem využití nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu (hluk, …) -

v nezastavěném území na místních a účelových komunikacích protierozní opatření, změny druhu pozemku (na pastviny, louky, sady, lesní pozemky, vodní plochy), za podmínky, že bude zajištěn přístup na sousední pozemky

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

§ 11 vyhl. 501/2006 Sb. plochy výroby a skladování Plochy výroby a skladování VZ – zemědělská výroba hlavní využití: zemědělská živočišná výroba, skladování, intenzivní zemědělská výroba rostlinná – skleníky, pěstitelské školky

15

přípustné využití: rekonstrukce, rozšíření či přístavby zemědělského areálu jsou podmíněny tím, že celková zátěž provozu nepřekročí do ploch bydlení a ploch smíšených obytných. související dopravní a technická infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu

-

podmíněně přípustné využití : provoz podnikatelských aktivit nezemědělského charakteru (výrobní, opravárenská činnost, drobné provozovny a služby - bioplynové stanice pokud nebudou svým rozsahem narušovat hlavní způsob využití a navazujících ploch bydlení -

- dekontaminace osob, vozidel při vzniku mimořádné události dle zák. č. 380/2002 Sb. nepřípustné využití: jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

-

§ 10 vyhl. 501/2006 Sb. plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury – Ti hlavní využití: technická infrastruktura přípustné využití: plochy a stavby pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti tj. bodové technické infrastruktury a stavby liniové (vedení vzdušných, podzemních staveb energetických a vodohospodářských),

-

podmíněně přípustné využití: sběrný dvůr, místo tříděného odpadu, sběrné místo nebezpečného odpadu odstavná stání, parkovací stání stavby garáží a stavby svým charakterem, funkcí a měřítkem odpovídající související dopravní infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu - dopravní infrastruktura - veřejná prostranství pokud nebudou svým rozsahem narušovat hlavní způsob využití -

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

§ 9 vyhl. 501/2006 Sb. plochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury DS - silniční hlavní využití: 16

slouží k zabezpečení potřeb dopravy (zařízení pozemních komunikací, včetně ochranných pásem) přípustné využití: -

-

silniční pozemky silnic III. třídy, místní a účelové komunikace včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, chodníky, cyklostezky, doprovodné a izolační zeleně pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy,

podmíněně přípustné využití : -

podmíněně přípustné je umisťování technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné), za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní

-

protierozní opatření (protierozní mez, průleh s příkopem), změny druhu pozemku (na pastviny, louky, sady, lesní pozemky, vodní plochy) na místních a účelových komunikacích v nezastavěném území, za podmínky, že bude zajištěn přístup na sousední pozemky

-

cyklotrasy na silnicích III.tř., místních a účelových komunikacích, turistické trasy, není- li ohrožena bezpečnost provozu

nepřípustné využití:

- jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

v souladu s §3 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. Plochy zeleně ZS – soukromá a vyhrazená zeleň Hlavní využití: Sady a zahrady. přípustné využití: - zeleň plošná, liniová, vysoká Podmíněně přípustné využití: - drobné stavby majitelů pozemků v rámci jejich hospodářské činnosti - objekty dopravní a technické infrastruktury slučitelné s určením zóny Nepřípustné využití: Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy architektonické, stavebně technické, ochrany krajinného rázu Zastavěné a zpevněné plochy mohou tvořit max 10 % plochy. V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy lesní s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES.

§ 13 vyhl. 501/2006 Sb. plochy vodní a vodohospodářské 17

Plochy vodní a vodohospodářské W hlavní využití: rybníky, potoky, vodní plochy, pozemky koryt vodních toků, suché poldry a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. přípustné využití:

-

ponechání stávající způsobu využití těchto ploch.

podmíněně přípustné využití:

-

zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, ve směru kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným způsobem přes nebo pod vodní plochou

-

zařízení pro chov ryb, a dalších, které přímo souvisí s využitím vodní plochy nebo jejího břehu.

-

ČOV

-

komunikace po hrázích rybníků

za podmínky že nebude a sousedních pozemků.

výrazně

omezen

hlavní

způsob

využití

pozemků

vlastních

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Regulativy: -

V blízkosti toků a melioračních stok (do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků (údržba a čistění vodotečí) – alespoň jednostranný volně přístupný pruh.

-

Zásahy do vodních ploch a s nimi bezprostředně související území a objektů budou sledovat především stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní ploch, obnovou a zkvalitněním břehových porostů, přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí, začlenění plochy do územního systému ekologické stability.

§ 15 vyhl. 501/2006 Sb. plochy lesní Plochy lesní NL hlavní využití:

- plochy lesní, lesní porosty, plochy sloužící k plnění funkcí lesa přípustné využití: -

hospodaření na lesním půdním fondu (včetně pěstebních ploch)

-

nezbytné objekty pro údržbu lesa

podmíněně přípustné využití: -

stavby nezbytně nutné pro hospodaření v lese a myslivost 18

-

stavby seníků, včelínů apod.

-

křížení liniových staveb místního významu, účelové komunikace nezbytné pro obsluhu území, cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky rozhledny, informační zařízení (tabule…)

-

dostavby a přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku malého rozsahu (max. nárůst 20% prvně zkolaudované podlahové plochy)

-

změna druhu pozemku (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy, vodní plochy)

-

pouze činnost v souladu s lesním zákonem

za podmínky že nebude výrazně omezen hlavní způsob využití pozemků vlastních a sousedních pozemků dopravní a technické infrastruktura naplňující atributy nadmístního významu za podmínky, že je vymezena v platných Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje

-

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy lesní s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES.

§ 14 vyhl. 501/2006 Sb. plochy zemědělské hlavní využití - Plochy zemědělské Nz plochy pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením souvisí. Jedná se o plochy mimo současně zastavěná území a zastavitelné plochy. přípustné využití:

-

trvalý travní porost (TTP = louky a pastviny), orná půda, ostatní plochy. izolační a doprovodná zeleň změny druhu pozemku (na pastviny, louky, sady, ostatní plochy,lesní pozemky, vodní plochy) protierozní opatření (protierozní mez, průleh s příkopem)

podmíněně přípustné využití: za podmínky, že výrazněji neomezí hlavní způsob využití - rostlinnou zemědělskou výrobu

-

-

jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod.) ohrazení pozemků, za podmínky, že ohrazení bude co nejméně narušovat organizaci ZPF tzn. neztíží, nebo neznemožní obdělávání sousedních zemědělských pozemků oplocení sadů, za podmínky, že oplocení výrazně neomezí pohyb zvěře a oplocení bude co nejméně narušovat organizaci ZPF tzn. neztíží, nebo neznemožní obdělávání sousedních zemědělských pozemků dopravní a technická infrastruktura místního významu (účelové komunikace nezbytné pro obsluhu území, cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky rozhledny, informační zařízení (tabule…) 19

-

podél vodních toků – volně přístupný manipulační pruh

nepřípustné využití:

-

jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy zemědělské, s prvky ÚSES , platí regulativy pro plochy ÚSES. Plochy přestavby nejsou vymezeny

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a DS5.

-

Veřejně prospěšné stavby – místní a účelové komunikace DS1, DS2, DS3, DS4 Veřejně prospěšná opatření – nejsou stanoveny.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu - se v řešeném území nevyskytují.

-

- Požadavky na plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nejsou navrhovány

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření není uplatněno předkupní právo.

9. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona Kompenzační opatření nejsou požadována.

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Plochy k prověření územní studií nejsou navrženy.

20

11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrhová část: textová část má 23 stran

Grafická část má tyto výkresy: 1.Výkres základního členění území 2.Hlavní výkres 3.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

21

B.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Postup při pořizování územního plánu Doplní pořizovatel

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje Řešení územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1. Obecné republikové priority; a to zejména ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území jsou při tvorbě územního plánu zohledněny. Je navržen umírněný nárůst zastavitelných ploch , vyznačeny hodnoty v území a navrženy regulativy pro zachování přírodních i kulturních hodnot v území.

2.2. Soulad územního plánu s ÚPD vydanou krajem Dokumentace je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Regionální biokoridor 316 Příběnice – Dobronice je v návrhu územního plánu upřesněn. V návrhu územního plánu byly respektovány zásady pro rozhodování o změnách v území a řešeny úkoly dané ZÚR. Návrhem ploch pro bydlení, (plocha bydlení B1 a plocha smíšená obytná SV1) podporuje rozvoj obce převážně v rovině bydlení. Při řešení urbanizace území návrh minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území. Nové rozvojové plochy jsou situovány v přímé návaznosti na zastavěné území, jednak z hlediska ochrany ZPF a jednak z hlediska ekonomiky území – zajištění dopravní a technické infrastruktury. Návrh respektuje založenou urbanistickou strukturu obce, zejména cenné historické jádro včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, které jsou jako limity a hodnoty zobrazeny v koordinačním výkresu. Návrh respektuje též civilizační hodnoty území, zejména vybudovanou dopravní síť, na kterou navazuje. b) Dle platných ZÚR se západní část území nachází v krajině lesní a západní část správního území v krajině lesopolní. Návrh územního plánu respektuje v ZÚR Jihočeského kraje stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území. V územním plánu je navržen zábor PUPFL pouze pro přístupovou komunikaci pro stávající a navrženou rekreační zástavbu. Příjezd k chatové osadě má charakter nezpevněné komunikace, není však dořešen legislativně. I nadále by bylo vhodné na „vyježděné“ cestě ponechat přístup s měkkým povrchem - např. mlatová cesta. Je navržen velmi malý rozsah zástavby pro bydlení. Návrh ploch pro rekreaci je velmi umírněný. Navrhované plochy ro rekreaci navazují na stávající plochy rekreace. Charakter krajiny se nemění. V regulativech pro zástavbu byl vyznačen urbanisticky cenný prostor s regulativy na stavební aktivity, aby byly zachovány cenné architektonické a urbanistické znaky sídla. Cestovní ruch je navázán na

22

řeku. Pro odlehčení dopravy v obytné části obce byl vymezen koridor pro komunikaci do rekreační oblasti. Stávající kempy jsou zachovány.

2.3. Využívání území z hlediska širších vztahů Správní území Bečice se nenachází v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose republikového či nadmístního významu dle PÚR ČR a ZÚR Jihočeského kraje. Obec Bečice, vzdálená 3 km od Malšic, kde je základní občanská vybavenost a 13 km od okresního města Tábor. Bečice mají charakter obsluhované obce. Veškerá spádovost je orientována na Malšice a Tábor. Poloha obce a její založení - bydlení ve čistém prostředí v blízkosti lesů a řeky mimo hlavní dopravní tahy ji předurčuje především k plnění obytné a rekreační funkce. Návaznost ÚSES, komunikačních a inženýrských sítí s ostatními obcemi je v návrhu ÚP respektována. (viz kapitola 11 tohoto odůvodnění)

3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Územní plán Bečice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Návrh územního plánu vycházel z hlavní funkce sídla – bydlení, která byla podpořena návrhem 2 nových ploch pro bydlení a rekreace – návrh 3 ploch pro rekreaci, ačkoliv záměr vlastníků pozemků zapracování nových lokalit pro rekreaci byl mnohem větší. Územní plán Bečice koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. Požadavky vlastníků byly posouzeny a zpracovatelem bylo hledáno řešení umožňující zhodnocení pozemků a zároveň zachování stávajících hodnot v území. S požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je územní plán v souladu – respektuje sídelní ráz, vymezuje a stanovuje podmínky pro využití urbanisticky hodnotného prostředí sídla jako je centrální část obce s ulicovou návsí. V koordinačním výkresu jsou vyznačeny přírodní, urbanistické, architektonické hodnoty území. -

Jsou respektovány a v koordinačním výkresu zakresleny architektonické hodnoty:

kulturní památky: A3 - zídka ohraničující předzahrádku domu čp. 11 a A4 - kovárna s navazujícím chlévem, č.p. 16 (a další architektonické hodnoty a dominanty obce: A1 – výklenková kaplička, A2 pomník padlých, A4 Bejšovcův mlýn a A5 venkovská stavení v centrální části obce (v prostoru U1), kříže a boží muka u komunikací.

23

Respektována a v koordinačním výkresu zakreslena je zachovalá urbanistická struktura založení obce s charakteristickou venkovská zástavba (původní statky, hmoty a průčelí) - (U1). V koordinačním výkresu je vyznačena a respektována archeologická lokalita se zvláště zvýšeným výskytem archeologických nálezů – intravilán obce Bečice. V návrhu je upozorněno, že celé území je územím se zvýšeným výskytem archeologických nálezů. Podmínky pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území jsou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jsou stanoveny regulativy pro plochy nezastavěného území a to pro plochy zemědělské a plochy lesní. Při zpracování územního plánu bylo vycházeno z úkolů územního plánování dle §19 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán je zpracován na základě zadání, územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, které ověřily a doplnily kulturní a civilizační hodnoty, požadavků obce, fyzických a právnických osob.

3.1. Z hlediska životního prostředí a) z hlediska ochrany přírodních hodnot -

-

Návrh územního plánu vytváří vhodné územní podmínky pro zajištění umírněného rozvoje obce při respektování přírodních hodnot území. Rozvojové plochy nezasahují do chráněných území přírody Vymezené prvky ÚSES posilují ekologickou stabilitu krajiny a vhodně doplňují a respektují stávající chráněná území přírody: přírodně cenné prostory (lesy, vodní plochy), jednotlivé prvky ÚSES, (RBK, LBK, LBC, IP ).

b) z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů -

Stav vodních toků i vodních ploch je vcelku dobrý a bude ponechán beze změn. Podél vodotečí i vodních ploch by měl být ponechán volný alespoň jednostranný manipulační pruh šířky cca 8 m, který bude pouze zatravněn, orná půda je zde nepřípustná.

-

Hranici správního území na severu tvoří řeka Lužnice. Do správního území Bečice zasahuje záplavové území. Návrh nových ploch pro rekreaci respektuje záplavové území. Několik stávajících rekreačních objektů se nachází v záplavovém území. Splachy z polí při extrémních srážkách lokálně existují, jsou však zásadně závislé na konkrétním typu plodiny.

-

Obec nemá obecní vodovod. Část obce bude i nadále zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení místních občanů. Zbytek obyvatel je a bude zásoben z domovních studní v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje. Odpadní vody budou čištěny v domovních či blokových ČOV, případně bezodtokových jímkách (převážně u objektů, které nejsou určeny k trvalému bydlení). Zachycené odpadní vody budou likvidovány na ČOV Malšice. Dešťové vody budou nadále odváděny vybudovanou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků.

24

c) z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod v území před znečištěním -

V řešeném území se nenachází žádné plochy se starou ekologickou zátěží. Nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu, která by mohla negativně ovlivnit ovzduší v obci.

d) z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy -

Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území. Do pozemků určených k plnění funkce lesa zasahuje návrh účelové komunikace DS1. V současné době je zde vyježděná účelová komunikace i nadále by bylo vhodné, aby měla měkký povrch.

e) z hlediska ochrany, zachování, udržení jedinečného obrazu kulturní krajiny - vymezení cílových charakteristik krajiny -

Část správního území obce Bečice se nachází v krajině lesní, část v krajině lesopolní. Návrh územního plánu tuto skutečnost respektuje. Navržené zastavitelné plochy převážně navazují na zastavěné území, regulativy způsobu využití jednotlivých ploch zohledňují požadavky na zachování původního rázu krajiny.

-

Návrh územního plánu respektuje venkovský ráz obce a podporuje její převážně obytnou funkci. Jsou respektovány urbanistické a architektonické hodnoty obce – historické centrum obce soustředěné okolo prostoru uliční návsi. Omezením podlažnosti zástavby je docíleno zachování začlenění zástavby do krajiny. Pro historickou a urbanisticky a architektonicky hodnotnou centrální část obce - tradiční zástavbu převážně obdélníkového charakteru, jsou požadovány konkrétnější a přísnější architektonické regulativy než pro lokalitu nové zástavby B1 a SV1. Tím by měla být zachována malebnost obce. Regulativy jednotlivých způsobů využití ploch zohledňují požadavky na zachování původního rázu krajiny.

3.2. Z hlediska zajištění hospodářského rozvoje kraje a) Rozvoj obce vychází především z její polohy – 3 km od Malšic, 13 km od Tábora. Správním územím neprochází žádná významnější silnice. Končí zde silnice III. tř. Obec je položena v atraktivním přírodním prostředí, v blízkosti řeky a však mimo údolí Lužnice. To ji předurčuje převážně k bydlení a k rekreaci. Zájem o rekreaci je tak velký, že musí být regulován, aby nedošlo k přetížení krajiny. Rozvojové plochy pro bydlení B1 a SV1 navazují na zastavěné území. Plocha SV1 navazuje na samotu zabývající se zemědělstvím, tato plocha má volnější regulativy způsobu využití, než plocha B1 ve které se předpokládá výstavba izolovaných rodinných domů převážně pro bydlení. Navržené plochy pro rodinnou rekreaci RI1 – RI3 vychází z požadavků občanů, z limitů území a v neposlední řadě též z již vložených investic do území. b)

Zemědělský a výrobní areály v severozápadní části obce není funkční. V územním plánu však je ponechána možnost ho znovu obnovit, proto tyto pozemky nebyly navrženy k přestavbě. V obci je obnoveno občanské vybavení (obecní úřad, víceúčelové hřiště s krytým sezením. Pro potřeby obce je tato plocha dostatečná. V tradiční zástavbě, ve velkých dvorových usedlostech, je umožněna nerušící podnikatelská činnost i v plochách smíšených obytných. Zcela neruší činnosti i v plochách bydlení.

c)

pro podporu zemědělství, udržení vody je umožněn vznik menších vodních ploch v plochách zemědělských a podmíněně i v plochách lesních. 25

d)

jsou respektovány stávající civilizační hodnoty, včetně inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.

e)

Plocha těžby nerostů, dobývací prostor chráněná ložisková území se v řešeném území nevyskytují. Návrh nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

3.3. Z hlediska zajištění sociální soudržnosti a) v rámci zajištění sociální soudržnosti obyvatel bylo umožněno, aby plochy pro veřejnou infrastrukturu občanskou vybavenost – mohly vznikat i v obytné zóně. Stávající plocha občanského vybavení je respektována. b) jako předpoklad pro snižování nezaměstnanosti je umožněn vznik nerušících služeb a výroby i v plochách smíšených obytných. c) návrh respektuje stávající plochy hromadné rekreace u řeky Lužnice – kempy. d) byly stanoveny architektonické a urbanistické hodnoty zástavby, na které by nová zástavba měla navazovat.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Územní plán je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami. Jsou určeny plochy s hlavním způsobem využití dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění, které se dále člení z hlediska přípustnosti na: a. přípustné využití: realizovatelné bez jmenovitého omezení – v souladu s příslušnou platnou právní úpravou. Přípustné využití území je včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury b. podmíněně přípustné využití: nesmí být v konfliktním vztahu k činnostem převládajícím, mají charakter doplňujících činnost. Lze je jednotlivě povolit, nevyvolávají-li jednotlivě, v souhrnu nebo v součinu rizika ohrožení (znečištění nebo havárie) nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území (základní zásady utváření území a obecné a zvláštní regulativy) nad míru stanovenou zákonem, vyhláškou, jiným obecně závazným právním předpisem nebo platným správním rozhodnutím pro tuto část území. c. nepřípustné činnosti: nerealizovatelné za žádných podmínek (za doby platnosti tohoto ÚP). Kromě činností, dějů nebo zařízení uvedených v tomto územním plánu jsou to všechny činnosti, děje nebo zařízení, které nesplňují podmínky stanovené zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy nebo platným správním rozhodnutím, a to buď pro celé správní území nebo pro jeho části. - veškeré záměry, činnosti a děje, které jsou v rozporu s danou funkcí, podmínkami využití dané plochy, hodnotami území atd. Plochy smíšené obytné byly zvoleny pro lokalitu s osobitým charakterem zástavby – převážně historická zástavba s obdélníkového půdorysy, sedlovými střechami, často s uzavřenými statky a

26

předpokládá se zde možnost zemědělské či jiné podnikatelské činnosti, nemající negativní vliv na ostatní bytovou zástavbu. Některé plochy byly oproti vyhlášce 501/2006 Sb. specifikovány, aby bylo dosaženo přesnějšího určení způsobu využití. Plocha rekreace § 5 vyhl. 501/2006 Sb. byla dle stávajícího využití upřesněna na plochu rekreace RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci a plochy rekreace RH - hromadná rekreace. Plochy výroby a skladování § 11 vyhl. 501/2006 Sb. byla upřesněna na plochu výroby a skladování VZ – zemědělská výroba. Jedná se o plochu stávající a nové plochy pro výrobu nejsou navrženy. Pro dořešení odclonění bývalého zemědělského areálu od ploch smíšených obytných je navržena v souladu s (§3 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. plocha zeleně ZS – soukromá a vyhrazená zeleň. (Tato plocha je použita jako stav u stávající plochy technické infrastruktury a plochy smíšené obytné na břehu Lužnice, aby nedošlo k výstavbě nových rekreačních objektů v této lokalitě. Bejšovcův mlýn je zároveň veden jako architektonická hodnota a měl by tak i zůstat zachován.)

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k návrhu územního plánu. Řešení požadavků civilní ochrany a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní - v řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. b) zón havarijního plánování - správní území se nenachází v zóně havarijního plánování. c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - ukrytí obyvatel bude řešeno individuálně ve vlastních objektech v improvizovaných úkrytech. Obytné objekty v obci mají vlastní sklepní prostory, které jsou vhodné pro budování úkrytu. d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - neuvažuje se na území obce s nouzovým ubytováním obyvatel při mimořádné události. e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci - při mimořádné události lze využít pro skladování materiálu humanitární pomoci v obci obecní úřad. f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce - na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno určovat na území obce speciální místo pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek. g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události - vhodným místem pro dekontaminaci je plocha opuštěného výrobního areálu v severozápadní části obce. Záhraboviště není ve správním území obce

27

vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušnými orgány státní správy. h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území - na území obce se nenacházejí objekty a provozy pracující s nebezpečnými látkami. i) varování a vyrozumění se provádí z obecního úřadu Bečice.

Řešení požadavků požární ochrany V územním plánu je navržena jako požární nádrž vodní plocha – obecní rybník ve východní části obce.

6. zpráva vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

7. stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území vztah k rozboru udržitelného území ÚAP: Řešené území je v rozsahu celého správního území Bečice, tj. 1 katastrálního území Bečice. Bečice se nachází v nadmořské výšce 432 m n. m., na ploše 324,36 ha žije cca 74 obyvatel. Územní plán vycházel ze zpracovaných a doplněných územně analytických podkladů, rozboru udržitelného území, ve kterém byly formulovány slabé a silné stránky území a vymezeny problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Koncepce rozvoje území vyplývá z polohy obce Bečice, která se nachází mimo dopraní tahy, v blízkosti řeky Lužnice. Obec je spádově orientována na Malšice a na okresní město Tábor, vzdálené

28

13 km. Vzhledem k velikosti obce není centrálně řešena technická infrastruktura. V obci převládá zájem o rekreaci. Ze SWOT analýzy vyplynuly úkoly k řešení územním plánem, které se poté promítly do zadání územního plánu a následně i do návrhu územního plánu. Požadavky na rozvoj území obce, na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Jsou splněny požadavky formulované v zadání a řešení návrhu územního plánu směřuje zejména k zachování urbanistického charakteru sídla a krajinného rázu jako silné stránky území. Návrh řeší především rozšíření ploch pro bydlení B1 a plochy smíšené obytné SV1. Rozvojové plochy pro bydlení navazují na zastavěné území obce. Byly prověřeny podněty na zapracování pozemků do ploch rekreace na navrženy 4 plochy rekreace pro rodinnou rekreaci RI1 - RI3. Stávající plochy hromadné rekreace RH jsou respektovány. Nové lokality pro hromadnou rekreaci nejsou navrhovány. Je navržena plocha zeleně ZS – soukromá a vyhrazená zeleň pro dořešení odclonění bývalého zemědělského areálu od ploch smíšených obytných. Plochy dopravní infrastruktury – jsou navrženy převážně dle původních cest pro umožnění jejich obnovy. (DS3,DS4a DS) Návrh komunikace DS1 vychází z potřeby legalizovat příjezd do stávající rekreační plochy. Koridor DS2 je vymezen pro umožnění obchvatu obce a odclonění dopravy ze středu obce. Plochy pro výrobu jsou dostatečné. Plochy občanského vybavení jsou dostatečné. Plochy veřejných prostranství – jsou dostatečné. Všechny navrhované lokality pro bydlení a rekreaci mají výměru menší než 2 ha. Nové vodní plochy nejsou navrhovány. Menší vodní plochy mohou podmíněně vznikat v zemědělské půdě. V návrhu územního plánu byl dopracován lokální ÚSES, který není v konfliktu s návrhem zástavby. Návrhem územního plánu je silná stránka území – hodnotný krajinný ráz respektována. Obec využívá atraktivního krajinného rázu a to pouze v létě. Návrhem územního plánu byly redukovány požadavky na převedení pozemků do ploch rekreace. Návrhem územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tedy komplexní funkční využití území. Jsou vymezeny hranice zastavitelného území. Funkční využití plochy, mají stanoveny regulativy přípustných, podmíněně přípustných a nepřípustných činností v dané funkční ploše. Jsou stanoveny zásady věcné koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území. Zastavitelné území má kompaktní tvar, nejsou navrženy nové solitéry zastavitelného území ve volné krajině. Návrhem nevznikly nedostupné nebo těžko obhospodařovatelé plochy. Je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Varianty řešení nebyly požadovány. Důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí: Celkový charakter krajiny řešeného území je harmonický. Navrženým řešením nedojde ke zhoršení životního prostředí. Regionální biokoridor byl v řešeném území upraven. Lokální prvky jsou 29

respektovány a je dopracována lokální úroveň ÚSES. Území obce patří do povodí řeky Vltavy. Odtok srážkových vod z extravilánu probíhá přirozenou cestou do vodotečí a do řeky Lužnice. Rybník zajišťuje základní retenci srážkových vod a zadržení vody v krajině. Záplavové území od řeky Lužnice zasahuje na severu do správního území Bečice. Stav vodních toků proto bude ponechán beze změn. Splachy z polí při extrémních srážkách lokálně existují, jsou však zásadně závislé na konkrétním typu plodiny. Splachy lze omezit zřízením mezí s porostem křovin ve svažitých polích, především však typy pěstovaných plodin. Návrh není v rozporu s krajským programem snižování emisí.

10.vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Návrhem územního plánu Bečice jsou k bydlení navrženy plochy o celkové rozloze 0,62 ha. Pro rekreaci – rodinnou jsou navrženy 3 plochy o celkové rozloze 0,54 ha. Jedná se o pozvolný rozvoj obce s předpokládaným umírněným nárůstem obyvatel. Pro dopravu jsou navrženy 4 plochy. Plocha DS1 již dnes slouží jako příjezdová komunikace s nezpevněným povrchem ke stávající rekreační zástavbě. Plochy DS3, DS4 a DS5 jsou navrženy v místě bývalých cest a umožňují zpřístupnění jednotlivých pozemků. Koridor DS2 je navržen pro odklonění dopravy do rekreační části a tím odlehčení v obytné části obce.

11.koordinace širších vztahů Správní území obce navazuje na správní území Malšice a pře řeku na správní území Řepeč. Stávající dopravní a technická infrastruktura propojující obec s druhými obcemi je v návrhu ÚP respektována. Nové koridory dopravní infrastruktury mající dopad za hranice správního území obce nejsou navrženy. Lokální úroveň ÚSES navazuje na ÚSES v okolních obcích. Spádově je obec Bečice orientována na Malšice a Tábor. 12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Návrh je zpracován v souladu se schváleným zadáním: -

-

-

Jsou respektovány a chráněny příznivé podmínky environmentálního pilíře, ponecháním možnosti obnovy bývalého zemědělského areálu je dán předpoklad pro zlepšení hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Návrh koncepce vycházel ze současné struktury a celkového prostorového členění sídla, v koordinačním výkresu byl označen urbanisticky cenný prostor. V obci nebyly žádné proluky umožňující zástavbu. Návrh rekreačních ploch je umírněný, vycházející z požadavků vlastníků pozemků, limitů a zřetel byl brán i na již vložené investice do území. V koordinační výkresu byly vyznačeny architektonicky cenné stavby, byly dány regulativy pro urbanisticky hodnotný prostor U1.

30− − − − − −

− − − − − − −

Byly prověřeny požadavky občanů na rekreační bydlení případně na plochy bydlení: Pozemek p.č. 40/4, 40/5 a související pozemky. Pozemky jsou v návrhu územního plánu zapracovány pro využití na rekreaci stavby pro rodinnou rekreaci RI1 a na účelovou komunikaci DS1 k jednotlivým pozemkům pro rekreaci. (dle již v katastru nemovitostí zaneseného geometrického plánu, na pozemku parc. č. 40/10 je již chata rekreačního objektu realizována. ) Pozemek p.č. 98. Požadavek nebyl zapracován. Pozemek, trvalý travní porost, se nachází v blízkosti samoty, v těsné blízkosti lesního porostu a jednalo by se o podnět ke vzniku nové chatové plochy. Pozemek p.č. 270/66. Požadavek nebyl zapracován. Pozemek, orná půda, přímo nenavazuje na zastavěné území. Obestavěním příjezdové komunikace i z druhé strany je nevhodné především z krajinného rázu, zároveň je zde vyšší bonita zemědělské půdy. Pozemek p.č. 270/69 – Část pozemku, která se nenachází v prostoru do 50 m od hranice lesa je navržena jako plocha smíšeného bydlení SB1. Pozemek, orná půda, navazuje na samotu, která se zabývá zemědělskou výrobou a umožní pokračování této činnosti. Pozemek p.č. 270/71. Požadavek nebyl zapracován. Pozemek, orná půda, se nachází v prostoru do 50 m od hranice lesa, je zde vyšší bonita zemědělské půdy. (pozemek navazuje na plochu SB1, která umožňuje rozvoj bydlení a podnikání. Pozemek p.č. 603/5. Pozemek je dnes užíván zahrada k č.p. 77. Je proto znázorněn jako plocha bydlení stav. Pozemek se nachází v záplavovém území. Pozemky p.č. 603/6, 603/7. Požadavek nebyl zapracován. Pozemky, trvalý travní porost, se nacházejí v údolní nivě Lužnice, pozemky nemají přístup, část pozemku 603/6 se nachází v záplavovém území. Není žádoucí příliš navyšovat plochy pro rekreaci vzhledem k systému NATURA 2000 – EVL – Údolí Lužnice a Vlásenického potoka. Pozemek p.č. 603/10. Pozemek, trvalý travní porost, navazuje na plochy rekreace stav a je zapracován do návrhu ÚP jako návrhová plocha pro rekreaci . Pozemek parc. č. 603/11. Požadavek nebyl zapracován. Pozemek, trvalý travní porost, se nachází v záplavovém území a v těsné blízkosti lesního porostu. Pozemek p.č. 603/13. Na pozemku je stavba rekreačního objektu. Pozemek i stavba se nachází v záplavovém území Lužnice. V návrhu ÚP je pozemek označen jako plocha rekreace – stav. Pozemek p.č. 624/3. Pozemek, trvalý travní porost, navazuje na plochy rekreace stav a je zapracován do návrhu Úp jako návrhový plocha pro rekreaci RI2. Pozemky p.č. 634/3 a634/5. Požadavky nebyly zapracovány. Pozemky, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází v regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice (RBK316) a v záplavovém území. Nenavazují přímo na plochy rekreaci – stav. Pozemky p.č. 641/1, 641/2, 642, 641/3 – u řeky. Požadavky nebyly zapracovány. Pozemky, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice (RBK316) a v lokálním biocentru. Pozemek p.č. 690/2 –řeky. Požadavek nebyl zapracován. Pozemek, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice (RBK316) a v záplavovém území. Nenavazuje přímo na plochy rekreaci – stav.

Zábor zemědělské půdy je velmi umírněný. Plochy pro veřejně prospěšné stavby nebyly stanoveny. Stavby technické a místní infrastruktury mohou vznikat ve všech plochách. Vzhledem k velikosti navrhovaných ploch pro zástavbu není nezbytné stanovovat požadavek na prověření rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

31

13.Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V řešeném území nejsou navrženy plochy a koridory nadmístního významu, ani nadregionální ÚSES .

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Historicky vznikala sídla tam, kde byly nejlepší podmínky k zemědělství. Nově zastavitelné plochy, které přímo navazují na současně zastavěné území jsou převážně na plochách III. a I. třídy ochrany. Plochy dopravní infrastruktury vykazují značný zábor ZPF, ve skutečnosti se však jedná převážně o umožnění obnovy původních cest (DD3-DS5) , které nebyly nikdy zpevněné a umožňovaly přístup na jednotlivé zemědělské pozemky. (Dnes jsou cesty rozorány, vlastnicky však zceleny nejsou. Zákres cest je proto vhodný pro případnou změnu způsobu obdělávání zemědělské půdy) Koridor pro dopravní infrastrukturu DS 2 je navržen pro řešení dopravní závady v obci ( průjezd do rekreační oblasti nevyhovující komunikací v historické části obce a taktéž k umožnění výroby v zemědělském areálu, aniž by byly zatíženi dopravou obyvatelé obce Bečice. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, a to podle třídy ochrany ZPF a podle účelu dalšího využití:

Ozn.

Třída ochrany I.

II.

III.

B1 SV1

Zábor plochy

Druh pozemku IV.

V.

ost.

TTP

0,49 0,12

0,02

0,03

orná

zahrada ZPF

celkem

0,49

0,49

0,49

0,14

0,14

0,17

R1

0,3

0,3

0,3

0,3

R2

0,21

0,21

0,21

0,21

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

R3

0,04

DS1

0,04

DS2 DS3

0,24

0,07

0,12

0,12

0,12

0,12

0,01

0,32

0,32

0,32

DS4

0,45

0,45

0,45

0,45

DS5

0,61

0,61

0,61

0,61

0,08

0,08

0,08

2,21

2,8

2,83

ZS1

0,08

celkem

0,44

0,04

2,17

0,13

0,02

0,03

0,59

32

třída ochrany Druh pozemku zábor plochy I. II. III. IV. V. ost. TTP orná zahr. zpf celkem Plochy bydlení B a smíšené obytné SB 0,12 0,49 0,02 0,03 0,49 0,63 0,66 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 0,04 0,51 0,55 0,55 0,55 Plochy dopravní infrastruktury DS 0,24 1,17 0,13 0,04 1,5 1,54 1,54 Plochy zeleně –soukromá a vyhrazená ZS ZS1 0,08 0,08 0,08 celkem 2,80 2,83 Celkově se jedná o 2,83 ha půdy, z toho 2,80 ha půdy ze ZPF Ozn.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL Návrhová plocha DS1 zasahuje do lesních pozemků, zabírá 0,04 ha. V současné době je zde vyježděná nezpevněná komunikace. době , lokality pro rekreaci RI1, RI2 a zasahují na pozemky ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Vzhledem k poloze a rozloze části pozemku zasahujícího na pozemky ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa je možno v rámci územního řízení hájit zájmy na ochranu lesa.

15.Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 16.Vyhodnocení připomínek 17.Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části textová část odůvodnění má stran Grafická část odůvodnění má tyto výkresy: 4. Koordinační výkres 5. Výkres širších vztahů 6. Výkres záborů půdního fondu

33

C.

POUŽITÉ ZKRATKY

BPEJ – bonitované půdně ekonomické jednotky ČOV – čistírna odpadních vod IP – interakční prvek k.ú. - katastrální území LBC – lokální biocentrum LBK - lokální biokoridor OP – ochranné pásmo PÚR - Politika územního rozvoje PUPFL – pozemky určené pro funkci lesa SZ – stavební zákon ÚAP - územně analytické podklady ÚP – územní plán ÚSES – územní systém ekologické stability VN - vysoké napětí VPO - veřejně prospěšná opatření VPS - veřejně prospěšné stavby ZPF – zemědělský půdní fond ZÚR JčK – zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

34

hranice a znaŁen stav

nÆvrh

hranice sprÆvnho œzem

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE młtko 1:5000 hranice zastavnØho œzem

VKRES HLAVN˝

hranice zastavitelnch ploch

hranice ploch płestavby

LBC3

79/14 79/8

Y

ZS

Y

*

.87

75/4

0

78/2

RI

79/7 *

(

Y

0

YY

Y

YY

(

80/4

.95

+ +

SV

075/2 .20/3 . 0 53/2 53/4( 50/2 (

RI

RI

80/10

+

NL

*

Nz

.14 3

0

* *

*

607

*

608 609 * 610*

603/12 .147

*

*

*

617 616/1 619 618 * * *

603/13 603/24 *

B

*

4 4/ 62 *

RI3

603/14

603/15 603/20

*

Nz

0

0

RI

0

Y

Y YY

NL

. 6 0

672/22 595

651/18

0

/7 657

+

657/8

16 5/ 58

692

585/53

548/1 548/2

547

543540 539

585/15 582/2 +

585/48

.59

585/11

52 0/ 3

65 1/ 16

522/5 0

585/43

*

571 661 *

*

664 * *

124/5 126

270/71 678/10

+

92/10 +

270/52

139

270/67

27 0/ 70

112

+

116

10 4/ 11 05 104/174/1 3 270/64

104/16

U

92/12 +

119

124/3

291/2 120 117

293/4 * 292/3

142/2 +

124/6

+

128

*

522/1

U

131

121/2 121/1

270/39

U

122

270/49 270/43

270/42

129

.140 0

140 +

0

+

520/1 .

+

143 +

92/13 +

149/1 *

130

152/2

678/12 168

270/35

*

*

651/9

/12 651 689/14

513/3 651/10 689/9

+

585/33

585/88

IP1

534/1

DS5

585/39

585/74

Ti U

526

146

679/4

+

Y YY

519/1

255

585/54

.

515/3

515/6

+

515/4

.

.

585/79 .

.

U

233

585/85

515/12

269

585/83

585/22

+

465

509/2 +

264/2

* U

585/64

+

321

466

DS

585/65

511/9

460585/96

U

+

585/70

651/33

467

+

585/99 U

511/13

+

Nz

585/68

651/37

68 9/ 19

2 / 585/9752 4

585/89

502

*

* +

219/1

330 178/2

585/69

334

214

651/38

*

+

486

496 +

511/19

+

5 1 / 3 2 651/40

*

511/18 * 651/30

651/41 484/2 .

68 9/ 24 513/10 +

68 9/ 25

512/6 +

/2 94 66 5/ 47

513/19

+

513/18 +

+

7 5/ 69

8 / 7 9 3

+

+

695/6 397/4

5 5/ 3 6997/ 3

512/9

512/10

.

3 / 4 2 9 6 399/ 6 1/ 65 694/4 399/6

399/8 +

+

+

3 / 5 9 6

413/2 .

3 3 1 / 2

412/15 412/12

+

399/12 412/13

Y

680/1 270/87

Y

356/2 Y Y 680/2

356/3

U

212

Y

356/4 355

412/16 412/17 412/18 412/19 417

166/6

187

21 2194/4 3/ YY 2193/4 2Y

680/3

27 1 08 // 36 75

353

399/15 437/1 436/1 + + 39 9 430 /16 399/17 +

+

+

+

186

+

68 8/ 2 457

475/8 475/4

356/1

413/1 . /5 585/4 585 3 23 696/412/ 696/4

412/1

193 211

Y

354 2232/9 195

+

399/19

399/10 +

429

412/26

+

412/28

+

399/4408 +

399/14 +

68 9/ 34

+

+

412/29

+

Nz

+

U

412/33

403 412/20 412/21 412/8 21 + 9/ + 412/7 39 412/37 41 2/ 399/23 412/3 9 + + 399/22 412/25 412/34 399/28 412/10 + 399/27 399/24 + 399/30

397/16

397/10 512/4

1 1 / 3 1 5 /5 3 1 5

448

Y

213/1

Y

412/14

399/3399/9 399/11 + +

349

Y

+

2/4 662 462/7 463/3 / 463/4 8 463/2 476/1 463/6696/6 + 463/1 463/5 696/9 585/ 399/13 696 585/94 696/12696/13 27 585/95 + /10 412/22 696/11696/1 696/8 5 696/7 476 696/ 412/11 /2

475/9 399/7 + 68 9/ 26 47 68 5/7 9/ 31 6 8 9 / 2 68 8 397/12 9/ 397/13 32 397 689/3 3 /15 397/14

397/6

+

484/5

+

475/5 69 68 + 3 5 9/ 9/ 7 4 /9 27

+

513/17 513/14

512/8

1 399/5 9/ 39

46 +

.

1 4/ 69

512/7

LBC2

585/24 484/4

+

48 .4 483 /3 .

585/3

48 270/

68 9/ 23

+

+

462 /10 462/4462/9 + + 455

166/7 185

348

441 585/98

270/89

184 346

U

+

651/35

345

585/102 449

1 / 5 8 / 8 2 6 6 4

+

183

344

41 0/ 27 5 7/ 68

4 .8 4 / 1

68 51 9/2 3/ 1 15 13 6 /1 89 6 /2 2

512/1

182 270/68

585/101

585/57

6 +

511/16 68 519/ 3/20 13

585/93

651/39

511/15 *

65 1/ 42

51 3/ 12

339

440 585/82

181

270/65

U

13 7/ 68

58 5/ 80

511/2

+

180

270/63

585/92

270/86 166/5

216 335

585/87

585/72

179

217/1

333

585/100

585/86

511/17 *

217/3

332

14 7/ 68

Nz

68 9/ 6

270/80

329

585/91

+

163

218

215

2 /1 187 16 / 7 8 6

+

164/4

164/2

178/1

240 237

2 7 0 6 / 8 4 7 0 / 1 0

651/36

511/10 51 * 1 /1 4

164/3 245

328/1 328/2

585/67

+

651/28

*

+

246

327

687/8 687/9

461

159

251/1

325

250 585/81

508 651/26

221

2 5 1 / 2

324 U

+

220

219/2

234

510 65 651/31 1/ + 34

166/1 +

270/85

320

479

585/76 499

270/78 166/3

263 270/44

687/7

+

+

79 270/

13 1/ 65/16 9 68

6 7/ 68

485/2 585/55

651/29

DS4

224

166/4

NL

177 264/1

585/78

651/27

166/2

175

515/9 515/7

651/25

+

227 238

314

515/10515/11 . .

669

156/2

+

239

3 2 6

527

515/8

.

.

+

270/7 243

270/1

515/5

515/2

NL

511/12

157

DS

172 247

2 / 7 7 2

625/38

515/1

+

11 /1 1

+

155 625/58

+

*5

156/1

249

Nz

585/21 585/56

625/51 + 625/57

*

*

270/83

253

U

+

+

92/14

270/82

Nz

27 0/ 45 2 70 27 /47 0/ 46

585/60

585/49 625/44 + 625/50 + 625/53

Nz

270/74

260

+

679/5

270/84

2 9/ 67

585/46

+

270/29

Y YY

585/63

585/44

625/47

412/24

412/36

412/35

412/27

196 197

412/30 198

470/2 +

+

8

6

397/2

695/2

412/31

/

+

9

399/18 +

9 /2 89 5 6 3

/1 695 397/1

+

232

270/62

585/25

585/71

651/24 +

585/77

585/66

585/41

625/46

5 + 13 6 /9 89/ 18

145

*

67 9/ 3 27 0/ 76

261

32 0/ 33 27 0/ 27

5 1 / 9 8 6

62 5/ 45

68 9/ 13

149/2

152/1 +

170/6

147

585/36 585/37 585/38

+

LBK1

*

585/35

+

513/8 +

270/57

170/7

270/34

270/81

270/61

585/34

62 5/ +36

513/6

*

303 270/38 270/30

533

573

6 8 5 9/ 1 1 3 7 / 4

513/7

270/36

528

1 6 7* 7 0/ 8 5 / 3

136

222 1/1

+

574

585/90

687 /4

651/11 689/10

+

270/51 270/53 270/54

312

U

585/73

651/20

+

585/32

170/2

270/73

575

519/2 519/3

*

651/21 651/22 651/8

4 3 / 5 2 6 33 5/ 62

+

576

585/31

657/6 657/9 *

651/19

270/60

134

657/5

+

67 9/ 1

27 0/ 77

651/14

+

170/4

577 68 51 9/ 3 12 /2

144

+

17 0/ 3

*

*

270/31

68 9/ 7

142/1

150

135

270/50 283/2

.141

585/40 579/1

585/30

270/66

SV1

U

580

625/ 28

124/2

270/69

+

U

*

67 678/7 8/ 6

U

U

585/14

657/11

0

270/37

585/29

657/2

W

293/2

B

DS3

585/1

DS

.

292 /2

522 /8

U

DS2 660

291/3

*

Y

585/26

*

12 4/ 1

0

W

0

293/3

(

.

(

.54

0

292 /1

.56

Y

656

657/1

108

*

11 4 8/ 9 /1 5 67 678 0/ 27

LBC1

/7 51 65 1/ 6589/8 6

RI

SV 107

8 8/ 67

1 3/ 51

.85

0

520/5 .

65 1/ 23

3 / 8 4 6

*

*

.41

(

0

520/6

Nz

657/3

B

B1

295/1

.55

0

693

585/45

0

101

Nz

*

0

Y 0

531/2

585/47

Nz

*

4 672/1 672/15 1 689/1 689/3

671/7

B

B PV

585/50

651/15 +

0

SV

532

535

536

657/10

0

IP3

.43/1

U

19 5/ 58

+

.114

+

*

671/17 .9/1 .31 671/20 .6 0 .5 0 .8 12/10 0 0 .9/2 / ( /13 2 0 0 8/ .7 0 0 0 11 671 ( 10 31/1 671/4 2 0 15/3 15/1 15/2 13/2 . . ( . ( ( 104/3 13/1 9/1 . Y .38 290/1 30 29 . 0 5 9/2 . .51 4 0 270/58 ( 288/3 .32/1 Y . . 529/4 0 ( 290/3 270/4 531/5 0 ( 525/3 0 .30 Y 0 .3/2 104/2 Y 288/1 Y 0 0 672/13 .3/1 0 27 0 .4 0/ 0 0 270/20 2 0 . Y 8 Y 522/2 .29 .53 3/2 286 ( 0 .132 672/5 Y 0 . 0 102/4 104/4 531/4 Y 522/3 Y10 270/23. 102/3 529/5 . Y 4 .133 ( .131 ( 6731 270/13 / 1Y YY 0 10 0 ( 04 8 7 270/14 /104/8 .116 531/1 291/4 6 2727 2/ 0 0 5 0/ /2 Y Y 104/1 Y 2 2 Y8 4 10 7 531/3 Y Y 295/2 0/ Y 520/4 4 . ( /1 1104/11 .40 09 0 522/4 ( 104 529/1 104/12 /14 ( 293/1 270/55 104/9

585/58

625/39

625/4

648/1 .112.111 .115/1 0 0 0 .113 640/2

92/9

10 * 0/3 100/4 270/56

0

687/2

0

*

651/17 657/4

671/1

(

.10/1

+

0

0

625/ 27

*

67 2/ 4

585/52

585/13

NL

100/2

0

U

0

28/1

*

585/84

*

SV

.50

.19

0

(

585/59

95/3

95/2

72 0/ 27

RH

55/2

DS

671/16 671 67 / / 8 6 78/8 15 678/4

(

80/28

40/20

OV

PV B

0

0/

.137 0 0 .10/2 0

ZS

585/7 594

585/51

625/26 625/25 625/24

0

0

.11

8 + 0/2 6

672/23

625/32

+

60/4 55/5

80/24

*

625/31

3/2 64 18 2/651/4 67.84

ZS 55/10

60/10

40/23

0

(

39 9/ 20

0 0

*

.15

25

0

.136 0 55/3

67 2/ 3

585/61

585 /42

0

0

40/1

OV

0

55/6 58/1 0

*

625/35

+

585 /5 12 85 /2 8

0

.108.107.106 .110 .109 640/3 0

0

55/8

6 / 2 0 1

0

648/2

Nz

4 *0 / 1 5

585/62

80/ 7

Ti

(

699/2 0 671/6 699/1 Y Y Y Y .17/3 22/1 .990 0 , 671/14 Y 22/3 21 9 .18 Y 0 .42 671/10 .13 15 0 0 20/1 71/ 0 .44/1 6 0 .12 67 4 0 0 .44/2 .14

55/1

*

100 /1

*

60/8

0

671/11 23/1

55/4

40/22

U

84/1

.16/1

*

*

(

0

Y

.150 0

VZ

60/6

*

(

+

98/3 98/2 98/1

0

SV

62/1

92/7

*

.1

651/1

RH RI

.102 .101 0 0 .103 .104 .105

60 /9

80/15

40/21 672/2 5 8 585/23 5 / 8

RI 642 643/1

(

55/11 *

585/2

+

625/29 Y

65/1

.100 0 80/9

39

625/40

RI

0

ZS1 62/2

96

60/30 84/3 8 5 84/ 4 5/ 4 2/ 18

0

4 124/ 9 678/

12 625/

639 640/10 640/1 640/6 640/4 640/9 .149 2 0 51/ 6 641/5 641/4 + 641/3 641/2 641/1

55/7

2 / 0 9 2

.127

9 .12

RI

RH ZS 636

YY Y+ DS1 80/8 585/ 9 DS 585/10

80/22

40/19

*

*

8 4/ 62 2 2 1 5/ 62 4/ 62

.126

*

340/14 80/6

625/37 585/18 585/17 625/43 625/42

624/7

624/2

627/2 624/3 ** * 603/31 * Y 603/8 .78 625/18 * 603/11603/10603/9 625/21 634/1 00 624/9 625/15 * .145 YY * * .128 * 9 0 .134 * 633/2 7 625/19 . 0 5 + 625/16 0 0 690/1 690/3 .130 Y24/ 0 625/17 625/23 * 625/7 6 0 672/19 625/20 * 625/9Y Y 672/16 Y .90 672/7 Y YY 0 625/30 672/11 . Y672/10 Y 625/6 . Y .Y .97, .81 Y + 651/3 0 0 Y 6 + 25 625/13 / +Y Y .83 .8214 634/4 690/2 634/5

637

638

603/30 *

62 5/ 8

B

634/3

Y

Y Y0 /

625/48 41 5/ 62 +

624/6 *

RI2

8

40/17

U *

(

67 8/ 2

*

*

*

95/5

27 0/ 21

626 627/1

*

40/13

*

60/1

60/29 55/17 55/15

ZS

60/15

60 /1 4

Y 40/16

*

3 2 / 0 8

4 0/ Y 69 630

Y

40/12

Y Y

YYY

Y

49 5/ 62

8 2/ 67

*

603/21 Y

YY

40/9

Y *

*

+

60/28 60/7 83/1 83 5 83/4 83/2 5/ 5 53 /1/1455/12 55/13 662/62/6 462/5 65/2 ( 55/9 62/3

40/10

*

92/2

60/25

60 /1 3

Y Y YY

40/11

*

*

612

Nz

*

629

611

Y Y

Y

40/8

60/16

520 522/7 /7

603/22

Y*

625/52

*

ZS

*

*

40/7 RI1 *

8 1 / 0 4

603/7

Y

RH

598/2

+

+

.121 0 603/2 6 2 / 3 0 6

*

*

YY

4 /2 40

*

0

Y

43/3 Y .67 Y 0 *

Y

625/55

0

DS1

677/2 95/4

Nz

412/32

U

387/1 399/25 400/2

397/5

387/3 387/2

+

+

26 399/

3+ 99 /2 9

512/11 +

68 9/ 4

512/5

199

1000/63

603/6

*

/3 40

RI RI

605

*

6 0 3 / 2 8

599

603/23

+

80 /1 7

27 0/ 88

B

59 8/ 4 672/1 * 67 2 672/17 /2 1 625/56

20 2/ 67 29 3/ 60

*

*

92/3

IP2

26 /3

603/27

92/5 +

60/12

*

603/5

*

615 Y

RH

603/1

0

62 5/ 54

614

603/3 * .125

92/ 1

60/24

60/17

80/ 21

RI

603/4

585/20

16 3/ 60

60/26 60/22

+

RI

.

.

0

43 /1

59 8/ 5

603/19 * 598/3

+

60/20 80/1

.57 46/1 * Y 0 0 44/3 YY 45/3 .58 Y Y45 0 / 44/2 Y45/8 4 ( 45/6 .72 43/7 .144 Y 45/7 0 Y * .73 45/1 0 0 43/6 43/8 * Y .70 .142 0* 0 Y 43/5 .71 0* Y .68 40/5 0 Y Y * 43/4 Y .69 43/10 40/4 0 *Y .66 40/6 YY* * Y

92/8

92/6

60/19

0

0

603/25

.62 0 92/4

88/1

80 /1 4

60/18

80/16

.98

0

*

88/2

80/20

+

80/12

RI 48/1

RH

60/11 80/11

53/5

.52

691/1

80/27 80/19

50/1

*

60/23

+

71

+

.77 613/3 0 613/1 17 3/ 60 .64 *

Y

80/18 60/21

68/3

+

80/25

603/18691/3 691/2

+

80/13 70

*

Y 48/2 *

0

80/29

50/3

RBK1

.96

+

92 /1 1

ZS

0

6 / 5 7

0

678/ 13

50 .20/2 0 /4 0 53/3

.86

+

0

80/30

0

6 60 95 77/3 /2 /1 7

(

80/2 .94

Y

Y

ZS 75/5

672/6 75/3 79/10 ( * .20/1

51

Y

677 /1

.21/1 0 0 70

+Y YY

80 /3 1

Ti

0

Y 075 + Y Y Y

Y

0

*

.89 79/11 * /10 .88 750 .65 .124 0 Y 79/4 Y 0 Y 0 * Y79/2

79/1

.47 0

79/6 * 75/7 .80

79/5

79/13

79/3 .93 Y

79/9.92 0 9 .91/

Y Y

Y

6 8 7 / 1

P/

387/4 200

399/31 +

+

0 3 / 9 8 6

388/3 +

391/11

3 *9 1 / 1 3 397/20

397/7 +

391 /10

NL 397/17

397 /19

+

444 +

+

397/11 + 470/1

391/2

+

391 /12

*

391 /9

Nz

*

*

Dopravn infrastruktura

391/6 397/18 391/1 0 ( .45

stav

0

nÆvrh

391 ( /14

39 5/39 3 1/ 8

391/5 (

395/4

silnice III. tłdy

LBK2

395/2 396/3 396/2

Plochy s rozdlnm zpøsobem vyuit

395 /1

396/1

stav

nÆvrh

B

B

plochy smenØ obytnØ

SV

SV

plochy obŁanskØho vybaven

OV

plochy bydlen

mstn a œŁelovØ komunikace

rezervy

473/2 +

471 +

koridory dopravy pro mstn a œŁelovØ komunikace 473/1 +

plochy rekreace

p stezka - turistickÆ trasa

Koncepce uspołÆdÆn krajiny funkŁn

k doplnn

RBK

regionÆln biokoridor

LBC

lokÆln biocentrum

LBK

lokÆln biokoridor

IP

C-J

RI RH

472 +

- venkovskØ - vełejnÆ infrastruktura - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RI

- plochy staveb pro hromadnou rekreaci

plochy vełejnch prostranstv

PV

plochy vroby a skladovÆn

VZ

plochy technickØ infrastruktury

Ti

plochy dopravn infrastruktury

DS

DS

- silniŁn, mstn a œŁelovØ komunikace

plochy zelen

ZS

ZS

- soukromÆ a vyhrazenÆ

plochy vodn a vodohospodÆłskØ

W

plochy lesn

NL

plochy zemdlskØ

Nz

- zemdlskÆ vroba

interakŁn prvek kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

hranice bioregionu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

Połizovatel: M TÆbor

BE¨ICE młtko

datum:

mtko:

04/2017

1:5000

akce:

stupe:

formÆt:

N`VRH parØ Ł.:

BE¨ICE Datum nabyt œŁinnosti:

OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen Datum: Raztko:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

vkres Ł.:

VKRES HLAVN˝

2

Legenda limitø vyuit œzem hranice a znaŁen stav

stav

nÆvrh

nÆvrh

ochrannØ pÆsmo elektr. veden

hranice sprÆvnho œzem

ZEMN˝ PL`N ochrannØ pÆsmo silnice III. tłdy

BE¨ICE młtko 1:5000

hranice 50m od kraje lesa

hranice zastavnØho œzem

VKRES KOORDNINA¨N˝

hranice zastavitelnch ploch

bezpeŁnostn pÆsmo produktovodu 300m

hranice ploch płestavby

P/

bezpeŁnostn pÆsmo produktovodu 100 m

zÆplavovØ œzem Q100

TechnickÆ infrastruktura stav

nÆvrh zem s archeologickmi nÆlezy kanalizace vŁetn ochr. pÆsma IntravilÆn obce BeŁice nad Lunic

RS trasa O2

vodovod vŁetn ochr. pÆsma urbanisticky hodnotn prostor LBC3

elektrickØ veden VN 22kV

79/14 79/8

Y

ZS

Y

*

.87

75/4

RI

79/7 *

(

Y

0

YY

ZS

Y

YY

(

architektonicky hodnotn objekt

80/4

.95

+ +

RI

SV

0

6 / 5 7

075/2 .20/3 . 0 53/2 53/4( 50/2 (

RI

80/10

+

80/25

NL

*

*

617 616/1 619 618 * * * 603/24 *

4 4/ 62

*

*

RI3

603/15 603/20

*

Nz

637

.127 0

0

Y

Y YY

NL

. 6 0

19 5/ 58

547

543540 539

585/13 625/ 27

585/15 582/2 +

0

/7 657

+

657/8

585/48

585/45

651/15 +

*

661 *

657/1 *

664 * *

139

27 0/ 70

112

+

116

10 4/ 11 05 104/174/1 3

104/16

U

92/12 +

119

124/3

270/64 291/2 120 117

293/4 * 292/3

142/2 +

124/6

+

128

U

131

121/2 121/1

U

122

270/49 270/43

270/42

129

.140 0

0

+

142/1 +

520/1 .

150 +

143 +

92/13 +

149/1 *

130

152/2

678/12 168

270/35

*

*

651/9

/12 651 689/14

513/3 651/10 689/9

+

585/33

585/88

IP1

534/1

DS5

585/39

585/74

Ti U

526

146

679/4

+

Y YY

519/1

255

585/54

.

515/3

515/6

+

515/4

.

.

585/79 .

.

U

233

585/85

515/12

269

585/83

585/22

+

465

509/2 +

264/2

* U

585/64

+

321

466

DS

585/65

511/9

460585/96

U

+

585/70

651/33

467

+

585/99 U

511/13

+

Nz

585/68

651/37

68 9/ 19

2 / 585/9752 4

585/89

502

*

* +

219/1

330 178/2

585/69

334

214

651/38

*

+

486

496 +

511/19

+

5 1 / 3 2 651/40

*

511/18 * 651/30

651/41 484/2 .

68 9/ 24 513/10 +

68 9/ 25

512/6 +

/2 94 66 5/ 47

513/19

+

513/18 +

+

7 5/ 69

8 / 7 9 3

+

+

695/6 397/4

5 5/ 3 6997/ 3

512/9

512/10

.

3 / 4 2 9 6 399/ 6 1/ 65 694/4 399/6

399/8 +

+

+

3 / 5 9 6

413/2 .

3 3 1 / 2

412/15 412/12

+

399/12 412/13

Y

680/1 270/87

Y

356/2 Y Y 680/2

356/3

U

212

Y

356/4 355

412/16 412/17 412/18 412/19 417

166/6

187

21 2194/4 3/ YY 2193/4 2Y

680/3

27 1 08 // 36 75

353

399/15 437/1 436/1 + + 39 9 430 /16 399/17 +

+

+

+

186

+

68 8/ 2 457

475/8 475/4

356/1

413/1 . /5 585/4 585 3 23 696/412/ 696/4

412/1

193 211

Y

354 2232/9 195

+

399/19

399/10 +

429

412/26

+

412/28

+

399/4408 +

399/14 +

68 9/ 34

+

+

412/29

+

Nz

+

U

412/33

403 412/20 412/21 412/8 21 + 9/ + 412/7 39 412/37 41 2/ 399/23 412/3 9 + + 399/22 412/25 412/34 399/28 412/10 + 399/27 399/24 + 399/30

397/16

397/10 512/4

1 1 / 3 1 5 /5 3 1 5

448

Y

213/1

Y

412/14

399/3399/9 399/11 + +

349

Y

+

2/4 662 462/7 463/3 / 463/4 8 463/2 476/1 463/6696/6 + 463/1 463/5 696/9 585/ 399/13 696 585/94 696/12696/13 27 585/95 + /10 412/22 696/11696/1 696/8 5 696/7 476 696/ 412/11 /2

475/9 399/7 + 68 9/ 26 47 68 5/7 9/ 31 6 8 9 / 2 68 8 397/12 9/ 397/13 32 397 689/3 3 /15 397/14

397/6

+

484/5

+

475/5 69 68 + 3 5 9/ 9/ 7 4 /9 27

+

513/17 513/14

512/8

1 399/5 9/ 39

46 +

.

1 4/ 69

512/7

LBC2

585/24 484/4

+

48 .4 483 /3 .

585/3

48 270/

68 9/ 23

+

+

462 /10 462/4462/9 + + 455

166/7 185

348

441 585/98

270/89

184 346

U

+

651/35

345

585/102 449

1 / 5 8 / 8 2 6 6 4

+

183

344

41 0/ 27 5 7/ 68

4 .8 4 / 1

68 51 9/2 3/ 1 15 13 6 /1 89 6 /2 2

512/1

182 270/68

585/101

585/57

6 +

511/16 68 519/ 3/20 13

585/93

651/39

511/15 *

65 1/ 42

51 3/ 12

339

440 585/82

181

270/65

U

13 7/ 68

58 5/ 80

511/2

+

180

270/63

585/92

270/86 166/5

216 335

585/87

585/72

179

217/1

333

585/100

585/86

511/17 *

217/3

332

14 7/ 68

Nz

68 9/ 6

270/80

329

585/91

+

163

218

215

2 /1 187 16 / 7 8 6

+

164/4

164/2

178/1

240 237

2 7 0 6 / 8 4 7 0 / 1 0

651/36

511/10 51 * 1 /1 4

164/3 245

328/1 328/2

585/67

+

651/28

*

+

246

327

687/8 687/9

461

159

251/1

325

250 585/81

508 651/26

221

2 5 1 / 2

324 U

+

220

219/2

234

510 65 651/31 1/ + 34

166/1 +

270/85

320

479

585/76 499

270/78 166/3

263 270/44

687/7

+

+

79 270/

13 1/ 65/16 9 68

6 7/ 68

485/2 585/55

651/29

DS4

224

166/4

NL

177 264/1

585/78

651/27

166/2

175

515/9 515/7

651/25

+

227 238

314

515/10515/11 . .

669

156/2

+

239

3 2 6

527

515/8

.

.

+

270/7 243

270/1

515/5

515/2

NL

511/12

157

DS

172 247

2 / 7 7 2

625/38

515/1

+

11 /1 1

+

155 625/58

+

*5

156/1

249

Nz

585/21 585/56

625/51 + 625/57

*

*

270/83

253

U

+

+

92/14

270/82

Nz

27 0/ 45 2 70 27 /47 0/ 46

585/60

585/49 625/44 + 625/50 + 625/53

Nz

270/74

260

+

679/5

270/84

2 9/ 67

585/46

+

270/29

Y YY

585/63

585/44

625/47

412/24

412/36

412/35

412/27

196 197

412/30 198

470/2 +

+

8

6

397/2

695/2

412/31

/

+

9

399/18 +

9 /2 89 5 6 3

/1 695 397/1

+

232

270/62

585/25

585/71

651/24 +

585/77

585/66

585/41

625/46

5 + 13 6 /9 89/ 18

145

*

67 9/ 3 27 0/ 76

261

32 0/ 33 27 0/ 27

5 1 / 9 8 6

62 5/ 45

68 9/ 13

149/2

152/1 +

170/6

147

585/36 585/37 585/38

+

LBK1

*

585/35

+

513/8 +

270/57

170/7

270/34

270/81

270/61

585/34

62 5/ +36

513/6

*

303 270/38 270/30

533

573

6 8 5 9/ 1 1 3 7 / 4

513/7

270/36

528

1 6 7* 7 0/ 8 5 / 3

136

222 1/1

+

574

585/90

39 9/ 20

651/11 689/10

+

270/51 270/53 270/54

312

U

687 /4

651/20

+

585/32

170/2

270/73

575

519/2 519/3

*

651/21 651/22 651/8

4 3 / 5 2 6 33 5/ 62

+

576

585/31

657/6 657/9 *

651/19

270/60

134

657/5

+

67 9/ 1

27 0/ 77

651/14

+

170/4

577 68 51 9/ 3 12 /2

144

+

17 0/ 3

*

*

270/31

68 9/ 7

venkovskØ staven

A5

140

135

270/50 283/2

.141

585/40 579/1

585/30

+

270/39

U

U

580

625/ 28

*

0

270/37 522/1

U

657/11

Bejovcøv mln

+

92/10 270/52

U

585/14

A4

126

270/71 678/10

*

U

585/29

657/2

SV1

124/5

270/67

293/2

B

DS3

585/1

67 678/7 8/ 6

270/66

270/69

+

DS2 571

660

W

.

Y

585/26

*

*

/7 51 65 1/ 6589/8 6

RI

LBC1

585/43

656

65 1/ 16

.85

KP zdka

124/2

0

11 4 8/ 9 /1 5 67 678 0/ 27

1 3/ 51

4 672/1 672/15 1 689/1 689/3

585/11

DS

.54

8 8/ 67

Nz

657/3

0

A4

12 4/ 1

*

0

291/3

*

292 /2

522 /8

Y

(

107

W

0

293/3

292 /1

(

.

108

.41

(

0

0

.56 522/5 0

.

520/6 52 0/ 3

0

B1

295/1

.55

0

520/5

*

SV

*

.59

693

657/10

.114

*

72 0/ 27

3 / 8 4 6

+

B

A5 A5

0

531/2

585/47

Nz

625/4

A5 A5

KP kovÆrna s chlØvem

101

Nz

A3

Y 0

*

651/17 657/4

671/7

.8

B PV

585/50

+

651/18

0

B

A3

IP3

.43/1

687/2

pomnk padlch

+

*

270/56

0

A2

92/9

10 * 0/3 100/4

SV

532

535

536

585/51

625/26 625/25 625/24

RH

0

692 548/1 548/2

*

U 671/17 .9/1 .31 671/20 .6 .5 0 12/10 0 0 0 .9/2 / ( 67 /13 2 0 0 8/ .7 0 0 0 11 2/ 671 671/4 ( 15/2 10 2 0 15/3 . 4 31/1 15/1 13/2 . ( . ( ( 104/3 13/1 9/1 . Y .38 290/1 30 29 . 0 5 9/2 . .51 4 0 270/58 ( 288/3 .32/1 Y . . 529/4 0 ( 290/3 270/4 531/5 0 ( 525/3 0 .30 Y 0 .3/2 104/2 Y 288/1 Y 0 0 672/13 .3/1 0 27 0 .4 0/ 0 0 270/20 2 0 . Y 8 Y 522/2 .29 .53 3/2 286 ( 0 .132 672/5 Y 0 . 0 102/4 104/4 531/4 Y 522/3 Y10 270/23. 102/3 529/5 . Y 4 .133 ( .131 ( 6731 270/13 / 1Y YY 0 10 0 ( 04 8 7 270/14 /104/8 .116 531/1 291/4 6 2727 2/ 0 0 5 0/ /2 Y Y 104/1 Y 2 2 Y8 4 10 7 531/3 Y Y 295/2 0/ Y 520/4 4 . ( /1 1104/11 .40 09 0 522/4 ( 104 529/1 104/12 /14 ( 293/1 270/55 104/9 0

A5

585/53

NL

100/2

0

U

0

(

.10/1

585/58

625/39

*

SV

.50

.19

28/1 0

585/52

+

0

(

585/84

585/73

0

55/2

95/3

95/2

(

80/28

40/20

0

671/1

0/

.137 0 0 .10/2 0

ZS

585/7

585 /42

0

0

.110 .109 640/3 0 0 0 648/1 .112.111 .115/1 0 0 0 .113 640/2

60/12

595 594

625/32

585 /5 12 85 /2 8

0

672/23

A4A2 .11

8 + 0/2 6

*

16 5/ 58

+

65 1/ 23

0

.108.107.106

80/24

*

DS

671/16 671 67 / / 8 6 78/8 15 678/4

6 / 2 0 1

0

648/2

40/23

0

0

55/5

625/31

3/2 64 18 2/651/4 67.84

60/4

OV

0

PV A1 B

(

55/10

60/10

585/59

625/35

Y

.150 0

*

.15

25

0

ZS

.1

651/1

RH RI

.102 .101 0 0 .103 .104 .105

40/1

OV

0

55/6 58/1 0 .136 0 55/3

672/22

RI 642

55/8

67 2/ 3

585/61

+

625/29 Y

Nz

4 *0 / 1 5

585/62

80/ 7

(

699/2 0 671/6 699/1 Y Y Y Y .17/3 22/1 .990 0 , 671/14 Y 22/3 21 9 .18 Y 0 .42 671/10 .13 15 0 0 20/1 71/ 0 .44/1 6 0 .12 67 4 0 0 .44/2 .14

55/1

*

625/40

RI

0

55/4

40/22

100 /1

*

60/8

Ti

671/11 23/1

vklenkovÆ kapliŁka

U

84/1

0

A1

*

*

(

4 124/ 9 678/

12 625/

639 640/10 640/1 640/6 640/4 640/9 .149 2 0 51/ 6 641/5 641/4 + 641/3 641/2 641/1

VZ

60/6

*

672/2 5 8 585/23 5 / 8

0

.16/1

(

+

98/3 98/2 98/1

SV A5

62/1

92/7

*

2 / 0 9 2

RH ZS RI

9 .12

RI

8 4/ 62 2 2 1 5/ 62 4/ 62

0

636

60 /9

80/15

40/21

585/2

625/37 585/18 585/17 625/43 625/42

(

55/11 *

96

60/30 84/3 8 5 84/ 4 5/ 4 2/ 18

0

65/1

.100 0 80/9

39

*

*

*

ZS1 62/2

40/19

624/7

624/2

627/2 624/3 ** * 603/31 * Y 603/8 .78 625/18 * 603/11603/10603/9 625/21 634/1 00 624/9 625/15 * .145 YY * * .128 * 9 0 .134 * 633/2 7 625/19 . 0 5 + 625/16 0 0 690/1 690/3 .130 Y24/ 0 625/17 625/23 * 625/7 6 0 672/19 625/20 * 625/9Y Y 672/16 Y .90 672/7 Y YY 0 625/30 672/11 . Y672/10 Y 625/6 . Y .Y .97, .81 Y + 651/3 0 0 Y 6 + 25 625/13 / +Y Y .83 .8214 634/4 690/2 634/5

.126

638

603/14

YY Y+ DS1 80/8 585/ 9 DS 585/10

55/7

6 8 7 / 1

603/30 *

62 5/ 8

B

634/3

*

625/48 41 5/ 62 +

624/6 *

RI2

*

630

Y

340/14 80/6

80/22

Legenda architektonickch hodnot

95/5

U *

(

3 2 / 0 8

B

*

626

8

40/17

49 5/ 62

8 2/ 67

*

603/21 Y

627/1

*

*

612

Nz

*

629

611

*

40/13

*

60/1

60/29 55/17 55/15

ZS

60/15

60 /1 4

520 522/7 /7

603/22

Y

Y

Y 40/16

*

Y Y0 /

625/52

*

ZS

*

*

YYY

*

*

40/12

Y Y

60/28 60/7 83/1 83 5 83/4 83/2 5/ 5 53 /1/1455/12 55/13 662/62/6 462/5 65/2 ( 55/9 62/3

40/10

40/11 YY

8 1 / 0 4

*

603/13

4 0/ Y 69

.121 0 603/2 6 2 / 3 0 6

603/7

Y

RH

+

Y

*

60 /1 3

Y Y YY

Y

Y

40/8 40/9

Y *

625/55

0

40/7 RI1 *

YY Y*

4 /2 40

*

0

+

412/32

U

387/1 399/25 400/2

397/5

387/3 387/2

+

+

26 399/

3+ 99 /2 9

512/11 +

68 9/ 4

512/5

199

1000/63

608 609 * 610*

43/3 .67 *

Y

598/2

+

60/16

92/2

60/25

27 0/ 88

*

*

603/12 .147

*

677/2 95/4

Nz

92 /1 1

*

607

DS1

* Y Y

/3 40

603/6

+

80 /1 7

678/ 13

*

RI RI

605

*

6 0 3 / 2 8

599

603/23

0

Y

62 5/ 54

*

92/3

IP2

27 0/ 21

B

*

20 2/ 67 29 3/ 60

*

59 8/ 4 672/1 * 67 2 672/17 /2 1 625/56

92/5 +

26 /3

603/27

603/5

*

615 Y

*

585/20

614

RH

603/1

0

92/ 1

60/24

60/17

80/ 21

RI

603/3 * .125

60/26 60/22

+

RI

.

.

603/4

43 /1

59 8/ 5

603/19 * 598/3

+

60/20 80/1

.57 46/1 * Y 0 0 44/3 YY 45/3 .58 Y Y45 0 / 44/2 Y45/8 4 ( 45/6 .72 43/7 .144 Y 45/7 0 Y * .73 45/1 0 0 43/6 43/8 * Y .70 .142 0* 0 Y 43/5 .71 0* Y .68 40/5 0 Y Y * 43/4 Y .69 43/10 40/4 0 *Y .66 40/6 YY* * Y

92/8

92/6

60/19

0

0

16 3/ 60

80/16

.98

0

0

603/25

.62 0 92/4

88/1

80 /1 4

60/18

80/12

.14 3

0

*

88/2

80/20

+

80/11

RI 48/1

RH

60/11

53/5

.52

691/1

80/27 80/19

Nz

643/1

71

+

*

*

60/23

+

50/1

.77 613/3 0 613/1 17 3/ 60 .64 *

Y

80/18 60/21

68/3

+

trafostanice

603/18691/3 691/2

bo muka

+

80/13 70

*

Y 48/2 *

0

80/29

50/3

RBK1

.96

+

67 8/ 2

ZS

.86

+

0

0

80/30

0

50 .20/2 0 /4 0 53/3

6 60 95 77/3 /2 /1 7

(

80/2 .94

Y

Y

75/5

672/6 75/3 79/10 ( * .20/1

51

Y

677 /1

załzen produktovodu

0

78/2 .21/1 0 0 70

+Y YY

80 /3 1

Ti

0

Y 075 + Y Y Y

Y

0

*

.89 79/11 * /10 .88 750 .65 .124 0 Y 79/4 Y 0 Y 0 * Y79/2

79/1

.47 0

79/6 * 75/7 .80

79/5

79/13

79/3 .93 Y

79/9.92 0 9 .91/

Y Y

Y

387/4 200

399/31 +

+

0 3 / 9 8 6

388/3 +

391/11

3 *9 1 / 1 3 397/20

397/7 +

391 /10

NL 397/17

397 /19

+

444 +

+

397/11 + 470/1

391/2

+

391 /12

*

391 /9

Nz

*

*

Dopravn infrastruktura

391/6 397/18 391/1 0 ( .45

stav

0

nÆvrh

391 ( /14

39 5/39 3 1/ 8

391/5 (

395/4

silnice III. tłdy

LBK2

395/2 396/3 396/2

Plochy s rozdlnm zpøsobem vyuit

395 /1

396/1

stav

nÆvrh

B

B

plochy smenØ obytnØ

SV

SV

plochy obŁanskØho vybaven

OV

plochy bydlen

mstn a œŁelovØ komunikace

rezervy

473/2 +

471 +

koridory dopravy pro mstn a œŁelovØ komunikace 473/1 +

plochy rekreace

p stezka - turistickÆ trasa

Koncepce uspołÆdÆn krajiny funkŁn

k doplnn

RBK

regionÆln biokoridor

LBC

lokÆln biocentrum

LBK

lokÆln biokoridor

IP

C-J

RI RH

472 +

- venkovskØ - vełejnÆ infrastruktura - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RI

- plochy staveb pro hromadnou rekreaci

plochy vełejnch prostranstv

PV

plochy vroby a skladovÆn

VZ

plochy technickØ infrastruktury

Ti

plochy dopravn infrastruktury

DS

DS

- silniŁn, mstn a œŁelovØ komunikace

plochy zelen

ZS

ZS

- soukromÆ a vyhrazenÆ

plochy vodn a vodohospodÆłskØ

W

plochy lesn

NL

plochy zemdlskØ

Nz

- zemdlskÆ vroba

interakŁn prvek kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

hranice bioregionu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

Połizovatel: M TÆbor

BE¨ICE młtko

datum:

mtko:

04/2017

stupe:

1:5000

akce:

formÆt:

ODVODNN˝ parØ Ł.:

BE¨ICE Datum nabyt œŁinnosti:

OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen Datum: Raztko:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

vkres Ł.:

VKRES KOORDNINA¨N˝

4

hranice a znaŁen stav

nÆvrh

hranice sprÆvnho œzem

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE młtko 1:5000 hranice zastavnØho œzem

VKRES VEEJN hranice zastavitelnch ploch

PROSPNCH STAVEB

Vełejn prospnØ stavby

79/14 79/8

Y Y

*

.87

75/4

0

78/2

79/7 *

(

.21/1 0 0 70

(

+Y YY

Y

80/2 .94

Y

0

YY

Y

Y

75/5

Y

YY

(

80/4

.95

+

672/6 75/3 79/10 ( * .20/1

51

0

Y 075 + Y Y Y

Y

0

*

.89 79/11 * /10 .88 750 .65 .124 0 Y 79/4 Y 0 Y 0 * Y79/2

79/1

.47 0

79/6 * 75/7 .80

79/5

79/13

79/3 .93 Y

79/9.92 0 9 .91/

Y Y Y

+

.86

+

.96

0

0

6 / 5 7

0

075/2 .20/3 . 0 53/2 53/4( 50/2 (

80/10 +

80/29 +

71

+

60/11

*

53/5

. 6 0

*

*

603/12 .147

*

*

*

611 612

*

4 4/ 62

*

RI3

603/14

636 637 .127 0

0

Y

0 Y YY

+

+

625/26 625/25 625/24

672/23

595

625/ 27

55/2

0

/7 657

+

657/8

DS2

692

585/53

548/1 548/2

547

543540 539

532

535

536

585/50 585/48

0

52 0/ 3

585/43

522/5 0

/7 51 65 1/ 6589/8 6

65 1/ 23

*

*

664 * *

126 +

92/10 +

270/52

139

27 0/ 70

112

+

116

10 4/ 11 05 104/174/1 3 270/64

104/16

U

92/12 +

119

124/3

291/2 120

.

117

142/2 +

124/6

+

128

*

U

131

121/2 121/1

270/39 122

270/49 U

270/43

270/42

129

.140 0

140 +

0

+

520/1 .

+

143 +

92/13 +

149/1 *

130

152/2

678/12 168

270/35

*

*

*

534/1

DS5

+

232

270/62

146

679/4

585/25

585/74

U

585/71

526

+

Y YY

+

519/1

255

DS5

585/54

172 247

+

.

515/3

515/4

.

.

270/1

515/5

585/79 .

.

U

515/12

233

269

585/83

585/22

+

465

509/2 +

321

466

460585/96

U

+

585/70

651/33

51 * 1 /1 4

467

+

585/99 U

511/13

2 / 585/9752 4

585/89

502

*

+

*

585/68

651/37

68 9/ 19

+

219/1

330 178/2 334

214

+

486

+ +

5 1 / 3 2 651/40

*

+

484/2 .

513/10 +

68 9/ 25

512/6 +

/2 94 66 5/ 47

513/19

+

513/18 +

+

7 5/ 69

3 / 4 2 9 6 399/ 6 1/ 65 694/4 399/6

399/8 +

+

8 / 7 9 3

5 5/ 3 6997/ 3

512/9 +

+

695/6 397/4 +

3 / 5 9 6

413/2 .

3 3 1 / 2

412/15 412/12

+

399/12 412/13

Y

680/1 270/87

Y

356/2 Y Y 680/2

356/3

U

212

Y

356/4 355

412/16 412/17 412/18 412/19 417

166/6

187

21 2194/4 3/ YY 2193/4 2Y

680/3

27 1 08 // 36 75

353

399/15 437/1 436/1 + + 39 9 430 /16 399/17 +

+

+

+

186

+

68 8/ 2 457

475/8 475/4

356/1

413/1 . /5 585/4 585 3 23 696/412/ 696/4

412/1

193 211

Y

354 2232/9 195

+

399/19

399/10 +

429

412/26

+

412/28

+

399/4408 +

399/14 +

68 9/ 34

+

+

412/29

+

+

U

412/33

403 412/20 412/21 412/8 21 + 9/ + 412/7 39 412/37 41 2/ 399/23 412/3 9 + + 399/22 412/25 412/34 399/28 412/10 + 399/27 399/24 + 399/30

397/16

397/10 512/4

1 1 / 3 1 5 /5 3 1 5

448

Y

213/1

Y

412/14

399/3399/9 399/11 + +

349

Y

+

2/4 662 462/7 463/3 / 463/4 8 463/2 476/1 463/6696/6 + 463/1 463/5 696/9 585/ 399/13 696 585/94 696/12696/13 27 585/95 + /10 412/22 696/11696/1 696/8 5 696/7 476 696/ 412/11 /2

475/9 399/7 + 68 9/ 26 47 68 5/7 9/ 31 6 8 9 / 2 68 8 397/12 9/ 397/13 32 397 689/3 3 /15 397/14

397/6

512/10

.

+

475/5 69 68 + 3 5 9/ 9/ 7 4 /9 27

+

513/17 513/14

+

484/5

1 4/ 69

512/7

512/8

1 399/5 9/ 39

46 +

.

585/3

48 270/

68 9/ 24

585/24 484/4

+

48 .4 483 /3 .

1 / 5 8 / 8 2 6 6 4

651/41

+

462 /10 462/4462/9 + + 455

166/7 185

348

441 585/98

270/89

184 346

U

+

651/35

345

585/102 449

183

344

41 0/ 27 5 7/ 68

4 .8 4 / 1

68 51 9/2 3/ 1 15 13 6 /1 89 6 /2 2

585/101

585/57

39 9/ 20

511/18 * 651/30

+

585/93

6 +

511/16

512/1

182 270/68

440 585/82

181

339

651/39

511/15 *

68 519/ 3/20 13

U

13 7/ 68

51 3/ 12

14 7/ 68

651/38 496 511/19

+

180

270/65

585/92

270/86 166/5

216 335

585/91

*

179

217/1

333

585/100

585/87

585/72

511/2

217/3

332

585/86

585/69

*

270/80

329

270/63

511/17

669

163

218

215

2 /1 187 16 / 7 8 6

+

164/4

164/2

178/1

240 237

2 7 0 6 / 8 4 7 0 / 1 0

651/36

511/10

245 328/1 328/2

585/67

+

651/28

*

687/8 687/9

461

246

327

222 1/1

511/9 651/26

164/3

250 585/81

+

251/1

325

585/65

508

159

2 5 1 / 2

324 U

+

221

220

219/2

234

510 65 651/31 1/ + 34

166/1 +

270/85

320

479

585/76 499

270/78 166/3

263 270/44

687/7

+

79 270/

13 1/ 65/16 9 68

6 7/ 68

U

585/64

+

+

DS4

224

264/2

*

485/2 585/55

651/29

166/4

177 264/1

585/78

651/27

166/2

175

515/9 515/7

651/25

+

585/85

.

68 9/ 6

156/2

227 238

314

515/10515/11 .

.

+

+

+

239

3 2 6

527

515/8

.

515/2

511/12

157

270/7 243

2 / 7 7 2

625/38

515/1

+

11 /1 1

+

155 625/58

+

*5

156/1

249

585/21 585/56

625/51 + 625/57

*

*

270/83 270/82

U

+

+

92/14

253

27 0/ 45 2 70 27 /47 0/ 46

585/60

585/49 625/44 + 625/50 + 625/53

DS4

270/74

260

+

679/5

270/84

2 9/ 67

585/46

625/47

270/29

Y YY

585/63

585/44

651/24 +

585/77

585/66

585/41

+

412/24

412/36

412/35

412/27

196 197

412/30 198

470/2 +

+

8

6

397/2

695/2

412/31

/

+

9

399/18 +

9 /2 89 5 6 3

/1 695 397/1

145

*

261

32 0/ 33 27 0/ 27

5 1 / 9 8 6

585/39 625/46

5 + 13 6 /9 89/ 18

149/2

67 9/ 3 27 0/ 76

147

585/36 585/37 585/38

62 5/ 45

68 9/ 13

152/1 +

170/6

585/35

+

513/8 +

270/57

170/7

270/34

270/81

270/61

585/34

62 5/ +36

687 /4

6 8 5 9/ 1 1 3 7 / 4

513/6

*

303 270/38 270/30

533

573

58 5/ 80

412/32

U

387/1 399/25 400/2

397/5

387/3 387/2

+

+

26 399/

3+ 99 /2 9

512/11 +

68 9/ 4

512/5

199

387/4 200

399/31 +

+

0 3 / 9 8 6

388/3 +

391/11

3 *9 1 / 1 3 397/20

397/7

391 /10

+

397/17 +

444 +

+

397/11 + 470/1

391/2

+

*

391 /9

391 /12

+

585/88

1 6 7* 7 0/ 8 5 / 3

136

270/36

585/33

65 1/ 42

513/7

/12 651 689/14

585/90

528

585/73

513/3 651/10 689/9

574

515/6

651/9

651/11 689/10

585 /42

+

+

270/51 270/53 270/54

312

U

68 9/ 23

651/20

+

585/32

170/2

270/73

575

519/2 519/3

*

651/21 651/22 651/8

4 3 / 5 2 6 33 5/ 62

+

576

585/31

657/6 657/9 *

651/19

270/60

134

657/5

+

67 9/ 1

27 0/ 77

651/14

+

170/4

577 68 51 9/ 3 12 /2

144

+

17 0/ 3

*

*

270/31

68 9/ 7

142/1

150

135

270/50 283/2

.141

585/40 579/1

585/30

124/5

270/71 678/10

270/67

U

U

580

625/ 28

SV1

+

U

*

0

270/37 522/1

DS3

585/14

657/11

270/66

270/69

293/2

U

585/29

657/2

67 678/7 8/ 6

293/4 * 292/3

Y

585/26

585/1

291/3

292 /2

U

571 661

124/2

0

11 4 8/ 9 /1 5 67 678 0/ 27

*

0

*

(

DS2 660

.54

.41

293/3

522 /8

Y

585/11

657/1

(

*

0

292 /1

.56

.

*

0

12 4/ 1

108 107

8 8/ 67

*

*

391/6 397/18 391/1 0 ( .45 0

391 ( /14

39 5/39 3 1/ 8

391/5 (

395/4

395/2 396/3 396/2

396/1 395 /1

1 3/ 51

.85

*

(

0

520/6

*

656

101

72 0/ 27

3 / 8 4 6

657/3

0

4 672/1 672/15 1 689/1 689/3

671/7

B1

295/1

.55

0

520/5

DS3

585/45

+

0 0

687/2

0

.59

.

*

651/15

.43/1

(

Y 0

531/2 693

657/10

0

+

*

*

+

.114

92/9

10 * 0/3 100/4

U 671/17 .9/1 .31 671/20 .6 0 .1 .5 0 .8 12/10 0 0 0 .9/2 / ( 67 /13 2 0 0 8/ .7 0 0 0 11 2/ 671 671/4 ( 15/2 10 2 0 15/3 . 4 31/1 15/1 13/2 . ( . ( ( 104/3 13/1 9/1 . Y .38 290/1 30 29 . 0 5 9/2 . .51 4 0 270/58 ( 288/3 .32/1 Y . . 529/4 0 ( 290/3 270/4 531/5 0 ( 525/3 0 .30 Y 0 .3/2 104/2 Y 288/1 Y 0 0 672/13 .3/1 0 27 0 .4 0/ 0 0 270/20 2 0 . Y 8 Y 522/2 .29 .53 3/2 286 ( 0 .132 672/5 Y 0 . 0 102/4 104/4 531/4 Y 522/3 Y10 270/23. 102/3 529/5 . Y 4 .133 ( .131 ( 6731 270/13 / 1Y YY 0 10 0 ( 04 8 7 270/14 /104/8 .116 531/1 291/4 6 2727 2/ 0 0 5 0/ /2 Y Y 104/1 Y 2 2 Y8 4 10 7 531/3 Y Y 295/2 0/ Y 520/4 4 . ( /1 1104/11 .40 09 0 522/4 ( 104 529/1 104/12 /14 ( 293/1 270/55 104/9

585/58 19 5/ 58

625/4

648/1 .112.111 .115/1 0 0 0 .113 640/2

*

270/56

28/1 .10/1

585/84

585/47

0

100/2

0 U

0

0

(

0

*

651/17 657/4

0

.110 .109 640/3 0

*

.50

(

80/28

40/20

95/3

95/2

.19

671/1

0/

.137 0 0 .10/2 0

*

585/15 582/2 +

0

.11

585/7 594

+

651/18

0

0

8 + 0/2 6

671/16 671 67 / / 8 6 78/8 15 678/4

397 /19

0

3/2 64 18 2/651/4 67.84

60/4 55/5

80/24

*

0

(

55/10

60/10

40/23

585/51

585/13

585 /5 12 85 /2 8

0

0

0

67 2/ 3

.15

25

0

.136 0 55/3

625/31

651/1

.108.107.106 0

*

0

55/6 58/1 0

55/8

6 / 2 0 1

0

648/2

40/1

625/32

.150 0

4 *0 / 1 5

585/52

642 643/1

699/2 0 671/6 699/1 Y Y Y Y .17/3 22/1 .990 0 , 671/14 Y 22/3 21 9 .18 Y 0 .42 671/10 .13 15 0 0 20/1 71/ 0 .44/1 6 0 .12 67 4 0 0 .44/2 .14

55/1 80/ 7

585/59

16 5/ 58

625/29 Y

55/4

60/6

*

672/22

625/39

Y

(

40/22

625/40

625/35

100 /1

*

60/8 671/11 23/1

*

585/61

+

U

84/1

0

*

*

(

4 124/ 9 678/

12 625/

639 640/10 640/1 640/6 640/4 640/9 .149 2 0 51/ 6 641/5 641/4 + 641/3 641/2 641/1

.102 .101 0 0 .103 .104 .105

*

*

0

.16/1 62/1

+

98/3 98/2 98/1

2 / 0 9 2

638

9 .12

633/2

(

92/7

*

(

60 /9

80/15

40/21 672/2 5 8 585/23 5 / 8

625/37 585/18 585/17 625/43 625/42

624/7

624/2

8 4/ 62 2 2 1 5/ 62 4/ 62

634/1

0

*

96

60/30 84/3 8 5 84/ 4 5/ 4 2/ 18

0

65/1

55/11 80/9

39

*

41 5/ 62 +

624/6 *

627/2 624/3 ** * 603/31 * Y 603/8 .78 625/18 * 603/11603/10603/9 625/21 00 624/9 625/15 * .145 YY * * .128 * 9 0 .134 * 7 625/19 . 0 5 + 625/16 0 0 690/1 690/3 .130 Y24/ 0 625/17 625/23 * 625/7 6 0 672/19 625/20 * 625/9Y Y 672/16 Y .90 672/7 Y YY 0 625/30 672/11 . Y672/10 Y 625/6 . Y .Y .97, .81 Y + 651/3 0 0 Y 6 + 25 625/13 / +Y Y .83 .8214 634/4 690/2 634/5

.126

ZS1 62/2

40/19

*

RI2

603/15 603/20

*

55/7

.100 0

80/8

585/2

U *

520 522/7 /7

626 62 5/ 8

603/30 *

YY Y+

585/ 9 585/10

625/48

*

634/3

*

585/62

*

627/1

Y

340/14 80/6

80/22

95/5

60/1

60/29 55/17 55/15

(

3 2 / 0 8

603/21

4 0/ Y 69

40/17

49 5/ 62

8 2/ 67

*

629

630

8

60/15

60 /1 4

*

*

603/22

Y

Y

40/13 *

60/28 60/7 83/1 83 5 83/4 83/2 5/ 5 53 /1/1455/12 55/13 662/62/6 462/5 65/2 ( 55/9 62/3

*

1000/63

*

Y

Y 40/16

*

Y Y0 /

625/52

*

603/24

YYY

*

40/12

Y Y

60 /1 3

40/10

*

YY

40/9

60/16

Y Y YY

40/11

*

Y *

585/20

617 616/1 619 618 * * *

*

Y*

Y Y

Y

40/8

8 1 / 0 4

*

40/7 RI1 *

4 /2 40

603/7

603/13

598/2

+

+

.121 0 603/2 6 2 / 3 0 6

*

*

YY

625/55

0

*

Y

0

Y

43/3 Y .67 Y 0 *

Y

62 5/ 54

608 609 * 610*

DS1

+

27 0/ 88

607

*

*

/3 40

603/6

+

92/2

60/25

92 /1 1

599 605

*

20 2/ 67 29 3/ 60

*

603/23

92/3 677/2 95/4 80 /1 7

677 /1

59 8/ 4 672/1 * 67 2 672/17 /2 1 625/56

*

603/5

*

*

92/5 +

60/12

*

603/27

615

92/ 1

60/24

60/17

80/ 21

603/1

6 0 3 / 2 8

614

Y

60/22

+

DS1

.

.

0

60/26

60/20 80/1

.57 46/1 * Y 0 0 44/3 YY 45/3 .58 Y Y45 0 / 44/2 Y45/8 4 ( 45/6 .72 43/7 .144 Y 45/7 0 Y * .73 45/1 0 0 43/6 43/8 * Y .70 .142 0* 0 Y 43/5 .71 0* Y .68 40/5 0 Y Y * 43/4 Y .69 43/10 40/4 0 *Y .66 40/6 YY* * Y 43 /1

59 8/ 5

603/19 * 598/3

603/4

603/3 * .125

60/19

0

0

16 3/ 60

80/16

.98

0

0

+

67 8/ 2

0

*

92/8

92/6

6 60 95 77/3 /2 /1 7

.14 3

.52 48/1

80 /1 4

60/18

80/12

603/25

.62 0 92/4

88/1 80/20

+

80/11

691/1

88/2

80/27 80/19

50/1

*

60/23

+

80/25

603/18691/3 691/2

Y

80/18 60/21

68/3

+

*

Y 48/2 *

+

80/13 70

50/3

678/ 13

50 .20/2 0 /4 0 53/3

.77 613/3 0 613/1 17 3/ 60 .64 *

0

80/30

0

80 /3 1

koridory dopravy pro mstn a œŁelovØ komunikace

27 0/ 21

DS2

26 /3

mstn a œŁelovØ komunikace

6 8 7 / 1

DS1,3,4,5

65 1/ 16

Vym ezen pl och, pr o kt er Øl ze pr Æ va k pozem køm a st avbÆ m vyvl ast ni t

Vymezen ploch VPS, opatłen a asanac

473/2 +

471 +

473/1 +

472 +

kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

Połizovatel: M TÆbor

BE¨ICE młtko

datum:

mtko:

04/2017

stupe:

1:5000

akce:

formÆt:

N`VRH parØ Ł.:

BE¨ICE Datum nabyt œŁinnosti:

OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen Datum: Raztko:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

VKRES VEEJN PROSPNCH STAVEB

vkres Ł.:

3

hranice a znaŁen stav

nÆvrh

hranice sprÆvnho œzem

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE młtko 1:5000 hranice zastavnØho œzem

VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝

hranice zastavitelnch ploch

hranice ploch płestavby

79/14 79/8

Y Y

*

.87

75/4

0

78/2

79/7 *

(

.21/1 0 0 70

(

+Y YY

Y

80/2 .94

Y

0

YY

Y

Y

75/5

Y

YY

(

80/4

.95

+

672/6 75/3 79/10 ( * .20/1

51

0

Y 075 + Y Y Y

Y

0

*

.89 79/11 * /10 .88 750 .65 .124 0 Y 79/4 Y 0 Y 0 * Y79/2

79/1

.47 0

79/6 * 75/7 .80

79/5

79/13

79/3 .93 Y

79/9.92 0 9 .91/

Y Y Y

+

.86

+

.96

0

0

6 / 5 7

0

075/2 .20/3 . 0 53/2 53/4( 50/2 (

80/10 +

80/29 +

71

+

60/11

*

53/5

. 6 0

*

605 *

603/12 .147

*

*

*

*

611

*

612

*

4 4/ 62

626 *

RI3

603/14

603/15 603/20

*

636 637 0

0

Y

0 Y YY

595

625/26 625/25 625/24

625/ 27

0

/7 657

+

657/8

585/58

692

585/53

548/1 548/2

547

543540 539

532

535

536

585/50 585/48

52 0/ 3

585/11 585/43

65 1/ 16

/7 51 65 1/ 6589/8 6

65 1/ 23

661 *

*

664 * *

+

+

139

27 0/ 70

112

+

116

10 4/ 11 05 104/174/1 3 270/64

104/16

U

92/12 +

119

124/3

291/2 120 117

293/4 * 292/3

142/2 +

124/6

+

128

*

U

131

121/2 121/1

U

270/39 122

270/49 U

270/43

270/42

129

.140 0

580

140 +

0

+

520/1 .

+

143 +

92/13 +

149/1 *

130

152/2

678/12 168

270/35

*

*

*

534/1

DS5

+

232

270/62

146

679/4

585/25

585/74

U

585/71

526

+

Y YY

+

519/1

585/54

249 172 247

+

.

515/3

515/4

.

.

270/1

515/5

585/79 .

.

U

515/12

233

269

585/83

585/22

+

465

509/2 +

321

466

585/67

+

651/28

*

460585/96

U

+

585/70

651/33

51 * 1 /1 4

467

+

585/99 U

511/13

2 / 585/9752 4

585/89

502

*

+

*

585/68

651/37

68 9/ 19

+

219/1

330 178/2 334

214

+

486

+ +

5 1 / 3 2 651/40

*

+

484/2 .

513/10 +

68 9/ 25

512/6 +

/2 94 66 5/ 47

513/19

+

513/18 +

+

7 5/ 69

3 / 4 2 9 6 399/ 6 1/ 65 694/4 399/6

399/8 +

+

8 / 7 9 3

5 5/ 3 6997/ 3

512/9 +

+

695/6 397/4 +

3 / 5 9 6

413/2 .

3 3 1 / 2

412/15 412/12

+

399/12 412/13

Y

680/1 270/87

Y

356/2 Y Y 680/2

356/3

U

212

Y

356/4 355

412/16 412/17 412/18 412/19 417

166/6

187

21 2194/4 3/ YY 2193/4 2Y

680/3

27 1 08 // 36 75

353

399/15 437/1 436/1 + + 39 9 430 /16 399/17 +

+

+

+

186

+

68 8/ 2 457

475/8 475/4

356/1

413/1 . /5 585/4 585 3 23 696/412/ 696/4

412/1

193 211

Y

354 2232/9 195

+

399/19

399/10 +

429

412/26

+

412/28

+

399/4408 +

399/14 +

68 9/ 34

+

+

412/29

+

+

U

412/33

403 412/20 412/21 412/8 21 + 9/ + 412/7 39 412/37 41 2/ 399/23 412/3 9 + + 399/22 412/25 412/34 399/28 412/10 + 399/27 399/24 + 399/30

397/16

397/10 512/4

1 1 / 3 1 5 /5 3 1 5

448

Y

213/1

Y

412/14

399/3399/9 399/11 + +

349

Y

+

2/4 662 462/7 463/3 / 463/4 8 463/2 476/1 463/6696/6 + 463/1 463/5 696/9 585/ 399/13 696 585/94 696/12696/13 27 585/95 + /10 412/22 696/11696/1 696/8 5 696/7 476 696/ 412/11 /2

475/9 399/7 + 68 9/ 26 47 68 5/7 9/ 31 6 8 9 / 2 68 8 397/12 9/ 397/13 32 397 689/3 3 /15 397/14

397/6

512/10

.

+

475/5 69 68 + 3 5 9/ 9/ 7 4 /9 27

+

513/17 513/14

+

484/5

1 4/ 69

512/7

512/8

1 399/5 9/ 39

46 +

.

585/3

48 270/

68 9/ 24

585/24 484/4

+

48 .4 483 /3 .

1 / 5 8 / 8 2 6 6 4

651/41

+

462 /10 462/4462/9 + + 455

166/7 185

348

441 585/98

270/89

184 346

U

+

651/35

345

585/102 449

183

344

41 0/ 27 5 7/ 68

4 .8 4 / 1

68 51 9/2 3/ 1 15 13 6 /1 89 6 /2 2

585/101

585/57

39 9/ 20

511/18 * 651/30

+

585/93

6 +

511/16

512/1

182 270/68

440 585/82

181

339

651/39

511/15 *

68 519/ 3/20 13

U

13 7/ 68

51 3/ 12

14 7/ 68

651/38 496 511/19

+

180

270/65

585/92

270/86 166/5

216 335

585/91

*

179

217/1

333

585/100

585/87

585/72

511/2

217/3

332

585/86

585/69

*

270/80

329

270/63

511/17

669

163

218

215

2 /1 187 16 / 7 8 6

+

164/4

164/2

178/1

240 237

2 7 0 6 / 8 4 7 0 / 1 0

651/36

511/10

245 328/1 328/2

222 1/1

511/9

246

327

687/8 687/9

461

+

164/3

250 585/81

159

251/1

325

585/65

508 651/26

221

2 5 1 / 2

324 U

+

220

219/2

234

510 65 651/31 1/ + 34

166/1 +

270/85

320

479

585/76 499

270/78 166/3

263 270/44

687/7

+

79 270/

13 1/ 65/16 9 68

6 7/ 68

U

585/64

+

+

DS4

224

264/2

*

485/2 585/55

651/29

166/4

177 264/1

585/78

651/27

166/2

175

515/9 515/7

651/25

+

585/85

.

68 9/ 6

156/2

227 238

314

515/10515/11 .

.

+

+

+

239

3 2 6

527

515/8

.

515/2

511/12

157

270/7 243

2 / 7 7 2

625/38

515/1

+

11 /1 1

+

155 625/58

+

*5

156/1

270/82

585/21 585/56

625/51 + 625/57

*

*

270/83

253

27 0/ 45 2 70 27 /47 0/ 46

U

+

+

92/14

255

585/60

585/49 625/44 + 625/50 + 625/53

270/74

260

+

679/5

270/84

2 9/ 67

585/46

625/47

270/29

Y YY

585/63

585/44

651/24 +

585/77

585/66

585/41

+

412/24

412/36

412/35

412/27

196 197

412/30 198

470/2 +

+

8

6

397/2

695/2

412/31

/

+

9

399/18 +

9 /2 89 5 6 3

/1 695 397/1

145

*

261

32 0/ 33 27 0/ 27

5 1 / 9 8 6

585/39 625/46

5 + 13 6 /9 89/ 18

149/2

67 9/ 3 27 0/ 76

147

585/36 585/37 585/38

62 5/ 45

68 9/ 13

152/1 +

170/6

585/35

+

513/8 +

270/57

170/7

270/34

270/81

270/61

585/34

62 5/ +36

687 /4

6 8 5 9/ 1 1 3 7 / 4

513/6

*

303 270/38 270/30

533

573

58 5/ 80

412/32

U

387/1 399/25 400/2

397/5

387/3 387/2

+

+

26 399/

3+ 99 /2 9

512/11 +

68 9/ 4

512/5

199

387/4 200

399/31 +

+

0 3 / 9 8 6

388/3 +

391/11

3 *9 1 / 1 3 397/20

397/7

391 /10

+

397/17 +

444 +

+

397/11 + 470/1

391/2

+

*

391 /9

391 /12

+

585/88

1 6 7* 7 0/ 8 5 / 3

136

270/36

585/33

65 1/ 42

513/7

/12 651 689/14

585/90

528

585/73

513/3 651/10 689/9

574

515/6

651/9

651/11 689/10

585 /42

+

+

270/51 270/53 270/54

312

U

68 9/ 23

651/20

+

585/32

170/2

270/73

575

519/2 519/3

*

651/21 651/22 651/8

4 3 / 5 2 6 33 5/ 62

+

576

585/31

657/6 657/9 *

651/19

270/60

134

657/5

+

67 9/ 1

27 0/ 77

651/14

+

170/4

577 68 51 9/ 3 12 /2

144

+

17 0/ 3

*

*

270/31

68 9/ 7

142/1

150

135

270/50 283/2

.141

585/40 579/1

585/30

126 92/10

270/52 270/67

+

U

625/ 28

0

270/37

U

585/14

*

124/5

270/71 678/10

293/2

522/1

DS3

585/1

657/11

270/66

SV1

.

292 /2

U

585/29

657/2

67 678/7 8/ 6

270/69

11 4 8/ 9 /1 5 67 678 0/ 27

*

291/3

*

(

U

571

660

0

293/3

522 /8

DS2

657/1

124/2

0

.41

Y

585/26

*

0

.54

8 8/ 67

*

*

391/6 397/18 391/1 0 ( .45 0

391 ( /14

39 5/39 3 1/ 8

391/5 (

395/4

395/2 396/3 396/2

396/1 395 /1

1 3/ 51

.85

522/5 0

.

*

656

(

*

72 0/ 27

3 / 8 4 6

.

657/3

12 4/ 1

108 107

0

292 /1

.56

Y

0

4 672/1 672/15 1 689/1 689/3

0

520/6 585/45

+

101 *

(

0

520/5

*

651/15

671/7

B1

295/1

.55

0

657/10

0

0 0

687/2

0

.59

693

+

.114

.43/1

(

Y 0

531/2

625/4

648/1 .112.111 .115/1 0 0 0 .113 640/2

+

*

*

585/47

0

92/9

10 * 0/3 100/4

U 671/17 .9/1 .31 671/20 .6 0 .1 .5 0 .8 12/10 0 0 0 .9/2 / ( 67 /13 2 0 0 8/ .7 0 0 0 11 2/ 671 671/4 ( 15/2 10 2 0 15/3 . 4 31/1 15/1 13/2 . ( . ( ( 104/3 13/1 9/1 . Y .38 290/1 30 29 . 0 5 9/2 . .51 4 0 270/58 ( 288/3 .32/1 Y . . 529/4 0 ( 290/3 270/4 531/5 0 ( 525/3 0 .30 Y 0 .3/2 104/2 Y 288/1 Y 0 0 672/13 .3/1 0 27 0 .4 0/ 0 0 270/20 2 0 . Y 8 Y 522/2 .29 .53 3/2 286 ( 0 .132 672/5 Y 0 . 0 102/4 104/4 531/4 Y 522/3 Y10 270/23. 102/3 529/5 . Y 4 .133 ( .131 ( 6731 270/13 / 1Y YY 0 10 0 ( 04 8 7 270/14 /104/8 .116 531/1 291/4 6 2727 2/ 0 0 5 0/ /2 Y Y 104/1 Y 2 2 Y8 4 10 7 531/3 Y Y 295/2 0/ Y 520/4 4 . ( /1 1104/11 .40 09 0 522/4 ( 104 529/1 104/12 /14 ( 293/1 270/55 104/9

19 5/ 58

*

651/17 657/4

0

.110 .109 640/3 0

*

270/56

28/1 .10/1

585/84

+

651/18

100/2

0 U

0

0

(

0

585/15 582/2 +

*

.50

(

80/28

40/20

95/3

95/2

.19

671/1

0/

.137 0 0 .10/2 0

55/2

585/7 594

0

.11

671/16 671 67 / / 8 6 78/8 15 678/4

397 /19

0

672/23

0

0

8 + 0/2 6

585/51

585/13

585 /5 12 85 /2 8

0

0

0

672/22

625/32

+

60/4 55/5

80/24

*

625/31

3/2 64 18 2/651/4 67.84

55/10

60/10

40/23

0

(

.136 0 55/3

*

16 5/ 58

651/1

.108.107.106 0

*

.15

25

0

6 / 2 0 1

0

648/2

40/1

0

55/6 58/1 0

55/8

67 2/ 3

585/61

625/39

+

.150 0

4 *0 / 1 5

585/52

642 643/1

80/ 7

585/59

625/35

Y

699/2 0 671/6 699/1 Y Y Y Y .17/3 22/1 .990 0 , 671/14 Y 22/3 21 9 .18 Y 0 .42 671/10 .13 15 0 0 20/1 71/ 0 .44/1 6 0 .12 67 4 0 0 .44/2 .14

55/1

*

625/40

625/29 Y

55/4

60/6

40/22

5 8 585/23 5 / 8

+

100 /1

*

60/8 (

4 124/ 9 678/

12 625/

639 640/10 640/1 640/6 640/4 640/9 .149 2 0 51/ 6 641/5 641/4 + 641/3 641/2 641/1

.102 .101 0 0 .103 .104 .105

*

*

U

84/1

0

*

*

(

671/11 23/1

*

672/2

0

.16/1 62/1

+

98/3 98/2 98/1

2 / 0 9 2

.127

9 .12

633/2

638

624/7

624/2

8 4/ 62 2 2 1 5/ 62 4/ 62

634/1

0

40/21

585/2

625/37 585/18 585/17 625/43 625/42

(

92/7

*

(

60 /9

80/15

*

41 5/ 62 +

624/6 *

627/2 624/3 ** * 603/31 * Y 603/8 .78 625/18 * 603/11603/10603/9 625/21 00 624/9 625/15 * .145 YY * * .128 * 9 0 .134 * 7 625/19 . 0 5 + 625/16 0 0 690/1 690/3 .130 Y24/ 0 625/17 625/23 * 625/7 6 0 672/19 625/20 * 625/9Y Y 672/16 Y .90 672/7 Y YY 0 625/30 672/11 . Y672/10 Y 625/6 . Y .Y .97, .81 Y + 651/3 0 0 Y 6 + 25 625/13 / +Y Y .83 .8214 634/4 690/2 634/5

.126

*

96

60/30 84/3 8 5 84/ 4 5/ 4 2/ 18

0

65/1

55/11 80/9

39

40/19

*

RI2

62 5/ 8

603/30 *

ZS1 62/2 .100 0

80/8

625/48

*

634/3

YY Y+

585/ 9 585/10

585/62

*

627/1

*

55/7

520 522/7 /7

4 0/ Y 69

Y

340/14 80/6

80/22

U *

60/1

60/29 55/17 55/15

(

3 2 / 0 8

603/21

630

40/17

49 5/ 62

8 2/ 67

*

629 Y

*

*

*

603/22

60/15

60 /1 4

95/5

1000/63

603/24

Y

40/13

8

625/52

Y

Y 40/16

*

Y Y0 /

585/20

617 616/1 619 618 * * *

*

YYY

*

40/12

Y Y

60/28 60/7 83/1 83 5 83/4 83/2 5/ 5 53 /1/1455/12 55/13 662/62/6 462/5 65/2 ( 55/9 62/3

40/10

*

YY

40/9

Y *

Y Y YY

40/11

*

8 1 / 0 4

*

Y Y

Y

40/8

4 /2 40

.121 0 603/2 6 2 / 3 0 6

603/7

603/13

Y*

+

*

Y

598/2

+

625/55

0

40/7 RI1 *

60 /1 3

27 0/ 21

608 609 * 610*

*

*

YY

60/16

*

27 0/ 88

607

*

0

Y

43/3 Y .67 Y 0 *

Y

/3 40

603/6

*

62 5/ 54

*

DS1

+

92 /1 1

599

603/23

20 2/ 67 29 3/ 60

*

*

+

92/2

60/25

678/ 13

*

603/5

*

615 Y

59 8/ 4 672/1 * 67 2 672/17 /2 1 625/56

92/3 677/2 95/4 80 /1 7

67 8/ 2

603/27

+

6 60 95 77/3 /2 /1 7

*

92/5

677 /1

603/1

0

6 0 3 / 2 8

614

603/3 * .125

92/ 1

60/24

60/17

60/12

.

.

603/4

60/26 60/22

+

80/ 21

59 8/ 5

603/19 * 598/3

+

60/20 80/1

.57 46/1 * Y 0 0 44/3 YY 45/3 .58 Y Y45 0 / 44/2 Y45/8 4 ( 45/6 .72 43/7 .144 Y 45/7 0 Y * .73 45/1 0 0 43/6 43/8 * Y .70 .142 0* 0 Y 43/5 .71 0* Y .68 40/5 0 Y Y * 43/4 Y .69 43/10 40/4 0 *Y .66 40/6 YY* * Y

92/8

92/6

60/19

0

0

16 3/ 60

80/16

.98

0

0

43 /1

0

*

26 /3

.14 3

.52 48/1

80 /1 4

60/18

80/12

603/25

.62 0 92/4

88/1 80/20

+

80/11

691/1

88/2

80/27 80/19

50/1

*

60/23

+

80/25

603/18691/3 691/2

Y

80/18 60/21

68/3

+

*

Y 48/2 *

+

80/13 70

50/3

80 /3 1

50 .20/2 0 /4 0 53/3

.77 613/3 0 613/1 17 3/ 60 .64 *

0

80/30

0

6 8 7 / 1

P/

473/2 +

471 +

473/1 +

472 +

kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

Połizovatel: M TÆbor

BE¨ICE młtko

datum:

mtko:

04/2017

stupe:

1:5000

akce:

formÆt:

N`VRH parØ Ł.:

BE¨ICE Datum nabyt œŁinnosti:

OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen Datum: Raztko:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

vkres Ł.:

VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝

1

hranice a znaŁen stav

nÆvrh

hranice sprÆvnho œzem

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE młtko 1:5000 hranice zastavnØho œzem

VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR hranice zastavitelnch ploch

PDN˝HO FONDU Zemdlsk pødn fond stav

zÆbor trval travn porost

ornÆ pøda

meliorovanØ œzemi

Lesn pødn fond zÆbor

LBC3

79/14 79/8

Y Y

*

.87

75/4

0

78/2

les

79/7 *

(

.21/1 0 0 70

(

+Y YY

Y

80/2 .94

Y

0

YY

Y

Y

75/5

Y

YY

(

80/4

.95

+

672/6 75/3 79/10 ( * .20/1

51

0

Y 075 + Y Y Y

Y

0

*

.89 79/11 * /10 .88 750 .65 .124 0 Y 79/4 Y 0 Y 0 * Y79/2

79/1

.47 0

79/6 * 75/7 .80

79/5

79/13

79/3 .93 Y

79/9.92 0 9 .91/

Y Y

Y

+

.86

+

.96

0

0

6 / 5 7

0

075/2 .20/3 . 0 53/2 53/4( 50/2 (

80/10 +

80/29 +

71

+

60/11

*

53/5

. 6 0

603/27 * *

605

*

*

607 608 609 * 610*

603/12 .147

*

*

*

611

*

612

*

0

9 .12

636

0

0

Y

0 Y YY

585 /5 12 85 /2 8

0

0

/7 657

+

55/2

657/8

72911/1

19 5/ 58

16 5/ 58

692

585/53

585/52

72951/4

585/15 582/2 +

548/1 548/2

547

543540 539

585/50

532

535

536

0,09ha

585/51

0,16ha

585/48

.59

52 0/ 3

65 1/ 16

*

/7 51 65 1/ 6589/8 6

*

664 * *

126 +

92/10 +

270/52

139

270/67

27 0/ 70

112

+

116

10 4/ 11 05 104/174/1 3 270/64

104/16

U

92/12 +

119

124/3

291/2 120 117

293/4 * 292/3

142/2 +

124/6

+

128

140 +

*

U

131

121/2 121/1

U

270/39

U

122

270/49 U U

270/43

270/42

129

.140 0

+

0

520/1 .

150 +

143 +

92/13 +

149/1

135

270/50 283/2

.141

585/40

*

130

152/2

678/12 168

270/35

170/4 *

72901/1

657/5 * *

+

+

651/9

651/11 689/10

/12 651 689/14

513/3 651/10 689/9

+

585/88

IP1

*

DS5

232

270/62

146

679/4

585/25

+

585/74

U

585/71

0,01ha

526

Y YY

585/46

625/47 +

Y YY

585/63

585/44

270/29

519/1

74610/3

585/54

270/82

249 172 247

.

515/6

+

515/3

515/4

.

.

270/1

515/5

527

585/79 .

.

515/2

U

515/12

233

269

585/83

585/22

+

465

509/2 +

0,61ha

321

72914/3

466

585/67

+

651/28

*

72941/4

+

460585/96

U

585/70

651/33

51 * 1 /1 4

467

+

585/99 U

511/13

2 / 585/9752 4

585/89

502

*

+

*

585/68

651/37

68 9/ 19

+

219/1

178/2 334

214

+

486

+ +

5 1 / 3 2 651/40

*

651/41 +

+

484/2

513/10 +

68 9/ 25

512/6 +

/2 94 66 5/ 47

513/19

+

513/18 +

+

7 5/ 69

8 / 7 9 3

+

+

695/6 397/4

5 5/ 3 6997/ 3

512/9

512/10

3 / 4 2 9 6 399/ 6 1/ 65 694/4 399/6

+

3 / 5 9 6

399/8 +

+

448

413/2 .

+

+

Y

3 3 1 / 2

412/15 412/12

+

399/12 412/13

186

Y

680/1

0,01ha

Y

+

+

270/87

356/2 Y Y 680/2

356/3

U

212

Y

356/4

72914/3

72944/5

412/16 412/17 412/18 412/19

355

166/6

187

0,12ha

21 2194/4 3/ YY 2193/4 2Y

680/3

27 1 08 // 36 75

353

417

399/15 437/1 436/1 + + 39 9 430 /16 399/17 +

475/8 475/4

356/1

+

68 8/ 2 457

+

213/1

Y

413/1 . /5 585/4 585 3 23 696/412/ 696/4

412/14

399/3399/9 399/11 +

349

Y

412/1

193 211

Y

354 2232/9 195

+

399/19

399/10 +

429

412/26

+

412/28

+

399/4408 +

+

397/16

397/10

68 9/ 34

+

+

412/29

+

+

U

412/33

403 412/20 412/21 412/8 21 + 9/ + 412/7 39 412/37 41 2/ 399/23 412/3 9 + + 399/22 412/25 412/34 399/28 412/10 + 399/27 399/24 + 399/30

399/14

72911/1 512/4

1 1 / 3 1 5 /5 3 1 5

585/3

2/4 662 462/7 463/3 / 463/4 8 463/2 476/1 463/6696/6 + 463/1 463/5 696/9 585/ 399/13 696 585/94 696/12696/13 27 585/95 + /10 412/22 696/11696/1 696/8 5 696/7 476 696/ 412/11 /2

475/9 399/7 + 68 9/ 26 47 68 5/7 9/ 31 6 8 9 / 2 68 8 397/12 9/ 397/13 32 397 689/3 3 /15 397/14

397/6

+

.

+

475/5 69 68 + 3 5 9/ 9/ 7 4 /9 27

+

513/17 513/14

512/8

484/5

1 4/ 69

512/7

LBC2

1 399/5 9/ 39

46 +

.

166/7 185

348

48 270/

48 .4 483 /3 .

68 9/ 24

585/24 484/4

+

.

1 / 5 8 / 8 2 6 6 4

68 9/ 23

441 585/98

270/89

184 346

585/102

U

+

651/35

345

72914/3

449

462 /10 462/4462/9 + + 455

183

344

41 0/ 27 5 7/ 68

4 .8 4 / 1

68 51 9/2 3/ 1 15 13 6 /1 89 6 /2 2

+

585/101

585/57

39 9/ 20

511/18 * 651/30

512/1

585/93

6 +

511/16 68 519/ 3/20 13

182 270/68

440 585/82

181

339

651/39

511/15 *

65 1/ 42

51 3/ 12

U

13 7/ 68

58 5/ 80

651/38 496 511/19

+

180

270/65

585/92

270/86 166/5

216 335

14 7/ 68

72901/1

179

217/1

333

585/100

585/91

*

217/3

332

585/87

585/72

511/2

72914/3

330

585/86

585/69

*

270/80

329

270/63

511/17

669

163

218

215

2 /1 187 16 / 7 8 6

+

164/4

164/2

178/1

240 237

2 7 0 6 / 8 4 7 0 / 1 0

651/36

511/10

245 328/1 328/2

222 1/1

511/9 651/26

246

327

687/8 687/9

461

+

164/3 0,21ha

250 585/81

508

159

251/1

325

585/65

221

2 5 1 / 2

324 U

+

220

219/2

234

510 65 651/31 1/ + 34

166/1 +

270/85

320

479

585/76 499

270/78 166/3

263 270/44

687/7

+

79 270/

13 1/ 65/16 9 68

6 7/ 68

U

585/64

+

+

DS4

224

264/2

*

485/2 585/55

651/29

166/4

0,12ha177 264/1

585/78

651/27

166/2

175

515/9 515/7

651/25

+

585/85

.

68 9/ 6

156/2

227 238

314

515/10515/11 .

.

+

+

+

239

3 2 6

72911/1

515/8

.

72941/4

511/12

157

270/7 243

2 / 7 7 2

625/38

515/1

+

11 /1 1

+

155 625/58

+

*5

156/1

75011/3

75051/5

585/21 585/56

625/51 + 625/57

*

*

270/83

253

27 0/ 45 2 70 27 /47 0/ 46

U

+

+

92/14

255

585/60

585/49 625/44 + 625/50 + 625/53

270/74

260

+

679/5

270/84

2 9/ 67

+

585/77

585/66

585/41

651/24

412/24

412/36

412/35

412/27

196 197

412/30 198

470/2 +

+

8

6

397/2

695/2

412/31

/

+

9

399/18 +

9 /2 89 5 6 3

/1 695 397/1

+

261

32 0/ 33 27 0/ 27

5 1 / 9 8 6

585/39 625/46

5 + 13 6 /9 89/ 18

145

*

67 9/ 3 27 0/ 76

147

585/36 585/37 585/38

62 5/ 45

68 9/ 13

149/2

152/1 +

170/6

270/61 534/1

+

LBK1

270/57

170/7

270/34

270/81

585/35

+

513/8 +

*

303 270/38 270/30

533

585/34

62 5/ +36

1 6 7* 7 0/ 8 5 / 3

136

270/36

585/33

513/6

585/90

528

573

6 8 5 9/ 1 1 3 7 / 4

513/7

574

170/2

270/73 270/51 270/53 270/54

312

U

687 /4

651/20

+

585/32

67 9/ 1

270/60

134

0,12ha

575

585/73

651/21 651/22 651/8

4 3 / 5 2 6 33 5/ 62

+

576

585/31

657/6 657/9 *

651/19

585 /42

+

519/2 519/3

651/14

+

74077/5

577 68 51 9/ 3 12 /2

144

+

17 0/ 3

*

*

270/31

68 9/ 7

142/1

+

579/1

585/30

0

270/37

580

625/ 28

*

270/66

124/5

270/71 678/10

293/2

U

U

657/11

SV1

67 678/7 8/ 6 0,12ha

.

292 /2

(

522/1

DS3

585/14

657/2

291/3

Y

585/26

585/1

72904/2

585/29

0,03ha

11 4 8/ 9 /1 5 67 678 0/ 27

661

270/69 0,02ha

8 8/ 67

1 3/ 51

*

0

*

522 /8

Y

DS2

0,01ha 571

660

522/5 0

.

585/43

*

657/1

124/2

0

72 0/ 27

3 / 8 4 6

LBC1

0

(

*

.54

0

293/3

292 /1

.56

520/6

0,17ha

585/11

*

.85

0

.

656

12 4/ 1

108 107

72911/1

.41

0,49ha

(

0

520/5

0,07ha

295/1

.55

0

693

+

B1

0

Y 0

531/2

625/4

657/3

*

*

585/45

0

101 U

*

4 672/1 672/15 1 689/1 689/3

671/7

671/17 .9/1 .31 671/20 .6 0 .5 0 .8 12/10 0 0 .9/2 / ( /13 2 0 0 8/ .7 0 0 0 11 671 ( 10 31/1 671/4 2 0 15/3 15/1 15/2 13/2 . . ( . ( ( 104/3 13/1 9/1 . Y .38 290/1 30 29 . 0 5 9/2 . .51 4 0 270/58 ( 288/3 .32/1 Y . . 529/4 0 ( 290/3 270/4 531/5 0 ( 525/3 0 .30 Y 0 .3/2 104/2 Y 288/1 Y 0 0 672/13 .3/1 0 27 0 .4 0/ 0 0 270/20 2 0 . Y 8 Y 522/2 .29 .53 3/2 286 ( 0 .132 672/5 Y 0 . 0 102/4 104/4 531/4 Y 522/3 Y10 270/23. 102/3 529/5 . Y 4 .133 ( .131 ( 6731 270/13 / 1Y YY 0 10 0 ( 04 8 7 270/14 /104/8 .116 531/1 291/4 6 2727 2/ 0 0 5 0/ /2 Y Y 104/1 Y 2 2 Y8 4 10 7 531/3 Y Y 295/2 0/ Y 520/4 4 . ( /1 1104/11 .40 09 0 522/4 ( 104 529/1 104/12 /14 ( 293/1 270/55 104/9

585/58

625/39

651/15 +

0 0

687/2

0

657/10

0

.114

IP3

.43/1

(

.10/1

585/84

585/47

72911/1

648/1 .112.111 .115/1 0 0 0 .113 640/2

+

*

270/56

28/1

*

92/9

10 * 0/3 100/4

0

0

80/28

40/20

U

(

(

585/7

*

651/17 657/4

0

0

65 1/ 23

0

595 594

*

.19

671/1

0/

.137 0 0 .10/2 0

100/2

0

27 0/ 77

0

651/18

.108.107.106 0

672/23

0

.11

8 + 0/2 6

+

.110 .109 640/3 0

0

625/ 27

80/24

*

585/59

625/35

625/31 585/13

55/5

40/23

0

0

*

.50

6 / 2 0 1

0

648/2

67 2/ 3

625/32

625/26 625/25 625/24

60/4

72951/4

95/3

95/2

0

+

+

.136 0 55/3 55/10

60/10

0

(

.1

651/1

3/2 64 18 2/651/4 67.84

*

671/16 671 67 / / 8 6 78/8 15 678/4

.15

25

0

67 2/ 4

Y

.150 0

40/1

672/22

75011/3

642 643/1

4 *0 / 1 5

0

55/6 58/1 0

55/8

625/40

625/29 Y

699/2 0 671/6 699/1 Y Y Y Y .17/3 22/1 .990 0 , 671/14 Y 22/3 21 9 .18 Y 0 .42 671/10 .13 15 0 0 20/1 71/ 0 .44/1 6 0 .12 67 4 0 0 .44/2 .14

55/1 80/ 7

4 124/ 9 678/

12 625/

639

100 /1

*

60/8

0

55/4

60/6

*

585/61

+

84/1

.16/1

62/1

U

2 / 0 9 2

.127

640/10 640/1 640/6 640/4 640/9 .149 2 0 51/ 6 641/5 641/4 + 641/3 641/2 641/1

.102 .101 0 0 .103 .104 .105

*

*

0

0,08ha

*

*

(

(

40/22

5 8 585/23 5 / 8

625/37 585/18 585/17 625/43 625/42

624/7

624/2

8 4/ 62 2 2 1 5/ 62 4/ 62

.126

637 638

624/6 *

(

+

98/3 98/2 98/1

671/11 23/1

*

672/2

65/1

92/7

*

(

60 /9

80/15

40/21

585/2

.100 0 55/11

80/9

*

*

41 5/ 62 +

627/2 624/3 ** * 603/31 * Y 603/8 .78 625/18 * 603/11603/10603/9 625/21 634/1 00 624/9 625/15 * .145 YY * * .128 * 9 0 .134 * 633/2 0,21ha 5 7 625/19 . 0 0,04ha + 625/16 0 0 690/1 690/3 .130 Y24/ 0 625/17 625/23 * 625/7 6 0 672/19 625/20 * 625/9Y Y 672/16 Y .90 672/7 Y YY 0 625/30 672/11 . Y672/10 Y 625/6 . Y .Y .97, .81 Y + 651/3 0 0 Y 6 + 25 625/13 / +Y Y .83 .8214 634/4 690/2 634/5

39

96

60/30 84/3 8 5 84/ 4 5/ 4 2/ 18

0

67 8/ 2

*

603/15 603/20

*

75011/3

80/8

U *

ZS1 62/2

72941/4

95/5

27 0/ 21

RI3

603/14

80/6

55/7

40/19

RI2

62 5/ 8

603/30 *

*

YY Y+

585/ 9 585/10

80/22

*

60/1

60/29 55/17 55/15

(

520 522/7 /7

*

*

634/3

Y

625/48

4 4/ 62

626 627/1

40/17

585/62

*

60/15

3 2 / 0 8

603/21

630

8

60/28 60/7 83/1 83 5 83/4 83/2 5/ 5 53 /1/1455/12 55/13 662/62/6 462/5 65/2 ( 55/9 62/3

60 /1 4

*

40/13

49 5/ 62

8 2/ 67

*

629

4 0/ Y 69

Y

Y 40/16

*

603/22

Y

Y

Y Y0 0,04ha / 40/14 3

625/52

*

603/24

*

*

*

60 /1 3

40/10

*

40/12

Y Y

YYY

60/16

Y Y YY

40/11

YY

40/9

Y *

585/20

617 616/1 619 618 * * *

*

Y Y

*

8 1 / 0 4

*

40/7 RI1 *

0,30ha Y 40/8

4 /2 40

.121 0 603/2 6 2 / 3 0 6

603/7

603/13

Y*

+

*

Y

598/2

+

625/55

0

*

*

YY

+

412/32

U

387/1 399/25 400/2

397/5

387/3 387/2

+

+

26 399/

3+ 99 /2 9

512/11 +

68 9/ 4

512/5

199

1000/63

*

0

Y

/3 40

603/6

*

43/3 Y .67 Y 0 *

Y

6 0 3 / 2 8

599

75800/2

603/23

20 2/ 67 29 3/ 60

*

*

DS1

92/2

60/25

27 0/ 88

603/5

*

615

59 8/ 4 672/1 * 67 2 672/17 /2 1 625/56

+

80 /1 7

92 /1 1

*

92/3 677/2 95/4

IP2

678/ 13

603/1

0

62 5/ 54

614

Y

603/3 * .125

92/5 +

60/17

6 60 95 77/3 /2 /1 7

16 3/ 60

603/4

92/ 1

60/24

677 /1

.

.

0

691/1

60/26 60/22

+

60/12

59 8/ 5

603/19 * 598/3

+

60/20 80/1

92/8

92/6

60/19

0

.57 46/1 * Y 0 0 44/3 YY 45/3 .58 Y Y45 0 / 44/2 Y45/8 4 ( 45/6 .72 43/7 .144 Y 45/7 0 Y * .73 45/1 0 0 43/6 43/8 * Y .70 .142 0* 0 Y 43/5 .71 0* Y .68 40/5 0 Y Y * 43/4 Y .69 43/10 40/4 0 *Y 0,04ha .66 40/6 YY * Y * 43 /1

*

80/16

.98

0

0

80/ 21

0

*

26 /3

.14 3

.52 48/1

80 /1 4

60/18

80/12

603/25

.62 0 92/4

88/1 80/20

+

80/11

603/18691/3 691/2

88/2

80/27 80/19

50/1

Y 48/2 *

60/23

+

80/25

.77 613/3 0 613/1 17 3/ 60 .64 *

Y

80/18 60/21

68/3

+

*

RBK1

+

80/13 70

50/3

80 /3 1

50 .20/2 0 /4 0 53/3

ochrannØ pÆsmo lesa

0

80/30

0

6 8 7 / 1

stav

387/4 200

399/31 +

+

0 3 / 9 8 6

388/3 +

391/11

3 *9 1 / 1 3 397/20

397/7

391 /10

+

397/17

397 /19

+

444 +

+

397/11 + 470/1

391/2

+

391 /9

391 /12

*

*

*

391/6 397/18 391/1 0 ( .45 0

391 ( /14

39 5/39 3 1/ 8

391/5 (

395/4

LBK2

395/2 396/3 396/2

395 /1

396/1

473/2 +

471 +

473/1 +

472 +

Koncepce uspołÆdÆn krajiny funkŁn

k doplnn

RBK

regionÆln biokoridor

LBC

lokÆln biocentrum

LBK

lokÆln biokoridor

IP

C-J

interakŁn prvek kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

hranice bioregionu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE

hranice BPEJ

BPEJ tłda ochrany 1,2

sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

3

kd BPEJ / tłda ochrany

BE¨ICE młtko

datum:

mtko:

04/2017

1:5000

stupe:

formÆt:

ODVODNN˝

akce:

parØ Ł.:

BE¨ICE Datum nabyt œŁinnosti:

76411

Połizovatel: M TÆbor

OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen Datum: Raztko:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR PDN˝HO FONDU

vkres Ł.:

6

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE

VKRES IR˝CH VZTAH młtko 1:25000 LEGENDA HRANICE A ZNA¨EN˝ STAV

N`VRH hranice sprÆvnho œzem

bezpeŁnost pÆsmo produktovodu

regionÆln SES

EPE¨

BE¨ICE

Z`ZNAM O ¨INNOSTI

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE sprÆvn orgÆn, kter P vydal

Połizovatel

Zastupitelstvo obce

M TÆbor

BE¨ICE OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing. Vlastimil Kłemen

Datum nabyt œŁinnosti:

Datum: Raztko:

kreslil:

vedouc projektant:

Ing. arch. Dagmar Buzu

Ing. arch. Jakub Medek msto:

Połizovatel: M TÆbor

BE¨ICE młtko

datum:

04/2017

stupe:

1:25000

akce:

formÆt:

ODVODNN˝ parØ Ł.:

ZEMN˝ PL`N BE¨ICE obsah:

vkres Ł.:

VKRES IR˝CH VZTAH

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.