ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL:


1 ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZ...
Author:  Marian Král

2 downloads 196 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


ÚZEMNÍ PLÁN

BOHUTÍN

POŘIZOVATEL:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ) TYRŠOVA 108, 261 19 PŘÍBRAM I OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: BC. VOJTĚCH VAVERKA

OBEC, PRO JEJÍŽ ÚZEMÍ JE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVÁN:

OBEC BOHUTÍN VYSOKÁ PEC ČP. 140, 262 41 BOHUTÍN STAROSTA: LADISLAV TUREK URČENÝ ZASTUPITEL PRO SPOLUPRÁCI S POŘIZOVATELEM: JIŘÍ TUREČEK Zpracováno v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PODLE § 52 ZÁK. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) Datum zpracování: leden 2019

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Seznam zkratek: BPEJ Bonitované půdně ekologické jednotky CO Civilní obrana EIA Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. EVL Evropsky významné lokality CHLÚ Chráněné ložiskové území MPZ Městská památková zóna NKP Národní kulturní památka NPÚ Národní památkový ústav OP Ochranná pásma ORP Obec s rozšířenou působností PO Ptačí oblasti PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa PÚR Politika územního rozvoje RP Regulační plán SEA Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. ÚAP Územní analytické podklady ÚP Územní plán ÚPD Územně plánovací dokumentace ÚPO Územní plán obce URÚ Udržitelný rozvoj území ÚS Územní studie ÚSES Územní systém ekologické stability VVN/VN Velmi vysoké napětí/Vysoké napětí ZPF Zemědělský půdní fond ZÚR Zásady územního rozvoje Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“.

stránka 2 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsah:

TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ A. B.

B.1

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ .............................................................................. 12 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ................................................................................................................... 12

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ ............................................................................................... 12

B.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ ................................................................................................. 12 B.2.1KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY ......................................................................................... 12 C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ .................................................................... 13

C.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY .................................................................................... 13 C.2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ ........................................................ 13 C.2.1 BYDLENÍ............................................................................................................................................... 13 C.2.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ .......................................................................................................................... 13 C.2.3

VÝROBA A PODNIKÁNÍ ........................................................................................................... 14

C.2.4

REKREACE .............................................................................................................................. 14 C.2.4.1 CESTOVNÍ RUCH, NEPOBYTOVÁ REKREACE.............................................................................. 14 C.2.4.2 INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - STAVBY PRO RODINNOU REKREACI ................................................ 14 C.2.4.3 HROMADNÁ REKREACE........................................................................................................... 14 C.2.4.4 AGROTURISTIKA...................................................................................................................... 14

C.2.5 DOPRAVA ............................................................................................................................................ 15 D.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ........................................ 15

E.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU CENTER A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ .......................................................................................................... 15

F.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY ......................................... 16

F.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH .................................................................................................... 16 F.2 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ ...................................................................................................................... 26 G.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ .... 27

G.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ............................................................................................ 27 G.1.1

SILNIČNÍ DOPRAVA ................................................................................................................. 27

G.1.1.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ............................................................................................................. 27 G.1.1.2 ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, CESTY V KRAJINĚ .............................................................................. 27 G.1.1.3 DOPRAVA V KLIDU .................................................................................................................. 27 stránka 3 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

G.1.1.4 DOPRAVNÍ VYBAVENOST ........................................................................................................ 28 G.1.1.5 PĚŠÍ DOPRAVA ........................................................................................................................ 28 G.1.1.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA ........................................................................................................... 28 G.1.1.7 HIPOSTEZKY ............................................................................................................................ 28 G.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ........................................................................................... 28 G.2.1

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ ....................................................................................... 28

G.2.2

SPOJE ..................................................................................................................................... 28

G.2.3

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ............................................................................................................ 28

G.2.4

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ................................................................................................ 28

G.2.5

ODKANALIZOVÁNÍ .................................................................................................................. 29

G.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ .......................................................................................................................... 29 G.4 CIVILNÍ OCHRANA................................................................................................................................ 29 H.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITI, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ....................... 30

H.1 PROMÍTNUTÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ .................................................. 30 H.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ............................................................................................ 31 H.3 PROSTOROTVORNÉ VAZBY .................................................................................................................. 31 H.4 PROSTUPNOST KRAJINY ...................................................................................................................... 31 H.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ................................................................... 31 H.6 REKREACE ............................................................................................................................................ 32 H.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ....................................................................................... 32 I.

VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ............................................. 33

I.1

OBECNÉ PODMÍNKY ............................................................................................................................ 33

I.2

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ............................................... 34

I.3

STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ....................................................................... 45 J.

K. L.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT .......... 45 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ .............................. 45 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI .......................................... 45

stránka 4 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

M.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ................................................ 46

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ...................................................... 47

O.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ...................................................... 47

2.1 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM..................................................................................................... 50 2.1.1

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE TÉŽ PÚR).......... 50

2.1.2

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÚR ............................................................................ 51

2.2 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ..................................................................................................................... 52 2.3 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ................................ 53 2.4 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ ............................................................................................................................................ 53 3.

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODST.5 a) - f) STAVEBNÍHO ZÁKONA................................................. 53

3.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53 ODST. 4 ...................................................... 53 3.2 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACI O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...................................... 53 3.3 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA .................................... 53 3.4 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY ....................................................................................................... 53 3.5 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ .................................................................................... 54 3.5.1

ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A PODMÍNEK PRO OCHRANU KULTURNÍCH, ARCHITEKTONICKÝCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT ................................................. 54

3.5.2

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH................................................................. 56

3.5.2

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ PLOCH PŘESTAVEB.......................................................................... 67

3.5.3

ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ..................................................................... 69

3.5.4

ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ............................................................. 70

3.5.4.1 ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY ............................................................................................. 70 3.5.4.2 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ............................................................... 74 3.5.4.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ ..................................................................................... 74 3.5.4.2.2 Spoje .................................................................................................................................... 75 3.5.4.2.2 Zásobování plynem ............................................................................................................... 76 3.5.4.2.3 Řešení zásobování vodou ...................................................................................................... 76 3.5.4.2.4 Řešení odkanalizování ........................................................................................................... 77 stránka 5 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

3.5.5 ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ............................................................................... 78 3.5.5.1 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ KRAJINY ................................................................................................. 78 3.5.5.2 ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY ................................... 79 3.5.5.3 PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ ................................................................... 81 3.5.5.4 ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

81

3.5.5.5 ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ ...................................... 82 3.5.5.6 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH REZERV .......................................................................... 82 3.5.5.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI .................................... 82 3.5.5.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE .......................................... 83 3.5.5.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

83

3.5.5.10 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ............................................ 83 3.5.5.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 3.5.6

ČÁST 83

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH........................................................................................ 83 P.

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHL. Č.500/2006 SB. ČÁST II ODST. 1a) - d).................... 84

P.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ ................. 84 P.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ............................................................................... 84 P.2.1

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ....................... 84

P.2.1.1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO APROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ........................................................... 84 P.2.1.2 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN ................................. 85 P,2.1.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 85 P.2.1.4 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT....................................................................... 85 P.2.1.5 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO ................................................................................. 85 P.2.1.6 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI ........................ 85

stránka 6 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

P.2.1.7 PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ...................................................... 85 P.2.1.8 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ ................ 85 P.2.1.9 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. .................................................................................................. 85 P.2.1.10 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

86

P.3

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA ................................. 86

P.3.1

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ...................................................................................................... 87

P.3.2

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.............................................................................. 90 Q.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ ................................................ 90

R.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ..................................................................................... 90

OBSAH VÝKRESOVÉ ČÁSTI VÝROKU P.1 P.2 P.3

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000

SCHÉMATA S.1 SCHÉMA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCHA A PLOCH PŘESTAVBY S.2 SCHÉMA POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

1: 10 000 1: 10 000

OBSAH VÝKRESOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7

KOORDINAČNÍ VÝKRES VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTR. ENERGIÍ A SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A KANALIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PŘÍRODA A KRAJINA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

1:5 000 1:100 000 1:5 000 1:5 000 1:5 000 1: 5 000 1:5 000

stránka 7 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN

BOHUTÍN

POŘIZOVATEL:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ) TYRŠOVA 108, 261 19 PŘÍBRAM I OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: BC. VOJTĚCH VAVERKA

OBEC, PRO JEJÍŽ ÚZEMÍ JE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVÁN:

OBEC BOHUTÍN VYSOKÁ PEC ČP. 140, 262 41 BOHUTÍN STAROSTA: LADISLAV TUREK URČENÝ ZASTUPITEL PRO SPOLUPRÁCI S POŘIZOVATELEM: JIŘÍ TUREČEK

Zpracováno v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PODLE § 52 ZÁK. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON)

TEXTOVÁ ČÁST stránka 8 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Opatření obecné povahy č. ……../201. Záznam o účinnosti: Správní orgán, který ÚP vydal: Datum nabytí účinnosti ÚP: Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Oprávněná úřední osoba:

Zastupitelstvo obce Bohutín MěÚ Příbram Odbor stavební úřad a územní plánování Oddělení územního plánování (Úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I Bc. Vojtěch Vaverka

Podpis:

Razítko:

stránka 9 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Bohutín Zastupitelstvo obce Bohutín jako příslušný orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 13 a příl. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.)

vydává

Územní plán Bohutín Obsahující: - Textovou část Návrhu Územního plánu Bohutín, která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy jako Příloha č. 1 - Grafickou část Návrhu Územního plánu Bohutín, která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy jako Příloha č. 2 ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Bohutín obsahuje: - Textovou část Odůvodnění Územního plánu Bohutín, která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy jako Příloha č. 3 - Grafickou část Odůvodnění Územního plánu Bohutín, která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy jako Příloha č. 4

Poučení Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 Správného řádu podat opravný prostředek.

______________________________ starosta obce

____________________________ místostarosta obce

stránka 10 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

SEZNAM PŘÍLOH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Příloha č.1

Textová část Návrhu Územního plánu Bohutín

Příloha č.2

Grafická část Návrhu Územního plánu Bohutín

Příloha č.3

Textová část Odůvodnění Územního plánu Bohutín

Příloha č.4

Grafická část Odůvodnění Územního plánu Bohutín

stránka 11 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešeným územím ÚP je správní území obce Bohutín tvořené čtyřmi historickými částmi (Bohutín, Havírna, Tisová a Vysoká Pec) na třech katastrálních územích a to k. ú. Bohutín (606685), k. ú. Vysoká Pec u Bohutína (606707) a k.ú. Tisová u Bohutína (606693). Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 30. 6. 2018. Zastavěné území je zakresleno ve výkrese Základního členění území P1 i v ostatních výkresech.

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Obec bude v souladu se strategickými záměry obce:  

zlepšovat kvalitu obytného prostředí s hodnotným přírodním a rekreačním zázemím a dobrou nabídkou vybavenosti, vytvářet podmínky i pro rozvoj podnikatelských aktivit v obci, které by přispěly ke stabilizaci obyvatelstva.

Obec bude nadále plnit roli místního obslužného centra a centra cestovního ruchu. V obci Bohutín je základním cílem stabilizace trvale bydlícího obyvatelstva.

B.2

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou přírodních, kulturních i civilizačních hodnot území, respektováním genia loci Obce a členité podbrdské krajiny. Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty:

B.2.1 KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY  

území s archeologickými nálezy významné dominanty, pohledové horizonty a osy B.2.2

   

PŘÍRODNÍ HODNOTY

územní systém ekologické stability (ÚSES) velkoplošná a maloplošná chráněná území významné krajinné prvky památné stromy

stránka 12 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUvelký podíl lesů v územíkvalitní zemědělská půda (třída ochrany 1 a 2)

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY

Obec Bohutín je centrálně položena v řešeném území podél silnice I. třídy I/18 , která prochází ve směru východ – západ částmi obce Vysoká Pec a Bohutín tvořené souvislou nízkopodlažní zástavbou. Směrem severním od této komunikační „páteře“ obce leží v části Bohutín významná část zástavby obce Bohutín. Jihozápadně od této „páteře“ v části obce Vysoká Pec se rovněž nachází souvislá zástavba. Jižně od uvedené dopravní „páteře“ je mezi části obce Vysoká Pec a Bohutín vklíněna část obce Tisová. Historická „centra“ (původní návsi) částí obce Bohutín se nacházejí v případě Vysoké Pece zhruba na této komunikační „páteři“, v případě Bohutína leží toto severně a v případě Tisové jižně. Významné dominanty (kostel, radnice, škola, historické mlýny, šachta Řimbaba), které tvoří genius loci obce, budou respektovány a nová zástavba jim nebude konkurovat. Územní plán dále posiluje význam Bohutína jako lokálního centra vybavenosti. Jednotlivá sídla řešeného území se budou i nadále rozvíjet v rámci obce, neboť srůstání jednotlivých částí obce je již uskutečněno. Samostatná lokalita „Rusalka“ na jižním okraji řešeného území se bude nadále rozvíjet ve stávajícím rozsahu jako oddělené území, jejíž dopravní napojení na vlastní obec Bohutín se nemění. Zástavba místní části Tisová se bude rozvíjet jako venkovská ve vazbě na historickou náves a původní zástavbu v této části obce

C.2

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny podmínky jejich plošného uspořádání.

C.2.1 BYDLENÍ Hlavní rozvíjející se funkcí v obci Bohutín je a bude bydlení, v přiměřené míře integrované s dalšími nerušícími funkcemi, zejména drobným podnikáním. Navrženy jsou zejména plochy pro bydlení, dále pro doplnění vybavenosti a plochy pro výrobu a skladování (lehký průmysl, zemědělská výroba). Všechny rozvojové lokality pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území, případně jsou využity volné plochy uvnitř zastavěného území. Podmínky prostorové regulace jsou stanoveny tak, aby byl v maximální míře respektován charakter stávající zástavby a zástavba byla co nejlépe začleněná do krajiny, aby nedošlo k narušení krajinného rázu a aby byly dány podmínky pro rozvoj kvalitního obytného prostředí. Součástí ploch pro obytnou zástavbu musí být plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích.

C.2.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ Obec je lokálním centrem vybavenosti a cestovního ruchu. Zařízení občanského vybavení, zejména veřejné infrastruktury, jsou územním plánem stabilizována. V sousedství školy je navržena nová plocha Z30 pro umístění veřejného parkoviště pro potřeby návštěvníků školy, kostela a hřbitova. Vedle Vysokopeckého rybníka je v rámci ploch přestavby P03 navržena plocha pro občanské vybavení (zatím blíže nespecifikovaného) či veřejnou zeleň a jižně od stávajících bytových domů v části Vysoká Pec je na

stránka 13 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ploše přestavby P01 navržena plocha vymezená pro vybudování nerušícího zařízení občanského vybavení (např. domov důchodců, dům s pečovatelskou službou). Další vybavenost může být při dodržení podmínek uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití umísťována v plochách obytné zástavby. Stávající funkční plochy sportu a tělovýchovy jsou územním plánem stabilizovány.

C.2.3 VÝROBA A PODNIKÁNÍ Výrobní a rozsáhlejší podnikatelské aktivity jsou soustředěny především na severovýchodním okraji obce Bohutín, část Vysoká Pec a na východním okraji stávající zástavby v části obce Bohutín, kde se nachází stávající zemědělský areál. V dalších částech obce územní plán jejich rozvoj neumožňuje, aby nedocházelo k narušování kvality obytného prostředí. Pro rozvoj výroby a rozsáhlejší podnikatelské aktivity jsou navrženy především plochy navazující na stávající využívané areály – jedná se o plochy změn Z13, Z14 a Z15. Stávající plochy pro výrobu, které se nacházejí v sousedství obytné zástavby, musí být od ní odděleny pásem zeleně. Plocha pro výrobu a podnikání situovaná na jižním okraji části Tisová je územním plánem stabilizována. Stávající výrobní areály nemají stanoveno pásmo hygienické ochrany, proto negativní účinky provozovaných činností nesmí překročit hranice areálu nebo plochy s rozdílným způsobem využití, ve které jsou umístěny. Areál zemědělské výroby v části Bohutín je stabilizován, další výrobní plochy zde jsou zde navrženy tak, aby celý areál doplnily v nejnutnějším potřebném rozsahu.

C.2.4 REKREACE C.2.4.1 CESTOVNÍ RUCH, NEPOBYTOVÁ REKREACE Územní plán podporuje rozvoj zařízení cestovního ruchu - stravovací a ubytovací zařízení, agroturistická zařízení, parkoviště pro návštěvníky. Pro rekreační vyžití i pro místní pěší a cyklistickou dopravu stabilizuje územní plán stávající rozsáhlou síť cest v krajině a na vhodných místech ji doplňuje; zejména vytváří nové propojení v severojižním směru v části obce Bohutín. Požadováno je rovněž doplnění stromořadí podél této cesty. C.2.4.2 INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - STAVBY PRO RODINNOU REKREACI V krajině na území obce Bohutín je stávající chatová zástavba (stavby pro rodinnou rekreaci zapsané v katastru nemovitostí) stabilizována. Možná je jejich údržba, nástavby a přístavby povoleny pouze v rozsahu platných předpisů. Část stávající rekreační zástavby zařazena do ploch přestaveb (z rekreační na obytnou) – jedná se o plochu P02. Nová výstavba staveb pro rodinnou rekreaci se nedoporučuje. V odůvodněných případech nové stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném a zastavitelném území obce musí mít výhradně charakter staveb pro trvalé bydlení. C.2.4.3 HROMADNÁ REKREACE Zařízení pro hromadnou rekreaci jsou stabilizována, další navržena nejsou. C.2.4.4 AGROTURISTIKA Nová zařízení je možné umísťovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití např. v plochách zemědělské výroby.

stránka 14 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

C.2.5 DOPRAVA Územní plán přebírá z nadřazené ÚPD (ZÚR Středočeského kraje) návrhový koridor pro přeložku silnice I. třídy I/18 (stavba D035 – přeložka silnice I/18 – úsek Bohutín – Příbram – Dubno) jižně od obce.

D. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Bude zachována stávající urbanistická struktura sídel a jejich celkový obraz. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby nová zástavba co nejméně narušila panorama obce při dálkových pohledech - v okrajových, pohledově exponovaných plochách se předpokládá pouze nízkopodlažní zástavba. Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny podmínky jejich prostorového uspořádání. Povolovaná výstavba musí být v souladu se strukturou zástavby, která je uvedena v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití. Stanovují se tyto základní typy prostorové struktury, které jsou vymezeny ve schématu S1: Částečně uspořádaná struktura zástavby - pokud to dovolí územní podmínky, musí být stavby s hlavním využitím umísťovány ve vazbě na veřejná prostranství při obvodu plochy a tím je hmotově spoluutvářet, nemusí však veřejná prostranství stavebně vymezovat. Ostatní stavby mohou být umístěny libovolně. Rostlá struktura zástavby - stavby musí být umisťovány v souladu s historickými principy osazování a prostorové orientace staveb v Podbrdském regionu. Rozptýlená struktura zástavby - stavby umístěné ve volné krajině s minimalizací vzájemných pohledových vazeb. Individuálně stanovená struktura zástavby - pokud to dovolí územní podmínky, musí být stavby umisťovány v souladu s existující strukturou zástavby na sousedních pozemcích, pokud jsou s ní přístupné ze stejného veřejného prostranství (ulice). V případě sousedství s více různými strukturami, přístupnými z téhož veřejného prostranství (ulice), lze vyjít z kterékoli z nich. V ostatních případech není struktura zástavby stanovena.

E. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU CENTER A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Vyjmenovaná veřejná prostranství budou využívána v souladu se stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití. Veřejná zeleň na těchto prostranstvích bude chráněna a doplňována. Parter veřejných prostranství bude vybaven s ohledem na potřeby setkávání lidí, odpočinku, osvětlení, bezpečných her dětí, bezpečnosti dospělých, parkování. Základní systém veřejných prostranství v obci Bohutín tvoří tato veřejná prostranství:   

prostranství před budovou Obecního úřadu prostranství před školou a kostelem Sv. Máří Magdalény prostranství původní návsi v části Bohutín

Z toho centrální funkci s koncentrací služeb veřejného vybavení plní v obci:  

prostranství před budovou Obecního úřadu prostranství původní návsi v části Bohutín

stránka 15 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základním veřejným prostranstvím v Bohutíně je:  prostranství před školou a kostelem Sv. Máří Magdalény  prostranství původní návsi v části Bohutín

Základním veřejným prostranstvím ve Vysoké Peci je:   

prostranství před Obecním úřadem prostranství kolem šachty Řimbaba prostranství před restaurací u silnice I/18 včetně veřejné zeleně na protilehlé straně

Základním veřejným prostranstvím v Tisové je: 

prostranství původní návsi

F. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Nové rozvojové plochy pro zástavbu jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území a jsou využívány volné enklávy v území, nejsou zakládána zcela nová jádra zástavby v krajině. Maximální ohled je brán na ochranu krajiny a její nezastavitelnost (s výjimkou přípustných staveb v plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavitelném území), při současném umožnění rozvoje „měkkého“ cestovního ruchu („měkkým“ cestovním ruchem je například agroturistika, pěší turistika, cyklistika a další aktivity cestovního ruchu realizované v souladu s podmínkami stanovenými tímto územním plánem).

F.1

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy v zastavěném i nezastavěném území: Z02 BOHUTÍN, BŘEZINA smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)

Z03 BOHUTÍN, SEVEROZÁPADNĚ OD ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma VN vedení  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,

stránka 16 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUvětrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) lokalita není vhodná k zástavbě RD, ale je využitelná jako zahrada (např. sousedního RD)

Z04 BOHUTÍN, ZÁPADNĚ OD ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma VN vedení  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu ze stávající i navrhované plochy výroby a skladování – zemědělství  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Z05 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci Z07 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU III smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z08 až Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)

stránka 17 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) respektování záplavového území

Z08 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU IV smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 a Z09 až Z12) Z09 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU V smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z08 a Z10 až Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu Z10 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VI smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy: stránka 18 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

   respektování ochranného pásma IS respektování lokálního biokoridoru rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z05 až Z09 a Z11 až Z12) respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku

Z11 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VII smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování lokálního biokoridoru  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z10 a Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu z navržených ploch výroby a skladování - průmysl Z12 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VIII smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  r respektování ochranného pásma IS  respektování lokálního biokoridoru

stránka 19 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

 

rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z11) respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu z navržených ploch výroby a skladování - průmysl

Z13 BOHUTÍN, VÝCHOD I Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z14 a Z15)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Z14 BOHUTÍN, VÝCHOD II Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z13 a Z15)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)

stránka 20 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrespektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navržených lokalit na navazující stávající obytnou zástavbu

Z15 BOHUTÍN, VÝCHOD I Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z12 a Z13)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navržených lokalit na navazující stávající obytnou zástavbu Z16 VYSOKÁ PEC, SEVEROVÝCHOD smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů Z17 VYSOKÁ PEC, VOKÁČOVSKÝ RYBNÍK smíšená obytná (PO) stránka 21 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa Z18 VYSOKÁ PEC, POD LESEM smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Z19 VYSOKÁ PEC, NA DLOUHÝCH smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Z20 TISOVÁ, U LESA I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Z21 TISOVÁ, U LESA II smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Z23 TISOVÁ, PROLUKA JIH smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa

stránka 22 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU  

respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci

Z24 TISOVÁ, ZÁPAD smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci Z25 BOHUTÍN, JIH I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování ochranného pásma VN  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním regulačního plánu (společně s plochou Z26)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  dopravní připojení plochy bude realizováno výhradně prostřednictvím místních komunikací a stávajících sjezdů na silnici I/18 – nebudou zřizována nová přímá připojení na silnici I/18  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  v rámci schvalovacích řízení bude doložen vliv hluku ze stávající plochy občanského vybavení – sport a rekreace (v případě stacionárních zdrojů hluku) na navržené objekty bydlení  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu

stránka 23 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (společně s plochou Z26)

Z26 BOHUTÍN, JIH II smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování ochranného pásma VN  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  v rámci schvalovacích řízení bude doložen vliv hluku ze stávající plochy občanského vybavení – sport a rekreace (v případě stacionárních zdrojů hluku) na navržené objekty bydlení  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním regulačního plánu (společně s plochou Z25)  výstavba v ploše Z26 může být započata až v okamžiku, kdy v ploše Z25 překročí součet ploch pozemků s již zkolaudovanými stavbami 70% celkové výměry lokality Z25  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (společně s plochou Z26) Z27 BOHUTÍN, U LITAVKY smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování zátopového území  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci Z28

BOHUTÍN, ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL I

stránka 24 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Plochy výroby a skladování - zemědělství (ZE) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Z29 BOHUTÍN, ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL II Plochy výroby a skladování - zemědělství (ZE) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Z30 BOHUTÍN, U ŠKOLY Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  dopravní připojení plochy bude realizováno výhradně prostřednictvím místních komunikací a stávajících sjezdů na silnici I/18 – nebudou zřizována nová přímá připojení na silnici I/18 Územní plán navrhuje tyto plochy přestavby: P01 VYSOKÁ PEC, POD BYTOVKAMI plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie P02 VYSOKÁ PEC, U VOKÁČOVSKÉHO POTOKA smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)

stránka 25 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrespektování lokálního biokoridoru

P03 VYSOKÁ PEC, U VYSOKOPECKÉHO RYBNÍKA plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie  respektování ochranného pásma silnice I. třídy I/18  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v případě využití území pro objekty mající status chráněného venkovního prostoru stavby bude zohledněn v rámci schvalovacího řízení navržených staveb vliv hluku z pozemní komunikace (silnice I/18) na navrženou stavbu P04 BOHUTÍN, ZA BYTOVKAMI plochy dopravní infrastruktury podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma vedení VN  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  P05 TISOVÁ, U BENDŮ smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navazující stávající plochy výroby a skladování - zemědělství v případě provozů s hlukovou zátěží na navržené bydlení  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  veškeré případné náklady vynaložené na snížení negativních účinků dopravy budou řešeny na náklady investorů v předmětné lokalitě

F.2  

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně tvoří především plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích (plochy ZV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) a zeleň přírodního charakteru v zastavěném území (ZP). Samostatně vymezené stabilizované plochy veřejné zeleně s vysokým významem pro kvalitu veřejného prostoru jsou:

stránka 26 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

 parčík před Obecním úřadem  parčík u Vysokopeckého rybníka U nově navržené zástavby na přechodu do krajiny je podmínkou pro její realizaci výsadba střední a vysoké zeleně. V nově navržených zastavitelných a přestavbových plochách budou vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích minimálně v rozsahu odpovídajícím zákonným předpisům.

G. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ G.1

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

G.1.1

SILNIČNÍ DOPRAVA

Současná silniční síť tvořená silnicemi I/18 Příbram – Rožmitál pod Třemšínem a III/1914 Bohutín – Narysov je v území stabilizována a je respektována. Územní plán dále přejímá ze ZÚR Středočeského kraje návrhový koridor pro přeložku silnice I/18 (stavba D035, úsek Bohutín – Příbram – Dubno) jižně od obce. Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených ploch nebo vlastních objektů. Územní plán nově vymezuje plochu pro parkování návštěvníků u školy v Bohutíně (určenou pro využívání návštěvníky ZŠ, kostela Sv. Máří Magdalény a hřbitova) a dále plochy pro parkování v prostoru bytových domů na Vysoké Peci a v Bohutíně. Návrhový koridor přeložky silnice I/18 (plocha R01) je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.

G.1.1.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Současný systém místních komunikací je v území plně stabilizován a realizován. Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou napojeny na systém místních komunikací. Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu nově navržených lokalit zástavby jsou navrženy v případech, kdy je řešení jednoznačné. V ostatních případech bude dopravní obsluha řešena následnou dokumentací (např. územní studií). Pro zlepšení dopravní obsluhy ve stávající zástavbě je navržena nová MOK v Bohutíně západně od zemědělského areálu. Navržená místní komunikace (plocha přestavby P04) je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. G.1.1.2 ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, CESTY V KRAJINĚ Krajina je prostupná díky poměrně husté síti cest v krajině. Doplněna je řada nových cest a chybějících propojení, obnova zaniklých cest, či úprava a rozšíření cest stávajících. Nové účelové komunikace jsou zařazeny do ploch změn v krajině. Další cesty je možné dle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

G.1.1.3 DOPRAVA V KLIDU Stávající parkoviště jsou stabilizována, doplněna budou v rámci ploch veřejných prostranství zřízením parkovacíchS stání u bytových domů na Vysoké Peci a v Bohutíně a u zařízení občanského vybavení (škola, kostel Sv. Máří Magdalény, hřbitov) v Bohutíně.

stránka 27 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených ploch nebo vlastních objektů a areálů.

G.1.1.4 DOPRAVNÍ VYBAVENOST Dopravní vybavenost není v obci umístěna a není ani územním plánem navrhována. G.1.1.5 PĚŠÍ DOPRAVA Chodníky ve stávající zástavbě, zejména podél průtahů silnic budou doplňovány v rámci ploch stávajících veřejných prostranství a ploch silniční dopravy. V území je síť pěších turistických tras vedených po stávajících účelových komunikacích i lesních pěšinách, výjimečně i po silnicích. G.1.1.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA Cyklistické trasy jsou vedeny převážně po silnicích III. třídy a MOK, výjimečně i I. třídy. G.1.1.7 HIPOSTEZKY Hipostezky je možné zřizovat v rámci ploch v nezastavěném území, s ohledem na zájmy ochrany přírody.

G.2

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

G.2.1

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Koncepce řešení Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám obce. Pro navrhovanou zástavbu jsou navrženy nové trafostanice a výměna či posílení některých stávajících trafostanic. Některé menší zastavitelné plochy lze napojit ze stávajících trafostanic nebo rozvodů NN. Nově navržená zástavba respektuje stávající rozvodná zařízení, případně je navrženo jejich přeložené. Rozvody NN a VN v nově navržených lokalitách budou vedeny v zemi. G.2.2

SPOJE

Koncepce řešení Navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť, která je ve všech sídlech řešeného území. Trasy všech sdělovacích kabelů a radioreléových tras, včetně jejich ochranných pásem jsou návrhem respektovány, popřípadě bude v dalším stupni dokumentace navržena jejich přeložka. Další vysílače mobilních operátorů územní plán nenavrhuje. Jejich případné umísťování musí být v souladu s podmínkami funkčního a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití. V nezastavěném území je jejich umísťování nepřípustné. G.2.3

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Vzhledem k ekonomické nerentabilnosti (vzdálenost nejbližšího připojovacího bodu, celková efektivita), není plynofikace území řešena.

G.2.4

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU stránka 28 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Koncepce řešení Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu z příbramského vodárenského systému. Vodovodní síť je zásobována z VDJ Kozičín u úpravny vody Kozičín. Z tohoto VDJ (2*1000 m3) je voda gravitačně rozváděna do města Příbrami. Pod obcí Kozičín je vyvedena odbočka do distribuční skupiny Bohutín – Tisová – Láz. Na této odbočce je umístěna zrychlovací čerpací stanice „Bohutín – ATS pod Kozičínem“. Z této ATS jsou zásobovány obce Bohutín a Láz. Celkově je vodovodní síť v obci Bohutín řešena jako zokruhovaná a částečně větvená, v místní části Tisová pouze jako větvená. Územní plán předpokládá napojení zastavitelných ploch a ploch přestavby v uvedených sídlech na stávající vodovodní síť. Konkrétní řešení zásobování v jednotlivých rozvojových plochách bude předmětem dalšího stupně dokumentace. Navržená zástavba musí respektovat stávající vodovodní řady i přivaděče a jejich ochranná pásma.

G.2.5

ODKANALIZOVÁNÍ

Splaškové vody Obec Bohutín je částečně odkanalizována (část Vysoká Pec) a napojeno na centrální ČOV u Vokáčovského rybníka. Čistírna je kapacitně připravena pro celou obec (kapacita ČOV je 2320 EO, stávající stav – 1783 obyvatel, navrhované navýšení – 355 obyvatel, předpokládaný konečný počet obyvatel - 2138 ). Stávající zástavba i zastavitelné plochy v obci budou napojeny na obecní kanalizaci a ČOV, jejíž kapacita je zcela dostačující. V okrajových lokalitách obce, kde není napojení na obecní ČOV vzhledem ke vzdálenosti ekonomicky reálné, bude odkanalizování řešeno individuálně (především s využitím domovních ČOV, eventuálně jímek na vyvážení). Srážkové vody Srážkové vody z objektů budou likvidovány vsakem na pozemku majitele nemovitosti. Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do stávajících vodotečí nebo vsakovacích objektů alternativně odváděny s využitím přírodní i umělé retence mělkými stokami či otevřenými mělkými příkopy do vodních toků. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny lapače štěrku, ropných látek a vybudovány usazovací nádrže.

G.3

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Obec má vyhovující základní veřejné občanské vybavení. Plochy pro toto vybavení jsou územním plánem stabilizovány. Nové samostatné plochy pro občanské vybavení jsou navrženy v rámci ploch přestavby a to plochy P01 a P03. Nové stavby a zařízení pro občanskou vybavenost lze umísťovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Přednostně bude občanské vybavení umísťováno k vyjmenovaným plochám veřejných prostranství s centrální funkcí.

G.4

CIVILNÍ OCHRANA

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní ■ Obec Bohutín má vymezeno záplavové území říčky Litavky, které návrh ÚP respektuje. Zóny havarijního plánování v řešeném území stránka 29 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

■ V řešeném území není vymezeno pásmo havarijního plánování. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí ■ V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Krátkodobé ukrytí obyvatel zajistí sklepní prostory jednotlivých rodinných domů. Evakuace obyvatel ■ V případě evakuace budou obyvatelé obce shromážděni v prostoru před budovou ÓÚ. Zásobování obyvatel vodou ■ Obec Bohutín je zásobovaná pitnou vodou z veřejného vodovodu, v případě havárie vodovodní sítě bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou cisternami. Požární ochrana ■ Obec je napojena na veřejný vodovod, který není využíván jako požární vodovod. Jako zdroj vody k hašení jsou uvažovány rybníky Vysokopecký a Vokáčovský, které se nachází na území obce. Zájmy obrany státu ■ Požadavky MO ČR jsou v návrhu ÚP zapracovány.

H. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITI, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN H.1

PROMÍTNUTÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

Plochy nezastavěného území Tyto plochy jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na: plochy přírodní (PP) - s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany přírodních prvků; přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky ochrany přírody a jejich nejbližší okolí (v případě obce Bohutín se jedná o vybrané plochy systémů ekologické stability -zejména regionální a nadregionální biocentra), tyto plochy jsou vymezeny především v jižní části území, plochy lesní (PL) - s potenciálem lesnické produkce - tj. území lesnicky obhospodařované, tyto plochy jsou umístěny v jižní a severní části území. plochy zemědělské (PZ) - s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenzivních forem obhospodařování - tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované, tyto plochy jsou umístěny v jižní a severní části území. Pro tyto plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro jejich využití, které jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny. Plochy v nezastavěném území jsou nezastavitelné, s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy změn v krajině Územní plán nenavrhuje plochy změn v krajině. Nepobytová rekreace ve volné krajině Územní plán nenavrhuje plochy pro nepobytovou rekreaci v krajině. Cesty v krajině

stránka 30 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán nenavrhuje nové cesty v krajině.

H.2

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Návrh územního plánu obce upřesňuje vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability a vymezuje lokální prvky. Všechny navržené části ÚSES jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy. Regionální prvky ÚSES RBC 874 Kosov - nadregionální biocentrum, jižně od obce Bohutín část Bohutín (k.ú. Bohutín). Napojuje se na nadregionální biokoridor RK 257. Lokální prvky ÚSES LBC LBC LBC LBC LBC LBC LBC

Achačův mlýn Lipový luh Park Litavka V rybníce Vokáčovský rybník Vysokopecký rybník U Tisové

H.3

PROSTOROTVORNÉ VAZBY

Pohledově dominantními prvky, které nesmí být znehodnoceny nevhodnou zástavbou, jež by konkurovala v dálkových pohledech na obec těmto stavbám, jsou:  

kostel Sv. Máří Magdalény v Bohutíně budova základní školy v obci

H.4

PROSTUPNOST KRAJINY

Cestní síť Stávající cestní síť je územním plánem stabilizována. Územní plán dále navrhuje doplnění nových cest, případně obnovu zaniklých cest, které jsou zařazeny do ploch změn v krajině. Další cesty je možné zřizovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenými zvěří a dočasná oplocení pastvin). Přípustné je stávající oplocení pozemků v krajině s kulturou „zahrada“. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.

H.5

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

stránka 31 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Na území obce Bohutín se nachází záplavové území Litavky (plocha Q100), které je respektováno. Do záplavového území není navrhována žádná zástavba. Pro snížení dešťového odtoku bude využita přirozená i umělá retence území. V rámci návrhu ÚP jsou dále navržena opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami:  podél koryta vodních toků a vodních ploch je nutné zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) - pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku;  navržena jsou opatření zvyšující retenční kapacitu území - vyhrazení dostatečně širokých pásů pozemků podél drobných vodních toků a v okolí sídel smíšeným funkcím (index p - přírodní, e zvyšování retenční schopnosti území). V plochách smíšeného nezastavěného území s indexy „p“ a „o“ budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. Vyhrazením dostatečně širokých pásů smíšeným funkcím se umožní provedení revitalizace vodních toků, event. výstavba retenčních nádrží apod.;  v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené/umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době přísušku).

H.6

REKREACE

Rekreace rodinná a individuální V řešeném území je možná výstavba staveb pro rodinnou rekreaci v plochách s rozdílným způsobem využití:  

stávající lokalita IR na severovýchodním okraji Vysoké Pece při říčce Litavce stávající lokalita IR v severozápadní části Vysoké Pece při říčce Litavce

Rekreace hromadná Plocha pro hromadnou rekreaci není v území navržena. Sport a rekreace Pro sport a rekreaci stabilizuje územní plán tyto plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport:   

Koupaliště a fotbalové hřiště se zázemím v Bohutíně Rekreační plochy kolem Vysokopeckého rybníka Tenisové kurty se zázemím v Bohutíně

Územní plán zachovává stabilizovaný systém turistických tras na stávajících cestách.

H.7

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území se nacházejí historická ložiska nerostných surovin včetně evidovaných dobývacích prostor (důl Řimbaba, důl 25.února, některé historické šachty menšího rozsahu a významu.) Do území obce zasahuje CHLÚ Březové Hory - Vysoká Pec č. 51472000 stanovené pro ložisko polymetalických kovů. Území obce je dotčeno poddolovanými územími, tj. územím s nepříznivými inženýrsko–geologickými poměry. stránka 32 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Celé správní území obce Bohutín je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy bydlení PO plochy smíšené obytné Plochy občanského vybavení VV veřejné vybavení SR sport a rekreace OST ostatní Plochy rekreace IR individuální rekreace Plochy výroby a skladování ZE zemědělství PR průmysl OB obchod Plochy technické infrastruktury TI technická infrastruktura Plochy veřejných prostranství VP veřejná prostranství VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy Plochy vodní a vodohospodářské PV plochy vodní vodohospodářské Plochy zemědělské PZ plochy zemědělské Plochy lesní PL plochy lesní Plochy přírodní PP plochy přírodní Plochy dopravní

I.1

OBECNÉ PODMÍNKY

Při rozhodování ve všech plochách s rozdílným způsobem využití musí být splněny jak podmínky využití ploch, tak podmínky jejich prostorového uspořádání. Pro podmínky využití ploch platí: Hlavní využití stanoví plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití. Je-li u plochy stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoli z nich. stránka 33 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch. Podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li podmínky splněny, jde o nepřípustné využití. Nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné. Pro podmínky prostorového uspořádání platí: Novostavby musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu. Úpravy stávajících staveb lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového uspořádání. Stávající stavby, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržovat. Případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu. Výjimky z podmínek prostorového uspořádání lze povolit pouze v plochách, u kterých je to výslovně uvedeno, a za podmínek tam stanovených. Podmínky pro jednotlivé typy sídelní struktury jsou uvedené v kapitole I.2 Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání. Význam pojmů, použitých v popisu prostorové struktury zástavby: Vnitroblok je ve vymezené ploše tvořen pozemky, které nemají společnou hranici s plochou veřejného prostranství (PV). Ustupující podlaží je takové, které ustupuje od vnější hrany zástavby směrem do vnitrobloku minimálně o vzdálenost, rovnou své výšce.

I.2

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

PLOCHY BYDLENÍ PO

obytné smíšené

Hlavní využití: - pozemky staveb pro bydlení. Přípustné využití: - veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest, parků a další veřejné zeleně, - dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m2, - zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, - drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro bydlení, - stávající stavby pro rodinnou rekreaci, - související technická infrastruktura, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Podmíněně přípustné využití (u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovených podmínek): - pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury a zařízení pro stránka 34 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

tělovýchovu a sport, včetně jejich integrace s bydlením, - stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby (například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně) o maximální zastavěné ploše 100 m2, nebo integrované do stavby pro bydlení, - stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru. Podmínky: - řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění, - řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v sídle, pozemky, stavby a zařízení budou sloužit zejména obyvatelům ve vymezené ploše. Nepřípustné využití: - stavby ubytovacích zařízení, - nové stavby pro rodinnou rekreaci, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: Obecné: struktura zástavby: maximální počet nadzemních podlaží: výškový limit objektu maximální výška římsy vzhledem k rostlému terénu: koeficient nezpevněných ploch, schopných vsakování dešťových vod, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

částečně uspořádaná, 2 + podkroví nebo ustupující podlaží alt. 1 + podkroví - viz schéma S1 – Prostorová regulace viz schéma S1 – Prostorová regulace viz schéma S1-Prostorová regulace

minimálně 0,5

Další podmínky pro zastavitelné plochy a plochy přestavby: - minimální velikost pozemku: 650 m2 /výjimečně u jednotlivých parcel (například rohové parcely či zbytkové parcely po provedené parcelaci) - 600 m2/, - maximální velikost pozemku pro podmíněně přípustné využití: 800 m2, - směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň, - v plochách, ve kterých je stanovena podmínka zpracování územní studie, budou výšková hladina a struktura zástavby stanoveny touto studií. PLOCHY REKREACE IR

plochy rekreace

Hlavní využití: - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

stránka 35 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přípustné využití: - veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně, - dětská hřiště a sportoviště o výměře do 500 m2, - zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, - pobytové loky, - drobné stavby bezprostředně související s rekreací, například kůlny, altány, pergoly, terasy, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro rodinnou rekreaci, - související technická infrastruktura, zejména zařízení na odvádění a čištění odpadních vod, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - nové stavby pro rodinnou rekreaci, pokud nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť anebo nejsou vybaveny zařízením na odvádění nebo čištění odpadních vod (žumpy nebo domovní čistírny odpadních vod), - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: není stanovena, - maximální počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví, - maximální zastavěná plocha jednoho pozemku: 100 m2, - směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VV

veřejné vybavení

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církev a podobně. Přípustné využití: - veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně, - vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení, - další pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, zpravidla provozovaná obcí, - související technická infrastruktura, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: Struktura zástavby a maximální počet nadzemních podlaží jsou stanoveny následovně: -plocha přestavby P01 (sociální zařízení): částečně uspořádaná struktura, maximální výška 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, stránka 36 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- plocha přestavby P03 (nespecifikované zařízení občanské vybavenosti): částečně uspořádaná struktura, maximální výška 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, Směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. Výjimky z podmínek prostorového uspořádání, například pro lokální dominanty nebo pro stavby ustupující od ploch veřejného prostranství, jsou možné pouze na základě schválené územní studie, která prověří, že jejich realizací nedojde k narušení charakteru sídla, zejména jeho urbanistických a architektonických hodnot.

SR

sport a rekreace

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, - otevřená sportoviště a hřiště, - koupaliště. Přípustné využití: - veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně, - vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení, - drobné stavby bezprostředně související se sportem či rekreací, například šatny, hygienická zázemí, klubovny, altány, pergoly, terasy a podobně, včetně jejich integrace do ostatních staveb ve vymezené ploše, - stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, - související stavby a zařízení pro stravování a ubytovací zařízení - související dopravní infrastruktura - parkoviště pro návštěvníky, - související technická infrastruktura, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: není stanovena, - maximální výška zástavby: 6 metrů1; - minimalizace zastavěných a zpevněných ploch, - směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. OH

hřbitovy

Hlavní využití: pozemky pohřebišť. Přípustné využití: 1

Do této výšky se nezapočítávají technologická zařízení, pokud funkčností zařízení je jeho výška např. stožáry, výtahy a podobně. stránka 37 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- související stavby a zařízení, například kaple, márnice, hygienické zázemí pro návštěvníky, kancelář správce, - pěší cesty a veřejná zeleň. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené plochy, daný jejím hlavním využitím. OST

plochy ostatní

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení bez přesné specifikace. Přípustné využití: - veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu vymezené plochy, pěších a cyklistických cest a veřejné zeleně, - vyhrazená zeleň sloužící dané stavbě nebo zařízení, - další pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, zpravidla provozovaná obcí, - související technická infrastruktura, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - všechny pozemky: částečně uspořádaná struktura, - maximální výška 2 N.P. + podkroví nebo ustupující podlaží, - směrem do volné krajiny bude součástí pozemků střední a vysoká zeleň, - výjimky z podmínek prostorového uspořádání, například pro lokální dominanty nebo pro stavby ustupující od ploch veřejného prostranství, jsou možné pouze na základě schválené územní studie, která prověří, že jejich realizací nedojde k narušení charakteru sídla, zejména jeho urbanistických a architektonických hodnot. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DI

dopravní infrastruktura

Hlavní využití: - pozemky silnic, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a podobně, - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy. Přípustné využití: - chodníky a další pěší cesty, cyklostezky, - související technická infrastruktura, - doprovodná a izolační zeleň. stránka 38 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI

technická infrastruktura

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury. Přípustné využití: - související dopravní infrastruktura, - doprovodná a izolační zeleň, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: - maximální počet nadzemních podlaží:

není stanovena, 1 + podkroví nebo ustupující podlaží2.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PR

průmysl

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení pro lehký průmysl, - pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby. Přípustné využití: - skladování související s hlavním nebo přípustným využitím, - stavby a zařízení pro nerušící výrobu, například drobnou řemeslnou výrobu, tiskárny, truhlárny, pekárny, výrobny potravin a nápojů, a podobně, - stavby a zařízení pro maloobchod a pro nerušící služby, například půjčovny, kadeřnictví, čistírny, služby v cestovním ruchu, poradenské služby a podobně, - související stavby a zařízení pro administrativu a stravování, - služební a pohotovostní byty, - doprovodná, izolační a ochranná zeleň, - související technická a dopravní infrastruktura, včetně zásobování a parkování, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. 2

Do této výšky se nezapočítávají technologická zařízení, pokud funkčností zařízení je jeho výška např. stožáry a podobně.

stránka 39 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nepřípustné využití: - stavby a zařízení pro živočišnou výrobu, - skladové areály a logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu, - veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují přípustné hygienické limity, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: - maximální výška zástavby: - koeficient nezpevněných ploch, schopných vsakování dešťových vod, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

není stanovena, 12 metrů3;

minimálně 0,3,

- koeficient zastavění, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

maximálně 0,5, - směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. ZE

zemědělství

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu. Přípustné využití: - pozemky staveb a zařízení pro řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby, - stavby a zařízení pro nerušící výrobu, například drobnou řemeslnou výrobu, tiskárny, truhlárny, pekárny, výrobny potravin a nápojů, a podobně, - skladování související s hlavním nebo přípustným využitím, - související stavby a zařízení pro administrativu a stravování, - služební a pohotovostní byty, - doprovodná, izolační a ochranná zeleň, - související technická a dopravní infrastruktura, včetně zásobování a parkování, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - skladové areály a logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu, - veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují přípustné hygienické limity, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: - maximální výška zástavby:

není stanovena, 12 metrů4;

3

Do této výšky se nezapočítávají technologická zařízení, pokud funkčností zařízení je jeho výška např. stožáry, výtahy a podobně. 4 Do této výšky se nezapočítávají technologická zařízení, pokud funkčností zařízení je jeho výška např. stožáry, výtahy a podobně stránka 40 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- koeficient nezpevněných ploch, schopných vsakování dešťových vod, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

minimálně 0,3,

- koeficient zastavění, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

maximálně 0,5, - směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí pozemků vysoká zeleň. OB

obchod

Hlavní využití: - pozemky staveb a zařízení pro obchodní činnost. Přípustné využití: - pozemky staveb a zařízení pro obchod a výrobní i nevýrobní služby, - stavby a zařízení pro nerušící obchod a služby, například maloobchodní prodejny, restaurační nebo servisní zařízení včetně skladových ploch a podobně, - skladování související s hlavním nebo přípustným využitím, - související stavby a zařízení pro administrativu a skladování, - služební a pohotovostní byty, - doprovodná, izolační a ochranná zeleň, - související technická a dopravní infrastruktura, včetně zásobování a parkování, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - skladové areály a logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu, - veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní účinky za hranicí areálu překračují přípustné hygienické limity, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - struktura zástavby: - maximální výška zástavby:

není stanovena, 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží 5;

- koeficient nezpevněných ploch, schopných vsakování dešťových vod, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

minimálně 0,3,

- koeficient zastavění, vztažený ke vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele:

maximálně 0,5,

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VP

veřejná prostranství

Hlavní využití: - pozemky veřejných prostranství - návsi, ulice, chodníky, parky a další veřejná zeleň, ostatní prostory přístupné bez omezení. 5

Do této výšky se nezapočítávají technologická zařízení, pokud funkčností zařízení je jeho výška např. stožáry, výtahy a podobně stránka 41 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přípustné využití: - místní komunikace, účelové komunikace, pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky, parkovací stání, autobusové zastávky, - prvky drobné architektury, například přístřešky, altány, pergoly, schodiště, sochy, kašny, fontány a podobně, - telefonní budky, prodejní stánky, - dětská hřiště o výměře do 500 m2, - místa pro tříděný odpad v mobilních nádobách, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen - podél cest v krajině budou na vhodných místech vysazena stromořadí. VZ

veřejná zeleň

Hlavní využití: - pozemky významné veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené. Přípustné využití: - pěší cesty, in-line dráhy, cyklostezky, - prvky drobné architektury, například přístřešky, altány, pergoly, schodiště, sochy, kašny, fontány a podobně, - dětská hřiště o výměře do 500 m2, - vodní plochy, - nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PV

plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití: - pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. Přípustné využití: - doprovodná zeleň - břehové porosty, - související stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství. stránka 42 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PZ

plochy zemědělské

Hlavní využití: - zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu, Přípustné využití: - stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví, zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro letní pastvu dobytka, - stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, - související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší cesty, inline dráhy, cyklostezky, hipostezky, - související technická infrastruktura, - oplocení pastevních areálů a výběhů, například pro koně, - doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků, - územní rezervy. Nepřípustné využití: - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu mimo případů, uvedených v přípustném využití, - stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených v přípustném využití, - oplocování mimo případů, uvedených v přípustném využití, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů a pro rekreaci a sport. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. PP

plochy přírodní

Hlavní využití: - prvky ÚSES, zejména regionálního a nadregionálního, související přírodně cenné pozemky. Přípustné využití: - stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, - opatření ve prospěch zvýšení účinnosti ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadba autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.) - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, stránka 43 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, Podmíněně přípustné využití (u něhož je nezbytné prokázat splnění stanovené podmínky): - opatření k hospodaření na daných plochách (zemědělství, lesnictví apod.), které nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES, - související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu (například účelové komunikace, pěší cesty, inline dráhy, cyklostezky, hipostezky, vyhlídková místa), - související technická infrastruktura, Podmínka: - řešení a provoz staveb a zařízení musí být slučitelné s hlavním využitím. Nepřípustné využití: - stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených v podmíněně přípustném využití, - oplocování, - činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů, stavby a zařízení pro těžbu nerostů, pro zemědělství, pro rekreaci a sport. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. PL

plochy lesní

Hlavní využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa, stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, nové zalesňování, Přípustné využití: - stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, - stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, - související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace, pěší cesty, cyklostezky, hipostezky, - související technická infrastruktura, - oplocení lesních školek a obor, - územní rezervy. Nepřípustné využití: - změna druhu pozemku z lesní na ornou půdu, - slučování pozemků za účelem velkovýrobních forem obhospodařování, - stavby a zařízení pro lesní výrobu mimo případů, uvedených v přípustném využití, - stavby a zařízení pro rekreaci a sport mimo případů, uvedených v přípustném využití; zejména jsou nepřípustná golfová hřiště, ubytovací zařízení, nové stavby pro rodinnou rekreaci, přístavby a nástavby stávajících staveb pro rodinnou rekreaci, - stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu mimo případů, uvedených v přípustném využití, - oplocování mimo případů, uvedených v přípustném využití, - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím,

stránka 44 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména větrné elektrárny, FVE, vysílače mobilních operátorů a stavby a zařízení pro těžbu nerostů. Podmínky prostorového uspořádání: - stavby, zařízení a opatření musí být umisťovány s ohledem na charakter vymezené plochy, daný jejím hlavním využitím.

I.3

STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání při výstavbě by mělo přispět k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Územní plán navrhuje většinou nízkopodlažní obytnou zástavbu (do 2 nadzemních podlaží + podkroví). U areálů výroby je stanovena podmínka výsadby zeleně i směrem k okolní obytné a smíšené zástavbě. Územní plán neumožňuje na území obce výstavbu větrných elektráren a v nezastavěném území ani fotovoltaických elektráren (v textu též FVE).

J. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: Územním plánem obce Bohutín jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: Dopravní infrastruktura VPS-D-01 VPS-D-02

návrhový koridor přeložky silnice i/18 (stavba D035 úsek Bohutín – Příbram – Dubno) – plocha R01 MOK v Bohutíně – plocha P04

Technická infrastruktura VPS-IS-01 VPS-IS-02

plocha pro umístění TS v Bohutíně v ploše Z07 plocha pro umístění TS ve Vysoké Peci v ploše P01

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Návrh územního plánu obce Bohutín nevymezuje plochy územních rezerv.

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

stránka 45 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh územního plánu obce Bohutín vymezuje následující plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování uzavření dohody o parcelaci: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

plocha Z23 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z05 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha P03 - zastavitelná plocha v zastavěném území – veřejné vybavení (VV) plocha Z19 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z18 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z16 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z07 + Z08 + Z09 + Z10 + Z11 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z27 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z02 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO) plocha Z24 - zastavitelná plocha - obytná smíšená (PO)

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE Návrh územního plánu Bohutína vymezuje následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Tyto studie budou zpracovány za níže uvedených podmínek pro pořízení do 4 let od vydání územního plánu. U1

plocha Z13 + Z14 + Z15 - zastavitelná plocha - plochy výrobní a skladování – průmysl (PP) - všechny plochy budou řešeny jako jeden celek

Podmínky pro pořízení - řešeno bude zejména:  parcelace,  dopravní obsluha uvnitř plochy,  podrobnější podmínky prostorového uspořádání,

U2

plocha P01 - zastavitelná plocha - plocha veřejného vybavení (VV)

Podmínky pro pořízení - řešeno bude zejména:  parcelace,  dopravní obsluha uvnitř plochy,

stránka 46 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

U3

podrobnější podmínky prostorového uspořádání, s ohledem na uplatnění plochy při dálkových pohledech, zejména intenzita zástavby, výšková hladina zástavby, charakter zástavby, typ zastřešení plocha Z25 + Z26 - zastavitelná plocha - plocha obytná smíšená (PO) - obě plochy budou řešeny jako jeden celek

Podmínky pro pořízení - řešeno bude zejména:  parcelace,  dopravní obsluha uvnitř plochy,  podrobnější podmínky prostorového uspořádání,  s ohledem na uplatnění plochy při dálkových pohledech, zejména intenzita zástavby, výšková hladina zástavby, charakter zástavby, typ zastřešení

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Územní plán stanovuje pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině:  

plochy bez stanovení pořadí změn plochy se stanovením pořadí změn (výstavba možná až po využití sousední časově předcházející plochy)

To znamená, že:  

v ploše Z26 může být započata výstavba až v okamžiku, kdy v ploše Z25 překročí součet rozlohy pozemků s již zkolaudovanými stavbami 70% celkové výměry lokality Z25 v plochách Z03 a Z04 může být započata výstavba až v okamžiku, kdy v ploše P04 bude vybudována MOK.

Viz příloha S2 - Schéma pořadí změn v území.

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Územní plán obce Bohutín vymezuje tyto plochy, ve kterých může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace staveb jen autorizovaný architekt: 

zastavitelné plochy s pohledovou vazbou na krajinný ráz území a to P01, P03, P05, Z18 a Z19.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část návrhu územního plánu Bohutín obsahuje 35 číslovaných stran. Grafická část návrhu územního plánu Bohutín obsahuje 3 výkresy a 2 schémata.

stránka 47 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN

BOHUTÍN

POŘIZOVATEL:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ) TYRŠOVA 108, 261 19 PŘÍBRAM I OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: BC. VOJTĚCH VAVERKA

OBEC, PRO JEJÍŽ ÚZEMÍ JE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVÁN:

OBEC BOHUTÍN VYSOKÁ PEC ČP. 140, 262 41 BOHUTÍN STAROSTA: LADISLAV TUREK URČENÝ ZASTUPITEL PRO SPOLUPRÁCI S POŘIZOVATELEM: JIŘÍ TUREČEK

Zpracováno v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PODLE § 52 ZÁK. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON)

ODŮVODNĚNÍ

stránka 48 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A.) TEXTOVÁ ČÁST 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

B.) VÝKRESOVÁ ČÁST O.1 O.2 O.3

KOORDINAČNÍ VÝKRES VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF

1:5 000 1:100 000 1:5 000

stránka 49 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUTÍNA Obec Bohutín má platný Územní plán obce Bohutín (schválen 27. 12. 2006), ve znění změny č. 1 (účinnost k 16. 10. 2010). S ohledem na potřeby obce a změnu legislativy v oblasti územního plánování rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19. 12. 2016 o pořízení nového územního plánu (dále jen ÚP). Stejným usnesením zvolilo určeným zastupitelem pro pořizování územního plánu p. Jiřího Turečka. Pořizovatelem územního plánu je Úřad územního plánování MěÚ Příbram. Na základě územně plánovacích podkladů byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracován návrh zadání, který byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Návrh zadání byl jednotlivě zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje, dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejnosti bylo projednávání zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání připomínky, oznámeno veřejnou vyhláškou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlížení v tištěné podobě po dobu 30 dnů na obecním úřadu, v elektronické podobě na internetových stránkách obce. Po uplynutí lhůt k podání připomínek veřejnosti, požadavků a stanovisek dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí byl návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle výsledku projednání. Upravený návrh zadání byl v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen Zastupitelstvu obce, které jej svým usnesením ze dne 18.12.2017 schválilo. Na základě schváleného zadání byl vypracován návrh územního plánu. Tato kapitola bude doplněna na základě projednání návrhu územního plánu.

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU podle § 53 odst. 4 Stavebního zákona a §53 odst. 5 a) Stavebního zákona

Tato kapitola bude doplněna na základě projednání územního plánu a přezkoumání pořizovatelem.

2.1

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

viz § 53 odst. 4 a) Stavebního zákona

2.1.1

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE TÉŽ PÚR)

Obec Bohutín leží mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti celorepublikové úrovně. PÚR nestanovuje pro řešené území žádné konkrétní úkoly. Územní plán Bohutín respektuje požadavky vyplývající z celorepublikových priorit uvedené v kapitole 2.2 PÚR. Územní plán především chrání všechny hodnoty území - zejména přírodní a kulturní. Navržený rozvoj je situován mimo území ochrany přírody. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby chránily stávající architektonické a urbanistické hodnoty území i celkový obraz sídel. Podle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené Vládou ČR 20. 7. 2009, usnesením č. 929) ve znění Aktualizace č. 1 (schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015) řešeným územím neprochází žádná rozvojová oblast ani osa. Řešené území leží rovněž mimo specifické oblasti vymezené PÚR. stránka 50 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pro ÚP vyplývá z PÚR povinnost respektovat zejména následující republikové priority územního plánování, týkající se urbanistické koncepce: 14/ Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 15/ Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 16/ Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 19/ Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Územní plán respektuje všechny stávající nadřazené systémy dopravní infrastruktury, zejména:  trasy a ochranná pásma silnic I. a III. třídy  plánovanou přeložku silnice I. třídy I/18 (stavba D035 v úseku Bohutín-Příbram-Dubno) Územní plán respektuje všechny nadmístní systémy technické infrastruktury a území ochrany přírody (viz koordinační výkres). 2.1.2

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÚR

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012. 1. aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015. Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vyjma doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na dálnici D8. (AZÚR SK nabývá účinnosti po zveřejnění úplného znění – v době zpracování návrhu ÚP Bohutín se AZÚR SK zpracovává.) Řešené území je dle ZÚR zařazeno do rozvojové oblasti OBk5 Příbram a na území obce je v rámci Ploch a koridorů dopravy - Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu navržen koridor pro umístění stavby D035 – silnice I/18, úsek Bohutín – Příbram - Dubno. ZÚR v bodě:

stránka 51 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.3. ROZVOJOVÉ OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU vymezují na území Středočeského kraje rozvojové oblasti krajského významu: OBK1 až OBk6. Přičemž pro rozvojovou oblast OBk5 Příbram ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) urychlit výstavbu silnice R4 v úseku Dubenec – Milín a I/18 Bohutín – Dubno; b) rozvoj bydlení sledovat zejména ve městě Příbram a v navazujících obcích Bohutín, Podlesí, Lhota u Příbramě, Trhové Dušníky a dále v Milíně; c) rozvoj ekonomických aktivit sledovat zejména v Příbrami a dále v Milíně ve vazbě na MÚK na R4; d) využívat možnosti transformace brownfield pro nové funkce; ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) stabilizovat v územních plánech obcí dopravní záměry ZÚR; b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; c) respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, zejména národních kulturních památek Příbram, Příbram - Svatá Hora, areál chrámu Panny Marie; d) respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot, zejména evropsky významných lokalit Malý Drahlín, Obecnický potok; e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: e.3) regionálních biocenter 874 Kosov, 849 Kotalík, 1397 Trhové Dušníky. Z vydaných ZÚR vyplývá pro zpracování ÚP povinnost respektovat, vedle výše uvedených požadavků, zejména následující prioritu zajištění udržitelného rozvoje území: (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.

2.2 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ viz § 53 odst. 4 b) Stavebního zákona Územní plán obce Bohutín je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje §18 a §19 stavebního zákona. •

ÚP Bohutín vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území.Územní plán Bohutín chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V územním plánu obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. stránka 52 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

• Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V řešeném území se nachází následující architektonicky cenné stavby či soubory: Vysoká Pec – domy čp. 1, čp. 2, čp. 5, čp. 6, čp. 27, čp. 29 a důl Řimbaba Havírna – dům čp. 44 Bohutín – dům čp. 1 (mlýn), čp. 14, čp. 22 (mlýn) a soubor budov čp. 28, čp. 30 (mlýn), čp. 38 (roubená hospodářská stavba) , čp. 61, kříž před vjezdem do fary, kříž na p.č. 742/1 k.ú. Bohutín (naproti hasičské zbrojnici), kříž u mlýna čp. 22.

2.3

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

viz § 53 odst. 4 c) Stavebního zákona bude doplněno po přezkoumání pořizovatelem

2.4

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

viz § 53 odst. 4 d) Stavebního zákona bude doplněno po přezkoumání pořizovatelem

3.

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z §53 ODST.5 a) - f) STAVEBNÍHO ZÁKONA 3.1

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53 ODST. 4

viz §53 odst.5 a) viz předchozí kapitola - §53, odst. 4 a) - d)

3.2

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACI O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

viz § 53 odst. 5 b) Stavebního zákona Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo součástí úpravy územního plánu Bohutína.

3.3

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

viz § 53 odst. 5 c) Stavebního zákona bude doplněno po projednání

3.4

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY stránka 53 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

viz § 53 odst. 5 d) Stavebního zákona Vyhodnocení vlivů ÚP Bohutín na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z toho důvodu tato kapitola není zpracována.

3.5

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 3.5.1

ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A PODMÍNEK PRO OCHRANU KULTURNÍCH, ARCHITEKTONICKÝCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT

Řešeným územím ÚP je správní území obce Bohutín tvořené čtyřmi historickými částmi (Bohutín, Havírna, Tisová a Vysoká Pec) na třech katastrálních územích a to k. ú. Bohutín (606685), k. ú. Vysoká Pec u Bohutína (606707) a k.ú. Tisová u Bohutína (606693). Historicky se dnešní zastavěné území obce rozvíjelo ze čtyř ohnisek osídlení. Prvním ohniskem byl vlastní Bohutín, který se vyznačoval rostlou zástavbou, rozloženou kolem návesního prostoru; ten byl položen mezi hlavní, průjezdní komunikací a řekou Litavkou, zde doprovázenou systémem mlýnských náhonů. Druhým ohniskem byla místní část Havírna, ležící dílem v údolní poloze, při řece Litavce (tato polovina má rostlý charakter), a dílem podél hlavní, průjezdní komunikace (tato polovina je poměrně racionálně organizována podél této silnice). Třetím ohniskem byla zástavba Vysoké Pece, mající rovněž rostlejší charakter směrem do údolí řeky Litavky a organizovanější charakter tam, kde lemuje hlavní, průjezdní komunikaci. Tato tři ohniska propojuje ve směru od jihozápadu na severovýchod údolím řeky Litavky procházející historická významná cesta (dnes silnice I/18). Poněkud v odloučenější, relativně náhorní poloze, se vyvíjelo čtvrté ohnisko, Tisová. Ta byla zpočátku tvořena zástavbou, vymezující dva sousedící hlavní veřejné prostory - návsi. Všechna čtyři ohniska se postupně rozrůstala, až došlo k jejich faktickému propojení, byť svébytný charakter si do jisté míry uchovala dodnes. V případě Bohutína došlo k nejvýraznějšímu rozvoji směrem severozápadním, do svahu, podél jedné, resp. dvou místních komunikací, vedoucích vzhůru po spádnici svahu levobřežní části údolí Litavky. Místní část Havírna se postupně rozvíjela vzhůru do svahu směrem k Tisové, část Vysoká Pec směrem jižním, do prostoru podél Vokáčovského rybníka. Původně ze čtyř ohnisek se rozvíjející zástavba se tímto propojila a výrazně vymezila koridor hlavní, průjezdní komunikace - silnice I/18, vedoucí z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem. Současně si ale stále uchovala relativně koncentrovanější charakter v místě původních, byť v některých případech ne zcela výrazně vymezených, historických osad, resp. místních částí. Zastavěné území obce je tvořeno především zástavbou obytnou - ta se skládá v převládající míře z rodinných domů, v části Bohutína Vysoká Pec i z bytových domů. V okrajových polohách doplňuje obytnou zástavbu několik lokalit rekreačního bydlení (chaty, zahrádkářské osady). V zastavěném území se nacházejí roztroušené drobnější provozovny místního obchodu a služeb. Zastavěné území obce je dále tvořeno několika spíše menšími areály výroby nerušící, zemědělského hospodaření, veřejného vybavení (veřejné školství), sportu a rekreace. Celkový charakter obce je určen její polohou v údolí řeky Litavky, jež je sevřeno výraznými svahy po obou stranách; na levém břehu je fenoménem svého druhu mohutný lesní masiv, směřující k hřebenům Brd. Výraznou dominantou Bohutína je ve výjimečné a pohledově exponované poloze umístěný kostel sv. Maří Magdaleny. Subdominantami prostoru Vysoké Pece jsou pozůstatky důlní činnosti - historické těžní věže. Důlní činnost poznamenala zástavbu Vysoké Pece a Havírny i tím, že je zde CHLÚ a poddolované území, zasahující i do intravilánu obce. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu. Zapsanými nemovitými památkami v obci jsou:  kostel sv. Máří Magdaleny - pouze mobiliář)

stránka 54 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUkaple (pouze mobiliář)

Architektonicky cennými stavbami či soubory dle ÚAP ORP Příbram jsou na území obce Bohutín:   

Vysoká Pec – domy čp. 1, čp. 2, čp. 5, čp. 6, čp. 27, čp. 29 a důl Řimbaba Havírna – dům čp. 44 Bohutín – dům čp. 1 (mlýn), čp. 14, čp. 22 (mlýn) a soubor budov čp. 28, čp. 30 (mlýn), čp. 38 (roubená hospodářská stavba), čp. 61, kříž před vjezdem do fary, kříž na p.č. 742/1 k.ú. Bohutín (naproti hasičské zbrojnici), kříž u mlýna čp. 22.

Základní zásadou urbanistické koncepce územního plánu Bohutína je rehabilitace cenných prvků historické struktury, její zpevnění a případné doplnění, a dále pak harmonické začlenění nových rozvojových území do kontextu daného obrazem obce na straně jedné a volnou krajinou a jejími hodnotami na straně druhé. Znamená to, že navrhovaná rozvojová území vycházejí z historických stop komunikací a logických historických vazeb v území a harmonicky doplňují stávající strukturu, kterou je možno považovat za víceméně stabilizovanou. Velký důraz je kladen na úroveň životního prostředí uvnitř zastavěného území i na rehabilitaci a udržení kvalit volné krajiny ve vazbě na zastavěné území. Hlavním hlediskem je udržitelnost celkového rozvoje území a ekologická únosnost jeho využívání. Bohutín leží v těsném kontaktu s okresním městem Příbram. Z toho vyplývá požadavek na územní plán vytvořit především dostatečnou nabídku nových možností pro výstavbu rodinných domů. Stávající struktura zastavěného území obce poskytuje jisté rezervy pro tento druh výstavby, nejsou však - vzhledem k atraktivní poloze i krajinnému rámci obce - postačující. K zastavění jsou navrženy jednak ojedinělé proluky uvnitř zastavěného území (zastavitelné plochy v zastavěném území), jednak nové rozvojové plochy mimo zastavěné území (zastavitelné plochy) a dále plochy přestavby. Kromě menších lokalit, doplňujících stávající zastavěné území, jsou územním plánem obce vymezeny tři hlavní rozvojové lokality - v části Bohutín, na severním okraji této části obce v sousedství stávajícího sportovního areálu, na jižním okraji a severně od stávající zástavby podél říčky Litavky. Dále v části Tisová na jejím východním i západním okraji. V části Vysoká Pec jsou navrženy především plochy přestaveb a to u Vysokopeckého rybníka a jižně od stávajících bytových domů. Tyto lokality je možno rozvíjet paralelně, doporučen je rozvoj vycházející od současně zastavěného území směrem k (budoucímu) okraji obce. Územní plán obce by měl rovněž vytvořit předpoklady pro další rozvoj podnikatelských aktivit. Vzhledem k cennému přírodnímu prostředí, ve kterém se obec rozkládá, je možno podporovat především služby a další aktivity spojené s rekreací a turistikou. Stávající výrobní areály jsou územním plánem obce zachovány, je navrženo jejich rozšíření – na levém břehu řeky Litavky, při komunikaci vedoucí směrem k Příbrami, část Kozičín. Vždy by se jednalo o rozvoj výroby nerušící, jež by měla mít minimální dopad na obytný standard obce - především z hlediska dopadů dopravní obsluhy těchto lokalit. Závažným problémem je poměrně dosti významné narušení obytného standardu obce vlivem průjezdní komunikace - silnice l. třídy I/18 Příbram - Rožmitál pod Třemšínem. Územní plán řeší potřebu přeložky (obchvatu obce) zahrnutím příslušné části trasy přeložky silnice I/18 (stavba D035, úsek Bohutín-PříbramDubno) do návrhu ÚP. Do územního plánu jsou převzaty záměry ze schválených ÚP a jeho změny č. 1, pokud již nebyly realizovány nebo ze záměru sešlo. Tyto záměry jsou doplněny o některé nové podněty uplatněné majiteli pozemků a obcí. Všechny podněty byly vyhodnoceny a jejich vhodnost posouzena v příloze Zadání územního plánu. Některé byly vyřazeny z důvodu nevhodnosti jejich umístění nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů.

stránka 55 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastavěné území a jeho hodnoty jsou chráněny územním plánem před nevhodnými stavebními zásahy. Podmínky prostorového uspořádání pro stávající i navrženou zástavbu jsou stanoveny tak, aby byly hodnoty co nejvíce chráněny a nebyl narušen stávající charakter a vzhled sídel, ani krajinný ráz (viz příloha S1 Schéma prostorového uspořádání zastavěného území, zastavitelných plocha ploch přestavby). Většina zastavitelných ploch a ploch přestavby je lokalizována do části obce Bohutín a Tisová (bydlení, vybavenost, doplnění ploch pro výrobu a skladování). 3.5.2

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy v zastavěném i nezastavěném území: Z02 BOHUTÍN, BŘEZINA smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající místní obslužnou komunikaci (dále jen MOK) o plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci o záměr je převzat z ÚPO z roku 2006 a změny č. 1 ÚPO 2010 Z03 BOHUTÍN, SEVEROZÁPADNĚ OD ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma VN vedení  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  lokalita není vhodná k zástavbě RD, ale je využitelná jako zahrada (např. sousedního RD) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití záměr je převzat z ÚPO z roku 2006 a změny č. 1 ÚPO 2010

Z04 BOHUTÍN, ZÁPADNĚ OD ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma VN vedení  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu ze stávající i navrhované plochy výroby a skladování - zemědělství  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, stránka 56 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití záměr je převzat z ÚPO z roku 2006 a změny č. 1 ÚPO 2010

Z05 BOHUTÍN NAD LITAVKOU I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z07 BOHUTÍN NAD LITAVKOU III smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z08 až Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: stránka 57 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z08 BOHUTÍN NAD LITAVKOU IV smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 a Z09 až Z12) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z09 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU V smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z08 a Z10 až Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu stránka 58 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z10 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VI smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování lokálního biokoridoru  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z09 a Z11 až Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z11 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VII smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování lokálního biokoridoru  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z10 a Z12)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)

stránka 59 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrespektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu z navržených ploch výroby a skladování - průmysl

 

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z12 BOHUTÍN, NAD LITAVKOU VIII smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování lokálního biokoridoru  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci (společně s plochami Z07 až Z11)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  respektování pásma šířky 6,0 od břehové čáry Kozičínského potoka pro zajištění možnosti přístupu správce toku  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude doložen vliv hluku na navrženou obytnou zástavbu z navržených ploch výroby a skladování - průmysl Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z13 BOHUTÍN, VÝCHOD I Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z14 a Z15)

stránka 60 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrespektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navržených lokalit na navazující stávající obytnou zástavbuZdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá (spolu s plochami Z14 a Z15) ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z14 BOHUTÍN, VÝCHOD II Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z13 a Z15)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navržených lokalit na navazující stávající obytnou zástavbu Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá (spolu s plochami Z13 a Z15) ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z15 BOHUTÍN, VÝCHOD III Plochy výroby a skladování – průmysl (PR) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS

stránka 61 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrozhodování o změnách v území je podmíněno pracováním územní studie (společně s plochami Z12 a Z13) respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navržených lokalit na navazující stávající obytnou zástavbu

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá (spolu s plochami Z13 a Z14) ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z16 VYSOKÁ PEC, SEVEROVÝCHOD smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z17 VYSOKÁ PEC, VOKÁČOVSKÝ RYBNÍK smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa

stránka 62 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUrespektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z18 VYSOKÁ PEC, POD LESEM smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z19 VYSOKÁ PEC, NA DLOUHÝCH smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o

plocha přiléhá k MOK záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z20 TISOVÁ, U LESA I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Hornickým muzeem Příbram byla zpracována“Zpráva o výsledku botanického průzkumu na stránka 63 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

pozemcích p.č. 820/2 a 820/5 k.ú Tisová u Bohutína“, která konstatovala, že na daném území nebyl nalezen žádný chráněný nebo (dle Červeného seznamu květeny ČR) ohrožený druh Z21 TISOVÁ, U LESA II smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 lze předpokládat, že vzhledem k závěrům Hornickým muzeem Příbram zpracované“Zprávy o výsledku botanického průzkumu na pozemcích p.č. 820/2 a 820/5 k.ú Tisová u Bohutína“, která konstatovala, že na daném území nebyl nalezen žádný chráněný nebo (dle Červeného seznamu květeny ČR) ohrožený druh a která se týkala pozemků sousední lokality Z20, obdobným způsobem obhospodařovaných, nenacházejí se ani na tomto území chráněné a ohrožené druhy rostlin

Z23 TISOVÁ, PROLUKA JIH smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z24 TISOVÁ, ZÁPAD smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa stránka 64 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 50 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisůZdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z25 BOHUTÍN, JIH I smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa  respektování ochranného pásma VN  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“)  dopravní připojení plochy bude realizováno výhradně prostřednictvím místních komunikací a stávajících sjezdů na silnici I/18 – nebudou zřizována nová přímá připojení na silnici I/18  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  v rámci schvalovacích řízení bude doložen vliv hluku ze stávající plochy občanského vybavení – sport a rekreace (v případě stacionárních zdrojů hluku) na navržené objekty bydlení  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (společně s plochou Z26) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o plocha přiléhá ke stávající ploše podobného využití a místní komunikaci o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z26 BOHUTÍN, JIH II smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma lesa

stránka 65 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

respektování ochranného pásma VN výstavba v ploše Z26 může být započata až v okamžiku, kdy v ploše Z25 překročí součet ploch pozemků s již zkolaudovanými stavbami 70% celkové výměry lokality Z25 respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem) respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) respektování podmínek výstavby MŽP ČR (výstavbu na poddolovaném území možno realizovat na základě expertního báňského posudku a postupu dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“) rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (společně s plochou Z26)

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o

plocha navazuje na zastavěné území a navrhovanou plochu Z25 záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z27 BOHUTÍN, U LITAVKY smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování zátopového území  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití a místní komunikaci záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z28 BOHUTÍN, ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL I Plochy výroby a skladování - zemědělství (ZE) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, stránka 66 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o o o

plocha navazuje na zastavěné území plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití (jedná se o rozšíření stávajícího zemědělského areálu) záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010

Z29 BOHUTÍN, ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL II Plochy výroby a skladování - zemědělství (ZE) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území o plocha přiléhá ke stávající ploše stejného využití (jedná se o rozšíření stávajícího zemědělského areálu) o záměr je převzat ze změny č. 1 ÚPO 2010 Z30 BOHUTÍN, U ŠKOLY Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  respektování ochranného pásma IS  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  dopravní připojení plochy bude realizováno výhradně prostřednictvím místních komunikací a stávajících sjezdů na silnici I/18 – nebudou zřizována nová přímá připojení na silnici I/18

Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o zájem obce Bohutín zřídit na dané ploše parkovací a obslužné plochy pro areál školy, kostela Sv. Máří Magdalény a hřbitova 3.5.2

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ PLOCH PŘESTAVEB

Územní plán navrhuje tyto plochy přestavby:

stránka 67 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

P01 VYSOKÁ PEC, POD BYTOVKAMI Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  u části lokality situované v blízkosti trafostanice bude zohledněn vliv hluku z TS na navržené bydlení, případně na stávající obytnou zástavbu  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie Zdůvodnění zařazení do ploch přestaveb: o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK obec nemá zájem využít plochu pro původní účel (sport a rekreace), ale pro vybudování sociálního zařízení (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou apod.)

P02 VYSOKÁ PEC, U VOKÁČOVSKÉHO POTOKA smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  respektování lokálního biokoridoru Zdůvodnění zařazení do ploch přestaveb: o plocha navazuje na zastavěné území o původní využití plochy pro individuální rekreaci se vývojem mění a území se samovolně transformuje na území obytné smíšené P03 VYSOKÁ PEC, U VYSOKOPECKÉHO RYBNÍKA Plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (VV) podmínky využití plochy:  rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie  respektování ochranného pásma silnice I. třídy I/18  respektování podmínek výstavby v CHLÚ č. 51472000 (rozhodnutí o umístění stavby může být vydáno pouze na základě závazného stanoviska KÚ Středočeského kraje vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem)  respektování podmínek výstavby MO ČR (výstavbu přesahující 100 m nad terénem lze realizovat pouze na základě závazného stanoviska MO ČR)  v případě využití území pro objekty mající status chráněného venkovního prostoru stavby bude zohledněn v rámci schvalovacího řízení navržených staveb vliv hluku z pozemní komunikace (silnice I/18) na navrženou stavbu Zdůvodnění zařazení do ploch přestaveb: o o

plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK obec nemá zájem využít plochu pro původní účel bydlení), ale pro vybudování zatím blíže nespecifikovaného zařízení občanské vybavenosti

P04 BOHUTÍN, ZA BYTOVKAMI Plochy dopravní infrastruktury podmínky využití plochy: stránka 68 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

respektování ochranného pásma vedení VN respektování podmínek výstavby MO ČR (ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vyžadujících vertikální ochranu, venkovní vedení VN a VVN atd., pouze na základě závazného stanoviska MO ČR) v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisůZdůvodnění zařazení do ploch přestaveb: o o

plocha pro vybudování dopravního propojení stávající zástavby v území stavba je zařazeno do veřejně prospěšných staveb (VPS-D-01)

P05 TISOVÁ, U BENDŮ smíšená obytná (PO) podmínky využití plochy:  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb budou splněny hygienické limity hluku pro venkovní chráněný prostor staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů  v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb bude zohledněn vliv hluku z navazující stávající plochy výroby a skladování - zemědělství v případě provozů s hlukovou zátěží na navržené bydlení  veškeré případné náklady vynaložené na snížení negativních účinků dopravy budou řešeny na náklady investorů v předmětné lokalitě  rozhodování o změnách v území je podmíněno dohodou o parcelaci Zdůvodnění zařazení do ploch přestaveb: o plocha navazuje na zastavěné území a stávající MOK o původní využití plochy pro plochy výroby a skladování – zemědělství se vývojem mění a území se samovolně transformuje na území obytné smíšené

3.5.3

ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně tvoří soustava ploch, které mají význam pro zvýšení kvality obytného prostředí, estetické vnímání sídla a jeho začlenění do krajiny i pro zvýšení hygieny prostředí. Řešené území se nachází v oblasti s vysoce kvalitním životním prostředím. V zastavěném území obce je hodně zeleně. Největší část zeleně tvoří více méně přírodní břehové porosty toků a vodních ploch, nálet opuštěných důlních odvalů a ploch a přirozené porosty údolních hran. Z velké části jde též o zeleň zahrad, ve kterých roste i řada druhů lesních dřevin, a to jak sazených, či sem zasahují ze sousedních lesních pozemků či břehových porostů. Ve vysoké zeleni se z ovocných stromů uplatňují zejména ořešáky, ale též i některé mohutné stromy třešní a hrušní. V některých zahradách je použito i větší množství zahradních kultivarů exotických jehličin s esteticky nejistým účinkem. Za cíleně založenou veřejnou zeleň je možno považovat sadovou úpravu u stravovacího zařízení a stromořadí lip při cestě k druhému mlýnu v Bohutíně. Ve Vysoké Peci je cíleně založenou plochou zeleně klín mezi silnicí a vodní plochou na levém břehu Vysokopeckého rybníka. V nové zástavbě Vysoké Pece je

stránka 69 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

veřejnou zelení úprava plochy mezi dvěma řadami bytových domů ze zástavby z padesátých let, úprava okolí bývalého kulturního domu. Významnou je zde též parková zeleň v neoploceném, ale neveřejném areálu bývalého učiliště. V Tisové je jediným prostorem veřejné zeleně prostor kolem návesního rybníčku. Zde jsou nejcennější vysoké vzrostlé stromy. Parter bude dotvořen po plánované rekonstrukci rybníčku. Vážný zdroj poškozování životního prostředí představuje silnice I. třídy I/18 Příbram – Rožmitál p. Tř., která hlukem, prachem a emisemi vzdušných polutantů zatěžuje přilehlou zástavbu. Snížení negativních vlivů dopravy však závisí na celkovém řešení dopravní situace v regionu (viz přeložka silnice I/18). Likvidace domovního odpadu je řešena sběrem do nádob a svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území. Obec Bohutín je umístěna v kvalitním přírodním prostředí a zeleň je přítomná na veřejných prostranstvích i v soukromých zahradách. V podmínkách výstavby pro zastavitelné plochy na okraji sídel je požadavek výsadby střední a vysoké zeleně na přechodu do krajiny proto, aby charakter Bohutína jako obce s výraznými zelenými plochami zůstal zachován.

3.5.4

ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 3.5.4.1 ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY

Širší vztahy Správní území obce Bohutín navazuje na jihozápadní hranici okresního města, centrum obce leží asi 6 km jihozápadně od centra Příbrami. Hlavní dopravní páteří širšího spádového území je trasa silnice I/18 vedená v dálkových vztazích od Olbramovic na silnici I/3 přes Sedlčany a křížení s dálnicí D4 u Dubence do Příbrami. Přes vlastní řešené území silnice I/18 pokračuje k připojení na silnici I/19 (Plzeň - Tábor) v Rožmitále pod Třemšínem Na páteřní trasu silnice I/18 jsou připojeny další silnice III. tříd a další komunikace zajišťující přímou dopravní obsluhu obcí spádového území. Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici Příbram na trati ČD č. 200 Zdice - Písek - Protivín. Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním řešeném území zastoupeny a ani do výhledu nejsou předpoklady pro jejich uplatnění v systému dopravní obsluhy území. Silniční doprava Silniční doprava je tedy výhradním dopravním oborem, který zajišťuje přímou dopravní obsluhu vlastního řešeného území a přepravní vazby ve vztazích k bližšímu i vzdálenějšímu spádovému území. Silnice I/18, jak bylo již výše uvedeno, je páteřní trasou širokého spádového území. Průzkumová a rozborová část předkládaného územního plánu konstatovala na průjezdním úseku silnice I/18 řadu obtížných dopravně problémových míst. Jedná se většinou o zúžení průjezdních profilů trasy a nedostatečné rozhledové poměry, jak v trase tak především v prostoru křižovatek a četných připojení v zastavěném území obce. Nutno konstatovat, že reálné možnosti úpravy současného průjezdního úseku jsou z řady důvodů velmi omezené. Zřejmě nejvážnějším problémem by se staly poměrně masivní vynucené zásahy do přilehajících pozemků, což je nutno považovat za nepřijatelné. Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic Představu o intenzitách silniční dopravy na této trasa dávají výsledky periodicky prováděných sčítání silniční dopravy naposledy v roce 2016. Na sčítacím stanovišti č. 1-1960 v prostoru Havírny bylo zjištěno celkem 6357 vozidel za 24 hodin průměrného dne roku 2016, z toho bylo 702 těžkých nákladních vozidel, 5603 osobních vozidel a 52 jednostopých vozidel. Přestože tyto hodnoty relativně nejsou extrémně vysoké, je stránka 70 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

nutno, s ohledem na současný stav průjezdního úseku, je považovat za problémové a z hlediska negativních dopadů na životní prostředí obce za značně obtěžující. Problematika možností úprav a vedení trasy silnice I/18 v širších vztazích byla v minulosti řešena v řadě prací a to jak samostatnými studiemi, tak v územně plánovací dokumentaci okresního města. Po řadě jednání se názory v poslední době stabilizují v poloze velké obchvatové trasy vedené po jižním obvodu okresního města až k připojení na dnešní stopu v prostoru jihozápadně od Bohutína. Tento záměr je rovněž zakotven v ZÚR Středočeského kraje jako stavba D035 – přeložka silnice I/18 – úsek Bohutín – Příbram Dubno. Přeložka silnice I/18 je převzata ze ZÚR Středočeského kraje do předmětného ÚP jako návrhový koridor (stavba D035 – přeložka silnice I/18 v úseku Bohutín – Příbram – Dubno). Tato přeložka by měla výrazně odlehčit dopravnímu zatížení obce. Oproti stávajícímu ÚPO je trasa mírně posunuta jižním směrem v závislosti na zpřesňování trasy v průběhu investiční přípravy. Předkládaný návrh vede přeložku silnice 1/18 jižně od obce ve vzdálenosti až několika desítek až set metrů od stávající i navrhované zástavby, což zaručuje nepřekročení příslušných hygienických limitů. Přeložka začíná na příjezdu od Rožmitálu před začátkem klesání do obce, od dnešní trasy se odpojuje vpravo a přetíná silnici III/1914. Za křižovatkou začíná trasa stoupat k Tisové a od vrcholu trasy klesá do údolní polohy vodoteče. V souladu s Návrhem kategorizace silnic I. a II. třídy ČR je přeložka navržena v návrhové kategorii S9,5/70. Silnice III/1194 je od křižovatky na silnici 1/18 vedena jižním směrem do Vysoké a Narysova. Trasa je v relativně dobrém stavu a je třeba ji považovat dlouhodobě stabilizovanou. U silnice III. třídy nebyly intenzity dopravy podchyceny v celostátním sčítání, a tak dle znalostí místních podmínek a k charakteru území dopravní zatížení těchto silnic se pohybuje maximálně na hranici 250 vozidel za průměrný den roku. Síť místních a ostatních veřejných komunikací Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizována. Případné úpravy, které souvisejí se zkvalitněním jejich povrchů a úpravy jejich šířkového uspořádání budou prováděny v rámci stávajících veřejných prostranství. Výše popsané průjezdní úseky silniční sítě vytvářejí nosný komunikační skelet, ke kterému jsou dále připojeny místní a účelové komunikace zpřístupňující části řešeného území až jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodařované pozemky a plochy, Vedení těchto komunikací je nejlépe patrné z doložených grafických příloh, v nichž je zachycena kategorizace sítě a také navrhované úpravy pro připojení nových rozvojových lokalit. S ohledem na poměrně obtížnou terénní konfiguraci a většinou oboustrannou těsně přiléhající zástavbu se na těchto komunikacích objevují určitá problémová místa. Tato problémová místa lze však v reálném časovém horizontu pouze místně korigovat a to pouze v rámci prováděných větších přestavbových počinů. Předkládaný návrh prakticky plně respektuje současné uspořádání sítě, které pouze místně, většinou na prodloužení stávajících ulic, bude doplňováno pro potřeby připojení navrhovaných rozvojových lokalit. Návrh také předpokládá v případě konkrétní potřeby postupnou obnovu v minulosti zrušených zemědělských polních cest. Nově budované komunikace v rámci rozvojových lokalit budou funkční třídy C a D, typ MOK.

stránka 71 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Veškeré záměry navrhované zástavby jsou dopravně napojitelné na síť stávajících komunikací. Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu uvnitř nově navržených lokalit zástavby jsou navrženy v případech, kdy je řešení jednoznačné. V ostatních případech bude dopravní obsluha řešena následnou dokumentací (např. územní studií). Šířka navržených veřejných prostranství, jejichž součástí je místní komunikace, je navržena v souladu s § 22 vyhlášky 501/2006 Sb., to znamená minimálně 8,0 m, v případě jednosměrných komunikací 6,5 m. ÚP doporučená šířka uličního prostoru je min. 10,0 m, lépe 12,0 m. Kde to šířkové uspořádání a uložení sítí technické infrastruktury dovolí, budou součástí ulic i pásy zeleně a uliční aleje. Navržené místní komunikace jsou zařazeny do ploch pro veřejně prospěšné stavby. Účelové komunikace, cesty v krajině Poměrně kvalitní krajinné prostředí Brdské vrchoviny je místem řady zajímavých aktivit a stává se tak cílem turistických a sportovně-rekreačních aktivit v každém ročním období. Obec Bohutín je nástupištěm do prostoru jihozápadně od okresního města a to jak pro pěší tak i cykloturistické trasy směřující do volné krajiny a blízkého okolí. Pro cykloturistické výlety lze s výhodou doporučit méně frekventované silnice III. tříd a navazující síť polních cest Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují dle potřeby budovat další účelové komunikace v nezastavěném území. Odstavná a parkovací stání Na území obce Bohutín je několik parkovišť, zejména u bytových domů (Vysoká Pec, Bohutín) a dále u zařízení občasného vybavení. Odstavná stání u stávající i navrhované zástavby musí být i nadále zásadně řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a objektů vybavenosti. Tento stav bude i nadále zachován vzhledem k charakteru zástavby v území. Nově je vymezena plocha pro umístění parkoviště u školy (společně s kostelem a hřbitovem), které by mělo řešit urgentní potřebu těchto ploch. Současně jsou navržena další parkovací stání u objektů bytových domů na Vysoké Peci a v Bohutíně. Parkoviště jsou vyznačena ve výkrese dopravní infrastruktury. Obsluha území prostředky hromadné dopravy Obsluha vlastního řešeného území prostředky hromadné dopravy a zajištění základní dopravní dostupnosti obce je realizována veřejnou pravidelnou autobusovou dopravou. Je možné konstatovat, že obec v tomto směru těží ze své polohy na páteřní dopravní trase směřující od jihozápadu do okresního města a také z jeho blízkosti. V současné době obcí prochází celkem 10 linek, z toho jsou 4 linky dálkových spojů. Lze konstatovat, že tento rozsah pravidelné autobusové dopravy pokrývá dopravní obslužnost řešeného území ve velmi příznivých parametrech. Pro autobusovou dopravu slouží zastávky v Bohutíně, Havírně a Vysoké Peci situované ve svých stabilizovaných polohách. Docházková vzdálenost do 500 metrů od těchto zastávek, což časově představuje asi osmi minutovou docházku, pokrývá prakticky celé zastavěné území. Další zařízení pro automobilovou dopravu S ohledem na převážně individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel

stránka 72 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

nepředstavuje v řešeném území vážnější problém. Tyto potřeby jsou pokrývány v rámci vlastních objektů a pozemků nebo v krátké přímé vazbě na ně. Při realizaci nově navrhovaných rodinných domků a bytových objektů je třeba počítat se zajištěním nejméně jednoho garážového stání v rámci vlastního objektu a dalšího jednoho parkovacího stání na vlastním pozemku. Pro parkování u objektů vybavenosti v centru obce slouží stávající plochy s dostatečnou kapacitou Čerpací stanice pohonných hmot a prakticky plná nabídka servisních služeb pro motoristy je k dispozici v nedalekém okresním městě. Pěší doprava Chodníky jsou vybudovány nebo se budují podél silnice I. třídy I/18 na průtahu obcí. Pokud to šířkové uspořádání uličního profilu umožňuje, budou alespoň jednostranné chodníky dobudovány v dalších úsecích procházejících zastavěným územím. V území je hustá síť značených pěších turistických tras. Tyto trasy jsou vedeny po stávajících účelových komunikacích i lesních pěšinách, výjimečně i po silnicích. Turisticky značené trasy: modře značené 1059 Bohutín - Příbram zeleně značené 3097 Bohutín – Pilská vodní nádrž Cyklistická doprava Turistická atraktivita území dává předpoklady pro vedení pěších a cyklistických tras. Vzhledem k reliéfu území jsou zde cyklotrasy využívané především pro rekreační dopravu. Územím jsou vedeny tyto značené cyklotrasy: 8190 302

Nepomuk - Rožmitál pod Třemšínem – Bohutín Hořovice – Dolní Líšnice

Cyklistické trasy jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách, silnicích III. třídy, výjimečně I. třídy (v obci Bohutín). Síť cyklotras je stabilizována. Další cyklotrasy je možné vést po stávajících či navržených účelových komunikacích, vždy ale s ohledem na zájmy ochrany přírody i s ohledem na pohyb pěších turistů. Hipostezky V řešeném území je chov koní a jezdectví možnou aktivitou, proto územní plán, respektive podmínky využití ploch v krajině, podporuje vymezování vhodných hipostezek, při kterém je nutné brát v úvahu zájmy ochrany přírody, ale též provoz pěších a cyklistů. Ochranná pásma V návrhu jsou respektována ochranná pásma silnic I. a III. třídy mimo zastavěné území, které podle Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích dosahuje vzdálenosti 50,0 m respektive 15,0 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu. stránka 73 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pokud bude zástavba umístěna do ochranného pásma, bude nutné v dalším stupni projektové přípravy prokázat, že nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb. Případná protihluková opatření nebudou hrazena ŘSD nebo SÚS. 3.5.4.2 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 3.5.4.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Současný stav Řešené území je napájeno elektrickou energií venkovním vedením 22 kV z rozvodny Příbram 110/22kV. Rozvody 22kV jsou převážně venkovním vedením, pouze pro TS 5 je proveden kabelový svod a kabelové vedení ke stanici. Stav venkovního vedení je uspokojivý. ČEZ Distribuce a.s. neuvažují se zásadní rekonstrukcí sítě 22kV. V situačním plánu M 1:5000 jsou zakreslena stávající zařízení a trafostanice spolu s trasami primárního vedení. Sekundární rozvody jsou v obci provedeny jednak vrchním vedením s připojením objektů závěsnými kabely, jednak podzemním kabelovým vedením. Ve větší míře jsou primární i sekundární rozvody zrekonstruovány. Na území obce je v současné době umístěno 16 TS. Veřejné osvětlení je provedeno převážně venkovními rozvody, částečně podzemními rozvody, prakticky ve všech částech obce. Energetická bilance a koncepce řešení V návrhu ÚP je uvažováno s budoucí výstavbou bytů v RD kategorie B1-C, el. energie se používá pro osvětlení, drobné domácí spotřebiče, vaření a u nových objektů s elektrickým vytápěním. Jsou použity ukazatele požadovaného příkonu 15 kW/RD Orientační vyčíslení přírůstků příkonu pro požadovaný rozvoj obce: lokalita

využití

P (kW)

způsob zajištění příkonu

Z02

10 RD

150

ze stávající sítě NN v okolí

Z03

Z04

rozšíření sousedního pozemku RD 2 RD

0 30

ze stávající sítě NN v okolí

Z05

3 RD

45

z nové TS v lokalitě Z08

Z07

1 RD

15

z nové TS v lokalitě Z08

Z08

12 RD

180

z nové TS v lokalitě Z08

Z09

3 RD

45

z nové TS v lokalitě Z08

Z10

1 RD

15

z nové TS v lokalitě Z08

Z11

3 RD

45

z nové TS v lokalitě Z08

Z12

2 RD

30

z nové TS v lokalitě Z08

Z13

průmysl

100

z nové TS v lokalitě Z08

Z14

průmysl

100

z nové TS v lokalitě Z08 stránka 74 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z15

průmysl

100

z nové TS v lokalitě Z08

Z16

3 RD

45

ze stávající sítě NN v okolí

Z17

1 RD

15

ze stávající sítě NN v okolí

Z18

6 RD

90

ze stávající sítě NN v okolí

Z19

4 RD

60

ze stávající sítě NN v okolí

Z20

1 RD

15

ze stávající sítě NN v okolí

Z21

rozšíření pozemku sousedního RD

0

Z23

9 RD

135

ze stávající sítě NN v okolí

Z24

2 RD

30

ze stávající sítě NN v okolí

Z25

20 RD

300

ze stávající TS v ploše Z25

Z26

10 RD

150

ze stávající TS v ploše Z25

Z27

3 RD

45

ze stávající sítě NN v okolí

Z28

areál ZD

1

ze stávající sítě NN v areálu ZD

Z29

areál ZD

15

ze stávající sítě NN v areálu ZD

Z30

parkoviště

1

ze stávající sítě VO v okolí

P01

veřejné vybavení

100

z nové TS na ploše P01

P02

6 RD

90

z nové TS na ploše P01

P03

veřejné vybavení

100

ze stávající TS Řimbaba

P04

komunikace

1

ze stávající sítě VO v okolí

CELKEM

2048 kW

Uvedená možnost napojení není pro realizaci výstavby v plochách závazná.

3.5.4.2.2 Spoje Sdělovací rozvody Všechna sídla řešeného území jsou telefonizována. Nová zástavba bude napojena na stávající sdělovací rozvody. Řešené území je po stránce telekomunikační začleněno do místního telefonního obvodu MTO Příbram, ÚTO Příbram. Nová výstavba musí respektovat stávající telekomunikační zařízení a jejich ochranná pásma nebo musí být v dalším stupni dokumentace navrženo jejich přeložení. V obci Bohutín je osazen soustřeďovací bod AOMK v budově pošty. V obci jsou nové telekomunikační rozvody provedeny zemními kabely převážně v hlavních trasách jako přípolože, od účastnických rozvaděčů jsou provedeny některé rozvody i vzdušným vedením. Realizace místní sítě probíhala v letech 1998 - 2000. stránka 75 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Požadavky na zajištění telefonních linek v rozvojových plochách budou řešeny individuálně s konkrétními investory nových objektů postupně po vypracování podrobných investičních záměrů. Dálkové kabely Řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů správce sítě CETIN a.s.. Jedná se jednak o dálkový kabel č. 105 Příbram - Rožmitál a trasu dálkových optokabelů č. 226a ATÚ Příbram - Rožmitál - Březnice - Milín (DOK pro HOST). Trasy procházejí obcí směrem na Rožmitál resp. na Vysokou u Příbrami. Tyto trasy je nutno v území respektovat. Radioreléové spoje Řešeným územím prochází několik tras radioreléových spojů, které jsou včetně jejich ochranných pásem územním plánem respektovány. 3.5.4.2.2 Zásobování plynem Již v době zpracování změny č. 1 ÚPO v roce 2010 byla plynofikace řešeného území z hlediska efektivnosti vyhodnocena jako nereálná a obec od tohoto záměru upustila. Územní plán proto plynofikaci neřeší. 3.5.4.2.3 Řešení zásobování vodou Stávající stav Vodovodní síť v řešeném území je zásobována z VDJ Kozičín, který je situován u úpravny vody Kozičín. Z VDJ Kozičín (2x1 000 m3, min. hladina 609,3 m n. m., max. hladina 613,0 m.n.m.) voda gravitačně odtéká potrubím DN 300 směrem do města Příbram. Pod obcí Kozičín je z tohoto potrubí vyvedena odbočka do distribuční skupiny Bohutín – Tisová - Láz. Na této odbočce je umístěna zrychlovací čerpací stanice Bohutín ATS pod Kozičínem. Z této ATS jsou zásobovány obce Bohutín (části Bohutín, Vysoká Pec, Havírna a Tisová) a Láz. Čerpací stanice Bohutín ATS pod Kozičínem – jedná se o automatickou čerpací stanici se dvěma vertikálními čerpadly o H=14,3 – 32,5 m; Q=2,5 – 6,66 l/s. Z čerpací stanice je veden hlavní řad, který přivádí vodu do celé oblasti. Hlavní řad vede před areál bývalé šachty 25. února, kde z něj odbočuje páteřní rozvodný řad, který přivádí vodu po levém břehu řeky Litavky až do obce Bohutín a dále pokračuje až k č.p. 61, kde se propojuje s přívodním řadem vedoucím obcí po levém břehu Litavky. Hlavní řad pokračuje kolem areálu šachty 25. února do armaturní šachty, kde se dělí na dvě větve. Oblasti první i druhé větve jsou vzájemně propojeny a vodovodní síť je v těchto oblastech z velké části zokruhována. VDJ Bohutín je jednokomorový zemní akumulační vodojem s akumulační nádrží o užitném objemu 100 m3. Minimální hladina je na kótě 603,1 m.n.m. a maximální na kótě 606,3 m n. m. Vodojem plní funkci vodojemu za spotřebištěm pro obec Bohutín a osadu Vysoká Pec a zároveň slouží jako akumulační vodojem pro čerpací stanici Tisová. ATS Tisová je nadzemní čerpací stanice sloužící pro čerpání vody do vodovodní sítě ve výše položených částech osady Tisová. V čerpací stanici jsou osazena dvě vertikální čerpadla o H=60,0 m; Q=3,7 l/s. Provoz čerpací stanice je řízen automaticky tak, aby tlak ve výtlačném potrubí činil 4,1 Baru. RV Vysoká Pec se nachází na větvi zásobující část Vysoká Pec mezi Vysokopeckým a Vokáčovským rybníkem. Redukční ventil je řízen automaticky tak, aby tlak ve výtlačném potrubí činil 4,0 Bary.

stránka 76 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vodovodní síť v obci Bohutín - částech Bohutín, Vysoká Pec, Havírna a Tisová se skládá z různých materiálů a profilů. Celkově je vodovodní síť v obci Bohutín řešena jako zpruhovaná a částečně větvená. Výjimkou je pouze místní část Tisová, kde je vodovodní síť řešena pouze jako větevná. Přívodní řady i rozvodné řady v jednotlivých částech obce jsou osazeny hydranty, úsekovými šoupaty a v nejvyšších a nejnižších místech vzdušníky resp. kalníky pro možnost odvzdušnění a odkalení vodovodní sítě. Vodovodní síť v obci není určena pro protipožární zásobování. Provoz vodovodu je celoroční. Navrhovaný stav Územní plán obce Bohutín řeší pouze celkovou koncepci zásobování vodou. Předpokládá zásobování zastavitelných ploch a ploch přestavby v sídlech ze skupinového vodovodu, napojením na stávající vodovodní síť nebo jejím prodloužením. Konkrétní řešení zásobování v jednotlivých rozvojových plochách územní plán neřeší, bude předmětem dalšího stupně dokumentace. Navržená zástavba musí respektovat stávající vodovodní řady i přivaděče a jejich ochranná pásma. Stanovení potřeby vody pro obec v návrhovém období /stávající počet obyvatel – 1783, navrhované navýšení – 460 osob, předpokládaný konečný počet obyvatel – 2243 osob/ Potřeba vody: Bydlení Školství Průmysl Zemědělství Ubytování

- stávající - návrh - stávající - stávající (odhad) - návrh (odhad) - stávající - stávající

Celková potřeba vody

1783 * 35 = 62 405 m3/rok 355 * 36 = 12 780 m3/rok 5 390 m3/rok 5 000 m3/rok 7 000 m3/rok 5 000 m3/rok 4.500 m3/rok 102 075 m3/rok

3.5.4.2.4 Řešení odkanalizování Stávající stav Obec Bohutín je částečně odkanalizována v části Vysoká Pec a napojena na obecní ČOV u Vokáčovského rybníka s kapacitou 2320 EO (stávající počet obyvatel – 1783, navrhované navýšení – 355, předpokládaný konečný počet obyvatel – 2138). Čistírna byla postavena v roce 2015 na místě původní ČOV a má dostačující kapacitu pro celou obec i s plánovaným rozšířením zástavby. Návrh Stávající zástavba i zastavitelné plochy a plochy přestavby v obci budou napojeny na obecní kanalizaci a ČOV. V Bohutíně a Tisové, kde se výstavba kanalizace teprve plánuje, bude do jejího zrealizování řešena likvidace odpadních vod individuálně (jímky na vyvážení) alternativně pomocí DČOV. Konkrétní řešení odkanalizování v jednotlivých rozvojových plochách územní plán neřeší, bude předmětem dalšího stupně dokumentace. Ve výkresové části odůvodnění (výkres O. 4) jsou pro stránka 77 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

informaci zakresleny všechny stávající i navrhované kanalizační řady, takže je patrné, jak je možné napojit nové rozvojové plochy. V ostatních částech obce, kde není napojení na obecní ČOV vzhledem ke vzdálenosti ekonomické, bude odkanalizování řešeno také individuálně (především s využitím DČOV, ev. jímek na vyvážení). Srážkové vody Srážkové vody budou likvidovány pokud možno vsakem na pozemku majitele nemovitosti. Čisté srážkové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku, případně využívány pro zálivku. Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny s využitím přírodní i umělé retence mělkými stokami či otevřenými mělkými příkopy do vodních toků. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny lapače štěrku, ropných látek a vybudovány usazovací nádrže.

3.5.5 ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 3.5.5.1 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ KRAJINY Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody. Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou. V žádném případě není v krajině možná nová výstavba staveb pro rodinnou rekreaci. Pro účely rodinné rekreace umožňuje ÚP využívat stávající nezastavěné plochy (proluky) v rámci stávajících ploch IR. V územích ochrany přírody není navržena žádná zástavba s výjimkou nezbytných liniových sítí technické infrastruktury a nezbytných komunikací v krajině. Územní plán obce navrhuje zvýšení podílu zeleně v plochách nezastavěného území také například realizací nefunkčních prvků územního systému ekologické stability, výsadbami doprovodné zeleně podél nově navržených i stávajících komunikací, podél vodotečí, na mezích. Rodová a druhová skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev. Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch a rozdílným způsobem využití Nezastavěné území obce je podle charakteru rozděleno do tří typů ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy přírodní (NP), které zahrnují zejména plochy ÚSES (zejména nadregionální a regionální). Plochy zemědělské (NZ) - intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy jižně a severně od obce. Zbývající část nezastavěného území je zařazena do ploch smíšených (NS). Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny ve výrokové části. Prostupnost krajiny Prostupnost je zajištěna sítí účelových komunikací, které jsou využívány jednak ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků, jednak k turistickému využití. Síť pěších turistických cest je na stránka 78 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

území obce relativně hustá. Přehled turistických pěších tras a cyklotras je uveden v kapitole Doprava. Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří či dočasná oplocení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému Bohutína na síť účelových komunikací v krajině. Opatření k protierozní ochraně půdy V rámci řešení nezastavěného území jsou zapracována do územního plánu některá protierozní opatření, která sníží erozní ohroženost území. Tato opatření se týkají zejména částí území s vyšším podílem orné půdy (jihovýchodní část území). Navržená technická opatření a jejich realizace v krajině je možná v rámci přípustného využití příslušných ploch v nezastavěném území (to se týká hlavně zatravňování, budování protierozních mezí, eventuelně suchých nádrží a podobně). Kromě technických opatření jde dále o organizační opatření (vyloučení širokořádkových plodin, pásové pěstování plodin, vrstevnicové obdělávání, popř. ochranné zatravnění částí pozemků změna druhu pozemku z orné půdy na TTP) a agrotechnická opatření (technologie výsevů do hrubé brázdy, bezorebné setí do strniště apod. - realizace většiny těchto opatření závisí na informovanosti a zodpovědnosti uživatelů půdy. Vodohospodářská a protipovodňová opatření Na území obce se nachází vyhlášené záplavové území Litavky Q100. Záplavové území včetně aktivní zóny je návrhem ÚP respektováno, není do něj umísťována zástavba. V rámci návrhu ÚP jsou navržena opatření pro zvýšení ochrany území před velkými vodami: 

podél koryta vodních toků a vodních ploch je žádoucí zachovat volné nezastavěné a neoplocené území o šíři min. 6 m od břehové hrany na obě strany (tzv. potoční koridor) pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a údržby vodního toku;v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době přísušku);funkci protierozního opatření v krajině plní zejména zeleň, jako např. prvky ÚSES, liniová zeleň, dále cesty v krajině, meze (orientované po vrstevnicích) apod.

Důvodem těchto opatření je to, že obec bývá v době jarního tání nebo přívalových srážek, ohrožována povodňovými problémy. Do obce přitéká voda ze srážek částečně soustředěným plošným povrchovým přítokem, částečně soustředěným přítokem z řady strží. 3.5.5.2 ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán obce vymezuje trasy a hranice biokoridorů a biocenter v regionální a lokální úrovni. Z hlediska prostorové funkčnosti se jedná prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené,

stránka 79 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

zařazené do etapy stav). Podkladem pro návrh územního plánu Bohutína jsou nadřazené územně plánovací dokumentace, které určují umístění regionálních prvků ÚSES, územně technické podklady, územně analytické podklady a průzkumy v terénu: 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2011 usnesením č.420/2011/ZK s aktualizací č. 1 a č.2.Studie ÚSES Středočeského kraje, 2009

Podklad pro návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v tematické oblasti regionální a nadregionální ÚSES. Ve studii byla koordinována návaznost regionálních a nadregionálních prvků ÚSES vymezených v ÚPD obcí a v územních plánech velkých územních celků. Takto upřesněný systém byl překontrolován a upraven dle požadovaných prostorových parametrů. Zpracovatel: U-24 s.r.o. Praha a kol., 02/2009Územně analytické podklady ORP Příbram (aktualizace 2016)ÚPD – Obec Bohutín a navazující obce

Odůvodnění koncepce ÚSES Koncepce ÚSES vychází jednak z výše uvedených podkladů, dále pak z urbanistického řešení návrhu rozvojových ploch. V návrhu územního plánu je provedeno sjednocení všech podkladů, vzájemné propojení a dílčí úpravy ve vazbě na katastrální mapu. Prvky ÚSES byly v rámci zpracování územního plánu upřesněny do parcel. Regionální ÚSES V roce 1997 byl Základní systém nadregionálního a regionálního ÚSES České republiky vydán Ministerstvem pro místní rozvoj jako územně technický podklad (ÚTP). Tento ÚTP řeší trasu nadregionálního biokoridoru vedeného po hřebenech Brd a v souvislosti s tím i vedení regionálních biokoridorů v oblasti Brd. Do lesního komplexu na vrchu Kosov u Vysoké ÚTP situuje regionální biocentrum, které je přes luční a lesní porosty spojeno regionálním biokoridorem s RBC Kotalík u Milina. Tento regionální biokoridor spojuje nadregionální biokoridor vedený po hřebenech Brd s nadregionálním biokoridorem vedeným po toku Vltavy.

V jižní části území obce Bohutín je umístěno RBC 874 KOSOV s regionálním biokoridorem RK 257. Návrh opatření: - při obnově lesních porostů podpořit přirozená společenstva dle typologické jednotky. Lokální ÚSES Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry (LBC) a biokoridory (LBK). /Rozsah a počet prvků lokálního ÚSES převzat z ÚPO Bohutín změna č.1 2010/

stránka 80 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Mezi RBC Kosov a LBC Vojna je vymezena trasa regionálního biokoridoru tak že je vedena přes lokální biocentra U Tisové k LBC V rybníce, odtud k LBC U Výfuku a k LBC Vojna na stejnojmenném vrchu. Z prostorových důvodů je do LBK vedeného po toku Litavky vloženo mezi LBC Achačův mlýn a LBC Vysokopecký rybník LBC Bohutín, které je vymezeno na přirozených lučních porostech s prstnatcem májovým a úpolínem evropským na pravém břehu Litavky za východním okrajem staré zástavby Bohutína. Lokální biocentra LBC "Achačův mlýn" Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 7,8 ha. LBC „Lipový luh“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 3,0 ha. LBC „Park Litavka“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 2,2 ha. LBC „V rybníce“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 4,8 ha. LBC „Vokáčovský rybník“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 8,6 ha. LBC „Vysokopecký rybník“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 2,4 ha. LBC „U Tisové“ Biocentrum převzato z ÚPO Bohutín změna č. 1(2010). Rozloha v řešeném území 4,8 ha. 3.5.5.3 PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ Pro využití nezastavěného území - krajiny je důležitá její prostupnost, která je zajištěna poměrně hustou sítí účelových komunikací, které mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy. Po těchto cestách a dalších především pěších cestách jsou vedeny pěší turistické trasy. 3.5.5.4 ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy tak, aby na vhodných místech umožňovaly mísení vzájemně slučitelných funkcí a zbytečně neomezovaly kvalitativní rozvoj sídel, ale zároveň aby nedocházelo ke vzájemným střetům jednotlivých funkcí v území. Územním plánem obce Bohutín jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Nad rámec ploch uvedených v § 4 -19 této vyhlášky jsou vymezeny samostatné plochy zeleně, což umožňuje § 3, odst. (4). Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde je vhodné tyto plochy stabilizovat, či nově umístit a ochránit je před zástavbou. Jsou součástí systému sídelní zeleně. Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch a nebyly vyvolána potřeba častých změn územního plánu, jsou v maximální možné míře vymezeny plochy smíšené, které umožňují vedle bydlení i provozování drobných výrobních činností, služeb a vybavenosti, které jsou slučitelné s funkcí bydlení a nenarušují ji.

stránka 81 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Při umisťování podmíněně přípustného využití je u mnoha ploch nutné dokladovat, že nebude snížena kvalita prostředí nebo případně pohoda bydlení. Přesnější specifikaci těchto pojmů lze najít v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005 - 116 (č. 850/2006 Sb. NSS), kde se mimo jiné uvádí, že „požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat a že určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům“. Uvedená kritéria (jako hladina hluku, emise prachu a pachů a podobně) tedy není možné brát zcela absolutně, nýbrž tak, že je nelze zhoršit nad míru přiměřenou poměrům. Nepřípustné využití uvedené v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné. Pro zachování urbanistických hodnot a jejich rozvíjení v rámci nové výstavby jsou v podmínkách prostorového uspořádání stanoveny pro jednotlivé plochy v obci, které je třeba při výstavbě dodržet. V okrajových částech obce je požadována rostlá či lépe rozptýlená struktura zástavby, která vychází ze způsobu umisťování typické regionální zástavby. Cílem je zachovat prostorové utváření a ráz sídel, byť třeba za použití soudobých výrazových prostředků. Při posuzování souladu u ploch s individuálně stanovenou strukturou zástavby je rozhodující vnímání zástavby z přilehlého veřejného prostranství. Dalšími použitými podmínkami prostorového uspořádání je zejména určení maximální výšky zástavby, které má zamezit narušení panoramatu sídel a změně měřítka veřejných prostranství v jejich rámci, a dále regulace nezpevněných ploch, napomáhající zachování přiměřeného podílu zeleně v sídlech.

3.5.5.5 ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ Do ploch veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona jsou zahrnuty: Plochy pro dopravní infrastrukturu (VD01 – VD02):  VD01 – návrhový koridor přeložky silnice I/18 - dle ZÚR Středočeského kraje se jedná o VPS D035 v úseku Bohutín – Příbram – Dubno. Stavba řeší na území obce obchvat Bohutína s napojením na stávající silnice nižší třídy 

VD02 - navržená místní komunikace - zpřístupňující nové zastavitelné plochy a zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných a zastavěných ploch. Jde o plochy nezbytné k zajištění přístupu k zastavitelným plochám, případně k jednotlivým stavebním pozemkům

Do ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření s možností uplatnění předkupního práva dle §101 stavebního zákona jsou zahrnuta: 3.5.5.6 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH REZERV Návrh územního plánu Bohutína nevymezuje v řešeném území žádné územní rezervy. 3.5.5.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI Návrh územního plánu Bohutína vymezuje plochy Z02, Z05, Z07 až Z12, Z18, Z19, Z23 až Z24, ve které je podmínkou pro rozhodování uzavření dohody o parcelaci. Důvodem požadavku dohody o parcelaci je skutečnost, že plochy jsou poměrně rozsáhlá a pro její využití bude nezbytné investovat značné náklady do veřejné infrastruktury. Proto je rozhodování o změnách v této ploše podmíněno souhlasem vlastníků

stránka 82 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

pozemků s rozdělením nákladů a prospěchů spojených se záměrem výstavby v této ploše. 3.5.5.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE Návrh územního plánu Bohutína vymezil 3 plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Tyto studie budou zpracovány za podmínek pro pořízení, které jsou stanoveny ve výrokové části do 4 let od vydání územního plánu. Jedná se o jednu plochu veřejného vybavení P01), jednu plochu výroby a skladování (složenou ze třech dílčích ploch Z13+Z14+Z15) a jednu plochu bydlení (složenou ze dvou dílčích ploch Z25+Z26). Tyto plochy mohou být využity až po vyřešení specifických problémů, které jejich možné využití provází. Tyto problémy jsou pojmenovány v podmínkách pro pořízení jednotlivých ploch ve výrokové části. 3.5.5.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU Územní plán nevymezil žádnou plochu, pro kterou bude nutné před jejím využitím zpracovat regulační plán. 3.5.5.10 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Do ploch se stanovením pořadí výstavby byly zařazeny tři plochy (Z03, Z04 a Z26). Podmínkou jejich využití je zastavění sousední plochy Z25 (v případě plochy Z26) a vybudování MOK na ploše P04 (v případě ploch Z03 a Z04). Zastavění sousední plochy, jako podmínku povolení výstavby v ploše Z26, definuje územní plán tak, že součet rozlohy pozemků s již zkolaudovanými stavbami tvoří 70% celkové výměry sousední plochy. Podmínkou výstavby v ploše Z03 a Z04 je vybudování MOK na ploše přestavby P04. Etapizace je zobrazena v příloze S2 „Schéma pořadí změn v území“. 3.5.5.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Územní plán stanovuje, že všechny stavby s výraznou pohledovou vazbou na stávající zástavbu obce orientovanou do veřejného prostoru musí vypracovávat autorizovaný architekt. Tato podmínky platí pro plochy P01, P03, P05, Z18 a Z19. Cílem je v těchto plochách podpořit kvalitu staveb ovlivňujících charakter obce. 3.5.6

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

viz § 53 odst. 5 f) Stavebního zákona Obec má v současné době (dle údajů k 1. 1. 2018) 1767 obyvatel. Počet obyvatel v průběhu posledních deseti let mírně stoupá. Obec je atraktivní pro bydlení v hodnotném přírodním prostředí na okraji města Příbram a CHKO Brdy a na území obce je patrný zájem o novou výstavbu. Zastavěné území je v současné době využito zejména pro bydlení. Územní plán využívá enkláv v zastavěném území, kde vymezuje 27 zastavitelných ploch a 5 ploch přestavby: 

Z02 až Z05, Z07 až Z12, Z16 až Z21, Z23 až Z27; tyto plochy jsou určeny pro bydlení

stránka 83 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNUZ13 až Z15, Z28 až Z29; tyto plochy jsou určeny pro výrobu a skladování (Z13-Z15 pro průmysl, Z28-Z29 pro zemědělství)plochy přestavby P01 - P05: jde vždy o změnu využití zastavěné plochy v zastavěném území. Plochy P02 a P05 jsou určeny k bydlení, plocha P04 k výstavbě dopravní infrastruktury zlepšující prostupnost území a plochy P01 a P03 jsou učeny pro občanskou vybavenost.

Všechny návrhové plochy, které jsou předmětem záboru půdního fondu, představují celkem 28,53 ha; z toho zemědělská půda činí 23,51 ha. Nabídka ploch pro novou zástavbu mírně převyšuje reálnou poptávku. Z toho důvodu je navržena etapizace využití ploch.

P. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHL. Č.500/2006 SB. ČÁST II ODST. 1a) - d) P.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 a) Územní plán respektuje všechny nadmístní systémy technické infrastruktury a přírodních hodnot - ty jsou zakresleny v koordinačním výkrese O1. Řešení územního plánu neovlivní širší vztahy. P.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ viz příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 b) Územní plán je zpracován na základě schváleného Zadání, které bylo upraveno a doplněno na základě výsledku projednání. Požadavky vyplývající ze zadání jsou řešeny v jednotlivých částech územního plánu. Označení kapitol dle zadání: P.2.1

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY P.2.1.1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO APROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Návrh územního plánu rozvíjí zejména obytnou a obslužnou funkci obce Bohutín, jakožto významného centra cestovního ruchu. Územní plán navrhuje především plochy pro obytnou zástavbu a doplnění vybavenosti, část ploch je přejata z dosud platného ÚPNSÚ, další jsou doplněny na základě podnětů majitelů pozemků a Obce Bohutín. Výrobní aktivity nebudou dále ve větší míře rozvíjeny, aby byly zachovány kvality obytného prostředí. Územní plán respektuje požadavky na ochranu kulturních a přírodních hodnot. Zabývá se podrobně prostorovou regulací, pro kterou je zpracováno samostatné schéma ve výrokové části. Územní plán navrhuje 27 zastavitelných a 5 přestavbových ploch.

stránka 84 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

P.2.1.2 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN Územní plán řeší komplexně veřejnou infrastrukturu - dopravní i technickou. Z hlediska veřejné občanské vybavenosti jsou tato zařízení v obci stabilizována a územní plán je doplňuje o nové plochy OV určené především pro sociální zařízení obce. P,2.1.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA Územní plán se zabývá řešením koncepce uspořádání krajiny. P.2.1.4 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT Územní plán převzal z ZÚR Středočeského kraje stavbu VPS D035 – přeložka silnice I/18 v úseku Bohutín – Příbram – Dubno a pro tuto stavbu akceptoval, v souladu s výše uvedenou ÚPD, její návrhový koridor. P.2.1.5 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO Potřeba vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření byla prověřena a územní plán je navrhuje. Asanace územní plán nenavrhuje. P.2.1.6 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI Územní plán vymezil tři plochy s podmínkou zpracování územní studie a několik ploch s podmínkou uzavření dohody o parcelaci. P.2.1.7 PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ Nebyl uplatněn.

P.2.1.8 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Obsah návrhu ÚP je zpracován v souladu se SZ a příslušnými vyhláškami v platném znění. P.2.1.9 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

stránka 85 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Požadavky nebyly uplatněny. P.2.1.10 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE viz příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 c) V územním plánu Bohutína nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR. P.3

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

viz příloha č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 d) Odůvodnění vymezení ploch, které jsou předmětem vyhodnocení, je obsaženo v kapitolách odůvodnění: o

Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch

o

Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch přestavby

o

Přehled a zdůvodnění ploch změn v krajině

stránka 86 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

P.3.1

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Rozsah záborů dle druhů pozemků (údaje v ha) : OZN. PLOCHY

Z02 Z03 Z04 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 P01 P02 P03 P04 P05 R01

POZN.

U U U U U U U U U U U U U U U U U Z U U U, Z U U, Z U U U, Z U, Z U, Z Z Z UR CELKEM

URČENÍ PLOCHY

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PR PR PR PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO ZE ZE VV VV PO VV PD PO PD

DRUH POZEMKU

LE

OS

OZ

PU

SZ

0,32 0,14 0,32

0,23 0,26 0,58 0,73 0,87 0,49 0,3 0,73 0,54

0,13

0,04 0,32

TT 1,27 0,05 0,37 0,9 0,14 0,98 0,41 0,1 0,21

VP

1,27 0,05 0,37 1,22 0,28 1,3 0,41 0,1 0,44 0,26 0,58 0,73 0,89 0,49 0,3 0,73 0,54

0,02

0,37 1,6 0,56 2,04 2,18

0,18

0,37

0,44 0,17 0,66 0,22 1,94 0,06 0,14 0,22

0,67

0,37 1,6 0,56 2,88 2,18 0,1 0,44 1,65 0,28

0,47 0,1 0,27

0,99 0,06 0,05 0,06

1,58

0,11 0,77

0,12

0,04

2,55

0,12

3,51

2,55

13,59

1,53

5,69

ZPF NEZEM. CELKEM CELKEM PŮDA (HA) (HA) (HA)

1,58

0,72 0,06 0,11 0,77 2,7 23,51

0,04

1,27 0,05 0,37 1,22 0,28 1,3 0,41 0,1 0,44 0,26 0,58 0,73 1,02 0,49 0,3 0,73 0,58 0,32 0,37 1,6 0,56 3,06 2,18 0,54 0,44 1,65 0,28 1,94 0,78 1,78 0,33 0,77 2,74

5,02

28,53

0,13

0,04 0,32

0,18 0,44

1,94 0,06 1,65 0,22

stránka 87 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vysvětlivky: označení plochy:

Z02 P03 R01

zastavitelná plocha plocha přestavby plocha návrhového koridoru dle ZÚR Středočeského kraje

poznámka:

U Z UR

plocha převzata ze schváleného ÚPO Bohutín ve znění Změny č.1 plocha leží v zastavěném území plocha převzata ze ZÚR Středočeského kraje

navržené využití:

OPI VV ZE PR PD

bydlení smíšené veřejné vybavené výroba a skladování – zemědělství výroba a skladování – průmysl plochy dopravní infrastruktury

druhy pozemků:

LE OS OZ PU SZ TT VP

les ostatní plochy ostatní zeleň orná půda sady, zahrady trvalý travní porost vodní plocha

ZPF

zemědělský půdní fond

Všechny návrhové plochy, které jsou předmětem záboru půdního fondu, představují celkem 28,53 ha; z toho zemědělská půda činí 23,51 ha.

stránka 88 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Údaje o zařazení jednotlivých ploch záborů do tříd ochrany ZPF:

OZN. PLOCHY

URČENÍ PLOCHY

Z02 Z03 Z04 Z05 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 P01 P02 P03 P04 P05 R01

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PP PP PP PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO ZE ZE VV VV PO VV PD PO PD

CELKEM

TŘÍDA OCHRANY

0

I.

II.

III. 1,27 0,05 0,37 0,3

IV.

V.

0,28

0,77 2,42

1,27 0,05 0,37 0,35 0,28 1,3 0,41 0,1 0,44 0,26 0,58 0,73 1,02 0,49 0,3 0,73 0,58 0,32 0,37 1,6 0,56 3,06 2,18 0,54 0,44 1,65 0,28 1,94 0,78 1,78 0,33 0,77 2,74

1,24

16,8

28,53

0,05 0,28 0,62 0,41 0,1 0,44 0,26 0,58 0,73 0,89

0,68

0,13 0,49

0,3 0,6

0,13

0,04 0,32

0,54 0,37 1,6 0,56 2,88 2,18 0,1

0,18 0,44 0,44 1,65 0,28 1,94 0,06 1,72 0,22

0,72 0,06 0,11

0,04 5,09

0

0

5,47

CELKEM (HA)

stránka 89 z 90

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vysvětlivky: třída ochrany zelené vybarvení

0 = není zemědělský půdní fond plocha převzata ze schváleného ÚPO Bohutín ve znění Změny č.1

Návrhem územního plánu jsou nejvíce dotčeny půdy zařazené do V. třídy ochrany, z menší části do III. třídy ochrany a z malé části do IV. třídy ochrany. Tyto méně kvalitní až nekvalitní půdy přiléhají k zastavěnému území a zastavitelné plochy nelze většinou situovat pouze na půdách s nejnižším stupněm ochrany. Převážná většina zastavitelných ploch je navíc převzata ze schváleného ÚPO Bohutín ve znění Změny č. 1 (viz identifikace v tabulce), kde byly tyto zábory již vyhodnoceny. P.3.2

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Návrhem územního plánu jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v rozsahu 0,12 ha. Jedná se o plochu dotčenou stavbou přeložky silnice I/18 převzatou z nadřazené ÚPD (ZÚR Středočeského kraje – VPS D035 – přeložka silnice I/18, úsek Bohutín – Příbram – Dubno). Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo lesní pozemky. V ochranném pásmu lesa, tj. ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, se nacházejí části těchto zastavitelných ploch: Z02 Z18 Z19 Z20 Z21 Z23 Z24 Z25 Z26

bydlení bydlení bydlení bydlení bydlení bydlení bydlení bydlení bydlení

V případě dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je nutno postupovat podle §14, odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a je vždy třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Q. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Bude doplněno dle výsledků projednání.

R. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Bude doplněno dle výsledků projednání.

stránka 90 z 90

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.