ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD. návrh pro veřejné projednání


1 ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD návrh pro veřejné projednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried &Sca...
Author:  Antonie Tomanová

0 downloads 25 Views 682KB Size

Recommend Documents


No documents


ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD návrh pro veřejné projednání

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 zpracováno: 10/2017 Pořizovatel: Magistrát města Kladna – oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Určený zastupitel: Mgr. Luboš Kratochvíl - starosta Zpracovatel: Ing. arch. Zdeněk Gottfried

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD – TEXTOVÁ ČÁST OBSAH: I.

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I.a) Vymezení zastavěného území …………………………………………………………………... 3 I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ……………………… 3 I.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně ………………………………………………………………………... 3 I.c1 – Urbanistická koncepce I.c2 – Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby I.c3 – Systém sídelní zeleně I.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ………………………. 4 I.d1 – Dopravní infrastruktura I.d2 – Technická infrastruktura I.d3 – Občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení, veřejná prostranství I.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin …………... 5 I.e1– Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny a jejich využití I.e2– Územní systém ekologické stability I.e3– Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi I.e4– Koncepce rekreačního využívání krajiny I.e5- Vymezení ploch pro dobývání nerostů I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)……………………………… 7 I.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit …………….………………………………………….......... 13 I.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona. ……………… 13 I.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části …………. 13

Strana 2 (celkem 29)

I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.a) Vymezení zastavěného území - zastavěné území obce je vymezeno k datu 10/2016 - zastavěné území je vymezeno na výkresech č.: I/1- Výkres základního členění území, I/2- Hlavní výkres

I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází z reálných výhledových potřeb a omezujících faktorů definovaných limity využití území. Obecným základem řešení je umožnit rozvoj obce ve všech součástech života (bydlení, práce, rekreace) při maximální snaze o zachování a rozvíjení osobitosti obce a zdravého životního prostředí. Územní plán vymezuje plochy pro novou obytnou zástavbu a plochy výroby a skladování s orientací na zemědělství a jezdectví. Nepředpokládá se rozvoj průmyslové sféry. Ve vymezeném zastavěném území sídel Zájezd a Bůhzdař není dostatek proluk a volných pozemků, aby pokryly eventuální potřebu pro lokální výstavbu. Po obvodu zastavěného území byly vymezeny zastavitelné plochy pro převážně obytnou výstavbu, které pokryjí předpokládané kapacitní nároky na budoucí stavební rozvoj. Rozvoj obce se má odehrávat ve zlepšení dopravní a technické infrastruktury, zlepšení přírodních a rekreačních podmínek. Hlavním cílem rozvoje území obce je v maximální míře využít stávající zastavěné území a rozšiřovat zástavbu obce vně sídla pouze na určených zastavitelných plochách. Hlavními cíly ochrany a rozvoje hodnot území je vytvořit optimální prostředí pro jeho obyvatele a ostatní složky životního prostředí.

I.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně I.c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE Navržené plochy urbanistického rozvoje sledují charakter urbanistické struktury stávajícího sídla. Je vymezeno zastavěné území obce, do kterého jsou zahrnuty stávající zastavěné plochy s přilehlými prostory. Nově navržené plochy stavebního rozvoje důsledně navazují na současně zastavěné území obce. Rozvojové plochy v blízkosti sídla dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní podmínky z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně kladného působení krajinné kompozice. V bytových plochách je umožněna výstavba rodinných domů, které nepřekračují svým objemem únosné limity dané charakterem krajiny. Řešení vlastního způsobu zástavby v lokalitě je dáno již místními podmínkami s návazností na komunikace, nebo budou řešeny urbanisticky v návrhu základní technické vybavenosti konkrétním projektem. Ostatní návrhové plochy krajinářského charakteru jsou v souladu s koncepcí péče o kvalitu životního prostředí zejména s ohledem na posílení prvků ÚSES.

I.c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Územní plán vymezil celkem 8 nových návrhových lokalit. Lokality Z1.1a,b-Z1.4, Z2.1-Z2.4(a,b,c). Plochy pro rozvoj bydlení na plochách smíšených obytných jsou navrženy v návaznosti na hranici zastavěného území. Nová zastavitelná území rozšiřují zástavbu podél stávajících cest. Seznam zastavitelných území navržených územním plánem Zájezd: Z1.1a SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (mezi sídly Zájezd a Bůhzdař) Z1.1b SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (mezi sídly Zájezd a Bůhzdař) Z1.2 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (sever obce Zájezd) Z1.3 VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (východ obce) Z1.4 TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (jihovýchod obce) Z2.1 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (jih sídla Bůhzdař) Z2.2 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (střed sídla Bůhzdař) Z2.3 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (jih obce Zájezd) Z2.4a PSz PLOCHY SPECIFICKÉ – ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) Z2.4b PSz PLOCHY SPECIFICKÉ – ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) Z2.4c PSz PLOCHY SPECIFICKÉ – ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) PLOCHY PŘESTAVBY Plochy přestavby nejsou navrhovány. Strana 3 (celkem 29)

I.c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Zeleň v sídle se nachází v místě kolem centrálních prostranství a v zastavěné části, kde jsou u komunikace vzrostlé stromy. Dále je sídelní zeleň reprezentována výhradně v zahradách a na oplocených soukromých pozemcích. V sídle Bůhzdař jsou navrženy plochy: NS-Za – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZAHRADY ZS – PLOCHY ZELENĚ - SÍDELNÍ Další prvky sídelní zeleně se budou realizovat v rámci ostatních ploch s rozdílným využitím (např SV).

I.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování I.d1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V území se nacházejí silnice III. třídy III/00719 a III/00720. Silnice III/00720 v obci Zájezd končí. Dále pokračují místní komunikace a účelové komunikace ve formě lesních polních cest. Komunikace DM na severním okraji stávajícího areálu VZ (severovýchod obce Zájezd-jezdecký areál), by měla sloužit pro dopravní obsluhu navazující zastavitelné plochy Z1.2 – SV severně a zajistit prostupnost území severní stranou kolem obce. Z nadřazené dokumentace nevyplývá žádný požadavek na zapracování nadmístních tras dopravní infrastruktury. Pro nově navržené zastavitelné plochy bude třeba vybudovat síť místních a obslužných komunikací. Jejich trasy jsou zakresleny, pakliže se jedná u vytvoření přístupové komunikace. Komunikace uvnitř funkčních ploch nejsou v rozvojových lokalitách znázorněny. Konkrétní trasování bude projednáno při zpracování projektu základní technické vybavenosti pro každou lokalitu. Řešení nově navrhovaných komunikací musí být provedeno tak, aby jejich šířka a poloměry zatáček vždy umožnily průjezd těžké požární techniky. - u každého stavebního záměru v zastavitelných plochách Z1.1a, Z1.1b a Z2.2 a Z2.3 musí být posouzeno, zda stávající dopravní uspořádání přístupové komunikace bude vyhovovat i pro navrhovaný záměr. V případě potřeby bude přístupová komunikace upravena na dvoukruhové uspořádání nebo jiné dopravně inženýrské řešení (např. výhybny apod.).

I.d2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Základní koncepce řešení jednotlivých sítí technické infrastruktury je navržena při respektování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a dále při respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury. Vedení technické infrastruktury pro napojení objektů v řešeném území bude přizpůsobeno pokud možno poloze komunikací, popř. veřejného prostranství. Id2.1. Elektrická energie Obec Zájezd i sídlo Bůhzdař jsou zásobovány elektrickou energií z kmenových linek 22 kV napájených z kmenového vedení ze západu. Na koncových větvích jsou 3 trafostanice (2x Zájezd, 1x Bůhzdař). Územím procházejí trasy 22 kV a 110 kV. V územním plánu nejsou navrženy nové trafostanice. Nová zástavba bude řešena posílením stávajících trafostanic, případně vybudování nových v příhodném místě podle stavu v energetické soustavě a podle dohod provozovatele energetické sítě s vlastníky pozemků. Funkční využití ploch s rozdílným využitím umožňuje trasování inženýrských sítí včetně umisťování trafostanic. Id2.2. Plyn V sídle Zájezd je provedena plynofikace rozvodem STL plynovodu. Plynovodní řad je proveden v zastavěné části obce Návrhové lokality mohou být připojeny prodloužením stávajících tras. Jejich umístění je umožněno v přípustném využití ploch. V severní části území prochází vysokotlaký plynovod VVTL s ochranným a bezpečnostním pásmem. Id2.3. Spoje a telekomunikace, veřejné osvětlení Rozvojové lokality budou napojeny na stávající sítě. Do katastru zasahují ochranná pásma letiště. Id2b.4 Vodní hospodářství - VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY Význam řešeného území pro vodní hospodářství je v regionálním měřítku průměrný. Hospodaření a využívání území není omezeno jinými než obecně platnými zásadami, platnými pro nakládání s vodami podle zákona o vodách. Územní plán nenavrhuje změny ve vodohospodářském řešení krajiny. Územím protéká ze západu a severovýchod Buštěhradský potok. Prochází zastavěným územím sídla Zájezd. Pro vodoteč bylo stanoveno záplavové území. Strana 4 (celkem 29)

VODOVOD – NÁVRH ŘEŠENÍ: V současné době je obec napojena na skupinový vodovod. Vodovodní řad je rozveden v obci Zájezd. Osada Bůhzdař využívá vlastních zdrojů, domovních studní. Navržené lokality budou napojeny na stávající rozvod. Funkční využití ploch s rozdílným využitím umožňuje trasování inženýrských sítí. Přípustné je nadále využívání vlastních zdrojů. Severní částí katastrálního území prochází dálkový vodovod KSKM (Kralupy – Slaný, Kladno – Mělník) ocel DN 700. Ze kterého je odbočkou přes redukční šachtu vedeno připojení k obci (podél silnice z k.ú. Zájezd). V souběhu vede sdělovací kabel. Katastrálním územím probíhá dálkový užitkový litinový vodovod DN450 Podmoráň – Kladno. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ VODY Zdrojem požární vody je vodovod s požárními hydranty, popř. Buštěhradský potok.. KANALIZACE – NÁVRH ŘEŠENÍ: Obec Zájezd i Bůhzdař nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod. Územní plán navrhuje umístění centrální ČOV v zastavitelné ploše Z1.4 – TI – plochy technické infrastruktury. Budoucí stavba ČOV je veřejně prospěšnou stavbou VPS1. Budoucí splašková kanalizace bude svedena do ČOV podél Buštěhradského potoka. Umístění trasy kanalizace je v plochách s rozdílným způsobem využití uvedeno jako přípustné využití. ČOV je navržena mimo aktivní zónu Q20 záplavového území, ale uvnitř hranice Q100. Návrh technického řešení ČOV musí s tuto skutečnost respektovat. Zástavba může být do vybudování splaškové kanalizace a centrální ČOV nadále řešena domovními septiky, jímkami nebo domácími ČOV. Dešťová voda by měla být zasakována a likvidována v místě spadu na pozemcích stavby. Id2.5 Odpadové hospodářství Tuhý komunální odpad (TKO) z obce Zájezd i sídla Bůhzdař je svážen na skládku mimo katastr obce. V řešeném území se nenacházejí žádné skládky TKO. Komunální odpad bude likvidován běžným popelnicovým způsobem s vyvážením v pravidelných intervalech. V obci jsou kontejnery na tříděný odpad. Pro velkoobjemový směsný odpad jsou v obci přistavovány kontejnery. Na křižovatce silnic III. třídy severně od sídla je provozována skladka stavebního odpadu s recyklací. Areál bude i do budoucna využíván pro likvidaci stavebního odpadu.

I.d3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OBČANSKÉ VYBAVENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

A

DALŠÍ

Velikost obce a její rozvojové perspektivy nevyžadují prvky občanského vybavení nadmístního významu. Zařízení občanského vybavení a veřejná prostranství jsou přípustným využitím v plochách smíšených obytných – venkovských. Obec bude nadále vázána na sídla vyššího významu, hlavně Kladno a Prahu. Územní plán navrhuje veřejné prostranství v zastavitelné ploše Z1.2.

I.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin. I.e1) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY A JEJICH VYUŽITÍ Do koncepce uspořádání krajiny zasahuje záměr rozšíření zooparku jihovýchodně od obce Zájezd na plochách zemědělských a smíšených nezastavěného území. Pro zoopark jsou navrženy 3 části zastavitelných ploch Z2.4 a,b,c. Mezi těmito plochami budou zachovány veřejně přístupné účelové komunikace (DC). Zoopark bude umístěn v plochách funkčního využití PSz – plochy specifické – zoopark. V řešeném území obce Zájezd se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky ze zákona §3 odst.1 písm.b) jsou všechny lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy vodních toků. Rašeliniště a jezera se v území nevyskytují. V území se nenachází přechodně chráněná plocha, zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území, ptačí oblasti. Územní plán zasahuje do současného stavu krajiny rozšířením zooparku. V případě biokoridorů navrhuje posílení přírodního prvku v území. Strana 5 (celkem 29)

Pro lokality Z1.2 a Z2.4 a,b,c platí doporučení před realizací záměrů prověřit výskyt chráněných druhů

I.e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Nadregionální a regionální prvky ÚSES se v území obce Zájezd nevyskytují. Územní plán obsahuje lokální úroveň ÚSES s následujícími prvky: Lokální biokoridory: LBC 420 (navržený) LBC 402 (funkční) Lokální biocentra: LBK 719 (funkční) LBK 768 (funkční) LBK 771 (funkční) LBK 772 (funkční) Prvky ÚSES jsou znázorněny graficky ve výkresu: I/2 – Hlavní výkres, Nedílnou součástí ÚSES jsou interakční prvky. Interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Zároveň mohou interakční prvky sloužit jako plochy, které umožňují existenci určitých druhů organismů, charakteristických zejména pro zemědělskou krajinu. Jako interakční prvek bude působit např. doprovodná zeleň navržené cestní sítě (stromořadí, kombinace křovin). Cestní síť zajišťuje kombinaci funkce zemědělského dopravního systému s funkcí ekologickou návazností na prvky ekologické stability. REGULATIVY PRO SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES – překryvná funkce V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem využití, jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků ÚSES. A)

Pro funkční využití ploch biocenter A-1: je přípustné  současné využití  využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám  jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES A-2: jsou podmíněné  pouze nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., za podmínky nenarušení funkčnosti biocentra. A-3: jsou nepřípustné  změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES,  jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich  rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné.

B)

Pro funkční využití ploch biokoridorů B-1: je přípustné  současné využití  využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy a pod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru,  jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů B-2: jsou podmíněné Strana 6 (celkem 29)

B-3:

 nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu. jsou nepřípustné  změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, a pod., mimo činností podmíněných

I.e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI Území je protkáno sítí polních a pěších cest, které se vytvářely postupem času v místech hospodářské potřeby. V katastru obce neprobíhají pozemkové úpravy. Charakter krajiny a klimatické podmínky nevyžadují návrh protipovodňových opatření.

I.e4) KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V území nejsou chatové osady. Územní plán plochy rekreace nenavrhuje. Vhodná je pěší turistika, jezdectví a cykloturistika ve volné krajině.

I.e5) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Poddolovaná a sesuvná území, ložiska nerostných surovin a plochy specifické sloužící obraně státu se v území obce Zájezd nenacházejí.

I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Pro každou plochu je ve výkresech použito grafické odlišení a písmenný index. Území je členěno na plochy dle vyhl. č. 501/2006 Sb., §419. Pro každou plochu je stanoveno využití hlavní, přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné a podmínky prostorového uspořádání. Seznam ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v územním plánu: SV - Plochy smíšené obytné - venkovské OV - Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OS - Plochy občanského vybavení – sportovní zařízení PV - Plochy veřejných prostranství DS - Plochy dopravní infrastruktury – silniční DM - Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace DC - Plochy dopravní infrastruktury – polní a lesní cesty V - Plochy výroby a skladování VS - Plochy smíšené výrobní TI - Plochy technické infrastruktury VV - Plochy vodní a vodohospodářské NZ - Plochy zemědělské NL - Plochy lesní NS - Plochy smíšené nezastavěného území NS-Za- Plochy zeleně – veřejné Strana 7 (celkem 29)

PSz ZX

- Plochy specifické – zoopark - Plochy zeleně - specifické

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ A) Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech B) Přípustné využití: - bydlení – nízkopodlažní zástavba - stavby pro rodinnou rekreaci - občanské vybavení - sportovní zařízení a hřiště - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity za podmínky dodržení hygienických limitů (zejména hluk) na hranici vlastního pozemku. D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmínečně přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály , centra dopravních služeb, hutnictví, chemii a těžké strojírenství.. E) Podmínky prostorového uspořádání: a) max. výška obytných objektů – 2NP včetně podkroví b) u stávajících objektů je možná vestavba podkroví jako 3.NP, bez zvýšení stavby b) max. výška hospodářských a provozních staveb – 10m v hřeben , c) v zastavěném území obce – zastavitelná plocha pozemku –max. 90% , platí pro vlastnické celky d) v navržených zastavitelných plochách – zastavitelná plocha pozemku max. 40%

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A) Hlavní využití: - stavby a plochy pro výkon služby církevního řádu, občanská vybavenost B) Přípustné využití: - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem - stavby pro vzdělávání a výchovu,sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - stavby pro turistiku a rekreaci - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím E) Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška objektů je 2.np

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A) Hlavní využití: - stavby a plochy pro sport a rekreaci B) Přípustné využití: - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem - stavby pro turistiku a rekreaci - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovují se D) Nepřípustné využití Strana 8 (celkem 29)

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb. E) Podmínky prostorového uspořádání: - ve sportovních plochách je umožněna výstavba budov do max. výšky 5m, jednopodlažní stavby.

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A) Hlavní využití: - stavby veřejných komunikací a prostranství B) Přípustné využití: - komunikace místní, obslužné, účelové - chodníky, stezky - stavby pro cykloturistiku - související dopravní a technická infrastruktura přírodní složky zejména sídelní zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovují se D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb. E) Podmínky prostorového uspořádání:– nestanovují se

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-SILNIČNÍ A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy B) Přípustné využití: - silnice II. a III. třídy, místní komunikace - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovují se D) Nepřípustné využití: Jiná než hlavní a přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DM - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-MÍSTNÍ KOMUNIKACE A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací – místní komunikace B) Přípustné využití: - veřejná prostranství - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, drobná architektura v krajině C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: Jiná než přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DC - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-POLNÍ A LESNÍ CESTY A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací – polní a lesní cesty B) Přípustné využití: - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - drobná architektura v krajině Strana 9 (celkem 29)

C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: Jiná než přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

V – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ A) Hlavní využití: - stavby výroby a skladování, skládka stavebního odpadu B) Přípustné využití: - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb výroby a skladování - stavby k zajištění podmínek používání areálu skládky, třídění a recyklace stavebního odpadu - stavby pro zemědělství a chovatelství - stavby administrativní, výzkumné, vývojové, zkušební a veřejné infrastruktury , které budou plnit doplňkovou funkci - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovuje se D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí - zdravotnictví, stavby pro vzdělávání a výchovu , hutnictví, chemii a těžké strojírenství, bydlení E) Podmínky prostorového uspořádání: Max. výška objektů 12m Max. 2 nadzemní podlaží

VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ A) Hlavní využití: - stavby výroby a skladování, jízdárna B) Přípustné využití: - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb výroby a skladování v souladu s jejich účelem - stavby pro zemědělství, chovatelství, jezdectví a stavby pro zajištění podmínek jejich užívání - stavby a zařízení cihelny, včetně možnosti těžby cihlářské hlíny - stavby administrativní, výzkumné, vývojové, zkušební a veřejné infrastruktury , které budou plnit doplňkovou funkci - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - služební a pohotovostní byty (plocha bytů max. 10% z plochy pozemku), podmínkou je zajištění hlukových limitů pro chráněný obytný prostor. - využití vyžadující dopravní obslužnost vozidly nad 3,5 pouze za podmínky, že bude tato dopravní obslužnost (vozidly nad 3,5t) realizována mimo místní komunikace v obci D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí - zdravotnictví, stavby pro vzdělávání a výchovu , hutnictví, chemii a těžké strojírenství E) Podmínky prostorového uspořádání: a) max. výška objektů 12m b) max. 2 nadzemní podlaží c) u stávajících objektů je možná vestavba podkroví jako 3.NP, bez zvýšení stavby

TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: A) Hlavní využití: - zajištění funkce čistírny odpadních vod, technická infrastruktura B) Přípustné využití: - související dopravní a technická infrastruktura, vodohospodářské stavby - přírodní složky, vodní plochy, zeleň C) Podmínečně přípustné využití: - nestanovuje se D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí E) Podmínky prostorového uspořádání: Pro stavbu ČOV se nestanovují. Strana 10 (celkem 29)

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ A) Hlavní využití - vodní plochy, vodní toky a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím B) Přípustné využití: Činnosti k zajištění podmínek pro nakládání s vodami a zajišťující ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujících problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. C) Podmínečně přípustné využití: - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A) Hlavní využití: Zemědělské využití B) Přípustné využití Činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky.. C) Podmínečně přípustné využití: - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NL - PLOCHY LESNÍ A) Hlavní využití Plochy s pozemky určenými k plnění funkce lesa B) Přípustné využití: Činnosti k zajištění podmínek využití pozemků pro les. Stavby a zařízení lesního hospodářství. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. C) Podmínečně přípustné využití: - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné činnosti: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NS -

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

A) Hlavní využití: Nezastavěné území bez převažujícího způsobu využití B) Přípustné využití: - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - související dopravní a technická infrastruktura - sportovní a rekreační využití - drobná krajinná architektura, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. C) Podmínečně přípustné využití: - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NS-Za -

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZAHRADY

A) Hlavní využití: - zahrady B) Přípustné využití: - oplocení zahrad Strana 11 (celkem 29)

- pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. C) Podmínečně přípustné využití: 2 - na pozemku zahrady lze umístit max. 1 přízemní stavbu do zastavěné plochy max. 20m D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

PSz -

PLOCHY SPECIFICKÉ – ZOOPARK

A) Hlavní využití: Zoopark B) Přípustné využití: - stavby a zařízení pro chovatelskou činnost a provoz zooparku, - oplocení - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - dopravní a technická infrastruktura - drobná parková a krajinná architektura C) Podmínečně přípustné využití: - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání - stavby zázemí zooparku (správa,WC kancelář, pokladna apod.) smí být umístěny v zastavitelné ploše Z2.4c. Tyto stavby budou mít max. 1NP a celkovou zastavěnou plochu pod budovami 2 dohromady max. 150m . - nad tento plošný limit může být v ploše Z2.4c umístěn ještě jeden objekt občerstvení o zastavitelné 2 ploše max. 200m a výšce max. 1NP. - nadzemní stavby pro chovatelskou činnost mají limitní zastavitelnou plochu max. 15% z celkové plochy areálu. Do této plochy se nezapočítávají plochy volier. - v areálu smí být umístěna max. 1 stavba pro chov zvířat ve zděné budově s vnitřními terarii 2 a regulací teploty o zastavitelné ploše max. 220m a výšce max. 1NP.

ZS - PLOCHY ZELENĚ - SÍDELNÍ A) Hlavní využití Plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích nebo v soukromých zahradách B) Přípustné využití: - stavby a zařízení pro chovatelskou činnost, zahrady, oplocení, lesní školky, drobná zemědělská a pěstitelská činnost - dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. C) Podmínečně přípustné využití: 2 - na pozemku zahrady lze umístit max. 1 přízemní stavbu do zastavěné plochy max. 20m za podmínky umístění mimo záplavové území D) Nepřípustné činnosti: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

VYMEZENÍ POJMŮ Přírodní složky – výsadba nízkokmenné a vysokokmenné zeleně, travní porosty, parkové úpravy, vodní plochy. Drobná nerušící výroba a podnikatelská činnost – výroba a podnikatelské aktivity do výše max. 3 zaměstnanců, zároveň musí splňovat hygienické limity hluku, prachu a zápachu na hranici pozemku. Vlastní pozemek – pozemek vlastnicky náležející k posuzovanému záměru. Negativní účinky na životní prostředí překračující nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech – negativními účinky se rozumí např. hlučnost, prašnost, intenzita dopravy, zhoršení hydrogeologických podmínek apod. Strana 12 (celkem 29)

Služební byt – byt pro bydlení zaměstnance nebo jiného pracovníka provozovny Sportovní areál – soubor vlastnicky i provozně propojených pozemků a staveb, sloužící ke sportovní funkci. Lehký průmysl – spotřebitelský průmysl, který vyrábí malé spotřební zboží (např. potravinářský, oděvní, obuvnický, nábytkářský, papírenský apod.) Drobná krajinná architektura – např. pomníky, kapličky, odpočinková místa s přestřešením vybavená relaxačními a odpočinkovými prvky, umělecká díla v krajině.

I.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V řešeném území je navržena 1 veřejně prospěšná stavby VPS 1 pro stavbu čistírny odpadních vod. Veřejně prospěšná opatření navržena nejsou. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: VPS 1 – ČOV – čistírna odpadních vod Umístění VPS je znázorněno graficky na výkrese: I/3– výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona. Veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro která je možno uplatnit předkupní právo, územní plán nestanovuje.

I.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k ní připojené grafické části. 1. 2.

Textová část územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 11 listů A4 textové části (strany 3 až 13 tohoto dokumentu). Grafická část územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. Seznam příloh: I/1 –Výkres základního členění území 1 : 5 000 I/2 - Hlavní výkres 1 : 5 000 I/3 –Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Strana 13 (celkem 29)

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: II.a) Postup pořízení a zpracování územního plánu………………….. 15 II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ……….. 15 II.c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem……………………………………………. 15 II.d) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavitelného území……………………………………………………. 16 II.e) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů……………………………………………………… 16 II.f) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů…………………… 16 II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní prostředí……….. 16 II.h) Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona…………….. 16 II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly………………………… 17 II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Kluky…………………………. 17 II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ……………………… 19 II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch…………………….. 26 II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ………………………………….. 27 II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa …………………………………………………….. 27 II.o) Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu podle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona…………………………………………………….. 28 II.p) Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách……………………………………………….. 28 II.q) Vyhodnocení uplatněných připomínek……………………………………………………… 28 II.r) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů graf.části odůvodnění 29

Strana 14 (celkem 29)

II.a) Postup pořizování a zpracování územního plánu. Zastupitelstvo obce Zájezd rozhodlo v samostatné působnosti v souladu s ust. § 6. odst. 5 zákona 183/2006 Sb..o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o pořízení územního plánu dne ………… a současně určilo člena zastupitelstva Bc. Luboše Kratochvíla, starostu obce, aby spolupracoval s pořizovatelem na pořízení územního plánu. Obec Zájezd požádala příslušný úřad územního plánování, kterým je Magistrát města Kladna o pořízení územního plánu dne ………. Projektantem územního plánu se stal Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Zadání územního plánu Zájezd bylo schváleno zastupitelstvem obce Zájezd dne 7.8.2012 Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlížení od 6.3. – 24.32014. Pořizovatel předal schválené zadání projektantovi územně plánovací dokumentace ing. Arch. Zdeňku Gottfriedovi ke zpracování návrhu územního plánu. Dotčeným orgánem státní správy nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj.

II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Územní plán Zájezd se zpracovává pro potřeby řešení aktuálních problémů obce a potřeby stanovení koncepce jejího dalšího rozvoje. Pro obec Zájezd byl zpracován územní plán, který nabyl účinnosti 16.2.2006. Od doby nabytí účinnosti územního plánu došlo v území ke změnám a k novým podnětům, které je třeba řešit novou územně plánovací dokumentací. . HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ Cílem pořízení územního plánu obce je zabezpečit pilíře trvale udržitelného rozvoje územní z hlediska přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Při upevňování a ochraně přírodních hodnot se územní plán zaměřuje především na vymezování ÚSES a závaznou regulaci i nezastavitelného území. Při zajištění a podpoře kulturních hodnot jde především o stanovení urbanistické koncepce a podpora tradičního charakteru venkovských sídel. U civilizačních hodnot se územní plán zabývá hlavně návrhovými plochami pro bydlení a podnikání. Územní plán nekoliduje s dokumentací sousedních obcí. Správní území obce Zájezd tvoří pouze katastrální území Zájezd u Buštěhradu. Obec Zájezd je součástí okresu Kladno. Katastrální území leží na okraji území s působností ORP Kladno. Sousedí s obcemi Buštěhrad, Stehelčeves, Dřetovice, Libochovičky, Čočovice a Makotřasy. V katastru je sídlo Zájezd a osada Bůhzdař. Další odloučené lokality a osady v území nejsou. Sídla leží v jižní části řešeného území.

II.c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Řešené území Zájezd se v aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR s účinností od 15.4.2015 nachází v rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha. Rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury do území nezasahují. Z aktualizace politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky na řešení územního plánu. Pro území je platná dokumentace ZÚR Středočeského kraje. Do území obce Zájezd zasahuje pouze stávající VVTL plynovod a dálkový vodovod. Nadregionální ani regionální prvky ÚSES do území nezasahují. Území se netýkají koridory dopravní a technické infrastruktury. Zájezd se nachází v rozvojové oblasti republikové úrovně OB1. Území je zařazeno do krajinného typu N01 – krajina relativně vyvážená. SOULAD S POŽADAVKY ZÚR SČK (kap. 1), 5), 6) kap. 1) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. V návrhu územního plánu byly zohledněny priority stanovené v zásadách územního rozvoje pro zajištění příznivého životního prostředí, pro zajištění hospodářského rozvoje kraje a pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel. kap. 5) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. Územní plán splňuje podmínky stanovené v ZÚR pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje v kapitolách 5.1. – 5.3 (ZÚR). kap. 6) Vymezení cílových charakteristik krajiny Strana 15 (celkem 29)

Řešené území se nachází v oblast shodného krajinného typu N01 – krajina relativně vyvážená Územní plán nekoliduje s dokumentací sousedních obcí. Návrh ÚP není v rozpor s aktualizací Politiky územního rozvoje ČR. Návrh ÚP nekoliduje s územně plánovací dokumentací vydanou (schválenou) krajem, tj. v tomto případě ZÚR Středočeského kraje. Návrh územního plánu vychází z platného územního plánu obce Zájezd, který nabyl účinnosti 16.2.2006.

II.d) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Územní plán Zájezd je v souladu s cíli územního plánování. Jsou vytvářeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Navržené plochy sledují charakter urbanistické struktury obce Zájezd i ostatních částí sídla. Územní plán Zájezd je v souladu s úkoly územního plánování. Návrh zjistil a posoudil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vyhodnotil koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce území. V návrhu není stanovena etapizace, návrh nevymezuje žádné plochy pro těžbu, neurčuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Ochrana nezastavěného území je podepřena výčtem nepřípustného využití včetně oplocování pozemků ve volné krajině. Oplocování pozemků mimo zastavěné území odporuje náhledu na cílovou charakteristiku krajiny a její způsob užívání. Dochází k negativní fragmentaci krajiny a snižuje se její prostupnost.

II.e) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Návrh územního plánu Zájezd byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními § 22, § 47, § 50 – 53 a § 188 odst. (4) stavebního zákona a s použitím § 171 – 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Územní plán je vypracován na základě schváleného zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy v měřítku 1:5 000, výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1:50 000. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

II.f) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Návrh územního plánu Zájezd bude projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek bude náležitě upraven.

II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zadání neobsahovalo požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dotčený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve svém stanovisku uvedl, že nepožaduje vypracování dokumentace podle § 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů.

II.h) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5). Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) bude doplněno po projednání. Strana 16 (celkem 29)

II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Sdělení bude doplněno po projednání.

II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Zadání územního plánu bylo vypracováno v roce 2012 a schváleno 7.8..2012 zastupitelstvem obce Zájezd. Návrh územního plánu je zpracován podle požadavků a přílohy č.7 k vyhl. č.500/2006 Sb. Požadavky ze zadání a pokynů pro zpracování návrhu jsou do územního plánu zapracovány. Požadavky ze zadání dle jednotlivých kapitol: A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, - obsah územního plánu bude vycházet z řešení území podle platného územního plánu obce Zájezd. - splněno 1 – Požadavky na urbanistickou koncepci splněno: - vytvořeny podmínky pro rozvoj pro bydlení a pro tradiční využití zemědělské krajiny - ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - jsou respektovány limity využití území - jsou respektovány požadavky PÚR 2008, ŹÚR Sčk a ÚAP - je chráněn charakter a stávající struktura zástavby - je posilována obytná funkce obce - jsou vyhodnoceny a zapracovány podněty k ÚP - je vyhodnocena potřeba zastavitelných ploch pro bydlení a zoopark - jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobních aktivit a podmínky pro umisťování drobné vybavenosti a nerušících služeb - jsou vyhodnoceny potřeby veřejných prostranství Prověření požadavků na rozvoj území ze zadání: a) – vymezení pozemků parc.č. 553 a 554 pro nízkopodlažní bydlení Lokalita se nachází v sídle Bůhzdař a přiléhá procházející komunikaci. Navazuje na zastavěné území sídla. Ochrana ZPF: parc.č. 553 – I.třída ochrany parc.č. 554 – ostatní plocha Není zapracováno. Zastupitelstvo se dohodlo, že nebude podporovat nárůst zástavby nad silnicí v Bůhzdaři směrem na západ. Jedná se o I. třídu ochrany BPEJ. b) – vymezení pozemku parc.č. 571 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v sídle Bůhzdař. Pro pozemek budou platit regulativa a funkční využití ve shodě s okolní zástavbou. Je součást zastavěného území – není nutné řešit novou zastavitelnou plochou. c) – vymezení pozemku parc.č.508 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek navazuje na zastavěné území v sídle Bůhzdař. Přiléhá k procházející komunikaci. Pozemek je ohrazen a využíván k zahradnickým účelům – lesní školka. Na vedlejším pozemku je stávající objekt. Ochrana ZPF: parc.č. 553 – I.třída ochrany Je zaneseno do návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z2.2 d) – vymezení pozemků parc.č. 17/10, 469, 470, 471, 472, 486/2 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek 17/10 je v zastavěném území. Ostatní pozemky se nacházejí za jižní hranicí sídla Zájezd na zemědělských pozemcích lemovaných krajinnou zelení. Jedná se o mírný severní svah s návazností na zastavěné území. Strana 17 (celkem 29)

Ochrana ZPF: parc.č. 469 – IV.třída ochrany Je zapracováno částečně jako zastavitelná plocha Z2.3.. e) – vymezení pozemků parc.č. 547 a 548 pro nízkopodlažní bydlení Pozemky navazují na zastavěné území sídla Bůhzdař v jeho jižní části. K lokalitě musí být prodloužena místní komunikace. Ochrana ZPF: parc.č. 547 – III.třída ochrany parc.č. 548 – ostatní plocha Je zapracováno jako zastavitelná plocha Z2.1. f) – zařazení pozemku parc.č. 8 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v sídle Zájezd. Pro pozemek budou platit regulativa a funkční využití ve shodě s okolní zástavbou. Je součást zastavěného území a není nutné řešit samostatnou zastavitelnou plochou. g) – vymezení pozemků parc.č.486/1 a 17/8 pro nízkopodlažní bydlení, smíšené venkovské území Pozemek parc.č. 17/8 je součástí zastavěného území. Pozemek parc.č.486/1 navazuje z jihu na zastavěné území. Bude navazovat na lokalitu Z4 na severním mírném svahu. Ochrana ZPF: parc.č. 486/1 – IV.třída ochrany Je zapracováno částečně jako součást zastavitelné plochy Z2.3. h) – vymezení pozemků parc.č. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 473 pro plochy specifické - zoopark Lokalita rozdělena v záměrech na Z2.4a,b,c,d. V lokalitě jsou stanoveny koeficienty zastavění a další regulativa zpřesňující záměr využití. ZOOPARK-překryvná funkce. 2 – Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - ÚP navrhl koncepci pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií a způsob odkanalizování - Je navržen způsob řešení dopravní infrastruktury - Jsou vyhodnoceny plochy občanského vybavení 3 – Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - jsou respektovány požadavky na cílové charakteristiky krajinného typu - jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ekologické stability území - je respektována ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa - jsou respektovány prvky ÚSES - jsou respektována záplavová území vodních toků - je vyhodnocen předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 4 - Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv - nejsou navrženy územní rezervy 5 - Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo - je navržena VPS-1 pro umístění ČOV 6 - Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci - územní studie a regulační plány nejsou navrženy 7 - Požadavek na zpracování variant řešení - varianty nebyly požadovány 8 - Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a uspořádání obsahu jeho odůvodnění – splněno. 9 - Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality, vyhodnocení nebylo požadováno Strana 18 (celkem 29)

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ - jsou uvedena pouze stanoviska, ze kterých vyplynul požadavek na úpravu návrhu územního plánu. Ad2) Ministerstvo obrany ČR - splněno Do grafické části – koordinační výkres je pod legendu vepsáno, že celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO Do odůvodnění bylo do kapitoly o limitech vepsán popis ze stanoviska MO. Ad5) MMK – odbod dopravy a služeb – splněno - u plochy Z1.2 bylo uvedeno, že plocha zeleně mezi zastavitelnou plochou a komunikací neumožňuje napojení pozemků přímo na komunikaci. Plocha zeleně byla uvedena v původním územním plánu. V navrženém ÚP je plocha SV na hranici s komunikací a připojení je z hlediska přípustného využití možné. - u navržených ploch Z1.1a,b, Z2.2 a Z2.3 je v navrženém územním plánu uvedeno, každý záměr musí být posouzen i z hlediska nároků na stav přístupových komunikací a pakliže to bude charakter záměru vyžadovat, musí být provedena odpovídající dopravní opatření, např. rozšíření komunikace na dvoukruhovou, výhybny apod. Ad8) Hasičský záchranný sbor – stanovisko bylo zohledněno vyřazením části zastavitelné plochy Z1.1, která se nacházela pod vedení VVN 110 kV. Zastavitelné plochy jsou přístupné po veřejných komunikacích. Obratiště uvnitř ploch a dostatek požární vody musí být posouzen v dalším stupni dokumentace s ohledem na charakter stavebního záměru. Ad9) Krajský úřad Sčk – koordinované stanovisko - doporučení k prověření zvláště chráněných druhů je uvedeno v kapitole I.e1. - zábor PUPFL je zrušen - překryvná funkce je zrušena - zábory ZPF jsou uvedeny do souladu se změnou stanoviska z 26.10.2016 Ad10) Ministerstvo dopravy – OP dálnice je zobrazeno v koordinačním výkrese a je uvedeno v limitech využití území. Ad12) obec Zájezd – požadavek na vyloučení provozů vyžadujících dopravní obslužnost vozidly nad 3,5t v plochách VS – upravena charakteristika využití ploch VS Připomínky: - jsou doplněny polní cesty (DC) na parc.č.437 a 512 - je doplněna kapitola ii.K16 o významu zkratek - v plochách VS je umožněna vestavba podkroví jako 3.NP bez navýšení stavby - parc.č. 435 je plochou VS

II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Návrh územního plánu vymezuje a stabilizuje hranici zastavěného území obce. V zadání bylo požadováno, aby byly navrhovány nové plochy na rozšiřování výstavby a pro rozvoj obce. Tento základní požadavek územní plán splnil. Dále bylo požadováno vycházet ze stávajícího platného územního plánu. Do nového územního plánu byly převzaty zastavitelné plochy s vyhodnocením jejich dosavadního využití. Územní plán neobsahoval varianty a nebylo nutno posuzovat rozdílná řešení s odůvodněním jejich vhodnosti. Územní plán nepožaduje zpracování území studie nebo regulačního plánu před vydáním prvního rozhodnutí v navržených zastavitelných plochách. ZDŮVODNĚNÍ NÁZVŮ A TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Mezi plochami s rozdílným způsobem využití jsou navrženy i funkční typy v podrobnějším členění a s upravenou charakteristikou, než jsou uvedeny v §§ 4-19, vyhl. č.501/2006. Důvodem je rozmanitost účelu a záměrů způsobu užívání konkrétních ploch v hodnotném prostředí (N01 – krajina relativně vyvážená). Nezbytnost zpřesnění byla vyžadována u funkčního typu: NS-Za - Plochy smíšené nezastavěného území – zahrady

Strana 19 (celkem 29)

V blízkosti osady Bůhzdař je provedena parcelace s využitím pro zahrady. Není účelné umožnit na pozemcích obytnou zástavbu, jelikož pozemky jsou malé, přístupová komunikace bez patřičných šířkových parametrů apod. PSz – Plochy specifické – zoopark Vymezení ploch pro umístění zooparku bylo jedním z hlavních úkolů územního plánu. Specifický provoz nebylo možné zahrnout do žádného z typů ploch uvedených ve vyhlášce, aniž by zároveň nebylo umožněno širší jiné využití. To však není možné připustit. Využití a změny ploch jsou pouze pro zoopark. ZS – plochy zeleně – sídelní Jedná se o potřebu vymezení ploch zeleně v zastavěném území s charakterem veřejných ploch a soukromích zahrad. V případě plochy Z2.2, jejíž součástí je i plocha ZS, bylo nutné oddělit část plochy, která se nachází mimo Q100 a je zde umožněna výstavba RD od části pozemku, který se nachází v záplavovém území Q100 a může sloužit pouze jako zahrada. ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB: V územním plánu je navržena čistírna odpadních vod. Návrh čistírny byl obsažen již v předchozím územním plánu, ale její pozice se upřesnila. Bylo stanoveno její vhodnější umístění s ohledem na terénní podmínky i vzhledem k budoucí existenci zooparku. Plocha pro čistírnu odpadních vod je umístěna v blízkosti vodního toku mimo aktivní zónu záplavového území Q20. Nachází se však v hranici stoleté vody Q100. Umístění zcela mimo záplavové území neumožňují místní podmínky a požadavek na gravitační řešení odkanalizování obce. Technické řešení stavby ČOV musí vzít v úvahu hranici Q100 a zajistit odpovídající stavební opatření. V případě stanovení procentuelní zastavitelnosti pozemků, je stanoveno max. 90% u vlastnických celků v zastavěném území. Jedná se o případy, kdy usedlosti, dvory, historická sídla mají jednotlivé parcely plně zastavěny a např. vydlážděné dvory nemohou být užívány s nižším procentem zastavění. V případě nových obytných sídel je situace jiná. Zde je stanovena procentuelní zastavěnost 40%. U nových objektů a pozemků lze jejich poměr zastavěnosti upravovat vhodným návrhem a velikostí parcely. Územní plán neobsahoval varianty a nebylo nutno posuzovat rozdílná řešení s odůvodněním jejich vhodnosti. Do podmínečně přípustného využití ploch VS byla vložena podmínka, že zde nemohou být navrženy provozy (využití), které vyžadují dopravní obslužnost vozidly nad 3,5 po místních komunikacích v obci. Jedná se o požadavek obce, který odráží skutečný stav místních komunikací a stávající dopravní značení, které omezuje pohyb vozidel nad 3,5t. ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH: Obec Zájezd je umístěna v blízkosti hlavního města a zároveň spádového města Kladna. Tato poloha dává obci předpoklad pro budoucí výstavbu rodinných domů v nejbližším časovém horizontu. Dalším předpokladem pro rozvoj stavební činnosti je skutečnost, že zejména sousední město Buštěhrad a obec Stehelčeves již v současné době přijímají opatření k důslednému omezení výstavby ve svých katastrech. Zastavitelné plochy v jejich územích dosáhly limitní hodnoty. Obec Zájezd má výhodnou polohu, kdy se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D7. Dobrá dopravní dostupnost umožňuje snadné spojení s Prahou a městem Slaný, a to především autem, případně autobusem. Dalším hlediskem je relativně nízká cena pozemků v katastru obce, která dosud nevystoupala na hodnoty v sousedních obcích. Obec Zájezd nepřijímá omezující opatření, naopak možnosti výstavby podporuje. V posledních letech byly v obci Zájezd vystavěny dva nové domy, a jeden je v současnosti ve výstavbě. Na obci probíhají jednání s dalšími vlastníky pozemků, kteří projevili zájem o výstavbu. S obcí jednají o přístupových cestách, napojení na inženýrské sítě apod. Obec eviduje zájem o stavební pozemky v jejím katastru již delší dobu. Všechna tato hlediska jednoznačně svědčí o budoucím rozvoji obce v oblasti výstavby rodinných domů. ZASTAVITELNÉ PLOCHY PŘEVZATÉ Z PLATNÉHO ÚP: Z1.1a,b– SV – plochy smíšené obytné – venkovské Z celkového rozsahu zastavitelné plochy uvedené v původním územním plánu bylo dosud využito území poblíž sídla Bůhzdař, kde je postaven nový rodinný dům. Další pozemek pro rodinný dům je oddělen geometrickým plánem a připraven k výstavbě na základě stavebního povolení. Území je limitováno trasami VVN 110 kV a trasami VN 22 kV. V ochranném pásmu těchto vedení nelze umisťovat objekty, ovšem pozemky lze oplotit a užívat jako zahrady. V návrhu ÚP je původní plocha Z1.1 rozdělena na dvě části Z1.1a a Z1.1b. Vynecháno bylo území, které se nachází pod elektrickým vedením VVN 110kV a není vhodné pro bydlení. Vyřazení této části Strana 20 (celkem 29)

zastavitelné plochy bylo též požadavkem hasičského záchranného sboru, který nesouhlasí s výstavbou pod trasami VVN. Z1.2– SV – plochy smíšené obytné – venkovské Zastavitelná plocha na severu obce se objevuje ve všech historických dokumentech pokoušejícími se plánovat rozvoj obce. Jedná se jednoznačně o nejvhodnější místa budoucího stavebního rozvoje. Lokalita se objevuje na regulačním plánu (studii) z roku 1925 jako vhodná pro rozvoj sídla. Území je limitováno trasami vodovodu, který bude muset být přeložen (trasa ECK) nebo respektován s umístěním veřejného prostranství v jeho trase. Do území zasahuje též ochranné pásmo VN 22kV a trafostanice. Pro východní část plochy je počítáno s využitím komunikace, která dnes prochází po severní hraně jezdeckého areálu. Trasování vnitřní místní komunikace je přípustným využitím funkčního typu SV. Z1.3 – VS – plochy smíšené výrobní V původním územním plánu byla tato rozvojová plocha navržena v ještě větším rozsahu a zasahovala na pozemky podél jižní strany jezdeckého areálu. Při vyhodnocení možností využití těchto pozemků bylo zjištěno, že terénní rozdíl, který činí téměř 6m neumožňuje postupný rozvoj jezdeckého areálu jižním směrem. Z toho důvodu byla ponechána pro rozvoj areálu pouze plocha podél východní strany. V případě jejího využití může dojít k novému vyhodnocení skutečných potřeb stavebního rozvoje. Z1.4 – TI – Plocha technické infrastruktury – ČOV V původním územním plánu byla navržena čistírna odpadních vod v blízkosti Buštěhradského potoka. Její pozice byla upravena, aby lépe vyhovovala terénním podmínkám s možností využití gravitačního řešení kanalizačních řadů. ČOV je zároveň veřejně prospěšnou stavbou. K místu pro ČOV vede stávající účelová komunikace. Plocha pro čistírnu odpadních vod je umístěna v blízkosti vodního toku mimo aktivní zónu záplavového území Q20. Nachází se však v hranici stoleté vody Q100. Umístění zcela mimo záplavové území neumožňují místní podmínky a požadavek na gravitační řešení odkanalizování obce. Technické řešení stavby ČOV musí vzít v úvahu hranici Q100 a zajistit odpovídající stavební opatření. NOVÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚZEMNÍHO PLÁNU: Z2.1 – SV – Plochy smíšené obytné – venkovské – vymezení pozemku parc.č. 571 pro nízkopodlažní bydlení s možností umístění 1 RD Pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v sídle Bůhzdař. Pro pozemek budou platíregulativa a funkční využití ve shodě s okolní zástavbou. Z2.2 – SV – Plochy smíšené obytné – venkovské – vymezení pozemku parc.č.508 pro nízkopodlažní bydlení s možností výstavby 1 RD Pozemek navazuje na zastavěné území v sídle Bůhzdař. Přiléhá k procházející komunikaci. Pozemek je ohrazen a využíván k zahradnickým účelům – lesní školka. Na vedlejším pozemku je stávající objekt. Na části pozemku, která se nachází v záplavovém území Q100 je navržena plocha ZS – zeleň sídelní, určená pro zahradu k RD Z2.3 – SV – Plochy smíšené obytné – venkovské jedná se o prodloužení a zvětšení využitelnosti stávajících nemovitostí při místní komunikaci. Stávající parcely jsou velice úzké a kromě vlastního domu při silnici neumožňují realizovat venkovní pobytové plochy za objekty (dvory, zahrady). Z2.4 a,b,c – PSz - Plochy určené pro zařízení ZOOPARKU. Již v současné době je v obci provozován zoopark v nedostačujících podmínkách, přitom navštěvován s velkým zájmem. Je cílem výletů a školních exkurzí. Rozvoj zooparku v přiměřené míře (omezeno přesnými regulativy) je podporován i obcí Zájezd. Objekty, výběhy a voliery budou umisťovány v krajině způsobem, který nenaruší její příznivý ráz a neznehodnotí celkovou kvalitu životního prostředí. Výchozí podklady i informace pro návrh územního plánu jsou popsány v následujících kapitolách: II.k1 – CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Katastrální území leží v mírně zvlněné, ale převážně rovinaté krajině středních Čech. Obcí Zájezd protéká Buštěhradský potok, který vytváří mírné údolí. Zástavba se rozkládá na lehce sklonitém jižním svahu k potoku. Objekty leží na obou stranách vodoteče. Svahy údolí potoka jsou pokryty převážně trvale zatravněnými plochami a skupinami krajinné zeleně. Doprovodná krajinná zeleň sleduje téměř Strana 21 (celkem 29)

celou trasu potoka. V části pod obcí, u jihovýchodního kraje katastru bylo koryto potoka regulováno, trasa upravena a postaven nový most. Kolem silnic III. třídy jsou vzrostlé aleje. V jihovýchodním rohu katastru se nalézají nejrozsáhlejší plochy lesa. Jsou to lesy smíšené s mírnou převahou listnatých stromů. Území katastru je převážně pokryto obdělávanou zemědělskou půdou, která obemyká téměř celé zastavěné území obce. V polích jsou vysázeny pruhy větrolamů, lesy tzv. půdoochranné. Do správního území patří ještě osada Bůhzdař na západní straně katastru. Jedná se o několik stavení podél místní zpevněné komunikace a provoz cihelny. V blízkosti hranic k.ú. prochází po sousedních katastrech dálnice Praha – Slaný. Z ní je obec dopravně dostupná po silnici III/00719 a dále po III/00720. Na kraji zastavěného území obce je jezdecký klub. V území se nenacházejí jiné areály zemědělské velkovýroby. Katastrem dnes neprochází žádná významnější dopravní trasa. Železnice se v katastru obce vůbec nenachází. Celé území je protkáno dálkovými trasami inženýrských sítí. Kromě zastavěného území obce Zájezd a Bůhzdař se v katastru nenacházejí jiné skupiny staveb v krajině nebo samoty. Obec je ukryta v údolí jinak přehledné středočeské krajiny. Katastrální území leží na hranici okresu Kladno a sousedního okresu Mělník. II.k2 – VÝVOJ A HISTORIE OBCE, URBANISTICKÁ STRUKTURA Z historických pramenů vyplývá, že první písemná zpráva o existenci osídlení se datuje k roku 1318. V obci samotné se však nedochovaly stavby a pamětihodnosti, které by dokládaly ranný vývoj obce ve středověku. V místě nazývaném „na starém Zájezdě“, ležícím na vrchu jižně od současné obce prý stávala tvrz nebo hradiště bývalých majitelů. Do roku 1620 tj. do bitvy na Bílé Hoře byla obec podle všeho majetkem některého z českých pánů jako poplužní dvůr k velkostatku Středokluky. Od roku 1630 se majitelé měnily – viz. Pamětní kniha obce Zájezda. Robota v obci nebyla, půda byla rozdělena na jednotlivé usedlosti. Svobodní občané ji obhospodařovali jako dědiční nájemci a po zrušení roboty v r.1848 jako skuteční vlastníci. Název obce vznikl údajně takto: V obci stával Zájezdní hostinec sloužící hlavně formanům směřujících k Buštěhradskému hradu, k hostinci šlo pouze zajet – zpátky stejnou cestou. Jelikož se jedná o nevelkou obec nepředpokládáme, že zde probíhala období překotného rozvoje nebo naopak útlumu. Spíše se jednalo o výstavbu jednotlivých domů. Pravděpodobně stejně jako obdobné obce středních Čech prožila obec na přelomu 19. a 20. století demografický zlom a úbytek obyvatel úměrný své velikosti. Demografická křivka poklesu obyvatel českého venkova z počátku 20tého století se prohloubila zvláště po 2. světové válce. V současné době je vývoj stabilizován a je očekáván mírný rozvoj obce. Z hlediska stavebního vývoje je historicky významná stavba kapličky na návsi a objekt bývalé školy. V obci se nacházejí některé původní statky se zachovanými obytnými budovami, dvory a hospodářskými objekty. Z posledního období je možno zmínit výstavbu bytovek zemědělského družstva, přestavbu vepřína na jízdárnu a chov koní (nový objekt pro výcvik parkurového skákání). Budoucí vývoj je podporován zahájenou plynofikací a výstavbou infrastruktury. V roce 1925 byl zpracován regulační plán, který nastínil možný budoucí stavební rozvoj. Pro blokovou výstavbu byly určeny pozemky podél příjezdové silnice III/00720. Tyto velkorysé plány se však dodnes nepodařilo realizovat. Zeleň v obci tvoří z největšího podílu soukromá zeleň zahrad a sadů. II.k3 – OBYTNÁ FUNKCE OBCE – BYTOVÝ FOND Sídlo plní především obytnou funkci. Většina objektů slouží k bydlení a soukromé hospodářské činnosti v zahradách a na vlastních pozemcích. Převažuje bydlení v rodinných domech nad bytovými domy. Stav bytového fondu odpovídá průměrné stabilní péči vlastníků. U navrhovaných lokalit pro smíšenou obytnou plochu má být na každé 2ha zastavitelné plochy 2 vymezeno veřejné prostranství o ploše min. 1000m (§7 odst. (2) novely č.269/2009 Sb. vyhlášky č.501/2006 Sb.). II.k4 – OBČANSKÁ VYBAVENOST Charakter řešeného území orientuje jeho obyvatelstvo na využívání občanské vybavenosti sídel vyššího významu. Silným střediskem, poskytujícím široké spektrum služeb i nabídku pracovních příležitostí je Buštěhrad nebo Kladno. Nejvíce však občané využívají značné blízkosti hlavního města Prahy, které je velice dobře dopravně dostupné po dálnici Praha – Slaný. Dojezdová vzdálenost je přibližně 20 minut. Žáci dojíždějí školním autobusem do nedalekého Buštěhradu, kde se nachází mateřská i základní škola. V Buštěhradu je také pošta. Významným prvkem občanské vybavenosti je restaurace a klub s omezenou provozní dobou. V obci je prodejna smíšeného zboží. V budově obecního úřadu je lidová knihovna. Za potokem je vybudováno sportoviště se dvěma volejbalovými kurty, dětským hřištěm a novým objektem klubovny. Na návsi je hasičská zbrojnice a opravená kaplička. Také do výhledu bude řešené území převážně orientováno na občanskou Strana 22 (celkem 29)

vybavenost sídel vyššího významu. Posílení vybavenosti a služeb by mohlo být spojeno s rozvojem obytné funkce území. II.k5 – PRŮMYSLOVÁ A ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA V bývalém zemědělském areálu je chov koní a jízdárna. V areálu cihelny Bůhzdař je sklad a prodej stavebního materiálu. Na křižovatce silnic III. třídy se nachází skládka stavebního odpadu s recyklační linkou. Její provoz bude nadále podporován, stejně jako chov koní a jezdectví. II.k6 – DEMOGRAFIE Zájezd je malá venkovská obec, která zahrnuje kromě sídla Zájezd má ještě osadu Bůhzdař. Pracovní příležitosti jsou zejména v Praze a v Kladně. Obci s rozšířenou působností je Kladno. Počet obyvatel k 31.12.2014 110 Výměra území 210,6 ha II.k7 - PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ Celkovou kvalitu životního prostředí lze v řešeném území hodnotit jako dobrou. Obec leží v území s velmi dobrými klimatickými podmínkami bez negativních inverzních jevů. Přírodní prostředí má vysoký podíl krajinné zeleně v podobě shluků stromů a keřů kolem vodotečí, na mezích a rozhraních polních pozemků. Bohatá krajinná zeleň se vyskytuje v různých formách remízů a hájů. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V řešeném území se nevyskytuje žádný velký ani střední zdroj znečišťování ovzduší. Na znečištění ovzduší škodlivinami vliv zejména zdroje malé - tzv. plošné znečištění z lokálních zdrojů, které jsou na pevná paliva. Jelikož je po obci rozveden STL plynovod, lze předpokládat postupný přechod na vytápění objektů plynem místo spalování málo kvalitního uhlí. Obcí neprochází výrazně frekventovaný dopravní tah. Znečištění ovzduší v důsledku motorové dopravy není registrováno. HLUK V obci se nenachází významný zdroj hluku. Hluk z dopravy není v obci významný. Zastavěnou částí procházejí pouze silnice III. tříd s nízkou dopravní frekvencí. Hluková kriteria je nutno sledovat při posuzování připravovaného silničního koridoru východně od obce. ZELEŇ Hlavní těžiště zeleně v sídlech tvoří zeleň kolem centrálních prostor a vodních nádrží. Výrazným prvkem zeleně v obci je zeleň v zahradách, hlavně vysokokmenná zeleň. Krajinná zeleň je především výsadba podél silnic a polních cest. Krajinná zeleň se vyskytuje také kolem potoků, struh a v polích v podobě hájků a remízků. Okolní zemědělské plochy jsou řídce osázeny i ovocnými stromy, které se stávají přirozeně součástí životního prostředí a přispívají k jeho kvalitě. Při nových výsadbách považujeme za vhodné druhy domácího původu: dub letní, lípa malolistá, javor mléčný, jasan ztepilý, borovice lesní, olše černá různé druhy vrb. II.k8 - PAMÁTKOVÁ OCHRANA První písemná zpráva o obci Zájezd pochází z roku 1318. Historické stavební památky pocházející z ranného středověku se bohužel nedochovaly. V obci je několik statků, které kompozicí obytných a hospodářských budov dokládají stavební vývoj typického venkovského sídla minulého století. Významným objektem je stavba bývalé školy, ve které sídlí obecní úřad a lidová knihovna. Nejhodnotnější stavbou bude jistě kaplička na centrálním prostoru obce, která je v současné době opravena a vytváří malebné zákoutí středočeské obce. V katastrálním území obce se nenacházejí objekty památkové ochrany nebo kulturní památky. Není zde vyhlášena ani památková zóna. Zvýšené péče a ochrany si však žádají veškeré původní stavby historických statků včetně hospodářských budov. Objekty památkové ochrany se nenacházejí ani v sídle Bůhzdař. Vzhledem k absenci památkových objektů, je třeba vyžadovat dodržování elementárních principů kultivovaného stavitelství při rekonstrukcích stávajících stavení, tzn. používání dřevěných oken, taškových krytin apod. Pozornost by měla být věnována i stavbám a prvkům sakrálního charakteru v intravilánu a extravilánu – kapličky, kříže, boží muka, které nejsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.. Předmětem zájmu obce by měla být péče o veřejnou zeleň v obci. Stav objektů a architektonická kvalita stavební činnosti, které se ve výsledku projeví na celkovém působení obce záleží do značné míry na osvícenosti a citu majitele nemovitosti. Nástroje územního plánu zůstávají ve stupni funkce a objemového řešení.

Strana 23 (celkem 29)

II.k9 - SPORT A REKREACE V sídle je plocha malého hřiště v blízkosti Buštěhradského potoka, která zahrnuje i dětské hřiště. Významným prvkem krajinné rekreační aktivity je jízdárna s možností využití okolních cest. II.k10 – DOPRAVA Síť silnic III. třídy nebude měněna. Výhodou umístění obce Zájezd je blízké napojení na dálnici D7 Praha – Slaný nebo přes Buštěhrad dobrá dopravní dostupnost spádového města Kladna. V jezdeckém areálu, po jeho severní straně, je do územního plánu zanesena místní komunikace DM, která byla součástí místní komunikační sítě už v dobách, kdy se začal budovat původní areál vepřína. Komunikace tehdy procházela severní stranou podél hranice obce směrem na východ a zpřístupňovala zemědělské plochy severní a východní pozice. Za areálem nadále pokračuje polní cesta mezi zemědělskými pozemky k potoku, kde se napojuje na další spojnici k silnici III. třídy. Dopravní propojení po této komunikaci považujeme za důležitý faktor pro zajištění prostupnosti území. II.k11- VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VODNÍ TOKY A PLOCHY Buštěhradský potok je nejdůležitějším recipientem území. Má stanoveno záplavové území a v koordinačním výkresu je vyznačena hranice 100 leté vody Q100. Plocha zooparku je ustoupena od potoka na vzdálenost cca 6m, aby umožnila průchod Q100 a také průběh lokálního biokoridoru. VODOVOD Rozvod vodovodu po obci je v dobrém stavu a kapacitu stávající sítě je možné využít i pro navržené plochy. KANALIZACE Trvalá absence splaškové kanalizace je důvodem návrhu centrální ČOV v místě u Buštěhradského potoka. Jelikož se jedná o nákladnou investici, je do doby realizace splaškové kanalizační sítě povolena likvidace splaškových vod v domovních jímkách, domácích ČOV popř. v tříkomorových septicích. II.k12- ENERGETIKA ELEKTRICKÁ ENERGIE Kapacita energetické sítě je dostatečná. Nezbytnost nových trafostanic vyhodnotí provozovatel energetické soustavy v závislosti na konkrétním stavebním záměru a stavu energetické sítě v okamžiku požadovaného připojení. Trasování kabelů energetické sítě a umisťování energetických zařízení je přípustnou funkcí ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. PLYN Obec je plynofikována a vybavena rozvodem STL plynovodu. Kapacita plynovodu je dostatečná i pro zásobování nových zastavitelných ploch, které mohou být zásobeny prodloužením stávajícího řadu. TELEFON V obci je vybudována místní nadzemní telefonní síť závěsnými kabely na sloupech. Páteřní trasy uloženy v zemi. Veřejný rozhlas rozveden nadzemním vedením. Radioreléová trasa prochází od jihovýchodu k severozápadu. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V obci je rozvedeno veřejné osvětlení. Stávající veřejné osvětlení - vzdušné vedení v souběhu s NN převážně svítidla na sloupech nebo konzolách. II.k13 - ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY K zajištění základního prostředí pro živé organismy a k udržení jejich druhové rozmanitosti byl zpracován generel územního systému ekologické stability (ÚSES). Součástí ÚSES jsou prvky, které by měly být základním článkem jeho budoucí obnovy a rozvoje. Les je ze zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, významným krajinným prvkem, který požívá všeobecnou ochranu. Územní plán převzal kostru a prvky ÚSES z platného územního plánu II.k14 –NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY Dle požadavků § 20, zákona č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů civilní ochrany, podle § 7 odst. 7 písm. H) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je zpracován návrh řešení civilní ochrany. Strana 24 (celkem 29)

NÁVRH ŘEŠENÍ UKRYTÍ OBYVATELSTVA Ukrytí obyvatel bude řešeno individuelně ve vlastních objektech v improvizovaných úkrytech. Obytné objekty v obci mají vlastní sklepní prostory, které jsou vhodné pro budování úkrytu. U starších obyvatel se předpokládá ukrytí v sousedních objektech s větší kapacitou úkrytu.

a)

b)

c) d)

e)

Postup prací při zhotovení úkrytu: Vyklidit prostor - vynést všechny nepotřebné věci včetně paliva - uzavřít přívody (plyn, voda, topení) - uhasit oheň v topném systému apod. do 2hodin Zvýšit ochranné vlastnosti úkrytu - zakrýt okna, dveře, využít materiálů z domu a okolí (stavební materiál, zemina apod.) do 6hodin Zabezpečit větrání úkrytu do 10 hodin Vybavení úkrytu - materiálem (baterka apod.) - potravinami dle počtu osob (min. 6l pitné vody na osobu) do 12 hodin Plnění dalších úkolů k dovybavení úkrytu a jeho zpevnění

NÁVRH MÍST VHODNÝCH K PŘÍJMU EVAKUOVANÉHO OBYVATELSTVA A JEHO KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ Vhodné prostory jsou v blízkém Buštěhradu, případně v Kladně. Obec nedisponuje kapacitami pro krátkodobé ubytování evakuovaného obyvatelstva. NÁVRH ŘEŠENÍ MÍST PRO UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ Pro umístění koncových prvků varování a vyrozumění lze použít sloupy nadzemního telefonního vedení a sítě místního rozhlasu. Vše ovládáno z objektu obecního úřadu. NÁVRH ŘEŠENÍ MÍSTA PRO PŘÍPADNÉ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU HUMANITÁRNÍ POMOCI Vhodným objektem jsou skladové prostory v jezdeckém areálu nebo v prostorech obecního úřadu. MOŽNOSTI VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO HRANICE ZÁSTAVBY OBCE Nebezpečné látky lze skladovat na zemědělských plochách podél silnic III. třídy mimo zastavěné území obce. CHARAKTERISTIKA A UMÍSTĚNÍ PŘÍPADNÝCH OBJEKTŮ SKLADUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY Z HLEDISKA JEJICH DRUHU, POLOHY A VLIVU NA OKOLÍ VČETNĚ VYMEZENÍ OHROŽENÝCH PLOCH Ve správním území obce Zájezd se nenacházejí objekty a provozy pracující s nebezpečnými látkami. NÁVRH MÍST PRO PŘÍPADNOU DEKONTAMINACI OBYVATELSTVA, ZVÍŘAT, SILNIČNÍCH VOZIDEL APOD. Vhodným místem můžou být plochy poblíž skládky stavebního odpadu. NÁVRH ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU Alternativou k dnešnímu stavu, kdy je pitná voda odebírána ze studní a z vodovodního řadu, bude umístění cisteren s pitnou vodou v centru obce. NÁVRH ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA ELEKTRICKOU ENERGIÍ Obec je připojena na centrální energetickou soustavu. Alternativní zdroje energie v obci nejsou. Alternativou je lokální umisťování zdrojů na naftový pohon apod. NÁVRH PLOCH PRO ŘEŠENÍ BEZODKLADNÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB Bezodkladné pohřební služby budou prováděny na hřbitově v Buštěhradu.. II.k15 – LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Využití území je limitováno následujícími limity a ochrannými pásmy: Silnice III. tř. + OP OP dálnice Elektrické vedení 110 kV + OP Elektrické vedení 22 kV a trafostanice + OP Strana 25 (celkem 29)

Skupinový vodovod + OP Plynovod VVTL, STL + OP Záplavové území pro Buštěhradský potok Ochranná pásma letiště ÚSES Památková zóna v obci vyhlášena není. Pásmo hygienické ochrany pro zemědělskou výrobu se v katastru nenachází. Celé území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska ministerstva obrany: Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. II.k16 – POUŽITÉ ZKRATKY PÚR – Politika územního rozvoje České republiky ZÚR – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ÚAP – územně analytické podklady ÚP – územní plán ÚSES – územní systém ekologické stability LBC – lokální biocentrum LBK – lokální biokoridor ČOV – čistírna odpadních vod

II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Zastavěné území obce poskytuje minimální možnosti pro novou zástavbu. Současná struktura zástavby v sídle má historické jádro podél průběžné komunikace. Zástavba se rozvíjela postupně bez vytváření proluk nebo volných ploch uvnitř zastavěného území. Pro zájemce o výstavbu neposkytuje zastavěné území téměř žádné rezervy. Demografická křivka skladby obyvatelstva se mírně zvyšuje. Obec má zájem o vytvoření podmínek pro usídlení mladých obyvatel a proto jsou navrženy nové zastavitelné plochy po obvodu zastavěného území. Obec má platný územní plán z roku 2006, který řešil možnosti výstavby na zastavitelných plochách Sn1,2 a ZPn1. Plochy pro plochy smíšené obytné Sn jsou částečně využity. V sídle Bůhzdař byly postaveny nebo jsou rozestavěny k brzkému dokončení 3 rodinné domy. Další 1 rodinný dům (v ploše Z1.1b) má vydáno stavební povolení a je připraven k zahájení stavby. Pro další úvahy o potřebnosti vymezení nových zastavitelných ploch je uvedena následující tabulka demografického vývoje. Zdrojem jsou územně analytické podklady ORP Kladno, jejich 3. aktualizace z r. 2013.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL 2001 2010 2013 2014 111 115 107 110 Průměrný věk obyvatel v obce je 38-39,9 let.

VÝPOČET POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH PLOCHY SV – plochy smíšené obytné – venkovské s možností výstavby RD Z1.1a - 3 RD Z1.1b - 3 RD Z1.2 - 7 RD Z2.1 - 2 RD Z2.2 - 1 RD Z2.3 - 1 RD 17 RD počet obyvatel – 17 x 3os/RD = 51 obyvatel Ve výpočtu musí být zahrnuta min. 20% rezerva. Strana 26 (celkem 29)

Stav obyvatelstva se pohybuje kolem 110 obyvatel. V minulých letech došlo k využití ploch pro 4 RD. Časové období platnosti současného územního plánu od roku 2006 je nutno nahlížet i z pohledu finanční krize od roku 2008, která zapříčinila rozvážnost a zdrženlivost v investicích. Jedná se právě o období, kdy byly zastavitelné plochy připraveny pro využití, ale investiční plány byly pozdrženy. Cílem záměrů obce bylo vytvořit podmínky pro zvýšení počtu obyvatel cca na 150, tzn. nárůst o 40 obyvatel. Při započtení územní rezervy min. 20% tj. 8 obyvatel, je cílový přírůstek kolem 50 obyvatel. Tomuto cílovému stavu odpovídá návrh zastavitelných ploch s možností výstavby RD.

II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. Záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje, územní plán nenavrhuje.

II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

řešení

na

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND METODIKA ZPRACOVÁNÍ Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování změny územního plánu obce je zpracována dle metodiky v souladu se zákonem č. 334 / 1992 Sb. ze dne 15.5. 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu a s vyhláškou čís. 13 / 1994 Sb. ze dne 21.1.1994, upravující podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jenom ZPF). Podkladem bylo metodické doporučení MMR ČR, MŽP ČR a ÚÚR Brno vydané v roce 2013. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - BPEJ Podkladem pro vyhodnocení záborů ZPF byla mapa BPEJ z ÚAP Kladno (zdroj VÚMOP):

Plochy navržené k vynětí ze ZPF: Č. lokality

Způsob

Celk.

Zábor ZPF podle druhu využití (ha)

využití plochy

zábor (ha)

orná

ZA1.1a

Plocha SV+PV

1,60

1,60

1,60

0

ZA1.1b

Plocha SV

0,97

0,97

0,97

0

ZA1.2

Plocha SV

3,74

3,74

1,96

0

ZA1.3

Plocha VS

0,29

0,29

0,29

0

ZA1.4

Plocha TI

0,04

0,04

ZA2.1

Plocha SV

0,08

0,08

ZA2.2

Plocha SV+ZS

0,08

ZA2.3

Plocha SV

0,28

ZA2.4 a

Plocha PSz

Není ZPF

ZA2.4 b

Plocha PSz

0,46

0,46

0,25

0,21

ZA2.4 c

Plocha PSz

2,14

2,14

0,52

1,62

0

9,68

9,32

2,11

0

Zábor ZPF celkem

ch m.

vin.

zah.

ov.s.

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) ttp

I.

1,78

II.

III.

IV.

0,04

0 0,08

0,08 0,08

0,08

0

0,08

0

0,20

0,28

0,28

2,67

4,82

ZÁBORY ZPF CELKEM:

0,08

9,68 HA

Bilance záborů podle způsobu využití: Způsob využití plochy

SV-Plochy smíšené obytné-venkovské

Strana 27 (celkem 29)

V.

Investice do půdy (ha)

Celk.zábor(ha)

6,75

0

VS – Plochy smíšené výrobní

0,29

TI – Plochy technické infrastruktury

0,04

PSz – Plochy specifické - zoopark

2,60

Zábor ZPF celkem

9,68

ODŮVODNĚNÍ: Ve správním území obce Zájezd jsou navrhovány zábory ZPF na půdách s I., II. a IV. třídou ochrany. Sídlo je obklopeno nejvyššími třídami zejména ze severu a ze západu, které jsou zároveň nejperspektivnějšími rozvojovými směry. Pro plnohodnotný rozvoj obce není možné navrhnout zastavitelné plochy na půdách s nižší třídou ochrany. Plochy Z1.1 a Z1.2, které svým plošným záborem nejvíce zasahují do půd s vysokou bonitou, jsou převzaté z platného územního plánu. Původní územní plán byl řádně projednán a rozsah záborů na těchto plochách odsouhlasen. Nad rámec těchto ploch jsou přidány pouze 3 lokality za účelem rozvoje bydlení: Z2.1 – plochy navazující na zastavěné území sídla Bůhzdař s III. třídou ochrany. Z2.2 – plochy na severu sídla Bůhzdař s I. třídou ochrany. Na ploše je v současné době lesní školka s jedním zděným objektem. Vlastník zamýšlí vybudovat na pozemku stavbu rodinného domu. Pozemek je obklopen komunikací ze dvou stran a navazuje na zastavěné území. Z2.3 – jedná se o prodloužení a zvětšení využitelnosti stávajících nemovitostí při místní komunikaci. Stávající parcely jsou velice úzké a kromě vlastního domu při silnici neumožňují realizovat venkovní pobytové plochy za objekty (dvory, zahrady). Z2.4 a,b,c – plochy určené pro zařízení ZOOPARKU. Již v současné době je v obci provozován zoopark v nedostačujících podmínkách, přitom navštěvován s velkým zájmem. Je cílem výletů a školních exkurzí. Rozvoj zooparku v přiměřené míře (omezeno přesnými regulativy) je podporován i obcí Zájezd. Objekty, výběhy a voliery budou umisťovány v krajině způsobem, který nenaruší její příznivý ráz a neznehodnotí celkovou kvalitu životního prostředí. Všechny lokality přiléhají k hranici zastavěného území. Navrženými zábory nedojde k narušení zemědělských hospodářských celků a způsobu péče o kulturní zemědělskou krajinu. Nedojde k nevhodné fragmentaci zemědělských jednotek a bude zachována celková prostupnost území včetně systému cestní sítě v krajině.

MELIOROVANÉ PLOCHY Dle územně analytických podkladů jsou v území provedena opatření pro zúrodnění zemědělských ploch – meliorace. Vyhodnocení záborů ZPF obsahuje údaj o záboru ploch s investicemi do půdy.

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V bývalém zemědělském areálu je dnes umístěn chov koní.

ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ Komplexní pozemkové úpravy v obci Zájezd neprobíhají. Byla provedena digitalizace katastru. Pozemky určené k plnění funkce lesa V návrhu ÚP je chráněna hranice lesa a PUPFL. V řešeném území se nacházejí lesní komplexi v jižní a severní části území. Les je ze zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, významným krajinným prvkem, který požívá všeobecnou ochranu.

Zábor PUPFL není navržen

II.o) Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu Svárov podle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Bude doplněno před vydáním územního plánu

II.p) Návrh na rozhodnutí o uplatněných námitkách. Bude doplněno po veřejném projednání

II.q) Vyhodnocení uplatněných připomínek. Bude doplněno po veřejném projednání Strana 28 (celkem 29)

II.r) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů grafické části odůvodnění 1. 2.

Dokumentace odůvodnění územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 15 listů textové části (strany 15 až 29). Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000 II/2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 II/3 Výkres širších vztahů 1 : 50 000

POUČENÍ: Proti Územnímu plánu Zájezd vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). ………………………………………

……………………..…………..

starosta

místostarosta

Vyvěšeno: Sejmuto: Nabytí účinnosti:

Strana 29 (celkem 29)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.