V tomto c ısle O HORÁCH.. v v. v v. v v. v v. Rocnık 9, cıslo Since Rıjen 2007


1 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c * * * VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN * * * Rocnık 9, cıslo S...

0 downloads 31 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


*

H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e v e r o c e s k eh o r e g i o n u c . 0 9 9

WWW.VRCHOLKY.CZ

Rocnık

O

*

WWW.LEZEC.CZ

9, cıslo 099

*

VYD

A VA

HOROLEZECKY

KLUB

CAO DE

-- Since 1999 --

C IN

* WWW.HORYINFO.CZ *

WWW.HORYDOLY.CZ

R ıjen

2007

H O R Á C H ..

RICCARDO CASSIN í Z lezenı jsem mel vz dy poz itek. Da val jsem prednost va penci, protoz e lezenı v dolomitsky ch va pencıch zahrnuje vıce elegance a techniky a je bezpec nejsı nez jin“ druhy lezenı ve ska le a ledu. Ale v za sade ma m ra d vsechny druhy horolezectvı. A nejen horolezectvı, ma m velmi ra d tak“ dlouh“ procha zky po hora ch se svy m psem. Hory miluji ve vsech jejich aspektech...

V tomto c ısle v

Gasherbrum Zden ka Nemce

v

Pik Lenina Jana Horaka

v

Pointe Walker Ondreje Has y

v

Adrs pas ske CIK CAK

v

Starostova Jardy Kukly

v

Holy nes tí stıXb

v

Nove cesty

v

Strıpky

v

Ní co pro Jonas e

v

a mnohe dalsıě Zdenek Nemec na vrcholu Gasherbrumu 8068 m n.m. CAO News 1

*

Co noveho v CAO Dí c ın?

Czech Gasherbrum Expedition 2007

Informace z klubove ho dČ nı..

jedna z nejvČ tsıch expedic v historii C eske ho horolezectvı Zdenš k Nš mec

JirıHouba Chara Predseda CAO Dí c ın

N e j v e t sı rozruch na rıjnovč clenskč schu zi zpu sobila horka labska novinka ý prvovystup Holy neste stıXb na Severnıterasu. Pak takč necekany prı chod Ba ry Vechove, kterou jsme dlouho nevide li, a do tretice, trochu kulhajı cı , ale jinak vesely a plny optimismu jako vzdy, Jarda Jeremy Dunovsky, ktery utrpe l hodne neprı jemny pad na svčm novčm zavodnı m tryskaci (nova silnicka). A kdyz nas kolektiv navstı vila jeste sympaticka Lucka Jungwirthova , mohli jsme konecne zacı t..

Program rı jnovč schu ze: -

Vysledovky. Podzimnıcasovka do vrchu, Prachovska 24 hodinovka, Alpiniada a jinč..

HO Roudnice nad Labem

l e t o sn ıc h letnı ch me sı cı ch, presne ji od 9.6. do 6.8.2007, probe hla v zapadnı casti Himalaje, na ňzemı Pakistanu, jedna z nejve tsı ch expedic v historii C eskčho horolezectvı . Napad usporadat vypravu do Karakoramu se zrodil v hlave Josky Nezerky, jednoho z nasich nejňspe sne jsı ch horolezcu . Osobnost, jenz si svym kamaradstvı m, kladnym a romantickym prı stupem k prı rode a lidem, zı skala mnoho pratel a to nejen z rad horolezcu . Jak vypravıve svč knize jeho velky kamarad Joska Rakoncaj (spolecne stali na vrcholu Nanga Parbat 8125 m v roce 1992), “dovedu si predstavit, ze pan Velky zvı re z prazskčho Metrostavu, mu ze byt oblı ben i u svych podrı zenychČ..

V

Pu vodnımyslenka, vypravit se pod Gasherbrumy pouze v malčm kolektivu, vzala brzy za svč. Kdyz se rozkriklo, ze se - C eka na s. HOCYBOJ 2007, Podzimnı lezenı - sraz ne co takovčho chysta, zadosti a nabı dky ňcasti nebraly konce, horolezcu na Borni, Pı skarska “20Č, Rozlucka s LC u Kosti, a tak se pod karakoramskč spice vypravilo celkem 22 Horolezecky OB, Polı nsky pes, be h Labakem, odtajne nı horolezcu z C ech a jeden Nor. Hlavnı m cı lem cesty byly jednč oblasti, Poslednıslane nıatd. osmitisı covč vrcholy Gasherbrum I a II. Kdyz se do party - Novy clen CAO De cı n. No, tentokrat slo spı se o expedice pripojili i dva nasi reprezentanti Ma ra Holecek “zlegalizovanı Č dčle trvajı cı ho vztahu :o) s Janem Doudlebskym, byl na sve te i sportovnıcı l. Vylčzt na Anicko Peta kova , vı tej v nasem klubu! Gasherbrum III 7952 m severnı ste nou, cestou jeste - Ru zne. Novč borhaky, lepidlo, vrcholovč knı zky a krabice; neslezenou. zajiste nıPoslednı ho slane nı ; Kolo okolo Race; vı kendovč Tato dobrodruzna cesta zacı na jiz v Islamabadu, v hlavnı m lezenı ; slane nıspratelenych oddı lu a klubu ; pozvanky na me ste ne prı lis politicky stabilnı ho Pakistanu. Dvoudennıcesta akce; nova lezecka restaurace Na S tandu v Labskč Strani; po Karakoram Higway, jez kopı ruje mohutnou ledovcovou novč cesty, atd.. reku Indus, do 800 km vzdalenčho Skardu, nenıtaky pro lehkč Podzim je plny sportovnı ch akcıa neoddychneme si az do povahy. Kazdy se uz nemu ze dockat az vezme na zada te zky batoh a protahne zatuhlč svaly, ale to nas ceka jeste jednodennı konce roku, kdy to vsechno zacne nanovo. cesta dzı pem do Ascoli. Na prı stıschu zi se na nas vsechny bude jiste te sit MF Petr Jıcha. Budou se vybı rat prı spe vky na rok 2008!

Vlevo muj nosic alias Bob Marley, vpravo Joska Nez erka s Gasherbrumem IV v pozadı..

Hora m zdar!

Konecne je to tady. Vyrazı me pe sky po mohutnčm ledovcovčm splazu Baltoro. Be hem ne kolika etap mı jı me a obdivujeme spicatč vrcholy, tak typickč prave pro Karakoram. Skupinu skal zvanč Katedraly, dech beroucı ve ze Tranga, Muztag Tover nebo nadherny Masherbrum nebo-li K1. Nebyt CAO News 2

te chto vrcholu asi by sem na trek tolik lidınejezdilo. I presto se jim divı m. Cesta po ledovci je narocna, neubı hajı cıa fadnı . Zelen zadna. S Nepalem se neda rovnat.

proto, ze nad klasickou Rakouskou cestou visely nebezpecnč seraky, kterč padaly na vystupovou trasu a vu bec zde bylo hodne sne hu. Ostatne dve ma clenu m Ne meckč expedice se toto stalo osudnym. Mozna bylo lepsıpokusit se o vystup prı me jsı Francouskou cestou.. Ale to jsou jen kdyby. Presto jsme se bez vrcholu domu nevraceli. Joska Nezerka, Olav Storli Ulvund a ja, jsme vystoupili 12.7.2007 Japonskou cestou na vrchol Gasherbrumu I.

Kalda a R ehna s prekrasny m vrcholem Trango za zady

Po ne kolika dnech pochodu dochazı me na patrne nejve tsı ledovcovou krizovatku sve ta, Concordii. Odtud je nejlepsı vyhled na magickou K2. Dalsıosma Brod Peak se tycıprı mo nad nami. My ovsem toto taky nejvı c pokalenč mı sto opoustı me a jdeme po ledovci doprava do base campu pod Gasherbrum Group. Skupina vrcholu Gasherbrumu zde tvorı nadherny uzavreny prstenec a ma celkem sest vrcholu . Jsou to G I ý Hidden Peak 8068 m, G II ý Zariva hora 8035 m, G III 7952 m, G IV ý Shining Wall 7980 m, G V -7320 m, G VI ý Chochordin Peak 7003 m. Tato severnı cast Pakistanu je pravem oznacovana za nejkrasne jsı mı sto karakoramskčho Himalaje. A je taky na dalsı ch sest tydnu domovem pro nase snazenıo zdolanıne kterčho z vrcholu .

Olav Storli Ulvund s Joskou Nez erkou na vrcholu Gasherbrumu I.

Mozna jsme me li taky trochu ste stına pocası , ale hlavne si myslı m, ze jsme byli dostatecne dobre aklimatizovani ve spravnou dobu. Urcite jsme si to zaslouzili za praci na kopci pri vynaskach materialu a natahovanıfixnı ch lan. Ano, na vrchol jsme se dostali zastaralym expedicnı m stylem, kdy jsme natahovali fixnılana a budovali vyskovč tabory. Ale vse jsme si tam vytahali sami a maximalne pouzili starč fixy. Kdo by jich nevyuzil.. Ne kterč reci na portalech o komercnıexpedici mi radost z vrcholu nemohou vzı t. I kdybychom byli komercnıexpedice, je mi to jedno. Nepovazuji se za zadnčho extrčmnı ho nebo objevitelskčho horolezce. Chte l jsem se jen bez pouzitıkyslı ku a druhych osob jakkoliv doplacat na vrchol. A to se mi podarilo a jsem za to rad.

VRCHOLOVE DNY opis z meho denı c ku

Ponde lı 9.7.

Hora Chogolisa 7665 m n.m., hrob Hermanna Buhla

Dle mı ne nınaprostč ve tsiny horolezcu , nejen nasich, zde letos panovalo krajne neprı znivč pocası . C astč sne zenıa tudı z velikč riziko padu lavin a jen malo dnıse stalym pocası m, kterč je nutnč pro vystup na takovčto hory. To jsou hlavnıdu vody, proc se letos dostalo tak malo lidına vrchol. S te stı v tomto neste stı me li nasi kluci extrčmisti, Mara s Doudlebakem, kdyz se jim za totalnımlhy podarilo utčct z ne kolikadennı ho oblčhanısevernıste ny G III, byÉto bylo bez vrcholu. Na G II se podle nasich informacınepodarilo letos, oproti lonskym asi 130 lidem, vylčzt nikomu. Mozna ze i

ABC řpr edsunuty zakladnıtabor 5800 m ( C1) Dnes je po ty dnu krasne a i pr edpove č poc ası je dobra minimalne na c tyr i dalsı dny. Pr ipravuji se na nejdulezite jsı ty den. Rano chceme vyrazit do C2 a pak dale k vrcholu. Pr eji si hlavne dobrť poc ası. Ostatnı je jiz na me a ukaze se, zda na to mam, c i ne. Balım si ve ci. Batoh me l by t mnohem lehc ı. Jak to, ze ma zase tak 15 kg? VzdyÚ uz vse dulezitť mam v C2. Kontroluji to, ale nic nevyhazuji. Co se da de lat..

U tery 10.7. Je celkem slusnť poc asko. Obloha klidna, jsou vide t hve zdy a mrzne. Zkratka zac atek krasnťho dne. Po plate mezi G I a G II v sesti tisıcıch se mi dnes jde celkem dobr e a to i pr esto, ze tahnu tu te zkou svini. Po svahu plnťho ledovy ch baraku se jde taky celkem dobr e a je to takova radost z pohybu. Po pe ti hodinach jsme na mıste zvanťm C2 v 6400 m. Stan, ktery jsme asi pr ed deseti dny stave li na rovnť plose a ktery jsme se jeste

CAO News 3

ne kolikrat snazili vyhrabavat, je totalne zapadany . Sne hu pr ibylo asi 180 cm! Vyhrabavame jej a stavıme znovu na rovnť plose. Jak zapada slunce za obzor, teplota letı rychle dolu. Jsme zalezlı ve stanu a ve spacaku. Jsme tu tr i a mısta tedy nenı mnoho. Musıme navar it litry vody, napıt se a najıst se. Jsme utahanı, a tak bez problťmu usıname jiz pr ed 20. hodinou. Rano ope t vstavame brzy.

Str eda 11.7. Vyrazıme uz ani nevım v kolik, je tma. Za chvilku jsme v kolmy ch. Jsou tu nase a starť fixy. S j¨ marem to je ihned lepsı. Jde to pomalu a kazdy krok bolı, funım jak parnı lokomotiva. Dnes mame v planu do C3. To je 700 m vy skovy ch, pr evazne po skalach v Japonskťm kuloaru. Ma to vy hodu, ze se nemusıme nikam trmacet, ze metry rychle pr iby vajı. A na rozdıl od pr esunu me to bavı. Pod nami je pe kna dıra, asi te ch 700 m. Nic nefotım, nechce se mi zde v tomto kolmťm terťnu sundavat batoh ze zad. Joska ale obc as ne co toc ına kameru. Dolťzame na mısto kde jiz stojı tr i stany Cınskť expedice. Je zde celkem bordel po pr edesly ch vy pravach. Roztrhanť stany, kyslıkovť lahve, lana a jiny odpad. Nesoudım. Nevım za jaky ch okolnostı toto mısto kdo opouste l. My jsme taky na kasi. Vy ska je znat, jsme v 7100 m. Nejrade ji bych si hned lehnul, ale nejdr ıv musıme postavit stan a uvar it. Stanem lomcuje vıtr a my var ıme nekonec nť mnozstvı vody. Jeden esus trva asi hodinu. S var enım konc ıme pr ed desatou vec er. Jdeme na chvilku spat. Asi ve dvanact nas budı hlahol venku. To se Cınani vypravujıza vrcholem.

Ctvrtek 12.7. Vstavam pr ed jednou. Joska do me kope aÚ jdu var it a sam spı. No co, jsem nejmladsı a nejmın zkuseny . Nenı zde moc mısta na hy banı a kazdy pohyb studı. Stan je zevnitr pokryt jinovatkou a ta pada na nas. Venku je urc ite dobry ch ř30„C. Jak rad bych si taky jeste zalezl do spacaku a nehy bal se. Kolem tr etı rannı jsme jiz vsichni pr ipraveni vylťzt ze stanu.

Do baglu davam 2 l. c aje, krťm, nahradnı rukavice, gorac ovku a foÚak. Konec ne vaha podle mťho gusta. Pr ed stanem mrzne az prastı. Oblťct zmrzly sedak, nazout boty, pr ipnout mac ky, nasadit bry le, rukavice, to vse je v te chto podmınkach hrdinsky vy kon. Deset minut prace a jsem zmrzly na kost. Za svitu c elovky jdu ve stopach Olava a Josky. Po deseti krocıch uz nemuzu, ale to jiz znam. Chce to najıt trochu vzduchu a zase se rozejıt. A tak stale dokola. Mrznou mi ruce. Oblťkam rakoncajacsky osmitisıcovky. Jsou strasne velkť, zadny cit, pr ekazı a do poutek od cepınu se jen tak tak vejdou. Ale je v nich tepleji. Na nohy bych taky ne co natahl, ale nemam co. Teplo jim rozhodne nenı. Kazdy zde jdeme jiz sam za sebe. Nenavazanıa jen s maly mi rozestupy. Prvnıjde jako vzdy Olav. Metry pomalu pr iby vajı a lepsı se i nalada. Hlavou se mi honı jedna pısnic ka a zpıvam si “Stoupam vy s a vy s, to je to, co mam nejrade j. By t zas nebi blız..ú. Ale nenı to pravda, toho Coka bych nejrade ji ne c ım pr etahl. Ale znate to, kdyz se vam v hlave usıdlı ne jaka pısnic ka, nejde to jen tak vypnout. Svıta a je to krasny pohled. Slunce nenı jeste vide t, ale nad nami do atmosfťry probleskujı prvnı paprsky sve tla. Vrcholky kopcu jsou jeste ve tme , ózasna podıvana. Poprvť vytahuji foÚak a fotım, ale stejne neve r ım, ze to na tť fotce bude takovť krasnť jako zde. Vypınam c elovku. Tak ne jak jsem si zvykl na ten monotonnı pohyb a vsımam si, ze i ty metry docela pr iby vajı. Hloubka pod nami je co hodinu ve tsı. Koukam na okolnı kopce a pr emy slım o nası vy sce. Odhaduji to na 7600 m. Vrchol Hidden Peaku, zd a se, bude pokor en. Kdyz me zac aly pr epadat takovťto hr ısnť myslenky, dostali jsme se pod asi nejte zsı mısto na kopci. Hodne kolmy svah a 400 metru dťlka. Je to celť ledovť, obc as vyc uhuje sutr. Pod nami se to zuzuje do takovťho toboganu a konc ı to skalnı hranou. V hloubi a v dali vidım barevnť tec ky. Jsou to nase stany v ABC. Ten jsme opouste li pr ed dve mi dny. Pr eji si, abych byl jiz v jejich bezpec ı. Nevım co dal. Mam velkou chuÚ to zde otoc it. Rıkam si, ze chci vide t jeste svou rodinu. Opravdu mi to tu nahanı hruzu. Doteč cestu proslapavajıcı Olav mi r ıka aÚ str ıdam, aÚ jdu prvnı ja. Proc zrovna tady.. Vyrazım, ale jsem pr esve dc eny , ze to jen zkusım, aby se ner eklo a po 100 m to otoc ım. Jdu a jdu zachycen pouze cepınem a pr ednımi hroty mac ek. 60„ svah, dťlka strasna a zajiste nı nijakť. Ne jak jsem si na to zvykl a stejne nevım, jak bych teč toto lezl zpe t dolu. Uz to ner esım. V ne ktery ch mıstech to podivuhodne lupe. Hlavne aÚ to drzı, aÚ to neujede, r ıkam si. Joska s Olavem jdou te sne pode mnou. O proslapavanı nemuze by t r ec . Je to opravdu ledovť. Mam uz zase vıte znť myslenky. Ne, ze by lezenı bylo snazsı a bezpec ne jsı, ale uz jsem tam. Je to hop nebo trop a je mi to jedno. Jsem klidny . Horolezci musı by t fatalisti a musı ve r it ve svuj osud. To co zde v roce 1975 pr edvedl Messner s Habelerem a o deve t let pozde ji s Kammerlanderem je pr eci jenom ne kde óplne jinde. Obdivuji je a smekam. Nam zby va 150 m. Vrcholek na dosah. Zda se to kousek. Led se zme nil v navatou krupici. Je to divna konsistence sne hu. Nic tu nedrzı a deset metru trva dvacet minut. Nejde to. Mam chuÚ to ope t vzdat. Pokolikatť uz. Ale zase si r ıkam, teč ? Navıc zazına foukat a proti nam padajı lehkť prachovť lavinky. To by byla fotka. Na dlouhy c as.. Olav jde uz zase prvnı. Je na tom fyzicky opravdu dobr e. Po kolena ve sne hu se sune k vrcholu a za nım zustava brazda. Je to jeden krok vpr ed a dva na mıste . Olav zde natahl 80 metru 4 mm pradelnı snury. J¨ mar na tom funguje, a tak to jde hned lťpe. Zby va nam uz jenom kousek. Vidım Olava na vrsku! Ceka na nas ve ve tru a mrazu celou pulhodinu. Pak dolťza Joska a hned za nım, óplne vyr ızeny ja.

CAO News 4

Je 13 hodin a my tr i stojıme na nejvyssım Gasherbrumu! Vrchol je maly hr ebınek vyzdobeny buddhisticky mi vlajkami, kterť tady zave sili, dnes taky óspe snı, ale s kyslıkem lezoucı Cınani. Ten pohled do okolı je fantazie. Ja si tu stojım a zpod bry lı mi tec ou slzy. Je mi zima a po te le be ha husina. Ale moc pr ıjemna. Vsichni se radostne objımame a fotıme. Rıkam si, na co ty fotky? VzdyÚ si to budu pamatovat, na to se nezapomına. Jsou hlavne pro mť blızkť, kamarady, pro vas a pro sponzory. Kluci jiz vyrazili dolu. Ja se jeste kocham. To jsou panoramata! Jako na dlani je Gasherbrum II, za n ım Broad Peak a jeste za nım c nı nad vse ostatnı K2. Na zapade hezky nasvıcena a krasna Chogolisa, hrob Hermanna Buhla. Za nı Masherbrum. Vydrzel bych tu jeste chvıli, ale musım dolu. Kluky uz nevidım a hlavne nevım, kolik nas tady bylo a s ky m jsem tady byl. Jsem krapet mimo. CRRRR!!! Probuč se! Opatrne sestupuji k fixu, cvakam osmu a jedu. To byl fofr, mam prvnıch 100 m za sebou. Zac ına silne foukat a zatahovat se, ale jsem v klidu. Jsem sam v osmi tisıcıch a to je pr eci super. Nikde ani noha. Uzıvam si to a nic si nepr ipoustım. Dolu se dostanu tak, jak jsem se dostal sem. Celem ke svahu. Pujdu pomalu a bezpec ne . Do C3 se dostavam za tmy po 19. hod. Kluci jsou uz taky zalezlıve spacacıch. Nevar ıme a hned spıme.

Patek 13.7. Sestup z C3 je taky zajımavy . Je osklivo. Fic ak a viditelnost na 20 ř 30 m. Ale jsou tu fixy a ty nas vedou. Za chvıli jsme v C2 a dale pokrac ujeme do C1 řABC. Uz z dalky je patrnť, ze u nasich stanu je trochu rusno. Uvıtacı vy bor. Kazdy nam srdec ne gratuluje a dochazı i na alkohol. Dve tr etinky ulitť slivovice jsou fajn a vsichni lidi zde takť. Pr estoze se jim samotny m vy stup nepodar il, je na nich vide t opravdu radost z naseho óspe chu. Bylo to milť.

Sobota 14.7. Ceka nas jeste nepr ıjemny labyrint ledovy ch ve zı, seraku a bezedny ch trhlin. Po padu ne kolika lavin je puvodnıvy stupova trasa ztracena v nenavratnu. I tak se nam bez ve tsıch problťmu dar ı dojıt bezpec ne do base campu. Zde nastala opravdov a oslava, ktera neme la chybu a i zkuseny Joska a Olav tvrdili, ze takovou v horach jen tak nezazijes. Byla to dustojna odme na za namahu pr i zdolanı tak krasnťho kopce jaky m Gasherbrum I je!

PEAK LENIN 7134 m Jan Horacek Horak CAO Dí c ın

e z ım uz tretıden ve stanu a nudı m se k smrti. Ze zoufalstvısi povı dam s prezidentem Franklinem na americkč me ne a uve domuju si, ze mi hrabe. Mam nucenč Rest Days pred ňtokem na vrchol Peak Lenina. ...ale to predbı ham. Moje cesta zacala v Praze na letisti, kde mi mu j ňsme v a trik s kolenem pod baglem usetril spoustu kovaku za deset kilo nadvahy. Pak par hodin letu, ve cnost v Moskve na letisti a zas ne jaky ten let a uz se setkavam s Kyrgyzskou (rozume j ý ruskou) mentalitou. Vysedavam v Oshi, kterč je vychodiskem pro ve tsinu lidı , kterımı rıdo hor. Po ne kolika nedorozume nı ch (rusky neumı m ani n), malčm ňnosu, kdy me taxikar vozıpo me ste sem a tam, jen nč tam, kam ja chci, se dostavam do hotelu. Je tam dokonce i sprcha, coz je na mı stnıpome ry luxus.

L

Vecer prijı zdıAndrea, kamoska zijı cıv C ı ne a castecny sponzor mč cesty. Nevide l jsem ji ve cnost, a tak to jdeme oslavit na trh nakupem a vecerı . Rano jsme na trhu uz pred sedmou a pokracujem v nakupu. Potrebujem jı dlo tak na tri tydny, takze je toho celkem dost: ryze, vlocky, susenky, par konzerv, cukr, caj, rozinky.. Celkem 25 kg proviantu. Pres cestovku Pamir Expeditions mame domluvenč auto, kterč nas ma za 200 USD vzı t do BC. Od Oshe je BC vzdalen zhruba 270 km a cesta trva okolo 10 hodin. Auto nas, a jeste dva kluky z Litvy, vyzvedava pred hotelem a po chvilce logistickč prace mame vse uvnitr. Auto je dodavka a zcela uprı mne se mi nezda, ze by tam mohla dojet. Zave r cesty ma včst hodne terčnem, brodıse reky, jede se korytama, proste vazny off road, a tak jsem cekal auto alespon 4x4 a ne minibus. Naste stıse dodavka uz po asi triceti kilometrech posı ra, a tak cekame dve hodiny na jinč. To uz je opravdovy 4x4 a az na malč bloude nı(ridic tam jel poprvč) dorazı me po 10 hodinach jı zdy na louku zakladnı ho tabora. Je tma, huste sne zı , a tak stavı me stany, co nejrychleji to jde. Andrea tu byla loni s cestovkou, de lala prehlı dku mı stnaku m v bikinach, jakč bylo vedro a nam tu te° sne zı . Co tomu reknou melouni, ktery mame vedle stanu to nevı m... Be hem dvou dnu odpocı vame, balı me, nadavame na pocası a zvykame si na nadmorskou vysku. BC je v 3750 m, coz je oproti Praze preci jenom rozdı l.

Zbyva jen pode kovat vsem clenu m naseho tymu, ale hlavne Joskovi s Olavem. Bez nich bych se asi na vrsek nedostal. A nedostal bych se tam ani bez podpory firem: VOD-KA, ALPIN-LT, HOLCIM, DEVOLT, LAKR, tiskarne WENDY, stavebnıfirme JURIS, HET a HO Roudnice. A chci pode kovat i svč zene Marketce a omluvit se de tem, ze tady dva me sı ce neme li tatı nka.. Foto ž 2007 archiv autora

Mame 65 kg ve cı , kterč potrebujeme dostat do C1, kde chceme byt ve tsinu casu. Do BC dojedete autem a do C1 vam vynesou ve ci na konı ch. Za 65 USD to nenıproblčm, kilo za dolar, no nekupte to. Velky luxus, ale 65 kg je 65 kg. Do C1 to trva ne co pres ctyri hodiny, ale nas honıhustč sne zenı , takze jsme to zvladli rychleji. Ope t rychle postavit stan, schovat se pred sne hem a zvykat si na 4450 m, v kterych C1 lezı .

CAO News 5

Druhy den je nadherne a nam zacı na prace na kopci. C love k porad prenasıne jakč ve ci z taboru do taboru, stavıstany, kope zahraby, chodına zachod vı c jak 15x denne ... a tak porad dokola.

Balı m a sam vyrazı m do C3. Mam trochu stı sne ny pocit z toho, ze jdu sam. Ono je okolo tedy spousta lidı , co bu° zu stavajıv tabore nebo jdou dolu. I tak mam pocit samoty a trochu strach. Poprvč takhle vysoko, poprvč na ledovci, ktery neznam, proste jsem me l sto chutıto otocit.

Nekonec ne prenas enıproviantu mezi tabory C1 a C2..

S Andreou se dobre doplnujeme. Me nede la dobre slunce, jı zas zima. Kdyz je venku pe kne , a ja se svı jı m ve stanu a zvracı m, ona se o me stara. Kdyz slunce zaleze a klesne teplota, ozı vam ja. Andrea je ve spacaku, ja varı m, balı m a tak... parada. Devaty den stavı me C2 v 5350 m a ja mam zase ňpal. V noci se me nıpocasıa ope t zacı na sne zit. Rano je ke vsemu jeste mlha, viditelnost na 50 m. Je celkem teplo, takze davame pokus o postavenıC3. C erstvy snı h je nad kolena a pocasıfakt hnusny, tak jdeme jen tri hodiny a pak to otacı me. Dosazena vyska 5850 m taky dobra. Nas plan je sestoupit do C1, dat si par dnıoraz, pockat na dobry pocası a podniknout vazny pokus o vrchol. Andrea sestupuje dokonce az do BC. Je tam sprcha a ve tsıpohodlı . Po trech dnech odpocı vanı , nicnede lanıa nude nıse, jsem nadrzenej jak pes (ne na Andreu, ale na vystup!!), a proto jsem rad, kdyz Andrea vecer dorazı . Zase sne zıa to nam radost nede la. Nicmčne rano za hustč mlhy vyrazı me do C2. Andrea se vlece, tedy ja ji vlecu na lane a jde nam to de sne pomalu. V tabore je pak dobre. Rano je azuro, kosa a de snej vichr. Snı h nepada, ale stejne vsude poletuje, jak ho vı tr zveda a dostava se ňplne vsude. Stany, co jsou blbe privazany, vypadaj, ze brzo odlı tnou. Ten nas je v pohode , u MARMOTA ve dı , jak vyrobit dobry stan. Jen nalada je nic moc. Andree to stalč sne zenınede la dobre a cely vystup ji uz nebavı . Rozhoduje se pro sestup a navrat domu . Odchazıse skupinou lidıdo C1 a ja zu stavam sam.

Na nas tabor C3 byl nadherny pohled ze hrebene nad nım..

Je de sna zima, spı s kvu li ve tru, mraky novyho sne hu. Presto jdu dohanı m kluky z C ech. Dva z nich stopu prudkym svahem. Tčme r po tisı cı ch, zadna slava...

ktery fouka fakt silne a hodne rychle a cestou mi pomahajıproslapavat stehna ve sne hu, v sesti

V C3 (6250 m) stavım stan, opí t co nejrychleji to jde a zalezam se ukry t pred vichricı. Varım a jdu brzo spat.

Hory o sobí davajıznat ž vichrice v C2..

V noci je ve stanu ý20ŘC, porad hrozne fouka, a tak s ňtokem na vrchol otalı m. Nakonec v sest rano vyrazı m, jeste s dve ma klukama z C ech. Je zima, ale pri chu zi to nevadı . Cesta CAO News 6

nenıtechnicky narocna, mam cas myslet na blbosti i vaznč ve ci. Hodne myslı m na Pavlu a na to, jak je clove k malej, v tak velkych horach.

uz jsem s plnou polnına ceste do dvojky. Je ne co pred osmou vecer a mam tedy co de lat. V dalce vidı m tecku a kdyz prijdu blı z, vidı m soudruha z Polska, ktery me pred par hodinama obcerstvoval cajem. Je mi divny, ze tam tak drepına sne hu. De sne se sklebıa mne dochazı , ze to nebude ste stı m, ze me vidı . Borec si zlomil nohu v kotnı ku a byl pripraveny na bivak. Mne je dost blbe , jsem grogy a vı m, ze mu moc nepomu zu. Chlapı k je bez stanu, bez bomby, tma na krku, do C2 jeste minimalne hodina. Proste na hovno. Nejlepsıasi bude nechat mu tam stan s ve cma, bombu, jı dlo, karimatku atd, dojı t do dvojky a co nejdrı v rano do jednicky. Tam zavolat pomoc. Kdyz se vse podarı , mu ze byt za 2-3 dny dole.

Vrchol uz mame nadosah..

Ve ctyri hodiny odpoledne fotı me vrchol a zapı jı me ho Coca-Colou (Cola mi parkrat zachranila zivot. I kdyz stala 5 USD litr...). Cı tı m se dost unaveny, proto se chci dostat do C3, co nejrychleji. Doufam, ze kdyz s sebou hodı m, stihnu to jeste do C2, tedy do 5350 m. Opoustı m kluky a jdu ope t sam.

Na “LeninoviČ se uz odehralo ní kolik tragediı. Na pozustatky po te poslednız roku 1990 se narazıdodnes..

V klece kopu zahrab na stan a nejsem si jisty, jestli to nenı mu j poslednıhrdinsky cin. Parkrat u toho zvracı m, vesme s cely to expedicnıjı dlo, co jsem pred tı m s chutısne dl. 8 EU v hajzlu...tedy na sne hu..Nakonec se vse podarı , typek je ulozeny ve stanu, naladovany brufenem a ja se potacı m uz za tmy do druhčho tabora. Tam jsem po 22. hod. V campu je pres 20 stanu , ale nikoho nezajı ma, co se stalo. Naste stı alespon dostavam poloprazdnou bombu od sousedu . Moc dı k. Rı kam si, ze rano je moudrejsıvecera a jdu spat. Rano sice prislo, ale lidi nezmoudreli. Vsem jde o vrchol a ne o kolegu, kterčho mu zou potkat pri sestupu, ale uz zmrzlčho. Balı m tedy ve ci a jdu do C1. Cestou potkavam Ukrajince Igora, ktery je moc fajn. Ma vysı lacku a dava zpravu do BC a C1. Spadl mi kamen ze srdce.

Je sobota 28.c ervence 2007, 16:02 hod a ja klec ım na vrcholu Peak Lenin v 7134 metrech nad morem..

V sedle pod Razde lnajou (cca 6100 m) uz fakt nemu zu. Je tam par stanu a jeden clovı cek, co se zrovna balık sestupu. Ma uvareny caj a se slovy “Alpinisti si musıpomahatČ mi ho podava. Dvacet minut nabı ram sı lu u ne j na karimatce. C eka me zave recnych par metru , ktery jdu snad ve cnost. Ve stanu si rovnou leham, tak jak jsem, jen nohy v botach mi koukajıven. Rychle zhltnu par lzic expedicnı ho jı dla VauDE a

V tabore me ceka dobry obe d a hlavne dobry pocit z vrcholu. Ne jakou dobu cekam na ve ci, kterč mi majısnčst se zrane nym Polakem. Toho nakonec snesou pozde vecer, coz me l velkč ste stı . Rano uz v pohode balı m a pripravuju ve ci pro konaky a jdu do BC. Tam chvı li zevluju a dohaduji si odvoz jeste ten den do Oshe. ...a pak uz jen par letu , 2 dny v Biskeku, ne kolik hodin v Istambulu a nakonec letiste Praha. Doma rychle vyprat, dat par dnı oraz, zabalit friendy, vklı ne nce, pru vodce na Chamonix... ale to uz je jinč story a to zase prı ste .

CAO News 7

Alpskym stylem mı rı me ke skalam Reposoir (3400 m) pres ledovcovč pole, kterč v hornıcasti vyzaduje lezenıv ledu ve sklonu maximalne 70Ř.

Zdenek na cestí vzhuru. Pod nami ď dolıVal Ferret..

Nutna skryta reklama: Vrelč dı ky HUDY sportu (boty LS Olympus Mons), MARMOTU (stany, spacak, oblecenı ), Pavle (za vsechno), Andree (byla dobrym parÉakem) a mamce (za ostatnıpodporu).. Foto ž 2007 Jan Horak

Grandes Jorasses - Pointe Walker 4.208 m, obtız nost AD

Prelčzame skaly Reposoir a traverzujeme hornıcast ledovce Jorasses, kde nas ceka exponovany vystup kuloarem doplne nym smyckami a skobami, jenz v nas budınedu ve ru. Pod vrcholem Pointe Whymper k nam vzhlı zımnohatunovč sčraky, proto urychlene mı rı me k zave recnč mixovč casti vrcholu Pointe Walker, ktera se stava nezapomenutelnym vzdusnym lezenı m.

Ondrej Has a CR

V

s o b o t u 1. zarı2007 prijı zdı m se Zdenkem Fialou do malč italskč vesnicky Planpincieux v ňdolıVal Ferret. Bivakujeme prı mo pod ste nami ması vu Grandes Jorasses jehoz kontrast doplnuje nadherna hve zdna obloha a takč dominanta severnıste ny Mont Blancu. Brzy rano vyrazı me na chatu Boccalatte, ktera se pro nas stava hlavnı m ňtociste m pro nasledujı cı dva dny. Ostry nastup s prevysenı m 1204 metru zvladame za sest a pu l hodiny. Na chate Boccalatte v tu dobu koncısezona, tudı z za usetrenych 10 Euro za nocleh (pro cleny O EAV) kupujeme jedny z poslednı ch piv a ukladame se ke spanku.

Kratky odpoc inek

Vyskovč metry pribyvajıvelmi pomalu, srdce busı , ale touha nas privadıdeset minut po jednč hodine odpoledne na vrchol Pointe Walker. V euforii porizujeme jeden snı mek za druhym, ale oba vı me, ze to nejhorsınas teprve ceka a to sestup.

Ledovec pred chatou Boccalatte

Vystup je situovan na jih, proto se probouzı me uz ve dve hodiny po pu lnoci, abychom neme li problčmy pri sestupu, kdy slunce rozpoustı snı h a takč poslednı zbytky lidskč sı ly. CAO News 8

Mont Blanc jako na dlani.

Pocası je k nam ope t shovı vavč, od zapadu prichazenı mraky a snı h si tı m udrzuje svou pevnou strukturu. V pu l osmč prichazı me naprosto vycerpanık chate Boccalatte. Teprve tady prichazıta prava ňleva, protoze oba vı me, ze jsme odvedli dobrou praci.

Prıpravne prace, tutove s tandy a poradní se zaklınit v rozporu..

Ohlednuti za Grandes Jorasses

Na druhy den schazı me zpe t do ňdolı Val Ferret a premyslı me o dalsıalternative vystupu. Me l se jıstat Grand Combin 4314 m, ovsem horsı cı se pocası ve Walliskych Alpach nam neumoznilo splnit si dalsısen. I tak jsme odjı zde li z Alp s dobrym pocitem a takč s ve domı m, ze se tam brzy vratı meÁ

Vlastık nastupuje k pokusu ž nejprve stoupne na nohu, pak na loket..

..neztratit rovnovahu, nas lapnout doprava na s ikmou polici a je to.

Foto ž 2007 archiv autora

Adrs pas ske CIK CAK Prvnıprelez zajımave cesty na Lavici Pavel Ky sa Bechynš HOKET Praha

J

a k o kazdy rok, tak i letos jsme navstı vili Adrspach a vyvade li zde spoustu neplech. Jednu z nich vam prozradı m. Je to prvnıprelez po 28 letech (!!) zajı mavč cesty “Cik cakČ za VIIa na ve z Lavice.

Poslednıdva dolezali jiz za mırneho poprchavanı.

Na zave r bych dodal: kdyz je dobra parta, tak je o zabavu vzdycky dobre postarano.. Lavice - Cik cak VIIa

Prelezu se ňcastnili, neboÉ mozkovou cast potratili, lezci: Vlasta Peroutka, Pavel Henke, Pavel Bechyn , Pavel Andrejko a Petr Jirmus.

27.7.1979

Stanislav Lukavsky, J. Stach V levč casti nahornıste ny stave nı m z rozporu a doprava zarezem ke kruhu. Stave nı m k dı ram, v nich traverz doleva a zlabkem na vrchol. Foto ž 2007 archiv autora

CAO News 9

Starostova

Honza jde do zave recnčho ladnčho sokolı ka, jenz se k jeho nelibosti zahy me nına rucnısparu, takze trochu prove ruje kruh a hlavne starsıerarku, ktera naste stıparadne drzı . Druhy pokus na zabu ho uz hladce poustı . Dobı ra me , takze si i ja mohu vychutnat tu spetku zdejsıpoctivč sparariny. Zanedlouho oba stojı me na Starostovč a prozı vame slusnou euforii. Je to ňzasny pocit spocinout na tčto zdanlive nedostupnč ve zi, ktera vsak byla prostoupena jiz v roce 1923 vynikajı cı mi saskymi lezci.

Stara klasika Jarda Kukla H.O. Rot Sport

o r o l e z e c k y fesÉak v Adru je uz tradice, takze jsme na ne m nemohli samozrejme chybe t. Filmy byly asi paradnı , ale vzhledem k tomu, ze tak nadhernč pocası by byla skoda prosede t v temnu promı tacı ch salu , rozhodli jsme se ope t po roce vyzkouset zdejsıtvrdou pı skarskou skolu.

H

V sobotu rano jsme zajeli na Krı zak, ktery slibuje pone kud vı ce kratsı ch a relativne odjiste nych cest. Naskytl se neobvykly pohled, co ve z to clove k. Snad jen par opuste nych kvaku odolalo ten den naporu m desı tek lezcu , kterısem prijeli, stejne jako my, z festivalovych Teplic. Tohle jsem ve skalach jeste nezazil a docela me to odradilo od dalsı ho dne stravenčho v tčto lokalite . Proto jsme nede li zasve tili rade ji Adru a jeho kralovne ý panıStarostovč.

Me li jsme sen, alespon jednou v zivote vylčzt na Starostovou - na PanıAdr a ten se nam nynısplnil! Foto ž 2007 Marin Mouc ka

Nove cesty

Zkamení la rychta

Nejdrı v slozite hledame nastup do Starč cesty, po chvilce zjisÉujeme ze se nachazı me ňplne na jinč strane ve ze. Tak tedy druhy pokus ý z turistickč cesty chodbou do ňtrob zdejsı ch hladkych komı nu . Tady to urcite bude. Na vlakovou jı zdenku si opisuji dlouhy popis z pru vodce, abychom v tom vertikalnı m skalnı m bludisti nezabloudili. Honza taha prvnıkomı n, prolčza do vnitrku ve ze a uz to hrne asi patnactimetrovym rozporem k prvnı mu kruhu. Dobı ra me a po znacnych obtı zı ch usuzuji, ze tohle asi Stara cesta nebude. Ne jak to podle popisu z jı zdenky nesedı(pozde ji se dovı dame, ze jsme nalezli do Iljova odkazu). Moudrejsıustoupı , takze slanujeme a snazı me se najı t ztraceny nastup. Po pru lezu vnitrkem ve ze, pripomı najı cı m spı se jeskynarinu, jsme konecne u zelenčho komı nu Starč cesty. Honza ho be hem chvilky prolčza a standuje u prvnı ho, tak trochu historickčho, kruhu. Nasleduje pone kud neprı jemna, hladka sirocina, ktera stojıne co ku ze a potu, pak dalsıdlouhy komı n vedoucı na pilı r. Uz jsme pod vrcholovou hlavou, pripomı najı cısvou velikostıtrochu Korunu jeskyne v Labaku a myslı me, ze mame vyhrano.

OD NAS ICH DOPISOVATELU

Pravy breh Labe Pod prasec ıskalou (M) - Hozena rukavic ka IXa 12.6.2007 David Obermann x Jan Moucha V pravť c asti S ste ny ste nou k 1. kruhu. Vzhuru sparou pr es 5 kruhu n.v. Pod prasec ıskalou - Dva c unıci jdou VIIb 10.7.2007 David Obermann x Pavel Bechyne Od levť hrany v S ste ne sikmo vpravo pr es 2 BH ke slanovacımu kruhu. Pod prasec ıskalou - S ve d a Sve d IXa 25.8.2007 David Obermann Vlevo od cesty “Hozena rukavic kaú pr es pr evis (kruh) a ste nou pr es dalsı4 kruhy na vrchol.

CAO News 10

Pod prasec ıskalou - Vrata od chle va VIIc 25.8.2007 David Obermann x Pavel Bechyne , Jana Reznıkova Pr epadem na hranu a pr es 5 kruhu na vrchol.

Zelva Ř Pres Krunyr 6B 24.9.2007 Martin Cermak Vlevo od Michalovy hrany ze sedu pr ımo. Hranu nepouzıt.

Prů olu v masıv - Pro prů olu VII 15.7.2007 David Obermann, Pavel Bechyne , Jana Reznıkova Str edem V ste ny kratkou sparou a ste nou pr es 2 kruhy ke slanovacımu kruhu.

Zelva - Michalova hranka 5B 11.4.2007 Michal Sólovsky Pravou pr evislou hranou ze sedu.

Dubskč skaly - Skaly u Vlkova

Prů olu v masıv - Na prasec ak VI 15.7.2007 David Obermann, Jana Reznıkova, Pavel Bechyne Pr i pravť hrane ve V ste ne pr es kruh na vrchol. Konak (M) - Drahej spas VIIb 27.7.2007 David Obermann x R.Halama V pravť c asti ste ny pr es pr evis (K). Koutem a ste nou pr es 2. kruh na vrchol. Dýc ınsky prasec ak (M) - Subvalto VII 9.7.2007 Jan Moucha, David Obermann V levť c asti S ste ny sparou na vrchol.

Zeleny Kanibal - Pepermintova hrana III 1.9.2007 Martin Strnad, Vlastimil Peroutka, Pavel Henke, Vil ťm Valenta Nahornıhranou na vrchol.

Kokorı nsky du l - S tampach a Lhotka Gilotina - Soudce je vrah VIIIb 1.9.2007 Pavel Henke x Vlastimil Peroutka, Martin Strnad, Nora Hn atek Uprostr ed ódolnı ste ny pr es 1. a 2. K, sikmo vlevo k 3. K a ste nou pr ımo na vrchol.

Dýc ınsky prasec ak - Dobrej fızl VIIb 30.7.2007 Jan Moucha x David Obermann Str edem S ste ny pr es 4 kruhy na vrchol.

Kokorı nsky du l - Kokorı n a Hradsko

Dýc ınsky prasec ak - Samorobo VII 22.7.2007 Jan Moucha V pravť c asti S ste ny pr es 3 kruhy na vrchol.

Výzpod Smrkem - Safian VIIc 2.9.2007 Vlastimil Peroutka x Radek Mikulas, Pavel Henke V pravť c asti S ste ny pr es kruh a hodiny pr ımo na balkon a cestou “ZapadnıSparaú na vrchol.

Pod Marınou (M) - Nervoznıstarty VI 20.6.2007 Jan Moucha, Stano Fakla V levť hornı c asti ste ny pr es 3 kruhy na vrchol.

Skaly u DolnıZimore ý Zimorsky du l Z cast

Pod Marınou - Mrtvy kosti VII 20.6.2007 Jan Moucha, Tomas Jer ab Vpravo od cesty “Nervoznı startyú sparou ke kruhu. Nad nım doleva a sparou n.v.

Spodek - RemcanıKibice RP VIIb 2.9.2007 Pavel Henke x Martin Strnad, V.Peroutka, V.Valenta Pravou c astı ódolnı ste ny ke kruhu a mırne sikmo vlevo na vrchol.

Skaly u Velkč Javorskč

Skaly u Obroku ý Skaly pod C apem

Havranıprevisy - Blaznivý nızko 7A 20.9.2007 Martin Cermak SD, na hrane pr evisu z listy a spodaku pr ımo do vy lezu Slackmana. (Havranı pr evisy jsou asi 250 metru od Havranı ve ze lesem po hr ebeni sme rem k rozhledne na Strazny m vrchu.)

Sahib - PokousenıVIIc 2.9.2007 Pavel Henke, Martin Strnad, Vlastimil Peroutka Vlevo od cesty “Orientexpresú sikmo vlevo ste nou pr es hodinky do zar ezu. Traverz vlevo k velky m hodinam a ste nou pr es kruh na vrchol.

Havranıprevisy Ř R ezna c ara 5C 20.9.2007 Martin Cermak Nastup pod sipkou a trhlinkou.

Dubicna Zelva Ř Demolice 6B 11.4.2007 Martin Cermak Str edem pr evisu ze sedu.

Dubskč skaly ý Sosnova PrvnıTsunami Ř Surfing 7A 25.8.2007 Martin Cermak Vpravo od Malajskť ste nou pr ımo. PrvnıTsunami - Na vlný nejistoty 6B+ 25.8.2007 Martin Cermak Str edem ste ny pr evisly m sokolıkem. Poznamka: Highball. CAO News 11

Kout - Trpaslic ıalibi 6C/6C+ 9.8.2007 Karel Vondrous Mezi cestami Traverz nikam a Na hranu pr ımo ste nkou (bez pravť hrany!) dynamicky na vrchol. Kout - Cerveny trpaslık 7A+ tr 25.8.2007 Martin Cermak Nastup v bouldru Na hranu a travers v listach doprava do Natahovaku. Poznamka: Delsı lidi(nad 170cm) budou mıt asi problťm se tam srovnat nohama. PrvnıTsunami Ř Thajska 6A 14.8.2007 Karel Vondrous Po pravť hrane do sokola a pr ımo na vrchol.

Reakce Petra Kocky na rozhovor se Zdenkem Kropackem.. Podivna svatozar... Pan Ing. ZdenČ k Kropacek se dle textu v CAO News 9/2007 (vylezenıa osazenıskalnıvČ z e “Upırů) dopustil nasledujıcıch porusenızakona a prestupku: 1. Pohyb po 1. zonČ NP mimo znacene cesty 2. Provozovanıhorolezecke cinnosti mimo mısta vyhrazena spravou NP 3. Zasah do prirozene ho vy voje skalnıch Štvaru (tlucenı)

Upozorne nı : V ne kterych prı padech se mu ze jednat o jeste neschvalenč prvovystupy. O jejich oficialnı m schvalenırozhodujıvyhradne prı slusnč Vrcholovč komise.

Je smutne , kdyz clovČ k, ktery v lezenıskutecnČ nČ co dokazal a vytvoril mnoho krasny ch liniı, dopadne takto. Kdyz ho jeho ego preroste tak, z e se zacne verejnČ chlubit porusovanım zakona. Nebo z e by spole hal na sve ho zetČ , reditele spravy NP?

S T R IP K Y . .

PS. Knız ka i schranka nebyly ukradeny. Jsou jako p redmČ ty dolicne uloz eny na SpravČ NP C eske Svy carsko, Praz ska 52, Krasna Lıpa. StejnČ tak, jako z protipravnČ osazeny ch 5-ti metrovy ch quaku “Upırıbufetů a “Kocourů.

Chribsky Hnš dak 2007

Petr Koc ka

Termın nahradnıho Hní daka byl stanoven - a pratele nemusıte nijak spí chat, nenı potreba mazat svaly opodeldokem, retí zy olejem a ruce magneziem, protoze od Hní daka nas vs echny ní jaky ten patek dí lı. Neda se prostí nic dí lat, nejdrıv nas podrazilo poc ası, pak c as a teň vs echno mozne dohromady.

Termın Hnýdaka vam prozradıprasatko..

Doporuc ena c etba: Zakon 161/1999 Sb. ze dne 1. c ervence 1999, ktery m se vyhlas uje Narodnı park C eske S vy carsko, a mí nı se zakon c . 114/1992 Sb., o ochraní prırody a krajiny, ve zní nıpozdí js ıch predpisu Blizs ıochranne podmınky, Á 3 (1) Na celem ď zemınarodnıho parku je zakazano: a) zasahovat do prirozeneho vy voje skalnıch ď tvaru z jiny ch duvodu, nez je bezprostrednı ohrozenı lidskeho zivota c i zdravı nebo bezprostrední hrozıcıs koda znac neho rozsahu na majetku, NAVS TEVNIRAD NARODNIHO PARKU C ESKÝ S VYCARSKO Vyhlas ka c . 1/2001 Spravy Narodnıho parku C eske S vy carsko se sıdlem v Krasne Lıpí ze dne 26. 6. 2001, vydana podle Á 19 odst. 2 zakona c . 114/1992 Sb., o ochraní prırody a krajiny, ve zní nı pozdí js ıch predpisu VSTUP DO NARODNIHO PARKU, TURISTIKA

Autor: HK Uherske Hradistý

Chybš jıcıvrcholove knihy S pion ž po osazenınoveho stojanku a slanovacıho kruhu se kniha ztratila. Knihu vlozil na vrchol v roce 1991 Petr S pek Slanina. Pasovavez ž Kniha i s krabicı taktez ukradena. Jubilejnıkamen ž Krasnou vrcholovou knihu od Drazňanskeho horolezeckeho klubu sebral poprve JirıRosol. Na me upozorní nıji na vrchol vratil, nynıje vs ak kniha opí t pryc . Pozdn atko ž jedna se o vrchol vylezeny Albrechtem Kittlerem. Tomu sdí lil Jirka Rosol, ze knihu ma on, protoze si chce jen ní co opsat a ze ji vratı. Bohuzel se na vrchol nevratila, takze Kittler vyrobil novou a ja dodal stojanek a osadil na vrchol slanovacıkruh. Karel Býlina, Povrly

1. Uzemı NP slouzı k zachovanı a rozvoji prırodnıch hodnot, k prırodí s etrnemu turistickemu, sportovnımu a rekreac nımu vyuzitı, k ví decky m, vy chovní vzdí lavacım a poznavacım ď c elum. Pro vyuzitı ď zemı NP je na cele jeho ď zemıpovolen vstup bez omezenıs vy jimkou: a) I. zony, kde je pohyb povolen pouze po cestach vyznac eny ch se souhlasem Spravy NP (Á 16 zakona c . 114/1992 Sb.); za cesty vyznac ene se souhlasem Spravy NP jsou povazovany cesty vyznac ene Klubem c esky ch turistu nebo Spravou NP (symbol v prıloze c . 1 tohoto navs tí vnıho radu), HOROLEZECTVI 1. Horolezectvı je mozno provozovat pouze na mıstech a v obdobıch vyhrazeny ch Spravou NP uvedeny ch v prıloze c . 2 tohoto navs tí vnıho radu. Horolezeckou c innost na ď zemı NP mohou provozovat pouze c lenove C eskeho horolezeckeho svazu (C HS), c lensky ch organizacı U.I.A.A. (Union Internationale des Associations dť Alpinism) a adepti horolezeckeho sportu (c ekatele), pokud se ď c astnı vy cviku pod vedenım instruktora horolezectvı. Jeden instruktor muze provadí t vy cvik nejvy s e sedmi c ekatelu najednou. 6. Tvorba prvovy stupu je mozna pouze na zakladí predchozıho povolenıSpravy NP. Vyhlas ka c .118/2002 Sb. Ministerstva zivotnıho prostredıC R ze dne 22. brezna 2002 o vymezenı zon ochrany prırody Narodnıho parku C eske S vy carsko, Á 1 Predmí t ď pravy: Tato vyhlas ka stanovı zony ochrany prırody (dale jen "zony") na ď zemıNarodnıho parku C eske S vy carsko. Petr Koc ka

CAO News 12

Horolezecka abeceda

Cyklisticka casovka do vrchu

Mozna uz prıs tımí sıc by mohla vyjıt kniha Horolezecka abeceda a zaplnit tak velkou mezeru v souc asne odborne lezecke literature. Publikace, jejımiz autory jsou Tomas Frank, Tomas Kublak a kolektiv, vyjde v predpokladanem nakladu 4000 ks a cení ní kde kolem 700 - 900 Kc . Na internetovy ch strankach abecedy se kromí mnoha dals ıch zajımavy ch informacıdozvıte i struc nou charakteristiku dıla: “nejrozsahlejs ıhorolezecka uc ebnice, jaka kdy na nas em trhu byla, 500 c ernobıly ch perokreseb a fotografiı metodickeho charakteru v textu; barevne prılohy, format: 165x235 mm, rozsah: cca 800 stran, pevn a vazba s obalkou z barevneho leskleho lamina..Č

Letos nıpodzimnıc asovka do vrchu se jela v ď tery 18. zarı2007 odpoledne. V pozvance jsem sliboval slunıc ko, teplo a bezví trı. Byla zima, od rana lilo a foukal vıtr. Nas tí stı se tam nahore ní kdo nad nami slitoval a kolem poledne prestalo alespon prs et. Nejlepe se s nevlıdnem porval Honza Jordak a stejní jako loni vyhral. Jediny se take dostal pod c tyricet minut, coz je super c as i v idealnım poc ası. Druhy Julius R eznıc ek byl pro nas neznamou ž jel zavod poprve a nevedl si vubec s patní ž dojel druhy v rovní z vynikajıcım c ase. Ales Ruz ic ka dojel tretı, prestoze je dukladní ses roubovany zelezem po os klivem padu. Milan S afarık dojel do cıle c tvrty a hned spí chal domu, protoze mu za chvıli odletalo letadlo. A spokojenıs c asem byli nakonec i oba JirkovÁ, Souc ek a Chara, uz jen proto, ze si alespon trochu opí t pokecali..

A take nČ co autorech: Tomas Frank (na snımku) - (vedoucıautorskeho kolektivu, editor kapitoly 1, 2 a 5). Horolezec a speleoalpinista, c len Bezpec nostnıkomise C eskeho horolezeckeho svazu, by valy c len lektorskeho sboru Metodicke komise C HS a instruktor horolezectvıI. trıdy, c len vy boru a speleotechnik Krasove sekce, autor rady c lanku a publikacıo horolezectvı, horolezecke metodice, bezpec nostnı problematice pri provozovanı lezecky ch sportu Tomas Kublak - (editor kapitol 3 a 4). Horolezec a speleoalpinista, instruktor horolezectvı, c len Bezpec nostnıkomise C HS, editor a autor odborny ch textu na respektovany ch strankach s tematikou horolezecke metodiky ž webove stranky HO SAKAL Ivan Rotman - horolezec, lekar, prezident C eske spolec nosti pro horskou medicınu, c len Lekarske komise C HS, autor a spoluautor rady knih, prıruc ek a c lanku na tema horska medicına, horske zachranarstvı, bezpec nost pri horolezectvı Bohuslav Koutecky - speleoalpinista a horolezec, by valy dlouholety nac elnık Speleologicke zachranne sluzby, popularizator a metodik jednolanove zachranarske techniky Radek Lienerth - Horolezec, skialpinista, horsky vudce UIAGM, instruktor horolezectvı. C len Metodicke komise a lektorskeho sboru C HS, autor rady c lanku a publikacızaby vajıcıch se metodikou horolezecke techniky, skialpinismu a lavinove problematiky Eduard Macku - horolezec a instruktor horolezectvı, popularizator canyoningu v C echach, predseda C eske asociace canyoningu Lubos Moravc ık - horolezec, klimatolog, instruktor horolezectvıI. tr.

Por.

Foto ž stranky horolezeckaabeceda.cz

Rozjızdš jıcıse Element

Cas

Klub CAO Dí c ın

0:39:44

1.

Jan Jordak

2.

Julius Reznıc ek

3.

Ales Ruzic ka

ALCAN

0:44:00

4.

Milan S afarık

CAO Dí c ın

0:44:16

5.

JirıSouc ek

6.

JirıChara

0:41:05

0:49:15 CAO Dí c ın

0:51:27

Tereza Hurıkova Mistryní sví ta v c asovce i horske cyklistice Tereza Hurıkova (na snımcıch) vyhrava jeden zavod za druhy m a je jednou z nas ich nejď spí s ní js ıch cyklistek. Pranım teto sympaticke dıvky jsou adrenalinove sporty, treba PG nebo horolezectvı. No, pokud se na ní jednou da a bude se jıdarit stejní jako na MTB, treba jes tí zamıcha kartami na nas ızenske lezecke scení ..

Foto ž terezahurikova.com

Jan Boc ek - horolezec, speleoalpinista, instruktor horolezectvı Jakub Lenıc ek - Ilustrator (autor nas ich metodicky ch obrazku), horolezec

Jme no

PodzimnıSnš znık - magicky Klıc ove osobnosti DC-S Jarda Jez ek a Ondrej Benes nazy vajı Dí c ınsky Sní znık magicky m. A podzim, jak znamo, magii slus ı.

Jmeno Ivo Pokorny alias Element se stale c astí ji objevuje u novy ch boulderu na severu C ech a objızdıi mení zname oblasti. Jeho zatım nejtí zs ı boulder ma klasifikaci 7A+, ale rozhodní to nenı konec na. Darıse mu i ve skalach, kde vylezl na OS 8- a PP dokonce 9-.

Jen tak dal.. Foto ž 2007 Sponge

CAO News 13

Simona Ulmonova & Veronika Hazukova

Prevzali jsme ú Vzpoura dš tı Po ní jake dobí jsme opí t zavıtali na neotrele osobnı stranky Jana Autsajda Pus e alias Daga (na snımku) a vybrali odtud, s laskavy m svolenım autora, jednu zajımavou mys lenku: “Jak jiz poukazal prof. Zdzislaw J. Ryn ve sve praci, horolezci na tom s psychicky m zdravım moc dobre nejsou. Pan profesor odvaz nČ odmıtl placanıse po zadech, jacıjsme my horolezci Šz asnıchlapıci -- obdivovanı, fe rovı, silnı, odvaz nıě a pohle dl na odvracenou stranu naseho horolezecke ho z ivota. Vsechno ma svuj rub i lıc. Tenkrat jestČ typ “Lezeců nebyl. Nejsem profesor, ale co bych se nepokusil pripovysvČ tlit casto se vyskytujıcıprojevy lezcu. Snad nejvy raznČ jsım prvkem ve skupinČ je neochota dospČ t, charakteristicka pro nası dobu, ktera ostatnČ lezce vyprodukovala. Odpor k tomu, prijmout zodpovČ dnost, libovanı si v pozach “drsanaů (verbalnı), vazba na vzory, “fetisizmusů, manifestacnı vzpoura proti autoritam, naivnı anarchie a dalsı projevy doprovazejıcıdospıvanı. Lezci hovorıvČ tsinou z egostavu DıtČ te, proble m neumıa casto ani nechtČ jı racionalizovat na Šrovni DospČ le ho. Komunikuje jeho DıtČ . “Ty mi to nechces dovolit (zarıdit), ale pockej, ja ti ukaz u!ů. C asta je i duplexnıtransakce, kdy na formalnıstrance se jedna o prenos DospČ ly -- DospČ ly “Podıvej se na ty fotky, to je pČ kne , viň?!ů, ale ve skutecnosti se jedna opČ t o vy mČ nu na Šrovni DıtČ -- Rodic “To jsem tČ dobČ hl, co?!ů Pokusy o prechod na prenos DospČ ly -- DospČ ly jejich DıtČ (stav ega) odmıta. NČ kdy je moz ne odmıtnout reagovat jako Rodic, proti ktere mu se chce DıtČ vymezovat, reakcı z pozice DıtČ “Nojo, to je bz unda, aleě ů a prene st postupnČ komunikaci na Šroven DospČ ly -- DospČ ly . Po case se ale lezec opČ t vracık sve mu DıtČ ti. U nČ ktery ch se zda by t DospČ ly na hranici exkluze a navıc tito prechazına destruktivnıkrız ovy prenos. Naopak, jindy je prechod na DospČ le ho moz ny ihned, dokonce u nČ ktery ch je v komunikaci vy chozı, ale jedna se o okrajove prıpady. NastČ stı, spıs bohuz el, nenıtreba resit osobnıproble my lezce. Obchod vyprodukoval novy typ. Toho nic z problematiky lezenı nezajıma, chce jen zaradit lezenımezi konzumovane poz itky do “z ivotnıho styluů. Na to potrebuje odstranit vsechny prekaz ky, omezit lezenı na spotrebu a prezentaci, zbavit ho vsech moz ny ch presahu, vy znamu. Psychopaticky horolezec z prace prof. Ryna, ale i infantilnılezec nasich dnı, se stavajıminulostı. Prichazıkonzument a s nım obchod, Špravy tere nu, vstupenky na skalu, doprovodny program, stankovy prodej pod skalami, reprodukovana hudba pro lepsınaladu. Zavrete dvere od outdooru, odchazım..ů Zdroj ž http://dagles.klenot.cz

Asafa Powell splnil slib Kdyz jsme vloni psali o Asafoví sví tovem rekordu v bí hu na 100 metru v c ase 9.77, rıkal v rozhovorech, ze je schopny bí zet jes tí rychleji. V pondí lı 10. zarı 2007 Asafa Powel (na snımku) sva slova potvrdil. Na mıtinku v Rieti cılovou c arou proletl za pouhopouhy ch 9.74 sekund!! Po zavodí tvrdil, ze mu vubec nevys el start, kde urc ití nechal ní kolik setin. Sve moznosti vidıní kde kolem 9.68. No, bí hat opravdu umı.. Foto ž ViewImagesTM

V rıjnu oslavısve narozeniny dví nas e zname horolezkyní . 5. rıjna Veronika Hazukova(na snımku vpravo) z Plzní a o tri dny pozdí ji, 8. rıjna, Simona Ulmonova(vlevo) z Dí c ına.

Obýma lezkynım prejeme vse nejlepsı! Veronika leze na skalach teprve od roku 2005, prevazní s lanem, ale stejní dobre se jı darı i v boulderingu. Jejı nejoblıbení js ı oblastı je Frankenjura, kde ma take vylezenu svou nejobtızní js ı cestu Achterle 8. Jejı nejtí zs ı boulder ma klasifikaci 7A+. O lezenırıka, ze ho nebere jako sport, ani jako kon ıc ek, ale jako jednu souc ast sebe.. Simona pochazı z C eske Lıpy a je jednou z nas ich nejleps ıch lezkyn. Je ní kolikanasobnou Mistrynı C R v lezenı na obtıznost, Mistrynı SR v boulderingu a dokud zavodila, umisŽovala se ve Sví tovem poharu do 30. mısta. Jejım nejcenní js ım RP prelezem je asi cesta Dumpster Barbecue 8a+, v boulderech jednoznac ní senzac nı prelezenı superprasku Slowdance V10 v Bishopu.. “Lide se mČ obcas ptajı jestli mi to stojı za tu drinu a proc touz ım po tak tČ z ky ch cestach. Zajıma mČ , co vsechno moje tČ lo dokaz e, kam az muz u posunout sve fyzicke schopnosti. Ve fyzicky ch moz nostech vsak ŠspČ ch nenı, ten je v lidske m nitru a to mČ zajıma vıcě ů Foto ž rockstars.cz a simonaulmonova.com

Pohled meduzy Takhle poeticky nazvali svou novou cestu Pavel Pajka Ryva a Jan S vihnos na masivu Pyramida na pravem brehu Labe (nachazıse mezi Trunem a Titanikem). Uz po prvnım dni cestu prelezlo asi 10 dvojek a vs ichni se shodli, ze si zaslouzıminimalní tri hví zdic ky! Jedna se o 65 m dlouhou cestu klasifikace VIIb, kde prvnıpulka je za pravou hranu a rajbasem s bezva balk onem u borovice (dost dobry na romanticke chvilky ve skalach - svac ina a tak), a druha pulka je za levou hranu, ktera se kolmı, ale jsou tam bezva chyty a prımo v hraní dokonce super hodiny skrz hranu. Pohled medŠzy doporucuje deset z deseti lezecky ch dvojek..

CAO News 14

Nova lezecka hospoda NA STANDU Labsky lezec a prvovy stupce David Vapnık Obermann prevzal od 1. rıjna 2007 starou hospodu v Labske strani prımo v budoví Obecnıho ď radu a bude ji provozovat pod nazvem Na S tandu. Zıznivy m lezcum tak opí t pribude jedna dulezita zakladna pri cestach do c arovneho Labskeho ď dolı, navıc vedena zkus eny m horolezcem a znalcem mıstnıch skal.

Duchodcum, tí m je hej, parafrazuje se obc as znama pısen kapely Prazsky vy bí r. Bezezbytku to platıovs em pouze pokud jsou v takove zdravotnıa fyzicke kondici jako Slava Krob (na snımku)..

Takze nevahejme a Na S tand pojů me!

Slavek se narodil 9. rıjna 1943 na Vysoc iní a dodnes patrı k nejaktivní js ım lezcum po vs emozny ch skalach na severozapadí C ech i jinde. Za rok vyleze tak plus mınus osm set cest! Kdekoliv otevrete vrcholovou knızku, vyskoc ına vas jeho logo plní nalozeneho horskeho kola, jak se ostatní c asto do skal dopravuje.. Je radovy m c lenem horolezeckeho oddılu HOKET Praha a take c estny m c lenem HO Roudnice n.L. Takhle vzpomına na to, jak byl Slava “objevenČ pro roudnicky klub Zdenek ZdÁna Nemec:

David Vapnık Obermann na s tandu Pod prasec ıskalou ve svem domovskem Labaku

Vıce informacı, napojovy a jıdelnılıstek, otvıracıdoba a prehled kulturnıch akcına strankach http://nastandu.webgarden.cz/

Z nejblizs ıch chystany ch akcıvybırame: 12.10. 13.10. 04.11.

Horolezec Slavomil Krob

Otvırac ka - koncert Ruzovsky ch MAPAHO Dj RED BULL Doz ınkovy vec ırek + canabis cup Foto ž 2007 Pavel Kysa Bechyný

“Bylo to v zarıv roce 2004, kdy jsme se my, clenove HK, sesli ve vČ tsı pocetnosti na lezenıcku v Rajci u Tise . Kdyz jsem prochazel okolo Blız encu a hledal zajımavy tere n, potkal jsemě Nebo ne , nejdrıve jsem slysel nČ koho hulakat a az pozdČ ji vidım mensıho chlapıka rozhazujıcıho rukama pod skalou u Kyklopa, snaz ıc se nČ co vysvČ tlit kamaradce Jitce z Kladna. Kdyz prijdu blız e, vidım legendu Slavka Kroba, a tak povıdam “Nazdarů. Odpovıda “A ty ses kterejů a neprestava silnČ gestikulovat a vypravČ t. Po chvıli se mi oba podarilo presvČ dcit, aby prisli k nasemu ohni u ktere ho Slava zustal do dnesnıho dne. Na nase silne jadro, Oldu, Rastu, Jirku a Standu, pusobı jako guru. Nevım, kdo koho kam taha, ale pravda je, z e se tito velmi casto schazıve skalach, na vodČ i na bČ z kach...ů Takze, mily Slavku, vs echno nejleps ı a stale hodní sil do dals ıch vy stupu! Foto ž 2005 Sponge

Hledali jsme Steva Fossetta Nas e redakce se v zarızapojila mezi asi 20 000 dobrovolnıku z celeho sví ta ("artificial intelligence"), aby pomohla s patranım po zmizelem dobrodruhovi (a take horolezci) Stevu Fossettovi (na snımku). Spolec nost DigitalGlobe, ktera Googlu dodava satelitnısnımky zemskeho povrchu, naskenovala detailní oblast, ve ktere by se mohlo nachazet Fossettovo letadlo a kazdemu dobrovolnıku pridí lila c ast neprozkoumane plochy. Ti si data stahli a pote pridí leny ď sek prozkoumavali prostrednictvım Google Earth, zhruba z vy s ky 1500 stop, tedy asi z 450 m nad povrchem. Nam byl pridí len pruh zemí s iroky cca 47 km a dlouhy 108 km, na JZ Nevady s maly m presahem do sousednı Kalifornie. Ohromilo nas, jak ostre a detailnı snımky lze z kosmu porıdit. Na monitoru jsme bezpec ní rozpoznavali kazde vozidlo, stan, kour z ohní , kazde obydlı apod., to vs e v situaci jen ní kolik hodin stare. Naprosto ostre byly treba vidí t i jednotlive balvany na dní jezer. Po chvıli prace jste mí li pocit, ze nad krajinou opravdu preletavate a bylo na vas, jakou rychlost, smí r c i strategii prohledavanısi zvolıte. Podle poslednıch zprav se vs ak bohuzel letadlo se Stevem Fossettem, ani jeho trosky, dosud nal ezt nepodarilo..

Algena na Z elvš Ví hlasny tvoritel cest Frantis ek Algena Mezera byl spatren, jak zkus ení stoupa Udolnıcestou na labskou Zelvu v ramci rozcvic ovanıpred dals ım projektem. Text a pohotovou fotografii nam zaslal JirıPetrini Petrık.. Frantis ek Mezera se muze pochlubit obrovsky m mnozstvım prvovy stupu naprıc cely m spektrem lezecky ch oblastı, ale v poví domı ví ts iny lezcu zustava znam predevs ım, jako dobrotivy praotec Vltavske zuly..

Foto ž stevefossett.com

CAO News 15

Foto ž 2007 JirıPetrık

Nova oblast Branany u Mostu

Sch˚ze KOB Dš cın

Pavel Aksa Aksamit z HO LOKO Teplice nam poodhalil rous ku nad novou lezeckou oblastına severu C ech:

Pravidelna sirena, ktera se v Dí c ıní rozeznıvzdy v prvnıstredu v mí sıci, nesvolava na schuzi pouze horolezecky klub CAO Dí c ın, ale i Klub orientac nıho bí hu, zkracení KOB Dí c ın. Uz asi pul roku majınavıc oba kluby stejne mısto pro sve schazenı, a to nekuracky salonek v restauraci Na Kocandí v Dí c ıní Starem mí stí , takze informace o ruzny ch chystany ch akcıch se prenas ı velice rychle a c lenove obou spolku se take vzajemní zapojujıdo konkurenc nıch podniku...

“Nevım, jestli je tato oblast, co nız e uvadım, tajna, ale nedalo mi to ji trochu priblız it. Pry se tu vyradilo par nadsencu z Dubske ho oddılu. Material je cedic, idealnımısto pro rodinky s dČ tmi. Na zpusobu jistČ nıje vidČ t, z e jej osazovali pıskari - 3 az 5 m od sebe vzdalene ny ty a na nČ ktery ch jednodussıch Šsecıch az 9 m. Ale vse s citem a vz dy tam, kde je treba. Na jistČ nıtak stacı sada expresek. Svoji cestu si tu najde ka z dej az do 8-. Oblast se nachazına Špatıkopce Spicak, v by vale m kamenolomu na silnici Most ° Branany po prave stranČ , asi 1,2 km od mostecke ho kostela. Auto se necha na konci vinice a pak po stezce 250 m ke “kamenne mu moriů, zde ostre 120ü doprava cca 100 m az k betonove mu bunkru, odkud se tahne zajistČ ny masıv cedice v de lce asi 100 m a vy sce stČ ny 20 ° 25 m.. Horam zdar Aksa..ů

Foto ž 2007 David Nehasil

Zemrel Rene Desmaison Charakteru oblasti neubere ani nezvykle oznac enıcest (vlevo) a nad kazdou cestou je retí z s krouzkem, jak v Italii (vpravo)°

V patek 28. zarı2007, ve 14.30 hod, zemrel v Marseille po dlouhe nemoci horolezec RenÁ Desmaison (na snımku). Pro stars ıgeneraci lezcu nenı treba tohoto vynikajıcıho horolezce predstavovat. V padesaty ch, s edesaty ch a zac atkem sedmdesaty ch let minuleho stoletıbyl piony rem extremnıho zimnıho alpinismu a za svuj zivot vytvoril vıce jak stovku obtızny ch prvovy stupu nejen v milovany ch Alpach, ale i v Andach c i Himalaji... Foto ž ice-fall.com

Karel Bš lina pretıra kruhy Ala v hornıch partiıch ploten° GPS: 50‘31ü 8.27ü ü N, 13‘39ť 57.27ü ü E Foto ž 2007 Pavel Aksamit

Novinky na vyvrelinach i sedimentech Mohutnou davku novy ch oblastı chystame do prıs tıho c ısla CAO News. Dí je se toho opravdu hodní a obc as prekvapı, jak vysoke skaly se dokazaly tak dlouho pred horolezci skry vat..

Zatım alespon mala ochutnavka od nas ich zpravodaju: Nova c edic ova oblast se nam klube nedaleko Čs teka, kde je v souc asnosti uz asi 10 cest od 4 do 8+ UIAA ve stí nach az 15 m vysoky ch, vs e odjis tí no borhaky. Take byla objevena mens ı boulderova c edic ova oblast u Dubic nÁ. Jsou zde udí lany 4 kameny 2-5 metru vysoke, na ktere vede asi 20 boulderu 3 az 7A+. Zvy s ena aktivita byla zaznamenana na vy znamne skale nad Malou Velenı s pracovnım nazvem Us ba, kde jiz byly vylezeny vs echny lehc ıcesty. Nove bouldery jsou i v SosnovÁ (treba Psycho, coz je 10ti metrovy highball od Martina Cermaka)...

Tak, jak se s ochranci prırody dohodl, plnı Karel Belina slib a sve kruhy na novy ch cestach pretıra nenapadnou s edou barvou, na ktere se s OP shodli (c ervena barva pry rus ıptaky). Ví ts ina kruhu (ke konci zarı asi 160 ks) je jiz takto os etrena, zbytek bude dokonc en jes tí letos. Pri natıranı vs ak Bí lina narazil na jednu zahadu. Ve Stí ní PK (nachazı se v B¨rschlicky ch stí nach), v cestí Pozdnı vzpoura VII, je druhy kruh zdeformovan do tvaru elipsy. Protoze takove protazenıpadem nenıpodle odbornıku mozne, vypada to, ze se ní kdo pokous el kruh vytahnout a kdyz se mu to nepodarilo, nechal to by t tak, jak to je. Protoze se tato pí kna cesta leze, prosıme, davejte si ví ts ı pozor, nez bude kruh vymí ní n za novy .

Konec jedne legendy. Kruhy os etrene, pro vys s ıbezpec nost, surıkovou barvou se pretırajına s edo. C ervena barva rus ı, na rozdıl od barvy modre, zlute nebo jine, ptactvo. Tak to stojıv oduvodní nırozhodnutıo pretıranıkruhu..

CAO News 16

Foto ž archiv K.B.

Holy nes tš stıXb

druhem mıstí a v celkovem absolutnım poradı na 7. mıstí , s celkovy m c asem 8:54:16 hod.

Zprava o teto nove cestí se s ırı Labsky m ď dolım rychlostı blesku. V nedí li 30. zarı jı strıdaví vytvorili na Severnı terasu J¨rgen Hofer, Pavel Henke a Vlastimil Peroutka. Projekt objevil a pres pul roku zkous el Vlasta Peroutka. Postupní osadil c tyri kruhy a marní hledal spolulezce, kterıby byli schopni prelezt boulder nad druhy m kruhem c istí . Nakonec dal dohromady “mezinarodnıČ ty m, kdyz si k Pavlu Henkemu prizval na pomoc jes tí vy borneho lezce z Ní mecka J¨rgena Hofera. Cely prvovy stup zdokumentoval znamy lezec a fotograf Mike J–ger. O vy stupu nam Vlasta napsal: “Byl to vy borny den. J¨rgen je pohodovej starsıpan, ktery mu to prostČ hodnČ super leze. Samej vtıpek a ŠplnČ v pohodČ . Jedina skoda, z e v ty cestČ zustalo stavČ nı. Ja jsem prvnıctyri kruhy v ty cestČ tre noval pul roku a kdyz jsem ten spodek cesty se skokem prelezl v nedČ li pred HŘfrem, tak byl ŠplnČ paf a od ty doby si myslı, z e jsem nČ jakej super lezec, jenz e ja to mČ l cely totalnČ natre novany ..ů Podle Pavla Henkeho se jedna o opravdu velice obtıznou cestu a bude jistí hodní zajımave sledovat, zda se najde ní kdo, kdo bude schopen staví nı prelezt c istí a take, jak se zmí nıklasifikace pri prıpadnem RP prelezu.

Prvovystupcu m samozrejmý gratulujeme!!

Alena Dufkova(Kajak Dí c ın) a David Nehasil (KOB Dí c ın). Foto ž archiv I.S .

Dals ı100lete vrcholy 1907 Ř 2007 6.8. Nordliche Waldtornadel ž AW V Karel Belina, Rudolf Patzelt, Dalibor Pavlat, Svetlana Pavlatova 10.8. Slonısloup ž Stara cesta II Karel Belina, Rudolf Patzelt, Leos Adamek 13.8. S¨dliche Waldtornadel ž AW III Karel Belina, Ivos Adamek 23.8. Mumie ž Stara cesta II Karel Belina, Miroslav G¨ttner 25.8. Heringsgrundnadel ž AW VIIa Karel Belina, Falk Heinicke (strıdavČ ), Ivos Adamek 28.8. Hinterer Bussardturm ž AW II Karel Belina, Ivos Adamek 24.9. Verlassene Wand ž Alter weg Karel Belina a Hans Nesheida (rano sice zaspali, ale presto byli prvnı, K.B. jel z Ostrova na kole)

Labske ď dolıž pravy breh. Severnıterasa - Holy nes testı Xb AF 30.9.2007, Vlastimil Peroutka a Pavel Henke a J¨rgen Hofer V jiznıstí ní kratce koutem a vlevo dynamicky pod 1.K. Stí nou ke 2.K. Staví nım a koutem pres 3.K ke 4.K. Traverz vlevo na hranu k 5.K. Hranou pres 6.K na vrchol.

29.9. Grenzkogel ž Alter weg III Karel Belina a Petr Pekar Pavelka

Foto ž 2007 JirıChara

(Na snımku nadherna “stoletaů Nordliche Waldtornadel..)

Nu, a jes tš nš co pro Jonas e :o)

Extremiste z Dš cına druzına MC R! O minulem vıkendu poradala C eska asociace extremnıch sportu (C AES) jiz 8. roc nık Mistrovstvı C eske republiky v hlıdkovem zavodu dvojic tzv. Survival 2007. Zavod byl dvouetapovy v krasnem prostredıC eskeho raje. Prvnıetapa se skladala z noc nıho orientac nıho bí hu, plavanı a MTB v okolı Prachovsky ch skal. Druha etapa byla extremní js ı, a obsahovala MTBO (50 km), OB (10 km), lezenı po skalach, plavanı se skoky do vody, kanoistiku a lanovou drahu v C ertoryjıch. Z Dí c ına se zď c astnili Alena Dufkova z Kajak Dí c ın a David Nehasil z KOB Dí c ın. Oba si ve tricetic lenne startovnı listiní vedli od prvnıch metru dobre a po prvnı etapí si ve sve kategorii smıs eny ch druzstev dojeli pro prubí zne tretımısto. Do druhe etapy startovali se ztratou 9,51 min na vıtí ze kategorie. Po absolvovanı druhe naroc ní js ı etapy skonc ili na vynikajıcım CAO News 17

Vybrali a vhodnost posoudili kamaradi z klubu...

VY

ROC I

CAO New s

R IJ E N 2 0 0 7

H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e v e r o c e s k eh o r e g i o n u

1.10. Jan Jordak, CAO DČ cın 2.10. Jaroslava Cerna, CAO DČ cın 4.10. Jan Horac ek Horak, CAO DČ cın 5.10. Katerina Pankova, CAO DČ cın 5.10. Vaclav Tarzan Storzer, HO Doprava DČ cın 7.10. Veronika Schumi Krc ilova, CAO DČ cın 9.10. Slavomil Krob, HOKET Praha 16.10. Miloslava Frona Býlinova, Povrly 21.10. Jakub Martinec, CAO DČ cın 29.10. Jaroslav Horac ek, HO TJ Doprava DČ cın

Telegraficky: -

Vsem oslavencu m blahoprejeme a prejeme vse nejlepsı! -is-

C K A L E N D AR

EKA

-

NA S.

H O R O L E Z E C K YC H A S P O R T O V N IC H A K C I

-

Nenı dulezite vyhrat ale zčcastnit se... 12.-14.10. Podzimnılezenına Borni. Sraz horolezcu, lezenı+taborak, spanıve vlastnıch stanech na taboris ti; info: J.Chara 20.10. OB Jes tedskÁ oblasti ž Volska rıs e 1:10000 Ostrov ž Tisa, 20.10. Benes ovsky Mıs a -vyjızňka na kolech, sraz v Benes oví n.P. v 9 hod., kontakt Milan Mys ık 606682979, vec er Big Beat 20.10. Kolo okolo Rac e ž porada HK Roudnice n/L, start na louce v Osinalickem sedle, info Z.Ní mec tel. 608976665 27.10. Beh do vrchu - Pasty rska stí na, DC Info Josef Vlk, tel. 412528544, bezeckypohar.wz.cz 27.10. Rozluc ka s L.C. ž DolnıZleb u Kosti vec er 28.10. Horolezecky OB ž Strelnice u Ludvıkovic - mí reny trenink, Jaromır Pospıs il, [email protected] 3.11. Beh Labakem (16 km) ž 34.roc nık, DolnıZleb, porada KOB Dí c ın, info I.Stibal, tel. 724596675, [email protected] 10.11. PoslednıslanenıHoroklub Chomutov ž restaurace Horsky Domov na namí stıv Hore Svate Kateriny, sraz v 10,00 18.11. Beh na Chlum (6500 m) ž 13.roc nık, KB Jılove, kontakt Lubos Pribyl tel. 412527393, [email protected] 23.11. Prımestsky noc nı OB ž 3.roc nık, okolıDí c ına, KOB Dí c ın, info David Nehasil tel.603479884, [email protected] 30.11. Mikulas sky OB ž mí reny trenink v okolıDí c ına, KOB Dí c ın, info I.Stibal, tel. 724596675, [email protected] 16.-17.11. Horolezecky OB (extremnı) ž 52.roc nık, extremnızavod dvojic v Luzicky ch horach, info Petr S mıd, [email protected] 17.11. Hermaneckej OB ž 11.roc nık, extremnızavod dvojic, Kokorınsko, kontakt Mirek Michlık, [email protected] 24.11. PoslednıslanenıCAO Dec ın ž chata DolnıZleb, gulas , pivo. ?? Beh Vyprez Ě Vansdorf ž extremnımí reny trenink, kontakt Karel Hofman, tel. 776277294, [email protected]

-

-

-

-

Adam Ondra svy mi vy kony vytıra zrak sví tove lezecke s pic ce. Jeho jmeno nechybıv zadnem ví hlasnem lezeckem c asopise c i webu. Naposledy dokazal bí hem dvou vıkendu vylezt c tyri cesty klasifikace 11- az 11-/11 UIAA. Uzasní mu to leze! Darı se take nas emu Rostislavu S tefankovi. Na Dí c ınskem Sní znıku vytvoril novy obludní tí zky boulder Personal Velocity 8B+, ktery ho v zebrıc ku nejleps ıch boulderistu sví ta na 8a.nu katapultovat na prvnımısto!! 17.8.2007 vylezl Karel Belina a spol. na Studentskou ví z cestu Pamatka na Vlado Tatarku VII. Tımto vy stupem si pripomní li 6 let od tragicke nehody kamarada horolezce a zachranare Tatranske Horske sluzby. Libor Rebel Hroza chysta dals ıpokus o zimnısolo prechod celeho hrebenu Tater. Jeho vynikajıcı fyzicka kondice mu dava hodní nadí jı! Startovat by mí l ď nor ž brezen 2008.. Frakce “RannÁ starıČ zase aktivnı! Kazdy vıkend je mozno zahlednout v ostrovsky ch stí nach Jirıho Kudrnac e, Zden ka Vaishara, Jirıho Charu i Milana Cestra.. Petr a Olinka Koubovi, znamy 2K team & comp. se uz opí t rozjızdı! 16.9.2007 vytvorili na ostrovskou Orlici paradnılinii “Kuc ma ž puc maČ VIIIc. Vıce v prıs tım c ısle CAO News. Milan Mys ık a Pavel Sukovaty majı za sebou tvrdy cyklisticky podnik. Trasu Hrensko ž Sní zka podel statnıch hranic dokazali ujet za 18.42 hodin, prumí rnou rychlostı 17.04 km/hod. Cesta obnas ı 311 km s prevy s enım 6530 metru. Oba borci jsou v poradku, pouze Mys akuv stroj GF nevydrzel ž pri sjezdu ze Smrku mu prasknul ram..

Heslo na tento mesıc: Neberme ten zivot tak vazný. Stejný z nýj nikdo nevyjdeme zivej!!!

S astne navraty preje za celou redakci CAO News Jir ıHouba Chara

UPOZORNE

V prıs tım cısle CAO News Lienzske dolomity od Svetlany PavlatovÁ Dolomitske ferraty s Jindris kou R ehakovou Vysoke Tatry Ivana Zajana Babıleto v Bielatalu Rıs i Hamaka Dals ıvarka novy ch cest a samozrejmí mnoho dals ıho°

PRO C LENY C LENSKA SCH

NI

C A O D E C IN

ZE PROBEHNE VE STREDU 7. LISTOPADU

2007

V RESTAURACI NA KOCANDE OD 18 HODIN...

NA PROGRAMU BUDE:

C LENSKÝ PRISPEVKY NA ROK 2008.. TE

Nezapomen!

S IM SE NA SETKA NIS VA MI!

Prıstıcıslo CAO News vychazıjiz 14.11.2007!

CAO News ž Horolezecky c asopis severoc eskeho regionu ž Vydava HK CAO Dec ın ž Pouze pro vnitrnıpotrebu oddılu ž Sıdlo redakce: CAO News, Velka Velen 68, Dí c ın XXX, 405 02, Czech republic, s efredaktor JirıChara, tel.: 604 759 484, E-mail: [email protected], webove stranky: http://www.vrcholky.cz/, - Sazba: OpenOffice 2.01 - Sponzorske dary: 151510921/0600 CAO News 18

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.