Vady při provádění zateplení fasád a požární požadavky na ETICS. Ing. Jaromír Žumár, Ph.D


1 Vady při provádění zateplení fasád a požární požadavky na ETICS Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.2 Z...
Author:  Růžena Hájková

0 downloads 2 Views 7MB Size

Recommend Documents


No documents

Vady při provádění zateplení fasád a požární požadavky na ETICS

Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.

Zateplovací systém • ETICS - vnější tepelněizolační kompozitní systém • Certifikovaná skladba - nelze libovolně zaměňovat komponenty • Sestava“ (kit) - musí být dodatelná jednou logistickou a účetní operací od jednoho obchodního partnera

„Systém“ Komponenty „spolu musí mluvit“ - doplňovat se - neškodit si - nesoupeřit

„Funkční prádlo“ sestavené až na stavbě

Zhotovování ETICS ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.

Dokumentace ETICS

Technologický předpis ETICS

Detaily ETICS

Technické listy komponentů

Identifikace ETICS Nezaměnitelnost skladby:

Před započetím prací zpracovatel identifikuje skladbu ETICS vyjmenováním všech komponentů v zápisu ve stavebním deníku.

Klimatické podmínky provádění ETICS

Teplota vzduchu po dobu technologických operací provádění ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C, neuvádí-li dokumentace ETICS jinak.

Rychlý odpar za vysoké teploty teplota nad 30 °C a intenzivní sluneční svit

vyschnutí silikátové omítky bez nutného „prokřemenění“ přirozenou chemickou reakcí

první přímý déšť poté vedl k vymývání nezpevněné omítkyKlimatické podmínky provádění ETICS

Povrchová teplota podkladu a součástí ETICS nesmí být nižší než +5 °C, pokud dokumentace ETICS nestanovuje jinak.

Počasí při provádění Zmrznutí omítky

Zmrznutí stěrky

Klimatické podmínky provádění ETICS

Ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu technologických operací provádění a po dobu zrání jeho součástí, nestanoví-li dokumentace ETICS jinak. Před přímým slunečním zářením musí být chráněna základní vrstva, penetrační nátěr, omítka, popř. její nátěr po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS.

Ochrana před povětrnostními vlivy …?

Ochrana před povětrnostními vlivy …OK

Důležité podmínky provádění ETICS

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin a/nebo k pronikání vody do systému. Uvedený požadavek se zajišťuje použitím těsnicích pásek, ukončovacích lišt, dilatačních lišt a tmelů.

Další podmínky provádění ETICS Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS.

Podklad pro ETICS Musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše.

Podklad pro ETICS

Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Podklad pro ETICS Pro ETICS spojovaný s podkladem pouze pomocí lepicí hmoty nesmí mít podklad povrchovou úpravu vytvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky). Přípustné je místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu s prokazatelně zaručenou soudržností nejméně 250 kPa. Přídržnost lepidla k podkladu min. 250 kPa (za sucha) min. 80 kPa (48 h máčení + 2 h sucho) min. 250 kPa (48 h máčení + 7 d sucho)

Požadavky na rovinnost podkladu

Způsob spojení ETICS s podkladem

Max. hodnota odchylky rovinnosti

pouze pomocí lepicí hmoty

10 mm/m

pomocí lepicí hmoty a hmoždinek

20 mm/m

Vlhkost podkladu Beton, železobeton

1,5 %

Omítka vápenocementová

1,3 %

Omítka perlitová

4-6 %

Dřevo

13 %

Podklad pro ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením ETICS snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. Ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů a výrobků udává např. ČSN 73 0540-3.

Posouzení a ověření podkladu Provádí se obvykle před zpracováním projektové dokumentace. Sledují se: trhliny, nerovnosti a odlupující se místa, zjevně vlhká místa apod. soudržnost podkladu poklepem míra degradace podkladu vrypem přilnavost povrchových úprav (lepicí páskou) otěr přídržnost nátěrů (mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409) vlhkost stav dilatačních spar odolnost hmoždinky proti vytržení (podle EAD 330196-00-0604, dříve ETAG 014)

O zjištěních se vedou záznamy.

Podklad Akrylátové omítky

Hydrolýza omítky některými cementovými lepidly Lepidlo s nedostatečným obsahem disperze

Zkouška zmýdelnatění původní omítky (barvy)

• • • • • •

Na plochu cca 50cm x 50cm nést lepidlo v tloušťce cca 5 mm. Vtlačit do něj sklotextilní síťovinu s přesahle cca 10 cm na 1 nebo 2 strany Přikrýt deskou EPS Za 7 dní odstranit desku EPS Silným tahem za volný konec vytrhnout síťovinu Posoudit, zda k oddělení došlo ve vrstvě lepidla (OK) nebo až od podkladu (špatné)

Zakládací soklový profil

 Zakládací profil bez síťoviny Hrozí riziko trhlin. Zejména pokud se nedotáhne síťovina až na konec okapové hrany

Zakládací soklový profil se síťovinou

Vybrat správný druh lepidla

disperzní

cementové s disperzí

Podklad se před lepením ničím nepenetruje !

cementové

Skladování

Lepení Pouze na „buchty“

Lepení Pouze na „buchty“

Polštářový efekt

Následek

V dutině způsobené nevhodným přilepením vzniká komínový efekt.

Nanášení lepidla na desky

EPS, MW s podélnými vlákny

MWL (s kolmými vlákny) 100 % celoplošně

Nejméně 40 % plochy desky Obvodový rámeček + terče („buchty“) Terče vždy v místě hmoždinek

40% plochy desky...?

40% plochy desky...?

Nanášení lepidla na desky

Před nanášením lepicí hmoty se doporučuje tence a tlakem přestěrkovat desky MW lepicí hmotou v místě jejího budoucího nanášení.

Lepení TI desek

Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek TI, ani na ně být při jejich osazování vytlačena.

Spáry mezi deskami

Příliš velké a/nebo vyplněné lepidlem

Následek

Lepení TI desek Desky TI se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spojů, vždy těsně na sraz. Spáry mezi deskami větší než 2 mm, se musí vyplnit používaným TI materiálem. Spáry mezi deskami EPS do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou, určenou dokumentací ETICS.

Lepení TI desek

?

Lepení TI desek

Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm.

Lepení TI desek

Takové zbytky se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení ETICS na stěně … a v místech navazujících na ostění výplní otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS.

Lepení TI desek

Svislý rozměr desky nelze zajišťovat skládáním zbytků desek na sebe.

Pozor na degradaci EPS vlivem UV záření

stěrka 1-3 dny po lepení

Pozor u „šedých“ EPS

Kotvení hmoždinkami hmoždinky max. 6 týdnů

Hmoždinky se osazují obvykle 1 až 3 dny po lepení desek TI a před provedením základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení UV záření, tj. doba po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému.

Vrtání pro hmoždinky : do betonu s příklepem

 do dutých cihel bez příklepu

Každá hmoždinka má dva konce… Únosnost v podkladu (ETAG 014)

Odolnost proti protažení izolantem (ETAG 004) R panel R joint Pro různé polohy vůči izolantu je různá

Problém:

Příčiny:

Zapouštění hmoždinek a zatírání jejich hlav

První pomoc: Hmoždinky s termohlavicí

Hmoždinky s termozátkou

Zapouštění hmoždinek pod povrch izolantu

Zapouštění hmoždinek pod povrch izolantu Legální je zapouštění pouze těch hmoždinek, které to mají v příslušném ETA výslovně uvedeno. Např.:

• • • • •

Baumit S Bravoll PTH-SX Ejotherm STR U 2G Fischer Termoz 8 SV Hilti Helix D6-FV

a to za použití výhradně příslušných systémových montážních pomůcek, přípravků a doplňků. Prohlubeň pro zapuštění hmoždinky se u MW nesmí vytvářet odfrézováním materiálu.

Zvláštnosti „měkkých“ MW desek TR10

Talíř hmoždinky se při zatloukání neopře o povrch MW, ale hmoždinka jako celek klouže vyvrtaným otvorem a nerozevře (nevzpříčí) se ve své kotevní části. Neaktivuje se.

Kotvení „měkkých“ MW desek „TR 10“ Povrchová montáž hmoždinek: • Doporučujeme s talířkem VT90 Zapuštěná montáž hmoždinek: • Mělo by být s talířkem VT 2G

Zvláštnosti nových „měkkých“ MW desek TR10

Laická pomůcka pro aktivaci nosné funkce hmoždinek v podkladu

Profily

Nároží bez rohového profilu

Rohové profily navazovány bez přesahu síťoviny

Odlupování tenkovrstvé omítky Profil osazen až po provedení armovací vrstvy

Profily ?

Profily !

Profily

Ocelové /pozinkované/ profily ve stěrkové vrstvě ETICS

Stěrková vrstva

Stěrková vrstva

Nedostatečné krytí síťoviny Nedostatečně velká tloušťka stěrky

Stěrková vrstva

Nerovné osazení desek

Plynulé strukturování omítky…?

Je třeba Vyrovnat nerovnosti v podkladu. Zbrousit hrany desek. Náhlé změny tloušťky základní vrstvy jsou nepřípustné.

Následky stěrkování „přes síťovinu“

Přání

Skutečnost

Parapetní plech Napojení parapetního oplechování na ostění má být už svým tvarem odolné proti zatékání.

Tip: Těsnění pomocí expanzní PUR pásky a PUR tmelu.

Parapetní připojovací profil

Zabraňuje zatékání a zafoukávání studeného vzduchu do ETICS. Přidržuje plech.

Sokl

Namáhaný ze všech stran...

hladké 

XPS Zdrsněný nebo se strukturovaným povrchem : XPS TOP P, XPS P

Sokl

…a ukončení ETICS

Sokl

Nekrytý balkón nebo pavlač je taky sokl.

Nekrytý balkón nebo pavlač je taky sokl.

Proč penetrace: (Příklad: různě starý / různě savý podklad)

Chybějící penetrace: Rozdílná barevnost omítky

Příliš čerstvý podklad: Výkvěty

Světelná odrazivost omítky

25 Světelná / tepelná odrazivost

Koeficient TSR

TSR<25 Bezcementová stěrka v tl. 3–4 mm, nebo Cementová s velkým obsahem disperze v tl. min. 5 mm

Barevnost ETICS Pozor na zahřívání sytých a tmavých odstínů!

33°

38°

40°

46°

47°

Teplota fasády při teplotě vzduchu 26°C.

47°

50°

54°

56°

64°

Požární bezpečnost staveb

Nová požární norma

Zavádí 4 požární výškové kategorie budov ETICS jako celek izolant

omítka

bez omezení

E

bez omezení

B

E

is = 0 mm/min

A1/A2

A1/A2

is = 0 mm/min

hranice požárních úseků

22,5 m

12 m

0m Jednopodlažní objekty

0 < h ≤ 12,0 m

12,0 < h ≤ 22,5 m

h > 22,5 m

ČSN 730810 : 2016

Sjednocuje* šířku protipožárních pásů * Zvětšuje * Svislých i vodorovných 900 mm

12,0 < h ≤ 22,5 m

Objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m + Průběžný pruh ucelené sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2 šířky min. 900 mm : nad otvory jednotlivých podlaží (vč. sklepních a i nad otvory posledního podlaží) - ve výši max. 400 mm nad tvorem - okolo celého objektu - nebo s oddělením fasády bez oken pomocí svislého pruhu 900 mm A1/A2; (v případě etapizace lze tento pruh provést až ve 2. etapě)

Objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m + Ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v místech: CHÚC

 Okolo otvorů (oken a dveří, vzduchotechnických výústek apod.) vnitřních schodišť (vertikální únikové cesty) a to do vzdálenosti 1,5 m všemi směry Takovéto vnější zateplení musí být i horizontálně pod těmito otvory v celé výšce objektu

Objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m + Ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v místech:

 Vnější schodiště a pavlače sloužící jako únikové cesty, a to - do vzdálenosti 1,5 m vodorovně - vertikálně na celou výšku objektu (pod i nad únikovou cestou)

„Úleva“ u balkonů, lodžií a teras Na přiléhající stěny lze použít ETICS tř. „B“ s izolantem tř. „E“ - až do výše 0,4 m nad úroveň čisté podlahy - a s vodorovným přesahem ≤ 0,15 m za hranu dané konstrukce.

Objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m + Ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v místech: Podhledy horizontálních konstrukcí (ze spodní strany) – pokud jsou zateplovány (např. balkony, lodžie, podloubí apod.)

Možnosti založení soklu ETICS

Obrázek E.3

* nebo PKO

Soklová lišta = „požární netěsnost“ = pás A1/A2

V čem mají výrobci úlevy?

 Nadpraží s MW šíře pouze 200 mm (místo 900 mm)

Není 200 mm MW zbytečně mnoho? Založení u soklu pásem MW širokým v nejužším místě pouze 100 mm

V čem má Baumit úlevy ? Nadpraží a ostění s MW šíře pouze 20 mm (místo 900 mm)

Nadpraží a ostění s komponenty (fenolická pěna) Prefabrikované protipožární nadpraží a ostění - RESOL

Úlevy v místě založení ETICS Založení u soklu pásem MW pouze 200 mm (místo 900 mm)

Jiné možné řešení Založení u soklu speciálními lištami zcela bez nutnosti pásu MW.

Zakládací úhelníkový profil + zakončovací profil s okapničkou

Sendvičové desky TWINNER Použití: - celoplošně jen pro budovy do celkové požární výšky max. 22,5 m

Sendvičové desky Twinner Přehled výhod systému Twinner: - místo normového pásu MW šíře 900 mm u soklu - místo normového pásu MW šíře 900 mm u nadpraží - místo svislého dělicího pásu MW šíře 900 mm na rozhraní budov, popř. fasádních ploch - místo MW v průchodech a průjezdech - místo MW okolo otvorů vnitřních schodišť - místo MW na vnějších schodištích a pavlačích sloužících jako únikové cesty - místo MW v oblasti bleskosvodu - při zdvojování zateplovacích systémů

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.