vállalkozás azonosítása. Lezáró cement (Lezáró masztix)


1 Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Felülvizsg...

0 downloads 2 Views 140KB Size

Recommend Documents


No documents


Biztonsági adatlap

Felülvizsgálat dátuma 09-szept.-2015 Verziószám 1

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve Szinonimák

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1 008

1.2 Azanyagvagykever ékmegf el el őazonosí t ot tf el használ ása,i l l et veel l enj aval l tf el használ ása Javasolt felhasználás Termék kategória

Lezáró cement (Lezáró masztix) PC10-Máshov ánem sor ol tépí t ői par ikev er ékek

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Beszállító

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft Industriestrasse 19-23 D-21493 Schwarzenbek Phone: +49 4151 89 15-0 Fax: +49 4151 89 15 50 Vandex International Ltd / Vandex AG P.O. Box / Rötistrasse 6 CH-4500 Solothurn Phone: +41 32 626 36 36 Fax: +41 32 626 36 37 Ezat el ef onszám csakhi v at al iór ákbanel ér het ő

További információkért forduljon: [email protected] 1.4 Sür gősségit el ef onszám Sür gősségit el ef onszám

Chemtrec: +1 703-527-3887 ex-USA Chemtrec: 1-800-424-9300 USA

Európa Bulgária Ciprus Horvátország Cseh Köztársaság Észtország Görögország Magyarország Lettország Litvánia Málta Lengyelország

112 +359 2 9154 409 +357 22405609 +385 1 234 8342 +420 267 225 243 112 +30 210 64 79 407 +36 80 20 11 99 +371 67032028 +3705 212 6094 112 Poison Control and Information Centre, Warsaw (PL): +48 22 619 66 54 +48 22 619 08 97 +40 21 207 11 06 +386 1 478 6051 +421 2 54 77 4 166

Románia Szlovénia Szlovákia

2. A veszély meghatározása

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 1 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________ 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK RENDELETE Bőr kor r ózi ó/ bőr i r r i t áci ó Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

2. kategória - (H315) 1. kategória - (H318) 3. kategória - (H335)

2.2 Címkézési elemek

Jel zőszó Veszély Veszélyre utaló mondatok H315-Bőr i r r i t ál óhat ású H318 - Súlyos szemkárosodást okoz H335 - Légúti irritációt okozhat Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §) P102-Gyer mekekt őlel zár v at ar t andó P261 - Kerülje a por belélegzését P280-Védőkeszt yű/ v édőr uha/ szemv édő/ ar cv édőhasznál at aköt el ező P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P304+P341-BELÉLEGZÉSESETÉN:Légzésinehézségekeset énazér i nt et tszemél ytf r i ssl ev egőr ekel lv i nniésol yannyugal mi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P302+P352-HABŐRREKERÜL:Lemosásbőszappanosv í zzel P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

Tartalom: PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm Bizonyos készítmények speciális címkézése Alacsony kromát tartalmú cement az EN 196-10 szerint

2.3. Egyéb veszélyek Nem áll rendelkezésre információ

3.Összet ét elvagyazösszet evőkr evonat kozóadat ok 3.1 Anyagok Ezat er mékegykev er ék.Egészségügyiv eszél yességii nf or máci ókösszet ev őial apj án 3.2 Keverékek

Vegyi jelleg Cement, kvarchomok és adalékok keveréke.

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 2 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________ Kémiai név

EU-szám

CAS szám

Tömegszázalék

SILICA SAND

238-878-4

14808-60-7

50 - 75

PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm

266-043-4

65997-15-1

25 - 50

Osztályozás REACH regisztrációs (1272/2008/EK) szám nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre adat adat STOT SE 3 (H335) nem áll rendelkezésre Skin Irrit. 2 (H315) adat Eye Dam. 1 (H318)

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben

4.El sősegél ynyúj t ás 4.1 Azel sősegél ynyúj t ásii nt ézkedéseki smer t et ése Általános tanács

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, f or dul j onor v oshoz.Apor / f üst / gáz/ köd/ gőzök/ per metbel él egzéset i l os.Szembe,bőr r ev agy ruhára nem kerülhet.

Belélegzés

Fr i ssl ev egőr ekel lmenni .Hai r r i t áci ól épf elésazf ol yt at ódi k,or v ostkel lhí v ni .Haal égzés szabálytalan vagy leállt, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést.

Bőr r elval óér i nt kezés

Azösszesszennyezet tr uhátésci pőtl ev év eszappannalésbőv í zzelazonnall ekel lmosni .

Szembe kerülés

Azonnalnagymennyi ségűv í zzelkikel löbl í t eni .Akezdet iöbl í t ésut ánakont akt l encsét-ha van - el kell távolítani és az öblítést legalább még 15 percig kell folytatni. Tartsa a szemet nagyra nyitva az öblítés közben. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Lenyelés

A száj belsejét finoman ki kell törölni vagy vízzel öblíteni. Igyon sok vizet. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson.

El sősegél ynyúj t ókvédel me

Személ yiv édőf el szer el éstkel lhasznál ni .

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Szem i r r i t áci ój a.Bőr i zgat óhat ású,i zgat j aal égut akat .

Tünetek

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Alkalmazzon tüneti kezelést.

Feljegyzések az orvosnak

5.Tűzvédel mii nt ézkedések 5.1 Oltóanyagok Megf el el őol t óanyag Al kal mazzaahel yikör ül ményeknekésakör nyezet nekmegf el el őol t ásii nt ézkedéseket ,At er mékmaganem ég,Ví zper met et , alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni. Bi zt onságiokokmi at tnem használ hat ót őzol t ókészül ék Nem áll rendelkezésre információ. 5.2 Azany agbólvagyakever ékbőlszár mazókül önl egesveszél yek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. 5.3 Tűz ol t óknakszól ój avasl at Tűzeset énv i sel j enönhor dól égzőkészül éket .

6.I nt ézkedésekvél et l enszer űexpozí ci ónál _____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 3 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________ 6.1 Sz emél yióvi nt ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel yzet iel j ár ások Személyes óvintézkedések Személ yiv édőf el szer el éstkel lhasznál ni .Aszemél yiv édel emr őll ásda8.r észt . Tanácsokament ésbenr észtvevőkszámár a Aszemél yiv édel emr őll ásda8.r észt . 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések El őzzemegav í zf ol yásokba,csat or nába,pi ncébev agyzár tt er ül et ekr ev al óbej ut ását .Nem szabadf el szí niv i zekbev agya kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. További környezetvédelmi tájékoztatásért, lásd a 12 fejezetet. 6.3 A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek

Akadál yozzamegat ov ábbiszi v ár gástv agyki öml ést ,haezbi zt onságosanmegt ehet ő.

Feltisztítási módszerek

Géppel össze kell szedni és a hulladékelhelyezésre megfelelo tartályba gyujteni. Söpréssel vagy vákuummal azonnal fel kell takarítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. és 13. bekezdést.

7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok

Agőzöketv agyaködper met etnem szabadbel él egezni .Aporbel él egzéset i l os.Bőr r el , szemmelésr uháv alneér i nt kezzen.Személ yiv édőf el szer el éstkel lv i sel ni .Új r ahasznál at el őt taszennyezet tr uhátl ekel lv enniéski mosni .At er mékhasznál at aközbent i l osenni , inni vagy dohányozni.

Egészségügyi intézkedések

Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények Tar t saazedényzet etj óll ezár v a,szár azésj ólszel l őzőhel yen.Gyer mekekkezébenem ker ül het . Német tárolási osztály LGK 13 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Specifikus felhasználás(ok) SU19-Épí t ői par Expozíciós forgatókönyv Nem áll rendelkezésre információ.

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 4 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________

8.Azexpozí ci óel l enőr zése/ egyénivédel em 8.1 El l enőr zésipar amét er ek .

Exponálási határértékek Kémiai név Bulgária SILICA SAND TWA: 0.07 mg/m3 14808-60-7 PORTLAND CEMENT TWA: 8.0 mg/m3 Cr+VI<2ppm 65997-15-1 Kémiai név Görögország SILICA SAND 14808-60-7 PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm 65997-15-1 Kémiai név Lengyelország SILICA SAND TWA: 2 mg/m3 14808-60-7 TWA: 0.3 mg/m3 TWA: 4.0 mg/m3 TWA: 1.0 mg/m3

PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm 65997-15-1 TWA: STEL: LLV: STV:

TWA: 6.0 mg/m3 TWA: 2.0 mg/m3

Horvátország TWA: 0.1 mg/m3

Ciprus

TWA: 10 mg/m3 TWA: 4 mg/m3

Cseh Köztársaság TWA: 0.1 mg/m3

Észtország TWA: 0.1 mg/m3

TWA: 10.0 mg/m3

TWA: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 Málta

Ukrajna

Törökország

Szlovákia TLV / TWA: 0.1 mg/m3 TLV / STEL: 0.5 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3

Magyarország TWA: 0.15 mg/m3

Lettország

Litvánia TWA: 0.1 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 6 mg/m3

TWA: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3

Románia TWA: 0.1 mg/m3

Oroszország TWA: 1 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 4 mg/m3 MAC: 5 mg/m3 STEL: 3 mg/m3 STEL: 6 mg/m3 TWA: 8 mg/m3

Szlovénia TWA: 0.15 mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

Európai Unió

TWA: 10 mg/m3

i dővelsúl yozot tát l ag Rövid távú expozíciós határ Exponálási határértékek Rövid Távú Érték

Származtatott hatásmentes szint (DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ

8.2 Azexpozí ci óel l enőr zése Bi zt osí t sonmegf el el őszel l őzést ,kül önösenzár tt er ekben.

Műszakii nt ézkedések

Személ yesvédőf el szer el és Szor osani l l eszkedőbi zt onságiv édőszemüv eg.Vi sel j env egyszer ál l óv édőszeműv egetés ar cpaj zsot ,ami korszemmelv agyar ccalt ör t énőér i nt kezesl ehet őségef ennál lakezel és vagy bedolgozás során. Gumi / l at ex / neopr énv agymásal kal masv egyszer ál l ókeszt yű.Kér j ük,t ar t sákbeakeszt yű gyár t ój ánakazát er eszt őképességr eésazát hat ol ásii dőr ev onat kozóut así t ásai t .Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. hosszúuj j úr uházat .Szükségeset énv i sel j env í zhat l ankeszt yűtésr uházat ot ,azanyag bőr r eker ül ésénekmegel őzéseér dekében. Hat ásospor ál ar c.Köd,per met -v agyaer oszol ex pozí ci óeset énmegf el el őegyéni l égzésv édel metésv édőr uházat otkel lv i sel ni . Av édőf el szer el ést í pusátazadot tmunkahel yent apaszt al hat óv eszél yesanyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani.

Szem és arcvédelem

Kézvédelem

Bőrést est védel em Légutak védelme Aj ánl ot tszűr őt í pus: Egészségügyi intézkedések

Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.

Kör nyezet iexpozí ci óel l enőr zések Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 5 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9. 1 Azal apvet őf i zi kaiéskémi ait ul aj donságokr avonat kozói nf or máci ó Szilárd Halmazállapot Por Kül sőj el l emzők Szürke Szín Szagtalan Szag Nem áll rendelkezésre információ Szag küszöbérték Tulajdonság Értékek 11-13.5 pH Olvadáspont/fagyáspont Forráspont/forrási hőmér sékl et t ar t omány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszél yesség( szi l ár d, gázhalmazállapot) Gyul l adásihat ár okl evegőben f el sőgyul l adásihat ár alsó gyulladási határ Gőznyomás Gőzsűr űség Fajsúly approx. 1.5 g/l Vízoldhatóság Oldhatóság egyéb oldószerekben Megoszlási hányados Öngyul l adásihőmér sékl et Boml ásihőmér sékl et Kinematikus viszkozitás Dinamikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2 Egyéb információk Illékony szerves vegyületek (VOC) mennyisége Tér f ogat sűr űség

Megjegyzések (mint vizes oldat) Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nincs 1.85 kg/l

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 6 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________

10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. 10.2 Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil 10. 3 Aveszél yesr eakci ókl ehet ősége Normál feldolgozás mellett semmi. 10. 4 Ker ül endőkör ül mények A nedvességet el kell kerülni. 10. 5 Nem összef ér het őanyagok Savak 10.6 Veszélyes bomlástermékek Egyik sem normál használati körülmények alatt.

11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás A termék ismertetése At er méknem j el entakutmér gezésv eszél ytazi smer tv agyr endel kezésr ebocsát ot ti nf or máci óknakmegf el el őenat er mékszi nt j én. Belélegzés Szembe kerülés Bőr r elval óér i nt kezés Lenyelés

Izgatja a légutakat. Szemizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőr i zgat óhat ású. Irritálást okozhat.

Táj ékozt at ásazösszet evőkr ől Bőr kor r ózi ó/ bőr i r r i t áci ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Légzőszer vivagybőr szenzi bi l i záci óNem áll rendelkezésre információ. Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel t őhat ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 7 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________ Cél szer vit oxi ci t ás-i smét l ődő expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervek

Szem.Bőr .Légzőr endszer .Tüdő.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Ökotoxicitás Ví zbeönt v ehat ássalv anapHér t ékr eésár t al masav í ziszer v ezet ekr e.Mi el őt taszennyv i zetaszennyv í zkezel őbekül denénk, általában szükség van semlegesítésre 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ. 12.3 Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre információ. 12.4 A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ. Mobilitás Nem áll rendelkezésre információ. 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Ezazanyagnem mi nősülper zi szt ensnek,bi oakkumul at í v nakv agymér gezőnek( PBT) .Ezazanyagnem mi nősülsem nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). 12.6 Egyéb káros hatások. Nem áll rendelkezésre információ.

13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/felhasználatlan t er mékekbőlszár mazóhul l adék

Haazúj r ahasznosí t ásnem megv al ósí t hat ó,ahel yiszabál yozásnakmegf el el őenkel l kezelni.

Szennyezett csomagolás

Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.

EWC (Európai hulladék katalógus) hulladékártalmatlanítási szám

17 01 01, 15 01 05

Egyéb információk

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem f el használ ásr aj el l emzőek.

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 8 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________

14. Szállításra vonatkozó információk ADR 14.1 UN-szám 14. 2 Megf el el őszál l í t ási megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszély 14.6 Különleges rendelkezések

Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nem alkalmazható Nincs

IMDG 14.1 UN-szám 14. 2 Megf el el őszál l í t ási megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály 14.4 Csomagolási csoport 14. 5 Tenger iszennyező 14.6 Különleges rendelkezések 14.7 Nagy mennyiség szállítása a MARPOL 73/78 és az IBC kód alapján IATA 14.1 UN-szám 14. 2 Megf el el őszál l í t ási megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszély 14.6 Különleges rendelkezések

Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nem alkalmazható Nincs Nem áll rendelkezésre információ

Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nincsen szabályozva Nem alkalmazható Nincs

15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őí r ások/ j ogszabál yok Nemzeti szabályozási információ Vizekre veszélyes /1. osztály Németország WGK osztályozás 00-4 Denmark - MAL Factor

Kémiai név SILICA SAND 14808-60-7 PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm 65997-15-1

Francia RG-szám RG 25

Cím -

RG 8,RG 10

-

Európai Unió Vegyef i gyel embeaj av asol tf ogl al kozásiex pozí ci óshat ár ér t ékekel sől i st áj átl ét r ehozó2000/ 39/ EKi r ányel v et Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és bi zt onságánakv édel mér őlszól ó98/ 24/ EKi r ányel v et Af i at alember ekmunkahel yiv édel mér őlszól ó94/ 33/ EKi r ányel v etf i gyel embekel lv enni Av ár andósanyákmunkahel yibi zt onságár ólésegészségér őlszól ó92/ 85/ EKi r ányel v etf i gyel embekel lv enni Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások: Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet)

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 9 / 10

VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1

_____________________________________________________________________________________________ Mar adandószer vesszennyezőanyagok Nem alkalmazható

Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok el l enőr zésénekat ör vénye) EINECS/ELINCS DSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL NZIoC

Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel -

Jelmagyarázat EINECS/ELINCS -Lét ezőKer eskedel miVegyiAnyagokEur ópaiJegyzéke/ Tör zskönyvezet tVegyiAnyagokEur ópaiJegyzéke DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek ENCS -Lét ezőésÚj VegyiAnyagok,Japán IECSC -Lét ezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kí na AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke KECL -Lét ezőésÉr t ékel tVegyiAnyagok,Kor ea NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

15.2 Kémiai biztonsági értékelés Nem áll rendelkezésre információ

16. Egyéb információk A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege H335 - Légúti irritációt okozhat H315-Bőr i r r i t ál óhat ású H318 - Súlyos szemkárosodást okoz Készítette

Vandex Regulatory Affairs/Product Safety

Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015

Átdolgozás száma

Teljes egészében frissítve az 1272/2008/EU rendelet szerint.

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Fel el ősségkor l át ozásinyi l at kozat Azi nf or máci óezenazSDSkor r ekt ekal egj obbt udásunk,i nf or máci ói nkésmeggyőződésünkszer i ntki adásának i dőpont j ábanhel yes.Amegadot ti nf or máci ókcél j acsaki sút mut at ókéntabi zt onságoskezel éshez,használ at hoz, f el dol gozáshoz,t ár ol áshoz,szál l í t áshoz,hul l adékel hel yezéshezésmegsemmi sí t éshezésnem t eki nt het őgar anci ának vagymi nőségispeci f i káci ónak.Azi nf or máci ócsakamegadot tanyagr avonat koznakésnem ér vényesekezenanyagok együtt bármilyen más anyag, vagy bármely eljárásra, hacsak nincs a szövegben. A biztonsági adatlap vége

_____________________________________________________________________________________________ Felülvizsgálat dátuma

09-szept.-2015 - 008025004 - 1 - EGH2 - Magyar -

Oldal 10 / 10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.