Veere gezond. Onze visie op een sterk en gezond Veere. - VVD Verkiezingsprogramma


1 Veere gezond Onze visie op een sterk en gezond Veere - VVD Verkiezingsprogramma2 Beste inwoner van de gemeente Veere, Uw stem is belangrijk! Op 15 m...
Author:  Rebecca Hendriks

0 downloads 1 Views 680KB Size

Recommend Documents


GEMEENTE VEERE. Bestemmingsplan Stad Veere
1 GEMEENTE VEERE Bestemmingsplan Stad Veere2 In dit bestemmingsplan is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 a...

Verkiezingsprogramma GEZOND Haarlemmermeer
1 Verkiezingsprogramma GEZOND Haarlemmermeer Samen naar een GEZONDE gemeente Haarlemmermeer Met GEZOND verstand U weer centraal!2 U bent wél be...

Rekenkamercommissie Veere
1 Onderzoek WOZ-taxaties en daarmee verband houdende bezwarenen beroepsprocedures Datum: 5 oktober 2012 Versie: 1.12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Ker...

FIJN WONEN IN VEERE. Onze Toekomstvisie
1 FIJN WONEN IN VEERE Onze Toekomstvisie Stadsraad Veere Februari 20182 - 2 - Stadsraad Veere Februari 20183 FIJN WONEN IN VEERE (de stad, Zanddijk en...

Op een gezond Roosendaal
1 INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL JUNI JAARGANG 5 - NR 2 OPENLUCHTTHEATER VROUWENHOF DE GEMEENTE MOOIER MAKEN ROOSENDAAL VOOROP MET RESTWARM...

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven
1 Gezond leven 12 > Kijk kritisch naar subsidies > Sport vaste prik op school > Richt de wijk sportief in! > Bewegen is besparen D66 heeft...

HEEL NEDERLAND MENTAAL STERK EN GEZOND
1 HEEL NEDERLAND MENTAAL STERK EN GEZOND Een bijdrage vanuit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie Door Erik Schut Klinisch Psycho-Neuro-Immunoloog, O...

Archeologisch bureauonderzoek voor de Kaai te Veere, gemeente Veere
1 Archeologisch bureauonderzoek voor de Kaai te Veere, gemeente Veere. Walcherse Archeologische Dienst Walcherse Archeologische Briefrapporten 82 Colo...

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan VEERE
1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan VEERE Maart 20172 1. Aanleidingen en totstandkoming GVVP Aanleidingen voor een GVVP Totstandkoming GVVP Visie...

Verkiezingsprogramma gemeente Veere gemeenteraadsverkiezingen 2014 Midden tussen de mensen
1 2 23 Inhoud. 4 Inleiding 4 Thema s verkiezingsprogramma Wonen en welzijn Dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties als cement van de samenl...Veere gezond

Onze visie op een sterk en gezond Veere - VVD Verkiezingsprogramma 2018 -

1

Beste inwoner van de gemeente Veere, Uw stem is belangrijk ! Op 15 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Uw kans om een keuze te maken. Met uw stem op de VVD kiest u voor een fijne leefomgeving, een goed arbeidsklimaat en een klantvriendelijke gemeente. We maken elke dag onze eigen keuzes en wij vinden het normaal dat iedereen daarbij zoveel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. De rol van uw gemeente is om u te ondersteunen, soms met kleine dingen als het verstrekken van een rijbewijs, soms met grote dingen als een vergunning of zorg die u nodig heeft. Gezond blijven en wonen in een fijne omgeving is van het grootste belang. Daarom willen we voldoende aanbod in huur- en koopwoningen voor jong en oud; goede sportfaciliteiten en culturele voorzieningen; veilige fietspaden en voldoende stallingmogelijkheden; en niet te vergeten, zorgvuldig omgaan met onze prachtige stranden, mooie natuur en platteland. U leest het allemaal in ons programma. Een gezond arbeidsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid in onze kernen. Naar ons idee moeten ondernemers daarom kunnen rekenen op een gemeente die hiervoor ruimte en mogelijkheden biedt. Op die manier kunnen we ook aantrekkelijk blijven voor jonge mensen die een baan zoeken. Om dit allemaal mogelijk te maken zetten we ons in voor een gezonde gemeente. Financieel gezond met ruimte voor tegenvallers, zo laag mogelijke lokale belastingen, klantvriendelijke ambtenaren die meedenken, betrokken bestuurders en een goede digitale dienstverlening. Bent u het hiermee eens? Geef ons dan uw stem ! Op de volgende pagina’s hebben we onze voorstellen in thema’s uitgewerkt. Natuurlijk is het voor ons belangrijk om te weten, wat er bij onze inwoners leeft en speelt. Daarom hebben we dit geïnventariseerd bij de dorps- en stadsraden en de ondernemersverenigingen. De ontvangen input hebben we gebruikt voor de ‘speerpunten per kern’ die aan het eind van dit programma staan. Hartelijke groet,

VVD Veere

2

De VVD neemt steeds de 5 liberale waarden als uitgangspunt voor haar denken en handelen: ✓ Vrijheid, die ons door de overheid gegarandeerd wordt en die wij ook aan anderen moeten geven. ✓ Verantwoordelijkheid, die hoort bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes, voor onszelf en voor anderen. ✓ Verdraagzaamheid, waarbij we elkaar de ruimte geven die nodig is in een leefbare samenleving. ✓ Sociale rechtvaardigheid met de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben. ✓ Gelijkwaardigheid van mensen, zodat iedereen de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen.

3

In Veere is het goed wonen Een goede en betaalbare woonomgeving is voor iedereen belangrijk. We willen dat mensen op ieder moment in hun leven het huis kunnen vinden dat bij hen past. Onze kinderen moeten een fijne en veilige plek hebben om op te groeien en goed onderwijs kunnen volgen. Voor onze ouderen moet het mogelijk zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wonen in Veere moet in elke levensfase mogelijk zijn • in elke kern moet ruimte blijven voor nieuwe koopwoningen. Per kern moet een visie voor de komende jaren worden vastgesteld m.b.t. inbreiding en uitbreiding. • voor (nieuwe) inwoners, starters en ouderen moeten voldoende huurwoningen beschikbaar komen, zowel in de sociale als in de vrije sector. • nieuwbouwprojecten moeten ruim opgezet worden en van goede kwaliteit zijn. Door het vaststellen van beeldkwaliteitplannen kan er welstandsvrij worden gebouwd. • om verloedering tegen te gaan, stimuleren we het gebruik van de sloopregeling ‘Provinciale Impuls Wonen’ en betrekken we bewoners bij hun directe omgeving. • we ontwikkelen met onze buurgemeenten een Walcherse visie om de eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapie, apotheek) bereikbaar te houden. • voor mensen van buiten onze gemeente moet het mogelijk zijn om in de kernen van Veere een tweede woning te hebben voor eigen gebruik, een zogenaamde deeltijdwoning. • de gemeente stimuleert duurzame energie (zoals zonnecellen) door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. • we stimuleren coöperaties en bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. • welstandseisen mogen niet belemmerend werken bij de verduurzaming van woningen en bedrijven. • bij nieuwe ontwikkelingen hechten we veel waarde aan de dorps- en stadsplannen. Maatregelen zijn nodig om de toenemende verkeersdrukte op te vangen • de parkeerterreinen langs de kust en langs het kanaal in de kern Veere zien we als visitekaartjes voor onze toeristen. Zij moeten een basiskwaliteit krijgen op het gebied van verlichting, toiletvoorziening, fietsenstalling, afvalinzameling en toeristische informatie. De kosten hiervan worden gedekt uit de parkeeropbrengsten. • we gebruiken betaald parkeren in de kernen alleen als middel om te reguleren. Het innen van zoveel mogelijk parkeergeld is geen doel. • er moet ook voldoende parkeergelegenheid zijn voor de eigen inwoners. • we stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets door de aanleg van stallingen, oplaadpunten en veilige fietspaden. • het strand moet goed en veilig bereikbaar zijn voor hulpverleners en leveranciers. • we streven naar de bundeling van vervoersstromen op Walcheren (openbaar vervoer, Wmo-vervoer, doelgroepenvervoer en toeristisch vervoer). • omwonenden worden actief betrokken bij de herinrichting van straten.

4

Cultuur en natuur zijn belangrijk voor ons welzijn • elke kern moet een ontmoetingsruimte hebben. In verband met efficiënt ruimtegebruik hoeft de gemeente deze niet zelf te exploiteren als er een goed (particulier) alternatief is of verwacht wordt. • we hechten veel belang aan versterking van de kwaliteit van onze Zeeuwse kust, vastgelegd in de Kustvisie. Het gaat ons om een goede balans tussen natuurbehoud, toerisme en recreatie. • we hebben in Veere prachtige natuurgebieden die we zoveel mogelijk toegankelijk willen houden voor bewoners en toeristen. Om die reden zetten we ons in voor de aanleg van een duinwandelpad tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. • we nemen initiatief tot een goede afstemming over het beheer van natuurgebieden die niet van de gemeente zijn, zoals de Manteling (Staatsbosbeheer) en het Veerse Bos (Waterschap). • we hechten grote waarde aan het karakteristieke landschap in onze gemeente. Daarom staan de windmolens alleen op Neeltje Jans. • de Grote Kerk in Veere kan uitgroeien tot een belangrijke cultuurdrager in onze regio, waarbij zij aansluiting vindt bij bestaande Zeeuwse culturele instellingen. Als toeristische trekpleister kan zij hiermee bijdragen aan seizoensverlenging. Bij financiële ondersteuning mag de gemeente Veere geen financieel risico lopen. • we gaan in overleg met Middelburg en Vlissingen om het cultuuraanbod op Walcheren voor onze inwoners en onze toeristen nog beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Kwaliteit van onderwijs staat voorop • we zijn vóór samenwerking van openbaar en bijzonder (christelijk) onderwijs binnen één schoolgebouw, zodat zoveel mogelijk kernen een basisschool kunnen houden. • in 2020 evalueren we het huidige onderwijshuisvestingsplan op basis van de werkelijke leerlingenaantallen t.o.v. de prognoses uit het rapport ‘Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte basisonderwijs Gemeente Veere 2016 – 2034’ van juli 2016.

5

In Veere is het goed ondernemen Het bedrijfsleven is belangrijk als banenmotor en dus ook voor de leefbaarheid in onze gemeente. De pijlers van de Veerse economie zijn recreatie en toerisme, de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn goed in staat om hun eigen kansen te creëren en als gemeente moeten we ze daarbij faciliteren. Bij nieuwe plannen onderzoeken we samen met de ondernemer wat kan, in plaats van te benadrukken wat niet kan. Kwaliteit is de toekomst • bedrijven die innoveren blijken het meest succesvol. We stellen daarom een Stimuleringsfonds Kwaliteitsverbetering in van € 25.000,- per jaar. Bedrijven met kansrijke ideeën kunnen uit dit fonds een ‘kennisvoucher’ ontvangen om verder onderzoek te laten verrichten. • we ontwikkelen een meerjarige economische visie voor onze gemeente. • we betrekken ondernemers(verenigingen) consequent bij de ontwikkeling van plannen, zoals dat al gebeurt bij de dorps- en stadsraden. • de gemeente biedt ambtelijke ondersteuning op het gebied van duurzaamheid en energietransitie met onafhankelijke informatie. Op de gemeentewebsite krijgt dit een eigen plaats. • de gemeente blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van digitale producten en diensten voor ondernemers, ook nu het landelijke ondernemingsdossier als project is beëindigd. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg met ondernemers. • we blijven ons inspannen voor een toekomstbestendige infrastructuur op het gebied van internet en telefonie in de hele gemeente. • bedrijventerreinen moeten veilig, modern en goed bereikbaar zijn. Terreinen die daar niet meer aan voldoen knappen we op of geven we een nieuwe bestemming. • bij ingrijpende wegwerkzaamheden communiceert de gemeente deze tijdig naar alle belanghebbenden. • ondernemers die door een handeling van de gemeente - bijvoorbeeld langdurige wegwerkzaamheden - in financiële zin benadeeld worden, hebben recht op een onafhankelijk vastgestelde inkomstencompensatie (‘nadeelcompensatieregeling’). Recreatie & toerisme is belangrijk voor onze economie • VVV Zeeland is voor onze gemeente belangrijk op het gebied van promotie en gastheerschap, daarom continueren we onze bijdrage op minimaal het huidige niveau. • we zijn er trots op dat de Stormvloedkering in onze gemeente ligt; als toeristisch product willen we dit nog beter op de kaart zetten. • de Zeelandpas vinden we een goed instrument dat doorontwikkeling verdient. • we verdubbelen het budget Toeristisch Impuls – waaruit projecten in overleg met de toeristische sector worden gefinancierd - tot een jaarlijks bedrag van € 400.000,Deze uitbreiding biedt ook mogelijkheden voor culturele projecten, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toeristische seizoensverlenging. • in de gemeentelijke begroting wordt een apart overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de toeristische sector. • de toeristenbelasting wordt de komende 4 jaar niet verhoogd.

6

• • • •

onze stranden zijn ons visitekaartje en moeten voldoen aan de criteria van De Blauwe Vlag. we gaan opnieuw bekijken wat wenselijk en acceptabel is aan faciliteiten op het strand. Uitgangspunt blijft, dat het past binnen de hoge kwaliteit die onze inwoners en gasten wensen en waarderen. in onze gemeente is een tekort aan goed opgeleid personeel op het gebied van recreatie en toerisme. We brengen ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar in contact om hierover te praten en stageplaatsen beter in te vullen. winterkamperen wordt ook mogelijk op minicampings.

De agrarische sector is bepalend voor ons mooie landschap • de agrarische sector moet ruimte krijgen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook bestaande intensieve veehouderijbedrijven moeten zich kunnen aanpassen aan de eisen van deze tijd. • omdat de agrarische sector belangrijk is voor de instandhouding van ons landschap, moeten nevenactiviteiten mogelijk zijn om hun inkomen aan te vullen. • we betrekken de agrarische sector bij de verdere verduurzaming van de gemeente Veere, o.a. door de opslag van CO2 in gewassen en grond. • we evalueren het beleid m.b.t. nieuwe economische dragers. Winkels en bedrijven verdienen onze steun • winkelopenstelling op zondag wordt voor alle kernen vrijgegeven. • we onderzoeken de mogelijkheden om lokale bedrijven, die we naar de aard van hun werkzaamheden uit de kern willen weren, te vestigen in leegstaande (agrarische) bedrijfsgebouwen. • werken waarvoor de gemeente opdrachtgever is, gaan waar mogelijk naar lokale ondernemers. • we staan positief tegenover initiatieven van ondernemerscollectieven voor de oprichting van een BIZ-fonds, op basis van de Wet Bedrijven Investeringszones. • de ondernemersmanager vervult een blijvende rol als verbinder tussen gemeente en ondernemers en wordt door de gemeente voor maximaal 50% gefinancierd. • de huidige reclamenota (onderdeel van de nota ‘Ruimtelijke kwaliteit 2016’) wordt herzien: reclame-uitingen worden alleen nog beoordeeld op ‘passend in de omgeving’.

7

In Veere doet iedereen mee We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en zo mogelijk zelf een bijdrage levert. En natuurlijk zorgen we goed voor iedereen die dat zelf niet kan. Werk is belangrijk en gaat altijd vóór een uitkering • werk gaat altijd vóór een uitkering, óók als dat parttime werk is. Van Orionis verwachten we, dat zij er alles aan doet om de match tussen werkzoekenden (waaronder statushouders) en werkgevers te verbeteren. Ook nadat een arbeidsplaats is gevonden, is goede begeleiding van werknemer en werkgever nodig. Door dit beleid verwachten wij minimaal een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden met 10%. • wij richten ons in de eerste plaats op werk voor jongeren, om te voorkomen dat zij langdurig in een uitkeringssituatie terecht komen. • wij staan positief tegenover een maatschappelijke tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Wij vinden dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun welzijn en maatschappelijke betrokkenheid en mogelijk een opstap vormt naar betaald werk. We zorgen voor elkaar • m.b.t. de Wmo en jeugdzorg kiezen we voor een regierol bij de gemeente. Eenvoudige hulpvragen moeten snel en zonder bureaucratie worden opgepakt. Bij meervoudige problematiek gaan we uit van maatwerk met één plan en één contactpersoon per gezin. Daarnaast moet preventie meer aandacht krijgen. • wij zijn voor het invoeren van prestatie-afspraken met zorgaanbieders. Verder zetten we in op een flinke vermindering van de administratieve last van de zorgaanbieders. • we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen en zorgen voor goede (huishoudelijke) hulp als dat nodig is. • de drempel tot schuldhulpverlening moet lager, met meer aandacht voor preventie. Het geldloket Amersfoort kan hierbij als voorbeeld dienen. • aanvragen voor minimaregelingen moeten klantvriendelijker, met 1 formulier voor alle regelingen en de mogelijkheid van mondelinge begeleiding tijdens een spreekuur. • mantelzorgers en vrijwilligers krijgen onze warme steun via de Stichting Manteling en de Stichting Welzijn Veere. • we zorgen voor een goede spreiding van statushouders. Het leren van onze taal door statushouders heeft een hoge prioriteit. Gezondheid en welzijn gaan hand in hand • het fonds ‘leefbaarheidsbijdrage’ willen we uitsluitend bestemmen voor ‘projecten met een aantoonbaar langdurig maatschappelijk rendement, waarbij structureel een taak van de gemeente wordt overgenomen’ . • we ondersteunen actief het programma ‘Vitale Revolutie’ van de GGD, gericht op werken aan een gezonde leefomgeving. • met als voorbeeld ‘Sportdorp Oostkapelle’ stimuleren we de verenigingen in andere kernen om tot een soortgelijk samenwerkingsverband te komen. • we ondersteunen de opvoeders bij de aanpak van alcohol- en drugsmisbruik door jongeren en continueren het huidige project ‘Laat ze niet verzuipen’.

8

De gemeente Veere staat voor ons klaar De gemeente is op steeds meer terreinen de eerstverantwoordelijke. Dus niet alleen bij het verstrekken van vergunningen en documenten, maar ook als het gaat om zorg voor haar inwoners via de Wmo, de jeugdzorg en de bijstand. Om de ontwikkelingen goed te volgen staan wij voor een open bestuurscultuur waarbij we in gesprek blijven met het maatschappelijk middenveld, de verenigingen, dorps- en stadsraden en ondernemers. De interne organisatie moet uitstekend functioneren • wij verwachten van de gemeentelijke organisatie een klantvriendelijke en dienstverlenende instelling waarbij zij open, transparant en integer opereert. • we vinden het vanzelfsprekend dat medewerkers binnen de gemeente samenwerken om vragen en verzoeken van inwoners in één keer volledig te behandelen. • bij alle aanvragen, of het nu gaat om een omgevingsvergunning of om wmo-zorg, moet voor de aanvrager duidelijk zijn wat van hem verwacht wordt en wat hij van de gemeente kan verwachten. Dit wordt vastgelegd in een duidelijk stappenplan met tijdlijn. • door een betere communicatie kunnen (juridische) conflicten met inwoners worden voorkomen. • we investeren in de verbetering van de juridische basiskwaliteit van de gemeente. • met het oog op de nieuwe Omgevingswet worden vergunningaanvragen binnen de organisatie integraal behandeld en krijgt de aanvrager één contactpersoon. • de functies van kernwethouder en kernambtenaar geven we meer inhoud richting onze inwoners. De gemeentelijke financiën houden we op orde • de jaarlijkse programmabegroting moet sluitend zijn en meetbare doelstellingen bevatten. Aan het eind van het begrotingsjaar wordt de voortgang geëvalueerd. • bij verhoging van de lokale belastingen (op onroerende zaken, afvalstoffen en riolering) geldt het inflatiepercentage als maximum. Veere heeft de laagste tarieven in Zeeland en dat willen we zo houden. • de leges voor gemeentelijke diensten (vergunningen, paspoorten, rijbewijzen e.d.) moeten kostendekkend zijn en níet meer. We blijven zelfstandig, de samenwerking met andere overheden moet beter • we willen onze invloed op de sturing van Gemeenschappelijke Regelingen (zoals de Veiligheidsregio, de GGD, Orionis en Porthos) vergroten. De veiligheid van onze inwoners vraagt blijvend onze aandacht • we willen een zichtbare en bereikbare politie met voldoende wijkagenten. • we geven aandacht aan onze brandweervrijwilligers omdat ze onmisbaar zijn bij brandbestrijding en andere hulpverlening. • de in gang gezette verbeteringen bij de Veiligheidsregio op basis van het rapport van Twynstra Gudde (januari 2017) moeten binnen afzienbare tijd concrete resultaten opleveren.

9

Speerpunten per kern Aagtekerke • ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie • een veilige verkeersafwikkeling door het dorp voor fietsers en voetgangers • voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud • opwaardering van de Zuidweg als toegangsweg naar het bedrijventerrein Biggekerke • veilige fietsroutes van en naar Middelburg, Koudekerke en Zoutelande • een multifunctioneel en uitnodigend plein bij de multifunctionele accommodatie • behoud van het groene karakter van Biggekerke Domburg • blijvende aandacht voor verkeersproblematiek en onderzoek naar een verbetering van de oost-west verbinding (randweg) t.b.v. het verkeer richting de westzijde van Domburg • herinrichting Groentje/Ooststraat/Weststraat, waarbij de auto te gast is • handhaving van de Tweede woningverordening m.b.t. recreatief verhuur Gapinge • herinrichting Dorpsstraat westzijde (richting Serooskerke) • invulling van de bouwkavel van de voormalige basisschool ‘de Schutte’ (Schotsehoek) Grijpskerke • aandacht voor de verkeersveiligheid van de Schuitvlotstraat • verbreding en intensivering van het gebruik van de multifunctionele accommodatie Nimmerdor Koudekerke • verdere ontwikkeling van het dorpscentrum en verbetering van de verkeersveiligheid • voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud • goede inrichting en betere ontsluiting van het bedrijventerrein Karreveld • verbetering van de verbinding en wegbewijzering tussen Dishoek en Koudekerke Meliskerke • herinrichting van het dorpscentrum/Torenstraat/Dorpsstraat • voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud • verbreding van het gebruik van het dorpshuis (Ons Huis) met meerdere functies Oostkapelle • herinrichting en aanpakken verkeersproblematiek van de Dorpsstraat/Noordweg • heroriëntatie op gebruik parkeerplaats Ambachtsstraat, ruimte voor fietsparkeren • verbetering parkeerfaciliteiten en voorzieningen (zoals toiletten en fietsenstalling) richting strand

10

Serooskerke • herinrichting dorpskern (Torenstraat, Zandput, Vrouwenpolderseweg) met versterking van de kernfunctie van de Zandput • realisatie school en bewegingsaccommodatie(s) in Serooskerke Oost • sanering ‘locatie Meulenberg’ aan de Vrouwenpolderseweg Veere • evaluatie werking parkeerverwijssysteem en de verkeersafwikkeling in de kern • verbetering parkeergelegenheid voor fietsen Vrouwenpolder • herinrichting Fort den Haakweg inclusief verkeersafwikkeling van dit gebied • ontwikkeling en inrichting westelijke hoek Dorpsdijk en Monnikendijk • bij verhuizing supermarkt goede invulling van het vrijkomende gebied Westkapelle • ontwikkeling multifunctionele accommodatie aan de Molenwal en verbetering van de invulling van de Markt • bouwgrond voor starterswoningen, denk ook aan locaties huidige basisscholen Zoutelande • behoud parkeerterrein Nieuwstraat (terrein van de voormalige basisschool) • oplossen knelpunten Nieuwstraat en Westkapelseweg

11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.