Veiligheidsinformatieblad


1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Cutting Oil Spuitbus 1.2. Relevant ...
Author:  Carla van Loon

0 downloads 92 Views 324KB Size

Recommend Documents


No documents


Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Cutting Oil Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Smeermiddelen 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Kramp Groep BV Tel: +31(0)315 254 299 Breukelaarweg 33 Fax: +31( 0)315 254 499

NL 7051 DW VARSSEVELD

Email: [email protected]

Postbus 9 NL 7050 AA VARSSEVELD

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen National Poisons Information Centre, The Netherlands

Tel: +31 88 755 85 61

University Medical Centre Utrecht Emergency tel: +31 30 274 88 88

Utrecht

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 Fysisch:

Veiligheid: Milieu:

Aerosol, categorie 1 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Niet geklasseerd Niet geklasseerd

2.2. Etiketteringselementen Etikettering volgens Verordening (EG) nr 1272/2008

1/9

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Gevarenpictogram(men):

Signaalwoord: Gevarenaanduiding(en): Veiligheidsaanbeveling(en):

Aanvullende gevareninformatie:

Gevaar H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410/412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Geen

2.3. Andere gevaren Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing. 3.2. Mengsels

Gevaarlijke component

Registratienummer CAS-nr EC-nr

Gevarenaanduiding Nota's

5075

-

-

B K,G

minerale olie (IP 346 DMSO extract < 3%) -

-

koolwaterstoffen, C3-4-rijk,aardoliedestillaatPetroleumgas (1,3-butadieen < 0.1%)

68512- 270- 2591-4 990-9 50

Gas onder druk, Ontvl. Gas 1

H280,H220

polysulfides, di-tert-dodecyl

68425- 270<5 15-0 335-7

Aquatic Chronic 4

H413

68649- 272<1 42-3 028-3

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, H315,H318,H411 Aquatic Chronic 2

01-2119540516-41

zinkalkyldithiofosfaat

-

w/w Gevarenklasse en % gevarencategorie

Verklaring nota's B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld G : uitgezonderd voor registratieverplichting volgens art.2(7)(a) van de REACH verordening Nr 1907/2006 K : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (Einecs-nr. 203-450-8)

(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Kontakt met de ogen :

Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen 2/9

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Kontakt met de huid :

Inademen :

Inslikken :

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing : Inslikken : Kontakt met de huid : Kontakt met de ogen :

Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken Kan maag- en darmklachten veroorzaken Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken Kan irritatie veroorzaken. Symptomen : roodheid en pijn Kan irritatie veroorzaken. Symptomen : roodheid en pijn

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Algemene raadgevingen :

Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen schuim, kooldioxyde of poeder 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C Vormt gevaarlijke afbraakprodukten CO,CO2 5.3. Advies voor brandweerlieden Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten In geval van brand, inademen van rook vermijden

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Alle ontstekingsbronnen afsluiten Voor voldoende ventilatie zorgen 3/9

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt. Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen In daarvoor bestemde verpakking plaatsen 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Voor bijkomende informatie zie sectie 8

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Apparatuur moet geaard zijn Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Het inademen van spuitnevel of damp vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Na gebruik grondig wassen Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren Buiten bereik van kinderen bewaren. 7.3. Specifiek eindgebruik Smeermiddelen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Blootstellingslimieten :

Gevaarlijke component

CAS-nr

4/9

methode

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien minerale olie (IP 346 DMSO extract < 3%)

-

TWA

5 mg/m³ (olienevel)

STEL

10 mg/m³ (olienevel)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Controle procedures :

Persoonlijke bescherming :

inademing : Aanbevolen ademhalingsbescherming:

huid en handen : Aanbevolen handschoenen:

ogen : Beheersing van milieublootstelling:

Voor voldoende ventilatie zorgen Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt. Voor voldoende ventilatie zorgen Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen. Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type A) Draag geschikte handschoenen (neopreen) Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen.

Consumer exposure protection:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen (voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas) Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof onder druk. Amberkleur. kleur : Karakteristieke geur. geur : Niet gekend. Kookpunt/kooktraject : > 170 °C Vlampunt : Explosie limieten : bovenlimiet Niet gekend. : Niet gekend. onderlimiet : Niet gekend. Dampspanning : 0.879 g/cm3 (@ 20°C). Relatieve dichtheid : > 200 °C Zelfontbranding : 55.9 mPa.s (@ 20°C). Viscositeit : 9.2. Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1. Reactiviteit 5/9

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt 10.4. Te vermijden omstandigheden Vermijd oververhitting 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterk oxyderend middel 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten CO,CO2

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1. Informatie over toxicologische effecten acute toxiciteit: huidcorrosie/-irritatie: ernstig oogletsel/oogirritatie: sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: mutageniteit in geslachtscellen: kankerverwekkendheid: giftigheid voor de voortplanting: STOT bij eenmalige blootstelling: STOT bij herhaalde blootstelling:

gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten: Inademing : Inslikken : Kontakt met de huid :

Kontakt met de ogen :

Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken Kan maag- en darmklachten veroorzaken Langdurig contact met de huid heeft huidontvetting tot gevolg, wat leidt tot irritatie en in sommmige gevallen tot huidontsteking Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan irritatie veroorzaken. 6/9

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

Toxicologische data :

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1. Toxiciteit Niet geklasseerd Ecotoxicologische data:

Geen informatie beschikbaar 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen experimentele gegevens beschikbaar 12.3. Bioaccumulatie Geen experimentele gegevens beschikbaar 12.4. Mobiliteit in de bodem Niet oplosbaar in water 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen informatie beschikbaar 12.6. Andere schadelijke effecten GWP (global warming potential): 0

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Produkt : Nationale reglementeringen :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

7/9

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Creatie datum : Vervangt :

22.04.16 Version : 1.0

14.1. VN-nummer UN-Nummer :

1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Officiële ladingnaam:

SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

14.3. Transportgevarenklasse(n) Klasse: ADR/RID - Klassificatie code:

2.1 5F

14.4. Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep:

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren ADR/RID - Milieu gevaarlijk: IMDG - Marine pollutant: IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk:

Neen No Neen

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker ADR/RID - Tunnelcode: IMDG - Ems: IATA/ICAO - PAX: IATA/ICAO - CAO

(D) F-D, S-U 203 203

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften. Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG. EU-directive 99/45/EG Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie 8/9

Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : Ref.Nr.:

Cutting Oil BDS001840_1_20160422 (NL)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31 Creatie datum : Vervangt :

*Verklaring R-zinnen:

22.04.16 Version : 1.0

R12: Zeer licht ontvlambaar. R38: Irriterend voor de huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. R53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken. *Verklaring gevarenaanduidingen: - : H220 : Zeer licht ontvlambaar gas. H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. H315 : Veroorzaakt huidirritatie. H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden. Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.

9/9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.