VERSLAG VAN DE STORMVLOED VAN 29 en 30 augustus 1996 (SR75)


1 ...* -- z)ièj/z U 4Sfl) JOOA 4flfl4ESU!S)t[!>J 4E4SJ4VMS)jf!I JUD-4EJOP Ici E4SJaTM U UEA U4SiUPî -,_,_ -.- (9LNS) SflISflDflV Of 6 ...
Author:  Krista Bosmans

0 downloads 40 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


z)Ièj/Z

.*

--

..

U 4Sfl) JOOA 4flfl4ESU!S)t[!>J

4E4SJ4VMS)jf!I

JUD-4EJOP Ici UEA U4SiUPî

‘E4SJaTM U

• ‘••••

,_,_

-•••

•-.-

— •

_:

-

-•

-

••-•-•

-‘

6 NVA (9LNS) 9661. SflISflDflV Of 3O7AWNO1S 3C NVA DV1S]A

VERSLAG VAN DE STORMVLOED VAN 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat-Gene raal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee Stormvloedwaarschuwingsdienst Postbus 20907, 2500EX s-Gravenhage s-Gravenhage, augustus 1996

0 0

Inhoud

1 2 3 4 S

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Samenvatting Inleiding De weersituatie tijdens de stormvloed Waterstanden tijdens de stormvloed Analyse van de waterstanden en adviezen Classificatie van de stormvloed Afslag langs de Nederlandse kust Lijst van bijlagen

5 6 7 10 14 1$ 19 21

3

0

0

4

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Samenvatting Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het zuidwestelijke kustgebied flinke verhogingen van de waterstanden, zodat daar, voor de tijd van het jaar, uitzonderlijk hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel niet gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is bemand geweest van 29 augustus 6h30 tot 30 augustus 10h30, met een onderbreking van 4h00 tot 8h30 op 30 augustus. Gemiddeld genomen was de duinafslag over de gehele kust gering. De grootste afslag deed zich voor op Walcheren.

De Hoofdingenieur-Directeur, t.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

D. Tromp.

5

Inleiding Na de stormvloed van 10januari1995 is het waarschuwingsbureau van de SVSD nog actief geweest voor de hoge vloeden van 16 februari, 19 en 20 maart en van 27 en 28 september 1995. Tijdens die vloeden zijn op 26 januari voor de sector Schelde een voorwaarschuwing, op 19 en 20 maart voor de sectoren Westholland en Delfzijl 2 maal en voor de sector Schelde 3 maal een voorwaarschuwing en op 27en 28 september voor de sectoren Schelde en Westholland een waarschuwing en voor de sector Delfzijl 2 maal een voorwaarschuwing gegeven. De stormvloed van 29 augustus was, gezien de tijd van het jaar, zeer uitzonderlijk. De hoogste stormvloedstand, die bij Vlissingen is opgetreden, komt gemiddeld in de periode mei t/m augustus 1 maal per 400 jaar voor. De stormvloedstand bij Vlissingen is in vergelijking met andere stormvloedstanden niet zo uitzonderlijk: deze eeuw trad 20 maal een hogere stand op. De schade aan de duinenkust was gemiddeld genomen gering, op Walcheren was de afslag het grootst.

0

In het navolgende verslag van de stormvloed wordt eerst een overzicht gegeven van de weersituatie met vermelding van windsnelheden en windrichtingen. Vervolgens wordt verslag gedaan van de uitgegeven verwachtingen en waarschuwingen en de opgetreden waterstanden en verhogingen als gevolg van de storm. Tenslotte wordt een globaal overzicht gegeven van de duinafslag die is opgetreden. De gegevens uit dit rapport zijn voor het merendeel afkomstig uit de logboeken van de SVSD en het KNMI. Voor een deel zijn zij ook verkregen uit de schaderapporten van de kustbeheerders.

0

6

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

De weersituatie tijdens de stormvloed

1

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gegeven van de weersgesteldheid tijdens de stormvloed, de informatie die hiervoor benodigd was is afkomstig uit de logboeken van het KNMI. Gedurende de stormvloed is door de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) nauw samengewerkt met de dependance van het KNMI in Hoek van Holland, dat onderdeel vormt van het Hydro Meteocentrum Rijnmond (HMR). Het KNMI is in de samenwerking verantwoordelijk voor het inwinnen en verwerken van de benodigde meteorologische gegevens en de juiste toepassing van methodieken, die nodig zijn voor het berekenen van de te verwachten waterstandsverhogingen. In dit stormvloedverslag zijn de waargenomen windsnelheid en windrichtingen te LE Goeree, Europlatform, K13a platform en Aukfield platform opgenomen. Deze zijn weergegeven in figuur 1 en op bijlage 1.

LE Goeree 32

90

28 -o

24

360

E

Çt

20

c

16

270

c) C

.11 L

CI

0

8

180

4

90 OhOO 3hoo

0 6h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

30aug. 1996

29aug. 1996 windrichting (graden) windsnelheid (mis) Figuur 7 Windver/oop bij LE Goeree

In de weerkaart van het Noord Atlantische gebied is de gemeten luchtdrukverdeling getekend van 29 augustus 1996 voor het tijdstip 13h00 MET (=12h00 UTC). Hiervoor wordt verwezen naar figuur 2 en de bijlage 2.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

7

Chronologisch overzicht van de weersgesteldheid (samengesteld door het KNMI) Op dinsdag 27 augustus ontstaat boven zuid Duitsland een kleine depressie met een kerndruk van 1010 hPa. Deze trekt op woensdag naar het noordwesten en komt woensdag om 1 3h00 MET aan in de buurt van Hannover. De kerndruk is dan 1008 hPa. Vandaar buigt de depressie naar het westen en diept sterk uit. Donderdagnacht 29 augustus om 1 hOO ligt de depressie in de buurt van Amsterdam met een druk van 998 hPa. In deze positie verandert de depressie enige tijd nauwelijks van plaats, maar diept wel verder uit naar 995 hPa om lOhOO. s Middags l
0

0

figuur 2 Depressiebaan en Iuchtdrukverdeflng van 29 augustus 73h00

Gedurende deze periode ligt boven Ierland en west Engeland een sterke uitloper van het Azoren hogedrukgebied. Deze situatie zorgt ervoor dat door het sterke uitdiepen van het lagedrukgebied de wind op het westelijke en zuidelijke deel van de Noordzee sterk toeneemt. Op het hoogtepunt van de storm staat in het westelijke deel van de Noordzee een noordwester storm, kracht 9Bft, en op het zuidelijke deel een wester storm, kracht 9 Bft. Deze storm houdt gedurende een periode van 15 uur stand, namelijk van 28 augustus 22h00 tot 29 augustus 13h00.

8

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

Opvallend in deze situatie is de sterke verschillen in windsnelheid op korte afstand van elkaar. Het sterkste windveld staat even ten westen van het bij de depressie behorende frontale systeem. Evenals de depressie komt ook het frontale systeem vrijwel tot stilstand. Op 29 augustus om 9h30 staat er bij Europlatform een gemiddelde windsnelheid van 21,3 m/s (kracht 9 Bft), terwijl op ditzelfde moment in Hoek van Holland, 58 km naar het oosten, de windmeter een gemiddelde snelheid aangeeft van 0,8 m/s (kracht 1 Bft). De windregistraties geven gedurende de storm grote windfluctuaties te zien, afhankelijk van de positie van het frontale systeem. Vanaf donderdagmiddag neemt de wind door het wegtrekken en opvullen van de depressie langzaam af. Hiermee komt er een einde aan de, niet alleen voor augustus, hoogst ongebruikelijke weerssituatie.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

9

2

Waterstanden tijdens de stormvloed

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch verslag gegeven van de uitgegeven waarschuwingen en de opgetreden waterstanden tijdens de stormvloed. De informatie die hiervoor benodigd was, is afkomstig uit de logboeken van de SVSD. De Stormvloedwaarschuwingsdienst is naast een aantal algemene zaken verantwoordelijk voor het bepalen van de te verwachten (hoog)waterstanden, het waarschuwen van de dijk- en keringbeheerders, het geven van dijkbewakingsadviezen aan die beheerders, het verstrekken van informatie en na een stormvloed vastieggen van de opgetreden verschijnselen in een stormvloedrapport. Tijdens de zitting is voor wat betreft uitgegeven verwachtingen voor de sector Schelde nauw samengewerkt met het Hydro Meteo Centrum Zeeland van Rijkswaterstaat, directie Zeeland te Middelburg. Voor wat betreft de verwachting voor de waterstanden van Dordrecht is nauw samengewerkt met de afdeling Watersysteemkennis (APS) van Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland te Rotterdam. De kust is verdeeld in sectoren, deze zijn weergegeven in figuur 3, met daarin per sector het Basisstation (tevens bijlage 3). Voor een algemene beschrijving van de taken van de SVSD wordt verwezen naar de SVSD brochure (februari 1990).

HUHARTGAT

. _=Ç:

CEJU,.

1 0

1’ IJMUIRN ROTENHAVEN

/7 /‘

.,

VAN HQUAND -

ORDRECHT LORURFU ROOMPOTBOrEN

.UtNEN,

1, CÇ

TOELICHTING • basisstation O sectorstation • bijstation

Figuur 3 Sectorindeling SVSD

10

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Chronologisch verslag van de stormvloed Vanaf dinsdagmiddag 27 augustus is er regelmatig contact tussen de getijmeteorologen van het HMR en de getijhydrologen van de SVSD over de actieve depressie, die vanaf 29 augustus zijn invloed zal doen gelden op de waterstanden langs de kust. Op grond van de relatief gunstige verwachtingen voor het nachthoogwater van 29 augustus voor Vlissingen in de sector Schelde besluit de getijhydroloog van de SVSD rond 22h00 op 2$ augustus te volstaan met het geven van een voorwaarschuwing voor de sector Schelde. Bij Vlissingen wordt om 1 h45 een hoogwaterstand verwacht van NAP +310 cm. De verwachting voor Room pot buiten blijft beneden het peil waarop de alarmfase van de Oosterscheldekering in werking treedt (NAP +275 cm). Voor de overige sectoren worden er geen gevaarlijke waterstanden verwacht. In de loop van de nacht blijkt het in het zuidwestelijke kustgebied allemaal erg tegen te vallen. Uiteindelijk wordt er om 1 h40 bij Roompot buiten een hoogwaterstand gemeten van NAP +292 cm. Bij Vlissingen wordt zelfs het waarschuwingspeil overschreden en om 2h10 wordt er een hoogwaterstand gemeten van NAP +335 cm. Op grond van de verwachtingen voor de middaghoogwaters in het zuidwestelijke kustgebied besluit de getijhydroloog het waarschuwingsbureau te openen (6h30 MET). Rond 8h30 besluit de getijhydroloog op grond van de verwachtingen een waarschuwing uit te geven voor de sector Schelde. Bij Vlissingen wordt om 1 4h08 een hoogwaterstand verwacht van NAP +330 cm. Aan de buitenzijde van de Oosterscheldekering wordt aan het station Roompot buiten om 1 4h00 een hoogwaterstand verwacht van NAP +275 cm. Mede op grond van deze verwachting besluit de beheerder van de Oosterscheldekering de kering niet te sluiten. Rond 9h00 besluit de getijhydroloog een voorwaarschuwing te geven voor de sector West Holland. Bij Hoek van Holland wordt om 14h41 een hoogwaterstand verwacht van NAP +205 cm.

Vlissingen 450

grenspeil 350 EL) +

z

150

-D

0

-150 -250 OhOO 3h00

6h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

30aug. 1996

29 aug. 1996 Opgetreden waterstand astronomisch getij opzet Figuur 4 Waterstandsverloop van Vlissingen

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

11

De waterstandsverwachtingen voor het noordelijke kustgebied geven slechts enkele decimeters verhoging te zien en blijven ruim beneden de waarschuwingspeilen. In de loop van de ochtend geven de bijgestelde waterstandsverwachtingen voor Vlissingen aan dat de uiteindelijke waterstand bij Vlissingen ca. 20 cm hoger zal uitkomen. Aangezien alle belanghebbenden gewaarschuwd zijn, besluit de getijhydroloog om geen bijgestelde waarschuwing te geven. Uiteindelijk wordt er om 13h55 bij Roompot buiten een hoogwaterstand gemeten van NAP +274 cm. Om 14h10 wordt bij Vlissingen een voor de tijd van het jaar zeer uitzonderlijke hoogwaterstand gemeten die 30 cm boven het aangegeven peil van de waarcshuwing uitkomt: NAP +361 cm. Bij Hoek van Holland wordt om 14h50 een hoogwaterstand gemeten van NAP +194 cm. Aangezien de waterstandsverwachtingen voor de komende hoogwaters in alle sectoren beneden de waarschuwingspeilen uitkomen besluit de getijhydroloog de zitting van het waarschuwingsbureau om 17h30 op te heffen. Naar aanleiding van de bijgestelde verwachtingen van de nachthoogwaters in het zuidwestelijke kustgebied wordt het waarschuwingsbureau rond 19h30 opnieuw geopend. Rond 20h00 besluit de getijhydroloog een waarschuwing te geven voor de sector Schelde. Bij Vlissingen wordt om 2h30 een hoogwaterstand verwacht van NAP + 335 cm. Bij Room pot buiten wordt om 2h20 een hoogwaterstand verwacht van NAP +280 cm. Voor de sector West Holland wordt volstaan met het geven van een voorwaarschuwing. Bij Hoek van Holland wordt om 3h00 een hoogwaterstand verwacht van NAP +205 cm. De verwachtingen voor het noordelijke kustgebied blijven nog steeds ruim beneden de waarschuwingspeilen. Uiteindelijk komen de hoogwaterstanden ongeveer 10 cm lager uit dan was verwacht. Om 2h20 wordt bij Roompot buiten een hoogwaterstand gemeten van NAP +263 cm. Om 2h40 bereikt de waterstand bij Vlissingen zijn hoogste waarde met een stand van NAP +327 cm. Bij Hoek van Holland treedt om 3h10 een hoogwaterstand op van NAP +197 cm. De verwachtingen voor de ochtendhoogwaters in het noordelijke kustgebied komen nog steeds ruim beneden de waarschuwingspeilen uit. Ook worden er voor de middaghoogwaters in het zuidwestelijke kustgebied geen gevaarlijke verhogingen meer verwacht. De getijhydroloog besluit dan ook de bureaubezetting om 3h00 op te heffen. Rond 7h30 op 30 augustus geven de waterstandsverwachtingen voor het middaghoogwater van Vlissingen opnieuw aanleiding om het waarschuwingsbureau te bezetten. In de loop van de ochtend blijkt uit bijgestelde verwachtingen dat zelfs het voorwaarschuwingspeil bij Vlissingen niet meer gehaald zal worden. Om 10h30 besluit de getijhydroloog de bureaubezetting op te heffen.

12

Stormvloed 29 en 30augustus 1996 (5R75)

0

Vrrklanng:

1h (30e)

Bonen grenrpn,I in cm Beneden grenrprd new (meen dan 50cm wordt roet aancgcvec3 o2geaon6end banirstatmnr 215mogen p(oatce(qk gmnrpml m NOP

+

cm

S j oocrchriiding van het gnccrpci aan een dnn rtacons Vtrr,n cc, Honk van HoI(and. IJmu’dnn. Don HnI3nç HarI.n gnn nn DnI1aj(. gn(dt de v(ond air rtormvlocd

174 173.

21h

66

A

,

5’

14h

,.,-

:

45.

21

.

[1

.50

••

,,

mmcm

vHwm

L.vn+Onm

oemero

mÇjo

Figuur 5 Opgetreden hoogwaterstanden van 29 augustus 2e hoogwater to. v. plaatseli/ke grenspeilen.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

13

3

Analyse van de waterstanden en adviezen

Worden de opgetreden verhogingen en waterstanden aan een nadere analyse onderworpen dan blijkt dat in de sector Sector Schelde de hoogste waterstanden zijn opgetreden. De scheve opzet was eveneens het grootst bij Vlissingen (zie bijlage 4 kolom 5b en kolom 6, scheve opzetten). De waterstandsverhogingen worden hierbij beschouwd als het verschil tussen de opgetreden hoogwaterstand en de astronomische voorspelde hoogwaterstand. Omdat er, vooral tijdens stormvloeden tijdsverschuivingen in hoog- of laagwatertijdstippen optreden, spreekt men dan van scheve opzet. De hoge waterstand van NAP +361 cm, die bij Vlissingen is opgetreden, mag zeer uitzonderlijk genoemd worden. Welliswaar is deze eeuw 20 maal eerder een hogere waterstand opgetreden, maar onderzoek toont aan dat in de maanden mei t/m augustus een waterstand bij Vlissingen van NAP +361 cm slechts 1 maal per 400 jaar voorkomt. Deze hoge stand werd veroorzaakt door een combinatie van een noordwesterstorm van winterse allure’ en een hoog springtij. In figuur 6 is duidelijk te zien dat de hoogwaterstand van 29 augustus een uitschieter is. Terzijde zij opgemerkt dat in figuur 6 heel duidelijk de trend van de stijging van de hoogwaterstanden te zien is.

Vlissingen 1877...1996 400

350 z +

300

u

250

200 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

(J

Figuur 6 Maxima van de maanden mei... augustus Dat de stormvloed een zeer lokaal gebeuren was moge blijken uit het feit

dat de hoogste hoogwaterstanden die bij de andere stations zijn opgetreden gemiddeld 1 tot meer dan 10 maal per jaar voorkomen. Alleen bij Vlissingen is het grenspeil overschreden. Ook de scheve opzet (103 cm), die bij Vlissingen is opgetreden is zeer uitzonderlijk. In het stormseizoen treedt een dergelijke opzet ongeveer 1,5 maal per jaar op. Voor het zomerseizoen is een dergelijke scheve opzet echter zeer uitzonderlijk. In het zomerseizoen is er sinds 18773 maal een grotere scheve opzet geconstateerd. De grootste scheve opzet die sinds 1277 is opgetreden bedroeg 127 cm (19 juni 1897). Uit figuur 7 valt af te lezen dat verhogingen boven 50 cm zeer zeldzaam zijn.

14

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Vlissingen 1877.1995 200 0

0 In

A c N

4J

0

150

100

1

c

50

0

]llLA J

Figuur 7

JA FMAMJ Decadenummer

SON

D

De opzetten die bij de andere stations zijn opgetreden komen gemiddeld 3 tot 20 tot maal per jaar voor. Ten gevolge van de verwachte waterstanden heeft de SVSD 3 maal een voorwaarschuwing en 2 maal een waarschuwing uitgegeven voor een kustsector. De verwachtingen voor de ochtend en middaghoogwaters van de 29e augustus voor Vlissingen waren beide ca. 30 cm te laag. De verwachtingen voor Hoek van Holland en Roompot buiten en de verwachting van het ochtendhoogwater voor Vlissingen vallen ruimschoots binnen de gangbare nauwkeurigheid van waterstandsverwachtingen. Vanwege de grote meteorologische verschillen op geringe afstand was het maken van een goede weersverwachting met daaraan gekoppeld een nauwkeurige waterstandsverwachting vrijwel onmogelijk.

Tabel 1:

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

Overzicht gegeven waarschuwingen

sector

(voor)waarschuwing c.q. alarmering

data + benodigde tijd van waarschuwen c.q. alarmeren.

Schelde Schelde West Holland Schelde West Holland

(voor)waarschuwing waarschuwing (voor)waarschuwing waarschuwing (voor)waarschuwing

28 29 29 29 29

aug. aug. aug. aug. aug.

(21h00 21h05) 9h00) ( 8h15 9h05) ( 9h00 (21h00 21h15) (21 h30 21 h35) -

-

-

-

-

15

De opgetreden waterstanden langs de kust worden in dit verslag op diverse manieren gepresenteerd. In de grote overzichtstabel (bijlage 4) staan vermeld de verwachte en de opgetreden hoogwaterstanden t.o.v. NAP voor de Basisstations Vlissingen, Hoek van Holland, Den Helder, Harlingen, Delfzijl, en voor de stations Room pot buiten en Dordrecht. Om vervroegingen c.q. verlatingen van de tijdstippen van de opgetreden hoogwaterstanden ten opzichte van die van het astronomische hoogwater uit dit overzicht te kunnen aflezen is kolom 5 (opgetreden HW-standen) gesplitst in 5a en 5b. In de kaarten van de Nederlandse kustzone (bijlage 5) zijn voor de betreffende hoogwaters langs de kust gedetailleerde overzichten gegeven van de opgetreden hoogwaterstanden t.o.v. de plaatselijke grenspeilen. De overschrijdingen staan in rood aangegeven; de onderschrijdingen staan in groen aangegeven. Tevens geven deze bijlagen informatie over de ouderdom van het betrokken getij, de windgegevens en de voor de stormvloed van belang zijnde waterstanden van de Rijn te Lobith (van 2 dagen te voren) en de Maas te Borgharen dorp (van 3 dagen te voren).

0

Van de 5 Basisstations en het station aan de buitenzijde van de Stormvloedkering Oosterschelde (Roompot buiten) zijn in grafieken de opgetreden waterstanden en de bijbehorende waterstandsverhogingen uitgezet (zie bijlage 6). De opzet die in deze grafieken is weergegeven is de zogenaamde ‘rechte opzet; dat wil zeggen het verschil tussen de opgetreden en de voorspelde astronomische waterstand op het zelfde tijdstip. De grootste opgetreden waterstandsverhogingen of rechte opzetten zijn gegeven in tabel 2. Vanwege vervroeging (of soms ook vertraging) van het getij is de rechte opzet meestal aanzienlijk groter dan de scheve opzet (zie bijlage 4). Tijdens het passeren van de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel niet gesloten.

Tabel 2: Opgetreden grootste waterstandsverhogingen station

Vlissingen Hoek v Holland Den Helder Harlingen Delfzijl

16

datum

29 29 29 29 29

aug. aug. aug. aug. aug.

maximale opzet tijdens stormvloed grootte tijdstip in dm MET

t.o.v. astr.getij

13,0 7,9 5,9 4,1 2,4

ong 2h40 v.2e HW ong 1h40 v.2e HW tijdens 2 LW tijdens 2° HW ong ihiO v.le HW (30°)

11h30 13h00 14h30 22h30 23h30

0

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Tevens zijn op bijlage 8 van de lokaties K13a platform, Eierlandse Gat en Schiermonnikoog noord ter indicatie de goifhoogte en -richtinggegevens opgenomen.

K13a platform 1200

90

1050

--_I ;:zz

Çt

900 750

E •

c

600 450 -

0 bD

300 150

90 OhOO

0 3h00

6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO 30aug. 1996

29aug. 1996 golfrichting (graden) golfhoogte (cm)

Figuur 8 Verloop Golfhoogten en -richtingen K73a platform

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR7S)

17

4

Classificatie van de Stormvloed

In tabel 3 zijn de overschrijdingsfrequenties en classificaties gegeven van de tijdens deze stormvloed opgetreden hoogwaterstanden van de 5 Basisstations van de SVSD, van Roompot buiten, Ijmuiden en Dordrecht. Hieruit blijkt dat de hoogste standen 32 tot meer dan 1000 maal per 100 jaar voorkomen. De aangegeven classificaties zijn overeenkomstig de gangbare classificatietabel (bijlage 8).

Tabel 3: Overschrijdingsfrequenties en classificatie datum

station

stand

over

middel

in

schrijdings-

bate

NAP +cm

frequentie 84/100 jaar 110’/lOO jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar

29 aug. 1’HW 29 aug. 1’ HW 29 aug. 1’ HW 29 aug. 1’HW 29 aug. 1’ HW 29 aug. 1’ HW 29 aug. 1’ HW 29 aug. 2’ HW

Vlissingen Roompot buiten Hoek v Holland Dordrecht Ijmuiden Den Helder Harlingen Delfzijl

335 292 184 114 150 122 146 135

29 29 29 29 29 29 29 30

aug. aug. aug aug. aug. aug. aug. aug.

2’HW 2 HW 2’ HW 2’ HW 2 HW 2 HW 2’ HW 1’ HW

Vlissingen Roompot buiten Hoek v Holland Dordrecht IJmuiden Den Helder Harlingen Deifziji

361 274 194 135 166 .99 132 176

32/10O jaar 21OJ100 jaar 950/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000’/lOO jaar

30 aug. 30 aug. 30 aug. 30 aug. 30 aug. 30aug. 30 aug. 30 aug.

1’HW 1’ HW 1’ HW 1’ HW 1’ HW 1’ HW 1 HW 2’ HW

Vlissingen Roompot buiten Hoek v Holland Dordrecht Ijmuiden Den Helder Harlingen Delfzijl

327 263 197 140 170 118 165 218

120/100 jaar 350’/lOO jaar 830/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar >1000/100 jaar

lage

hoge

stormvloed

vloed

0

Ter vergelijking zijn in bijlage 9 voor elk van de 5 Basisstations (Vlissingen, Hoek van Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl) de hoogste 50 na 1900 opgetreden hoogwaterstanden gegeven (voor Den Helder en Harlingen na 1932).

0

18

Stormvloed 29 en 30augustus 1996 (SR75)

5

Afslag langs de Nederlandse kust

De stormvloed heeft slechts geringe afslag veroorzaakt. Na inventarisatie door de beheerders is er een overzicht verkregen van de aangerichte schade aan de duinen. Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 10 en figuur 9. De grootste afslag deed zich voor op Walcheren. Gedetailleerde overzichten van de opgetreden afslagen zijn te verkrijgen bij de verschillende beheerders.

Legenda Afslag 1 t/m 4m 5t/m 9m lOt/ml4m — 5t/m19m — 20t/m24m — 25 t/m 30m — boven 30m

DRFZIJL HARUNGEN

DEN

IJMUIDEN -r. burtenhawen

HGJK VAN A0c,AruD

1

•VLISUNVEN

Figuur 9 Duinvoetafsiag

Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt dat kustafslag een incidenteel verschijnsel is, dat sterk verschilt van de structurele kustachteruitgang. Kustachteruitgang kan tijdelijk beïnvloed worden door één of meer stormen. Het zijn echter de getijstromen en het gemiddelde over meerdere jaren van de golfomstandigheden die de veeljarige trend in de kustontwikkeling bepalen. De ervaring leert dat de invloed van een storm zich na enige tijd op natuurlijke wijze geheel of gedeeltelijk weer herstelt.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

19

Zand dat afslaat van de duinen komt in het algemeen terecht op het strand of de onderwateroever direct voor het strand. Het levert daar ook een bijdrage aan de sterkte van de waterkering. Dit verschijnsel is weergegeven in figuur 10. Daarnaast brengen golven en wind na een afsiagperiode veelal een deel en soms al het afgeslagen zand terug naar het strand en duin.

0

Figuur 10

Afslag van duinen en stranden hoeft daarom nog niet te betekenen dat de veiligheid van de duinwaterkeringen direct wordt aangetast. Deze is nog gegarandeerd zolang het grensprofiel aanwezig is, zoals is weergegeven in figuur 11.

0

BOVENAANZICHT stormvloed

DWARSDOORSNEDE DUIN Figuur 17

20

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

Lijst van Bijlagen 1 2 3 4 5 A t/m C 6 7 8 9 10

Stormvloed 29 en 30augustus 1996 (SR75)

Windgegevens Luchtdrukverdeling 29 augustus 13h00 MET (12h00 UTC) Sectorindeling SVSD Overzicht verwachte en opgetreden hoogwaterstanden Overzicht opgetreden hoogwaterstanden t.o.v. grenspeilen Opgetreden en astronomische waterstanden en opzetten Opgetreden goifgegevens Overzicht maatgevende standen Overzicht hoogste 50 hoogwaterstanden na 1900 Overzicht afslag langs de Nederlandse kust

21

LE Goeree

Euro platform 32

90

28 -D

360

24 20

32

90

E

-c

360

fzz

u

-

16

c

12

u

8

180

24 20

c

270

28

-D

16

Lit,

12

4

0 3h00

6h00

0

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

0h00

30aug. 1996

3h00

6h00

30aug. 1996

Aukfield platform 32

c

24 20

ZZ zzJj

c .

6 .E

-

360

b

-vwJ

16

c

L)

bij -270

\rr

12

-D

8

g

v

180

6 c

-D

bij

0

90

28

bij

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

K73a platform

360

-D

8

180

4 90 OhOO

6

A

k

aj -c

.y

XLv

0)

c

-o

.

1

c

JA

4

OhOO 3h00 29 aug. 1996

6h00

0 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO 30aug. 1996

-

v

90 OhOO 3h00 29aug. 1996

6h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 0h00 30aug. 1996

windrichting (graden) windsnelheid (mis)

0

Bijlage 1

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Depressiebaan en luchtdrukverdeling van 29 augustus 13h00.

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

Bijlage 2

V

HUIBERTGAT

. -.

EE

LAUWÉRS006 DELFZIJL

1 DENHELDEV

IJMU BUITENHAVEN

/1

0

HOEK VAN HOLLAND

-).

f_ ROOMPOT BUITEN

DORDRECHT -

DORDRECH11

-

-

--

STAVENISSE VLISSINGEN

-

ATEk

0 TOtLICHTNG • basisstation o sectorstation • bijstation

Sectorindeling SVSD

Bijlage 3

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

(0

9) 99

0

t),

-1

7D

00 00 ON

c

rt

9) c 99 c

w 0

(0 D

00

0

0

0

* * *

* *

*

4

30 aug.

Vlissingen

29aug.

+275 +217 + 153 +104 + 93 + 135 +182 —÷335 +280 +205

+

176

2h40 2h20 3h10 4h45 8h45 10h50 13h10

+

+132

0h40

+ + + + + +

+197 +140 +118

165

+218

+

16

78 67 38 46 35

36 25 30 36

44

46

+ 52

+327 +263

+

+ +

+ +

+

14 45

69 83 36 12 32

+103

99

+361* +274 +194 +135

14h10

+275*** +205

-

+

+

+

13h55 14h50 17h55 20h25 22h30

+330

+196 +127 + 97 + 53 + 97 + 150

+

+114

5h30

+122 +146 +135

+

+292 +184

1h40 2h30 8h00 lOhOS 12h10

+

+335

2h10

+258

+132 +180(6)

(5b)

(5a)

(5b—3b)

hoogte in cm t.o.v. HAP

scheve opzetten opgetreden minus astronomische HW—standen

tijd in MET

opgetreden HW—standen

Waterstand boven plaatselijk grenspeil Sluitpeil Stormvloedkering Oosterschelde Alarmfase Stormvloedkering Oosterschelde Verwachting geldt voor open kering; bij gesloten kering kan de hoogwaterstand enkele decimeters hoger uitkomen

10h46 12h55

8h50

2h29 2h21 2h55 4h49

22h36 0h40

Harlingen Delfzijl

Vlissingen Roompot buiten Hoekv Holland Dordrecht Den Helder Harlingen Delfzijl

14h08 14h00 14h41 16h35 20h45

1h35 2h14 4h03 8h06 lOhOS 12h08

90

+266

+209 +148 +102

1h45

+

+310

(3b)

(3a)(4)

hoogte in cm t 0v. HAP

door SVSD 6 uur voor HW verwachte HW—standen in cm t.o.v. NAP

tijd in MET

astronomisch HW vlgns getijtatel

Vlissingen Roompotbuiten HoekvHolland Dordrecht Den Helder

Roompotbuiten Hoekvan Holland Dordrecht Den Helder Harlingen Delfzijl

(2)

station

(1)

datum 1995

+370 +300* +280 +250 +260 + 330 +380

8 -17 8 -

-

+300* +280 +250 + 260 +330 + 380

+370

+250 +260 +330 +380

+280

1 -11

-

+31+300*

÷370

÷25 —

(8)

peil dijk— bewaking c.q. waarschu— wingspeil Dordrecht

(7)

(Sb—4)

opgetreden minus verwachte HW—standen

-

-

-

-

35 20 75

40 25 -75

-9

-165 -162

-

-

-43 37 83 -110 -142

-161 -198 -204

26 -86 -115 -

-

-138 -184 -245

-136

8 -96

-

-

3560

-

(9b)

(5b—8)

(9a)

(4—8)

verwacht opgetreden

HW—standen tav. peil dijkbewaking

cm)300

+300

+190 + 270+330 +275** +220

+

190 +270 +

÷275** +220

+330

+190 +270 +300-

+

+

-

5 5 15

0 15

0

913 12 23

-

72 -105 82 -

-

-

-

-124

-138

-

1 -26 -

+31

-124 165

-6836

÷17

+

5 —

-20

÷330

+275** +220

(llb)

(Sb—10)

opgetreden

(lia)

(4—10)

verwacht

HW—standen t.o.v. waarschuwingspeil

+

(10)

waamchu— wingspeil

Overzicht van verwachte en opgetreden HW—standen (standen in NAP

n

_

Verklaring:

12h

Boven grenspeil in cm Benednn grenspeil in cm (meer dan 50 cm wordt niet aangegeven) uitgezonderd basisstations • 215

=

hoogte plaatselijk grenspnil in NAP

+

cm

Bij overschrijding van het grenspeil aan een der stations Vlissingen, Hoek van Holland, Ijmuiden, Den Helder, Hadingen en Drltzill, geldt de vloed als stormvloed.

S

215 159 S S

8h103

• 215 221122

0 isvtoro vvN

zrr

ovrvwrcrso

INVLOrn OrrrvWvrrv ovrvwrsrNn

55590 LOnra z 04555 rreDrr :2?2h

4615

-‘

,‘--

5F2 /‘

T•

,/[Ol222C12(

102

cerssvri opprewvnre

14 131

23

10

srMinorLn

91

23f5 23

srvso soecvvvrn oom 3 name rrenrn OUDSSoOM 5515

9=

smNDeoscvn 5 a S sessIon wiNoecoTiNG 25 12h snvn:os h,ro piaifo,rn

L

vooc

shrssvriL opprwvAnre

4022

41

crMionrlo

44 3v LaAn -

32

L_ Opgetreden hoogwaterstanden van 29 augustus 1996 1e HW t.o.v. de plaatselijke grenspeilen.

Bijlage SA

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

0

Verklaring:

1h (30e)

Boven grenspeil in cm Beneden grenspeil in cm jmenr dan 50 cm Wordt niet aangegeven) uitgezonderd basisstations 215

=

hoogte plaatselijk grenspeil iD NAP

÷

I11

cm

Bij overschrijding van het grenspnil aan een der stations Vlissingen. Hoek van Hnlland, limaiden, Den Helder, Harlingen en Deltzijl, geldt de vloed als ssormvloed

IRl

. 2. 2922*1 EIIAR92F000G

• URTRTALLINN

run

-

174 173. IOIIITSIIIEIII

152FL 50012223 225•5122 PLATFORM

21h

LI 126

• 225 32112?

ILVIOED ORFIRAWEE OVERWEGEND

INVLOED VAN ZEE OVERWEGEND

66

233 ERDOPLZTW:rrIl4ri /

45

STAND LOEITH 2 DAGEN EERDEE

IIiI

-r7.ruFst

•-

52III.2

A? •:n2

FRD2MSM2MIFNM 12E 255sf’

1

:

21-

eRNSTIG IITPRRWA’TE

14

2T12FVISFT

i 12

-j$LI.

14

4 STAND beVROREN DOOP 3 noors EERDER -

OVDEE[50M 05511 r3e00

OM

-/

1

WlNDeearen 530 blauioll WINslolcesINo 140 24h 55anION Euiopiatloos

ooco

AL GEENsprILopesomAnso

•51

GEMIDDELD

:

41

LSAeJ 3*

1

Opgetreden hoogwaterstanden van 29 augustus 1996

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR7S)

2e

HW t.o.v. de plaatselijke grenspeilen.

Bijlage 5B

Verklaring:

13h

Boven grenspeil in cm Beneden grenspeil in cm (meer dan 50cm wordt niet aangegeven) uitgezonderd basisstations •215 =

hoogte plaatselijk grenspeil in HAP

+

cm TIK::

Bij overschrijding van het grenspeil aan een der stations Vlissingen, Hoek van Holland, Ijmuiden, Den Helder, Harhngen en Delfzijl, geldt de vloed als stormeloed

.

.,

.

•=

cao

132

.

49

9h107

•75EUO

0

•::::

OOLOED or:Eewa:Zn OvsewrcEND

00:050 vaN ZEE OOEOWECESO * 000

sTaND onire

.

.

.

2h

HAROOOfl

/

3610

zoacENrnvose

OO•

r •

•00

I•

:o:sz:KvEln

GR5N5PEI Opesowanre

ra 17

/i

—.21 20 bsovo3

1

e000

IecsM:vnncn

*;. •&c=:..

20

23 •0:0:000

winoeeacer 5 5 bcaurvrs w:nDsrcerlNc 2h r3h snenion ru’o pE,rro:m

:Lore

osMiomLo

w

-

al

) LkAO[

Opgetreden hoogwaterstanden van 30 augustus 1996 1e HW t.o.v. de plaatselijke grenspeilen

Bijlage 5C

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

0

Roompot buiten

Vlissingen 450

450 grenspeil

350

6 0 +

250

z

150

0)

0)

350 60

50 0 -50

+

250

z

150

0

50 0

0) rO

-150

-50 -150 -250

-250

0h00 3h00

6h00

OhOO 3h00

9h00 12h00 15h00 lShOO 21h00 OhOO

29aug. 1996

6h00

30aug. 1996

Hoek van Holland

Den Helder 450

450

C

350

350 E 0

grenspeil

+

250

z

150 50

1)

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

30aug. 1996

/

tN—.

60T

+

250

z

150

-D

50

0

0 -50

-50

-150

-150

-250 OhOO 3h00

-250

6h00

OhOO 3h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29 aug. 1996

6h00

9h00 12h00 lShOO 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

30aug. 1996

30aug. 1996

Deifzijl

Harlingen 450

350 6 0

60

+

+

0):

z

150

D

0

-

0)

z

-50 -150 -250

OhOO 3h00

6h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29 aug. 1996

30 aug. 1996

OhOO 3h00 29aug. 1996

6h00

9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO 30aug. 1996

Opgetreden waterstand astronomisch getij opzet

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Bijlage 6

K13a platform 1200 1050 900 750

E .

600 Ç)

450

0

300

0

bij

150 0 OhOO

3h00

6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

30aug. 1996

Eierlandse Gat 1200

0

1050 900 0

750

2 .

600

bij

450 0 bij

0 bij

300 150 0 OhOO

3h00

6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

30aug. 1996

Schiermonnikoog noord 1200

bi

360L2 HEEz

bi bij

1050 900 750

E .

bi bij

270600 0

450

çj 0 bij

180

-

OhOO

300

-----

150

EZ

90

3h00

0 bij

0

6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00 OhOO

29aug. 1996

30aug. 1996

golfrichting (graden) goifhoogte (cm)

Bijlage 7

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996

0

Li

-t

c c

0

w

0..

ÇD

0

0

(J

*

385 298 797 385

430 â 505 505

210â260 260â300 300 â 360 360 430

200 220 260 280

H.v.Holland

Westholland

325 297 722 325

395 â 445 445

165â225 225 â275 275 â 340 340 â 395

334 369 765 369

465 â 505 505

225â305 305350 350 415 415 â 465270 305 330Harlingen

Harlingen

190 225 260

Den Helder

Den Helder

cm

307 435 278 460

560 â 620 620

260â350 350 â410 410 â 495 495 â 560

260 300 350 380

Delfzijl

Delfzijl

+

io

io

5 â 0,5 0,5 â 0,1 10 â 10 102 â io

omstr. 5 omstr. 2 0,5 omstr. 0,2

Overschijdingskans in gemiddeld aantal malen per jaar

De grenspeilen en overschrijdingswaarden zijn per 1januari1995 aangepast aan de voor de periode 1995 1999 geldige waarden, te weten de aflezingen van de frequentielijnen 1985 plus 5 cm in verband met de sindsdien opgetreden stijging van de hoogwaters (zie ook het boekwerkje Getijtafels voor Nederland 1996).

455 394 367 455

495 â 550 550

Buitengewone hoge stormvloeden* Extreme stormvloeden*

1 februari 1953 3/4januari 1976 hoogsteHW29en3o-8-96 hoogste bekende stand

305â350 350 â385 385 â 440 440 â 495

310 330 350 370

Vlissingen

Schelde

Hogevloeden* Lage stormvloeden* Middelbare stormvloeden* Hoge stormvloeden*

Alarmeringspeil (dijkbewaking)

Voorwaarschuwingspeil Waarschuwingsspeil Grenspeil*

Basisstation

Sector

overzicht maatgevende standen basisstations SVSD in NAP

0

Hoogste 50 hoogwaterstanden na 1900 (Den Helder en Harlingen na 1932) Vlissingen datum nr

stand in NAP +cm

Hoek van Holland datum stand in NAP +cm

Den Helder datum stand in NAP +cm

Harlingen datum

stand in NAP +cm

Delfzijl datum

stand in NAP +cm

1 2

01-02-1953+455 03-01-1976+394

01-02-1953+385 23-12-1954+300

01-02-1953+325 31-01-1953+312

03-01-1976+369 22-12-1954+369

28-01-1901 +453 13-03-1906±451

3 4 5

12-03-1906 +392 28-01-1994+387 27-02-1990+384

13-01-1916+300 03-01-1976±298 26-11-1928 +296

03-01-1976+297 22-12-1954+289 23-12-1954 +277

26-02-1990 +366 23-12-1954±366 31-01-1953 ±366

04-02-1944 +448 16-02-1962+446 04-01-1976 +435

26-02-1990 +275 01 -02-1983 +270 21-02-1993 +265

01 -02-1983 +355

13-01-1916 ±432 28-01-1994 +425

6

14-11-1993+383

30-12-1904 +296

7

01-03-1949±382

S 9 10

26-11-1928+374 15-11-1977+373 16-11-1966+373

12-03-1906 28-01-1994 27-02-1990 16-11-1966

+290 +288 +284 +280

11 12 13

15-11-1993 +372 02-01-1995+371 02-02-1983 +371 28-02-1990+370 23-11-1930 +370

±280 +279 +279 +270 +270

06-12-1940 +251

14 15

10-12-1965 14-02-1989 14-12-1973 01 -01-1995 24-12-1954

16 17 15 19 20

21-03-1961 +367 10-12-1965+365 30-12-1904 +365 01-03-1990+364 01-02-1953±364

01-03-1949+270 07-04-1943+268 15-11-1977 +267 26-01-1944±267 23-11-1908+266

02-02-1969+238 01-01-1995+236 28-01-1994 +234 20-12-1991 +233 13-12-1973±233

03-01-1976+319 01-12-1936+319 03-11-1970 +305 07-12-1940 +305 14-11-1977+304

24-11-1981 +391 02-02-1983+388 28-02-1990+387 24-11-1981 +385 02-12-1917+382

14-11-1993 25-01-1993 01 -02-1953 06-12-1940 01 -12-1936

+265 +265 +265 +265 +265

18-12-1979 +231

28-01 -1994 24-11-1981 30-12-1977 02-02-1969 09-01-1958

+303 +303 +303 +302 +302

06-12-1973 12-12-1929 28-01 -1994 18-09-1914 03-12-1917

+264 +264 +263 +262 +262

12-12-1990 24-11-1981 16-11-1973 20-12-1991 23-02-1967

+300 +300 +300 +299 +299

02-01 -1995 +364

30-11-1966 16-12-1982 25-01 -1993 14-02-1989

+298 +297 +296 +296

21

29-08-1996+361

22 23 24 25

01-12-1936 +360 26-01-1944+358 02-01-1955+357 23-12-1954 +356

26 27

27-02-1990+355 14-12-1973 +355

28 29 30

11-11-1992 +354 24-11-1984 +354 13-01-1916+353

28-02-1990 02-02-1983 06-11-1922 17-02-1962 11-11-1912

31 32 33

28-02-1967+352 28-11-1974 +351 13-11-1973 +350

02-01-1995 +261 01 -03-1990 +261 21-01-1976 +257

14-02-1989 +253 16-02-1962 +251

27-02-1990 20-01-1976 28-01 -1994 29-01-1938

+250 +248 +242 +240

20-01-1960 +230 19-01-1945 +230 20-10-1935 +229 01-12-1936 +228 24-11-1981 +227

09-01 -1958 +227 12-12-1990 +225 13-11-1973 +224 21-11-1971 +222

34

25-01-1993 +349

35

13-11-1977 +349

23-02-1946 +256 21-02-1993 ±254

07-04-1943 05-12-1988 14-01 -1986 16-12-1982 30-12-1977

36 37

21-01-1976+349 14-12-1973+349

02-02-1969±254 02-12-1917+254

38 39

13-11-1977+345 05-10-1967+344

40

+222 +220 +220 +220 +220

20-01-1976 28-01 -1994 16-02-1962 01 -02-1953

+353 +344 +340 +334

21-01-1976 +408 03-01-1976 +406

21-02-1993 27-02-1990 01 -01-1995 13-12-1973 20-01-1960

+331 +330 +329 +327 +320

10-01-1995 14-12-1973 31-12-1977 22-12-1954 27-02-1990

19-11-1973 +419

+403 +399 +396 +393 +392

+373 +368 +366 +366 ±365

13-11-1973 +357 16-11-1973 +356 02-11-1921 +354 14-03-1994 +353 08-04-1943 +353

07-01 -1905 +353 12-12-1990 +351

13-11-1973 +296

10-10-1926 +351 20-12-1993 ±350

23-02-1967 ±219 03-01-1984+218

14-03-1994 +295 18-01-1983+295

23-01 -1993 +350 01-12-1936+350

01-12-1936+253 30-11-1923+253

03-01-1976+218 15-11-1973+218

19-01-1945+294 29-01-1938+294

23-02-1967+349 17-02-1962+349

16-10-1958 +344

22-12-1954 +252

24-11-1981 +217

20-02-1970+293

30-12-1904 +348

41 42 43

21-02-1993 +343 22-11-1903 +343 12-01-1959+342

28-02-1967 +217

01 -03-1967 +292

23-11-1908 +342

45

20-10-1986 ±341

02-11-1965 04-01 -1984 20-02-1970 15-11-1977

+216 +214 +214 +213

04-02-1944 +292

44

20-04-1980 26-02-1990 07-01-1905 21-02-1993 12-12-1990

22-01-1976 18-10-1936 23-11-1930 26-11-1928 01 -03-1967

+346 +345 +345 ±345 ±343

28-10-1974 28-10-1974 14-11-1977 19-12-1993 18-01-1983

±213 +213 +212 +211 +211

22-01-1993 +286 21-11-1971 +284 13-03-1944 +282

31-01-1994 20-12-1991 03-01 -1922 16-12-1982 18-10-1941

+339 +338 +338 +335 +332

30-08-1996 +165 29-08-1996 +146 29-08-1996 +132

30-08-1996 +218 29-08-1996 +176 29-08-1996 +135

+251 +250 +250 +249 +249

46

15-11-1962 +341

14-12-1973 +249

47

03-03-1984+340

27-02-1990 +247

48 49 50

02-01-1979+340 01-01-1995±339 20-04-1980+339

13-11-1973 +246 21 -03-1961 +246 19-01-1945 +246

29-08-1996 +335

30-08-1996 +197 29-08-1996 +194 29-08-1996 +184

30-08-1996 +327

29-08-1996 +122 29-08-1996+ 99 30-08-1996 +118

18-12-1979 +291 25-01-1990 +290 17-02-1962 +290 15-01-1986 +289

03-01-1984 +289

hoogwaterstand, opgetreden tijdens stormvloed van 29 en 30 augustus 1996 hoogwaterstand beneden plaatselijk grenspeil (geldend voor de jaren 1995 1999)

Bijlage 9

0

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

0

Legenda Afslag lt/m 4m — 5t/m 9m — lOt/ml4m — 15t/ml9m — 20 t/m 24m — 25t/m3Om — boven 30m

DELFZIJL . HARLINGEN

DEN HELD,%,”

IJMUIDEN buitenhaven

4

HOEK VAN HOLLAND

t

1

1

VLISSINGEN

Duinvoetafslag

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (SR75)

Bijlage 10

0

0

34

Stormvloed 29 en 30 augustus 1996 (5R75)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.