Vestavná pečicí trouba. [cs] Návod k použití


1 Vestavná pečicí trouba [cs] Návod k použití2 3 do v án ] s c [ k í t i ž uop cs Obsah Použití podle...

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Vestavná pečicí trouba +%*6

[cs] Návod k použití

cs

Obsah dováN] sc [

 Použití podle urþení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dňležitá bezpeþnostní upozornČní . . . . . . . . . . . 5 Obecnč . . . . . . . . . . Halogenová žárovka. Peÿicí sonda . . . . . . þisticí funkce . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.5 .6 .6 .6

@ Pķíþiny poškození. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Obecnč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Ochrana životního prostķedí . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Úspora energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ekologická likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Seznámení se spotķebiþem . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ovládací panel . . . . . . . . . Ovládací prvky . . . . . . . . . Displej . . . . . . . . . . . . . . . Druhy provozu . . . . . . . . . ZpŔsoby topení . . . . . . . . Další informace . . . . . . . . Funkce varného prostoru .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. .8 . .8 . .8 . .9 . .9 . 10 . 10

B Pķíslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dodávané pŀíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zasunutí pŀíslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zvláštní pŀíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. Pķed prvním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 První uvedení do provozu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 þištční varného prostoru a pŀíslušenství . . . . . . . . . . 13

 Obsluha spotķebiþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zapnutí a vypnutí spotŀebiÿe . . . . Spuštční provozu . . . . . . . . . . . . . Nastavení druhu provozu . . . . . . . Nastavení druhu ohŀevu a teploty. Rychlý ohŀev . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 14 . 14 . 14 . 14 . 15

2 ýasové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavení doby trvání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavení konce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nastavení budíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

k

í t i ž uop

$ DČtská pojistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Aktivace a deaktivace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4 Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zmčna základních nastavení . Seznam základních nastavení. Výpadek elektrického proudu . Zmčna ÿasu . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.20 .20 .20 .20

) Program sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Spouštční programu sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

' ýisticí prostķedky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Vhodné ÿisticí prostŀedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Udržování spotŀebiÿe v ÿistotč . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

 ýisticí funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pŀed spuštčním ÿisticí funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Nastavení ÿisticí funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Po skonÿení ÿisticí funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

S Rámy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vysazení a zavčšení rámŔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

T Dvíķka spotķebiþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vysazení a zavčšení dvíŀek spotŀebiÿe . . . . . . . . . . . .24 Demontáž krytu dvíŀek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Demontáž a montáž sklenčných tabulí . . . . . . . . . . . .25

 Porucha, co je nutno udČlat? . . . . . . . . . . . . . . 27 Samostatné odstraijování závad. . . . . . . . . . . Maximální doba provozu. . . . . . . . . . . . . . . . . Výmčna žárovky na horní stčnč peÿicí trouby Sklenčný kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.27 .27 .28 .28

 Zákaznický servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 þíslo výrobku a výrobní ÿíslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3 Pokrmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Upozornční k nastavením . Peÿicí sonda . . . . . . . . . . . Snímaÿ peÿení . . . . . . . . . Nastavení pokrmu pomocí

............ ............ ............ funkce Assist .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.29 .29 .29 .29

# TeplomČr peþenČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ZpŔsoby topení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapíchnutí peÿicí sondy do peÿeného pokrmu Nastavení teploty stŀedu masa . . . . . . . . . . . . . Teploty stŀedu rŔzných potravin . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 17 . 18 . 18 . 19

3

cs

Použití podle urÿení

- Otestovali jsme pro vás v našem kuchyīském studiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nepoužívejte silikonové formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Koláÿe a drobné peÿivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chléb a housky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pizza, quiche a pikantní koláÿe . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nákyp a suflé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DrŔbež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Maso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zelenina a pŀílohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Jogurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Úspora energie s druhy ohŀevu eco. . . . . . . . . . . . . . 43 Akrylamid v potravinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mírný ohŀev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zavaŀování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kynutí tčsta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rozmrazování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Udržování teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zkušební pokrmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Produktinfo

Další informace o výrobcích, pŀíslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: www.boschhome.com a v internetovém obchodu: www.boscheshop.com

4

Použití podle urþení Peÿlivč si pŀeÿtčte tento návod. Jedinč tak mŔžete svŔj spotŀebiÿ správnč a bezpeÿnč používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdčjší použití nebo pro dalšího majitele. Tento spotŀebiÿ je urÿen pouze pro vestavbu. Ŀiāte se speciálním návodem k montáži. Po vybalení spotŀebiÿ zkontrolujte. V pŀípadč poškození bčhem pŀepravy spotŀebiÿ nezapojujte. Spotŀebiÿe bez zástrÿky smí zapojovat pouze oprávnčný odborník. Pokud je spotŀebiÿ nesprávnč zapojený, nemáte v pŀípadč škody nárok na záruku. Tento spotŀebiÿ je urÿený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostŀedí domácnosti. Spotŀebiÿ používejte pouze k pŀípravč pokrmŔ a nápojŔ. Spotŀebiÿ mčjte bčhem provozu pod dozorem. Spotŀebiÿ používejte pouze v uzavŀených prostorech. Dčti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a včdomostí smčjí tento spotŀebiÿ používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpeÿným používáním spotŀebiÿe a pochopily nebezpeÿí s tím spojená. Dčti si nesmí se spotŀebiÿem hrát. þištční a uživatelskou údržbu nesmí provádčt dčti bez dozoru. Pŀíslušenství vždy správnč zasuijte do trouby. a "Pŀíslušenství" na stranč 11

í neþ ru e l dop í t i žuoP

DŔležitá bezpeÿnostní upozornční

Dňležitá bezpeþnostní upozornČní ObecnČ

í nČnrozopu í n t sonþepzeb á t i že l ĤD

 Varování

Nebezpeþí požáru! Hoŀlavé pŀedmčty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hoŀlavé pŀedmčty. Nikdy neotevírejte dvíŀka spotŀebiÿe, když uvnitŀ zaÿne vznikat dým. Spotŀebiÿ vypnčte a vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Nebezpeþí požáru! ʋ Pŀi otevŀení dvíŀek spotŀebiÿe vznikne prŔvan. Papír na peÿení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na peÿení pŀi pŀedehŀívání nikdy nepokládejte na pŀíslušenství bez upevnční. Zatižte papír na peÿení vždy nádobou nebo formou na peÿení. Papírem na peÿení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potŀebovat. Papír na peÿení nesmí pŀesahovat okraje pŀíslušenství. ʋ

 Varování

Nebezpeþí popálení! Pŀístroj se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných ÿlánkŔ ve vnitŀním prostoru. Nechte pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraijte dčtem v pŀístupu k pŀístroji. Nebezpeþí popálení! ʋ Pŀíslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké pŀíslušenství a nádoby vyndavejte z varného prostoru vždy chijapkou. Nebezpeþí popálení! ʋ Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k pŀípravč pokrmŔ velké množství nápojŔ s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojŔ s vysokým procentem alkoholu. Opatrnč otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. ʋ

 Varování

Nebezpeþí opaķení! Pŀístupné souÿásti jsou bčhem provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých souÿástí. Udržujte dčti mimo dosah spotŀebiÿe. Nebezpeþí opaĜení!

ʋ

cs

Pŀi otevŀení dvíŀek spotŀebiÿe mŔže unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotč vidčt. Pŀi otevírání nestŔjte pŀíliš blízko u spotŀebiÿe. Opatrnč otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. Udržujte dčti mimo dosah spotŀebiÿe. Nebezpeþí ʋ Z vody opaĜení! v horkém varném prostoru mŔže vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu. ʋ

 Varování Nebezpeþí úrazu! ʋ Poškrábané sklo dvíŀek spotŀebiÿe mŔže prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky. Nebezpeþí ʋ Závčsy poranČní! dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem otevírání a zavírání dvíŀek pohybují a mohou vás sevŀít. Nesahejte do prostoru závčsŔ. Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! ʋ Neodborné opravy jsou nebezpeÿné. Opravy spotŀebiÿe a výmčnu poškozených pŀívodních vedení smí provádčt výhradnč technik zákaznického servisu vyškolený naší spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ vadný, vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Zavolejte servis. Nebezpeþí úrazuselektrickým proudem! spotŀebiÿe ʋ Kontaktem horkými souÿástmi mŔže dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotŀebiÿŔ. Zabraijte kontaktu pŀívodních kabelŔ elektrických spotŀebiÿŔ s horkými souÿástmi spotŀebiÿe. Nebezpeþí úrazu ʋ Pokud by doelektrickým spotŀebiÿeproudem! vnikla vlhkost, mŔže to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní ÿistiÿ. Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! úraz ʋ Vadný spotŀebiÿ mŔže zpŔsobit elektrickým proudem. Vadný spotŀebiÿ nikdy nezapínejte. Vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Zavolejte servis. Varování Nebezpeþí v dňsledku magnetického pole! V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, napŀ. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovaÿe. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

5

cs

DŔležitá bezpeÿnostní upozornční

Halogenová žárovka

 Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! Pŀi výmčnč žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Pŀed výmčnou vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Peþicí sonda

 Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! V pŀípadč použití chybného teplomčru peÿenč mŔže dojít k poškození izolace. Používejte pouze teplomčry peÿenč urÿené pro tento pŀístroj. ýisticí funkce

 Varování Nebezpeþí požáru! ʋ Volné zbytky pokrmŔ, tuk a šŌáva z peÿení se mohou bčhem ÿisticí funkce vznítit. Pŀed každým spuštčním ÿisticí funkce odstraijte z peÿicího prostoru a pŀíslušenství hrubé neÿistoty. Nebezpeþí požáru! ʋ Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy nezavčšujte na madlo dvíŀek hoŀlavé pŀedmčty, napŀ. utčrky na nádobí. Pŀední strana spotŀebiÿe musí být volná. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. Varování Nebezpeþí vážného poškození zdraví! Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce velmi horký. Nepŀilnavá vrstva plechŔ a forem se zniÿí a vznikají jedovaté plyny. Nikdy neÿistčte plechy a formy s nepŀilnavou vrstvou pomocí ÿisticí funkce. þistčte tak pouze smaltované pŀíslušenství.

6

 Varování Nebezpeþí popálení! ʋ Peÿicí prostor je bčhem ÿisticí funkce velmi horký. Nikdy neotvírejte dvíŀka spotŀebiÿe ani neposouvejte zajišŌovací mechanismus rukou. Nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. Nebezpeþí popálení! ʋ Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvíŀek spotŀebiÿe. Nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe.

Pŀíÿiny poškození

@Pķíþiny poškození ObecnČ

í ne z o k š op y n i þ í Ĝ P

Pozor! ʋ Pŀíslušenství, fólie, papír na peÿení nebo nádoba na dnč trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné pŀíslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na peÿení. Pokud je nastavená teplota nad 50 ºC, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadční tepla. Doby peÿení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt. ʋ Alobal: Alobal nesmí ve varném prostoru pŀijít do kontaktu se sklenčnou tabulí. Na sklenčné tabuli by mohlo dojít ke zmčnám barvy. ʋ Silikonové formy: Nepoužívejte žádné silikonové formy ani fólie, kryty nebo pŀíslušenství. Snímaÿ peÿení by se mohl poškodit. ʋ Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Zmčnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu. ʋ Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé pŔsobení vlhkosti ve varném prostoru mŔže vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavŀeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru. ʋ Ochlazení s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe: Po skonÿení provozu s vysokými teplotami nechte varný prostor ochladit s uzavŀenými dvíŀky. Nesvírejte nic do dvíŀek spotŀebiÿe. I když necháte dvíŀka jen pootevŀená, mŔžete dojít k poškození sousedících ÿástí nábytku. Pouze v pŀípadč provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout varný prostor s otevŀenými dvíŀky. ʋ ŠŌáva z ovoce: Velmi šŌavnaté ovocné koláÿe neklaāte na plech pŀíliš hustč. ŠŌáva z ovoce kapající z plechu by zpŔsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech. ʋ Silnč zneÿištčné tčsnční: Pokud je tčsnční silnč zneÿištčné, nebudou dvíŀka spotŀebiÿe bčhem provozu správnč zavŀené. MŔže dojít k poškození sousedícího nábytku. Tčsnční vždy udržujte v ÿistotč. ʋ Dvíŀka spotŀebiÿe jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevŀená dvíŀka spotŀebiÿe nestoupejte, nesedejte ani se na nč nevčšte. Na dvíŀka spotŀebiÿe nestavte žádné nádoby ani pŀíslušenství. ʋ Zasunutí pŀíslušenství: V závislosti na typu spotŀebiÿe mŔže pŀíslušenství pŀi zavírání dvíŀek spotŀebiÿe poškrábat sklenčnou tabuli. Pŀíslušenství vždy zasuijte do varného prostoru až nadoraz. ʋ Pŀeprava spotŀebiÿe: Spotŀebiÿ nepŀenášejte ani nedržte za madlo dvíŀek. Madlo dvíŀek by nevydrželo váhu spotŀebiÿe a mohlo by se ulomit.

cs

Ochrana životního prostķedí Váš nový spotŀebiÿ je mimoŀádnč energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak mŔžete pŀi používání spotŀebiÿe ušetŀit ještč více energie a jak správnč spotŀebiÿ zlikvidovat.

í deĜ t sorp oh í n t ov i ž anarhcO

Úspora energie ʋ

ʋ

ʋ ʋ

ʋ

Spotŀebiÿ pŀedehŀívejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití. Používejte tmavé, ÿernč lakované nebo smaltované formy na peÿení. Mají mimoŀádnč dobrou tepelnou vodivost. Dvíŀka spotŀebiÿe otevírejte bčhem provozu co možná nejménč. Více koláÿŔ peÿte nejlépe po sobč. Peÿicí trouba je ještč teplá. Zkracuje se tak doba peÿení druhého koláÿe. MŔžete také vložit do trouby 2 truhlíkové formy vedle sebe. Pŀi delší dobč peÿení mŔžete spotŀebiÿ vypnout 10 minut pŀed skonÿením doby peÿení a využít k dopeÿení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace Obal zlikvidujte v souladu s pŀedpisy na ochranu životního prostŀedí. Tento spotŀebiÿ je oznaÿen v souladu s evropskou smčrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zaŀízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato smčrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpčtný odbčr a recyklování použitých zaŀízení.

7

cs

Seznámení se spotŀebiÿem

Ovládací panel

Seznámení se spotķebiþem

Nad ovládacím panelem mŔžete pomocí tlaÿítek, dotykových polí, dotykových displejŔ a otoÿného voliÿe nastavit rŔzné funkce spotŀebiÿe. Na displeji se zobrazují aktuální nastavení. Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém spotŀebiÿi s ukazatelem menu.

V této kapitole jsou popsány rŔzné ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámíte s rŔznými funkcemi vašeho spotŀebiÿe.

meþ i beĜ t ops es í nemánzeS

UpozornČní: V závislosti na typu spotŀebiÿe jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech. RQ

PHQX'UXKRKŒHYX =SŤVRE\WRSHQt +RUQtGROQtRKŒHY 'UXKRKŒHYX $VVLVW +RUQtGROQtRKŒHY

RII

'UXKRKŒHYX 3\UROì]D +RUQtGROQtRKŒHY( Tlaþítka Tlaÿítka nalevo a napravo od ovládacího panelu lze stisknout. Stiskem tlaÿítka proveāte požadovanou ÿinnost. U spotŀebiÿŔ, které nemají pŀední ÿást z ušlechtilé oceli, nelze stisknout tlaÿítka dotykových polí. 0 Dotyková pole Pod dotykovými poli se nacházejí snímaÿe. Klepnutím na pŀíslušný symbol zvolte funkci. 8 Otoþný voliþ Otoÿný voliÿ je umístčn tak, aby se bez omezení mohl otáÿet doleva nebo doprava. Lehce ho stisknčte a prstem jím otáÿejte v požadovaném smčru. @ Displej Na displeji mŔžete sledovat hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také nápovčdné texty. H dotykové displeje Na dotykových displejích vidíte aktuální možnosti volby. Klepnutím na pŀíslušné textové políÿko je zde zvolíte pŀímo. Textová políÿka se mční v závislosti na výbčru.

Jednotlivé ovládací prvky jsou pŀizpŔsobeny rŔzným funkcím vašeho spotŀebiÿe. SvŔj spotŀebiÿ mŔžete jednoduše a pohodlnč nastavovat. Tlaþítka a dotyková pole Na tomto místč je krátce vysvčtlen význam rŔzných tlaÿítek a dotykových polí.

8

VWDUW

.RQHF *ULOVĂFLUNXODFtY]GXFKX 

9ROED PV

+

Ovládací prvky

=iNODGQt =iNODGQtQDVWDYHQt QDVWDYHQt

+ODYQt PHQXƒ&5\FKOpSŒHGHKŒiWt 9HONRSORåQìJULO Y\S

VWRS

+

#

Symbol Tlaÿítka on (zapnuto)/off ¬ (vypnuto) start/stop O

Význam Zapnutí a vypnutí spotłebiÿe Spustit provoz a płidržet nebo dlouhým stiskem (cca 3 s) płerušit

Dotyková pole menu Menu Budík W ƒ '

Informace Dčtská pojistka

Otevłít menu Druhy provozu Zvolit budík Zobrazení pokynŗ Aktivace a deaktivace dčtské pojistky dlouhým stiskem (cca 4 s)

--------

Otoþný voliþ Otoÿným voliÿem zmčníte hodnoty nastavení, které jsou zobrazeny na displeji. Pro listování v nabídkách dotykových displejŔ používejte rovnčž otoÿný voliÿ. Ve včtšinč nabídek musíte opčt toÿit zpčt, když je dosaženo prvního nebo posledního bodu.

Displej Displej je uspoŀádán tak, aby všechny údaje mohly být pohodlnč sledovány v každé situaci. Hodnota, kterou mŔžete zmčnit, je zvýraznčna a zobrazena bílým písmem. Hodnota na pozadí je zobrazena šedč.

Seznámení se spotŀebiÿem Zvýraznční

Zvýraznčnou hodnotu lze zmčnit płímo, aniž by napłed musela být zvolena. Po spuštční provozu je vždy zvýraznčna teplota a stupeĵ. Bílá linie je souÿasnč linií ohłevu a vyplĵuje se ÿervenč. Jakmile pomocí otoÿného voliÿe zmčníte zvýraznčnou hodnotu, zobrazí se zvčtšená pouze tato hodnota.

Zvčtšení

_ 7H[W P V +HL]DUWHQ 7H[W aƒ& 

 

UpozornČní: Na základč teplotní setrvaÿnosti se zobrazená teplota mŔže mírnč lišit od skuteÿné teploty v troubč. Dotykové displeje Dotykové displeje jsou zároveij ukazatele a ovládací prvky. Ukazují vám, jakou funkci mŔžete zvolit a co je již nastaveno. Pro výbčr funkce klepnčte jednoduše pŀímo na textové políÿko. Jaká funkce je zvolena, poznáte na ÿerveném svislém sloupci po stranč. Pŀíslušná hodnota je na displeji zvýraznčna bíle. Malá ÿervená šipka po stranč textového políÿka oznaÿuje, na jakou funkci mŔžete pŀejít vpŀed nebo vzad.

_ 7H[W

 =SşVRE\WRSHQt 7H[Wƒ& 7HSORWD

7HSORWD Prstenec Pokud mčníte hodnotu, prstenec indikuje, v které ÿásti menu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce menu je prstenec buā spojitý, nebo rozdčlen do segmentŔ. Bčhem provozu se prstenec v sekundovém taktu vyplijuje ÿervenč. Po každé celé minutč se segmenty vyplijují opčt zpŀedu. Bčhem doby provozu zmizí každou sekundu jeden segment. Ukazatel teploty Po spuštční provozu se na displeji graficky zobrazí aktuální teplota ve varném prostoru.

Ukazatel zbytkového tepla

'UXKRKŒHYX 'KRUNìY]GXFK

Druhy provozu

Na vnčjším okraji displeje se nachází prstenec.

Linie ohłevu

cs

Bílá linie pod teplotou se zleva doprava vyplĵuje ÿervenč tím více, ÿím více se varný prostor zahłívá. Płi płedehłívání je dosaženo optimálního okamžiku k vložení pokrmu, jakmile je celá linie vyplnčna ÿervenč. U nastavovacích stupĵŗ, napł. na stupni grilování, je linie ohłevu ihned vyplnčna ÿervenč.

Spotŀebiÿ má k dispozici rŔzné druhy provozu, které vám usnadijují provoz spotŀebiÿe. Pŀesný popis najdete v pŀíslušné kapitole. Pomocí pole menu otevŀete menu druhŔ provozu. Druh provozu Zpŗsoby topení a "Obsluha spotłebiÿe" na stranč 14 Assist a "Pokrmy" na stranč 29 Pyrolýza a "þisticí funkce" na stranč 23 Základní nastavení a "Základní nastavení" na stranč 20

Použití Pro optimální płípravu pokrmŗ jsou k dispozici rŗzné jemnč nastavené druhy provozu. Pro velké množství pokrmŗ jsou vhodné hodnoty nastavení již naprogramované. þisticí funkce vyÿistí varný prostor témčł sama. Základní nastavení spotłebiÿe mŗžete podle potłeby upravit.

--------

Když je spotłebiÿ vypnutý, indikuje prstenec zbytkové teplo ve varném prostoru. þím menší je zbytkové teplo, tím tmavší je prstenec, až płípadnč zcela zmizí.

Zpňsoby topení Abyste vždy našli správný druh ohŀevu pro pŀíslušný pokrm, vysvčtlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití. Druh ohŀevu 4D horký vzduch

Teplota 30–275 °C

Horní/dolní ohłev

30–300 °C

 

Symboly jednotlivých druhŔ ohŀevu napomáhají zapamatování. Použití Pro peÿení koláÿŗ a masa na jedné nebo více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tčlesa na zadní stčnč stejnomčrnč po celé troubč. Pro tradiÿní peÿení koláÿŗ a masa na jedné úrovni. Obzvláštč vhodný pro koláÿe se šŎavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnomčrnč shora i zdola.

9

cs

Seznámení se spotŀebiÿemHorký vzduch Eco

30–275 °C

Pro energeticky optimalizované peÿení vybraných pokrmŗ na jedné úrovni bez płedehłátí. Ventilátor energeticky optimalizovaným zpŗsobem rozhání teplo z kruhového topného tčlesa na zadní stčnč rovnomčrnč v prostoru trouby. Pro energeticky optimalizované peÿení vybraných pokrmŗ. Teplo sálá stejnomčrnč shora i zdola.Horní/dolní ohłev Eco

30–300 °CGril s cirkulací vzduchu

30–300 °CVelkoplošný gril

Maloplošný grilStupeĵ pro pizzu

Stupnč grilování: 1 = slabý 2 = stłední 3 = silný Stupnč grilování: 1 = slabý 2 = stłední 3 = silný 30–275 °CMírný ohłev

70–120 °CDolní ohłev

30–250 °C

% 2 3

Rozmrazování

30–60 °C

Pro płípravu pizzy a pokrmŗ, které vyžadují velké teplo zdola. Hłeje dolní topné tčleso a kruhové topné tčleso na zadní stčnč. Pro šetrné a pomalé peÿení opeÿených jemných kouskŗ masa v nepłiklopené nádobč. Teplo sálá płi nízké teplotč stejnomčrnč shora i zdola. Pro vałení ve vodní lázni a pro dopékání. Teplo sálá zdola. Pro šetrné rozmrazování zmražených pokrmŗ.

Udržování teploty

60–100 °C

Pro udržování teploty hotových pokrmŗ.

Płedehłívání nádobí

30–70 °C

Pro ohłívání nádobí.

Pro peÿení drŗbeže, celých ryb a včtších kusŗ masa. Grilovací topné tčleso a ventilátor se stłídavč zapínají a vypínají. Ventilátor víłí horký vzduch kolem pokrmu. Pro grilování nízkých grilovaných pokrmŗ, napł. steakŗ, klobás nebo toastŗ, a pro zapékání. Ohłívá se celá plocha pod grilovacím topným tčlesem. Pro grilování malých množství, napł. steakŗ, klobás nebo toastŗ, a pro zapékání. Ohłívá se stłední plocha pod grilovacím topným tčlesem.

--------

Navržené hodnoty Ke každému druhu provozu uvádí spotŀebiÿ navrženou teplotu nebo stupeij. MŔžete je pŀevzít nebo zmčnit v pŀíslušném rozsahu.

Další informace Ve včtšinč pŀípadŔ spotŀebiÿ poskytuje pokyny a další informace k právč provádčné ÿinnosti. Klepnčte na pole ƒ. Pokyn se na nčkolik sekund zobrazí na displeji. V pŀípadč delších pokynŔ mŔžete otoÿným voliÿem listovat až na konec.

OsvČtlení varného prostoru Otevŀete-li dvíŀka spotŀebiÿe, zapne se osvčtlení varného prostoru. Pokud zŔstanou dvíŀka otevŀená déle než cca 15 minut, osvčtlení se zase vypne. U včtšiny druhŔ provozu se osvčtlení varného prostoru zapne pŀi spuštční provozu. Pŀi ukonÿení provozu se vypne. UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete nastavit, aby se osvčtlení pŀi provozu nezapínalo. a "Základní nastavení" na stranč 20

Nčkteré pokyny se zobrazují automaticky, napŀ. potvrzení, výzva nebo varování.

Ventilátor Ventilátor se zapíná a vypíná podle potŀeby. Teplý vzduch uniká dvíŀky.

Funkce varného prostoru

Pozor! Nezakrývejte ventilaÿní štčrbiny. Jinak se spotŀebiÿ bude pŀehŀívat.

Funkce ve varném prostoru usnadijují provoz spotŀebiÿe. Varný prostor je napŀ. celý osvčtlený a chladicí ventilátor chrání spotŀebiÿ pŀed pŀehŀátím. Otevķení dvíķek spotķebiþe Pokud bčhem provozu otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe, provoz se pozastaví. Po zavŀení dvíŀek pokraÿuje dál.

10

Aby po skonÿení provozu peÿicí prostor rychleji vychladl, bčží ještč urÿitou dobu chladicí ventilátor. UpozornČní: Dobu dobčhu chladicího ventilátoru mŔžete zmčnit v základních nastaveních. a "Základní nastavení" na stranč 20

Pŀíslušenství cs

BPķíslušenství K vašemu spotŀebiÿi patŀí rŔzné pŀíslušenství. Získáte pŀehled o dodávaném pŀíslušenství a jeho správném využití.

Dbejte na to, aby pŀíslušenství bylo nasazené za patkou ³ výsuvné lišty. Pŀíklad na obrázku: univerzální vysoký plech

í v t s ne š u l s í Ĝ P

D

Dodávané pķíslušenství Váš spotŀebiÿ je vybaven následujícím pŀíslušenstvím: Rošt Pro nádoby, koláÿové a zapékací formy. Pro peÿenč a grilované pokrmy. Univerzální vysoký plech Pro šŎavnaté koláÿe, peÿivo, zmrazené pokrmy a velké peÿenč. Mŗžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na roštu. Plech na peÿení Pro koláÿe na plechu a drobné peÿivo.

Výsuvné lišty zaskoÿí, když je úplnč vytáhnete. Lze tak na nč snadno vložit pŀíslušenství. Pro uvolnční výsuvných lišt je lehce zatlaÿte zpčt do peÿicího prostoru. UpozornČní ʋ Dbejte na to, abyste pŀíslušenství do trouby zasunuli vždy správnč. ʋ Zasuijte pŀíslušenství vždy úplnč do trouby, aby se nedotýkalo dvíŀek spotŀebiÿe. Funkce zaskoþení

Peÿicí sonda Umožĵuje płesné peÿení. Použití je popsané v płíslušné kapitole. a "Teplomčr peÿenč" na stranč 17 --------

Používejte pouze originální pŀíslušenství. Je speciálnč pŀizpŔsobeno vašemu spotŀebiÿi.

Pŀíslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskoÿí. Tato funkce zabraijuje zvrhnutí pŀíslušenství pŀi vytáhnutí. Aby tato ochrana proti zvrhnutí fungovala, musí být pŀíslušenství zasunuté do trouby správnč. Pŀi zasouvání roštu dbejte na to, aby byl výstupek ³ vzadu a smčŀoval dolŔ. Otevŀená strana musí být u dvíŀek spotŀebiÿe a zakŀivená ÿást musí smčŀovat dolŔ Ù.

Pŀíslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejnč nebo na internetu.

D

UpozornČní: Když se pŀíslušenství zahŀeje, mŔže se zdeformovat. Na funkci to nemá žádný vliv. Po vychladnutí deformace zmizí.

D

Zasunutí pķíslušenství Peÿicí prostor má 5 výšek zasunutí. Výšky zasunutí se poÿítají zdola nahoru.

   Do výšek zasunutí 1, 3, 4 a 5 zasouvejte pŀíslušenství vždy mezi občma vodicími tyÿemi pŀíslušné výšky zasunutí. Pŀíslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, aniž by se pŀeklopilo. Díky výsuvným lištám ve výšce 2 mŔžete pŀíslušenství vytáhnout dále.

Pŀi zasouvání plechŔ dbejte na to, aby byl výstupek ³ vzadu a smčŀoval dolŔ. Zkosená strana pŀíslušenství › musí být vpŀedu u dvíŀek spotŀebiÿe. Pŀíklad na obrázku: univerzální vysoký plech

D D E

11

cs

Pŀíslušenství

Kombinování pķíslušenství Rošt mŔžete zasunout do trouby souÿasnč s univerzálním vysokým plechem, aby se do nčj zachytila odkapávající tekutina. Pŀi vkládání roštu dbejte na to, aby byly oba výstupky ³na zadním okraji. Pŀi zasouvání univerzálního vysokého plechu musí být rošt nad horní vodicí tyÿí pŀíslušné výšky zasunutí. Pŀíklad na obrázku: univerzální vysoký plech

D D D

Zvláštní pķíslušenství Zvláštní pŀíslušenství mŔžete zakoupit u zákaznického servisu ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Rozsáhlou nabídku k vašemu spotŀebiÿi naleznete v našich prospektech nebo na internetu. Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédnčte do prodejních podkladŔ. Pŀi nákupu uveāte pŀesné objednací ÿíslo zvláštního pŀíslušenství. UpozornČní: Každé zvláštní pŀíslušenství se nehodí pro každý spotŀebiÿ. Pŀi nákupu uveāte prosím vždy pŀesné ÿíselné oznaÿení (E-Nr.) svého spotŀebiÿe. a "Zákaznický servis" na stranč 28 Zvláštní pŀíslušenství rošt Pro nádoby, koláÿové a zapékací formy a pro peÿenč a grilované pokrmy. univerzální vysoký plech Pro šŎavnaté koláÿe, peÿivo, zmrazené pokrmy a velké peÿenč. Mŗžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete płímo na roštu. Plech na peÿení Pro koláÿe na plechu a drobné peÿivo.

Objednací ÿíslo HEZ634070

HEZ632070 Možnost pyrolýzy

HEZ631070 Možnost pyrolýzy

Vkládací rošt Pro maso, drŗbež a ryby. Pro vložení do univerzálního vysokého plechu kvŗli zachycení odkapávajícího tuku a šŎávy z masa.

HEZ324000

Profesionální vysoký plech Pro płípravu velkého množství.

HEZ633070

Poklice pro profesionální vysoký plech HEZ633001 Díky poklici se z profesionálního vysokého plechu stává profesionální pekáÿ.

12

Plech na pizzu Pro pizzu a velké kulaté koláÿe.

HEZ617000

Grilovací plech Pro grilování místo roštu nebo nebo k zachycení odkapávajícího tuku. Používejte pouze na univerzálním vysokém plechu. Peÿicí kámen pro peÿení chleba Pro domácí chléb, housky a pizzu, které mají mít kłupavý spodek. Peÿicí kámen musí být płedehłátý na doporuÿenou teplotu.

HEZ625071 Možnost pyrolýzy

Sklenčný pekáÿ (5,1 l) Na dušené pokrmy a nákypy. Obzvláštč vhodný pro druh provozu „pokrmy“.

HEZ915001

Sklenčná mísa Pro velké peÿenč, šŎavnaté koláÿe a nákypy. Sklenčný plech Pro nákypy, zeleninové pokrmy a peÿivo. Výsuvný systém jednoduchý Díky výsuvným lištám ve výšce 2 mŗžete płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo. Výsuvný systém dvojitý Díky výsuvným lištám ve výšce 2 a 3 mŗžete płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo. Výsuvný systém trojitý Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 mŗžete płíslušenství vytáhnout dále, aniž by se płeklopilo.

HEZ864000

--------

HEZ327000 Možnost pyrolýzy

HEZ636000 HEZ638170 Možnost pyrolýzy HEZ638270 Možnost pyrolýzy HEZ638370 Možnost pyrolýzy

Pŀed prvním použitím cs

.Pķed prvním použitím Než budete moci využívat ¨váš nový spotŀebiÿ, musíte provést potŀebná nastavení. Vyÿistčte varný prostor a pŀíslušenství.

mí t i ž uop mí n v r p de Ĝ P

První uvedení do provozu

Po uplynutí uvedené doby spotŀebiÿ vypnčte tlaÿítkem on/off ¬. Jakmile se varný prostor ochladí, mycím roztokem a mycím hadrem umyjte hladké plochy. ýištČní pķíslušenství Pŀíslušenství dŔkladnč vyÿistčte mycím roztokem a hadrem nebo mčkkým kartáÿkem.

Po pŀipojení k elektrické síti nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu. MŔže trvat nčkolik sekund, než se výzva zobrazí. UpozornČní: Tato nastavení mŔžete v základních nastaveních kdykoliv zmčnit. a "Základní nastavení" na stranč 20 Nastavení jazyka Nejdŀíve se objeví jazyk. Pŀednastavený jazyk je „nčmÿina“. 1. Otoÿným voliÿem nastavte požadovaný jazyk. 2. Nastavení potvrāte klepnutím na další textové

políÿko. Zobrazí se další nastavení.

Nastavení þasu þas zaÿíná „12:00“ h. 1. Klepnčte na textové políÿko „þas“. 2. Otoÿným voliÿem nastavte ÿas. 3. Nastavení potvrāte klepnutím na textové políÿko

„Ukonÿit nastavení“. Na displeji se zobrazí upozornční, že bylo dokonÿeno první uvedení do provozu.

ýištČní varného prostoru a pķíslušenství Než poprvé zaÿnete ve spotŀebiÿi pŀipravovat pokrm, vyÿistčte peÿicí prostor a pŀíslušenství. ýištČní varného prostoru Aby se odstranila vŔnč novoty, rozehŀejte uzavŀený a prázdný varný prostor. Dbejte na to, aby se v peÿicím prostoru nenacházely zbytky obalŔ, napŀ. polystyrenové kuliÿky. Pŀed zahŀátím mčkkou a vlhkou utčrkou otŀete hladké plochy ve varném prostoru. Dokud se pŀístroj ohŀívá, dobŀe včtrejte kuchyij. Proveāte uvedená nastavení. Nastavení druhu ohŀevu a teploty je popsané v následující kapitole. a "Obsluha spotŀebiÿe" na stranč 14 Nastavení Druh ohłevu Teplota

Horní/dolní ohłev 240 °C

Doba trvání

1 hodina

13

cs

Obsluha spotŀebiÿe

Obsluha spotķebiþe S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvčtlíme, jak spotŀebiÿ nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotŀebiÿe a jak nastavit druhy provozu.

eþ i beĜ t ops ahu l sbO

Zapnutí a vypnutí spotķebiþe Abyste mohli nastavit spotŀebiÿ, musíte ho zapnout. UpozornČní: Dčtskou pojistku a budík lze nastavit i pŀi vypnutém spotŀebiÿi. Urÿité ukazatele a upozornční na displeji, napŀ. ukazatel zbytkového tepla v troubč, zŔstanou zobrazené i pŀi vypnutém spotŀebiÿi. Pokud spotŀebiÿ nepotŀebujete, vypnčte jej. Není-li delší dobu provedeno žádné nastavení, spotŀebiÿ se automaticky vypne. Zapnutí spotķebiþe Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬ zapnčte spotŀebiÿ. Na displeji se objeví logo Bosch a poté menu druhŔ provozu. UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete urÿit, který druh provozu se má zobrazovat. a "Základní nastavení" na stranč 20 Vypnutí spotķebiþe Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬ vypnčte spotŀebiÿ. Pŀípadnč probíhající funkce se ukonÿí. Na displeji se zobrazí ÿas nebo pŀíp. ukazatel zbytkového tepla.

Chcete-li nastavit jiný druh provozu, pŀejdčte do menu. Pŀesný popis k jednotlivých druhŔm provozu najdete v pŀíslušné kapitole. V zásadč platí: 1. Klepnčte na pŀíslušné textové políÿko. Funkce je zvýraznčna. 2. Otoÿným voliÿem zmčijte zvýraznčnou volbu. 3. Pokud je to nutné, proveāte další nastavení. Klepnčte na pŀíslušné textové políÿko a otoÿným voliÿem zmčijte hodnotu. 4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ. Spotŀebiÿ zaÿne pracovat.

Nastavení druhu ohķevu a teploty Není-li zvolen druh provozu Druhy ohŀevu, klepnčte v menu na textové políÿko „Druhy ohŀevu“. Na dotykových displejích se objeví menu druhŔ ohŀevu. Pŀíklad na obrázku: horký vzduch Eco pŀi teplotč 195 °C. 1. Klepnčte na textové políÿko s požadovaným druhem ohŀevu. Pŀíp. v menu listujte otoÿným voliÿem.

'UXKRKŒHYX 'KRUNìY]GXFK +RUQtGROQtRKŒHY 'UXKRKŒHYX +RUQt_ +RUQtGROQtRKŒHY GROQtRKŒHY 'UXKRKŒHYX +RUNìY]GXFK(FR +RUQtGROQtRKŒHY

SpuštČní provozu

'UXKRKŒHYX +RUNìY]GXFKHFR +RUQtGROQtRKŒHY

Zastavení provozu Tlaÿítkem start/stop O mŔžete zastavit a znovu spustit provoz. Držíte-li tlaÿítko start/stop O stisknuté po dobu cca 3 sekund, provoz se zcela pŀeruší a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnotu. UpozornČní: Po pŀerušení nebo pozastavení provozu mŔže dál bčžet chladicí ventilátor.

Nastavení druhu provozu Po zapnutí spotŀebiÿe se zobrazí nastavený navrhovaný druh provozu.

14

.RQHF *ULOVĂFLUNXODFt Y]GXFKX 9HONRSORåQì 9HONRSORåQìJULO JULO

Teplota je zvýraznčna.

'UXKRKŒHYX 'KRUNìY]GXFK +RUNìY]GXFK(FR

Každý provoz musí být spuštčn tlaÿítkem start/stop O.

9ROED PV

+RUQt_ +RUQt_GROQtRKŒHY GROQtRKŒHY(FR

2. Otoÿným voliÿem nastavte teplotu.

UpozornČní: V základních nastaveních mŔžete nastavit, zda se na vypnutém spotŀebiÿi má zobrazovat ÿas. a "Základní nastavení" na stranč 20

Po spuštční se na displeji kromč nastavení objeví ukazatel ÿasu. Kromč toho se objeví prstenec a linie ohŀevu.

=SŤVRE\ WRSHQt Ã&

'UXKRKŒHYX 7HSORWD +RUQtGROQtRKŒHY

'REDWUYiQt +\GURSHĀHQt PVƒ& =SŤVRE\WRSHQt 7HSORWD

.RQHF 9HONRSORåQìJULO 5\FKOp]DKŒiWt 0DORSORåQìJULO )Y\S

3. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

þas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz bčží.

'REDWUYiQt +RUQt_GROQtRKŒHY PV =SŤVRE\WRSHQt PV *ULOVĂFLUNXODFtY]GXFKX .RQHF aƒ& PV 5\FKOp]DKŒiWt 9HONRSORåQìJULO )Y\S

VWDUW

VWRS

Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat. Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬.

þasové funkce cs UpozornČní: Na spotŀebiÿi mŔžete rovnčž nastavit dobu trvání a konec provozu. a "þasové funkce" na stranč 15 Ändern (zmČnit) Po spuštční je vždy zvýraznčna teplota. Pomocí otoÿného voliÿe lze teplotu pŀímo zmčnit a uložit. Pro zmčnu druhu ohŀevu nejprve tlaÿítkem start/stop O pŀerušte provoz a klepnčte na textové políÿko druhu ohŀevu. Objeví se menu. Klepnčte na požadovaný druh ohŀevu. Na displeji se objeví pŀíslušná navržená teplota. UpozornČní: Zmčníte-li druh ohŀevu, vrátí se na pŔvodní hodnotu i ostatní nastavení.

Rychlý ohķev

2ýasové funkce Spotŀebiÿ má rŔzné ÿasové funkce.

ecknu f évosaý

þasová funkce T Doba trvání U

Konec

W

Budík

Použití Po uplynutí nastavené doby trvání spotłebiÿ automaticky ukonÿí provoz. Zadejte dobru trvání a požadovaný ÿas konce. Spotłebiÿ se automaticky spustí, aby se ohłev ukonÿil v požadovanou dobu. Budík funguje jako minutka. Bčží nezávisle na provozu a jiných ÿasových funkcích. Po uplynutí nastaveného ÿasu se spotłebiÿ automaticky nezapne nebo nevypne.

S rychlým ohŀevem mŔžete u nčkterých druhŔ ohŀevu zkrátit jeho dobu.

Dobu trvání a konec mŔžete po nastavení provozu vyvolat pomocí dotykových displejŔ. Budík má vlastní pole W a lze jej kdykoli nastavit.

Vhodnými druhy ohŀevu pro rychlý ohŀev jsou: ʋ 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev

Po uplynutí doby trvání nebo ÿasu budíku zazní signál. Signál mŔžete pŀedÿasnč ukonÿit klepnutím na pole nebo dotykový displej.

Abyste dosáhli rovnomčrného výsledku peÿení, vložte pokrm do trouby až po skonÿení rychloohŀevu.

UpozornČní: Dobu trvání signálu mŔžete zmčnit v základních nastaveních. a "Základní nastavení" na stranč 20

Nastavení Dbejte na vhodný druh ohŀevu a nastavenou teplotu nejménč 100 °C. Jinak nelze rychlý ohŀev aktivovat. 1. Nastavte druh ohŀevu a teplotu. 2. Klepnčte na textové políÿko „Rychlý ohŀev“.

V textovém políÿku je uvedeno „zap“. Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení. Jakmile rychlý ohŀev skonÿí, zazní signál a na displeji se objeví upozornční. V textovém políÿku je uvedeno „vyp“. Vložte pokrm do trouby. UpozornČní: þasová funkce Doba trvání se spustí souÿasnč s rychlým ohŀevem. Dobu trvání nastavte teprve v okamžiku, kdy rychlý ohŀev skonÿí. Pķerušit Pro pŀerušení rychlého ohŀevu klepnčte znovu na textové políÿko „Rychlý ohŀev“. V textovém políÿku je uvedeno „vyp“.

Nastavení doby trvání Na spotŀebiÿi mŔžete nastavit dobu tepelné úpravy pokrmu. Doba tepelné úpravy tak nebude neúmyslnč pŀekroÿena a pro ukonÿení provozu nemusíte pŀerušovat jinou práci. Nastavení Podle toho, jakým smčrem otoÿný voliÿ nejprve otoÿíte, zaÿne doba trvání navrženou hodnotou: doleva 10 minut, doprava 30 minut. Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, potom v pčtiminutových krocích. Maximálnč lze nastavit 23 hodin a 59 minut. Pŀíklad na obrázku: Je 10:00 h, doba trvání 45 minut.

1. Nastavení druhu provozu a teploty nebo stupnč 2. Pŀed spuštčním klepnčte na textové políÿko „Doba

trvání“. Na displeji je doba trvání zvýraznčna bíle. 3. Otoÿným voliÿem nastavte dobu trvání. þas konce se vypoÿte automaticky.

'UXKRKŒHYX 'KRUNìY]GXFK +RUNìY]GXFK(FR 7HSORWD +RUQt_GROQtRKŒHY ƒ& 'UXKRKŒHYX +RUNìY]GXFK(FR +RUQtGROQtRKŒHY

+RUQt_GROQtRKŒHY 'REDWUYiQt (FR ƒ& =SŤVRE\WRSHQt P V .RQHF *ULOVĂFLUNXODFtY]GXFKX 'REDWUYiQt

 

PV

5\FKOpSŒHGHKŒiWt 9HONRSORåQìJULO Y\S

15

cs

þasové funkce

4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

3. Pŀed spuštčním klepnčte na textové políÿko

Doba trvání se zaÿne odmčŀovat.

'REDWUYiQt +RUQt_GROQtRKŒHY PV =SŤVRE\WRSHQt PV *ULOVĂFLUNXODFtY]GXFKX .RQHF aƒ& PV 5\FKOpSŒHGHKŒiWt 9HONRSORåQìJULO Y\S

„Konec“. Na displeji je vypoÿítaný ÿas konce zvýraznčn bíle. 4. Otoÿným voliÿem posuijte konec na pozdčjší dobu. VWDUW

'UXKRKŒHYX 'KRUNìY]GXFK +RUNìY]GXFK(FR VWRS

7HSORWD +RUQt_GROQtRKŒHY ƒ& 'UXKRKŒHYX +RUNìY]GXFK(FR +RUQtGROQtRKŒHY

'REDWUYiQt 'REDWUYiQt PV

 

ƒ& =SŤVRE\WRSHQt .RQHF PV

.RQHF .RQHF 5\FKOpSŒHGHKŒiWt 9HONRSORåQìJULO Y\S

Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba trvání 00m 00s. Pomocí textového políÿka „Doba trvání“ mŔžete znovu nastavit dobu trvání nebo tlaÿítkem start/stop O pokraÿovat v provozu bez doby trvání. Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬. ZmČnit a pķerušit Pokud chcete zmčnit dobu trvání, klepnčte na textové políÿko „Doba trvání“. Doba trvání je zvýraznčna a mŔžete ji kdykoliv zmčnit pomocí otoÿného voliÿe. Zmčna je pŀevzata pŀímo. Chcete-li zrušit dobu trvání, nastavte ji znovu na nulovou hodnotu. Po pŀevzetí zmčny pokraÿuje provoz bez doby trvání.

Nastavení konce þas ukonÿení provozu mŔžete posunout. MŔžete napŀ. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový v poledne. UpozornČní ʋ Dbejte na to, aby potraviny nebyly v troubč pŀíliš dlouho a nezkazily se. ʋ Konec již nenastavujte, pokud byl provoz zahájen. Výsledek vaŀení by již neodpovídal. Nastavení Konec doby trvání lze posunout zpčt maximálnč o 23 hodin a 59 minut. Pŀíklad na obrázku: Je 10:00 h, nastavená doba trvání je 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:00 h. 1. Nastavení druhu provozu a teploty nebo stupnč 2. Nastavte dobu trvání.

16

5. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

Na displeji je ÿas, ve kterém se spotŀebiÿ spustí.

'REDWUYiQt +RUQt_GROQtRKŒHY PV =SŤVRE\WRSHQt .RQHF *ULOVĂFLUNXODFtY]GXFKX 6WDUW PV 5\FKOpSŒHGHKŒiWt 9HONRSORåQìJULO Y\S

VWDUW

VWRS

Spotŀebiÿ je ve vyÿkávacím režimu. Když se spotŀebiÿ spustí, zobrazuje se na displeji zbývající doba. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba trvání 00m 00s. Pomocí textového políÿka „Doba trvání“ mŔžete znovu nastavit dobu trvání nebo tlaÿítkem start/stop O pokraÿovat v provozu bez doby trvání. Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬. ZmČnit a pķerušit Po spuštční již ÿas konce nelze zmčnit. Chcete-li smazat dobu trvání a konec, pŀerušte provoz tlaÿítkem start/stop O. V provozu mŔžete pokraÿovat bez doby trvání a konce.

Teplomčr peÿenč

Nastavení budíku Budík bčží soubčžnč s jinými nastaveními. Budík mŔžete nastavit kdykoli, i když je spotŀebiÿ vypnutý. Má vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku nebo nastavená doba trvání.

cs

#TeplomČr peþenČ Peÿicí sonda vám umožijuje pŀesné peÿení. Mčŀí teplotu uvnitŀ potravin. Jakmile je nastavená teplota dosažena, spotŀebiÿ se automaticky vypne.

Čneþep rČmo l peT

Nastavení Doba budíku zaÿíná vždy na hodnotč nula minut. þím vyšší je hodnota, tím včtší jsou ÿasové kroky pŀi nastavení.

Zpňsoby topení

Lze nastavit maximálnč 24 hodin.

Pokud máte v troubč zapojenou peÿicí sondu, mŔžete použít následující druhy ohŀevu.

1. Klepnčte na pole W.

Symbol svítí ÿervenč. Na displeji je doba budíku zvýraznčna bíle. 2. Otoÿným voliÿem nastavte ÿas budíku. 3. SpusŌte spotŀebiÿ klepnutím na pole W. UpozornČní: Po nčkolika sekundách se budík automaticky spustí. þas na budíku zaÿne ubíhat. Budík zŔstane zobrazen na displeji, i když je pŀístroj vypnutý. Pŀi bčžném provoz jsou nastavení tohoto provozu v popŀedí. Klepnete-li na pole W, zobrazí se na nčkolik sekund doba budíku. Jakmile ÿas uplyne, zazní signál a na displeji se objeví upozornční. Symbol již nesvítí. Tip: Vztahuje-li se nastavená doba budíku na provoz spotŀebiÿe, použijte dobu trvání. þas je viditelný v popŀedí a spotŀebiÿ se automaticky vypne. ZmČnit a pķerušit Pokud chcete zmčnit ÿas budíku, klepnčte na pole W. þas budíku je zvýraznčn bíle a mŔžete ho kdykoliv zmčnit pomocí otoÿného voliÿe. Pokud chcete zrušit budík, vynulujte ÿas budíku. Po pŀevzetí zmčny již symbol nesvítí.

Pro provoz s peÿicí sondou nejsou vhodné všechny druhy ohŀevu.

 4D horký vzduch Horní/dolní ohłev  

Horký vzduch Eco Horní/dolní ohłev Eco Gril s cirkulací vzduchu Stupeĵ pro pizzu

UpozornČní ʋ Peÿicí sonda mčŀí teplotu uvnitŀ potravin od 30 °C do 99 °C. ʋ Používejte pouze pŀiloženou peÿicí sondu. MŔžete si ji dokoupit jako náhradní díl u zákaznického servisu. ʋ Po použití peÿicí sondu vždy z trouby vyndejte. Nikdy ji neuchovávejte v troubč.

 Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! V pŀípadč použití chybného teplomčru peÿenč mŔže dojít k poškození izolace. Používejte pouze teplomčry peÿenč urÿené pro tento pŀístroj. Teplota peþicího prostoru Aby nedošlo k poškození peÿicí sondy, nenastavujte vyšší teplotu než 250 °C. Nastavená teplota v troubč musí být minimálnč o 10 °C vyšší než nastavená teplota stŀedu.

17

cs

Teplomčr peÿenč

Zapíchnutí peþicí sondy do peþeného pokrmu Než vložíte pokrm do peÿicího prostoru, zapíchnčte do nčj peÿicí sondu. Peÿicí sonda má tŀi mčŀicí body. Dbejte na to, aby byl prostŀední mčŀicí bod uvnitŀ pokrmu. Maso: U velkých kusŔ úplnč zapíchnčte peÿicí sondu seshora šikmo do masa. U nižších kusŔ ji zapíchnčte ze strany do nejsilnčjšího místa.

Nastavení teploty stķedu masa Peÿicí sonda musí být zapojena do zdíŀky vlevo v peÿicím prostoru. 1. Klepnčte na textové políÿko s požadovaným druhem

ohŀevu. Na displeji je bíle zvýraznčna navržená hodnota pro teplotu ve varném prostoru. 2. Otoÿným voliÿem nastavte teplotu ve varném prostoru. 3. Klepnčte na textové políÿko „Teplota stŀedu masa“. Na displeji je bíle zvýraznčna navržená hodnota pro teplotu stŀedu masa. 4. Otoÿným voliÿem nastavte teplotu stŀedu masa. 5. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ. þas na displeji ukazuje, jak dlouho již provoz bčží. Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat.

Na displeji je bíle zvýraznčna teplota stŀedu masa, vlevo aktuální teplota, vpravo nastavená, napŀ. „# 15|80 °C“. Linie ohŀevu se rovnčž vztahuje na teplotu stŀedu masa. UpozornČní: Pŀíslušenství zasuijte vždy pod zdíŀku pro peÿicí sondu. Ryba: Celou rybu položte hŀbetem nahoru podepŀenou rozpŔlenou bramborou na rošt. Peÿicí sondu úplnč zapíchnčte za hlavou smčrem k prostŀedním kostem. Drňbež: Celou drŔbež položte prsní stranou nahoru na rošt. Peÿicí sondu úplnč zapíchnčte do prsou na zaÿátku kŀídla od jednoho kŀídla k druhému.

Jakmile je v pokrmu dosažena teplota stŀedu masa, zazní signál. Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji se aktuální teplota stŀedu masa rovná nastavené teplotč, napŀ. „# 80|80 °C“. þasový prŔbčh je pozastaven. Tlaÿítkem on/off ¬ vypnčte spotŀebiÿ a vytáhnčte peÿicí sondu ze zdíŀky.

 Varování Nebezpeþí popálení! Varný prostor, pŀíslušenství a peÿicí sonda jsou velmi horké. Horké pŀíslušenství a peÿicí sondu vyjímejte z varného prostoru vždy pomocí utčrky. Ändern (zmČnit) Po spuštční je zvýraznčna teplota stŀedu masa. Pomocí otoÿného voliÿe lze teplotu stŀedu masa pŀímo zmčnit a uložit. Chcete-li zmčnit teplotu ve varném prostoru, klepnčte pŀedem na textové políÿko „Teplota“. Pro zmčnu druhu ohŀevu nejprve tlaÿítkem start/stopO pŀerušte provoz.

Pozor! Dejte pozor, abyste kabel peÿicí sondy nepŀiskŀípli. Aby nedošlo k poškození peÿicí sondy pŀíliš velkým žárem, musí být mezi grilovacím topným tčlesem a peÿicí sondou vzdálenost nčkolik centimetrŔ. Maso mŔže bčhem peÿení zvčtšit svŔj objem.

18

UpozornČní: Zmčníte-li druh ohŀevu, vrátí se na pŔvodní hodnotu i ostatní nastavení. Pķerušit Chcete-li postup pŀerušit, vytáhnčte peÿicí sondu ze zdíŀky a masa. Tlaÿítkem start/stop O mŔžete pokraÿovat v provozu bez peÿicí sondy.

Dčtská pojistka cs

Teploty stķedu rňzných potravin Nepoužívejte zmrazené pokrmy. Údaje v tabulce jsou orientaÿní hodnoty. Závisí na kvalitč a vlastnostech potravin. Rozsáhlé údaje o druhu ohŀevu a teplotč najdete na konci návodu k použití. a "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu" na stranč 30 Potraviny

Teplota stŀedu ve °C

DrŔbež kułe kułecí prsa kachna kachní prsa, rŗžová krŗta krŗtí prsa husa

80–85 75–80 80–85 55–60 80–85 80–85 80–90

Vepŀové maso vepłová krkovice vepłová panenka, rŗžová vepłový kotlet, rŗžový

85–90 62–70 72–80

Hovčzí maso hovčzí svíÿková nebo roastbeef, anglické hovčzí svíÿková nebo roastbeef, rŗžové hovčzí svíÿková nebo roastbeef, propeÿené

45–52 55–62 65–75

Telecí maso telecí peÿenč nebo plec, libové telecí peÿenč, šál telecí kolínko

75–80 75–80 85–90

Jehnčÿí maso jehnčÿí kýta, rŗžová jehnčÿí kýta, propeÿená jehnčÿí hłbet, rŗžový

60–65 70–80 55–60

Ryby ryba, celá rybí filé

65–70 60–65

Ostatní sekaná, všechny druhy

80–90

$DČtská pojistka Aby dčti nemohly spotŀebiÿ omylem zapnout nebo zmčnit nastavení, je vybavený dčtskou pojistkou. Ovládací panel je zablokovaný a nelze nic nastavit. Jedinč lze spotŀebiÿ vypnout tlaÿítkem on/off ¬.

ak t s i j op áks t ČD

Aktivace a deaktivace Dčtskou pojistku mŔžete aktivovat nebo deaktivovat pŀi zapnutém i vypnutém spotŀebiÿi. Pole ' stisknčte vždy po dobu cca 4 sekund. Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení. Pŀi zapnutém spotŀebiÿi svítí pole ' ÿervenč. Je-li spotŀebiÿ vypnutý, pole ' nesvítí.

19

cs

Základní nastavení

4Základní nastavení

Osvčtlení

K dispozici jsou rŔzná nastavení, abyste mohli optimálnč a jednoduše obsluhovat spotŀebiÿ. V pŀípadč potŀeby mŔžete tato nastavení zmčnit.

Dčtská pojistka

í n e v a t s a n í n d a l k áZ

Provoz po zapnutí

ZmČna základních nastavení Spotŀebiÿ musí být zapnutý. 1. Klepnčte na pole menu.

Ztlumení v noci

Objeví se výbčr druhŔ provozu.

Logo znaÿky

Na dotykových displejích se objeví nastavení.

Doba dobčhu ventilátoru

2. Klepnčte na textové políÿko „Základní nastavení“. 3. Klepnčte na textové políÿko s požadovaným

nastavením. Vybrané nastavení je zobrazeno na ÿerveném sloupci po stranč textového políÿka. Na displeji je uvedena pŀíslušná hodnota. 4. Hodnotu podle potŀeby zmčijte otoÿným voliÿem. 5. Klepnčte na textové políÿko s dalším nastavením. Na displeji se zobrazí pŀíslušná hodnota, kterou mŔžete otoÿným voliÿem zmčnit. 6. Procházejte nastavení a podle potŀeby je mčijte otoÿným voliÿem. Pro listování v nastaveních klepnčte na textové políÿko „Další nastavení“. 7. Pro potvrzení klepnčte na pole menu. Objeví se dotaz, zda mají být zmčny uloženy. 8. Klepnčte na textové políÿko „Uložit“. Na displeji se zobrazí upozornční, že nastavení byla uložena. Pķerušit Nechcete-li zmčny uložit, klepnčte na pole menua potom na textové políÿko „Neuložit“. Na displeji se zobrazí upozornční, že nastavení nebyla uložena. Pokud spotŀebiÿ nepotŀebujete, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬.

Seznam základních nastavení V závislosti na vybavení Vašeho spotŀebiÿe nemusí být nčkterá základní nastavení dostupná. Nastavení Jazyk þas Výrobní nastavení Akustický signál

Hlasitost Zvuk tlaÿítek Jas displeje Zobrazení hodin

20

Volba K dispozici další jazyky þas ve formátu 24 h Resetovat Neresetovat* Krátká doba trvání (30 s) Stłední doba trvání (1 min)* Dlouhá doba trvání (5 min) Stupnice s 5 stupni Zapnutý Vypnutý* (zvuk zŗstává płi on/off ¬) Stupnice s 5 stupni Vyp. Digitální* Analogový

Płi provozu vypnuté Płi provozu zapnuté* Jen zablokování tlaÿítek* Zablokování dvíłek a zablokování tlaÿítek Hlavní menu Zpŗsoby ohłevu* Assist Vypnutý* Zapnutý Ukazatele* Nezobrazit Doporuÿená* Minimální

Vysouvací systém

Spotłebiÿ není dovybaven* (u rámŗ a jednoduchého výsuvu) Spotłebiÿ je dovybaven (u dvojitého a trojitého výsuvu) Zapnutý Program sabat Vypnutý* * Výrobní nastavení (V závislosti na typu spotłebiÿe se výrobní nastavení mohou lišit.) --------

UpozornČní: Zmčny nastavení jazyka, zvuku tlaÿítek a jasu displeje mají okamžitý úÿinek. Všechny ostatní se aktivují až po uložení nastavení.

Výpadek elektrického proudu Vámi provedené zmčny nastavení zŔstanou zachovány i po výpadku proudu. Pŀi delším pŀerušení proudu musíte znovu provést pouze nastavení pro první uvedení do provozu. Krátké pŀerušení proudu mŔže spotŀebiÿ pŀekonat.

ZmČna þasu Pokud chcete zmčnit nastavení ÿasu, napŀ. z letního ÿasu na zimní, zmčijte základní nastavení. Spotŀebiÿ musí být zapnutý. 1. Klepnčte na pole menu.

Na displeji se objeví výbčr druhŔ provozu.

2. Klepnčte na textové políÿko „Základní nastavení“.

Na dotykových displejích se objeví nastavení.

3. Klepnčte na textové políÿko „þas“.

Na displeji se zobrazí ÿas.

4. Pomocí otoÿného voliÿe zmčijte nastavení ÿasu. 5. Pro potvrzení klepnčte na pole menu.

Objeví se dotaz, zda mají být zmčny uloženy.

6. Klepnčte na textové políÿko „Uložit“.

Na displeji se zobrazí upozornční, že nastavení byla uložena.

Program sabat cs

)Program sabat Pŀi programu sabat mŔžete nastavit dobu trvání až 74 hodin. Pokrmy v troubč zŔstanou teplé, aniž byste ji museli zapínat nebo vypínat.

t abas margorP

'ýisticí prostķedky V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ dlouho pčkný a funkÿní. Vysvčtlíme Vám, jak správnč udržovat a ÿistit spotŀebiÿ.

y k de Ĝ t s o r p í c i t s i ý

SpouštČní programu sabat

Vhodné þisticí prostķedky

Pŀed použitím programu sabat jej musíte aktivovat v základních nastaveních. a "Základní nastavení" na stranč 20

Aby rŔzné povrchy nebyly poškozeny nevhodnými ÿisticími prostŀedky, dodržujte údaje v tabulce. V závislosti na typu spotŀebiÿe nemusí mít váš spotŀebiÿ všechny povrchy.

Je-li základní nastavení pŀíslušnč upraveno, je program sabat uveden v druzích ohŀevu jako poslední. Spotŀebiÿ používá horní/dolní ohŀev. Teplotu lze nastavit v rozmezí 85 °C až 140 °C. Musí být zvolen druh provozu Druhy ohŀevu. Na dotykových displejích se objeví menu druhŔ ohŀevu. 1. Klepnčte na textové políÿko „Program sabat“. Na displeji je bíle zvýraznčna navržená hodnota pro teplotu. 2. Otoÿným voliÿem nastavte požadovanou teplotu. 3. Pŀed spuštčním klepnčte na textové políÿko „Doba trvání“. Na displeji je bíle zvýraznčna navržená hodnota pro dobu trvání. 4. Otoÿným voliÿem nastavte požadovanou dobu. UpozornČní: þas konce se vypoÿte automaticky, nelze jej však posunout. 5. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ. Na displeji se zobrazuje zbývající doba. Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat. Jakmile doba trvání programu sabat uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Na displeji je doba trvání 00m 00s. Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬vypnčte spotŀebiÿ. UpozornČní: Pokud otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe, provoz se nezastaví.

Pozor! Nebezpeþí poškození povrchu: Nepoužívejte ʋ ostré nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky, ʋ ÿisticí prostŀedky s vysokým obsahem alkoholu, ʋ tvrdé drátčnky nebo houbiÿky, ʋ vysokotlaké nebo parní ÿistiÿe, ʋ speciální prostŀedky pro ÿištční za tepla. Nové houbové utčrky pŀed použitím dŔkladnč propláchnčte. Tip: Mimoŀádnč vhodné ÿisticí a ošetŀovací prostŀedky lze zakoupit u zákaznického servisu. Ŀiāte se pokyny výrobce.

 Varování Nebezpeþí popálení! Pŀístroj se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných ÿlánkŔ ve vnitŀním prostoru. Nechte pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraijte dčtem v pŀístupu k pŀístroji. Oblast

þištční

Vnčjší plochy spotŀebiÿe þelo z ušlechtilé oceli

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Ihned odstraĵte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se mŗže vytvołit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejnč lze zakoupit speciální ošetłovací prostłedky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetłovací prostłedek naneste ve slabé vrstvč mčkkým hadrem.

Plast

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Nepoužívejte ÿisticí prostłedek na sklo nebo škrabku na sklo.

Lakované plochy

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem.

Ovládací panel

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Nepoužívejte ÿisticí prostłedek na sklo nebo škrabku na sklo.

ZmČnit a pķerušit Po spuštční již nastavení nelze zmčnit. Chcete-li pŀerušit program sabat, vypnčte spotŀebiÿ tlaÿítkem on/off ¬. Tlaÿítkem start/stop O již provoz nemŔžete zastavit.

21

cs

þisticí prostŀedky

Sklenčné tabule

Madlo dvíłek

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátčnky z ušlechtilé oceli. Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Když se na madlo dvíłek dostane prostłedek na odstraĵování vodního kamene, okamžitč ho otłete. Tyto skvrny jinak už nepŗjdou odstranit.

UpozornČní ʋ Nepatrné rozdíly barev na pŀední ÿásti spotŀebiÿe jsou zpŔsobeny rŔznými materiály, jako je sklo, plast nebo kov. ʋ Stíny na prosklených dvíŀkách, které pŔsobí jako šmouhy, jsou svčtelné odrazy osvčtlení peÿicí trouby. ʋ Smalt se vypaluje pŀi velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a na funkci to nemá žádný vliv. Hrany tenkých plechŔ se nedají úplnč smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivnčna.

Vnitŀek spotŀebiÿe Smaltované plochy

Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadrem. Płipeÿené zbytky pokrmŗ namoÿte vlhkým hadrem a mycím roztokem. Płi silném zneÿištční použijte nerezovou drátčnku nebo ÿisticí prostłedek na peÿicí trouby. Peÿicí troubu nechte po ÿištční otevłenou vyschnout. Nejlepší je používat ÿisticí funkci. a "þisticí funkce" na stranč 23

Sklenčný kryt Horký mycí roztok: osvčtlení varného Vyÿistčte hadłíkem a poté osušte mčkkým hadprostoru rem. Płi silném zneÿištční použijte ÿisticí prostłedek na peÿicí trouby. Kryt dvíłek þisticí prostłedek na ušlechtilou ocel: z ušlechtilé oceli Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte ošetłovací prostłedky na ušlechtilou ocel. Kryt dvíłek płed ÿištčním demontujte. Rámy Horký mycí roztok: Namoÿte a vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem. Výsuvný systém Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem. Neodstraĵujte mazací tuk z výsuvných lišt, pokud možno je ÿistčte v zasunutém stavu. Nemyjte v myÿce nádobí. Horký mycí roztok: Płíslušenství Namoÿte a vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem. Płi silném zneÿištční použijte drátčnku z ušlechtilé oceli. Peÿicí sonda

--------

22

Horký mycí roztok: Vyÿistčte hadłíkem nebo kartáÿkem. Nemyjte v myÿce nádobí.

Udržování spotķebiþe v þistotČ Aby se nevytvoŀily úpornč ulpívající neÿistoty, udržujte spotŀebiÿ vždy ÿistý a neÿistoty ihned odstraijujte. Tipy ʋ Peÿicí prostor ÿistčte po každém použití. Neÿistoty se nepŀipeÿou. ʋ Vždy ihned odstraijte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. ʋ Na peÿení velmi šŌavnatých koláÿŔ používejte univerzální vysoký plech. ʋ Používejte vhodnou nádobu na peÿení, napŀ. pekáÿ.

þisticí funkce cs

ýisticí funkce Pomocí ÿisticí funkce „Pyrolýza“ lze varný prostor snadno vyÿistit. Peÿicí prostor se zahŀeje na velmi vysokou teplotu. Zbytky z peÿení nebo grilování se spálí. MŔžete si vybrat ze tŀí stupijŔ ÿištční.

e c k nu f í c i t s i ý

Stupeij 1 2 3

Stupeij ÿištční mírné stłední intenzivní

Doba trvání cca 1 h 15 min cca 1 h 30 min cca 2 h

þím je zneÿištční starší a silnčjší, tím vyšší stupeij ÿištční byste mčli použít. þištční peÿicího prostoru provádčjte jednou za dva až tŀi mčsíce. V pŀípadč potŀeby ho mŔžete ÿistit i ÿastčji. Pŀi ÿištční se spotŀebuje cca 2,5–4,7 kWh. UpozornČní Pro vaši bezpeÿnost se od urÿité teploty dvíŀka spotŀebiÿe automaticky zablokují. Lze je znovu otevŀít teprve poté, co na displeji zmizí symbol zablokování Q. ʋ Osvčtlení varného prostoru bčhem ÿisticí funkce nesvítí. ʋ

 Varování

Nebezpeþí popálení! ʋ Peÿicí prostor je bčhem ÿisticí funkce velmi horký. Nikdy neotvírejte dvíŀka spotŀebiÿe ani neposouvejte zajišŌovací mechanismus rukou. Nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. ʋ Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvíŀek spotŀebiÿe. Nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. Nebezpeþí popálení!

Pķed spuštČním þisticí funkce Pŀi ÿištční mŔžete souÿasnč ÿistit pŀíslušenství, napŀ. univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení. Pŀed ÿištčním odstraijte hrubé neÿistoty. Pŀíslušenství zasuijte do výšky 2. Vyÿistčte vnitŀní stranu dvíŀek spotŀebiÿe a okrajové plochy peÿicího prostoru v oblasti dvíŀek. Tčsnční nedrhnčte. UpozornČní: Spoleÿnč dodávané smaltované pŀíslušenství mŔžete ÿistit pomocí ÿisticí funkce. Pomocí této funkce se nesmí ÿistit žádné rošty. Rošty nejsou pro ÿisticí funkci vhodné a zabarvily by se. Další pŀíslušenství, které je vhodné pro ÿisticí funkci, najdete v tabulce se zvláštním pŀíslušenstvím. a "Pŀíslušenství" na stranč 11

 Varování Nebezpeþí požáru! ʋ Volné zbytky pokrmŔ, tuk a šŌáva z peÿení se mohou bčhem ÿisticí funkce vznítit. Pŀed každým spuštčním ÿisticí funkce odstraijte z peÿicího prostoru a pŀíslušenství hrubé neÿistoty. ʋ Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy nezavčšujte na madlo dvíŀek hoŀlavé pŀedmčty, napŀ. utčrky na nádobí. Pŀední strana spotŀebiÿe musí být volná. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. Nebezpeþí požáru!

 Varování Nebezpeþí vážného poškození zdraví! Spotŀebiÿ je bčhem ÿisticí funkce velmi horký. Nepŀilnavá vrstva plechŔ a forem se zniÿí a vznikají jedovaté plyny. Nikdy neÿistčte plechy a formy s nepŀilnavou vrstvou pomocí ÿisticí funkce. þistčte tak pouze smaltované pŀíslušenství. Nastavení þisticí funkce Pŀed nastavením ÿisticí funkce dbejte na to, abyste dodrželi všechny pokyny k pŀípravč. Doba trvání je pro každý stupeij ÿištční pevnč pŀednastavená a nelze ji mčnit. 1. Klepnčte na pole menu.

Objeví se výbčr druhŔ provozu.

2. Klepnčte na textové políÿko „Pyrolýza“.

Na displeji je stupeij ÿištční zvýraznčn bíle.

3. Otoÿným voliÿem nastavte stupeij ÿištční.

þas konce se vypoÿte automaticky.

4. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ.

Na displeji se zobrazuje zbývající doba. Linie ohŀevu se u ÿisticí funkce neobjeví. þisticí funkce se spustí. V prŔbčhu ÿisticí funkce kuchyni včtrejte. Krátce po spuštční se zablokují dvíŀka spotŀebiÿe. Na displeji se objeví upozornční a symbol Q. Jakmile funkce ÿištční skonÿí, zazní signál. Na displeji je doba trvání 00m 00s. Tlaÿítkem on/off (zapnuto/ vypnuto) ¬vypnčte spotŀebiÿ. Dvíŀka spotŀebiÿe lze znovu otevŀít teprve poté, co zmizí symbol zablokování Q. Posunutí þasu konce þas konce mŔžete posunout dozadu. Pŀed spuštčním klepnčte na textové políÿko „Konec“ a otoÿným voliÿem posuijte konec na pozdčjší dobu. Po spuštční se spotŀebiÿ pŀepne do vyÿkávacího režimu. þas konce již nelze mčnit. ZmČnit a pķerušit Po spuštční již stupeij ÿištční nelze zmčnit. Chcete-li funkci ÿištční pŀerušit, vypnčte spotŀebiÿ tlaÿítkem on/off ¬. Tlaÿítkem start/stop O již provoz nemŔžete zastavit. Dvíŀka spotŀebiÿe zŔstávají zablokovaná tak dlouho, dokud na displeji nezmizí symbol zablokování Q.

23

Rámy

cs

Po skonþení þisticí funkce

2. Poté ho zasuijte do pŀedního otvoru ´ tak, aby rám

i zde doléhal ke stčnč peÿicího prostoru, a zatlaÿte ho dolŔ ž (obrázek 2).

Když peÿicí prostor vychladne, vlhkým hadrem vytŀete zbývající popel v peÿicím prostoru, v pŀíslušenství na rámech a v oblasti dvíŀek spotŀebiÿe.

1

Po ÿištční se mohou na výsuvech objevit zabarvení. Na funkci to nemá žádný vliv. Otŀete výsuvy vlhkým hadrem. Poté všechny výsuvy nčkolikrát vytáhnčte a zasuijte.

2 F

D E

G

SRámy V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ dlouho pčkný a funkÿní. Zde je popsáno, jak mŔžete vyjmout a vyÿistit rámy.

ymáR

Vysazení a zavČšení rámň

 Varování

Nebezpeþí popálení! Rámy se silnč zahŀívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rámŔ. Vždy nechte spotŀebiÿ vychladnout. Dčti se musí zdržovat v dostateÿné vzdálenosti od spotŀebiÿe. Vyjmutí rámň 1. Rám vepŀedu trochu nazdvihnčte ³ a vyháknčte › (obrázek 1). 2. Poté celý rám vytáhnčte dopŀedu a vyjmčte ho (obrázek 2).

2

1

TDvíķka spotķebiþe V pŀípadč peÿlivé údržby a ÿištční zŔstane spotŀebiÿ dlouho pčkný a funkÿní. Zde je popsáno, jak mŔžete vysadit a vyÿistit dvíŀka spotŀebiÿe.

eþ i beĜ t ops ak Ĝ í vD

Vysazení a zavČšení dvíķek spotķebiþe Dvíŀka spotŀebiÿe peÿicí trouby lze za úÿelem ÿištční a demontáže sklenčných tabulí vysadit. Závčsy dvíŀek spotŀebiÿe mají zajišŌovací páÿky. Když jsou zajišŌovací páÿky zaklopené (obrázek 1), jsou dvíŀka spotŀebiÿe zajištčná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišŌovací páÿky pro vysazení dvíŀek spotŀebiÿe vyklopené (obrázek 2), jsou závčsy zajištčné. Nemohou zaklapnout.

1

2

D E

Rámy vyÿistčte mycím prostŀedkem a houbiÿkou. Na úporné neÿistoty použijte kartáÿek. ZavČšení rámň Je tŀeba rozlišovat pravý a levý rám. Musí být možné vytáhnout výsuvné lišty smčrem dopŀedu. 1. Rám zasuijte nejprve doprostŀed do zadního

otvoru ³ tak, aby rám doléhal k zadní stčnč peÿicího prostoru, a zatlaÿte ho dozadu › (obrázek 1).

24

 Varování Nebezpeþí poranČní! ʋ Pokud nejsou závčsy zajištčné, mohou velkou silou zaklapnout. Dbejte na to, aby byly zajišŌovací páÿky vždy zaklopené, resp. pŀi vysazování dvíŀek spotŀebiÿe zcela vyklopené. ʋ Závčsy dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem otevírání a zavírání dvíŀek pohybují a mohou vás sevŀít. Nesahejte do prostoru závčsŔ. Nebezpeþí poranČní!

Dvíŀka spotŀebiÿe

cs

Vysazení dvíķek spotķebiþe

Demontáž krytu dvíķek

1. Zcela otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. 2. Odklopte obč zajišŌovací páÿky vlevo a vpravo (obrázek 1). 3. Úplnč zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe ³. Občma rukama je

Vložka z ušlechtilé oceli v krytu dvíŀek mŔže zmčnit barvu. Pro dŔkladné vyÿištční mŔžete kryt demontovat.

uchopte vlevo a vpravo ›a vytáhnčte nahoru (obrázek 2).

1I

1. Pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. 2. Zatlaÿte na kryt na levé a pravé stranč (obrázek 1). 3. Sejmčte kryt (obrázek 2).

Opatrnč zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.

2

1

E

DE

ZavČšení dvíķek spotķebiþe Dvíŀka spotŀebiÿe zavčste zpčt opaÿným postupem. 1. Pŀi zavčšování dvíŀek spotŀebiÿe dbejte na to, abyste oba závčsy zasunuli do otvorŔ rovnč (obrázek 1).

Pŀiložte oba závčsy dole k vnčjší tabuli a použijte ji jako vodicí plochu. Dejte pozor, abyste závčsy zasunuli do správného otvoru. Musí být možné je zasunout zlehka a bez odporu. Pokud ucítíte odpor, zkontrolujte, zda jsou závčsy zasunuté do správného otvoru.

UpozornČní: Vyÿistčte vložku z ušlechtilé oceli v krytu ÿisticím prostŀedkem na ušlechtilou ocel. Zbývající ÿásti krytu dvíŀek vyÿistčte mycím roztokem a mčkkým hadrem. 4. Znovu pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. Nasaāte kryt a pŀitlaÿte ho, až slyšitelnč zaskoÿí (obrázek ).1

5. Zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.

Demontáž a montáž sklenČných tabulí 2. Zcela otevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. Znovu zaklopte obč zajišŌovací páÿky (obrázek 2).

2I

KvŔli lepšímu ÿištční mŔžete sklenčné tabule ve dvíŀkách peÿicí trouby demontovat. Demontáž ze spotķebiþe 1. Pootevŀete dvíŀka spotŀebiÿe. 2. Zatlaÿte na kryt na levé a pravé stranč (obrázek 1). 3. Sejmčte kryt (obrázek 2).

1

2

3. Zavŀete dvíŀka.

4. Povolte a vyjmčte šrouby vlevo a vpravo na dvíŀkách spotŀebiÿe (obrázek ).

25

Dvíŀka spotŀebiÿe

cs

5. Než dvíŀka zase zavŀete, vložte mezi nč nčkolikrát pŀeloženou utčrku (obrázek ).

Vytáhnčte nahoru pŀední tabuli a madlem dolŔ ji položte na rovnou plochu.

6. Oba držáky na prostŀední tabuli zatlaÿte nahoru, neodstraijujte je (obrázek ). Jednou rukou

pŀidržujte tabuli. Tabuli vyjmčte.3. Pŀední tabuli nasaāte dole do držákŔ (obrázek ). 4. Zavŀete pŀední tabuli natolik, aby byly oba horní háky proti otvoru (obrázek ).

5. Pŀitlaÿte pŀední tabuli dole tak, aby slyšitelnč zaskoÿila (obrázek ). 6. Dvíŀka spotŀebiÿe znovu pootevŀete a odstraijte

utčrku.

7. Znovu našroubujte oba šrouby vlevo a vpravo. 8. Nasaāte kryt a pŀitlaÿte ho, až slyšitelnč zaskoÿí (obrázek ).

Vyÿistčte skla ÿisticím prostŀedkem na sklo a mčkkým hadrem.

 Varování Nebezpeþí úrazu! ʋ Poškrábané sklo dvíŀek spotŀebiÿe mŔže prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky. ʋ Závčsy dvíŀek spotŀebiÿe se bčhem otevírání a zavírání dvíŀek pohybují a mohou vás sevŀít. Nesahejte do prostoru závčsŔ. Nebezpeþí poranČní!

Montáž na spotķebiþ Pŀi montáži vnitŀní tabule dbejte na to, aby šipka vpravo nahoŀe na tabuli souhlasila se šipkou na plechu. 1. Prostŀední tabuli nasaāte do držáku (obrázek 1)

a nahoŀe ji pŀitisknčte.

2. Oba držáky zatlaÿte dolŔ (obrázek 2).

1

26

2

9. Zavŀete dvíŀka spotŀebiÿe.

Pozor! Peÿicí prostor používejte znovu teprve tehdy, když jsou tabule ŀádnč namontované.

Porucha, co je nutno udčlat?

Porucha, co je nutno udČlat? Jestliže se vyskytne porucha, ÿasto se jedná jen o maliÿkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

? t a l Čdu on t un e j oc , ahcuroP

Závada Spotłebiÿ nefunguje. Na displeji je „Sprache Deutsch“.

Možná pŀíÿina Vadná pojistka. Výpadek elektrického proudu Výpadek elektrického proudu

cs

Samostatné odstraīování závad Technické závady na spotŀebiÿi mŔžete ÿasto lehce odstranit sami. Pokud se pokrm optimálnč nepodaŀí, najdete na konci návodu k použití mnoho tipŔ a pokynŔ k nápravč. a "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu" na stranč 30 Odstranční/pokyny Zkontrolujte pojistku v pojistkové skłíĵce. Zkontrolujte, zda funguje kuchyĵské svčtlo nebo jiné kuchyĵské spotłebiÿe. Znovu nastavte jazyk a ÿas.

Je-li spotłebiÿ vypnutý, ÿas se neobjeví.

Základní nastavení zmčnčno. Zmčĵte základní nastavení ukazatele hodin.

Dvíłka spotłebiÿe nejde otevłít.

Dvíłka spotłebiÿe jsou zablokována dčtskou pojistkou.

Dvíłka spotłebiÿe nelze otevłít, na displeji svítí symbol Q. Spotłebiÿ se neohłeje, na displeji svítí symbol P.

Dvíłka spotłebiÿe jsou zablokována ÿisticí funkcí.

Otoÿný voliÿ vypadl z uložení na ovládacím panelu.

Otoÿný voliÿ byl omylem uvol- Otoÿný voliÿ je odnímatelný Jednoduše vložte otoÿný voliÿ do jeho uložení a nčn. płitlaÿte ho, až zaklapne a mŗže se otáÿet obvyklým zpŗsobem.

Otoÿný voliÿ se otáÿí obtížnč.

Neÿistoty pod otoÿným voliÿem.

V základních nastaveních je aktivován płedvádčcí režim.

Deaktivujte dčtskou pojistku stisknutím pole ' po dobu cca 4 sekund. Zablokování lze vypnout v základních nastaveních. Poÿkejte, až se varný prostor ochladí a zmizí symbol Q. Odpojte spotłebiÿ krátce od sítč (vypnčte pojistku v pojistkové skłíĵce) a následnč do 3 minut deaktivujte v základních nastaveních płedvádčcí režim.

Otoÿný voliÿ je odnímatelný Uvolnčte otoÿný voliÿ tím, že ho jednoduše vytáhnete z uložení. Nebo płitlaÿte okraj otoÿného voliÿe, takže se vyklopí a lze ho snadno uchopit. Otoÿný voliÿ a jeho uložení ve spotłebiÿi opatrnč vyÿistčte mycím roztokem a hadrem. Osušte mčkkým hadłíkem. Nepoužívejte ostré nebo brusné prostłedky. Nenamáÿejte je ani nepoužívejte ÿisticí prostłedky na nádobí. Nevyjímejte otoÿný voliÿ płíliš ÿasto, aby jeho uložení zŗstalo stabilní.

--------

 Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpeÿné. Opravy spotŀebiÿe a výmčnu poškozených pŀívodních vedení smí provádčt výhradnč technik zákaznického servisu vyškolený naší spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ vadný, vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Zavolejte servis. Chybová hlášení na displeji Objeví-li se na displeji chybové hlášení s písmenem „D“ nebo „E“, napŀ. D0111 nebo E0111, spotŀebiÿ vypnčte a znovu zapnčte tlaÿítkem on/off ¬. Pokud se jednalo o jednorázovou závadu, identifikace zmizí. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, kontaktujte servis a uveāte pŀitom pŀesnou podobu chybového hlášení.

Maximální doba provozu Pokud na spotŀebiÿi nezmčníte nastavení nčkolik hodin, spotŀebiÿ automaticky pŀestane ohŀívat. Zabrání se tak neúmyslnému trvalému provozu. Kdy je dosaženo maximální doby provozu, záleží na aktuálních nastaveních druhu provozu. Maximální doba provozu dosažena Na displeji se objeví upozornční, že je dosaženo maximální doby provozu. Pro pokraÿování provozu klepnčte na libovolné pole nebo otoÿte otoÿným voliÿem. Pokud spotŀebiÿ nepotŀebujete, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬. Tip: Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotŀebiÿe, napŀ. pŀi dlouhé dobč peÿení, nastavte dobu trvání. Spotŀebiÿ bude hŀát, dokud neuplyne nastavená doba trvání.

27

Zákaznický servis

cs

VýmČna žárovky na horní stČnČ peþicí trouby Když žárovka v troubč pŀestane svítit, je nutné ji vymčnit. Tepelnč odolné halogenové žárovky 230 V, 40 W obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Halogenovou žárovku uchopte pomocí suchého hadru. Prodlouží se tak doba životnosti žárovky. Používejte pouze tyto žárovky.

 Varování Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! Pŀi výmčnč žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Pŀed výmčnou vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Varování Nebezpeþí popálení! Pŀístroj se silnč zahŀívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných ÿlánkŔ ve vnitŀním prostoru. Nechte pŀístroj pokaždé vychladnout. Zabraijte dčtem v pŀístupu k pŀístroji. 1. Abyste zabránili poškození, položte do studené

trouby utčrku.

2. Vyšroubujte sklenčný kryt smčrem doleva (obrázek 1). 3. Vytáhnčte žárovku – nešroubujte (obrázek 2).

Nasaāte novou žárovku, dbejte pŀitom na polohu kolíkŔ. Žárovku pevnč zatlaÿte.

1

2

Zákaznický servis Potŀebuje-li váš spotŀebiÿ opravu, obraŌte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné ŀešení, aby nedocházelo ke zbyteÿným výjezdŔm servisního personálu.

s i v r e s ý k c i n z a k áZ

ýíslo výrobku a výrobní þíslo Pŀi telefonátu uveāte úplné ÿíselné oznaÿení výrobku (E-Nr.) a výrobní ÿíslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Výrobní štítek s pŀíslušnými ÿísly najdete po otevŀení dvíŀek spotŀebiÿe.

(1U

)'

=1U

7\SH

Abyste je v pŀípadč potŀeby nemuseli dlouho hledat, mŔžete si údaje svého spotŀebiÿe a telefonní ÿíslo servisu poznamenat zde. þ. výrobku (ENr.)

Výr. ÿ. (FD-Nr.)

Zákaznický servis 2 Mčjte na pamčti, že návštčva servisního personálu není v pŀípadč chybné obsluhy bezplatná ani bčhem záruÿní doby. Kontaktní údaje všech zemí najdete v pŀiloženém seznamu zákaznických servisŔ. Objednávka opravy a poradenství pķi poruchách CZ 251.095.5464. Znovu našroubujte sklenčný kryt. 5. Vyjmčte utčrku a zapnčte pojistku.

SklenČný kryt Když je sklenčný kryt halogenové žárovky poškozený, musí se vymčnit. Nový sklenčný kryt obdržíte u zákaznického servisu. Uveāte ÿíslo „E“ a ÿíslo „FD“ spotŀebiÿe.

28

DŔvčŀujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteŀí mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotŀebiÿ.

Pokrmy

3Pokrmy Pomocí druhu provozu „Assist“ mŔžete pŀipravovat nejrŔznčjší pokrmy. Spotŀebiÿ za vás provede optimální nastavení.

ymr koP

UpozornČní k nastavením ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Výsledek peÿení závisí na kvalitč potravin a velikosti a druhu nádoby. Pro optimální výsledek peÿení používejte pouze potraviny v bezvadném stavu a maso s teplotou z chladniÿky. U zmrazených pokrmŔ používejte pouze potraviny pŀímo z mrazáku. U nčkterých pokrmŔ se zobrazí navržená teplota, doba trvání a navržený druh ohŀevu. Teplotu a dobu trvání mŔžete zmčnit podle svých potŀeb. U ostatních pokrmŔ se zobrazí výzva k zadání hmotnosti. Vždy zadejte celkovou hmotnost, kromč pŀípadŔ, kdy se na spotŀebiÿi zobrazí jiná výzva. Spotŀebiÿ za vás provede nastavení ÿasu a teploty. Nastavení hmotnosti mimo urÿené hmotnostní rozmezí není možné. U peÿených pokrmŔ, u kterých za vás provede volbu teploty spotŀebiÿ, mŔže být uložená teplota až 300 °C. Dbejte proto na to, abyste použili dostateÿnč tepelnč odolnou nádobu. Zobrazí se vám pokyny, napŀ. k nádobč, výšce zasunutí nebo pŀidání tekutiny u masa. Nčkteré pokrmy je bčhem peÿení nutné napŀ. obrátit nebo zamíchat. To se vám zobrazí krátce po spuštční na displeji. Ve správný okamžik vás pak upozorní akustický signál. Informace o vhodné nádobč a tipy a triky pro pŀípravu najdete na konci návodu k použití. a "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu" na stranč 30

Peþicí sonda U nčkterých pokrmŔ mŔžete rovnčž použít peÿicí sondu. Když peÿicí sondu zasunete do spotŀebiÿe, zobrazí se vhodné pokrmy. Teplotu ve varném prostoru a teplotu stŀedu masa mŔžete mčnit. a "Teplomčr peÿenč" na stranč 17

Snímaþ peþení Spotŀebiÿ je vybaven snímaÿem peÿení. Ten se automaticky aktivuje, jakmile s menu zvolíte pŀíslušné peÿivo. Kontrolu pŀevezme spotŀebiÿ. Spotŀebiÿ se vypne, jakmile je peÿivo hotové. Zazní signál. Doba trvání odpovídá pŀibližnč receptuŀe peÿiva a nezobrazuje se. Nepoužívejte silikonové peÿicí formy nebo pŀíslušenství s obsahem silikonu. Snímaÿ peÿení by se poškodil. Pokud je na displeji zobrazen text „Snímaÿ peÿení aktivní“, nesmíte otevŀít dvíŀka spotŀebiÿe. Nastavení by byla smazána. Spotŀebiÿ vám potom nabídne nastavení, které musíte sami kontrolovat.

cs

Nastavení pokrmu pomocí funkce Assist Procházejte úrovnčmi a sledujte, jaké pokrmy máte ve funkci Assist k dispozici a zda musíte pro pokrm zadat hmotnost. Potraviny k tomuto úÿelu pŀedem zvažte. Pokrmy jsou sestaveny podle jednotné struktury: ʋ Kategorie ʋ Pokrm ʋ Úprava Pro listování v jednotlivých úrovních používejte otoÿný voliÿ. 1. Klepnčte na pole menu.

Objeví se výbčr druhŔ provozu.

2. Klepnčte na textové políÿko „Assist“.

Objeví se kategorie.

3. Klepnčte na požadovanou kategorii.

Objeví se pokrmy pŀíslušné kategorie.

4. Klepnčte na požadovaný pokrm.

Objeví se jednotlivé úpravy.

5. Klepnčte na požadovanou úpravu.

Na displeji se objeví pŀíslušná nastavení. U mnoha úprav pokrmŔ mŔžete nastavení pŀizpŔsobit podle potŀeby. U nčkterých pokrmŔ musíte místo toho nastavit hmotnost. 6. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ. Na displeji se zobrazuje zbývající doba. Spotŀebiÿ zaÿne ohŀívat. Jakmile doba trvání uplyne, zazní signál. Spotŀebiÿ pŀestane ohŀívat. Když je spotŀebiÿ hotov, vypnčte jej tlaÿítkem on/off ¬. Dokonþování Po uplynutí doby trvání mŔžete nčkteré pokrmy dokonÿit, nejste-li s výsledkem tepelné úpravy ještč spokojeni. Na displeji se objeví dotaz, zda chcete provést dokonÿení. Chcete-li provést dokonÿení, klepnčte na textové políÿko „Dokonÿení“. Je navržena doba trvání, kterou mŔžete zmčnit. Tlaÿítkem start/stop O spusŌte spotŀebiÿ. UpozornČní: Dokonÿování mŔžete provádčt libovolnč ÿasto. Pokud jste s výsledkem peÿení spokojeni, klepnčte na textové políÿko „Ukonÿit“. Tlaÿítkem on/off (zapnuto/vypnuto) ¬vypnčte spotŀebiÿ. Posunutí þasu konce U nčkterých pokrmŔ mŔžete posunout zpčt ÿas konce. Pŀed spuštčním klepnčte na textové políÿko „Konec“ a otoÿným voliÿem posuijte konec na pozdčjší dobu. Po spuštční se spotŀebiÿ pŀepne do vyÿkávacího režimu. þas konce již nelze mčnit. ZmČnit a pķerušit Po spuštční již nastavení nelze zmčnit. Chcete-li postup pŀerušit, vypnčte spotŀebiÿ tlaÿítkem on/off ¬. Tlaÿítkem start/stop O již provoz nemŔžete zastavit.

29

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

-Otestovali jsme pro vás v našem kuchyīském studiu Zde naleznete výbčr pokrmŔ a pro nč vhodná nastavení. Ukážeme vám, který druh ohŀevu a jaká teplota jsou nejvhodnčjší pro váš pokrm. Dozvíte se, které pŀíslušenství máte použít a do jaké výšky je tŀeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a pŀípravč pokrmŔ.

u i du t s méksĖyhcuk mešan v sáv orp ems j i l avo t se tO

UpozornČní: Pŀi peÿení potravin mŔže v troubč vznikat vodní pára. Váš spotŀebiÿ je velmi energeticky úsporný a pŀi provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základč vysokých rozdílŔ mezi teplotou uvnitŀ spotŀebiÿe a vnčjšími ÿástmi spotŀebiÿe se mŔže na dvíŀkách, ovládacím panelu a pŀedních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je podmínčný fyzikálnč. Tvorbu kondenzátoru lze snížit pŀedehŀátím nebo opatrným otevŀením dvíŀek.

Nepoužívejte silikonové formy Pro dosažení optimálního výsledku peÿení doporuÿujeme tmavé kovové formy na peÿení. Pozor! Nepoužívejte silikonové peÿicí formy nebo pŀíslušenství ÿi fólie s obsahem silikonu. Snímaÿ peÿení by se mohl poškodit. I když se snímaÿ peÿení nepoužívá, mŔže být poškozen.

Koláþe a drobné peþivo Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro peÿení koláÿŔ a drobného peÿiva. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ.

Peÿení na tŀech úrovních: plech na peÿení: výška 5 univerzální vysoký plech: výška 3 plech na peÿení: výška 1

ʋ

Peÿení na ÿtyŀech úrovních: 4 rošty s papírem na peÿení první rošt: výška 5 druhý rošt: výška 3 tŀetí rošt: výška 2 ÿtvrtý rošt: výška 1

ʋ

Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopŀíÿnč nad sebe. Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuijte až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe. U šŌavnatých koláÿŔ používejte univerzální vysoký plech, aby v pŀípadč pŀeteÿení šŌávy nedošlo k zneÿištční peÿicího prostoru. Formy na peþení Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení. Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuijte formu do výšky 1. Papír na peþení Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení.

Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta.

Doporuþené hodnoty nastavení

Používejte pouze originální pŀíslušenství pro váš spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor a druhy provozu.

V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné koláÿe a drobné peÿivo. Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu.

Výšky zasunutí Používejte uvedené výšky zasunutí. Peþení na jedné úrovni Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí: ʋ vysoké peÿivo: výška 2 ʋ nízké peÿivo: výška 3 Peþení na více úrovních Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. Peÿení na dvou úrovních: ʋ univerzální vysoký plech: výška 3 plech na peÿení: výška 1 ʋ formy na roštu první rošt: výška 3 druhý rošt: výška 1

30

UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení. Koláÿe nebo drobné peÿivo by byly hotové jen zvenku, ale uvnitŀ by byly nedopeÿené. Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tom pŀípadč je to uvedeno v tabulce. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobného peÿiva v tabulce. Další informace najdete v ÿásti Tipy pro koláÿe a drobné peÿivo na konci tabulky s nastavením.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie.

cs

Použité druhy ohŀevu: 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev ʋ stupeij pro pizzu ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Koláÿe ve formč Tłený koláÿ, jednoduchý Tłený koláÿ, jednoduchý, 2 úrovnč Tłený koláÿ, jemný

včncová/truhlíková forma včncová/truhlíková forma včncová/truhlíková forma

2 3+1 2

 

150-170 140-160 150-170

50-70 50-70 60-80

Ovocný koláÿ z tłeného tčsta, jemný Dortový korpus z tłeného tčsta Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z kłehkého tčsta Švýcarský koláÿ Francouzský koláÿ (tarte) Kynutá bábovka kynuté koláÿe Piškotový korpus, 2 vejce

bábovková forma dortová forma rozevírací forma Ø 26 cm

2 3 2

 

160-180 160-180 170-190

40-60 20-30 60-80

plech na pizzu koláÿová forma, bílý plech bábovková forma rozevírací forma Ø 28 cm dortová forma

3 3 2 2 3

  

220-240 190-210 150-170 160-170 150-170*

35-45 30-45 50-70 20-30 20-30

Piškotový dort, 3 vejce Piškotový dort, 6 vajec

rozevírací forma Ø 26 cm rozevírací forma Ø 28 cm

2 2

 

160-170* 150-170*

25-35 30-50

Koláÿe na plechu Tłený koláÿ s horní vrstvou Tłený koláÿ, 2 úrovnč

plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3 1+3

 

160-180 140-160

20-40 30-50

Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou, 2 úrovnč

plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3 1+3

 

170-190 160-170

20-30 35-45

Kłehké tčsto se šŎavnatou horní vrstvou Švýcarský koláÿ Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou, 2 úrovnč Kynutý koláÿ se šŎavnatou horní vrstvou Kynutý koláÿ se šŎavnatou horní vrstvou, 2 úrovnč Kynutá vánoÿka, kynutý včnec Piškotová roláda Štola z 500 g mouky

univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3 3 3 1+3

  

160-180 200-210 160-180 150-170

55-65 40-50 15-20 20-30

univerzální vysoký plech plech na peÿení + univerzální vysoký plech

3 1+3

 

180-200 150-170

30-40 45-60

plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení

2 3 2

 

160-170 180-200* 150-170

25-35 8-15 45-60

Sladký závin Závin, zmrazený

univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech

2 3

 

190-210 200-220

55-65 35-45

Drobné peÿivo Koláÿky

plech na peÿení

3150*

25-35

plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech plech na muffiny plechy na muffiny

3 1+3 5+3+1 3 3+1

  

150* 150* 140* 170-190 160-180*

25-35 30-40 35-55 15-20 15-40

Koláÿky Koláÿky, 2 úrovnč Koláÿky, 3 úrovnč Muffiny Muffiny, 2 úrovnč * Płedehłát

31

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Drobné kynuté peÿivo Drobné kynuté peÿivo, 2 úrovnč Peÿivo z listového tčsta

plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plech na peÿení

3 1+3 3

 

160-180 150-170 170-190*

Doba trvání v min 25-35 25-40 20-35

Peÿivo z listového tčsta 2 úrovnč Peÿivo z listového tčsta 3 úrovnč Peÿivo z listového tčsta nízké, 4 úrovnč Peÿivo z odpalovaného tčsta Peÿivo z odpalovaného tčsta, 2 úrovnč

plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech 4 rošty plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech

1+3 5+3+1 5+3+2+1 3 1+3

  

170-190* 170-190* 180-200* 200-220 190-210

20-45 20-45 20-35 30-40 35-45

Plundrové peÿivo

plech na peÿení

3160-180

20-30

Cukroví Stłíkané peÿivo Stłíkané peÿivo

plech na peÿení plech na peÿení

3 3

 

140-150* 140-150*

25-40 25-40

Stłíkané peÿivo, 2 úrovnč Stłíkané peÿivo, 3 úrovnč Cukroví Cukroví, 2 úrovnč Cukroví, 3 úrovnč Pčnové cukroví Pčnové cukroví, 2 úrovnč

plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech

1+3 5+3+1 3 1+3 5+3+1 3 1+3

   

140-150* 130-140* 140-160 140-160 140-160 80-90* 80-90*

30-40 35-55 15-30 15-30 15-30 120-150 120-180

Makrónky Makrónky, 2 úrovnč Makrónky, 3 úrovnč * Płedehłát

plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech

3 1+3 5+3+1

 

90-110 90-110 90-110

20-40 25-45 30-45

Tipy pro koláþe a drobné peþivo Chcete zjistit, zda je koláÿ propeÿený. Píchnčte špejlí špejlí do koláÿe v místč, kde je nejvyšší. Pokud se na ni tčsto nepłilepí, je koláÿ hotový. Koláÿ „spadne“. Płíštč použijte ménč tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení. Dodržujte uvedené płísady a pokyny pro płípravu uvedené v receptu. Koláÿ vybčhl uprostłed hodnč do Vymažte jen dno rozevírací formy. Po upeÿení koláÿ opatrnč uvolnčte nožem. výšky a na okrajích je nižší. ŠŎáva z ovoce płetéká. Drobné peÿivo se płi peÿení lepí k sobč. Koláÿ je płíliš suchý. Koláÿ je celkovč płíliš svčtlý. Koláÿ je nahołe płíliš svčtlý, ale zespoda płíliš tmavý. Koláÿ je nahołe płíliš tmavý, ale zespoda płíliš svčtlý. Koláÿ v kulaté nebo v truhlíkové formč je vzadu płíliš tmavý. Koláÿ je celkovč płíliš tmavý. Peÿivo hnčdne nerovnomčrnč.

32

Płíštč použijte univerzální vysoký plech. Kousky peÿiva by od sebe mčly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvčtšit svŗj objem a opéci se ze všech stran. Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkraŎte dobu peÿení. Pokud jste zvolili správnou výšku zasunutí a správné płíslušenství, v płípadč potłeby zvyšte teplotu nebo prodlužte dobu peÿení. Płíštč ho zasuĵte o jednu úroveĵ výš. Płíštč ho zasuĵte o jednu úroveĵ níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení. Formu na peÿení nestavte až k zadní stčnč, nýbrž doprostłed płíslušenství. Płíštč zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu peÿení. Zvolte o nčco nižší teplotu. I płeÿnívající papír na peÿení mŗže mít vliv na cirkulaci vzduchu. Vždy ustłihnčte správnou velikost papíru na peÿení. Dbejte na to, aby forma na peÿení nestála płímo płed otvory v zadní stčnč trouby. Płi peÿení drobného peÿiva by jednotlivé kousky mčly mít stejnou velikost a tloušŎku.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Pekli jste na více úrovních. Peÿivo na horním plechu je tmavší než na spodním. Koláÿ vypadá dobłe, ale uvnitł je nedopeÿený. Koláÿ nelze vyklopit.

cs

Płi peÿení na více úrovních používejte vždy 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. Peÿte o nčco déle na nižší teplotu a v płípadč potłeby płidejte ménč tekutiny. U koláÿŗ se šŎavnatou horní vrstvou nejprve płedpeÿte korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhankou a pak płidejte horní vrstvu. Nechte koláÿ po upeÿení ještč 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ho ani poté nelze vyklopit, opatrnč ho na okraji uvolnčte nožem. Znovu formu obraŎte a nčkolikrát na ni položte studený mokrý hadr. Płíštč formu vymažte tukem a vysypejte strouhankou.

Chléb a housky

Zmrazené potraviny

Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro peÿení chleba a housek. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ.

Nepoužívejte silnč namražené zmrazené potraviny. Odstraijte z pokrmu led.

Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta. Používejte pouze originální pŀíslušenství pro váš spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor a druhy provozu. Výšky zasunutí Používejte uvedené výšky zasunutí. Peþení na jedné úrovni Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí: ʋ vysoké peÿivo: výška 2 ʋ nízké peÿivo: výška 3 Peþení na dvou úrovních Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. ʋ univerzální vysoký plech: výška 3 plech na peÿení: výška 1 ʋ formy na roštu první rošt: výška 3 druhý rošt: výška 1 Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopŀíÿnč nad sebe. Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuijte až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe. Formy na peþení Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení. Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuijte formu do výšky 1. Papír na peþení Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení.

Zmrazené potraviny mohou být pŀedpeÿené nerovnomčrnč. Zhnčdnutí po upeÿení pak bude také nerovnomčrné. Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné chleby a housky. Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení. Chléb a housky by byly hotové jen zvenku, ale uvnitŀ by byly nedopeÿené. Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tom pŀípadč je to uvedeno v tabulce. Nčkteré pokrmy se povedou nejlépe, když je peÿete v nčkolika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce. Hodnoty nastavení pro tčsto na chléb platí jak pro tčsto na plechu na peÿení, tak také pro tčsto v truhlíkové formč. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobného peÿiva v tabulce. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Pozor! Do horké trouby nikdy nelijte vodu a nestavte nádoby s vodu na dno trouby. Stŀídáním teplot by se mohl poškodit smalt.

33

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Použité druhy ohŀevu: 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev

ʋ

ʋ

Pokrm

ʋ ʋ

 gril s cirkulací vzduchu Velkoplošný gril stupeij pro pizzu

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

2180-200*

-

25-40

Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg

univerzální vysoký plech nebo truhlíková forma truhlíková forma

2Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg Celozrnný chléb, 1 kg Chlebová placka

univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech

2 2 3

 

220* 180 200-210* 200-210* 250-270

-

10 20-30 40-50 40-50 20-25

3180-200

-

10-15

3 1+3

 

170-190* 150-170*

-

15-20 20-30

3 3

 

180-200 180-200

-

20-30 20-30

3180-200

-

10-15

3 3

 

180-200 170-190

-

20-25 30-35

3 3 5

 

190-210 230-250 -

3

10-15 10-15 4-6

Chléb Bílý chléb, 750 g

Housky Housky nebo bagety k rozpékání, płedpe- univerzální vysoký plech ÿené Housky, sladké, ÿerstvé plech na peÿení Housky, sladké, ÿerstvé, 2 úrovnč plech na peÿení + univerzální vysoký plech Housky, ÿerstvé plech na peÿení Bageta, płedpeÿená, chlazená univerzální vysoký plech Housky, zmrazené Housky nebo bagety k rozpékání, płedpe- univerzální vysoký plech ÿené Louhované peÿivo, syrové polotovary univerzální vysoký plech Croissanty, syrové polotovary univerzální vysoký plech Toasty Zapeÿené toasty, 4 ks Zapeÿené toasty, 12 ks Opeÿené toasty (bez płedehłátí) * Płedehłát

rošt rošt rošt

Pizza, quiche a pikantní koláþe Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro peÿení pizzy, quiche a pikantních koláÿŔ. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ. Ŀiāte se také pokyny v ÿásti týkající se kynutí tčsta. Používejte pouze originální pŀíslušenství pro váš spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor a druhy provozu. Výšky zasunutí Používejte uvedené výšky zasunutí. Peþení na jedné úrovni Pro peÿení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí: ʋ vysoké peÿivo: výška 2 ʋ nízké peÿivo: výška 3

34

Peþení na více úrovních Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. Peÿení na dvou úrovních: ʋ univerzální vysoký plech: výška 3 plech na peÿení: výška 1 ʋ formy na roštu první rošt: výška 3 druhý rošt: výška 1 Peÿení na ÿtyŀech úrovních: 4 rošty s papírem na peÿení první rošt: výška 5 druhý rošt: výška 3 tŀetí rošt: výška 2 ÿtvrtý rošt: výška 1

ʋ

Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopŀíÿnč nad sebe.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuijte až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe. Na pizzu s bohatou oblohou používejte univerzální vysoký plech. Formy na peþení Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení. Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem a sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení a peÿivo nezhnčdne rovnomčrnč. Pokud chcete péct v tčchto formách a použít horní/dolní ohŀev, zasuijte formu do výšky 1. Papír na peþení Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení. Zmrazené potraviny Nepoužívejte silnč namražené zmrazené potraviny. Odstraijte z pokrmu led. Zmrazené potraviny mohou být pŀedpeÿené nerovnomčrnč. Zhnčdnutí po upeÿení pak bude také nerovnomčrné.

Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení. Pokrm by byl hotový jen zvenku, ale uvnitŀ by byl nedopeÿený. Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. U nčkterých pokrmŔ je pŀedehŀátí nutné, v tom pŀípadč je to uvedeno v tabulce. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobného peÿiva v tabulce. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Použité druhy ohŀevu: ʋ 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev ʋ stupeij pro pizzu

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Pizza Pizza, ÿerstvá Pizza, ÿerstvá Pizza, ÿerstvá, 2 úrovnč Pizza, ÿerstvá, tenké tčsto Pizza, chlazená

plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plech na pizzu rošt

3 3 1+3 2 3

  

200-220 200-220 180-200 220-230 190-210

25-35 25-35 35-45 20-30 10-15

Pizza, zmrazená Pizza s tenkým tčstem 1 ks Pizza s tenkým tčstem 2 ks Pizza se silným tčstem 1 ks Pizza se silným tčstem 2 ks pizza-bagetka Mini pizzy Mini pizzy, Ø 7 cm, 4 úrovnč

rošt univerzální vysoký plech + rošt rošt univerzální vysoký plech + rošt rošt univerzální vysoký plech 4 rošty

3 3+1 3 3+1 3 3 5+3+2+1

   

190-210 190-210 180-200 190-210 200-220 180-200 180-200*

15-20 20-25 20-25 20-30 15-20 15-20 20-30

rozevírací forma Ø 28 cm koláÿová forma, bílý plech univerzální vysoký plech zapékací forma univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech

2 3 3 2 3 2

   

170-190 190-210 260-280* 170-190 180-190 180-200

65-75 35-45 10-15 50-70 30-45 35-45

Pikantní koláÿe a quiche Pikantní koláÿe ve formč Quiche Alsaský koláÿ Pirohy Empanada Burek * Płedehłát

cs

35

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Nákyp a suflé Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro peÿení nákypu a suflé. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ. Používejte pouze originální pŀíslušenství pro váš spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor a druhy provozu. Výšky zasunutí Vždy používejte uvedené výšky zasunutí. MŔžete péct na jedné úrovni ve formách nebo s univerzálním vysokým plechem. ʋ Formy na roštu: výška 2 ʋ Univerzální vysoký plech: výška 3 Suflé mŔžete péct také ve vodní lázni v univerzálním vysokém plechu. Univerzální vysoký plech zasuijte do výšky 2. Pokud pŀipravujete pokrmy souÿasnč, mŔžete ušetŀit až 45 procent energie. Formy postavte do trouby vedle sebe. Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Univerzální vysoký plech Univerzální vysoký plech zasuijte opatrnč až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe.

Nádoba Na nákypy a zapékané pokrmy používejte široké mčlké nádoby. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více ÿasu a budou na horní stranč tmavší. Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné nákypy a suflé. Teplota a doba peÿení závisí na množství a receptu. Propeÿení nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce nákypu. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. UpozornČní: Dobu peÿení nelze zkrátit vyšší teplotou. Nákyp nebo suflé by byly hotové jenom na povrchu, uvnitŀ by ale byly syrové. Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobných pokrmŔ v tabulce. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Použité druhy ohŀevu: ʋ 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev ʋ stupeij pro pizzu

Nákypy a suflé

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Nákyp, pikantní, vałené płísady Nákyp, sladký Lasagne, ÿerstvé, 1 kg Lasagne, mražené, 400 g Zapékané brambory, syrové płísady, vysoké 4 cm Zapékané brambory, syrové płísady, vysoké 4 cm, 2 úrovnč Suflé Suflé

zapékací forma zapékací forma zapékací forma rošt zapékací forma

2 2 2 2 2

  

200-220 170-190 160-180 190-210 160-190

Doba trvání v min 30-50 40-60 50-60 30-35 50-70

zapékací forma

3+1150-170

60-80

zapékací forma formiÿky na 1 porci

2 3

 

170-190 190-210

35-45 25-30

Drňbež Váš spotŀebiÿ je vybavený rŔznými druhy ohŀevu pro peÿení drŔbeže. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro nčkteré pokrmy. Peþení na roštu Peÿení na roštu je obzvláštč vhodné pro velkou drŔbež nebo více kusŔ souÿasnč. Zasuijte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství" na stranč 11

36

Podle velikosti a druhu drŔbeže nalijte do univerzálního vysokého plechu až A l vody. Zachytí se odkapávající tuk. Z tohoto výpeku mŔžete pŀipravit omáÿku. Navíc vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane ÿistší. Peþení v nádobČ Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby. Nejvhodnčjší jsou sklenčné nádoby. Horkou sklenčnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč. DrŔbež se peÿe pomaluji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu peÿení. Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení. Nepķiklopená nádoba Pro peÿení drŔbeže používejte nejlépe hlubokou formu na peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech. Pķiklopená nádoba Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor podstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka správnou velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte na rošt. Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven velmi horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby horká pára unikala smčrem od vašeho tčla. I v pŀiklopeném pekáÿi lze drŔbež upéct dokŀupava. Použijte pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší teplotu. Grilování Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená. Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe. Zasuijte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk. Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství" na stranč 11 UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt, ale do výšky 2. Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte pŀímo na rošt. Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z nčj šŌáva a bude suché. UpozornČní ʋ Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování. ʋ Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ.

cs

Peþicí sonda Peÿicí sonda umožijuje pŀesné peÿení. Pŀeÿtčte si dŔležité pokyny k použití peÿicí sondy v pŀíslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení peÿicí sondy, možné druhy ohŀevu a další informace. a "Teplomčr peÿenč" na stranč 17 Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro drŔbež. Teplota a doba peÿení závisí na množství, vlastnostech a teplotč potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. Hodnoty nastavení platí pro vložení drŔbeže bez nádivky pŀipravené k peÿení s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. V tabulce najdete údaje pro drŔbež s navrženou hmotností. Pokud chcete péct drŔbež s včtší hmotností, v každém pŀípadč použijte nižší teplotu. V pŀípadč více kusŔ se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte podle hmotnosti nejtčžšího kusu. Jednotlivé kusy by mčly být pŀibližnč stejnč velké. Všeobecnč platí: þím je drŔbež včtší, tím nižší teplota a delší doba peÿení. DrŔbež po uplynutí cca A až = uvedené doby obraŌte. UpozornČní: Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení. Tipy ʋ U kachny nebo husy propíchnčte kŔži pod kŀídly. Tak mŔže vytékat tuk. ʋ U kachních prsou naŀíznčte kŔži. Kachní prsa neobracejte. ʋ Pokud budete drŔbež obracet, peÿte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kŔží dolŔ. ʋ DrŔbež bude obzvláštč do kŀupava opeÿená, pokud ji ke konci peÿení potŀete máslem, slanou vodou nebo pomeranÿovou šŌávou. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Použité druhy ohŀevu: horní/dolní ohŀev ʋ gril s cirkulací vzduchu ʋ Velkoplošný gril ʋ stupeij pro pizzu ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

Kuŀe Kułe, 1 kg Plátky kułecích prsou, po 150 g (grilování)

rošt rošt

2 4200-220 -

3*

60-70 15-20

rošt

3220-230

-

30-35

Malé ÿásti kułete, po 250 g * Płedehłát

37

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Kułecí kousky, nugetky, zmrazené Brojler, 1,5 kg

univerzální vysoký plech rošt

3 2

 

190-210 200-220

-

Doba trvání v min 20-25 70-90

Kachna a husa Kachna, 2 kg

rošt

1180-200

-

90-110

Kachní prsa, po 300 g Husa, 3 kg Husí stehna, po 350 g

rošt rošt rošt

3 2 2

 

230-250 160-180 210-230

-

17-20 120-150 40-50

KrŔta Mladá krŗta, 2,5 kg

rošt

2180-200

-

70-90

nádoba uzavłená rošt

2 2

 

240-260 180-200

-

80-100 80-100

Krŗtí prsa, bez kosti, 1 kg Krŗtí horní stehno, s kostí, 1 kg * Płedehłát

Maso Váš spotŀebiÿ je vybavený ÿetnými druhy ohŀevu pro peÿení masa. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ. Peþení a dušení Libové maso potŀete podle chuti tukem nebo ho obložte plátky slaniny. KŔži kŀížem naŀíznčte. Pokud budete peÿeni obracet, peÿte ji nejprve kŔží dolŔ. Když je peÿenč hotová, mčla by se nechat ještč 10 minut odpoÿívat ve vypnuté, zavŀené troubč. ŠŌáva se tak lépe rozloží. Pŀípadnč peÿeni zabalte do alobalu. Doporuÿená doba na odpoÿinutí není zapoÿítaná v uvedené dobč peÿení. Peþení na roštu Pŀi peÿení na roštu bude maso ze všech stran obzvláštč kŀupavé. Do univerzálního vysokého plechu nalijte podle velikosti a druhu masa až A l vody. Zachytí se odkapávající tuk a šŌáva z peÿenč. Z tohoto výpeku mŔžete pŀipravit omáÿku. Navíc vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane ÿistší. Zasuijte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství" na stranč 11 Peþení a dušení v nádobČ Peÿení a dušení v nádobč je komfortnčjší. Peÿeni lze v nádobč snadnčji z trouby vyndat a omáÿku mŔžete uvaŀit pŀímo v nádobč. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádoba do trouby vejde. Nejvhodnčjší jsou sklenčné nádoby. Horkou sklenčnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout. 38

K libovému masu pŀidejte trochu tekutiny. Ve sklenčné nádobč by mčlo být dno pokryté do výšky cca A cm. Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby a na tom, zda použijete pokliÿku. Pokud peÿete maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekáÿi, je potŀeba o nčco více tekutiny než ve sklenčné nádobč. Tekutina v nádobč se pŀi peÿení vypaŀuje. V pŀípadč potŀeby opatrnč pŀilijte tekutinu. Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč. Maso se peÿe pomaleji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu peÿení. Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení. Nepķiklopená nádoba Pro peÿení masa používejte nejlépe hlubokou formu na peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech. Pķiklopená nádoba Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor podstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka správnou velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte na rošt. Vzdálenost mezi masem a pokliÿkou by mčla být minimálnč 3 cm. Maso mŔže zvčtšit svŔj objem. Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven velmi horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby horká pára unikala smčrem od vašeho tčla. Pŀed dušením maso podle potŀeby pŀedem opeÿte. Aby pŀi dušení vznikla omáÿka, pŀidejte vodu, víno, ocet a podobnč. Dno nádoby by mčlo být pokryté do výšky 1–2 cm. Tekutina v nádobč se pŀi peÿení vypaŀuje. V pŀípadč potŀeby opatrnč pŀilijte tekutinu. I v pŀiklopeném pekáÿi lze maso upéct dokŀupava. Použijte pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší teplotu.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Grilování Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená. Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe. Zasuijte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Zachytí se odkapávající tuk. Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství" na stranč 11 UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt, ale do výšky 2. Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte pŀímo na rošt. Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z nčj šŌáva a bude suché. UpozornČní ʋ Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování. ʋ Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ. Peþicí sonda Peÿicí sonda umožijuje pŀesné peÿení. Pŀeÿtčte si dŔležité pokyny k použití peÿicí sondy v pŀíslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení peÿicí sondy, možné druhy ohŀevu a další informace. a "Teplomčr peÿenč" na stranč 17

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Vepŀové maso Vepłová peÿenč bez kŗže, napł. krkovice, nádoba otevłená 1,5 kg

cs

Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro ÿetné masové pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na množství, vlastnostech a teplotč potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. Hodnoty nastavení platí pro vložení masa s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. V tabulce najdete údaje pro kusy peÿenč s navrženou hmotností. Pokud chcete péct kus masa s včtší hmotností, v každém pŀípadč použijte nižší teplotu. V pŀípadč více kusŔ se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte podle hmotnosti nejtčžšího kusu. Jednotlivé kusy by mčly být pŀibližnč stejnč velké. Všeobecnč platí: þím je peÿenč včtší, tím nižší teplota a delší doba peÿení. Peÿeni a grilovaný pokrm po uplynutí cca A až = uvedené doby obraŌte. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobných pokrmŔ. Další informace najdete v ÿásti Tipy pro peÿení, dušení a grilování na konci tabulky s nastavením. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Použité druhy ohŀevu: ʋ horní/dolní ohŀev ʋ gril s cirkulací vzduchu ʋ Velkoplošný gril Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

2180-190

-

110-130

Vepłová peÿenč s kŗží, napł. plec, 2 kg Vepłová peÿenč, 1,5 kg Vepłová panenka, 400 g Uzené kotlety s kostí, 1 kg (płidat trochu vody)

rošt nádoba otevłená rošt nádoba uzavłená

2 2 3 2

  

190-200 220-230 220-230 210-230

-

130-140 70-80 20-25 70-90

Vepłové steaky, silné 2 cm

rošt

5-

2

16-20

Vepłové medailonky, silné 3 cm

rošt

5-

3*

8-12

2 2

 

210-220 200-220

-

40-50 130-160

2 5 4220-230 -

3 3

60-70 15-20 25-30

Hovčzí maso Hovčzí svíÿková, stłednč propeÿená, 1 kg rošt Dušená hovčzí peÿenč, 1,5 kg nádoba uzavłená Roastbeef, stłednč propeÿený, 1,5 kg rošt Steak, silný 3 cm, stłednč propeÿený rošt Burger, vysoký 3–4 cm rošt * Płedehłát ** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech.

39

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

Telecí maso Telecí peÿenč, 1,5 kg Telecí nožiÿka, 1,5 kg

nádoba otevłená nádoba otevłená

2 2

 

160-170 200-210

-

100-120 100-120

nádoba otevłená

2170-190

-

50-80

rošt

2180-190

-

40-50

rošt

5-

3

12-16

rošt

4-

3

10-15

2170-180

-

60-70

Jehnčÿí maso Jehnčÿí kýta bez kosti, stłednč propeÿená Jehnčÿí hłbet s kostí (odstraĵte šlachy, podélnč odłíznčte od kosti, neobracejte) Jehnčÿí kotlety** Klobásy Grilovací párek

Pokrmy z masa Sekaná, 1 kg nádoba otevłená * Płedehłát ** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech. Tipy pro peþení, dušení a grilování Varný prostor je silnč zneÿištčný.

Peÿte pokrm v płiklopeném pekáÿi nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhnete płi peÿení optimálních výsledkŗ. Grilovací plech si mŗžete dokoupit jako zvláštní płíslušenství.

Peÿenč je płíliš tmavá a kŗrka místy spálená a/nebo je peÿenč vysušená.

Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu. Płíštč zvolte nižší teplotu a v płípadč potłeby zkraŎte dobu peÿení.

Kŗrka je płíliš slabá. Peÿenč vypadá dobłe, ale omáÿka je spálená.

Zvyšte teplotu nebo po skonÿení doby peÿení krátce zapnčte gril. Płíštč použijte menší nádobu na peÿení a v płípadč potłeby płidejte více tekutiny.

Peÿenč vypadá dobłe, ale omáÿka je płíliš svčtlá a vodová. Maso se płi dušení płipaluje.

Płíštč použijte včtší nádobu na peÿení a v płípadč potłeby płidejte ménč tekutiny.

Grilovaný pokrm je vysušený.

Pokliÿka se musí hodit na nádobu na peÿení a musí být dobłe płiklopená. Snižte teplotu a v płípadč potłeby płilévejte bčhem dušení ještč tekutinu. Maso osolte až po grilování. Sŗl vytahuje z masa vodu. Płi obracení do grilovaného pokrmu nepíchejte. Používejte kleštč na grilování.

Ryby Váš spotŀebiÿ je vybavený rŔznými druhy ohŀevu pro peÿení ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmŔ. Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu vložte do trouby v poloze na bŀiše, hŀbetní ploutví nahoru. Aby dobŀe držela, vložte do otvoru v bŀiše rozŀíznutý brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku. Jestli je ryba už upeÿená, poznáte podle toho, že lze snadno uvolnit hŀbetní ploutev. Peþení a grilování na roštu Zasuijte univerzální vysoký plech s vloženým roštem do uvedené výšky zasunutí. Dbejte na to, aby byl rošt správnč posazený na univerzálním vysokém plechu. a "Pŀíslušenství" na stranč 11

40

UpozornČní: V pŀípadč grilování velmi tuÿných kouskŔ nezasouvejte univerzální vysoký plech pŀímo pod rošt, ale do výšky 2. Podle velikosti a druhu ryby nalijte do univerzálního vysokého plechu až A l vody. Odkapávající tekutina se zachytí. Vznikne ménč kouŀe a trouba zŔstane ÿistší. Bčhem grilování nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená. Nikdy negrilujte s otevŀenými dvíŀky spotŀebiÿe. Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou tloušŌkou a hmotností. Tak se opeÿou rovnomčrnč a zŔstanou hezky šŌavnaté. Grilované kousky položte pŀímo na rošt. Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud rybu propíchnete vidliÿkou, vyteÿe z ní šŌáva a bude suchá.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu UpozornČní ʋ Grilovací topné tčleso se stále zapíná a vypíná, to je normální. Jak ÿasto k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování. ʋ Pŀi grilování mŔže vznikat kouŀ. Peþení a dušení v nádobČ Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v peÿicí troubč. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby. Nejvhodnčjší jsou sklenčné nádoby. Horkou sklenčnou nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout. Lesklé pekáÿe z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen ÿásteÿnč. Ryba se peÿe pomaleji a ménč zhnčdne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu peÿení. Ŀiāte se pokyny výrobce nádoby na peÿení. Nepķiklopená nádoba Pro peÿení celé ryby používejte nejlépe hlubokou formu na peÿení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech. Pķiklopená nádoba Pŀi peÿení v pŀiklopené nádobč zŔstane peÿicí prostor podstatnč ÿistší. Dbejte na to, aby mčla pokliÿka správnou velikost a dobŀe pŀiléhala. Nádobu postavte na rošt. Pro dušení dejte do nádoby dvč až tŀi lžíce tekutiny a trochu citronové šŌávy nebo octa. Pŀi odklopení pokliÿky po peÿení mŔže proudit ven velmi horká pára. Nazdvihnčte pokliÿku vzadu, aby horká pára unikala smčrem od vašeho tčla. I v pŀiklopeném pekáÿi lze rybu upéct dokŀupava. Použijte pekáÿ se sklenčnou pokliÿkou a nastavte vyšší teplotu.

cs

Peþicí sonda Peÿicí sonda umožijuje pŀesné peÿení. Pŀeÿtčte si dŔležité pokyny k použití peÿicí sondy v pŀíslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení peÿicí sondy, možné druhy ohŀevu a další informace. a "Teplomčr peÿenč" na stranč 17 Doporuþené hodnoty nastavení V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro pokrmy z ryb. Teplota a doba peÿení závisí na množství, vlastnostech a teplotč potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. Hodnoty nastavení platí pro vložení ryby s teplotou z lednice do studené trouby. Ušetŀíte tak až 20 procent energie. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. V tabulce najdete údaje pro ryby s navrženou hmotností. Pokud chcete péct rybu s včtší hmotností, v každém pŀípadč použijte nižší teplotu. V pŀípadč více ryb se pŀi urÿování doby peÿení ŀiāte podle hmotnosti nejtčžší ryby. Jednotlivé ryby by mčly být pŀibližnč stejnč velké. Všeobecnč platí: þím je ryba včtší, tím nižší teplota a delší doba peÿení. Rybu, která není v poloze na bŀiše, po uplynutí cca A až = uvedené doby obraŌte. UpozornČní: Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte až 20 procent energie. Použité druhy ohŀevu: ʋ horní/dolní ohŀev ʋ gril s cirkulací vzduchu ʋ Velkoplošný gril

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

Ryby Ryba, grilovaná, celá 300 g, napł. pstruh Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, napł. losos

rošt rošt

2 2

 

170-190 170-190

-

20-30 30-40

Rybí filé Rybí filé, płírodní, grilované

rošt

4-

1*

15-25

Rybí podkovy Rybí podkova, silná 3 cm**

rošt

4-

3

10-20

2 2 3

 

210-230 200-220 200-220

-

20-30 45-60 20-30

Ryba, zmrazená Rybí filé, płírodní nádoba uzavłená Rybí filé, zapeÿené rošt Rybí prsty (prŗbčžnč obracejte) univerzální vysoký plech * Płedehłát ** Pod nčj zasuĵte do výšky 2 univerzální vysoký plech.

41

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

cs

Zelenina a pķílohy Zde najdete údaje k pŀípravč grilované zeleniny, brambor a zmrazených výrobkŔ z brambor. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte energii. Výšky zasunutí Používejte uvedené výšky zasunutí. Peþení na jedné úrovni Ŀiāte se údaji v tabulce.

Doporuþené hodnoty nastavení

Peþení na dvou úrovních Používejte 4D horký vzduch. Souÿasnč vložené plechy nemusí být hotové ve stejnou dobu. ʋ Univerzální vysoký plech: výška 3 ʋ Plech na peÿení: výška 1 Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Pokrm

Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuijte až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe. Papír na peþení Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení. V tabulce najdete optimální druh ohŀevu pro rŔzné pokrmy. Teplota a doba peÿení závisí na množství a vlastnostech potravin. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Pŀi pŀedehŀátí se uvedené doby peÿení zkrátí o nčkolik minut. Pokud chcete péct podle vlastního receptu, ŀiāte se podle podobných pokrmŔ v tabulce. Použité druhy ohŀevu: 4D horký vzduch ʋ Velkoplošný gril ʋ stupeij pro pizzu ʋ

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Stupeij grilování

Doba trvání v min

Grilovaná zelenina

univerzální vysoký plech

5-

3

10-15

Brambory Peÿené brambory, rozpŗlené

univerzální vysoký plech

3160-180

-

45-60

Výrobky z brambor, zmrazené Bramborové placky (rösti) Bramborové taštiÿky, plnčné Krokety Hranolky

univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech univerzální vysoký plech

3 3 3 3

  

200-220 190-210 200-220 190-210

-

25-35 20-30 25-35 25-35

plech na peÿení + univerzální vysoký plech

1+3190-210

-

30-40

Zeleninové pokrmy

Hranolky, 2 úrovnč

Jogurt V tomto spotŀebiÿi si mŔžete sami vyrobit jogurt. Pķíprava jogurtu Vyjmčte z trouby pŀíslušenství a rámy. Peÿicí prostor musí být prázdný. 1. Na varné desce zahŀejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na

90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, staÿí ho zahŀát na 40 °C.

2. Pŀimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z lednice). 3. Naplijte do šálkŔ nebo malých skleniÿek a zakryjte

potravinovou fólií.

4. Šálky nebo skleniÿky postavte na dno trouby

a proveāte nastavení podle tabulky.

5. Když je jogurt hotový, nechte ho vychladnout

v lednici.

Použitý druh ohŀevu: 4D horký vzduch

ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Jogurt

formiÿky na 1 porci

Dno varného prostoru

42

Druh ohŀevu 

Teplota ve °C 40-45

Doba trvání v hodinách 7-8

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Úspora energie s druhy ohķevu eco S energeticky úspornými druhy ohŀevu horký vzduch eco a horní/dolní ohŀev eco mŔžete pŀi peÿení pokrmŔ ušetŀit energii. Pokrmy vkládejte do studené, prázdné trouby. Jen tak dosáhnete optimalizované spotŀeby energie. Bčhem peÿení nechte dvíŀka spotŀebiÿe zavŀená. Pŀíslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku peÿení a ušetŀíte energii. Používejte pouze originální pŀíslušenství pro váš spotŀebiÿ. Je optimálnč uzpŔsobené pro peÿicí prostor a druhy provozu. Pķíslušenství Dbejte na to, abyste vždy použili správné pŀíslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správnč. Rošt Rošt zasuijte otevŀenou stranou smčrem k dvíŀkŔm spotŀebiÿe a zakŀivením dolŔ. Univerzální vysoký plech nebo plech na peþení Univerzální vysoký plech nebo plech na peÿení zasuijte až nadoraz zkosením ke dvíŀkŔm spotŀebiÿe. Formy na peþení a nádoby Nejvhodnčjší jsou tmavé kovové formy na peÿení. Lze s nimi ušetŀit až 35 procent energie.

cs

Nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo. Vhodnčjší jsou nádoby ze smaltu, tepelnč odolného skla nebo hliníku litého pod tlakem s povrchovou úpravou, které neodrážejí teplo. Pŀi použití bílých plechových forem, keramických forem nebo sklenčných forem se prodlužuje doba peÿení a koláÿe nezhnčdnou rovnomčrnč. Papír na peþení Používejte pouze papír na peÿení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustŀihnčte správnou velikost papíru na peÿení. Doporuþené hodnoty nastavení Zde najdete údaje pro peÿení rŔzných pokrmŔ pomocí. Teplota a doba peÿení závisí na vlastnostech a množství tčsta. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Nejdŀíve vyzkoušejte nižší hodnoty. Pŀi nižší teplotč dosáhnete rovnomčrnčjšího zhnčdnutí. V pŀípadč potŀeby pŀíštč nastavte vyšší hodnotu. UpozornČní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu peÿení. Koláÿe nebo peÿivo by byly hotové jen zvenku, ale uvnitŀ by byly nedopeÿené. Použité druhy ohŀevu: ʋ horký vzduch Eco ʋ horní/dolní ohŀev Eco

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Koláÿe ve formč Tłený koláÿ ve formč Dortový korpus z tłeného tčsta Piškotový korpus, 2 vejce

včncová/truhlíková forma dortová forma dortová forma

2 2 2

 

140-160 150-170 150-170

60-80 20-30 20-30

Piškotový dort, 3 vejce Piškotový dort, 6 vajec Kynutá bábovka

rozevírací forma Ø 26 cm rozevírací forma Ø 28 cm bábovková forma

2 2 2

 

160-170 150-160 150-170

25-40 50-60 50-70

Tłený koláÿ se suchou horní vrstvou Kłehké tčsto se suchou horní vrstvou Piškotová roláda Kynutá vánoÿka, kynutý včnec Kynutý koláÿ se suchou horní vrstvou

plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení

3 3 3 3 3

  

150-170 170-180 180-190 160-170 160-180

25-40 25-35 15-20 25-35 15-20

Drobné peÿivo Muffiny Koláÿky Koláÿky, 2 úrovnč Peÿivo z listového tčsta Peÿivo z odpalovaného tčsta Cukroví

plech na muffiny plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení

2 3 1+3 3 3 3

   

160-180 150-160 150-160 170-190 200-220 140-160

15-25 25-35 30-40 20-35 35-45 15-30

Stłíkané peÿivo Drobné kynuté peÿivo

plech na peÿení plech na peÿení

3 3

 

140-150 160-180

25-35 25-35

Koláÿe na plechu

43

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Chléb a housky Žitno-pšeniÿný chléb, 1,5 kg Chlebová placka Housky, sladké, ÿerstvé

truhlíková forma univerzální vysoký plech plech na peÿení

2 3 3

 

200-210 250-275 170-190

35-45 15-20 15-20

Housky, ÿerstvé

plech na peÿení

3180-200

20-30

nádoba otevłená

2180-190

120-140

nádoba uzavłená nádoba otevłená

2 2

 

200-220 170-180

140-160 110-130

nádoba uzavłená nádoba uzavłená nádoba uzavłená

2 2 2

 

190-210 190-210 190-210

25-35 45-55 15-25

Maso Vepłová peÿenč bez kŗže, napł. krkovice, 1,5 kg Dušená hovčzí peÿenč, 1,5 kg Telecí peÿenč, 1,5 kg Ryby Ryba, dušená, celá 300 g, napł. pstruh Ryba, dušená, celá 1,5 kg, napł. losos Rybí filé, płírodní, dušené

Akrylamid v potravinách Akrylamid vzniká pŀedevším pŀi zahŀátí pŀipravovaných obilných a bramborových produktŔ na vysoké teploty,

jako napŀ. smažených brambŔrkŔ, hranolkŔ, toastŔ, housek, chleba nebo jemného peÿiva (sušenky, perník, Spekulatius).

Tipy pro pŀípravu pokrmŔ bez akrylamidu Všeobecnč

Používejte co nejkratší doby peÿení. Opékejte pokrmy dozlatova, ne płíliš dotmava. Velký, hustý pokrm obsahuje ménč akrylamidu. Pomocí horního/dolního ohłevu max. 200 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C. ʋ ʋ ʋ

Peÿení Cukroví

Pomocí horního/dolního ohłevu max. 190 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C. Vejce nebo vajeÿný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.

Hranolky peÿené v troubč

Rozmístit na plechu rovnomčrnč a v jedné vrstvč. Péct minimálnč 400 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené.

Mírný ohķev Mírný ohŀev je pomalé peÿení pŀi nízké teplotč. Nazývá se proto také nízkoteplotní peÿení. Mírný ohŀev je ideální pro všechny jemné kousky (napŀ. kŀehké ÿásti hovčzího, telecího, vepŀového, jehnčÿího a drŔbeže), které mají být upeÿené dorŔžova nebo domčkka. Maso zŔstane hezky šŌavnaté, kŀehké a mčkké. Výhoda: Máte dost ÿasu na plánování menu, protože maso pŀipravené pomocí mírného ohŀevu lze bez problémŔ udržovat teplé. Bčhem peÿení nemusíte maso obracet. Dvíŀka spotŀebiÿe nechte zavŀená, aby bylo zachováno stejnomčrné klima v troubč. Používejte pouze ÿerstvé a hygienicky nezávadné maso bez kostí. Peÿlivč odstraijte šlachy a tuÿné okraje. Tuk zanechává pŀi mírném ohŀevu silnou pŀíchuŌ. MŔžete také použít okoŀenčné nebo naložené maso. Nepoužívejte rozmrazené maso.

44

Po upeÿení pomocí mírného ohŀevu mŔžete maso hned nakrájet. Není potŀeba ho nechat uležet. Díky speciální metodč peÿení je maso rŔžové, ale není syrové nebo málo upeÿené. UpozornČní: U mírného ohŀevu nelze použít odložený start s nastaveným ÿasem konce. Nádoba Používejte mčlké nádoby, napŀ. porcelánový nebo sklenčný servírovací podnos. Nádobu dejte do trouby pŀedehŀát. Nepŀiklopenou nádobu postavte vždy na rošt ve výšce 2. Další informace najdete v ÿásti Tipy pro mírný ohŀev na konci tabulky s nastavením. Váš spotŀebiÿ je vybavený druhem ohŀevu mírný ohŀev. Tento druh provozu spouštčjte jen tehdy, když je trouba úplnč vychladlá. Nechte peÿicí prostor s nádobou cca 15 minut dŔkladnč prohŀát.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu Maso zprudka a dostateÿnč dlouho opeÿte ze všech stran na varné zónč pŀi vysoké teplotč, i na koncích. Okamžitč ho položte na pŀedehŀátou nádobu. Nádobu s masem vložte zpčt do trouby a peÿte pomocí mírného ohŀevu.

cs

Doporuþené hodnoty nastavení Teplota mírného ohŀevu a doba peÿení závisí na velikosti, tloušŌce a kvalitč masa. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Použitý druh ohŀevu: mírný ohŀev

ʋ

Pokrm

Nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Doba opeÿe- Teplota ve ní v min °C

Doba trvání v min

DrŔbež Kachní prsa, 400 g Plátky kułecích prsou, po 200 g Krŗtí prsa, bez kosti, 1 kg

nádoba otevłená nádoba otevłená nádoba otevłená

2 2 2

 

6-8 5-7 8-10

80* 90* 90*

60-120 60-90 150-210

Vepŀové maso Vepłová peÿenč, silná 5–6 cm, 1,5 kg nádoba otevłená Vepłová panenka, celá nádoba otevłená Vepłové medailonky, silné 4 cm nádoba otevłená

2 2 2

 

8-10 6-8 5-7

80* 80* 80*

180-210 60-120 90-120

nádoba otevłená

28-10

80*

180-240

nádoba otevłená nádoba otevłená nádoba otevłená

2 2 2

 

4-6 6-8 5-7

80* 80* 80*

180-240 210-270 30-60

nádoba otevłená nádoba otevłená nádoba otevłená nádoba otevłená

2 2 2 2

  

8-10 8-10 5-7 5-7

80* 80* 80* 80*

180-240 210-240 120-150 30-45

2 2

 

5-7 6-8

80* 80*

120-180 150-210

Hovčzí maso Hovčzí peÿenč (špiÿka), silná 6–7 cm, 1,5 kg Hovčzí svíÿková, celá, 1 kg Roastbeef, silný 5–6 cm Hovčzí medailonky / rumpsteak, silné 4 cm Telecí maso Telecí peÿenč, silná 4–5 cm, 1,5 kg Telecí peÿenč, silná 10–15 cm, 1,5 kg Telecí panenka, celá, 800 g Telecí medailonky, silné 4 cm

Jehnčÿí maso Jehnčÿí hłbet, vykoštčný, po 200 g nádoba otevłená Jehnčÿí kýta bez kosti, stłednč prope- nádoba otevłená ÿená, 1 kg svázaná * Płedehłát Tipy pro mírný ohķev

Peÿení kachních prsou pomocí mírStudená kachní prsa vložte do pánve a opeÿte nejprve stranu s kŗží. Po mírném ohłevu 3 až 5 minut grilujte ného ohłevu. do kłupava. Maso upeÿené pomocí mírného Aby upeÿené maso tak rychle nevychladlo, ohłejte talíłe a podávejte hodnč horké omáÿky. ohłevu není tak horké jako normálnč upeÿené maso.

Sušení Pomocí 4D horkého vzduchu mŔžete skvčle sušit. Pŀi tomto zpŔsobu konzervace se díky zbavení vody koncentrují aromatické látky. Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu a bylinky a dŔkladnč je umyjte. Na rošt položte peÿicí nebo pergamenový papír. Nechte ovoce ŀádnč okapat a osušte ho.

Nakrájejte ho na stejnč velké kousky nebo tenké plátky. Neoloupané ovoce položte na mísu rozŀíznutou stranou nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roštu nepŀekrývaly. Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte. Blanšírovanou zeleninu nechte ŀádnč okapat a pak ji rovnomčrnč rozprostŀete na rošt.

45

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Bylinky sušte se stonky. Rozprostŀete bylinky rovnomčrnč a mírnč navršené na rošt. Pro sušení používejte následující výšky zasunutí: 1 rošt: výška 3 ʋ 2 rošty: výška 3+1 ʋ

ŠŌavnaté ovoce a šŌavnatou zeleninu nčkolikrát obraŌte. Ihned po usušení sejmčte z papíru. Doporuþené hodnoty nastavení

zralosti a tloušŌce sušených potravin. þím déle necháte potraviny sušit, tím budou lépe konzervované. þím tenÿí kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené a zŔstanou aromatiÿtčjší. Proto jsou zde uvedená rozpčtí nastavení. Pokud chcete sušit další potraviny, ŀiāte se podle podobných potravin v tabulce. Použitý druh ohŀevu: 4D horký vzduch

ʋ

V tabulce najdete nastavení pro sušení rŔzných potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti, Zelenina, ovoce a bylinky

Pŀíslušenství

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v hodinách

Jádrové ovoce (plátky jablek, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g) Peckovité ovoce (švestky) Kołenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšírovaná Houby na plátky

1–2 rošty 1–2 rošty 1–2 rošty 1–2 rošty

  

80 80 80 60

5-9 8-10 5-8 6-9

Bylinky, oÿištčné

1–2 rošty60

2-6

Zavaķování Ve spotŀebiÿi mŔžete zavaŀovat ovoce a zeleninu.

 Varování Nebezpeþí poranČní! Pŀi nesprávném zavaŀení mohou zavaŀovací sklenice prasknout. Ŀiāte se pokyny pro zavaŀování. Sklenice Používejte pouze ÿisté a nepoškozené zavaŀovací sklenice. Používejte pouze tepelnč odolné, ÿisté a nepoškozené gumiÿky. Spony a pružiny pŀedem zkontrolujte. Pŀi zavaŀování používejte pouze sklenice stejné velikosti a s obsahem stejných potravin. V troubč mŔžete souÿasnč zavaŀovat obsah maximálnč šesti zavaŀovacích sklenic o objemu A, 1 nebo 1A l. Nepoužívejte včtší ani vyšší sklenice. Víÿka by mohla prasknout. Zavaŀovací sklenice se nesmí pŀi zavaŀování v troubč dotýkat. Pķíprava ovoce a zeleniny Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. DŔkladnč je omyjte. Ovoce, resp. zeleninu podle druhu oloupejte, zbavte pecek a nakrájejte a naplijte do zavaŀovacích sklenic cca 2 cm pod okraj. Ovoce Ovoce v zavaŀovacích sklenicích zalijte horkým cukrovým roztokem (cca 400 ml na litrovou sklenici), ze kterého jste sebrali pčnu. Na 1 litr vody: ʋ cca 250 g cukru u sladkého ovoce ʋ cca 500 g cukru u kyselého ovoce Zelenina Zeleninu v zavaŀovacích sklenicích zalijte horkou svaŀenou vodou.

46

Okraje sklenic otŀete, musí být ÿisté. Na každou sklenici položte mokrou gumiÿku a víÿko. Sklenice uzavŀete sponami. Postavte sklenice do univerzálního vysokého plechu tak, aby se nedotýkaly. Do univerálního vysokého plechu nalijte 500 ml horké vody (80 °C). Proveāte nastavení podle údajŔ v tabulce. Konec zavaķování Ovoce Po urÿité dobč zaÿnou v krátkých intervalech stoupat vzhŔru bublinky. Jakmile to ve všech sklenicích zaÿne bublat, vypnčte spotŀebiÿ. Sklenice nechte v troubč uvedenou dobu dojít, teprve pak je z trouby vyjmčte. Zelenina Po urÿité dobč zaÿnou v krátkých intervalech stoupat vzhŔru bublinky. Jakmile to ve všech zavaŀovacích sklenicích probublává, snižte teplotu na 120 °C a nechte sklenice v zavŀené troubč dále probublávat, jak je uvedeno v tabulce. Po uplynutí této doby spotŀebiÿ vypnčte a využijte ještč nčkolik minut zbytkové teplo, jak je uvedeno v tabulce. Po zavaŀení vyjmčte sklenice z trouby a postavte je na ÿistou utčrku. Horké sklenice nestavte na studený nebo mokrý podklad, mohly by prasknout. Zavaŀovací sklenice pŀikryjte, aby byly chránčné pŀed prŔvanem. Spony odstraijte až po vychladnutí sklenic. Doporuþené hodnoty nastavení þasy uvedené v tabulce nastavení jsou orientaÿní hodnoty pro zavaŀování ovoce a zeleniny. MŔže na nč mít vliv pokojová teplota, poÿet sklenic, množství, teplota a kvalita obsahu sklenic. Údaje se vztahují na jednolitrové oblé sklenice. Dŀíve než peÿicí troubu pŀepnete, pŀíp. vypnete, ujistčte se, že to ve sklenicích ŀádnč probublává. Probublávání zaÿne cca po 30–60 minutách.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

cs

Použitý druh ohŀevu: ʋ 4D horký vzduch Zavaŀování

Nádoba

Druh ohŀevu 

Teplota ve °C 160-170 120 -

Doba trvání v min

1litrové zavałovací sklenice

Výška zasunutí 1

Zelenina, napł. mrkev

Zelenina, napł. okurky

1litrové zavałovací sklenice

1Peckovité ovoce, napł. tłešnč, švestky

1litrové zavałovací sklenice

1Jádrové ovoce, napł. jablka, jahody 1litrové zavałovací sklenice

1160-170 160-170 160-170 -

do probublávání: 30-40 dojít: 30 do probublávání: 30-40 dojít: 35 do probublávání: 30-40 dojít: 25

Kynutí tČsta Ve spotŀebiÿi mŔžete nechat vykynout tčsto rychleji než pŀi pokojové teplotč. Použijte druh ohŀevu horní/dolní ohŀev. Tento druh provozu spouštčjte jen tehdy, když je trouba úplnč vychladlá. Nechte tčsto vykynout vždy dvakrát. Ŀiāte se údaji v tabulkách s nastavením pro 1. a 2. kynutí (kynutí tčsta a kynutí peÿiva). Kynutí tČsta Proveāte nastavení podle údajŔ v tabulce a nechte spotŀebiÿ rozehŀát. Postavte mísu s tčstem na rošt. Bčhem kynutí neotevírejte dvíŀka spotŀebiÿe, protože by unikl vlhký vzduch. Tčsto pŀikryjte.

do probublávání: 30-40 od probublávání: 30-40 dojít: 30

Kynutí peþiva Vložte peÿivo do výšky zasunutí uvedené v tabulce. Pokud chcete troubu pŀedehŀát, nechte peÿivo vykynout mimo spotŀebiÿ na teplém místč. Doporuþené hodnoty nastavení Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství pŀísad. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením orientaÿní hodnoty. Použitý druh ohŀevu: horní/dolní ohŀev

ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství/nádoba

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Krok

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Kynuté tčsto, lehké

mísa plech na peÿení mísa plech na peÿení

2 2 2 2

  

Kynutí tčsta Kynutí peÿiva Kynutí tčsta Kynutí peÿiva

35-40 35-40 35-40 35-40

25-30 10-20 20-40 15-25

Kynuté tčsto, tčžké a tuÿné

Rozmrazování Tento druh ohŀevu je vhodný pro rozmrazování zmrazeného ovoce, zeleniny a peÿiva. DrŔbež, maso a ryby je nejlepší nechat rozmrazit v lednici. Pro rozmrazování používejte následující výšky zasunutí: 1 rošt: výška 2 ʋ 2 rošty: výška 3+1 ʋ

Doporuþené hodnoty nastavení þasové údaje v tabulce jsou orientaÿní hodnoty. Závisí na kvalitč, teplotč zmrazení (–18 °C) a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedená ÿasová rozpčtí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potŀeby ji prodlužte.

Vyjmčte zmrazené potraviny z obalu a ve vhodné nádobč postavte na rošt. Pokrmy prŔbčžnč jednou až dvakrát zamíchejte nebo obraŌte. Velké kusy nčkolikrát obraŌte. Pokrm od sebe bčhem rozmrazování oddčlujte, resp. již rozmrazené kousky vyjmčte z trouby. Rozmrazené pokrmy nechte ještč 10 až 30 minut odpoÿívat ve vypnutém spotŀebiÿi, aby se vyrovnala teplota.

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce se rozmrazí rychleji než zmrazené v bloku.

47

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Použitý druh ohŀevu: % Rozmrazování

ʋ

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Chléb a housky všeobecnč

plech na peÿení

2

%

50

40-70

Koláÿ Koláÿ, šŎavnatý Koláÿ, suchý

plech na peÿení plech na peÿení

2 2

% %

50 60

70-90 60-75

Chléb, housky

Udržování teploty Pomocí druhu ohŀevu udržování teploty mŔžete uvaŀené pokrmy udržovat teplé. Zabráníte tak vytváŀení kondenzátu a nemusíte troubu vytírat. Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvč hodiny. Mčjte na pamčti, že nčkteré pokrmy se pŀi udržování teploty dál peÿou. Pokrmy pŀípadnč pŀiklopte.

48

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

cs

Souÿasnč vložené peÿivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Zakrytý jablkový koláÿ na dvou úrovních: Tmavé rozevírací formy postavte úhlopŀíÿnč nad sebe. Koláÿe v rozevíracích formách z bílého plechu: Peÿte pomocí horního/dolního ohŀevu na jedné úrovni. Místo roštu použijte univerzální vysoký plech a postavte na nčj rozevírací formu. Vodový piškot Vodový piškot na dvou úrovních: Rozevírací formy postavte na rošty úhlopŀíÿnč nad sebe.

Výšky zasunutí pŀi peÿení na dvou úrovních: ʋ univerzální vysoký plech: výška 3 plech na peÿení: výška 1 ʋ formy na roštu první rošt: výška 3 druhý rošt: výška 1

UpozornČní ʋ Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby. ʋ Ŀiāte se pokyny k pŀedehŀátí v tabulkách. Hodnoty nastavení platí bez rychloohŀevu. ʋ Nejdŀíve použijte k peÿení nižší z uvedených teplot.

Výšky zasunutí pŀi peÿení na tŀech úrovních: plech na peÿení: výška 5 ʋ univerzální vysoký plech: výška 3 ʋ plech na peÿení: výška 1

Použité druhy ohŀevu: ʋ 4D horký vzduch ʋ horní/dolní ohŀev ʋ stupeij pro pizzu

Zkušební pokrmy Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby bylo usnadnčno testování našich spotŀebiÿŔ. Podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011. Peþení

ʋ

Zakrytý jablkový koláþ Zakrytý jablkový koláÿ na jedné úrovni: Tmavé rozevírací formy postavte úhlopŀíÿnč vedle sebe. Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Teplota ve °C

Doba trvání v min

Peÿení Stłíkané peÿivo (5 min płedehłát) Stłíkané peÿivo (5 min płedehłát)

plech na peÿení plech na peÿení

3 3

 

140-150* 140-150*

25-40 25-40

Stłíkané peÿivo, 2 úrovnč (5 min płedehłát) Stłíkané peÿivo, 3 úrovnč (5 min płedehłát) Koláÿky (5 min płedehłát) Koláÿky (5 min płedehłát) Koláÿky, 2 úrovnč (5 min płedehłát) Koláÿky, 3 úrovnč (5 min płedehłát) Vodový piškot Vodový piškot

plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech plech na peÿení plech na peÿení plech na peÿení + univerzální vysoký plech plechy na peÿení + univerzální vysoký plech rozevírací forma Ø 26 cm rozevírací forma Ø 26 cm

1+3 5+3+1 3 3 1+3 5+3+1 2 2

    

140-150* 130-140* 150* 150* 150* 140* 160-170* 160-170*

30-40 35-55 25-35 25-35 30-40 35-55 20-35 25-35

Vodový piškot, 2 úrovnč Zakrytý jablkový koláÿ Zakrytý jablkový koláÿ Zakrytý jablkový koláÿ, 2 úrovnč * Płedehłát

rozevírací forma Ø 26 cm 2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm 2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm 2 formy z ÿerného plechu Ø 20 cm

3+1 2 2 3+1

  

150-170* 170-180 180-200 170-190

30-50 60-80 60-80 70-90

49

cs

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyijském studiu

Grilování Navíc vložte univerzální vysoký plech. Zachytí se do nčj kapalina a trouba zŔstane ÿistší.

Použitý druh ohŀevu: ʋ Velkoplošný gril

Pokrm

Pŀíslušenství

Výška zasunutí

Druh ohŀevu

Stupeij grilování

Doba trvání v min

Grilování Opeÿené toasty*

rošt

53

4-6

rošt

43

25-30

Hovčzí burger, 12 ks** * Nepłedehłívat. ** Po 2/3 celkové doby obraŎte.

50

g0RQWiçQtQiYRG

 %

  $ 

 PLQ PLQ

PLQ

PLQ 

PLQ PD[

PLQ &

'

PLQ

PLQPLQ 

 

cs g .POU¡ľO­O¡WPE

'ŤOHçLWpSRN\Q\²REUi]HN

3ŒLSRMHQtVSRWŒHELĀH

+FOPECPSO¡WFTUBWCBQPEMFUPIPUPNPOU¡ľO­IPO¡WPEV[BSVÍ­ CF[QFÍO©QPVľ­W¡O­;BġLPEZ[QįTPCFO©DIZCOPVWFTUBWCPV SVÍ­NPOU¡ľO­GJSNB ʋ 1PWZCBMFO­TQPUęFCJÍ[LPOUSPMVKUF7 Qę­QBEÛQPġLP[FO­CÛIFN QęFQSBWZTQPUęFCJÍOF[BQPKVKUF ʋ 7FTUBWO½O¡CZUFLNVT­C½UPEPMO½WįÍJUFQMPUÛBľEP p$ QęJMFIM©QęFEO­ISBOZO¡CZULVBľEP p$ ʋ 7½ęF[ZW O¡CZULVQSPWFÏUFQęFE[BTB[FO­NTQPUęFCJÍį 0ETUSBĈUFQJMJOZ GVOLDFFMFLUSJDL½DITPVÍ¡TUFLCZNPIMBC½U OFHBUJWOÛPWMJWOÛOB ʋ "CZTUF[BCS¡OJMJQPęF[¡O­ QPVľ­WFKUFPDISBOO©SVLBWJDFÌ¡TUJ LUFS©KTPVQę­TUVQO©QęJNPOU¡ľJ NPIPVN­UPTUS©ISBOZ ʋ ;¡TVWLBQSPQęJQPKFO­TQPUęFCJÍFNVT­C½UVN­TUÛOBW PCMBTUJ WZġSBGPWBO©QMPDIZ $OFCPNJNPQSPTUPS[BCVEPW¡O­ TQPUęFCJÍF ʋ /FVQFWOÛO½O¡CZUFLQęJQFWOÛUFLFTUÛOÛCÛľOÛQSPE¡WBO½N ºIFMO­LFN % ʋ 3P[NÛSZOBPCS¡[D­DIKTPVW NN 1RVLWHOpHOHNWURQLFNìFKLPSODQWiWŤ 4QPUęFCJÍNįľFPCTBIPWBUQFSNBOFOUO­NBHOFUZ LUFS©NPIPV PWMJWĈPWBUFMFLUSPOJDL©JNQMBOU¡UZ OBQęLBSEJPTUJNVM¡UPSZOFCP JO[VMJOPW©E¡WLPWBÍF1SPUPQęJNPOU¡ľJEPESľVKUFNJOJN¡MO­ W[E¡MFOPTU DNPEFMFLUSPOJDL½DIJNQMBOU¡Uį 6SRWŒHELĀSRGSUDFRYQtGHVNRX²REUi]HN 1SPPEWÛUS¡W¡O­TQPUęFCJÍFNVT­C½UW NF[JEOVPEWÛUS¡WBD­W½ęF[ 1SBDPWO­EFTLVQęJQFWOÛUFL WFTUBWO©NVO¡CZULV

4QPUęFCJÍPEQPW­E¡TUVQOJPDISBOZ B TN­C½UQęJQPKFOKFO LBCFMFNT PDISBOO½NWPEJÍFN 1ęJ WFġLFS½DI NPOU¡ľO­DI QSBD­DI NVT­ C½U TQPUęFCJÍ PEQPKFO½ PE T­UÛ 4QPUęFCJÍ TN­ C½U QęJQPKFO QPV[F QPNPD­ Qę­WPEO­IP LBCFMV LUFS½ KFTPVÍ¡TU­EPE¡WLZ;BQPKUFQę­WPEO­LBCFMOB[BEO­TUSBOÛ TQPUęFCJÍF [BDWBLOPVU 1ę­WPEO­LBCFMEMPVI½ NM[FPCESľFUV [¡LB[OJDL©IPTFSWJTV 7 Qę­QBEÛW½NÛOZTN­C½UQPVľJUQPV[FPSJHJO¡MO­LBCFM LUFS½M[F PCESľFUV [¡LB[OJDL©IPTFSWJTV 0DISBOBQSPUJEPUZLVNVT­C½U[BKJġUÛOBWFTUBWCPV 3ŒtYRGQtNDEHOVH]iVWUĀNRXV RFKUDQQìPNRQWDNWHP 4QPUęFCJÍTFTN­[BQPKPWBUQPV[FEPQęFEQJTPWÛJOTUBMPWBO© T­ĥPW©[¡TVWLZT PDISBOO½NLPM­LFN +FTUMJľF[¡TVWLBOFO­QPWFTUBWCÛTQPUęFCJÍFQę­TUVQO¡ NVT­TF OB TUSBOÛ JOTUBMBDF QPVľ­U KJTUJÍ WġFDI Q³Mį TF W[E¡MFOPTU­ LPOUBLUį NJO NN 3ŒtYRGQtNDEHOEH]]iVWUĀN\V RFKUDQQìPNRQWDNWHP &MFLUSJDL©QęJQPKFO­TN­QSPW¡EÛUQPV[FLPODFTPWBO½PECPSO­L 1MBU­QSPOÛKVTUBOPWFO­SFHJPO¡MO­IPEPEBWBUFMFFMFLUęJOZ 1ęJJOTUBMBDJTFNVT­QPVľ­UKJTUJÍWġFDIQ³MįTFW[E¡MFOPTU­ LPOUBLUįNJO NN*EFOUJGJLVKUFG¡[PW©WPEJÍFB OVMPW½WPEJÍ W QęJQPKPWBD­[¡TVWDF7 Qę­QBEÛOFTQS¡WO©IPQęJQPKFO­NįľF EPK­UL QPġLP[FO­TQPUęFCJÍF 1ęJQPKFO­QSPW¡EÛKUFQPV[FQPEMFTDI©NBUVQęJQPKFO­/BQÛU­WJ[ UZQPW½ġU­UFL1ęJ[BQPKPW¡O­WPEJÍįT­ĥPW©Qę­QPKLZEPESľVKUF CBSFWO©SP[MJġFO­MFOPľMVU¡PDISBOO½WPEJÍ NPES¡ OVMPW½WPEJÍ IOÛE¡G¡[F LSBKO­WPEJÍ 

ʋ

+FMJTQPUęFCJÍWFTUBWÛOQPEWBSOPVEFTLPV NVT­C½UEPESľFOZ O¡TMFEVK­D­NJOJN¡MO­SP[NÛSZ Qę­QBEOÛWÍFUOÛOPTO© LPOTUSVLDF 

D

E

3RX]H9HONi%ULWiQLHD$XVWUiOLH 1ęJQPKUFNJOJN¡MOÛQPNPD­"[¡TUSÍLZOFCPQPVľJKUFKJġUÛO­" 3RX]HäYpGVNR)LQVNRD 1RUVNR 4QPUęFCJÍM[FQęJQPKJUUBL©QPNPD­QęJMPľFO©[¡TUSÍLZT PDISBOO½N LPOUBLUFN;¡TUSÍLBNVT­C½UQę­TUVQO¡J QPEPLPOÍFO­WFTUBWCZ 1PLVEUPNVUBLOFO­ KFOVUO©OBTUSBOÛJOTUBMBDFSPWOÛľQPVľ­U KJTUJÍWġFDIQ³MįTFW[E¡MFOPTU­LPOUBLUįNJONN

8SHYQěQtVSRWŒHELĀH²REUi]HN  4QPUęFCJÍ[DFMB[BTVĈUFB TUęFEPWÛWZSPWOFKUF 4QPUęFCJÍQęJġSPVCVKUF

'UXKYDUQpGHVN\

D QDVD]HQi

D Y URYLQě

.F[FSBNF[JQSBDPWO­EFTLPVB TQPUęFCJÍFNTFOFTN­[BLS½WBU ľ¡EO½NJQę­EBWO½NJMJġUBNJ /BQPTUSBOO­DITUÛO¡DIWFTUBWO©TLę­ĈLZOFTN­C½UQęJQFWOÛO© UFQFMOÛJ[PMBÍO­MJġUZ 'HPRQWiç 4QPUęFCJÍPEQPKUFPET­UÛ 1PWPMUFVQFWĈPWBD­ġSPVCZ 4QPUęFCJÍN­SOÛOB[EWJIOÛUFB [DFMBWZU¡IOÛUF

E

*OEVLÍO­WBSO¡EFTLB NN

 NN

 NN

$FMPQMPġO¡ NN JOEVLÍO­WBSO¡EFTLB

 NN

 NN

1MZOPW¡WBSO¡EFTLB NN

NN

 NN

&MFLUSJDL¡WBSO¡EFT NN LB

 NN

 NN

/B[¡LMBEÛQPUęFCO©NJOJN¡MO­W[E¡MFOPTUJ EWZQM½W¡NJOJN¡MO­ UMPVġĥLBQSBDPWO­EFTLZ D %PESľVKUFNPOU¡ľO­O¡WPEQSPWBSOPVEFTLV 6SRWŒHELĀYHY\VRNpVNŒtŃFH²REUi]HN 1SPPEWÛUS¡W¡O­TQPUęFCJÍFNVT­C½UW NF[JEOFDIWÛUSBD­W½ęF[ 1PLVEN¡WZTPL¡TLę­ĈLBLSPNÛ[BEO­DITUÛOQę­TMVġO½DIQSWLį EBMġ­[BEO­TUÛOV NVT­TFUBUP[BEO­TUÛOBPETUSBOJU 4QPUęFCJÍVN­TUÛUFNBYJN¡MOÛEPUBLPW©W½ġLZ BCZTUFNPIMJCF[ QSPCM©NįWZK­NBUQę­TMVġFOTUW­ 9HVWDYEDGRURKX²REUi]HN "CZCZMPNPľOPPUFW­SBUEW­ęLBTQPUęFCJÍF KFOVUO©QęJWFTUBWCÛ EPSPIVEPESľFUSP[NÛSZ &3P[NÛS '[¡WJT­OBUMPVġĥDFQęFEO­ ISBOZO¡CZULVQPENBEMFN

 

INFORMAČNÍ LIST BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5 Obchodní značka BSH

Značka

%26&+

3URGHMQtR]QDþHQt

+%*6

7ĜtGD~þLQQRVWLGXWpKRSURVWRUX

$ QHMY\ããt * QHMQLåãt

A+

6SRWĜHEDHQHUJLH N:K NRQYHQþQtRKĜHY

SĜLQRUPDOL]RYDQp]iWČåL

0,87

6SRWĜHEDHQHUJLH N:K KRUNêY]GXFK

SĜLQRUPDOL]RYDQp]iWČåL

0,69 71

8åLWHþQêREMHPGXWpKRSURVWRUX O 9HOLNRVW]DĜt]HQt O PDOpO”9O VWĜHGQtO”9O YHONpO”9'REDSRWĜHEQiNWHSHOQp~SUDYČQRUPDOL]RYDQp]iWČåHSĜLNRQYHQþQtPRKĜHYX PLQ

42

'REDSRWĜHEQiNWHSHOQp~SUDYČQRUPDOL]RYDQp]iWČåHSĜLKRUNpPY]GXFKX PLQ

43,6

+OXþQRVW G% $ UHS:

50

6SRWĜHEDHQHUJLHMHVWOLåHQHQtVSXãWČQDåiGQiIXQNFHDWURXEDMHYUHåLPXV QHMQLåãtVSRWĜHERXHQHUJLH

ņ

3ORFKDQHMYČWãtKRSOHFKXQDSHþHQt FP2

1290

8SR]RUQČQtYêYRMRYp]PČQ\Y\KUD]HQ\ 3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH] XSR]RUQČQt$NWXiOQtQiYRGQDMGHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFKZZZERVFKKRPHFRPF]

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení Rshodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

.RQWDNWQDVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ%26&+ %6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR 3HNDĜVNiE 3UDKD WHO HPDLORSUDY\#EVKJFRP

2EMHGQiYN\SĜtVOXãHQVWYtDQiKUDGQtFKGtOĤ HPDLOGLO\#EVKJFRP

$NWXiOQtLQIRUPDFHRVHUYLVXQDOH]QHWHQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFK ZZZERVFKKRPHFRPF] =GHPiWHWDNpPRåQRVWVMHGQDWRSUDYXSRPRFtRQOLQHIRUPXOiĜH

Zabudovaná rúra na pečenie +%*6

[sk] Návod na používanie

sk

Obsah dováN] ks [

 Použitie k urþenému úþelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dôležité bezpeþnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . 5 Všeobecne . . . . . . . . Halogénová žiarovka Teplotná sonda . . . . Funkcia ÿistenia . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.5 .6 .6 .6

@ Príþiny škôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Všeobecne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . 7 Úspora energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Oboznámenie sa so spotrebiþom. . . . . . . . . . . . 8 Ovládací panel . . . . . . . . . Ovládacie prvky . . . . . . . . Displej . . . . . . . . . . . . . . . Druhy prevádzky . . . . . . . Druhy ohrevu . . . . . . . . . . Āalšie informácie . . . . . . . Funkcie varného priestoru

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. .8 . .8 . .8 . .9 . .9 . 10 . 10

B Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dodané príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zasunutie príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Osobitné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. Pred prvým použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Prvé uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 þistenie varného priestoru a príslušenstva. . . . . . . . . 13

 Ovládanie spotrebiþa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zapnutie a vypnutie spotrebiÿa . . . Spustenie prevádzky . . . . . . . . . . . Nastavenie druhu prevádzky . . . . . Nastavenie druhu ohrevu a teploty. Rýchle rozohrievanie . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 14 . 14 . 14 . 14 . 15

2 ýasové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavenie ÿasu trvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nastavenie konca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nastavenie ÿasovaÿa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

an

e i na v í ž uop

$ Detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Aktivovanie a deaktivovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4 Základné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zmena základných nastavení . Zoznam základných nastavení Výpadok elektrického prúdu . . Zmena ÿasu . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.20 .20 .20 .20

) Program sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Spustenie programu sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

' ýistiace prostriedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Vhodné ÿistiace prostriedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Udržiavanie ÿistoty spotrebiÿa . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

 Funkcia þistenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pred spustením funkcie ÿistenia . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Nastavenie funkcie ÿistenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Po skonÿení funkcie ÿistenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

S Rámy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vyvesenie a zavesenie rámov. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

T Dvierka spotrebiþa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zavesenie a vyvesenie dvierok spotrebiÿa . . . . . . . . .24 Odoberanie krytu dvierok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Demontáž a montáž skiel dvierok. . . . . . . . . . . . . . . .25

 Porucha - þo robił? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Poruchy odstránite sami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximálny ÿas prevádzky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výmena žiarovky osvetlenia varného priestoru na hornej stene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sklenený kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .27 . . .27 . . .28 . . .28

 Služba zákazníkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 þíslo E a ÿíslo FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3 Jedlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Upozornenia týkajúce sa nastavení . . . . . . . . . . . . Teplotná sonda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor peÿenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavenie jedla v sprievodcovi nastavením Assist

. . . .

.29 .29 .29 .29

# Teplotná sonda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Druhy ohrevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vsunutie teplotnej sondy do potraviny Nastavenie teploty v strede potraviny. Teplota v strede rôznych potravín . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 17 . 18 . 18 . 19

3

sk

- Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nepoužívajte silikónové formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Koláÿe a drobné peÿivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chlieb a peÿivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pizza, quiche a pikantné koláÿe . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nákyp a suflé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hydina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mäso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zelenina a prílohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Jogurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Úspora energie s druhmi ohrevu eco. . . . . . . . . . . . . 43 Akrylamid v potravinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mierny ohrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sušenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zaváranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kysnutie cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rozmrazovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Udržiavanie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Skúšobné jedlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Produktinfo

Āalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: www.bosch-home.com a v internetovom obchode: www.bosch-eshop.com

4

Použitie k urÿenému úÿelu

Použitie k urþenému úþelu Tento návod si starostlivo preÿítajte. Len potom môžete spotrebiÿ obsluhovaŌ bezpeÿne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiÿa. Tento spotrebiÿ je urÿený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Po vybalení spotrebiÿ preskúšajte. Pokiaĩ vznikli škody pri transporte, spotrebiÿ nepripájajte. Spotŀebiÿe bez zástrÿky smí zapojovat pouze oprávnčný odborník. Pokud je spotŀebiÿ nesprávnč zapojený, nemáte v pŀípadč škody nárok na záruku. Tento spotrebiÿ je urÿený len na používanie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebiÿ používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebiÿ nenechávajte poÿas prevádzky bez dozoru.Spotrebiÿ používajte len v uzavretých priestoroch. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosŌami, nedostatkom skúsenosti ÿi vedomostí môžu tento spotrebiÿ používaŌ len pod dozorom alebo po pouÿení o bezpeÿnom používaní spotrebiÿa a o nebezpeÿenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú. Nikdy nedovoĩte deŌom, aby sa hrali so spotrebiÿom. þistenie a používateĩskú údržbu nesmú vykonávaŌ deti bez dozoru. Príslušenstvo vždy správne zasuijte do varného priestoru. a "Príslušenstvo" na strane 11

u l eþú uméneþ ru k e i t i žuoP

sk

Dôležité bezpeþnostné pokyny Všeobecne

ynykop én t sonþepzeb é t i že l ôD

 Varovanie Nebezpeþenstvo požiaru! ʋ Horĩavé predmety uložené vo varnom priestore sa môžu zapáliŌ. Vo varnom priestore nikdy neukladajte horĩavé predmety. Ak sa vspotrebiÿi vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Vypnite spotrebiÿ avytiahnite sieŌovú zástrÿku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke. Nebezpeþenstvo požiaru! spotrebiÿa vzniká ʋ Pri otváraní dvierok prievan. Papier na peÿenie sa môže dostaŌ do kontaktu svyhrievacími prvkami avznietiŌ. Pri predhrievaní neklaāte nikdy papier na peÿenie na príslušenstvo bez upevnenia. Papier na peÿenie zaŌažte vždy nádobou alebo formou na peÿenie. Papierom vyložte len potrebnú plochu. Papier na peÿenie nesmie presahovaŌ okraje príslušenstva. Varovanie Nebezpeþenstvo popálenia! ʋ Spotrebiÿ sa veĩmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotrebiÿ nechajte vždy vychladnúŌ. Zabráijte prístupu detí. Nebezpeþenstvo ʋ Príslušenstvopopálenia! alebo riad sa veĩmi zohreje. Horúci riad apríslušenstvo vždy vyberajte zvarného priestoru pomocou kuchynskej chijapky. Nebezpeþenstvo popálenia! ʋ Alkoholové výpary sa môžu vo varnom priestore vznietiŌ. Nikdy nepoužívajte na prípravu jedál veĩké množstvo nápojov svysokým percentom alkoholu. Použite len malé množstvo nápojov svysokým percentom alkoholu. Opatrne otvorte dvierka spotrebiÿa. Varovanie Nebezpeþenstvo obarenia! ʋ Prístupné ÿasti sa poÿas prevádzky zohrejú na vysokú teplotu. Nikdy sa nedotýkajte horúcich ÿastí. Zabráijte prístupu detí. Nebezpeþenstvo obarenia!spotrebiÿa môže ʋ Pri otvorení dvierok uniknúŌ horúca para. V závislosti od teploty pary je možné, že ju nevidno. Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko spotrebiÿa. Dvierka spotrebiÿa opatrne otvorte. Zabráijte prístupu detí. Nebezpeþenstvo obarenia!

5

sk ʋ

Dôležité bezpeÿnostné pokyny

Zvody vhorúcom varnom priestore sa môže vytvoriŌ vodná para. Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu.

 Varovanie Nebezpeþenstvo poranenia! ʋ Poškriabané sklo dvierok spotrebiÿa môže prasknúŌ. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne ÿistiace prostriedky. Nebezpeþenstvo poranenia! ʋ Závesy dvierok spotrebiÿa sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieŌ. Nesiahajte do priestoru závesov. Varovanie

Nebezpeþenstvo elektrického výboja! ʋ Je nebezpeÿné vykonávaŌ neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávaŌ len náležite pouÿený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebiÿ poškodený, vytiahnite zástrÿku z elektrickej siete alebo vypnite príslušný istiÿ v poistkovej skrinke. ObráŌte sa na odborný autorizovaný servis. Nebezpeþenstvo elektrickým prúdom! ʋ Na horúcich úrazu ÿastiach sa môže roztaviŌ izolácia káblov elektrických spotrebiÿov. Zabráijte, aby sa prívodné káble elektrických spotrebiÿov dostali do styku s horúcimi ÿasŌami spotrebiÿa. Nebezpeþenstvo elektrickým prúdom! ʋ Pokiaĩ by doúrazu spotrebiÿa vnikla vlhkosŌ, mohlo by to maŌ za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný ÿistiÿ. Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem! úraz ʋ Vadný spotŀebiÿ mŔže zpŔsobit elektrickým proudem. Vadný spotŀebiÿ nikdy nezapínejte. Vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíijce. Zavolejte servis.

 Varovanie Nebezpeþenstvo úþinkom magnetizmu! V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvijovaŌ elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosŌ od ovládacieho panela minimálne 10 cm. Halogénová žiarovka

 Varovanie Nebezpeþenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri výmene žiarovky osvetlenia varného priestoru sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieŌovú zástrÿku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke. 6

Teplotná sonda

 Varovanie Nebezpeþenstvo úrazu elektrickým prúdom! Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže izolácia poškodiŌ. Používajte len teplotnú sondu urÿenú pre tento spotrebiÿ. Funkcia þistenia

 Varovanie

Nebezpeþenstvo požiaru! ʋ Voĩné zvyšky jedál, tuk a šŌava z peÿenia sa môžu poÿas prevádzky funkcie ÿistenia vznietiŌ. Pred každým spustením funkcie ÿistenia odstráijte z varného priestoru a príslušenstva hrubé neÿistoty. Nebezpeþenstvo ʋ Spotrebiÿ sapožiaru! poÿas priebehu funkcie ÿistenia veĩmi zohreje. Na rúÿku dvierok nikdy nevešajte horĩavé predmety, ako napr. utierky na riad. Prednú stranu spotrebiÿa udržiavajte voĩnú. Deti udržujte v bezpeÿnej vzdialenosti.

 Varovanie Nebezpeþenstvo łažkého poškodenia zdravia! Spotrebiÿ sa poÿas druhu prevádzky funkcie ÿistenia zvonku veĩmi zohreje. Nepriĩnavá vrstva plechov a foriem sa zniÿí a vzniknú jedovaté plyny. Nikdy súÿasne s rúrou neÿistite plechy a formy s nepriĩnavou vrstvou pomocou funkcie ÿistenia. Spolu s rúrou ÿistite len smaltované príslušenstvo. Varovanie Nebezpeþenstvo popálenia! ʋ Varný priestor sa poÿas priebehu funkcie ÿistenia veĩmi zohreje. Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiÿa alebo blokovací háÿik nepresúvajte rukou. Nechajte spotrebiÿ vychladnúŌ. Deti udržiavajte v bezpeÿnej vzdialenosti. Nebezpeþenstvo ʋ Spotrebiÿpopálenia! sa poÿas druhu prevádzky funkcie ÿistenia zvonku veĩmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiÿa. Nechajte spotrebiÿ vychladnúŌ. Deti udržiavajte v bezpeÿnej vzdialenosti.

Príÿiny škôd

@Príþiny škôd Všeobecne

dô k š y n i þ í r P

Pozor! ʋ Príslušenstvo, fólia, papier na peÿenie alebo nádoba na dne varného priestoru: Na dno varného priestoru neklaāte žiadne príslušenstvo. Dno varného priestoru nevykladajte fóliou alebo papierom na peÿenie žiadneho druhu. Na dno varného priestoru neklaāte žiadne nádoby, ak je teplota nastavená na viac ako 50 ºC. Hromadí sa teplo. þasy peÿenia a smaženia potom nesúhlasia a dochádza k poškodeniu smaltu. ʋ Alobal: Alobal vo varnom priestore sa nesmie dostaŌ do kontaktu so sklom dvierok. Na skle dvierok môže vzniknúŌ trvalé sfarbenie. ʋ Silikónové formy: Nepoužívajte formy na peÿenie zo silikónu alebo fólie, pokrievky a príslušenstvo s obsahom silikónu. Senzor peÿenia sa môže poškodiŌ. ʋ Voda v horúcom varnom priestore: Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu. Vznikne vodná para. Zmenou teploty sa môže poškodiŌ smalt. ʋ VlhkosŌ vo varnom priestore: VlhkosŌ vo varnom priestore trvajúca dlhší ÿas môže viesŌ ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúŌ. V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší ÿas žiadne vlhké potraviny. Vo varnom priestore neuchovávajte potraviny. ʋ Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Po prevádzke s vysokou teplotou nechajte varný priestor vychladnúŌ len zatvorený. Do dvierok spotrebiÿa niÿ neprivrite. Aj keā sú dvierka len pootvorené, susediaci nábytok sa môže ÿasom poškodiŌ. Po prevádzke s vysokou vlhkosŌou nechajte varný priestor vyschnúŌ otvorený. ʋ Ovocná šŌava: Pri peÿení veĩmi šŌavnatých ovocných koláÿov nenaplijte plech na peÿenie príliš vysoko. Ovocná šŌava odkvapkávajúca z plechu na peÿenie zanecháva fĩaky, ktoré nemožno vyÿistiŌ. Radšej použite hlbší univerzálny pekáÿ. ʋ Silno zneÿistené tesnenie: Ak je tesnenie silno zneÿistené, dvierka spotrebiÿa sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné ÿelá kuchynskej linky sa môžu poškodiŌ. Tesnenia udržiavajte vždy ÿisté. ʋ Dvierka spotrebiÿa ako sedacia alebo odkladacia plocha: Nestavajte, nesadajte anevešajte sa na otvorené dvierka spotrebiÿa. Na dvierka spotrebiÿa neodkladajte žiaden riad alebo príslušenstvo. ʋ Vsunutie príslušenstva: Podĩa typu spotrebiÿa môže príslušenstvo poškriabaŌ sklo dvierok pri zatváraní spotrebiÿa. Príslušenstvo vždy zasuijte až na doraz do varného priestoru. ʋ Preprava spotrebiÿa: Spotrebiÿ neprenášajte ani nedržte za držadlo na dvierkach. Držadlo na dvierkach by nevydržalo hmotnosŌ spotrebiÿa a mohlo by sa zlomiŌ.

sk

Ochrana životného prostredia Váš nový spotrebiÿ je mimoriadne energeticky úÿinný. Nájdete tu tipy, ako s vaším spotrebiÿom ušetriŌ ešte viac energie a ako ho zlikvidovaŌ s ohĩadom na životné prostredie.

a i der t sorp ohén t ov i ž anarhcO

Úspora energie ʋ ʋ

ʋ ʋ

ʋ

Spotrebiÿ predhrejte len vtedy, keā je to uvedené v recepte alebo v tabuĩkách návodu na používanie. Používajte tmavé, naÿierno lakované alebo smaltované formy na peÿenie. Veĩmi dobre zachytávajú teplo. Dvierka spotrebiÿa otvárajte poÿas prevádzky podĩa možnosti ÿo najzriedkavejšie. Ak peÿiete viac koláÿov, najvhodnejšie je piecŌ ich jeden po druhom. Varný priestor je ešte teplý. Vāaka tomu sa skráti ÿas peÿenia druhého koláÿa. Do varného priestoru môžete vsunúŌ aj 2 pozdĥžne formy vedĩa seba. Pri dlhšom ÿase peÿenia môžete spotrebiÿ vypnúŌ 10 minút pred koncom peÿenia a na dopeÿenie využiŌ zvyškové teplo.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Tento spotrebiÿ je oznaÿený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

7

sk

Oboznámenie sa so spotrebiÿom

Ovládací panel

Oboznámenie sa so spotrebiþom

Na ovládacom paneli nastavte pomocou tlaÿidiel, dotykových polí, dotykového displeja a otoÿného voliÿa rôzne funkcie vášho spotrebiÿa. Displej vám zobrazuje aktuálne nastavenia. Prehĩad ukazuje ovládací panel zapnutého spotrebiÿa so zobrazením menu.

V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiÿa.

moþ i ber t ops os as e i nemánzobO

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiÿa sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky. RQ

0HQX'UXKRKUHYX 'UXK\RKUHYX KRUQìGROQìRKUHY 'UXKRKUHYX $VVLVW KRUQìGROQìRKUHY

RII

'UXKRKUHYX 3\UROì]D KRUQìGROQìRKUHY

=iNODGQp =iNODGQpQDVWDYHQLD QDVWDYHQLD +ODYQp PHQXƒ& .RQLHF *ULORYDQLHVĂFLUNXOiFLRXY]GXFKX 9ìEHU PV 5ìFKOHSUHGKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD Y\S+

( Tlaþidlá Tlaÿidlá vĩavo a vpravo na ovládacom paneli majú tlakový bod. Tlaÿidlo aktivujte stlaÿením. Na spotrebiÿoch, ktoré nemajú ÿelá z nehrdzavejúcej ocele, sú aj tieto obidve tlaÿidlá dotykové polia bez tlakového bodu. 0 Dotykové polia Pod dotykovými poĩami sa nachádzajú senzory. Pri výbere funkcie stlaÿte len príslušný symbol. 8 Otoþný voliþ Otoÿný voliÿ je umiestnený tak, že ho môžete bez obmedzenia otáÿaŌ doĩava alebo doprava. Zĩahka ho stlaÿte a prstom ním pohybujte požadovaným smerom. @ Displej Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení. H Dotykové displeje Na dotykových displejoch uvidíte aktuálne možnosti výberu. Priamo ich tam zvolíte tým, že Ōuknite na príslušné textové pole. V závislosti od výberu sa zmenia textové polia.

Ovládacie prvky Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôsobené rôznym funkciám vášho spotrebiÿa. Váš spotrebiÿ tak môžete jednoducho a priamo nastaviŌ. Tlaþidlá a dotykové polia Tu vidíte struÿne vysvetlený význam rôznych tlaÿidiel a dotykových polí.

8VWDUW

VWRS

+

#

Symbol Tlaÿidlá on/off ¬ start/stop O

Dotykové polia Menu Menu W

þasovaÿ

ƒ

Informácia Detská poistka

'

Význam Zapnutie a vypnutie spotrebiÿa Spustenie a zastavenie prevádzky alebo dlhým stlaÿením (cca 3 s) zrušenie prevádzky Otvorenie menu druhov prevádzky Výber ÿasovaÿa ZobraziŎ pokyny Aktivovanie a deaktivovanie detskej poistky dlhým stlaÿením (cca 4 s)

--------

Otoþný voliþ Otoÿným voliÿom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sa zobrazia na displeji. Na listovanie v zoznamoch výberu na dotykových displejoch použite tiež otoÿný voliÿ. Pri väÿšine zoznamoch výberu musíte po dosiahnutí prvého alebo posledného bodu otoÿný voliÿ otoÿiŌ opäŌ naspäŌ.

Displej Displej je štruktúrovaný tak, aby ste údaje mohli preÿítaŌ jedným pohĩadom, vhodne na každú situáciu. Hodnota, ktorú práve nastavujete, je v popredí a je zobrazená bielym písmom. Hodnota na pozadí je zobrazená sivou farbou.

Oboznámenie sa so spotrebiÿom Zvýraznenie

Zvýraznená hodnota sa dá priamo zmeniŎ bez toho, aby sa predtým musela zvoliŎ. Po štarte prevádzky je vždy v popredí teplota alebo stupeĵ. Biela línia je súÿasne línia rozohrievania a vypħĵa sa naÿerveno. Keā otoÿným voliÿom zmeníte zvýraznenú hodnotu, zväÿšene sa zobrazí len táto hodnota.

Zväÿšenie

_ 7H[W P V +HL]DUWHQ 7H[W aƒ& 

 

Upozornenie: V dôsledku tepelnej zotrvaÿnosti sa môže zobrazená teplota líšiŌ od skutoÿnej teploty vo varnom priestore. Dotykové displeje Dotykové displeje sú zobrazeniami a zároveij ovládacími prvkami. Zobrazujú, ÿo môžete zvoliŌ k danej funkcii a ÿo je už nastavené. Keā chcete vybraŌ funkciu, Ōuknite jednoducho priamo na textové pole. þervený zvislý pás na strane textového poĩa ukazuje, ktorá funkcia je zvolená. Hodnota k nej je v popredí na displeji zobrazená bielou farbou. To, ku ktorej funkcii môžete listovaŌ dopredu alebo dozadu, je zobrazené malou ÿervenou šípkou na strane textového poĩa.

_ 7H[W

 'UXK\RKUHYX 7H[Wƒ& 7HSORWD

7HSORWD Obvodová línia Vonku na displeji sa nachádza obvodová línia. Keā zmeníte hodnotu, obvodová línia vám ukáže, kde sa nachádzate v zozname výberu. Podĩa oblasti nastavenia je obvodová línia súvislá alebo rozdelená na segmenty a závisí od dĥžky zoznamu výberu. Poÿas prevádzky sa obvodová línia v sekundovom takte vypĥija naÿerveno. Po každej celej minúte sa segmenty vypĥijajú znova spredu. Pri plynúcom ÿase trvania zhasne každú sekundu jeden segment. Indikácia teploty Po spustení prevádzky sa vám na displeji graficky zobrazí aktuálna teplota varného priestoru. Línia rozohrievania

Indikátor zvyškového tepla

sk

Biela línia pod teplotou sa plní zīava doprava naÿerveno, ÿím viac sa varný priestor rozohrieva. Keā použijete predhrievanie, optimálny ÿasový bod na zasunutie jedla je dosiahnutý, keā je celá línia po obvode vyplnená. Pri stupĵoch nastavenia, napr. stupĵoch grilovania je línia rozohrievania hneā vyplnená naÿerveno.

'UXKRKUHYX 'KRU~FLY]GXFK

Druhy prevádzky Váš spotrebiÿ má rôzne druhy prevádzky, ktoré vám uĩahÿia používanie spotrebiÿa. Presný opis nájdete v príslušných kapitolách. S poĩom menu otvoríte menu druhov prevádzky. Druh prevádzky Druhy ohrevu a "Ovládanie spotrebiÿa" na strane 14 Assist a "Jedlá" na strane 29 Pyrolýza a "Funkcia ÿistenia" na strane 23 Základné nastavenia a "Základné nastavenia" na strane 20

Použitie Na optimálnu prípravu vašich jedál sú k dispozícii rôzne, presne prispôsobené druhy ohrevu. Pre veīa jedál sú už naprogramované vhodné hodnoty nastavenia. Druh prevádzky funkcia ÿistenia takmer sám vyÿistí varný priestor. Základné nastavenia vášho spotrebiÿa si môžete prispôsobiŎ podīa vašich prianí.

--------

Keā je spotrebiÿ vypnutý, obvodová línia zobrazuje zvyškové teplo vo varnom priestore. þím je zvyškové teplo menšie, tým tmavšia je obvodová línia a napokon celkom zmizne.

Druhy ohrevu Aby ste našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám tu rozdiely a oblasti použitia. Druh ohrevu 4D horúci vzduch

 

Horný/dolný ohrev

Teplota 30 – 275 °C

30 – 300 °C

Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii. Použitie Na peÿenie na jednej a viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozháĵa teplo prstencového rozohrievacieho telesa na zadnej stene vo varnom priestore. Na tradiÿné peÿenie na jednej úrovni. ZvlášŎ vhodné na koláÿe so šŎavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.

9

sk

Oboznámenie sa so spotrebiÿomHorúci vzduch eco

30 – 275 °C

Na energeticky úÿinné peÿenie vybraných jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozháĵa teplo prstencového rozohrievacieho telesa na zadnej stene vo varnom priestore. Na energeticky úÿinné peÿenie vybraných jedál. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.Horný/dolný ohrev eco

30 – 300 °CGrilovanie s cirkuláciou vzdu- 30 – 300 °C chuGril, veīká plocha

Gril, malá plochaStupeĵ peÿenia pizze

Stupne grilovania: 1 = slabo 2 = stredne 3 = silno Stupne grilovania: 1 = slabo 2 = stredne 3 = silno 30 – 275 °CMierny ohrev

70 – 120 °CDolný ohrev

30 – 250 °C

% 2 3

Rozmrazovanie

30 – 60 °C

Na prípravu pizze a jedál, ktoré potrebujú veīa tepla zdola. Ohrieva dolné vyhrievacie teleso a prstencové vyhrievacie teleso na zadnej stene. Na šetrné a pomalé peÿenie opeÿených, jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola. Na prípravu vo vodnom kúpeli a na dopeÿenie. Teplo prichádza zdola. Na šetrné rozmrazovanie zmrazených potravín.

Udržiavanie teploty

60 – 100 °C

Na udržiavanie teploty pripravených jedál.

Predhrievanie riadu

30 – 70 °C

Na zohrievanie riadu.

Na peÿenie hydiny a celých rýb a väÿších kusov mäsa. Vyhrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla. Na grilovanie plochých kúskov, ako steaky, párky alebo toasty na zapekanie. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu.

Na grilovanie malých množstiev steakov, párkov alebo toastov a na zapekanie. Rozohreje sa stredná plocha pod vyhrievacím telesom grilu.

--------

Navrhované hodnoty Ku každému druhu ohrevu uvádza spotrebiÿ navrhovanú teplotu alebo stupeij. Môžete ich prevziaŌ alebo zmeniŌ v príslušnom rozsahu.

ÿalšie informácie Väÿšinou vám váš spotrebiÿ poskytne upozornenia a āalšie informácie o aktuálnej akcii. Stlaÿte pole ƒ. Upozornenie sa na niekoĩko sekúnd zobrazí na displeji. Keā sú upozornenia dlhšie, otoÿným voliÿom listujte až na koniec.

Osvetlenie varného priestoru Keā otvoríte dvierka spotrebiÿa, osvetlenie varného priestoru sa zapne. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako cca 15 minút, svetlenie rúry sa znova vypne. Pri väÿšine druhov prevádzky sa osvetlenie varného priestoru zapne hneā po spustení prevádzky. Po skonÿení prevádzky sa vypne. Upozornenie: V základných nastaveniach môžete urÿiŌ, že sa osvetlenie varného priestoru pri prevádzke nezapne. a "Základné nastavenia" na strane 20

Niektoré upozornenia sa objavia automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzva alebo varovanie.

Chladiaci ventilátor V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

Funkcie varného priestoru

Pozor! Vetraciu štrbinu nezakrývajte. Ináÿ sa spotrebiÿ prehreje.

Funkcie vo varnom priestore uĩahÿujú prevádzku vášho spotrebiÿa. Varný priestor má napríklad veĩkoplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor chráni spotrebiÿ pred prehriatím. Otvorenie dvierok spotrebiþa Keā otvoríte dvierka poÿas prebiehajúcej prevádzky spotrebiÿa, prevádzka sa zastaví. Po zatvorení dvierok prevádzka pokraÿuje.

10

Aby po prevádzke varný priestor rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý ÿas dobieha. Upozornenie: þas dobehu chladiaceho ventilátora môžete zmeniŌ v základných nastaveniach. a "Základné nastavenia" na strane 20

Príslušenstvo

BPríslušenstvo SúÿasŌou vášho spotrebiÿa je rôzne príslušenstvo. Tu nájdete prehĩad o dodanom príslušenstve a jeho správnom používaní.

o v t s ne š u l s í r P

sk

koĩajniÿiek vo výške 2 môžete príslušenstvo vytiahnuŌ viac dopredu. Dbajte na to, aby príslušenstvo za príložkou ³ sedelo na vyŌahovacej koĩajniÿke. Príklad na obrázku: univerzálny pekáÿ

D

Dodané príslušenstvo Spotrebiÿ je vybavený nasledovným príslušenstvom Rošt Na riad, kuchynské a nákypové formy. Na peÿené mäso a grilované kúsky. Univerzálny pekáÿ Na prípravu šŎavnatých koláÿov, peÿiva, hlboko zmrazených jedál a veīkých kusov mäsa. Pri grilovaní priamo na rošte možno pekáÿ používaŎ aj ako záchytnú nádobu na tuk. Plech na peÿenie Na koláÿe na plechu a drobné peÿivo.

VyŌahovacie koĩajniÿky zapadnú, keā sú celkom vytiahnuté. Príslušenstvo sa tak dá ĩahko položiŌ. VyŌahovacie koĩajniÿky odblokujete tak, že ich slabým tlakom posuniete naspäŌ do varného priestoru. Upozornenia Dávajte pozor, aby ste príslušenstvo vždy správne zasunuli do varného priestoru. ʋ Príslušenstvo zasuijte vždy úplne do varného priestoru tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiÿa. ʋ

Zaisłovacia funkcia Teplotná sonda Umožĵuje peÿenie pri presnej teplote. Opis použitia nájdete v príslušnej kapitole. a "Teplotná sonda" na strane 17 --------

Používajte len originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiÿu. Príslušenstvo si môžete dokúpiŌ v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete.

Príslušenstvo sa môže vytiahnuŌ približne až do polovice, kým zapadne. ZaisŌovacia funkcia zabraijuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Príslušenstvo sa musí správne zasunúŌ do varného priestoru, aby fungovala ochrana proti prevráteniu. Pri zasúvaní roštu dbajte na to, aby západka ³ bola vzadu a smerovala nadol. Otvorená strana musí smerovaŌ k dvierkam spotrebiÿa a zakrivenie nadol Ù. D

Upozornenie: Keā sa príslušenstvo rozhorúÿi, môže sa zdeformovaŌ. Nemá to žiaden vplyv na funkciu. Keā znova vychladne, deformácia zmizne.

D

Zasunutie príslušenstva Varný priestor má 5 výšok zasunutia. Výšky zasunutia sa poÿítajú zdola nahor.

   Vo výške zasunutia 1, 3, 4 a 5 zasuijte príslušenstvo vždy medzi obidve vodiace tyÿe danej výšky zasunutia. Príslušenstvo sa môže vytiahnuŌ približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo. Pomocou vyŌahovacích

Dbajte na to, aby pri zasúvaní plechov do varného priestoru bola západka ³ vždy vzadu a smerovala nadol. Zošikmenie príslušenstva › musí smerovaŌ dopredu k dvierkam spotrebiÿa. Príklad na obrázku: univerzálny pekáÿ

D D E

11

sk

Príslušenstvo

Kombinovanie príslušenstva Rošt môžete zasunúŌ spoloÿne s univerzálnym pekáÿom, aby sa zachytila kvapkajúca tekutina. Pri vkladaní roštu dbajte na to, aby obidve rozperky ³ boli na zadnom okraji. Pri zasúvaní univerzálneho pekáÿa je rošt nad hornou vodiacou tyÿou danej výšky zasunutia. Príklad na obrázku: univerzálny pekáÿ

D D D

Plech na pizzu Na pizzu a veīké okrúhle koláÿe.

HEZ617000

Grilovací plech Na grilovanie namiesto roštu alebo ako ochrana proti striekaniu. Používajte len v univerzálnom pekáÿi. Kameij na peÿenie chleba Na prípravu domáceho chleba, žemlí a pizze, ktoré majú pri peÿení získaŎ chrumkavý spodok. Kameĵ na peÿenie sa vždy musí predhriaŎ na odporúÿanú teplotu.

HEZ625071 Vhodný na pyrolýzu

Sklenený pekáÿ (5,1 l) Na prípravu dusených jedál a nákypov. ZvlášŎ vhodný na druh prevádzky „Jedlá“.

HEZ915001

HEZ327000 Vhodný na pyrolýzu

HEZ864000 Sklená miska Na prípravu veīkých kusov mäsa, šŎavnatých koláÿov a nákypov.

Osobitné príslušenstvo Osobitné príslušenstvo si môžete kúpiŌ v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku k vášmu spotrebiÿu nájdete v našich prospektoch alebo na internete. DostupnosŌ a možnosŌ on-line objednávky je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím, nahliadnite do vašich predajných podkladov. Pri nákupe uveāte presné objednávacie ÿíslo osobitného príslušenstva. Upozornenie: Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí ku každému spotrebiÿu. Uveāte pri kúpe vždy presné oznaÿenie (ÿíslo výrobku – E-Nr.) vášho spotrebiÿa. a "Služba zákazníkom" na strane 28 Osobitné príslušenstvo

Objednávacie ÿíslo

Rošt Na riad, formy na koláÿe a nákypy a na peÿené mäso a grilované kúsky.

HEZ634070

Univerzálny pekáÿ Na prípravu šŎavnatých koláÿov, peÿiva, hlboko zmrazených jedál a veīkých kusov mäsa. Pri grilovaní priamo na rošte možno pekáÿ používaŎ aj ako záchytnú nádobu na tuk. Plech na peÿenie Na koláÿe na plechu a drobné peÿivo.

HEZ632070 Vhodný na pyrolýzu

HEZ631070 Vhodný na pyrolýzu HEZ324000

Vkladací rošt Na mäso, hydinu a ryby. Na vloženie do univerzálneho pekáÿa na zachytávanie kvapkajúceho tuku a šŎavy z mäsa. HEZ633070 Profesionálna panvica Na prípravu veīkých množstiev. HEZ633001 Pokrievka na profesionálnu panvicu Pokrievka zmení profesionálnu panvicu na pekáÿ.

12

Sklená panvica Na nákypy, zeleninové jedlá a peÿivo. Výsuvný systém, jednoduchý S vyŎahovacími koīajniÿkami vo výške 2 môžete príslušenstvo vytiahnuŎ āalej bez toho, že by sa preklopilo. Výsuvný systém, 2-násobný S vyŎahovacími koīajniÿkami vo výške 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuŎ āalej bez toho, že by sa preklopilo. Výsuvný systém, 3-násobný S vyŎahovacími koīajniÿkami vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuŎ āalej bez toho, že by sa preklopilo. --------

HEZ636000 HEZ638170 Vhodný na pyrolýzu HEZ638270 Vhodný na pyrolýzu HEZ638370 Vhodný na pyrolýzu

Pred prvým použitím sk

.Pred prvým použitím Prv než zaÿnete používaŌ váš nový spotrebiÿ, musíte ho nastaviŌ. Okrem toho vyÿistite varný priestor a príslušenstvo.

mí t i žuop mýv rp derP

Prvé uvedenie do prevádzky

Spotrebiÿ vypnite po uvedenom ÿase trvania tlaÿidlom on/off ¬. Keā je varný priestor vychladnutý, hladké plochy vyÿistite umývacím roztokom a handrou. ýistenie príslušenstva Príslušenstvo dôkladne vyÿistite umývacím roztokom a handriÿkou alebo mäkkou kefkou.

Po elektrickom zapojení alebo po výpadku prúdu sa na displeji zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Môže trvaŌ niekoĩko sekúnd, kým sa objaví výzva. Upozornenie: Tieto nastavenia môžete kedykoĩvek znova zmeniŌ na základné nastavenia. a "Základné nastavenia" na strane 20 Nastavenie jazyka Ako prvý sa objaví jazyk. Prioritne je ako jazyk nastavená „nemÿina“. 1. Otoÿným voliÿom nastavte požadovaný jazyk. 2. Na potvrdenie Ōuknite na nasledujúce textové pole.

Objaví sa āalšie nastavenie.

Nastavenie þasu þas sa zaÿína na „12:00“ hod. 1. ŋuknite na textové pole „þas“. 2. Otoÿným voliÿom nastavte ÿas. 3. Na potvrdenie Ōuknite na textové pole „UkonÿiŌ

nastavenia“. Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukonÿené.

ýistenie varného priestoru a príslušenstva Prv než zaÿnete prvý raz pripravovaŌ jedlo v spotrebiÿi, vyÿistite varný priestor a príslušenstvo. ýistenie varného priestoru Aby sa odstránil zápach novoty spotrebiÿa, rozohrejte prázdny, uzavretý varný priestor. Dbajte pritom na to, aby sa vo varnom priestore nenachádzali zvyšky obalu, ako napr. guĩôÿky polystyrénu. Pred rozohrievaním utrite hladké plochy vo varnom priestore vlhkou handrou. Poÿas rozohrievania spotrebiÿa vetrajte kuchyiju. Uskutoÿnite uvedené nastavenia. Ako nastaviŌ druh ohrevu a teplotu, dozviete sa v nasledujúcej kapitole. a "Ovládanie spotrebiÿa" na strane 14 Nastavenia Druh ohrevu Teplota þas trvania

Horný/dolný ohrev 240 °C 1 hodina

13

sk

Ovládanie spotrebiÿa

Ovládanie spotrebiþa

Keā chcete nastaviŌ iný druh prevádzky, choāte cez menu. Presný opis jednotlivých druhov prevádzky nájdete v príslušných kapitolách.

S ovládacími prvkami a ich ÿinnosŌou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlíme, ako nastavíte spotrebiÿ. Dozviete sa, ÿo sa stane pri zapnutí a vypnutí a ako nastavíte jednotlivé druhy prevádzky.

1. ŋuknite na príslušné textové pole.

aþ i ber t ops e i nadá l vO

Zapnutie a vypnutie spotrebiþa Prv než zaÿnete spotrebiÿ nastavovaŌ, musíte ho zapnúŌ. Upozornenie: Detská poistka a ÿasovaÿ sa dá nastaviŌ aj na vypnutom spotrebiÿi. Urÿité zobrazenia a upozornenia na displeji, napr. ukazovateĩ zvyškového tepla vo varnom priestore, zostanú viditeĩné aj vtedy, keā je spotrebiÿ vypnutý. Keā spotrebiÿ nepotrebujete, vypnite ho. Keā dlhší ÿas nie je niÿ nastavené, spotrebiÿ sa automaticky vypne. Zapnutie spotrebiþa Tlaÿidlom on/off ¬ zapnite spotrebiÿ. Na displeji sa objaví logo Bosch a potom zoznam výberu druhov ohrevu. Upozornenie: To, ktorý druh ohrevu sa má po zapnutí objaviŌ, môžete urÿiŌ v základných nastaveniach. a "Základné nastavenia" na strane 20 Vypnutie spotrebiþa Tlaÿidlom on/off ¬ vypnite spotrebiÿ. Prípadne prebiehajúca funkcia sa zruší. Na displeji sa zobrazí ÿas alebo príp. ukazovateĩ zvyškového tepla. Upozornenie: V základných nastaveniach môžete urÿiŌ, ÿi sa má ÿas na vypnutom spotrebiÿi zobraziŌ alebo nie. a "Základné nastavenia" na strane 20

Spustenie prevádzky Každú prevádzku musíte spustiŌ tlaÿidlom start/stop O. Po spustení sa na displeji okrem nastavení objaví zobrazenie ÿasu. Okrem toho sa objaví kruhová obvodová línia a línia rozohrievania. Zastavenie prevádzky

V zásade platí:

Funkcia je v popredí.

2. Otoÿným voliÿom zmeijte výber v zvýraznenej ÿasti. 3. V prípade potreby vykonajte āalšie nastavenia.

ŋuknite na príslušné textové pole a otoÿným voliÿom zmeijte hodnotu. 4. Spustite tlaÿidlom start/stop O. Spotrebiÿ spustí prevádzku.

Nastavenie druhu ohrevu a teploty Keā ste nezvolili druh prevádzky Druhy ohrevu, Ōuknite v menu na textové pole „Druhy ohrevu“. Zoznam výberu druhov ohrevu sa objaví na dotykových displejoch. Príklad na obrázku: horúci vzduch pri 195 ºC.

1. ŋuknite na textové pole požadovaného druhu

ohrevu. V prípade potreby listujte otoÿným voliÿom v zozname výberu.

'UXKRKUHYX 'KRU~FLY]GXFK KRUQìGROQìRKUHY +RUQì_ 'UXKRKUHYX GROQìRKUHY KRUQìGROQìRKUHY

'UXKRKUHYX +RU~FLY]GXFKHFR KRUQìGROQìRKUHY

+RUQì_ GROQìRKUHYHFR

+RUQì_GROQìRKU 'UXK\ ƒ& RKUHYX 9ìEHU PV

*ULORYDQLHVĂ .RQLHF FLUNXOiFLRXY]GXFKX *ULO YHĻNiSORFKD

*ULOYHĻNiSORFKD

Teplota je v popredí zobrazená bielou farbou.

2. Otoÿným voliÿom nastavte teplotu.

'UXKRKUHYX 'KRU~FLY]GXFK +RU~FLY]GXFKHFR 'UXKRKUHYX 7HSORWD KRUQìGROQìRKUHY

ÿDVWUYDQLD +\GURSHĀHQLH PVƒ& 'UXK\RKUHYX 7HSORWD

'UXKRKUHYX +RU~FLY]GXFKHFR KRUQìGROQìRKUHY

.RQLHF *ULOYHĻNiSORFKD 5ìFKOHUR]RKULHYDQLH *ULOPDOiSORFKD )Y\S

3. Spustite tlaÿidlom start/stop O.

þas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží.

Tlaÿidlom start/stop O môžete prevádzku aj prerušiŌ a znova spustiŌ. Keā tlaÿidlo start/stop O podržíte cca 3 sekundy stlaÿené, prevádzka sa celkom zruší a všetky nastavenia sa vynulujú. Upozornenie: Po prerušení alebo zrušení prevádzky môže ochladzovací ventilátor bežaŌ āalej.

Nastavenie druhu prevádzky Po zapnutí spotrebiÿa sa objaví nastavený navrhovaný druh prevádzky.

14

ÿDVWUYDQLD +RUQì_GROQìRKU PV 'UXK\RKUHYX P V .RQLHF *ULORYDQLHVĂFLUNXOiFLRXY]GXFKX aƒ& PV

5ìFKOHUR]RKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD )Y\S

Spotrebiÿ zaÿne hriaŌ. Keā je jedlo hotové, tlaÿidlom on/off ¬ vypnete spotrebiÿ.

VWDUW

VWRS

þasové funkcie sk Upozornenie: Na spotrebiÿi môžete nastaviŌ aj ÿas trvania a koniec prevádzky. a "þasové funkcie" na strane 15 Zmena Po štarte zostane v popredí teplota. Keā pohybujete otoÿným voliÿom, teplota sa priamo zmení a uloží. Keā chcete zmeniŌ druh ohrevu, prerušte predtým prevádzku tlaÿidlom start/stop O a Ōuknite na textové pole druhu ohrevu. Zobrazí sa zoznam výberu. ŋuknite na požadovaný druh ohrevu. Na displeji sa objaví príslušný návrh teploty.

2ýasové funkcie Váš spotrebiÿ má rôzne ÿasové funkcie.

e i cknu f évosaý

þasové funkcie T þas trvania U

Koniec

W

þasovaÿ

Upozornenie: Keā chcete zmeniŌ druh ohrevu, aj ostatné nastavenia sa vynulujú.

Rýchle rozohrievanie Pomocou rýchleho rozohrievania môžete pri niektorých druhoch ohrevu skrátiŌ ÿas rozohrievania. Vhodné druhy ohrevu pre rýchle rozohrievanie sú: 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev ʋ

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok peÿenia, vložte jedlo do varného priestoru až vtedy, keā je rýchle rozohrievanie skonÿené. Nastavenie Dbajte na vhodný druh ohrevu a nastavenú teplotu minimálne 100 °C. Ináÿ sa rýchle rozohrievanie nedá aktivovaŌ. 1. Nastavte druh ohrevu a teplotu. 2. ŋuknite na textové pole „Rýchle rozohrievanie“.

V textovom poli je zobrazené „zap.“. Na displeji sa objaví upozornenia na potvrdenie.

Keā je rýchle rozohrievanie skonÿené, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. V textovom poli sa zobrazí „vyp.“. Vložte jedlo do varného priestoru. Upozornenie: þasová funkcia þas trvania sa spustí hneā s rýchlym rozohrievaním. þas trvania nastavte až vtedy, keā rýchle rozohrievanie skonÿené. Zrušenie Na zrušenie rýchleho rozohrievania Ōuknite znova na textové pole „Rýchle rozohrievanie“. V textovom poli sa zobrazí „vyp.“.

Použitie Po uplynutí nastaveného ÿasu trvania spotrebiÿ automaticky ukonÿí prevádzku. Zadajte ÿas trvania a požadovaný ÿas skonÿenia. Spotrebiÿ sa automaticky zapne tak, aby sa prevádzka v požadovanom ÿase skonÿila. þasovaÿ funguje ako kuchynský budík. Beží nezávisle od prevádzky a ostatných ÿasových funkcií. Po uplynutí nastaveného ÿasu sa spotrebiÿ nevypne a nezapne automaticky.

þas trvania a koniec sa po nastavení prevádzky dajú vyvolaŌ na dotykovom displeji. þasovaÿ má vlastné pole W a dá sa kedykoĩvek nastaviŌ. Po uplynutí ÿasu trvania alebo ÿasu nastaveného na ÿasovaÿi zaznie signál. Signál môžete predÿasne ukonÿiŌ Ōuknutím na pole alebo dotykový displej. Upozornenie: To, ako dlho znie signál, môžete zmeniŌ v základných nastaveniach. a "Základné nastavenia" na strane 20

Nastavenie þasu trvania þas prípravy vášho jedla môžete nastaviŌ na spotrebiÿi. Vāaka tomu sa ÿas prípravy nechcene neprekroÿí a vy nemusíte prerušiŌ iné ÿinnosti, aby ste ukonÿili prevádzku. Nastavenie Podĩa toho, ktorým smerom najprv otoÿíte otoÿný voliÿ, zaÿne plynúŌ ÿas trvania pri navrhovanej teplote: doĩava 10 minút, doprava 30 minút. Do jednej hodiny sa dá ÿas trvania nastaviŌ v minútových krokoch, potom v 5-minútových krokoch. NastaviŌ sa dá maximálne 23 hodín a 59 minút. Príklad na obrázku: Je 10:00 hod., ÿas trvania je 45 minút. 1. Nastavte druh prevádzky a teplotu alebo stupeij. 2. Pred spustením Ōuknite na textové pole „þas trvania“. Na displeji je ÿas trvania v popredí zobrazený bielou farbou. 3. Otoÿným voliÿom nastavte požadovaný ÿas trvania. þas konca sa vypoÿíta automaticky.

'UXKRKUHYX 'KRU~FLY]GXFK +RU~FLY]GXFKHFR 7HSORWD +RUQì_GROQìRKUHY ƒ& 'UXKRKUHYX +RU~FLY]GXFKHFR KRUQìGROQìRKUHY

+RUQì_GROQìRKUHY ÿDVWUYDQLD HFR ƒ& 'UXK\RKUHYX P V .RQLHF *ULORYDQLHVĂFLUNXOiFLRXY]GXFKX ÿDVWUYDQLD

 

PV

5ìFKOHSUHGKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD Y\S

15

sk

þasové funkcie

4. Spustite tlaÿidlom start/stop O.

3. Pred spustením Ōuknite na textové pole „Koniec“.

þas trvania plynie.

ÿDVWUYDQLD +RUQì_GROQìRKU PV 'UXK\RKUHYX P V .RQLHF *ULORYDQLHVĂFLUNXOiFLRXY]GXFKX aƒ& PV

5ìFKOHSUHGKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD Y\S

Na displeji je v popredí vypoÿítaný ÿas skonÿenia zobrazený bielou farbou. 4. Otoÿným voliÿom posuijte koniec na neskôr. VWDUW

'UXKRKUHYX 'KRU~FLY]GXFK KRU~FLY]GXFKHFR VWRS

7HSORWD +RUQì_GROQìRKUHY ƒ& 'UXKRKUHYX +RU~FLY]GXFKHFR KRUQìGROQìRKUHY

ÿDVWUYDQLD ÿDVWUYDQLD PV

 

ƒ& 'UXK\RKUHYX .RQLHF PV

.RQLHF .RQLHF 5ìFKOHSUHGKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD Y\S

Spotrebiÿ zaÿne hriaŌ. Po uplynutí ÿasu trvania zaznie signál. Spotrebiÿ prestane hriaŌ. Na displeji je ÿas trvania 00m 00s. Prostredníctvom textového poĩa „þas trvania“ sa dá znova nastaviŌ ÿas trvania alebo tlaÿidlom start/stop O pokraÿovaŌ v prevádzke bez ÿasu trvania. Keā je jedlo hotové, vypnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/ off ¬. Zmena a zrušenie þas na ÿasovaÿi zmeníte Ōuknutím na textové pole „þas trvania“. þas trvania je v popredí zobrazený bielou farbou a môže sa zmeniŌ otoÿným voliÿom. Zmena sa priamo prevezme. Keā chcete zrušiŌ ÿas trvania, nastavte ÿas trvania celkom naspäŌ na nulu. Po prevzatí zmeny bude prevádzka pokraÿovaŌ bez nastaveného ÿasu trvania.

Nastavenie konca þas, kedy sa má skonÿiŌ peÿenie, môžete posunúŌ. Ráno napríklad môžete vložiŌ jedlo do varného priestoru a nastaviŌ rúru tak, aby bolo jedlo hotové na obed. Upozornenia Nezabudnite, že potraviny nesmú zostaŌ príliš dlho vo varnom priestore, lebo sa pokazia. ʋ Koniec už nenastavujte, keā bolo prevádzka spustená. Výsledok peÿenia by už nebol dobrý. ʋ

Nastavenie Koniec ÿasu trvania sa môže posunúŌ maximálne o 23 hodín a 59 minút. Príklad na obrázku: Je 10:00 hod., nastavený ÿas trvania je 45 minút a jedlo má byŌ hotové o 12:00 hod. 1. Nastavte druh prevádzky a teplotu alebo stupeij. 2. Nastavte ÿas trvania.

16

5. Spustite tlaÿidlom start/stop O.

Na displeji sa zobrazí ÿas, kedy sa má spotrebiÿ spustiŌ.

ÿDVWUYDQLD +RUQì_GROQìRKU PV 'UXK\RKUHYX *ULORYDQLHVĂFLUNXOiFLRXY]GXFKX .RQLHF 6WDUW PV

5ìFKOHSUHGKULHYDQLH *ULOYHĻNiSORFKD Y\S

VWDUW

VWRS

Spotrebiÿ prejde do ÿakacej pozície. Keā sa spotrebiÿ spustí, ÿas prevádzky na displeji zaÿne plynúŌ. Po uplynutí ÿasu trvania zaznie signál. Spotrebiÿ prestane hriaŌ. Na displeji je ÿas trvania 00m 00s. Prostredníctvom textového poĩa „þas trvania“ sa dá znova nastaviŌ ÿas trvania alebo tlaÿidlom start/stop O pokraÿovaŌ v prevádzke bez ÿasu trvania. Keā je jedlo hotové, vypnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/ off ¬. Zmena a zrušenie Po spustení sa už ÿas skonÿenia nedá zmeniŌ. Keā chcete na konci zrušiŌ ÿas skonÿenia, prerušte prevádzku tlaÿidlom start/stop O. Prevádzka môže pokraÿovaŌ bez ÿasu trvania a skonÿenia.

Teplotná sonda sk

Nastavenie þasovaþa þasovaÿ beží paralelne s ostatnými nastaveniami. Môžete ho kedykoĩvek nastaviŌ, aj keā je spotrebiÿ vypnutý. Má vlastný zvukový signál, takže budete poÿuŌ, ÿi uplynul ÿasovaÿ alebo ÿas trvania. Nastavenie þas nastavený na ÿasovaÿi zaÿína vždy na nula minútach. þím je vyššia hodnota, tým väÿšie ÿasové kroky budú pri nastavení. NastaviŌ sa dá maximálne 24 hodín. 1. Stlaÿte pole W.

Symbol svieti ÿervenou farbou. Na displeji je v popredí ÿas nastavený na ÿasovaÿi biely. 2. Otoÿným voliÿom nastavte ÿas na ÿasovaÿi. 3. Spustite stlaÿením poĩa W. Upozornenie: Po niekoĩkých sekundách sa automaticky spustí ÿasovaÿ. þas na ÿasovaÿi sa odpoÿítava. þasovaÿ zostane na displeji viditeĩný, keā je spotrebiÿ vypnutý. Pri prebiehajúcej prevádzke sú nastavenia prevádzky v popredí. Keā Ōuknete na pole W, zobrazí sa na niekoĩko sekúnd ÿas nastavený na ÿasovaÿi. Keā uplynie ÿas nastavený na ÿasovaÿi, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. Symbol už nesvieti. Tip: Keā sa ÿas nastavený na ÿasovaÿi vzŌahuje na prevádzku spotrebiÿa, použite ÿas trvania. þas je v popredí viditeĩný a spotrebiÿ sa automaticky vypne. Zmena a zrušenie þas na ÿasovaÿi zmeníte stlaÿením poĩa W. þas ÿasovaÿa je biely a zvýraznený a môže sa zmeniŌ otoÿným voliÿom. Keā chcete zrušiŌ ÿasovaÿ, nastavte ÿasovaÿ znova úplne naspäŌ. Po prevzatí zmien už symbol nesvieti.

#Teplotná sonda Teplotná sonda vám umožijuje peÿenie pri veĩmi presnej teplote. Meria teplotu vo vnútri potraviny. Keā je dosiahnutá nastavená teplota, spotrebiÿ sa automaticky vypne.

a d n o s á n t o l p eT

Druhy ohrevu Nie všetky druhy ohrevu sú vhodné na prevádzku s teplotnou sondou. Keā je teplotná sonda zasunutá vo varnom priestore, k dispozícii máte nasledovné druhy ohrevu. 4D horúci vzduch Horný/dolný ohrev Horúci vzduch eco Horný/dolný ohrev eco Grilovanie s cirkuláciou vzduchu Stupeĵ peÿenia pizze Upozornenia ʋ Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri potraviny v rozmedzí 30 °C až 99 °C. ʋ Používajte len priloženú teplotnú sondu. Môžete ju dokúpiŌ ako náhradnú súÿiastku v zákazníckom servise. ʋ Teplotnú sondu po použití vždy vyberte z varného priestoru. Nikdy ju neuchovávajte vo varnom priestore.

 Varovanie Nebezpeþenstvo úrazu elektrickým prúdom! Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže izolácia poškodiŌ. Používajte len teplotnú sondu urÿenú pre tento spotrebiÿ. Teplota varného priestoru Aby sa teplotná sonda nepoškodila, nenastavujte vyššiu teplotu ako 250 °C. Nastavená teplota varného priestoru musí byŌ minimálne o 10 °C vyššia ako nastavená teplota v strede potraviny.

17

sk

Teplotná sonda

Vsunutie teplotnej sondy do potraviny

Nastavenie teploty v strede potraviny

Prv než potravinu vložíte do varného priestoru, vsuijte do nej teplotnú sondu. Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby stredný bod merania bol v potravine. Mäso: Do veĩkých kusov vsuijte teplotnú sondu zhora naprieÿ až na doraz do mäsa. Do tenších kúskov vsuijte sondu zboku do najhrubšej ÿasti.

Teplotné sonda sa musí vsunúŌ do zásuvky vĩavo vo varnom priestore.

Upozornenie: Príslušenstvo zasuijte vždy pod zásuvku teplotnej sondy. Ryba: Celú rybu položte na rošt pomocou polovice zemiaka do polohy na brucho (plávajúcej polohy). Teplotnú sondu vsuijte za hlavou v smere k stredu chrbtice až na doraz. Hydina: Celú hydinu položte na rošt prsami nahor. Vsuijte teplotnú sondu na chrbte v mieste medzi krídlami až na doraz do prsného filé.

1. ŋuknite na textové pole s požadovaným druhom

ohrevu. Na displeji je v popredí navrhovaná hodnota teploty varného priestoru zobrazená bielou farbou. 2. Otoÿným voliÿom nastavte teplotu varného priestoru. 3. ŋuknite na textové pole „Teplota v strede potraviny“. Na displeji je v popredí navrhovaná hodnota zobrazená bielou farbou. 4. Otoÿným voliÿom nastavte teplotu v strede potraviny. 5. Spustite tlaÿidlom start/stop O. þas na displeji zobrazuje, ako dlho už prevádzka beží. Spotrebiÿ zaÿne hriaŌ. Na displeji je v popredí teplota v strede potraviny zobrazená bielou farbou, vĩavo aktuálna teplota, vpravo nastavená teplota, napr. „# 15|80°C“. Línia rozohrievania sa vzŌahuje tiež na teplotu v strede potraviny. Po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny, zaznie zvukový signál. Spotrebiÿ prestane hriaŌ. Na displeji sa aktuálne teplota v strede potraviny rovná nastavenej teplote, napr. „# 80|80°C“. Priebeh ÿasu sa zastaví. Vypnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/off ¬ a vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky.

 Varovanie Nebezpeþenstvo popálenia! Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sa zohrejú na vysokú teplotu. Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy chijapkou na hrnce. Zmena

Pozor! Kábel teplotne sondy nezacviknite. Aby sa teplotná sonda veĩkým teplom nepoškodila, musí byŌ vzdialenosŌ medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou niekoĩko centimetrov. Mäso môže poÿas peÿenia zväÿšiŌ svoj objem.

Po štarte je teplota v strede potraviny v popredí. Keā pohnete otoÿným voliÿom, teplota v strede potraviny sa priamo zmení a prevezme. Keā chcete zmeniŌ teplotu varného priestoru, Ōuknite predtým na textové pole „Teplota“. Keā chcete zmeniŌ druh ohrevu, najprv prerušte prevádzku tlaÿidlom start/stop O. Upozornenie: Keā chcete zmeniŌ druh ohrevu, aj ostatné nastavenia sa vynulujú. Zrušenie Keā chcete teplotnú sondu zrušiŌ, vytiahnite ju zo zásuvky a z mäsa. Stlaÿením tlaÿidla start/stop O môže prevádzka pokraÿovaŌ bez teplotnej sondy.

18

Detská poistka sk

Teplota v strede rôznych potravín Nepoužívajte zmrazené potraviny. Údaje v tabuĩke sú orientaÿné hodnoty. Závisia od kvality a vlastností potravín. Obsiahle údaje o druhu ohrevu a teplote nájdete na konci návodu na používanie. a "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 30 Potravina

$Detská poistka Váš spotrebiÿ je vybavený detskou poistkou, aby ho deti nemohli nedopatrením zapnúŌ. Ovládací panel sa zablokuje a nedá sa nastaviŌ. Jedine tlaÿidlom on/off ¬ sa dá spotrebiÿ vypnúŌ.

ak t s i op áks t eD

Teplota v strede potraviny v °C

Aktivovanie a deaktivovanie

Hydina Kurÿa

80–85

Kuracie prsia Kaÿica Kaÿacie prsia, do ružova Morka Morÿacie prsia Hus

75–80 80–85 55–60 80–85 80–85 80–90

Cca 4 sekundy podržte pole ' stlaÿené. Na displeji sa objaví upozornenia na potvrdenie.

Bravÿové mäso Bravÿová krkoviÿka Bravÿová panenka, do ružova Bravÿové karé, prepeÿené

85–90 62–70 72–80

Hovädzie mäso Hovädzia svieÿkovica alebo anglický roastbeef Hovädzia svieÿkovica alebo roastbeef, do ružova Hovädzia svieÿkovica alebo anglický roastbeef, prepeÿené

Detskú poistku môžete aktivovaŌ alebo deaktivovaŌ na zapnutom a vypnutom spotrebiÿi.

Keā je zapnutý spotrebiÿ, svieti pole ' naÿerveno. Keā je spotrebiÿ vypnutý, pole ' nesvieti.

45–52 55–62 65–75

Teĩacie mäso Teīacie peÿené alebo lopatka, chudé

75–80

Teīacie peÿené, pliecko Teīacie koleno

75–80 85–90

Jahijacie mäso Jahĵacie stehno, do ružova

60–65

Jahĵacie stehno, prepeÿené Jahĵací chrbát, do ružova

70–80 55–60

Ryby Ryby, v celku

65–70

Rybie filé

60–65

Iné Fašírka, všetky druhy

80–90

19

Základné nastavenia

sk

4Základné nastavenia

Osvetlenie

Aby ste váš spotrebiÿ mohli optimálne a jednoducho ovládaŌ, k dispozícii máte rôzne nastavenia. Tieto nastavenia môžete podĩa potreby meniŌ.

Detská poistka

a i n e v a t s a n é n d a l k áZ

Prevádzka po zapnutí

Zmena základných nastavení Spotrebiÿ musí byŌ zapnutý. 1. ŋuknite na pole menu.

Vypnutie displeja v noci

Zobrazí sa výber druhov prevádzky.

Logo znaÿky

Na dotykovom displeji sa objavia nastavenia.

þas dobehu ventilátora

2. ŋuknite na textové pole „Základné nastavenia“. 3. ŋuknite na textové pole s požadovaným nastavením.

þervený pás na strane textového poĩa ukazuje, ktoré nastavenie je zvolené. Na displeji je k nemu zobrazená hodnota. 4. V prípade potreby hodnotu zmeníte otoÿným voliÿom. 5. ŋuknite na textové pole nasledujúceho nastavenia. Hodnota k nemu sa objaví na displeji a môže sa zmeniŌ otoÿným voliÿom. 6. Prechádzajte nastaveniami a v prípade potreby ich zmeijte otoÿným voliÿom. Keā chcete listovaŌ v nastaveniach, Ōuknite na textové pole „Nastavenia“. 7. Na potvrdenie Ōuknite na pole menu. Objaví sa otázka, ÿi sa majú zmeny uložiŌ. 8. ŋuknite na textové pole „UložiŌ“. Na displeji sa objaví upozornenie, že sa nastavenia uložili.

V prevádzke vyp. V prevádzke zap.* Len blokovanie tlaÿidiel* Zaistenie dvierok a blokovanie tlaÿidiel Hlavné menu Druhy ohrevu* Assist vypnuté* zapnuté zobraziŎ* nezobraziŎ Odporúÿa sa* Minimálne

Výsuvný systém

Nie je súÿasŎou výbavy* (pri použití rámu a jednoduchého výsuvu) Nie je súÿasŎou výbavy* (pri 2-násobnom a 3-násobnom výsuve) zapnuté Nastavenie programu sabat vypnuté* * Výrobné nastavenie (v závislosti od typu spotrebiÿa sa môžu výrobné nastavenia líšiŎ)

--------

Upozornenie: Zmeny nastavení jazyka, zvukového signálu tlaÿidiel a jasu displeja sa okamžite prejavia. Všetky ostatné nastavenia až po ich uložení.

Výpadok elektrického prúdu

Zrušenie Keā nechcete zmeny uložiŌ, Ōuknite na pole menu a potom na textové pole „NeuložiŌ“. Na displeji sa objaví upozornenie, že sa nastavenia neuložili. Keā spotrebiÿ nepotrebujte, vypnite ho tlaÿidlom on/off ¬.

Vami uskutoÿnené zmeny nastavení zostanú zachované aj po výpadku prúdu. Len nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky sa musia po dlhšom prerušení dodávky prúdu nanovo vykonaŌ. Krátke prerušenie dodávky prúdu dokáže spotrebiÿ premostiŌ.

Zoznam základných nastavení

Zmena þasu

Podĩa výbavy vášho spotrebiÿa nie sú dostupné všetky základné nastavenia.

Keā chcete prispôsobiŌ ÿas, napr. z letného ÿasu na zimný, zmeijte základné nastavenie. Spotrebiÿ musí byŌ zapnutý.

Nastavenie Jazyk þas Výrobné nastavenia Zvukový signál

HlasitosŎ Zvukový signál tlaÿidiel Jas displeja Zobrazenie ÿasu

20

Výber Āalšie jazyky k dispozícii þas v 24 h formáte Obnovenie stavu neobnoviŎ* Krátke trvanie (30 s) Stredné trvanie (1 min)* Dlhé trvanie (5 min) Stupnica s 5 stupĵami zapnuté Vypnuté* (zvuk pri on/off ¬ zostane) Stupnica s 5 stupĵami vyp. Digitálne* Analógové

1. ŋuknite na pole menu.

Na displeji sa zobrazí výber druhov prevádzky.

2. ŋuknite na textové pole „Základné nastavenia“.

Na dotykovom displeji sa objavia nastavenia.

3. ŋuknite na textové pole „þas“.

Na displeji sa zobrazí ÿas.

4. þas zmeníte otoÿným voliÿom. 5. Na potvrdenie Ōuknite na pole menu.

Objaví sa otázka, ÿi sa majú zmeny uložiŌ.

6. ŋuknite na textové pole „UložiŌ“.

Na displeji sa objaví upozornenie, že sa nastavenia uložili.

Program sabat sk

)Program sabat S programom sabat môžete nastaviŌ ÿas trvania až 74 hodín. Jedlá vo varnom priestore zostanú teplé bez toho, aby ste museli rúru vypnúŌ alebo zapnúŌ.

t abas margorP

'ýistiace prostriedky Pri starostlivom ošetrovaní a ÿistení zostane váš spotrebiÿ dlho pekný a funkÿný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovaŌ a ÿistiŌ váš spotrebiÿ.

y k de i r t s o r p e c a i t s i ý

Spustenie programu sabat

Vhodné þistiace prostriedky

Prv než budete môcŌ použiŌ program sabat, musíte aktivovaŌ základné nastavenia. a "Základné nastavenia" na strane 20

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho ÿistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuĩke. V závislosti od typu na vašom spotrebiÿi nie sú k dispozícii všetky rozsahy.

Keā je základné nastavenie príslušne zmenené, program sabat sa pri druhoch ohrevu uvádza ako posledný. Spotrebiÿ hreje horným/dolným ohrevom. NastaviŌ sa dá teplota v rozsahu 85 °C až 140 °C. Druh prevádzky Druhy ohrevu musí byŌ zvolený. Zoznam výberu druhov ohrevu sa objaví na dotykových displejoch. 1. ŋuknite na textové pole „Program sabat“. Na displeji je navrhovaná hodnota k teplote v popredí zobrazená bielou farbou. 2. Otoÿným voliÿom nastavte požadovanú teplotu. 3. Pred spustením Ōuknite na textové pole „þas trvania“. Na displeji sa objaví navrhovaná hodnota ÿasu trvania v popredí zobrazená bielou farbou. 4. Otoÿným voliÿom nastavte požadovaný ÿas trvania. Upozornenie: þas skonÿenia sa vypoÿíta automaticky, nedá sa však posunúŌ. 5. Spustite tlaÿidlom start/stop O. þas prevádzky na displeji plynie. Spotrebiÿ zaÿne hriaŌ. Po uplynutí ÿasu trvania programu sabat zaznie signál. Spotrebiÿ prestane hriaŌ. Na displeji je ÿas trvania 00m 00s. Tlaÿidlom on/off ¬ vypnite spotrebiÿ. Upozornenie: Keā otvoríte dvierka spotrebiÿa, prevádzka sa nepreruší. Zmena a zrušenie Po spustení sa už nastavenia nedajú zmeniŌ. Keā chcete zrušiŌ program sabat, vypnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/off ¬. Tlaÿidlom start/stop O už nemôžete prevádzku pozastaviŌ.

Pozor! Poškodenie povrchu Nepoužívajte ʋ ostré alebo abrazívne ÿistiace prostriedky, ʋ ÿistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu, ʋ tvrdé abrazívne vankúšiky alebo ÿistiace špongie, ʋ vysokotlakový ÿistiÿ alebo parný ÿistiÿ, ʋ špeciálne ÿistiÿe na ÿistenie za tepla. Nové ÿistiace špongie pred použitím dôkladne premyte. Tip: Prostredníctvo zákazníckeho servisu si môžete kúpiŌ súpravy na ÿistenie a ošetrovanie, ktorú zvlášŌ odporúÿame. Dodržiavajte príslušné pokyny výrobcu.

 Varovanie Nebezpeþenstvo popálenia! Spotrebiÿ sa veĩmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotrebiÿ nechajte vždy vychladnúŌ. Zabráijte prístupu detí. OblasŌ

þistenie

Vonkajšie plochy spotrebiÿa Horúci umývací roztok: þelo z nehrdzavejúcej Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. ocele Vždy hneā odstráĵte vápenaté, tukové, škrobové škvrny a škvrny od bielka. Pod takýmito škvrnami môže kov zaÿaŎ korodovaŎ. V zákazníckom servise alebo špecializovanej predajni možno zakúpiŎ špeciálne ÿistiace prostriedky na nehrdzavejúcu oceī, ktoré sú vhodné na teplé povrchy. Prostriedok naneste v tenkej vrstve mäkkou utierkou. Plast

Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte ÿistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.

Lakované plochy

Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou.

Ovládací panel

Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte ÿistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.

21

sk

þistiace prostriedky

Sklá dvierok

Dverová rúÿka

Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte škrabky na sklo alebo drôtenky z nehrdzavejúcej ocele. Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. Keā sa odvápĵovací prostriedok dostane na rúÿku, okamžite rúÿku utrite. Ináÿ sa tieto škvrny už nedajú odstrániŎ.

Vnútro spotrebiÿa Smaltované plochy

Horúci umývací roztok alebo voda s octom: Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou utierkou. Pripálené zvyšky jedál namoÿte vlhkou handrou a umývacím roztokom. Pri silnom zneÿistení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele alebo ÿistiaci prostriedok na rúry. Varný priestor nechajte po ÿistení vyschnúŎ otvorený. Použite funkciu ÿistenia. a "Funkcia ÿistenia" na strane 23

Sklený kryt osvet- Horúci umývací roztok: lenia varného Vyÿistite handriÿkou a potom osušte mäkkou priestoru utierkou. Pri silnom zneÿistení použite ÿistiaci prostriedok na rúry. Kryt dvierok þistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceī: z nehrdzavejúcej Dodržiavajte pokyny výrobcov. ocele Nepoužívajte ošetrujúce prostriedky na nehrdzavejúcu oceī. Pred ÿistením opatrne odoberte kryt dvierok. Rámy Horúci umývací roztok: Namoÿte a vyÿistite handriÿkou alebo kefkou. Systém vyŎahova- Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou alebo kefkou. cích koīajniÿiek Neodstraĵujte mastiaci tuk z vyŎahovacích koīajniÿiek, ÿistite ich zasunuté. Neumývajte v umývaÿke riadu. Horúci umývací roztok: Príslušenstvo Namoÿte a vyÿistite handriÿkou alebo kefkou. Pri silnom zneÿistení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele. Teplotná sonda

--------

22

Horúci umývací roztok: Vyÿistite handriÿkou alebo kefkou. Neumývajte v umývaÿke riadu.

Upozornenia ʋ Malé farebné rozdiely na ÿele spotrebiÿa vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, napr. sklo, plast alebo kov. ʋ Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, je svetelný odraz osvetlenia varného priestoru. ʋ Smalt sa pri veĩmi vysokých teplotách vypáli. Môžu tak vzniknúŌ malé farebné rozdiely. Je to normálne a nemá to žiaden vplyv na funkciu. Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne smaltovaŌ. Preto môžu byŌ drsné. Antikorózna ochrana sa tým nenaruší.

Udržiavanie þistoty spotrebiþa Aby sa nevytvorila nepoddajná špina, spotrebiÿ vždy udržiavajte ÿistý a neÿistoty hneā odstráijte. Tipy ʋ Vyÿistite varný priestor po každom použití. Neÿistoty sa tak nepripália. ʋ Vždy hneā odstráijte vápenaté, tukové, škrobové škvrny a škvrny od bielka. ʋ Na peÿenie veĩmi vlhkých koláÿov používajte univerzálny pekáÿ. ʋ Na peÿenie používajte vhodný riad, napríklad pekáÿ.

Funkcia ÿistenia

Funkcia þistenia S funkciou ÿistenia „Pyrolýza“ sa dá varný priestor bez námahy vyÿistiŌ. Varný priestor sa zohreje na veĩmi vysokú teplotu. Zvyšky z peÿenia a grilovania sa spália.

a i n e t s i þ a i c k n uF

Môžete si vybraŌ z troch stupijov ÿistenia. Stupeij 1 2 3

Stupeij ÿistenia mierne stredne intenzívne

þas trvania cca 1 hodina, 15 minút cca 1 hodina, 30 minút cca 2 hodiny

þím silnejšie a staršie je zneÿistenie, tým dlhšie by malo byŌ ÿistenie na príslušnom stupni. Staÿí, keā varný priestor vyÿistíte každé dva až tri mesiace. V prípade potreby môžete ÿistenie spustiŌ aj ÿastejšie. þistenie spotrebuje cca 2,5 – 4,7 kilowatthodín. Upozornenia ʋ Kvôli vašej bezpeÿnosti sa dvierka spotrebiÿa od urÿitej teploty automaticky zablokujú. Znova sa dajú otvoriŌ až vtedy, keā zhasne symbol blokovania Q na displeji. ʋ Poÿas priebehu funkcie ÿistenia osvetlenie varného priestoru nesvieti.

 Varovanie Nebezpeþenstvo popálenia! ʋ Varný priestor sa poÿas priebehu funkcie ÿistenia veĩmi zohreje. Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiÿa alebo blokovací háÿik nepresúvajte rukou. Nechajte spotrebiÿ vychladnúŌ. Deti udržiavajte v bezpeÿnej vzdialenosti. ʋ Spotrebiÿ sa poÿas druhu prevádzky funkcie ÿistenia zvonku veĩmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiÿa. Nechajte spotrebiÿ vychladnúŌ. Deti udržiavajte v bezpeÿnej vzdialenosti. Nebezpeþenstvo popálenia!

Pred spustením funkcie þistenia Pri ÿistení môžete spolu s rúrou ÿistiŌ príslušenstvo, napr. univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie. Pred ÿistením odstráijte hrubé neÿistoty. Zasuijte príslušenstvo do výšky 2. Vyÿistite vnútorné dvierka spotrebiÿa a okrajové plochy varného priestoru v oblasti tesnenia. Tesnenie nešúchajte. Upozornenie: Pri použití funkcie ÿistenia sa môže spolu s rúrou ÿistiŌ smaltované príslušenstvo. Rošty sa nemôžu ÿistiŌ spolu s rúrou pri použití funkcie ÿistenia. Rošty nie sú vhodné na použitie funkcie ÿistenia a sfarbili by sa. Āalšie príslušenstvo, ktoré je vhodné na použitie funkcie ÿistenia, nájdete v tabuĩke osobitného príslušenstva. a "Príslušenstvo" na strane 11

sk

 Varovanie Nebezpeþenstvo požiaru! ʋ Voĩné zvyšky jedál, tuk a šŌava z peÿenia sa môžu poÿas prevádzky funkcie ÿistenia vznietiŌ. Pred každým spustením funkcie ÿistenia odstráijte z varného priestoru a príslušenstva hrubé neÿistoty. ʋ Spotrebiÿ sa poÿas priebehu funkcie ÿistenia veĩmi zohreje. Na rúÿku dvierok nikdy nevešajte horĩavé predmety, ako napr. utierky na riad. Prednú stranu spotrebiÿa udržiavajte voĩnú. Deti udržujte v bezpeÿnej vzdialenosti. Nebezpeþenstvo požiaru!

 Varovanie Nebezpeþenstvo łažkého poškodenia zdravia! Spotrebiÿ sa poÿas druhu prevádzky funkcie ÿistenia zvonku veĩmi zohreje. Nepriĩnavá vrstva plechov a foriem sa zniÿí a vzniknú jedovaté plyny. Nikdy súÿasne s rúrou neÿistite plechy a formy s nepriĩnavou vrstvou pomocou funkcie ÿistenia. Spolu s rúrou ÿistite len smaltované príslušenstvo. Nastavenie funkcie þistenia Prv než nastavíte funkciu ÿistenia, všimnite si údaje týkajúce sa prípravy. þas trvania je pre každý stupeij ÿistenia pevne prednastavený a nedá sa zmeniŌ. 1. ŋuknite na pole menu.

Zobrazí sa výber druhov prevádzky.

2. ŋuknite na textové pole „Pyrolýza“.

Na displeji je v popredí stupeij ÿistenia zobrazený bielou farbou. 3. Otoÿným voliÿom nastavte stupeij ÿistenia. þas skonÿenia sa automaticky vypoÿíta. 4. Spustite tlaÿidlom start/stop O. þas prevádzky na displeji plynie. Línia rozohrievania sa pri funkcii ÿistenia neobjaví. Funkcia ÿistenia sa spustí. Poÿas priebehu funkcie ÿistenia vetrajte kuchyiju. Dvierka spotrebiÿa sa krátko po spustení zablokujú. Na displeji sa objaví upozornenie a symbol Q. Po skonÿení funkcie ÿistenia zaznie signál. Na displeji je ÿas trvania 00m 00s. Tlaÿidlom on/off ¬ vypnite spotrebiÿ. Dvierka spotrebiÿa sa dajú znova otvoriŌ až vtedy, keā zhasne symbol blokovania Q. Posunutie þasu skonþenia þas skonÿenia môžete posunúŌ dozadu. Pred spustením Ōuknite na textové pole „Koniec“ a otoÿným voliÿom posuijte koniec na neskôr. Po spustení spotrebiÿ prejde do ÿakacej pozície. þas skonÿenia sa už nedá zmeniŌ. Zmena a zrušenie Po spustení sa už stupeij ÿistenia nedá zmeniŌ. Keā chcete zrušiŌ funkciu ÿistenia, spotrebiÿ vypnite tlaÿidlom on/off ¬. Tlaÿidlom start/stop O už nemôžete prevádzku pozastaviŌ. Dvierka spotrebiÿa zostanú zablokované, až kým nezhasne symbol blokovania Q na displeji.

23

Rámy

sk

Po skonþení funkcie þistenia

2. Potom rám zasuijte do predného otvoru ´ tak, aby

rám aj tu doliehal na stenu varného priestoru a potlaÿte nadol ž (obrázok 2).

Keā je varný priestor vychladnutý, utrite popol, ktorý zostal vo varnom priestore, príslušenstve, na rámoch a v oblasti dvierok spotrebiÿa vlhkou handrou.

1

Po ÿistení môže zostaŌ sfarbenie na vyŌahovacích koĩajniÿkách. Nemá to žiaden vplyv na funkciu. VyŌahovacie koĩajniÿky utrite vlhkou handrou. Potom všetky koĩajniÿky viackrát zasuijte a vysuijte.

2 F

D E

G

SRámy Pri starostlivom ošetrovaní a ÿistení zostane váš spotrebiÿ dlho pekný a funkÿný. Tu sa dozviete, ako môžete vyvesiŌ a vyÿistiŌ rámy.

ymáR

Vyvesenie a zavesenie rámov

 Varovanie

Nebezpeþenstvo popálenia! Rámy sa veĩmi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov. Vždy nechajte spotrebiÿ vychladnúŌ. Deti udržiavajte v bezpeÿnej vzdialenosti. Vyvesenie rámov 1. Rám vpredu mierne nadvihnite ³ a vyveste › (obrázok 1). 2. Potom celý rám vytiahnite dopredu a vyberte ho von (obrázok 2).

2

1

TDvierka spotrebiþa Pri starostlivom ošetrovaní a ÿistení zostane váš spotrebiÿ dlho pekný a funkÿný. Tu sa dozviete, ako môžete vyvesiŌ a vyÿistiŌ dvierka spotrebiÿa.

aþ i ber t ops ak re i vD

Zavesenie a vyvesenie dvierok spotrebiþa Pred ÿistením a vybratím skiel dvierok môžete dvierka spotrebiÿa vyvesiŌ. Závesy dvierok spotrebiÿa majú zaisŌovaciu páÿku. Keā sú zaisŌovacie páÿky sklopené (obrázok 1), dvierka spotrebiÿa sú zaistené. Nedajú sa vyvesiŌ. Keā sú zaisŌovacie páÿky kvôli vyveseniu dvierok spotrebiÿa vyklopené (obrázok 2), všetky závesy sú zaistené. Nedajú sa zaklapnúŌ.

1

2

D E

Rámy vyÿistite ÿistiacim prostriedkom a špongiou. Ak je zneÿistenie Ōažko odstrániteĩné, použite kefku. Zavesenie rámov Rámy patria len doprava alebo doĩava. VyŌahovacie koĩajniÿky sa musia daŌ vytiahnuŌ dopredu. 1. Rám zasuijte najprv do stredu do zadného otvoru ³

tak, aby rám doliehal na stenu varného priestoru a potom potlaÿte dozadu › (obrázok 1).

24

 Varovanie Nebezpeþenstvo poranenia! ʋ Keā závesy nie sú zaistené, môžu zapadnúŌ s veĩkou silou. Dbajte na to, aby zaisŌovacie páÿky vždy úplne sklopené, príp. pri vyvesení dvierok spotrebiÿa celkom vyklopené. ʋ Závesy dvierok spotrebiÿa sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieŌ. Nesiahajte do priestoru závesov. Nebezpeþenstvo poranenia!

Dvierka spotrebiÿa

sk

Vyvesenie dvierok spotrebiþa

Odoberanie krytu dvierok

1. Úplne otvorte dvierka spotrebiÿa. 2. Obidve zaisŌovacie páÿky vĩavo a vpravo vyklopte (obrázok 1). 3. Zatvorte dvierka spotrebiÿa až na doraz ³. Obidvomi

Vložka z nehrdzavejúcej ocele v kryte dvierok sa môže sfarbiŌ. Aby bolo ÿistenie dôkladné, môžete odstrániŌ kryt.

rukami vĩavo a vpravo chyŌte › a vytiahnite nahor (obrázok 2).

1I

1. Mierne otvorte dvierka spotrebiÿa. 2. Zatlaÿte na kryt vĩavo a vpravo (obrázok 1). 3. Odoberte kryt (obrázok 2).

Opatrne zatvorte dvierka spotrebiÿa.

2 E

1

D

2

E

Zavesenie dvierok spotrebiþa Dvierka spotrebiÿa znova zaveste v opaÿnom poradí. 1. Pri zavesení dvierok spotrebiÿa dbajte na to, aby sa obidva závesy zaviedli rovno do otvoru (obrázok 1).

Založte obidva závesy dolu k vonkajšiemu sklu a použite ich ako vedenie. Dbajte na to, aby sa závesy zasunuli do správneho otvoru. Zasúvanie musí ísŌ ĩahko a bez odporu. Ak by ste cítili odpor, skontrolujte, ÿi sú závesy zasunuté do správneho otvoru.

Upozornenie: Vložku z nehrdzavejúcej ocele v kryte vyÿistite ÿistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu oceĩ. Zvyšok krytu dvierok vyÿistite teplým umývacím roztokom a mäkkou handriÿkou. 4. Znova mierne otvorte dvierka spotrebiÿa. Nasaāte kryt a pritlaÿte, aby poÿuteĩne zapadol (obrázok ).1

5. Zatvorte dvierka spotrebiÿa.

2. Úplne otvorte dvierka spotrebiÿa. Obidve zaisŌovacie páÿky znova sklopte (obrázok 2).

2I

Demontáž a montáž skiel dvierok Aby sa dal spotrebiÿ lepšie vyÿistiŌ, sklo dvierok spotrebiÿa sa dá vybraŌ. Demontáž na spotrebiþi 1. Mierne otvorte dvierka spotrebiÿa. 2. Zatlaÿte na kryt vĩavo a vpravo (obrázok 1). 3. Odoberte kryt (obrázok 2).

1

2

3. Zatvorte dvierka varného priestoru.

25

Dvierka spotrebiÿa

sk

4. Na dvierkach spotrebiÿa skrutky vĩavo a vpravo povoĩte a odstráijte (obrázok ). 5. Prv než zatvoríte dvierka, zacviknite viackrát zloženú kuchynskú utierku (obrázok ).

þelné sklo vytiahnite nahor a položte rúÿkou nadol na rovnú plochu.

rukou. Vyberte sklo.5. þelné sklo dolu pritlaÿte tak, aby poÿuteĩne zapadlo (obrázok ). 6. Dvierka spotrebiÿa znova mierne otvorte a odstráijte

kuchynskú utierku.

7. Obidve skrutky vĩavo a vpravo opäŌ zaskrutkujte. 8. Nasaāte kryt a pritlaÿte, aby poÿuteĩne zapadol (obrázok ).Vyÿistite sklá ÿistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou utierkou.

 Varovanie Nebezpeþenstvo poranenia! ʋ Poškriabané sklo dvierok spotrebiÿa môže prasknúŌ. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne ÿistiace prostriedky. ʋ Závesy dvierok spotrebiÿa sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieŌ. Nesiahajte do priestoru závesov. Nebezpeþenstvo poranenia!

Montáž na spotrebiþi Pri montáži vnútorného skla dávajte pozor, aby bola šípka na skle vpravo hore a aby sa zhodovala so šípkou na plechu. 1. Medzisklo vložte dolu do držiaka (obrázok 1) a hore

pritlaÿte.

2. Držiaky potlaÿte nadol (obrázok 2).

1

6. Na medziskle potlaÿte obidva držiaky nahor, neodoberajte (obrázok ). Sklo pevne podržte

26

3. þelné sklo zaveāte dolu do držiakov (obrázok ). 4. þelné sklo zatvorte tak, aby obidva horné háÿiky boli oproti otvoru (obrázok ).

29. Zatvorte dvierka spotrebiÿa.

Pozor! Varný priestor môžete používaŌ znova až vtedy, keā sú sklá správne namontované.

Porucha - ÿo robiŌ? sk

Porucha - þo robił? Ak sa vyskytne porucha, ÿasto je spôsobená len nejakou maliÿkosŌou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániŌ poruchu pomocou tejto tabuĩky.

?Ģ i bor oþ - ahcuroP

Porucha Spotrebiÿ nefunguje.

Možná príÿina Chybná poistka. Výpadok elektrického prúdu

Na displeji je „Sprache Deutsch“. þas sa neobjaví, keā je spotrebiÿ vypnutý. Dvierka spotrebiÿa sa nedajú otvoriŎ.

Výpadok elektrického prúdu Základné nastavenie je zmenené. Dvierka spotrebiÿa zablokované detskou poistkou.

Dvierka spotrebiÿa sa nedajú otvoriŎ, na displeji svieti symbol Q.

Dvierka spotrebiÿa sú zablokované funkciou ÿistenia. Spotrebiÿ sa nerozohrieva, na displeji Demonštraÿný režim v základných nastaveniach je svieti symbol P. aktivovaný. Otoÿný voliÿ vypadol z uloženia na ovládacom poli.

Poruchy odstránite sami Technické poruchy na spotrebiÿu si môžete ÿasto veĩmi jednoducho odstrániŌ sami. Keā sa jedlo nevydarí optimálne, na konci návodu na používanie nájdete veĩa tipov a upozornení týkajúcich sa prípravy jedál. a "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 30 Náprava/upozornenie Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. Skontrolujte, ÿi kuchynské svetlo alebo ostatné kuchynské spotrebiÿe fungujú. Nastavte jazyk a ÿas znova. Zmeĵte základné nastavenia zobrazenia ÿasu. Deaktivujete detskú poistku tak, že pole ' podržíte stlaÿené cca 4 sekundy. Blokovanie sa dá vypnúŎ v základných nastaveniach. Poÿkajte, kým varný priestor vychladne a zmizne symbol Q. Odpojte na chvíīu spotrebiÿ od siete (vypnite poistku v poistkovej skrini) a potom do 3 minút deaktivujte demonštraÿný režim v základných nastaveniach.

Otoÿný voliÿ omylom vypadol Otoÿný voliÿ je odoberateīný. Jednoducho vložte otoÿný voliÿ naspäŎ do jeho zo zaistenia. uloženia na ovládacom paneli a vtlaÿte ho dovnútra tak, aby zapadol a dal sa otáÿaŎ ako zvyÿajne.

Otoÿný voliÿ sa už nedá īahko otáÿaŎ. Neÿistoty pod otoÿným voliÿom.

Otoÿný voliÿ je odoberateīný. Otoÿný voliÿ jednoducho vytiahnite z jeho uloženia. Alebo stlaÿte vonkajší okraj otoÿného voliÿa tak, aby sa preklopil a aby sa dal īahko uchopiŎ. Otoÿný voliÿ a jeho uloženie na spotrebiÿi opatrne vyÿistite umývacím roztokom a handriÿkou. Osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne prostriedky. Nenamáÿajte alebo neumývajte v umývaÿke na riad. Otoÿný voliÿ nevyŎahujte príliš ÿasto, aby jeho uloženie zostalo stabilné.

--------

 Varovanie Nebezpeþenstvo elektrického výboja! Je nebezpeÿné vykonávaŌ neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávaŌ len náležite pouÿený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebiÿ poškodený, vytiahnite zástrÿku z elektrickej siete alebo vypnite príslušný istiÿ v poistkovej skrinke. ObráŌte sa na odborný autorizovaný servis. Hlásenia chýb na displeji Keā sa na displeji objaví hlásenie chyby „D“ alebo „E“, napr. D0111 alebo E0111, vypnite a znova zapnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/off ¬. Ak išlo o jednorazovú poruchu, zobrazenie zhasne. Ak sa hlásenie chyby znova objaví, zavolajte zákaznícky servis a uveāte presné hlásenie chyby.

Maximálny þas prevádzky Keā ste nastavenia vášho spotrebiÿa nezmenili niekoĩko hodín, spotrebiÿ automaticky prestane hriaŌ. Zabráni sa tak neželanej trvalej prevádzke. Kedy sa dosiahne maximálna doba prevádzky, to sa riadi podĩa príslušných nastavení druhu prevádzky. Maximálny þas prevádzky dosiahnutý Na displeji sa objaví upozornenie, je dosiahnutý maximálny ÿas prevádzky. Keā chcete, aby prevádzka pokraÿovala, Ōuknite na ĩubovoĩné pole alebo otoÿte otoÿný voliÿ. Keā spotrebiÿ nepotrebujete, vypnite ho tlaÿidlom on/ off ¬. Tip: Aby sa spotrebiÿ nevypol nechcene, napr. pri veĩmi dlhom peÿení, nastavte ÿas trvania. Spotrebiÿ hreje, kým nastavený ÿas trvania neuplynie.

27

sk

Služba zákazníkom

Výmena žiarovky osvetlenia varného priestoru na hornej stene

Služba zákazníkom

Keā sa žiarovka osvetlenia varného priestoru vypálila, musí sa vymeniŌ. Žiaruvzdorné halogénové žiarovky, 230 V, 400 W dostanete v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni. Halogénovú žiarovku chyŌte suchou utierkou. Predĥži sa tak životnosŌ žiarovky. Používajte len tieto žiarovky.

 Varovanie

Nebezpeþenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri výmene žiarovky osvetlenia varného priestoru sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieŌovú zástrÿku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke. Nebezpeþenstvo popálenia! Spotrebiÿ sa veĩmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotrebiÿ nechajte vždy vychladnúŌ. Zabráijte prístupu detí. 1. Utierku na riad položte do studeného varného

priestoru, aby ste zabránili poškodeniu. 2. Sklený kryt vyskrutkujte doĩava (obrázok 1). 3. Žiarovku vytiahnite, neotáÿajte (obrázok 2). Vložte novú žiarovku, priÿom dbajte na polohu kolíkov. Žiarovku pevne zatlaÿte.

24. Sklenený kryt znova zaskrutkujte. 5. Utierku na riad vyberte a zapnite poistku.

Sklenený kryt Keā sa sklený kryt halogénovej žiarovky poškodí, musí sa vymeniŌ. Nový kryt si môžete kúpiŌ v zákazníckom servise. Uveāte, prosím, ÿíslo výrobku (E-Nr.) a výrobné ÿíslo (FD) vášho spotrebiÿa.

28

ýíslo E a þíslo FD Pri komunikácii so servisom uveāte úplné ÿíslo výrobku (E-Nr.) a výrobné ÿíslo (FD-Nr.) vášho spotrebiÿa, aby sme vás mohli kvalifikovane obslúžiŌ. Výrobný štítok s ÿíslami nájdete, keā otvoríte dvierka spotrebiÿa.

(1U

 Varovanie

1

Keā si váš spotrebiÿ vyžaduje opravu, je tu pre vás náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytoÿným návštevám personálu zákazníckeho servisu.

mok í nzakáz abžu lS

)'

=1U

7\SH

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hĩadaŌ, môžete sem vpísaŌ údaje o vašom spotrebiÿi a telefónne ÿíslo zákazníckeho servisu. þíslo výrobku (E-Nr.)

Výrobné ÿíslo (FD-Nr.)

Zákaznícky servis 2 Upozorijujeme vás, že návšteva personálu zákazníckeho servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj poÿas záruÿnej lehoty. Objednávka opravy a porada v prípade porúch Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom. Spoĩahnite sa na kompetentnosŌ výrobcu. Zabezpeÿíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebiÿ.

Jedlá sk

3Jedlá

Nastavenie jedla v sprievodcovi nastavením Assist

S druhom prevádzky „Assist“ môžete pripravovaŌ najrozliÿnejšie jedlá. Spotrebiÿ pre ne vyberie optimálne nastavenia.

Prejdite jednotlivé úrovne, aby ste videli, ktoré jedlá sú k dispozícii so sprievodcom Assist a ÿi pre vaše jedlo musíte zadaŌ hmotnosŌ. Najprv odvážte vaše potraviny.

á l de J

Upozornenia týkajúce sa nastavení ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Výsledok peÿenia závisí od kvality potravín a veĩkosti a druhu varnej nádoby. Aby bol výsledok peÿenia optimálny, použite kvalitné potraviny a mäso s teplotou z chladniÿky. Ak použijete zmrazené jedlá, použite len potraviny vybraté priamo z mrazniÿky. Pri niektorých jedlách sa zobrazí návrh teploty, druhu ohrevu a ÿasu peÿenia. Teplotu a ÿas trvania môžete zmeniŌ podĩa vlastných potrieb. Pri niektorých jedlách budete vyzvaný, aby ste zadali hmotnosŌ. Zadajte vždy celkovú hmotnosŌ, ibaže by vás spotrebiÿ vyzval k inému zadaniu. Tu prevezme za vás spotrebiÿ nastavenia ÿasu a teploty. Nastavenie hmotnosti mimo uvedeného rozsahu hmotnosti nie je možné. Pri peÿení jedál, pri ktorých spotrebiÿ za vás prevezme výber teploty, môžete byŌ k dispozícii až teplota do 300 °C. Dbajte na to, aby ste použili dostatoÿne žiaruvzdorný riad. Dostanete upozornenia týkajúce sa napr. riadu, výšky zasunutia alebo údaje o pridaní tekutín pri peÿení mäsa. Pri niektorých jedlách je poÿas peÿenia potrebné napr. obrátenie alebo premiešanie. Krátko po spustení sa to zobrazí na displeji. Signál vás na to upozorní v správnom ÿase. Upozornenia týkajúce sa vhodného riadu a tipy a triky na prípravu jedál nájdete na konci návodu na používanie. a "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 30

Teplotná sonda Pri niektorých jedlách môžete použiŌ aj teplotnú sondu. Po zasunutí teplotnej sondy do spotrebiÿa sa vám zobrazia jedlá, ktoré sú vhodné na jej použitie. Teplotu v strede potraviny a teplotu varného priestoru môžete zmeniŌ. a "Teplotná sonda" na strane 17

Senzor peþenia Váš spotrebiÿ má senzor peÿenia. Tento sa automaticky aktivuje, keā zo zoznamu výberu vyberiete príslušné peÿivo. Spotrebiÿ tu prevezme kontrolu. Keā je peÿivo hotové, spotrebiÿ sa vypne. Zaznie signál. þas trvania približne zodpovedá receptu vášho peÿiva a nezobrazí sa. Nepoužívajte formy na peÿenie zo silikónu alebo príslušenstvo s obsahom silikónu. Senzor peÿenia sa poškodí. Kým sa na displeji zobrazuje „Senzor peÿenia aktívny“, dvierka spotrebiÿa sa nedajú otvoriŌ. Nastavenia sa ináÿ zrušia. Spotrebiÿ vám potom ponúkne nastavenie, ktoré budete musieŌ sami sledovaŌ.

Jedlá sú zostavené podĩa jednotnej štruktúry: ʋ Kategória ʋ Potravina ʋ Jedlo Na listovanie po jednotlivých úrovniach použite otoÿný voliÿ. 1. ŋuknite na pole menu.

Zobrazí sa výber druhov prevádzky.

2. ŋuknite na textové pole „Assist“.

Objavia sa kategórie.

3. ŋuknite na požadovanú kategóriu.

Objavia sa potraviny ku kategóriám.

4. ŋuknite na požadovanú potravinu.

Objavia sa jednotlivé jedlá.

5. ŋuknite na požadované jedlo.

Na displeji sa k nemu objavia nastavenia. Pri množstve jedál môžete nastavenia prispôsobiŌ svojim vlastným potrebám. Pri niektorých jedlách musíte namiesto toho nastaviŌ hmotnosŌ. 6. Spustite tlaÿidlom start/stop O. þas prevádzky na displeji plynie. Spotrebiÿ zaÿne hriaŌ. Po uplynutí ÿasu trvania zaznie signál. Spotrebiÿ prestane hriaŌ. Keā je jedlo hotové, tlaÿidlom on/off ¬ vypnete spotrebiÿ. Dopeþenie Keā nie ste s výsledkom peÿenia spokojný, po skonÿení ÿasu peÿenia môžete jedlo ešte dopiecŌ. Na displeji sa zobrazí otázka, ÿi si prajete dopeÿenie. Keā chcete jedlo dopiecŌ, Ōuknite na textové pole „DopiecŌ“. Navrhne sa ÿas peÿenia, ktorý môžete zmeniŌ. Spustite tlaÿidlom štart/stop O. Upozornenie: Dopeÿenie môžete použiŌ akokoĩvek ÿasto. Keā ste s výsledkom peÿenia spokojný, Ōuknite na textové pole „SkonÿiŌ“. Tlaÿidlom on/off ¬ vypnite spotrebiÿ. Posunutie þasu skonþenia Pri niektorých jedlách môžete posunúŌ ÿas skonÿenia. Pred spustením Ōuknite na textové pole „Koniec“ a otoÿným voliÿom posuijte koniec na neskôr. Po spustení spotrebiÿ prejde do ÿakacej pozície. þas skonÿenia sa už nedá zmeniŌ. Zmena a zrušenie Po spustení sa už nastavenia nedajú zmeniŌ. Keā chcete zrušiŌ, vypnite spotrebiÿ tlaÿidlom on/off ¬. Tlaÿidlom start/stop O prevádzku už nemôžete pozastaviŌ.

29

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

-Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu Nájdete tu výber rôznych jedál a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na prípravu vašich jedál. Získate údaje o vhodnom príslušenstve a výške zasunutia. Dostanete tipy na použitie riadu a prípravu.

u i dú t š moksnyhcuk mošan v sáv erp énavo t seT

Upozornenie: Pri príprave potravín môže vznikaŌ vodná para vo varnom priestore. Váš spotrebiÿ je energeticky úÿinný a poÿas prevádzky uniká von len málo tepla. Na základe vysokých teplotných rozdielov medzi vnútrom spotrebiÿa a vonkajšími ÿasŌami spotrebiÿa sa môže na dvierkach, ovládacom paneli alebo susedných ÿelách kuchynskej linky vytváraŌ vodný kondenzát. Je to normálny, fyzikálne podmienený jav. Predhrievaním alebo opatrným otvorením dvierok sa môže kondenzát eliminovaŌ.

Nepoužívajte silikónové formy Pre optimálny výsledok peÿenia odporúÿame tmavé formy na peÿenie z kovu. Pozor! Nepoužívajte formy zo silikónu alebo príslušenstvo s obsahom silikónu alebo fólie. Senzor peÿenia sa môže poškodiŌ. Aj keā sa senzor peÿenia nepoužije, môže sa poškodiŌ.

Koláþe a drobné peþivo Váš spotrebiÿ vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu koláÿov a drobného peÿiva. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta. Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiÿu. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky. Výšky zasunutia Používajte uvedené výšky zasunutia. Peþenie na jednej úrovni Na peÿenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia: ʋ Vysoká peÿivo: výška 2 ʋ Ploché peÿivo: výška 3 Peþenie na viacerých úrovniach Použite 4D horúci vzduch. Peÿivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súÿasne do spotrebiÿa nemusí byŌ hotové súÿasne. Peÿenie na dvoch úrovniach: ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 Plech na peÿenie: výška 1 ʋ Formy na rošte Prvý rošt: výška 3 Druhý rošt: výška 1

30

Peÿenie na troch úrovniach: Plech na peÿenie: výška 5 Univerzálny pekáÿ: výška 3 Plech na peÿenie: výška 1

ʋ

Peÿenie na štyroch úrovniach: ʋ 4 rošty s papierom na peÿenie Prvý rošt: výška 5 Druhý rošt: výška 3 Tretí rošt: výška 2 Štvrtý rošt: výška 1 Súÿasným peÿením jedál môžete ušetriŌ až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedĩa seba alebo uhloprieÿne nad seba. Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol. Univerzálny pekáþ alebo plech na peþenie Univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiÿa až na doraz. Pri peÿení koláÿov so šŌavnatým obložením použite univerzálny pekáÿ, aby sa vyteÿenou šŌavou nezneÿistil varný priestor. Formy na peþenie Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu. Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú ÿas peÿenia a peÿivo nezhnedne rovnomerne. Keā peÿiete s takýmito formami a chcete použiŌ horný/dolný ohrev, zasuijte formu do výšky 1. Papier na peþenie Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne koláÿe a drobné peÿivo. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Upozornenie: þasy peÿenia nemožno skrátiŌ nastavením vyššej teploty. Koláÿe a drobné peÿivo by boli upeÿené len zvonku, ale neboli by prepeÿené vnútri. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuĩke. Keā chcete piecŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobného peÿiva v tabuĩke. Āalšie informácie

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk nájdete v tipoch peÿenie na koláÿov a drobného peÿiva za tabuĩkou nastavení. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu: 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Nastavenie pre pizzu ʋ

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Koláÿe vo formách Jednoduchý trený koláÿ

Vencová/obdħžniková forma

2150-170

50-70

Jednoduchý koláÿ z treného cesta, 2 úrovne Koláÿ z treného cesta, jemný Ovocný koláÿ, z treného cesta, jemný Tortový korpus z treného cesta Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z krehkého cesta Švajÿiarsky koláÿ Koláÿ tarta Kysnutá bábovka

Vencová/obdħžniková forma Vencová/obdħžniková forma Forma na bábovku Forma na tortový korpus Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm

3+1 2 2 3 2

  

140-160 150-170 160-180 160-180 170-190

50-70 60-80 40-60 20-30 60-80

Plech na pizzu Forma na tartu, biely plech Forma na bábovku

3 3 2

 

220-240 190-210 150-170

35-45 30-45 50-70

Kysnutý koláÿ Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia Torta z piškótového cesta, 3 vajcia Torta z piškótového cesta, 6 vajec

Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm Forma na tortový korpus Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm

2 3 2 2

  

160-170 150-170* 160-170* 150-170*

20-30 20-30 25-35 30-50

Koláÿe na plechu Koláÿ z treného cesta s obložením Koláÿ z treného cesta, 2 úrovne Koláÿ z jemného cesta so suchým obložením Koláÿ z jemného cesta so suchým obložením, 2 úrovne

Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ

3 1+3 3 1+3

  

160-180 140-160 170-190 160-170

20-40 30-50 20-30 35-45

Koláÿ z jemného cesta so šŎavnatým obložením Švajÿiarsky koláÿ Kysnutý koláÿ so suchým obložením Kysnutý koláÿ so suchým obložením, 2 úrovne Kysnutý koláÿ so šŎavnatým obložením

Univerzálny pekáÿ

3160-180

55-65

Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ

3 3 1+3 3

  

200-210 160-180 150-170 180-200

40-50 15-20 20-30 30-40

Kysnutý koláÿ so šŎavnatým obložením, 2 úrovne

Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ

1+3150-170

45-60

Vianoÿka, kysnutá pletenka Piškótová roláda Štóla z 500 g múky Závin, sladký Štrúdīa, zmrazená

Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ

2 3 2 2 3

  

160-170 180-200* 150-170 190-210 200-220

25-35 8-15 45-60 55-65 35-45

Drobné peÿivo Koláÿiky (small cakes) Koláÿiky (small cakes) Koláÿiky (small cakes), 2 úrovne Koláÿiky (small cakes), 3 úrovne Mufiny Mufiny, 2 úrovne

Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na mufiny Plechy na mufiny

3 3 1+3 5+3+1 3 3+1

   

150* 150* 150* 140* 170-190 160-180*

25-35 25-35 30-40 35-55 15-20 15-40

* PredhriaŎ

31

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Jedlo

Príslušenstvo/riad Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie

výška zasunutia 3 1+3 3

Druh ohrevu  

Teplota v °C þas trvania v min. 160-180 25-35 150-170 25-40 170-190* 20-35

Drobné kysnuté peÿivo Drobné kysnuté peÿivo, 2 úrovne Peÿivo z lístkového cesta Peÿivo z lístkového cesta, 2 úrovne Drobné kysnuté peÿivo, 3 úrovne Drobné kysnuté peÿivo, ploché, 4 úrovne Peÿivo z páleného cesta

Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ 4 rošty Plech na peÿenie

1+3 5+3+1 5+3+2+1 3

  

170-190* 170-190* 180-200* 200-220

20-45 20-45 20-35 30-40

Peÿivo z odpaīovaného cesta, 2 úrovne Pīundrové peÿivo

Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie

1+3 3

 

190-210 160-180

35-45 20-30

Placky Striekané peÿivo

Plech na peÿenie

3140-150*

25-40

Striekané peÿivo Striekané peÿivo, 2 úrovne Striekané peÿivo, 3 úrovne Placky Suché peÿivo, 2 úrovne Suché peÿivo, 3 úrovne Penové zákusky

Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie

3 1+3 5+3+1 3 1+3 5+3+1 3

   

140-150* 140-150* 130-140* 140-160 140-160 140-160 80-90*

25-40 30-40 35-55 15-30 15-30 15-30 120-150

Penové zákusky, 2 úrovne Makrónky Makrónky, 2 úrovne Makrónky, 3 úrovne * PredhriaŎ

Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ

1+3 3 1+3 5+3+1

  

80-90* 90-110 90-110 90-110

120-180 20-40 25-45 30-45

Tipy na peþenie koláþov a drobného peþiva Chcete zistiŎ, ÿi je koláÿ prepeÿený.

Pichnite drevenou špajīou do koláÿa v mieste, kde je najvyšší. Ak sa cesto neprilepí na drevo, koláÿ je hotový.

Koláÿ je spīasnutý.

Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predħžte ÿas peÿenia. Dodržiavajte uvedené suroviny a pokyny uvedené v recepte. Vymastite len vyberacie dno formy. Po peÿení koláÿ opatrne uvoīnite nožom.

Koláÿ je v strede vysoký a na okraji nižší. Ovocná šŎava preteká.

Nabudúce použite hlbší univerzálny pekáÿ.

Drobné peÿivo sa pri peÿení po stranách zlepuje.

Jednotlivé kúsky peÿiva by od seba mali byŎ vzdialené cca 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby peÿivo mohlo pekne vykysnúŎ a zo všetkých strán zhnednúŎ.

Koláÿ je príliš suchý. Koláÿ je príliš svetlý. Koláÿ je navrchu príliš svetlý a zdola príliš tmavý. Koláÿ je navrchu príliš tmavý a zdola príliš svetlý. Koláÿ vo forme alebo pozdħžnej forme je vzadu príliš tmavý.

Alebo nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráŎte ÿas peÿenia. Ak je výška zasunutia a príslušenstvo správne, potom príp. zvýšte teplotu alebo predħžte ÿas peÿenia. Nabudúce vložte koláÿ na vyššiu úroveĵ.

Koláÿ je príliš tmavý. Peÿivo hnedne nerovnomerne.

Nabudúce zvoīte nižšiu teplotu a príp. predħžte ÿas peÿenia. Zvoīte trochu nižšiu teplotu. Aj preÿnievajúci papier na peÿenie môže maŎ vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Dbajte na to, aby forma na peÿenia nestála priamo pred otvormi zadnej steny varného priestoru. Pri peÿení drobného peÿiva by sa mala podīa možnosti použiŎ rovnaká veīkosŎ a hrúbka.

32

Nabudúce vložte koláÿ na nižšiu úroveĵ. Zvoīte nižšiu teplotu a predħžte ÿas peÿenia. Formu na peÿenie nedávajte priamo k zadnej stane, ale do stredu na príslušenstvo.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Piekli ste na viacerých úrovniach. Peÿivo na hornom plechu na peÿenie je tmavšie ako na dolnom. Koláÿ vyzerá dobre, ale nie je prepeÿené vnútri. Koláÿ sa po potrasení neuvoīní.

Na peÿenie na viacerých úrovniach použite vždy 4D horúci vzduch. Peÿivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súÿasne do rúry nemusí byŎ hotové v rovnakom ÿase. Peÿte pri nižšej teplote a dlhšie a pridajte menej tekutiny. Ak peÿiete koláÿ so šŎavnatým obložením, predpeÿte najprv korpus. Posypte ho mandīami alebo strúhankou a na to naklaāte obloženie. Po upeÿení nechajte koláÿ ešte na 5 až 10 minút vychladnúŎ. Ak by sa ešte stále nedal uvoīniŎ, okraj uvoīnite ešte raz opatrne nožom. Koláÿ znova potraste a formu zakryte mokrou, studenou utierkou. Nabudúce formu vymastite a vysypte strúhankou.

Chlieb a peþivo Váš vám spotrebiÿ ponúka množstvo druhov ohrevu na peÿenie chleba a peÿiva. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta. Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiÿu. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky. Výšky zasunutia Používajte uvedené výšky zasunutia. Peþenie na jednej úrovni Na peÿenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia: ʋ Vysoká peÿivo: výška 2 ʋ Ploché peÿivo: výška 3 Peþenie na dvoch úrovniach Použite 4D horúci vzduch. Peÿivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súÿasne do spotrebiÿa nemusí byŌ hotové súÿasne. ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 Plech na peÿenie: výška 1 ʋ Formy na rošte Prvý rošt: výška 3 Druhý rošt: výška 1 Súÿasným peÿením jedál môžete ušetriŌ až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedĩa seba alebo uhloprieÿne nad seba. Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol. Univerzálny pekáþ alebo plech na peþenie Univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiÿa až na doraz. Formy na peþenie Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Papier na peþenie Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Zmrazené výrobky Nepoužívajte mrazené výrobku s veĩkou námrazou. Z jedla odstráijte ĩad. Zmrazené výrobky sú ÿiastoÿne nerovnomerne predpeÿené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upeÿení. Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne chleby a peÿivo. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Upozornenie: þasy peÿenia nemožno skrátiŌ nastavením vyššej teploty. Chlieb a peÿivo by boli upeÿené len zvonku, ale neboli by prepeÿené vnútri. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuĩke. Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keā sa peÿú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuĩke. Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia pre cesto na plechu na peÿenie, ako aj cesto v podlhovastej forme. Keā chcete piecŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobného peÿiva v tabuĩke. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Pozor! Do horúceho varného priestoru nikdy nenalejte vodu alebo nepostavte na dno varného priestoru riad s vodou. Zmenou teploty sa môže poškodiŌ smalt.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú ÿas peÿenia a peÿivo nezhnedne rovnomerne. Keā peÿiete s takýmito formami a chcete použiŌ horný/dolný ohrev, zasuijte formu do výšky 1.

33

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Použité druhy ohrevu: ʋ 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev

ʋ ʋ ʋ

 Grilovanie s cirkuláciou vzduchu Gril, veĩká plocha Nastavenie pre pizzu

Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij grilovania

þas trvania v min.

Chlieb Biely chlieb, 750 g Pšeniÿno-ražný chlieb, 1,5 kg

Univerzálny pekáÿ alebo pozdħžna forma Pozdħžna forma

2 2

 

180-200* 220* 180

-

25-40 10 20-30

Pšeniÿno-ražný chlieb, 1,5 kg Celozrnný chlieb, 1 kg Chlebová placka

Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ

2 2 3

 

200-210* 200-210* 250-270

-

40-50 40-50 20-25

Žemle alebo bageta pripravená na zapeÿenie, predpeÿené

Univerzálny pekáÿ

3180-200

-

10-15

Žemle, sladké, ÿerstvé Žemle, sladké, ÿerstvé, 2 úrovne Žemle, ÿerstvé Bageta, predpeÿená, chladená

Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Univerzálny pekáÿ

3 1+3 3 3

  

170-190* 150-170* 180-200 180-200

-

15-20 20-30 20-30 20-30

Univerzálny pekáÿ

3180-200

-

10-15

Univerzálny pekáÿ

3180-200

-

20-25

Croissanty, polotovary

Univerzálny pekáÿ

3170-190

-

30-35

Toasty Zapeÿené toasty, 4 kusy Zapeÿené toasty, 12 kusov

Rošt Rošt

3 3

 

190-210 230-250

-

10-15 10-15

Rošt

5-

3

4-6

Žemle

Žemle, zmrazené Žemle alebo bageta pripravená na zapeÿenie, predpeÿené Malé peÿivo z kysnutého cesta, polotovary

Opeÿené toasty (nepredhrievaŎ) * PredhriaŎ

Pizza, quiche a pikantné koláþe Váš spotrebiÿ vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu pizze, quiche a pikantných koláÿov. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta. Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiÿu. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky. Výšky zasunutia Používajte uvedené výšky zasunutia. Peþenie na jednej úrovni Na peÿenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia: ʋ Vysoká peÿivo: výška 2 ʋ Ploché peÿivo: výška 3

34

Peþenie na viacerých úrovniach Použite 4D horúci vzduch. Peÿivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súÿasne do spotrebiÿa nemusí byŌ hotové súÿasne. Peÿenie na dvoch úrovniach: ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 Plech na peÿenie: výška 1 ʋ Formy na rošte Prvý rošt: výška 3 Druhý rošt: výška 1 Peÿenie na štyroch úrovniach: 4 rošty s papierom na peÿenie Prvý rošt: výška 5 Druhý rošt: výška 3 Tretí rošt: výška 2 Štvrtý rošt: výška 1

ʋ

Súÿasným peÿením jedál môžete ušetriŌ až 45 percent energie. Položte formy do varného priestoru vedĩa seba alebo uhloprieÿne nad seba.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol. Univerzálny pekáþ alebo plech na peþenie Univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiÿa až na doraz. Na peÿenie pizze s bohatým obložením používajte univerzálny pekáÿ. Formy na peþenie Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu. Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú ÿas peÿenia a peÿivo nezhnedne rovnomerne. Keā peÿiete s takýmito formami a chcete použiŌ horný/dolný ohrev, zasuijte formu do výšky 1. Papier na peþenie Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Zmrazené výrobky Nepoužívajte mrazené výrobku s veĩkou námrazou. Z jedla odstráijte ĩad.

Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedlá. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Upozornenie: þasy peÿenia nemožno skrátiŌ nastavením vyššej teploty. Jedlo by bolo upeÿené len zvonku, ale nebolo by prepeÿené vnútri. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuĩke. Keā chcete piecŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobného peÿiva v tabuĩke. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Použité druhy ohrevu: ʋ 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Nastavenie pre pizzu

Zmrazené výrobky sú ÿiastoÿne nerovnomerne predpeÿené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upeÿení. Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Pizza Pizza, ÿerstvá Pizza, ÿerstvá Pizza, ÿerstvá, 2 úrovne Pizza, ÿerstvá, tenký korpus Pizza, chladená

Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na pizzu Rošt

3 3 1+3 2 3

  

200-220 200-220 180-200 220-230 190-210

25-35 25-35 35-45 20-30 10-15

Pizza, mrazená Pizza s tenkým korpusom, 1 kus Pizza s tenkým korpusom, 2 kusy Pizza s hrubým korpusom, 1 kus Pizza s hrubým korpusom, 2 kusy Pizzová bageta Mini pizze Mini pizze, Ø 7 cm, 4 úrovne

Rošt Univerzálny pekáÿ + rošt Rošt Univerzálny pekáÿ + rošt Rošt Univerzálny pekáÿ 4 rošty

3 3+1 3 3+1 3 3 5+3+2+1

   

190-210 190-210 180-200 190-210 200-220 180-200 180-200*

15-20 20-25 20-25 20-30 15-20 15-20 20-30

Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm Forma na tartu, biely plech Univerzálny pekáÿ Nákypová forma Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ

2 3 3 2 3 2

   

170-190 190-210 260-280* 170-190 180-190 180-200

65-75 35-45 10-15 50-70 30-45 35-45

Pikantné koláÿe a quiche Pikantné koláÿe vo forme Koláÿ quiche Alsaský koláÿ Pirohy Empanada (plnené taštiÿky) Burek * PredhriaŎ

35

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Nákyp a suflé Váš spotrebiÿ vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu nákypov a suflé. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiÿu. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky. Výšky zasunutia Vždy použite uvedené výšky zasunutia. Na dvoch výškach môžete piecŌ vo formách alebo s univerzálnym pekáÿom. ʋ Formy na rošte: výška 2 ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 Suflé môžete pripravovaŌ aj vo vodnom kúpeli v univerzálnej panvici. Univerzálny pekáÿ vtedy zasuijte do výšky 2. Súÿasným peÿením jedál môžete ušetriŌ až 45 percent energie. Formy položte do varného priestoru vedĩa seba. Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol. Univerzálny pekáþ Univerzálny pekáÿ opatrne zasuijte až na doraz, skosenou stranou k dvierkam rúry.

Riad Na nákypy a gratinované jedlá používajte širokú, plochú nádobu. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac ÿasu a zhora viac zhnednú. Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne nákypy a suflé. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a receptu. Stav peÿenia nákypu závisí od veĩkosti varnej nádoby a výšky nákypu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Upozornenie: Použitím vyšších teplôt sa ÿasy peÿenia neskrátia. Nákyp a suflé by boli zvonku hotové, ale vnútri by boli surové. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. Keā chcete jedlo pripraviŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobných jedál v tabuĩke. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Použité druhy ohrevu: 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Nastavenie pre pizzu ʋ

Nákypy a suflé

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Nákyp, pikantný, uvarené suroviny Nákyp, sladký Lasagne, ÿerstvé, 1 kg Lasagne, zmrazené, 400 g Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm, na 2 úrovniach Suflé Suflé

Nákypová forma Nákypová forma Nákypová forma Rošt Nákypová forma

2 2 2 2 2

  

200-220 170-190 160-180 190-210 160-190

30-50 40-60 50-60 30-35 50-70

Nákypová forma

3+1150-170

60-80

Nákypová forma Porciové formy

2 3

 

170-190 190-210

35-45 25-30

Hydina Váš spotrebiÿ vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu hydiny. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre niektoré jedlá. Peþenie na rošte Peÿenie na rošte je mimoriadne vhodné pre veĩkú hydinu alebo viac kusov súÿasne. Zasuijte univerzálny pekáÿ s roštom, ktorý je na ijom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny pekáÿ. a "Príslušenstvo" na strane 11

36

Podĩa veĩkosti a druhu hydiny dajte do univerzálneho pekáÿa až A l vody. Kvapkajúci tuk sa zachytí. Z tohto výpeku môže pripraviŌ omáÿku. Navyše vznikne menej dymu a varný priestor zostane ÿistejší. Peþenie v riade Používajte len riad, ktorý je vhodný do rúry na peÿenie. Skontrolujte, ÿi sa riad zmestí do varného priestoru. Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Keā je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúŌ.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Lesklé pekáÿe z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimoÿne vhodné. Hydina sa peÿie pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší ÿas peÿenia. Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na peÿenie. Nezakrytá nádoba Na peÿenie hydiny je najvhodnejšia vysoká forma na peÿenie. Položte formu na rošt. Keā nemáte vhodný riad, použite univerzálny pekáÿ. Zakrytá nádoba Varný priestor zostane pri peÿení v zakrytej nádobe podstatne ÿistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt. Pri odobratí pokrievky po upeÿení môže unikaŌ veĩmi horúca para. Pokrievku vzadu nadvihnite, aby mohla horúca para unikaŌ. Hydina môže byŌ chrumkavá aj v zakrytej nádobe. Použite pekáÿ so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu. Grilovanie Poÿas grilovania nechajte dvierka spotrebiÿa zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiÿa. Zasuijte univerzálny pekáÿ s roštom, ktorý je na ijom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Kvapkajúci tuk sa zachytí. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny pekáÿ. a "Príslušenstvo" na strane 11 Upozornenie: Ak sú grilované kúsky veĩmi šŌavnaté, univerzálny pekáÿ nezasuijte rovno pod rošt, ale do výšky 2. Zoberte podĩa možnosti rovnaké kusy na grilovanie s podobnou hrúbkou a hmotnosŌou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šŌavnaté. Potraviny položte priamo na rošt. Grilované potraviny obráŌte grilovacími kliešŌami. Keā do mäsa pichnete vidliÿku, stratí šŌavu a vysuší sa. Upozornenia Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. þastosŌ zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupija grilovania. ʋ Pri grilovaní môže vznikaŌ dym. ʋ

Teplotná sonda Teplotná sonda umožijuje peÿenie pri presnej teplote. Preÿítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete

tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a āalšie informácie. a "Teplotná sonda" na strane 17 Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre vašu hydinu. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Hodnoty nastavenia platia pre vsunutie neplnenej hydiny s teplotou z chladniÿky do studeného varného priestoru. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. V tabuĩke nájdete údaje pre hydinu s návrhom hmotnosti. Keā chcete pripraviŌ Ōažší kus hydiny, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kusov, orientujte sa podĩa hmotnosti najŌažšieho kusa, aby ste zistili ÿas peÿenia. Jednotlivé kusy by mali byŌ približne rovnako veĩké. Všeobecne platí: þím je hydina väÿšia, tým nižšiu teplotu a dlhší ÿas peÿenia použite. Hydinu obráŌte asi po uplynutí A až = uvedeného ÿasu. Upozornenie: Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Tipy ʋ Pri peÿení kaÿice alebo husi prepichnite kožu pod krídlami. Tuk tak bude môcŌ odtekaŌ. ʋ Najprv narežte kožu na prsiach kaÿky. Prsia kaÿky neobracajte. ʋ Keā bude hydinu obracaŌ, dajte pozor, aby bola dolu najprv strana s prsami, príp. kožou. ʋ Hydina bude obzvlášŌ chrumkavá, pokiaĩ ju ku koncu peÿenia potriete maslom, slanou vodou alebo pomaranÿovou šŌavou. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Použité druhy ohrevu: Horný/dolný ohrev ʋ Grilovanie s cirkuláciou vzduchu ʋ Gril, veĩká plocha ʋ Nastavenie pre pizzu ʋ

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij þas trvagrilovania nia v min.

Kurÿa Kurÿa, 1 kg Filé z kuracích pľs, po 150 g (grilovaŎ) Malé porcie kurÿaŎa, po 250 g Kuracie prsty, nugety, zmrazené Veīké kurÿa, 1,5 kg * PredhriaŎ

Rošt Rošt Rošt Univerzálny pekáÿ Rošt

2 4 3 3 2

  

200-220 220-230 190-210 200-220

3* -

60-70 15-20 30-35 20-25 70-90

37

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij þas trvagrilovania nia v min.

Kaÿka, 2 kg Kaÿacie prsia, po 300 g

Rošt Rošt

1 3

 

180-200 230-250

-

90-110 17-20

Hus, 3 kg Husacie stehná, po 350 g

Rošt Rošt

2 2

 

160-180 210-230

-

120-150 40-50

Morka Mladá morka, 2,5 kg

Rošt

2180-200

-

70-90

Zakrytý riad Rošt

2 2

 

240-260 180-200

-

80-100 80-100

Kaÿka a hus

Morÿacie prsia, bez kostí, 1 kg Morÿacie horné stehno, s kosŎou, 1 kg * PredhriaŎ

Mäso Váš spotrebiÿ vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu mäsa. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Peþenie a dusenie Chudé mäso podĩa želania potrite tukom alebo obložte plátkami slaniny. Kožu do kríža narežte. Pri obracaní mäsa dávajte pozor, aby bola koža najprv dolu. Keā je peÿené mäso hotové, malo by ešte odpoÿívaŌ 10 minút vo vypnutom, zatvorenom varnom priestore. ŠŌava z peÿenia sa tak lepšie rozloží. Upeÿené mäso zaviijte príp. do alobalu. V uvedenom ÿase peÿenia nie je zahrnutý ÿas odpoÿívania. Peþenie na rošte Na rošte sa mäso upeÿie zvlášŌ chrumkavo zo všetkých strán. Podĩa veĩkosti a druhu mäsa dajte do univerzálneho pekáÿa až A l vody. Kvapkajúci tuk alebo šŌava z mäsa sa zachytia. Z tohto výpeku môže pripraviŌ omáÿku. Navyše vznikne menej dymu a varný priestor zostane ÿistejší. Zasuijte univerzálny pekáÿ s roštom, ktorý je na ijom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny pekáÿ. a "Príslušenstvo" na strane 11 Peþenie a dusenie v riade Peÿenie a dusenie v riade je komfortnejšie. Mäso s nádobou môžete jednoduchšie vybraŌ z varného priestoru a omáÿku pripraviŌ priamo v nádobe. Používajte len riad, ktorý je vhodný na použitie v rúre na peÿenie. Skontrolujte, ÿi sa riad zmestí do varného priestoru. Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Keā je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúŌ. K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. V sklenej nádobe by dno malo byŌ zakryté do výšky cca A cm. Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby a od toho, ÿi používate pokrievku. Keā 38

pripravujete mäso v smaltovanom alebo tmavom kovovom pekáÿi, treba viac tekutiny ako v sklenej nádobe. Poÿas peÿenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatrne dolejte tekutinu. Lesklé pekáÿe z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimoÿne vhodné. Mäso sa peÿie pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší ÿas peÿenia. Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na peÿenie. Nezakrytá nádoba Na peÿenie mäsa je najvhodnejšia vysoká forma na peÿenie. Položte formu na rošt. Keā nemáte vhodný riad, použite univerzálny pekáÿ. Zakrytá nádoba Varný priestor zostane pri peÿení v zakrytej nádobe podstatne ÿistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt. VzdialenosŌ medzi mäsom a pokrievkou musí byŌ minimálne 3 cm. Mäso môže zväÿšiŌ svoj objem. Pri odobratí pokrievky po upeÿení môže unikaŌ veĩmi horúca para. Pokrievku vzadu nadvihnite, aby mohla horúca para unikaŌ. Pred dusením vždy mäso podĩa potreby opeÿte. Aby vznikol základ šŌavy, pridajte vodu, víno, ocot alebo podobne. Dno nádoby malo byŌ zakryté do výšky 1 až 2 cm. Poÿas peÿenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatrne dolejte tekutinu. Mäso môže byŌ chrumkavé aj v zakrytej nádobe. Použite pekáÿ so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu. Grilovanie Poÿas grilovania nechajte dvierka spotrebiÿa zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiÿa. Zasuijte univerzálny pekáÿ s roštom, ktorý je na ijom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Kvapkajúci tuk sa zachytí. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny pekáÿ. a "Príslušenstvo" na strane 11

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Upozornenie: Ak sú grilované kúsky veĩmi šŌavnaté, univerzálny pekáÿ nezasuijte rovno pod rošt, ale do výšky 2. Zoberte podĩa možnosti rovnaké kusy na grilovanie s podobnou hrúbkou a hmotnosŌou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šŌavnaté. Potraviny položte priamo na rošt. Grilované potraviny obráŌte grilovacími kliešŌami. Keā do mäsa pichnete vidliÿku, stratí šŌavu a vysuší sa. Upozornenia Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. þastosŌ zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupija grilovania. ʋ Pri grilovaní môže vznikaŌ dym. ʋ

Teplotná sonda Teplotná sonda umožijuje peÿenie pri presnej teplote. Preÿítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a āalšie informácie. a "Teplotná sonda" na strane 17 Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre jedlá z mäsa. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva, vlastností a teploty potraviny. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími Jedlo Bravÿové mäso Bravÿové peÿené bez kože, napr. krkoviÿka, 1,5 kg Bravÿové peÿené s kožou, napr. pliecko, 2 kg Bravÿová panenka, 1,5 kg Bravÿové filé, 400 g Údené karé s kosŎou, 1 kg (s pridaním vody) Bravÿové steaky, hrúbka 2 cm Bravÿové medailóniky, hrúbka 3 cm Hovädzie mäso Hovädzie filé, medium, 1 kg Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg Roastbeef, medium, 1,5 kg Steak, hrúbka 3 cm, medium Burger, výška 3 – 4 cm

hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie mäsa s teplotou z chladniÿky do studeného varného priestoru. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. V tabuĩke nájdete údaje pre kusy mäsa s návrhom hmotnosti. Ak chcete piecŌ Ōažší kus mäsa, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kúskov, orientujte sa podĩa hmotnosti najŌažšieho kusa pri zisŌovaní ÿasu peÿenia. Jednotlivé kusy by mali byŌ približne rovnako veĩké. Všeobecne platí: þím väÿší kus mäsa, tým nižšia teplota a tým dlhší ÿas peÿenia. ObráŌte peÿené mäso a grilované kúsky asi po A až = uvedeného ÿasu. Keā chcete piecŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobného peÿiva v tabuĩke. Āalšie informácie nájdete v tipoch na peÿenie, dusenie a grilovanie za tabuĩkou nastavení. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Použité druhy ohrevu: ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Grilovanie s cirkuláciou vzduchu ʋ Gril, veĩká plocha

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij þas trvagrilovania nia v min.

Nezakrytý riad

2180-190

-

110-130

Rošt

2190-200

-

130-140

Nezakrytý riad Rošt Zakrytý riad

2 3 2

 

220-230 220-230 210-230

-

70-80 20-25 70-90

Rošt Rošt

5 5-

2 3*

16-20 8-12

Rošt Zakrytý riad Rošt Rošt Rošt

2 2 2 5 4

 

210-220 200-220 220-230 -

3 3

40-50 130-160 60-70 15-20 25-30

2 2

 

160-170 200-210

-

100-120 100-120

Teĩacie mäso Teīacie peÿené, 1,5 kg Nezakrytý riad Teīacie koleno, 1,5 kg Nezakrytý riad * PredhriaŎ ** Dolu zasuĵte univerzálny pekáÿ do výšky zasunutia 2

39

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij þas trvagrilovania nia v min.

2170-190

-

50-80

2180-190

-

40-50

5-

3

12-16

Jahijacie mäso bez kostí, jahĵacie stehno stredne prepe- Nezakrytý riad ÿené Jahĵací chrbát s kosŎou (bez šliach, Rošt pozdħžne okolo kosti narezaný, bez obracania) Jahĵacie kotlety** Rošt Klobásy Grilovaná klobása

Rošt

4-

3

10-15

Mäsové jedlá Fašírka, 1 kg

Nezakrytý riad

2170-180

-

60-70

* PredhriaŎ ** Dolu zasuĵte univerzálny pekáÿ do výšky zasunutia 2 Tipy na peþenie, dusenie a grilovanie Varný priestor je silno zneÿistený. Mäso je príliš tmavé a kôrka je miestami spálená a/alebo mäso je príliš spálené. Kôrka je príliš tenká. Mäso vyzerá dobre, ale šŎava je pripálená. Mäso vyzerá dobre, ale šŎava je príliš svetlá a vodnatá. Pri dusení za mäso pripáli. Grilované potraviny sú príliš suché.

Jedlo pripravujte v zakrytom pekáÿi alebo použite grilovací plech. Keā použijete grilovací plech, docielite optimálne výsledky. Grilovací plech si môžete dokúpiŎ ako osobitné príslušenstvo. Skontrolujte výšku zasunutia a teplotu. Nabudúce zvoīte nižšiu teplotu a prípadne skráŎte ÿas peÿenia.

Zvýšte teplotu alebo na konci peÿenia na chvíīu zapnite gril. Nabudúce použite menšiu nádobu na peÿenie a prípadne pridajte viac tekutiny. Nabudúce použite väÿšiu nádobu na peÿenie a prípadne pridajte menej tekutiny. Nádoba na peÿenia a pokrievka musia byŎ prispôsobené a pokrievka musí dobre dosadaŎ. Znížte teplotu a v prípade potreby poÿas dusenia ešte pridajte tekutinu. Mäso osoīte až po grilovaní. Soī odoberá vodu z mäsa. Pri obracaní nepichajte do grilovanej potraviny. Použite grilovacie kliešte.

Ryby Váš spotrebiÿ vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu rýb. V tabuĩkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál. Celú rybu nemusíte obracaŌ. Zasuijte celú rybu v polohe na bruchu (plávajúca poloha), chrbtovou plutvou nahor, do varného priestoru. Zrezaný zemiak alebo malá, nezakrytá nádoba v bruchu ryby jej dodá stabilitu. þi je mäso už hotové, zistíte podĩa toho, že sa chrbtová plutva dá ĩahko uvoĩniŌ. Peþenie a grilovanie na rošte Zasuijte univerzálny pekáÿ s roštom, ktorý je na ijom položený, do uvedenej výšky zasunutia. Dbajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny pekáÿ. a "Príslušenstvo" na strane 11 Upozornenie: Ak sú grilované kúsky veĩmi šŌavnaté, univerzálny pekáÿ nezasuijte rovno pod rošt, ale do výšky 2.

40

Podĩa veĩkosti a druhu ryby dajte do univerzálneho pekáÿa až A l vody. Kvapkajúca tekutina sa zachytí. Vznikne menej dymu a varný priestor zostane ÿistejší. Poÿas grilovania nechajte dvierka spotrebiÿa zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiÿa. Zoberte podĩa možnosti rovnaké kusy na grilovanie s podobnou hrúbkou a hmotnosŌou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šŌavnaté. Potraviny položte priamo na rošt. Grilované potraviny obráŌte grilovacími kliešŌami. Keā do ryby pichnete vidliÿku, stratí šŌavu a vysuší sa. Upozornenia Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. þastosŌ zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupija grilovania. ʋ Pri grilovaní môže vznikaŌ dym. ʋ

Peþenie a dusenie v riade Používajte len riad, ktorý je vhodný na použitie v rúre na peÿenie. Skontrolujte, ÿi sa riad zmestí do varného priestoru.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Najvhodnejší je riad zo skla. Horúci riad zo skla odložte na suchú podložku. Keā je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúŌ. Lesklé pekáÿe z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimoÿne vhodné. Ryba sa peÿie pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší ÿas peÿenia. Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na peÿenie. Nezakrytá nádoba Na prípravu ryby v celku je najvhodnejšia vysoká forma na peÿenie. Položte formu na rošt. Keā nemáte vhodný riad, použite univerzálny pekáÿ. Zakrytá nádoba Varný priestor zostane pri peÿení v zakrytej nádobe podstatne ÿistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt. Na dusenie pridajte dve až tri polievkové lyžice tekutiny a trochu citrónovej šŌavy alebo octu. Pri odobratí pokrievky po upeÿení môže unikaŌ veĩmi horúca para. Pokrievku vzadu nadvihnite, aby mohla horúca para unikaŌ. Ryba môže byŌ chrumkavá aj v zakrytej nádobe. Použite pekáÿ so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu. Teplotná sonda Teplotná sonda umožijuje peÿenie pri presnej teplote. Preÿítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a āalšie informácie. a "Teplotná sonda" na strane 17

Jedlo

Príslušenstvo/riad

Ryby Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh Rošt Ryba, grilovaná, celá, 1,5 kg, napr. losos Rošt

Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre jedlá z rýb. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva, vlastností a teploty potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie ruby s teplotou z chladniÿky do studeného varného priestoru. Ušetríte tak až 20 percent energie. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy peÿenia o niekoĩko minút. V tabuĩke nájdete údaje pre kusy rybu s návrhom hmotnosti. Keā chcete pripraviŌ Ōažšiu rybu, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak pripravujete viac rýb, orientujte sa podĩa hmotnosti najŌažšej ryby, aby ste zistili ÿas peÿenia. Jednotlivé ryby by mali byŌ približne rovnako Ōažké. Všeobecne platí: þím väÿšia ryba, tým nižšia teplota a tým dlhší ÿas peÿenia. Rybu, ktorá nie je v polohe na bruchu (plávajúca poloha), po uplynutí cca A až = uvedeného ÿasu obráŌte. Upozornenie: Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetríte až 20 percent energie. Použité druhy ohrevu: ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Grilovanie s cirkuláciou vzduchu ʋ Gril, veĩká plocha výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij grilovania

þas trvania v min.

2 2

 

170-190 170-190

-

20-30 30-40

Rybie filé Rybie filé, prírodné, grilované

Rošt

4-

1*

15-25

Rybie kotlety Rybie kotlety, hrúbka 3 cm**

Rošt

4-

3

10-20

2 2 3

 

210-230 200-220 200-220

-

20-30 45-60 20-30

Ryba, zmrazená Rybie filé, prírodné Zakrytý riad Rybie filé, zapeÿené Rošt Rybie prsty (priebežne obráŎte) Univerzálny pekáÿ * PredhriaŎ ** Dolu zasuĵte univerzálny pekáÿ do výšky zasunutia 2

41

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

sk

Zelenina a prílohy Nájdete tu údaje o príprave grilovanej zeleniny, zemiakom a zmrazených zemiakových výrobkov. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetrite energiu. Výšky zasunutia Používajte uvedené výšky zasunutia. Príprava na jednej úrovni Pridržiavajte sa údajov v tabuĩke. Príprava na dvoch úrovniach Použite 4D horúci vzduch. Súÿasne zasunuté plechy nemusia byŌ súÿasne hotové. ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 ʋ Plech na peÿenie: výška 1 Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol.

Univerzálny pekáþ alebo plech na peþenie Univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiÿa až na doraz. Papier na peþenie Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedlá. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a vlastností potravín. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Pri použití predhrievania sa skrátia uvedené ÿasy o niekoĩko minút. Keā chcete jedlo pripraviŌ podĩa vlastného receptu, orientujte sa podĩa podobných jedál v tabuĩke. Použité druhy ohrevu: 4D horúci vzduch Gril, veĩká plocha ʋ Nastavenie pre pizzu ʋ ʋ

Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C Stupeij grilovania

þas trvania v min.

Zeleninové jedlá Grilovaná zelenina

Univerzálny pekáÿ

5-

3

10-15

Zemiaky Peÿené zemiaky, polovice

Univerzálny pekáÿ

3160-180

-

45-60

Zemiakové výrobky, zmrazené Zemiakové rösti (zemiakové placky) Zemiakové taštiÿky, plnené Krokety Zemiakové hranolÿeky Zemiakové hranolÿeky, 2 úrovne

Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ Univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ

3 3 3 3 1+3

  

200-220 190-210 200-220 190-210 190-210

-

25-35 20-30 25-35 25-35 30-40

Jogurt S vaším spotrebiÿom si môžete sami vyrobiŌ jogurt. Príprava jogurtu Z varného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy. Varný priestor musí byŌ prázdny. 1. 1 l mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnom paneli na

90 °C a ochlaāte na 40 °C. Trvanlivé mlieko staÿí zohriaŌ na 40 °C.

2. Zamiešajte 150 g jogurtu (teplota z chladniÿky). 3. Naplijte do šálok alebo malých pohárov a zakryte

potravinovou fóliou.

4. Šálky a poháre položte na dno varného priestoru

a vykonajte nastavenie podĩa údajov v tabuĩke.

5. Po príprave dajte jogurt schladiŌ do chladniÿky.

Použité druh ohrevu: 4D horúci vzduch

ʋ

Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Jogurt

Porciové formy

dno varného priestoru

42

Druh ohrevu 

Teplota v °C þas trvania v hodinách 40-45 7-8

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk

Úspora energie s druhmi ohrevu eco S energeticky úÿinnými druhmi ohrevu horúci vzduch eco a horný/dolný ohrev eco môžete pri peÿení jedál ušetriŌ energiu. Jedlá zasuijte do chladného, prázdneho varného priestoru. Len tak bude energetická optimalizácia úÿinná. Poÿas peÿenia majte dvierka spotrebiÿa zatvorené. Pred použitím vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak optimálny výsledok peÿenia a ušetrite energiu. Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiÿu. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky. Príslušenstvo Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. Rošt Rošt zasuijte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiÿa a zakrivením nadol. Univerzálny pekáþ alebo plech na peþenie Univerzálny pekáÿ alebo plech na peÿenie opatrne zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam spotrebiÿa až na doraz. Formy na peþenie a riad Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu. Môžete tak ušetriŌ až 35 percent energie.

Riad z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odráža teplo ako zrkadlo. Riad neodrážajúci teplo z hliníka, žiaruvzdorného skla alebo hliníkového odliatku je vhodnejšie. Formy z bieleho plechu, keramické formy alebo formy zo skla predlžujú ÿas peÿenia a koláÿ nezhnedne rovnomerne. Papier na peþenie Papier na peÿenie používajte len vtedy, keā je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na peÿenie vždy vhodne pristrihnite. Odporúþané hodnoty nastavenia Tu nájdete údaje o rôznych jedlách pripravovaných. Teplota a ÿas peÿenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste zaÿaŌ najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu. Upozornenie: þasy peÿenia nemožno skrátiŌ nastavením vyššej teploty. Koláÿe a drobné peÿivo by boli upeÿené len zvonku, ale neboli by prepeÿené vnútri. Použité druhy ohrevu: ʋ Horúci vzduch eco ʋ Horný/dolný ohrev eco

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Koláÿe vo formách Koláÿ z treného cesta vo forme Tortový korpus z treného cesta Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia Torta z piškótového cesta, 3 vajcia Torta z piškótového cesta, 6 vajec Kysnutá bábovka

Vencová/obdħžniková forma Forma na tortový korpus Forma na tortový korpus Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm Forma na bábovku

2 2 2 2 2 2

   

140-160 150-170 150-170 160-170 150-160 150-170

60-80 20-30 20-30 25-40 50-60 50-70

Koláÿe na plechu Koláÿ z treného cesta so suchým obložením Koláÿ z jemného cesta so suchým obložením Piškótová roláda Vianoÿka, kysnutá pletenka Kysnutý koláÿ so suchým obložením

Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie

3 3 3 3 3

  

150-170 170-180 180-190 160-170 160-180

25-40 25-35 15-20 25-35 15-20

Drobné peÿivo Mufiny Koláÿiky (small cakes) Koláÿiky (small cakes), 2 úrovne Peÿivo z lístkového cesta Peÿivo z páleného cesta Placky Striekané peÿivo Drobné kysnuté peÿivo

Plech na mufiny Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie

2 3 1+3 3 3 3 3 3

    

160-180 150-160 150-160 170-190 200-220 140-160 140-150 160-180

15-25 25-35 30-40 20-35 35-45 15-30 25-35 25-35

43

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Chlieb a peÿivo Pšeniÿno-ražný chlieb, 1,5 kg Chlebová placka Žemle, sladké, ÿerstvé Žemle, ÿerstvé

Pozdħžna forma Univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie

2 3 3 3

  

200-210 250-275 170-190 180-200

35-45 15-20 15-20 20-30

Nezakrytý riad

2180-190

120-140

Zakrytý riad Nezakrytý riad

2 2

 

200-220 170-180

140-160 110-130

Zakrytý riad Zakrytý riad Zakrytý riad

2 2 2

 

190-210 190-210 190-210

25-35 45-55 15-25

Mäso Bravÿové peÿené bez kože, napr. krkoviÿka, 1,5 kg Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg Teīacie peÿené, 1,5 kg Ryby Ryba, dusená, celá 300 g, napr. pstruh Ryba, dusená, celá 1,5 kg, napr. losos Rybie filé, prírodné, dusené

Akrylamid v potravinách Akrylamid vzniká najmä v obilných a zemiakových výrobkoch pripravovaných pri vysokých teplotách, ako

sú napr. zemiakové ÿipsy, zemiakové hranolÿeky, toasty, peÿivo, chlieb alebo jemné peÿivo z krehkého cesta (keksy, perník, korenené keksy).

Tipy na prípravu jedál s nízkym obsahom akrylamidu Všeobecne ʋ þasy peÿenia zachovávajte ÿo najkratšie. ʋ Opekajte jedlá do zlata, nie príliš do hneda. ʋ Veīké, husté jedlo obsahuje menej akrylamidu. Peÿenie S horným/dolným ohrevom max. 200 °C. S horúcim vzduchom max. 180 °C. Placky S horným/dolným ohrevom max. 190 °C S horúcim vzduchom max. 170 °C. Vajíÿko alebo žħtok znižujú tvorbu akrylamidu. Zemiakové hranolÿeky na prípravu v rúre V jednej vrstve ich rovnomerne rozmiestite na plech. Na každom plechu peÿte min. 400 g, aby sa hranolna peÿenie ÿeky nevysušili.

Mierny ohrev Mierny ohrev je pomalé peÿenie pri nízkej tepote. Preto sa nazýva aj peÿenie pri nízkej teplote. Mierny ohrev je ideálny na kvalitné mäso (napr. jemné ÿasti hovädziny, teĩaciny, bravÿoviny, jahijaciny alebo hydiny), ktoré majú byŌ upeÿené správne do ružova. Mäso zostane veĩmi šŌavnaté, jemné a mäkké. Vaša výhoda: Máte dostatok priestoru na plánovanie menu, pretože mäso pripravené na jemnom ohreve sa dá bez problémov udržiavaŌ teplé. Mäso nemusíte poÿas peÿenia obracaŌ. Aby ste udržali rovnomernú klímu na peÿenie, nechajte dvierka spotrebiÿa zatvorené. Používajte len ÿerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí. Starostlivo odstráijte šĩachy a tukové okraje. Tuk vytvára pri miernom ohreve silný špecifický zápach. Môžete použiŌ aj korenené alebo marinované mäso. Nepoužívajte rozmrazené mäso. Po upeÿení na miernom ohreve sa môže mäso hneā narezaŌ. Odpoÿívanie nie je potrebné. Špeciálnou

44

metódou peÿenia sa mäso upeÿie do ružova, avšak nie je surové alebo menej upeÿené. Upozornenie: Odložená prevádzka s ÿasom skonÿenia nie je možná pri druhu prevádzky mierny ohrev. Riad Používajte plochý riad, napr. servírovaciu tácku z porcelánu alebo skla. Riad dajte predhriaŌ do varného priestoru. Nezakrytý riad položte na rošt vždy do výšky 2. Āalšie informácie nájdete v tipoch na peÿenie miernym ohrevom za tabuĩkou nastavení. Váš spotrebiÿ má druh ohrevu Mierny ohrev. Prevádzku spustite len vtedy, keā je varný priestor úplne vychladnutý. Nechajte varný priestor s riadom cca 15 minút prehriaŌ. Na varnej zóne mäso pri vysokej teplote prudko a dostatoÿne dlho opeÿte zo všetkých strán, aj na koncoch. Okamžite ho dajte na predhriaty riad. Riad s mäsom znova vložte do varného priestoru a peÿte na miernom ohreve.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Odporúþané hodnoty nastavenia Teplota a ÿas peÿenia na miernom ohreve závisia od veĩkosti, hrúbky a kvality mäsa. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia.

Použité druh ohrevu: Mierny ohrev

ʋ

Jedlo

Riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

þas opekania v min.

Teplota v °C þas trvania v min.

Hydina Kaÿacie prsia, 400 g Filé z kuracích pľs, po 200 g Morÿacie prsia, bez kostí, 1 kg

Nezakrytý riad Nezakrytý riad Nezakrytý riad

2 2 2

 

6-8 5-7 8-10

80* 90* 90*

60-120 60-90 150-210

Bravÿové mäso Bravÿová panenka, hrúbka 5 – 6 cm, 1,5 kg

Nezakrytý riad

28-10

80*

180-210

Bravÿová panenka, v celku Bravÿové medailóniky, hrúbka 4 cm

Nezakrytý riad Nezakrytý riad

2 2

 

6-8 5-7

80* 80*

60-120 90-120

Nezakrytý riad

28-10

80*

180-240

Nezakrytý riad

24-6

80*

180-240

Nezakrytý riad Nezakrytý riad

2 2

 

6-8 5-7

80* 80*

210-270 30-60

Nezakrytý riad

28-10

80*

180-240

Nezakrytý riad

28-10

80*

210-240

Teīacia svieÿkovica, v celku, 800 g Teīacie medailóniky, hrúbka 4 cm

Nezakrytý riad Nezakrytý riad

2 2

 

5-7 5-7

80* 80*

120-150 30-45

Jahijacie mäso Jahĵací chrbát, vykostený bez kože, po 200 g

Nezakrytý riad

25-7

80*

120-180

Nezakrytý riad

26-8

80*

150-210

Hovädzie mäso Hovädzie peÿené (bôÿik), hrúbka 6 – 7 cm, 1,5 kg Hovädzie filé, v celku, 1 kg Roastbeef, hrúbka 5 – 6 cm Hovädzie medailóniky/rumpsteak, hrúbka 4 cm Teĩacie mäso Teīacie peÿené, hrúbka 4 – 5 cm, 1,5 kg Teīacie peÿené, hrúbka 10 – 15 cm, 1,5 kg

Jahĵacie stehno, medium, bez kostí, 1 kg, v celku * PredhriaŎ

Tipy na používanie mierneho ohrevu Peÿenie kaÿacích pľs na jemnom Kaÿacie prsia položte studené do panvice a najprv opeÿte stranu s kožou. Po upeÿení na miernom ohreve griohreve. lujte 3 až 5 minút na chrumkavo. Mäso upeÿené na miernom ohreve Aby upeÿené mäso tak rýchlo nevychladlo, predhrejte taniere a mäso servírujte s veīmi horúcou omáÿkou. nie je také horúce ako normálne upeÿené mäso.

Sušenie Vynikajúco sa dá použiŌ s použitím 4D horúceho vzduchu. Pri tomto druhu konzervovania sa aromatické látky koncentrujú odvodnením. Používajte len kvalitné ovocie, zeleninu a bylinky a dôkladne ich umyte. Rošt vyložte papierom na peÿenie alebo pergamenovým papierom. Ovocie nechajte dobre odkvapkaŌ a osušte ho.

Nakrájajte ho na rovnako veĩké kúsky alebo tenké plátky. Neošúpané ovocie položte na misku plochou rezu nahor. Dbajte na to, aby ovocie a huby neležali na rošte na sebe. Zeleninu nastrúhajte a potom ju blanšírujte. Blanšírovanú zeleninu nechajte dobre odkvapkaŌ a rovnomerne ju rozdeĩte na rošt.

45

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Bylinky sušte so steblom. Bylinky rozložte rovnomerne, mierne nahromadené, na rošt. Na sušenie použite nasledovné výšky zasunutia: ʋ 1 rošt: výška 3 ʋ 2 rošty: výška 3+1 Veĩmi šŌavnaté ovocie a zeleninu viackrát obráŌte. Usušené ovocie alebo zeleninu okamžite po vysušení uvoĩnite z papiera.

Odporúþané hodnoty nastavenia V tabuĩke nájdete nastavenia na sušenie rôznych potravín. Teplota a ÿas trvania závisia od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušených surovín. þím dlhšie necháte potraviny sušiŌ, tým budú lepšie zakonzervované. þím tenšie sa nakrájajú, tým rýchlejšie sa usušia a tým aromatickejšie zostanú. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Keā chcete sušiŌ āalšie potraviny, orientujte sa podĩa podobných potravín v tabuĩke. Použité druh ohrevu: 4D horúci vzduch

ʋ

Ovocie, zelenina a bylinky

Príslušenstvo

Druh ohrevu

Jadrové ovocie (kolieska jabħk, hrúbka 3 mm, na rošt 200 g) Kôstkové ovocie (slivky)

1 – 2 rošty 1 – 2 rošty

 

Teplota v °C þas trvania v hodinác h 80 5-9 80 8-10

Koreĵová zelenina (karotka), strúhaná, blanšírovaná Plátky húb Bylinky, oÿistené

1 – 2 rošty 1 – 2 rošty 1 – 2 rošty

 

80 60 60

Zaváranie Vo vašom spotrebiÿi môžete zaváraŌ ovocie a zeleninu.

 Varovanie Nebezpeþenstvo poranenia! Keā sa potraviny zavárajú nesprávne, zaváracie poháre môžu prasknúŌ. Držte sa údajov na zaváranie. Poháre Používajte len ÿisté a nepoškodené zaváracie poháre. Používajte žiaruvzdorné, ÿisté a nepoškodené zaváracie gumiÿky. Svorky a perá vopred preskúšajte. Na jednu dávku zavárania použite len poháre rovnakej veĩkosti a s rovnakou potravinou. Vo varnom priestore môžete súÿasne zaváraŌ obsah maximálne šiestich zaváracích pohárov s objemom A, 1 alebo 1A l. Nepoužívajte väÿšie alebo vyššie poháre. Vieÿka môžu prasknúŌ. Zaváracie poháre sa poÿas zavárania nesmú dotýkaŌ varného priestoru. Príprava ovocia a zeleniny Používajte len kvalitné ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte. Ovocie umyte a v závislosti od druhu ovocia ošúpte, odkôstkujte a pokrájajte a dajte do zaváracích pohárov do výšky cca 2 cm pod okraj. Ovocie Zaváracie poháre naplijte horúcim cukrovým roztokom bez peny (cca 400 ml na litrový pohár). Na jeden liter vody: ʋ cca 250 g cukru, ak je ovocie sladké ʋ cca 500 g cukru, ak je ovocie kyslé Zelenina Zaváracie poháre naplijte horúcou, prevarenou vodou.

46

5-8 6-9 2-6

Utrite okraje pohárov, musia byŌ ÿisté. Na každý pohár položte mokrú gumiÿku a vieÿko. Poháre zatvorte svorkami. Poháre postavte do univerzálneho pekáÿa tak, aby sa nedotýkali. Do univerzálneho pekáÿa nalejte 500 ml horúcej vody (cca 80 °C). Nastavte podĩa údajov tabuĩke. Ukonþenie zavárania Ovocie Po ÿase zaÿnú v krátkych intervaloch stúpaŌ nahor bublinky. Keā zaÿnú všetky poháre perliŌ, spotrebiÿ vypnite. Po uvedenom ÿase využitia zvyškového tepla vyberte poháre z varného priestoru. Zelenina Po ÿase zaÿnú v krátkych intervaloch stúpaŌ nahor bublinky. Keā všetky zaváracie poháre perlia, znížte teplotu na 120 °C a poháre nechajte ešte perliŌ v zatvorenom varnom priestore podĩa údajov v tabuĩke. Po uplynutí uvedeného ÿasu spotrebiÿ vypnite a využite ešte, ako je uvedené v tabuĩke, niekoĩko minút zvyškové teplo. Vyberte poháre po zavarení z varného priestoru a postavte ich na ÿistú utierku. Horúce poháre neukladajte na studenú alebo mokrú podložku, mohli by prasknúŌ. Zaváracie poháre prikryte, aby boli chránené pred prievanom. Poháre zatvorte svorkami až vtedy, keā sú studené. Odporúþané hodnoty nastavenia þasy uvedené v tabuĩke nastavení sú orientaÿné hodnoty na zaváranie ovocia a zeleniny. Môžu byŌ ovplyvnené teplotou okolia, poÿtom pohárov, množstvom, teplotou a kvalitou obsahu pohárov. Údaje sa vzŌahujú na 1-litrové poháre s kruhovým prierezom. Pred prepnutím, príp. vypnutím skontrolujte, ÿi tekutina v pohároch správne perlí. Perlenie zaÿína asi po 30 – 60 minútach.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk Použité druh ohrevu: ʋ 4D horúci vzduch Zaváranie

Riad

Druh ohrevu 

Teplota v °C þas trvania v min.

1-litrové zaváracie poháre

výška zasunutia 1

Zelenina, napr. karotka

160-170 120 -

Do perlenia: 30-40 Od perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 30

Zelenina, napr. uhorky

1-litrové zaváracie poháre

1Kôstkové ovocie, napr. ÿerešne, slivky

1-litrové zaváracie poháre

1Jadrové ovocie, napr. jablká, jahody

1-litrové zaváracie poháre

1160-170 160-170 160-170 -

Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 30 Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 35 Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 25

Kysnutie cesta Cesto môže vo vašom spotrebiÿi vykysnúŌ rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Použite druh ohrevu horný/dolný ohrev. Prevádzku spustite len vtedy, keā je varný priestor úplne vychladnutý. Cesto nechajte vždy dvakrát vykysnúŌ. Dodržiavajte údaje v tabuĩkách nastavení 1. a 2. kysnutie. Prvé kysnutie Spotrebiÿ nastavte a rozohrejte podĩa údajov v tabuĩke. Položte misu s cestom na rošt. Poÿas kysnutia neotvárajte dvierka spotrebiÿa, ináÿ unikne vlhkosŌ. Cesto zakryte.

Druhé kysnutie Peÿivo položte do výšky zasunutia, ako je uvedené v tabuĩke. Keā chcete rúru predhriaŌ, druhé kysnutie musí prebehnúŌ na teplom mieste mimo spotrebiÿa. Odporúþané hodnoty nastavenia Teplota a ÿas peÿenia závisia od druhu a množstva surovín. Preto sú údaje v tabuĩke nastavení orientaÿné hodnoty. Použité druh ohrevu: Horný/dolný ohrev

ʋ

Jedlo

Príslušenstvo/riad

výška zasunutia

Druh ohrevu

Krok

Teplota v °C þas trvania v min.

Kysnuté cesto, īahké

Miska Plech na peÿenie

2 2

 

35-40 35-40

25-30 10-20

Kysnuté cesto, Ŏažké a tukové

Miska Plech na peÿenie

2 2

 

Prvé kysnutie Druhé kysnutie Prvé kysnutie Druhé kysnutie

35-40 35-40

20-40 15-25

Rozmrazovanie Druh ohrevu Rozmrazovanie je vhodný na rozmrazenie zmrazeného ovocia, zeleniny a peÿiva Hydinu, mäso a ryby rozmrazujte podĩa možnosti v chladniÿke. Na rozmrazovanie používajte nasledujúce výšky zasunutia: ʋ 1 rošt: výška 2 ʋ 2 rošty: výška 3+1

Zmrazené potraviny vyberte z obalu a vo vhodnej nádobe postavte na rošt. Jedlá priebežne obráŌte alebo premiešajte. Veĩké kúsky by ste mali obrátiŌ viackrát. Jedlo priebežne oddeĩte, príp. rozmrazené kúsky vyberte z varného priestoru. Rozmrazené jedlo nechajte odpoÿívaŌ ešte 10 až 30 minút vo vypnutom spotrebiÿi, aby sa vyrovnala teplota.

Odporúþané hodnoty nastavenia þasové údaje v tabuĩke sú orientaÿné hodnoty. Závisia od kvality, teploty zmrazenia (-18 °C) a vlastností potravín. Uvedené sú ÿasové rozsahy. Najskôr nastavte kratší ÿas a predĥžte ho, ak je to potrebné. Tip: Naplocho zmrazené kúsky alebo porcie sa rozmrazia rýchlejšie ako celý kus.

47

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Použité druh ohrevu: ʋ % Rozmrazovanie Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Chlieb a peÿivo všeobecne

Plech na peÿenie

2

%

50

40-70

Koláÿe Koláÿ, šŎavnatý

Plech na peÿenie

2

%

50

70-90

Koláÿ, suchý

Plech na peÿenie

2

%

60

60-75

Chlieb, peÿivo

Udržiavanie teploty S druhom ohrevu Udržiavanie teploty môžete uvarené jedlá udržiavaŌ teplé. Zabránite tak vytváraniu kondenzátu a varný priestor nemusíte utieraŌ. Hotové jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako dve hodiny. Myslite na to, že niektoré jedlá sa udržiavaním teploty āalej peÿú. Jedlá príp. zakryte.

48

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu sk

Skúšobné jedlá Tieto tabuĩky boli zostavené pre skúšobné pracoviská, aby sa uĩahÿilo testovanie našich spotrebiÿov. Podĩa EN 60350-1:2013, príp. IEC 60350-1:2011. Peþenie Peÿivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súÿasne do spotrebiÿa nemusí byŌ hotové súÿasne. Výšky zasunutia pri peÿení na dvoch úrovniach: Univerzálny pekáÿ: výška 3 Plech na peÿenie: výška 1 ʋ Formy na rošte Prvý rošt: výška 3 Druhý rošt: výška 1 ʋ

Výšky zasunutia pri peÿení na troch úrovniach: Plech na peÿenie: výška 5 ʋ Univerzálny pekáÿ: výška 3 ʋ Plech na peÿenie: výška 1 ʋ

Zakrytý jablkový koláþ Zakrytý jablkový koláÿ na jednej úrovni: Tmavé formy s vyberacím dnom položte uhloprieÿne vedĩa seba.

Zakrytý jablkový koláÿ na dvoch úrovniach: Tmavé formy s vyberacím dnom položte uhloprieÿne nad seba. Koláÿe vo formách s vyberacím dnom z bieleho plechu: Peÿte s horným/dolným ohrevom na jednej úrovni. Namiesto roštu použite univerzálny pekáÿ, na ktorý položíte formu s vyberacím dnom. Vodová piškóta Vodová piškóta na dvoch úrovniach: Formy s vyberacím dnom položte na rošty uhloprieÿne nad seba. Upozornenia Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie do studeného varného priestoru. ʋ Dodržiavajte upozornenia v tabuĩkách týkajúce sa predhrievania. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania. ʋ Na peÿenie použite najprv nižšie uvedené teploty. ʋ

Použité druhy ohrevu: ʋ 4D horúci vzduch ʋ Horný/dolný ohrev ʋ Nastavenie pre pizzu

Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Teplota v °C þas trvania v min.

Peÿenie Striekané peÿivo (5 min. predhriaŎ)

Plech na peÿenie

3140-150*

25-40

Striekané peÿivo (5 min. predhriaŎ) Striekané peÿivo, 2 úrovne (5 min. predhriaŎ) Striekané peÿivo, 3 úrovne (5 min. predhriaŎ) Koláÿiky (small cakes), 5 min., predhriaŎ Koláÿiky (small cakes), 5 min., predhriaŎ Koláÿiky (small cakes), 2 úrovne, 5 min., predhriaŎ Koláÿiky (small cakes), 3 úrovne, 5 min., predhriaŎ

Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ Plech na peÿenie Plech na peÿenie Plech na peÿenie + univerzálny pekáÿ

3 1+3 5+3+1 3 3 1+3

   

140-150* 140-150* 130-140* 150* 150* 150*

25-40 30-40 35-55 25-35 25-35 30-40

Plechy na peÿenie + univerzálny pekáÿ

5+3+1140*

35-55

Vodová piškóta Vodová piškóta Vodová piškóta, 2 úrovne

Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm Forma s vyberacím dnom Ø 26 cm

2 2 3+1

 

160-170* 160-170* 150-170*

20-35 25-35 30-50

Zakrytý jablkový koláÿ Zakrytý jablkový koláÿ Zakrytý jablkový koláÿ, 2 úrovne * PredhriaŎ

2 formy z ÿierneho plechu, Ø 20 cm 2 formy z ÿierneho plechu, Ø 20 cm 2 formy z ÿierneho plechu, Ø 20 cm

2 2 3+1

 

170-180 180-200 170-190

60-80 60-80 70-90

49

sk

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Grilovanie Navyše zasuijte univerzálny pekáÿ. Tekutina sa zachytí a varný priestor zostane ÿistejší.

Použité druh ohrevu: Gril, veĩká plocha

ʋ

Jedlo

Príslušenstvo

výška zasunutia

Druh ohrevu

Stupeij grilovania

þas trvania v min.

Grilovanie Opekanie toastov*

Rošt

53

4-6

Rošt

43

25-30

Beefburger, 12 kusov** * NepredhrievaŎ ** Po uplynutí 2/3 celkového ÿasu obráŎte

50

0RQWiåQ\QiYRG

 %

  $ 

 PLQ PLQ

PLQ

PLQ 

PLQ PD[

PLQ &

'

PLQ

PLQPLQ 

 

TL g

'{OHåLWpSRN\Q\ ±REUi]RN Ŷ /HQRGERUQp]DEXGRYDQLHSRGĐDWRKWRPRQWiåQHKRQiYRGX 

3ULSRMHQLHVSRWUHELþD

Ŷ 3RY\EDOHQtVSRWUHELþVNRQWUROXMWH9SUtSDGHSRãNRGHQLD SRþDVSUHSUDY\VSRWUHELþQH]DSiMDMWH Ŷ 9VWDYDQêQiE\WRNPXVtE\ĢRGROQêSURWLWHSORWHDåGRƒ& SULĐDKOpSUHGQpKUDQ\QiE\WNXDåGRƒ& Ŷ 9êUH]\YQiE\WNX]KRWRYWHSUHG]DVDGHQtPVSRWUHELþRY Ŷ 2GVWUiĖWHSLOLQ\IXQNFLDHOHNWULFNêFKV~þLDVWRNE\PRKODE\Ģ QHJDWtYQHRYSO\YQHQi

6SRWUHELþ]RGSRYHGiVWXSĖXRFKUDQ\DVPLHE\ĢSULSRMHQê OHQNiEORPVRFKUDQQêPYRGLþRP 3UL YãHWNêFK PRQWiåQ\FKSUiFDFKPXVtE\ĢVSRWUHELþ RGSRMHQêRGVLHWH 6SRWUHELþVPLHE\ĢSULSRMHQêLEDSRPRFRXSUtYRGQpKRNiEOD NWRUêMHV~þDVĢRXGRGiYN\=DSRMWHSUtYRGQêNiEHOQD]DGQHM VWUDQH VSRWUHELþD ]DFYDNQ~Ģ 3UtYRGQêNiEHOGOKêPMH PRåQpGRVWDĢY]iND]QtFNRPVHUYLVH9SUtSDGHYêPHQ\ VPLHE\ĢSRXåLWêLEDRULJLQiOQ\NiEHONWRUêMHPRåQpGRVWDĢ Y]iND]QtFNRPVHUYLVH2FKUDQDSURWLGRW\NXPXVtE\Ģ ]DLVWHQi]DEXGRYDQtP

Ŷ $E\VWH]DEUiQLOLSRUH]DQLX SRXåtYDMWHRFKUDQQp UXNDYLFH ýDVWLNWRUpV~SUtVWXSQpSULPRQWiåLP{åXPDĢRVWUpKUDQ\

3UtYRGQêNiEHOVR]iVWUþNRXVRFKUDQQêP NRQWDNWRP

Ŷ =iVXYNDQDSULSRMHQLHVSRWUHELþDPXVtE\ĢXPLHVWQHQi YREODVWLY\ãUDIRYDQHMSORFK\$ DOHERPLPRSULHVWRUX ]DEXGRYDQLDVSRWUHELþD Ŷ 1HXSHYQHQêQiE\WRNSULSHYQLWHN VWHQH EHåQH SUHGiYDQêPXKROQtNRP% Ŷ 5R]PHU\QDREUi]NRFKV~YPP

6SRWUHELþVDVPLH]DSiMDĢLEDGRSUHGSLVRYRLQãWDORYDQHM VLHĢRYHM]iVXYN\VRFKUDQQêPNROtNRP $N]iVXYNDQLHMHSR]DEXGRYDQtVSRWUHELþDSUtVWXSQiPXVtVD QDVWUDQHLQãWDOiFLHSRXåLĢLVWLþYãHWNêFKSyORYVRY]GLDOHQRVĢRX NRQWDNWRYPLQ PP

]DUXþtEH]SHþQpSRXåtYDQLH=DãNRG\VS{VREHQpFK\EQêP ]DEXGRYDQtPUXþtPRQWiåQDILUPD

3UtYRGQêNiEHOEH]]iVWUþN\VRFKUDQQêP NRQWDNWRP

1RVLWHOLDHOHNWURQLFNêFKLPSODQWiWRY 6SRWUHELþP{åHREVDKRYDĢSHUPDQHQWQpPDJQHW\NWRUpP{åXRYSO\YĖRYDĢ HOHNWURQLFNpLPSODQWiW\QDSUNDUGLRVWLPXOiWRU\DOHERLQ]XOtQRYpGiYNRYDþH 3UHWRSULPRQWiåLGRGUåXMWHPLQLPiOQXY]GLDOHQRVĢFPRGHOHNWURQLFNêFK LPSODQWiWRY

6SRWUHELþSRGSUDFRYQRXGRVNRX±REUi]RN 1DRGYHWUiYDQLHVSRWUHELþDPXVtE\ĢYPHG]LGQHRGYHWUiYDFtYêUH] 3UDFRYQ~GRVNXSULSHYQLWHNYVWDYDQpPXQiE\WNX$NMHVSRWUHELþ ]DEXGRYDQêSRGYDUQRXGRVNRXPXVLDE\ĢGRGUåDQpQDVOHGXM~FHPLQLPiOQH UR]PHU\ SUtSDGQHYUiWDQHQRVQHMNRQãWUXNFLH 

(OHNWULFNpSULSRMHQLHVPLHY\NRQiYDĢLEDNRQFHVRYDQêRGERUQtN 3ODWLDSUHQHKRXVWDQRYHQLDUHJLRQiOQHKRGRGiYDWHĐDHOHNWULQ\3UL LQãWDOiFLL VD PXVt SRXåLĢLVWLþYãHWNêFKSyORYVRY]GLDOHQRVĢRX NRQWDNWRYPLQPP,GHQWLILNXMWHIi]RYp YRGLþHDQXORYêYRGLþ YSULSiMDFHM ]iVXYNH 9 SUtSDGH QHVSUiYQHKRSULSRMHQLDP{åHG{MVĢ N SRãNRGHQLXVSRWUHELþD 3ULSRMHQLHY\NRQiYDMWHLEDSRGĐDVFKpP\SULSRMHQLD1DSlWLH SR]ULWHQDW\SRYRPãWtWNX3UL]DSiMDQtYRGLþRYVLHĢRYHMSUtSRMN\ GRGUåXMWH IDUHEQp UR]OtãHQLH ]HOHQRåOWi RFKUDQQêYRGLþ PRGUi QXORYêYRGLþKQHGi Ii]D NUDMQêYRGLþ 

,EDâYpGVNR)tQVNRD1yUVNR 6SRWUHELþMHPRåQpSULSRMLĢWLHåSRPRFRXSULORåHQHM]iVWUþN\ VRFKUDQQêPNRQWDNWRP=iVWUþNDPXVtE\ĢSUtVWXSQiLSR GRNRQþHQt]DEXGRYDQLD3RNLDĐWRWDNQLHMHMHQXWQpQDVWUDQH LQãWDOiFLHWLHåSRXåLĢLVWLþYãHWNêFKSyORYVRY]GLDOHQRVĢRX NRQWDNWRYPLQPP

8SHYQHQLHVSRWUHELþD±REUi]RN 6SRWUHELþFHONRP]DVXĖWHDVWUHGRYRY\URYQDMWH 6SRWUHELþSULVNUXWNXMWH 0HG]HUDPHG]LSUDFRYQRXGRVNRXDVSRWUHELþRPVD QHVPLH]DNUêYDĢåLDGQ\PLSUtGDYQêPLOLãWDPL 1D SRVWUDQQêFKVWHQiFKYVWDYDQHMVNULQN\QHVP~E\Ģ SULSHYQHQpWHSHOQRL]RODþQpOLãW\

'HPRQWiå 6SRWUHELþRGSRMWHRGVLHWH 3RYRĐWHXSHYĖRYDFLHVNUXWN\ 'UXKYDUQHMGRVN\

D QDVDGHQi

D YURYLQH

E

,QGXNþQiYDUQiGRVNDPP

PP

PP

&HORSORãQiLQGXNþQi YDUQiGRVND

PP

PP

PP

3O\QRYiYDUQiGRVND

PP

PP

PP

(OHNWULFNi YDUQiGRVND

PP

PP

PP

1D ]iNODGH SRWUHEQHM PLQLPiOQHMY]GLDOHQRVWLEY\SOêYDPLQLPiOQD KU~ENDSUDFRYQHM GRVN\ D 'RGUåXMWH PRQWiåQ\QiYRGSUHYDUQ~GRVNX

6SRWUHELþYRY\VRNHMVNULQNH±REUi]RN 1DRGYHWUiYDQLHVSRWUHELþDPXVtE\ĢYPHG]LGQiFKYHWUDFtYêUH]3RNLDĐ PiY\VRNiVNULQNDRNUHP]DGQêFKVWLHQSUtVOXãQêFKSUYNRYćDOãLX]DGQ~ VWHQXPXVtVDWiWR]DGQiVWHQDRGVWUiQLĢ6SRWUHELþXPLHVWQLWH PD[LPiOQHGRWDNHMYêãN\DE\VWHPRKOLEH]SUREOpPRYY\EHUDĢ SUtVOXãHQVWYR

=DEXGRYDQLHGRURKX ± REUi]RN $E\ERORPRåQpRWYiUDĢGYLHUNDVSRWUHELþDMHQXWQpSUL]DEXGRYDQtGR URKXGRGUåDĢUR]PHU\ &5R]PHU ']iYLVt RG KU~EN\ SUHGQHM KUDQ\ QiE\WNX SRG GUåDGORP

 6SRWUHELþPLHUQHQDGYLKQLWHD~SOQHY\WLDKQLWH

,1)250$ý1é/,67 %6+GRPiFtVSRWĜHELþHVURRUJ]ORåND%UDWLVODYD*DOYDQLKR&%UDWLVODYD 2EFKRGQi]QDþND%6+

=QDþND

%26&+

3UHGDMQpR]QDþHQLH

+%*6 $ QDMY\ããLD * QDMQLåãLD

$+

6SRWUHEDHQHUJLH N:K NRQYHQþQêRKUHY

 SULQRUPDOL]RYDQHM]iĢDåL

0,87

6SRWUHEDHQHUJLH N:K KRU~FLY]GXFK

 SULQRUPDOL]RYDQHM]iĢDåL

0,69

7ULHGD~þLQQRVWLGXWpKRSULHVWRUX

71

8åLWRþQêREMHPGXWpKRSULHVWRUX O 9HĐNRVĢ]DULDGHQLD O PDOpO”9O VWUHGQpO”9O YHĐNpO”9ýDVSRWUHEQêQDWHSHOQ~~SUDYXQRUPDOL]RYDQHM]iĢDåHSULNRQYHQþQRPRKUHYH PLQ

42

ýDVSRWUHEQêQDWHSHOQ~~SUDYXQRUPDOL]RYDQHM]iĢDåHSULKRU~FRPY]GXFKX PLQ

43,6

+OXþQRVĢ G% $ UHS:

50

6SRWUHEDHQHUJLHDNQLHMHVSXVWHQiåLDGQDIXQNFLDDU~UDMHYUHåLPHV QDMQLåãRXVSRWUHERXHQHUJLH

ņ

3ORFKDQDMYlþãLHKRQDSHþHQLH FP

1290

8SR]RUQHQLHYêYRMRYp]PHQ\Y\KUDGHQp 3UtSDGQpWHFKQLFNp]PHQ\WODþRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYRY\REUD]HQtV~Y\KUDGHQpEH]XSR]RUQHQLD $NWXiOQ\QiYRGQiMGHWHQDZHERYêFKVWUiQNDFKZZZERVFKKRPHFRPVN

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:

záruka od výrobcu na všetky spotrebiče

BSH domácí spotřebiče s.r.o. org. zložka Bratislava Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

9êURERN

3URGXNWRYpþtVOR (1U 3RUDGRYpþtVOR )'

'iWXPSUHGDMDSHþLDWNDSRGSLV

'iWXPPRQWiåHSHþLDWNDSRGSLV

3UHGDMFDMHSRYLQQê~SOQHDþLWDWHĐQHY\SOQLĢYãHWN\SRåDGRYDQp~GDMHY]iUXþQRPOLVWHYGHĖSUHGDMD VSRWUHELþD1HRGGHOLWHĐQRXV~þDVĢRXWRKWR]iUXþQpKROLVWXMHGDĖRYêGRNODGRSUHGDMLYêURENX =iUXþQê OLVW MH GRNODGRP SUiY VSRWUHELWHĐD Y ]P\VOH 2EþLDQVNHKR ]iNRQQtND -H V~þDVĢRX YêURENX V YêUREQêP þtVORP XYHGHQêP QD SUHGQHM VWUDQH WRKWR ]iUXþQpKR OLVWX ]YOiãĢ Y SUtSDGRFK GOKãtFK QHå ]iNRQRPGDQi]iUXþQiOHKRWDMH]iUXþQêOLVWMHGQêP]GRNi]DWHĐQêFKSURVWULHGNRYSUiYXåtYDWHĐD-HY ]iXMPH VSRWUHELWHĐD DE\ VL VNRQWURORYDO VSUiYQRVĢ D ~SOQRVĢ YãHWNêFK XYHGHQêFK ~GDMRY DNR L WR þL GRVWDORGSUHGDMFX]iUXþQêOLVWVRVSUiYQ\PR]QDþHQtPSUHXYHGHQêGUXKYêURENX 2GSRU~þDVDDE\YêUREN\PRQWRYDODXYLHGROGRSUHYiG]N\DXWRUL]RYDQêVHUYLVNWRUêSRVN\WXMH]iUXNX RGERUQHMPRQWiåHSUHGYHGHQLHDSUHVN~ãDQLHYêURENX 0RQWiåDLQãWDOiFLDVSRWUHELþDPXVtE\ĢY\NRQDQiYV~ODGHVY\KOiãNRXÒ%365þ=] V~YLVLDFLFKSUHGSLVRYDQRULHPYSODWQRP]QHQt 3UHGPRQWiåRXYêURENXMHQXWQpDE\EROLVSOQHQpYãHWN\SRGPLHQN\SUHSULSRMHQLHQDLQåLQLHUVNHVLHWH SRGĐDSODWQêFKQRULHPDSRGĐDQiYRGXQDSRXåLWLH =iSLV\RXVNXWRþQHQêFKRSUDYiFK 'iWXPREMHG RSUDY\

'iWXP GRNRQþHQLD

ýtVOR RSUDYOLVWX

6WUXþQêRSLVSRUXFK\

8SR]RUQHQLHSUHSUHGDMFRY 3UHGDMFD MH SRYLQQê GDĢ ]iND]QtNRYL SODWQê GRNODG R SUHGDML NGH EXGH XYHGHQê GiWXP SUHGDMD D R]QDþHQLH VSRWUHELþD D V~þDVĢRX GRNODGX R N~SH WRYDUX MH VSUiYQH D ~SOQH Y\SOQHQê ]iUXþQê OLVW Y GHĖ SUHGDMD YêURENX 9 SUtSDGH SUHGSUHGDMQHM UHNODPiFLH MH SRWUHEQp SUHGORåLĢ ULDGQH Y\SOQHQê UHNODPDþQêSURWRNRO

=iUXþQpSRGPLHQN\ ± QDYêURERNVDSRVN\WXMH]iUXþQiOHKRWDPHVLDFRYRGRGĖD]DN~SHQLDYêURENXNXSXM~FLP ± VSRWUHELWHĐMHRSUiYQHQêFK\EXY\WNQ~ĢGRãLHVWLFKPHVLDFRYRGMHM]LVWHQLDQDMQHVN{UYãDNGR XSO\QXWLD]iUXþQHMOHKRW\ ± SULUHNODPiFLLMHSRGPLHQNRXSUHGORåLĢSODWQêGDĖRYêGRNODGRN~SHYêURENX QDSUSRNODG QLþQêEORNIDNW~UXDSRG ± DNMHYêURERNSRXåtYDQêQDLQêQHåYêUREFRPVWDQRYHQê~þHODOHERMHYêURERNSRXåtYDQêYUiP FLSUHGPHWXREFKRGQHMþLQQRVWLSRVN\WXMHVD]iUXþQiOHKRWDPHVLDFRYRGRGĖD]DN~SHQLDNHćåH VSRWUHELþHV~XUþHQpYêKUDGQHQDSRXåLWLHYGRPiFQRVWL ± ]DFK\EXYêURENXVDQHSRYDåXMHMHKRQDGPHUQpRSRWUHERYDQLHD]WRKRY\SOêYDM~FHDEVHQFLH QLHNWRUêFKS{YRGQêFKYODVWQRVWtNWRUpEROLVS{VREHQpQDSU]DQHGEDQtPEHåQHM~GUåE\þLVWHQLD QDGPHUQêPSRXåtYDQtPYêURENX ± ]iUXþQiOHKRWDQHSO\QLHSRþDVREGRELDNHćNXSXM~FLQHP{åHXåtYDĢWRYDUSUHMHKRFK\E\ ]DNWRUp]RGSRYHGiSUHGiYDM~FL ± DNQHEXGH]LVWHQiåLDGQDSRUXFKDQDNWRU~VDY]ĢDKXMHEH]SODWQi]iUXþQiRSUDYDDOHEREXGH ]LVWHQiSRUXFKDQH]DYLQHQiYêUREFRPKUDGtQiNODG\VSRMHQpVY\VODQtPVHUYLVQpKRWHFKQLND RVREDNWRUiXSODWQLODQiURNQDW~WRRSUDYX ± ]iUXþQpRSUDY\Y\NRQiYDM~DXWRUL]RYDQpVHUYLVQpVWUHGLVNiSRGĐD]R]QDPXXYHGHQpKRYWRPWR ]iUXþQRPOLVWH 3UiYRQDEH]SODWQ~RSUDYXYêURENXQDQiNODG\%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVURRUJDQL]DþQi ]ORåND%UDWLVODYD]DQLNiDN ± MHQHþLWDWHĐQêYêUREQêãWtWRNDOHERQDYêURENXFKêED ± ~GDMHQDGRNODGHRSUHGDMLVDOtãLDRG~GDMRYXYHGHQêFKQDYêUREQRPãWtWNXVSRWUHELþD ± YêURERNEROQDPRQWRYDQêYUR]SRUHVQiYRGRPQDPRQWiåSUtSDGQHQHEROGRGUåDQêV~ODG VSODWQêPL671DOHERVQiYRGRPQDREVOXKX ± Y êURERNEROQHRGERUQHQDPRQWRYDQêDOHERQHEROXYHGHQêGRSUHYiG]N\RUJDQL]iFLRXRSUiY QHQRX Y ]P\VOH Y\KOiãN\ Ò%3 65 þ = ] SODWt SUH SO\QRYp VSRWUHELþH D VSRWUHELþH V HOHNWULFNêPQDSiMDQtP9DNRLSUHVSRWUHELþHGRGiYDQpEH]HOHNWULFNpKRNiEODSUtSDGQHEH] HOHNWULFNHMNRQFRYN\ ± ERODY\NRQDQiNRQãWUXNþQi]PHQDDOHER]iVDKGRYêURENXQHRSUiYQHQRXRVRERX ± SRUXFKDQDYêURENXY]QLNODSRXåLWtPQHRULJLQiOQ\FKQiKUDGQêFKGLHORYDOHERSUtVOXãHQVWYD ± LGHRSRãNRGHQLHPHFKDQLFNpQDGPHUQRX]iĢDåRXYG{VOHGNXYRGQpKRNDPHĖDQHRGERUQp KR]DSRMHQLDåLYHOQRXSRKURPRXYRQNDMãtPLYSO\YPLDSRG

9\KOiVHQLHRK\JLHQLFNHMQHãNRGQRVWLYêURENX 9ãHWN\ YêUREN\ GLVWULEXRYDQp VSRORþQRVĢRX %6+ GRPiFt VSRWĜHELþH VUR RUJDQL]DþQi ]ORåND %UDWLVODYDSULFKiG]DM~FHGRVW\NXVSRWUDYLQDPLVSĎĖDM~SRåLDGDYN\RK\JLHQLFNHMQHãNRGQRVWLSRGĐD HXUySVNHM QRUP\ (& 7RWR Y\KOiVHQLH VD Y]ĢDKXMH QD YãHWN\ YêUREN\ SULFKiG]DM~FH GR VW\NXVSRWUDYLQDPLXYHGHQpYDNWXiOQRPFHQQtNX%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVURRUJDQL]DþQi]ORåND %UDWLVODYD

H

6\PEROXYHGHQêQDYêURENXDOHERMHKRREDOHXSR]RUĖXMHQDWRåHYêURERNSRVNRQþHQtMHKR åLYRWQRVWLQHSDWUtNEHåQpPXGRPiFHPXRGSDGXDOHKRWUHEDRGRY]GDĢGRãSHFLiOQHM ]EHUQHRGSDGXQDUHF\NORYDQLHHOHNWULFNêFKDOHERHOHNWURQLFNêFKVSRWUHELþRY9DãRX SRGSRURXVSUiYQHMOLNYLGiFLHSRPiKDWHRSlĢ]tVNDĢFHQQpVXURYLQ\DFKUiQLĢWDNåLYRWQp SURVWUHGLHĆDOãLHLQIRUPiFLHRUHF\NORYDQtWRKWRYêURENX]tVNDWHQDPLHVWQRP~UDGHY ]EHUQLRGSDGXDOHERY]GUXåHQt(QYLGRPNWRUp]DEH]SHþXMH]EHUSUHSUDYXVSUDFRYDQLH UHF\NOiFLXDHNRORJLFNp]QHãNRGĖRYDQLHHOHNWURRGSDGXY]P\VOH]iNRQD

=2=1$06(59,629'20É&,&+63275(%,þ29%26&+ 6HUYLVQpVWUHGLVNR

8OLFD

0HVWR

7HOHIyQ

(PDLOZHE

3HWHUâSLN

3DUWL]iQVND

%DUGHMRY 

 

VSLNVHUYLV#JDWHVVN ZZZVSLNHOHNWURVN

0DUWLQâþDVQêVHUYLVGRPiFLFK VSRWUHELþRY

+QLOHFNi

%UDWLVODYD 

 

VHUYLV#EVVHUYLVVN ZZZEVVHUYLVVN

0DUWLQâþDVQêVHUYLVGRPiFLFK VSRWUHELþRY

7UKRYi

%UDWLVODYD 

 

VHUYLV#EVVHUYLVVN ZZZEVVHUYLVVN

7(&+126(59,6%5$7,6/$9$VSRO VUR

.RSþLDQVND

%UDWLVODYD 

 

WHFKQRVHUYLV#QH[WUDVN ZZZWHFKQRVHUYLVVN

9LYDHOHNWURVHUYLVVUR

0êWQD

%UDWLVODYD 

 

VHUYLV#YLYDVHUYLVVN ZZZYLYDVHUYLVVN

/$6(5.RPiUQRVSROVUR

0HVDþQi

.RPiUQR 

 

VHUYLV#ODVHUNQVN ZZZODVHUNQVN

,QJďXERU.ROHViU.XELV

7KXU]RYD

.RãLFH 

 

NXELVVHUYLV#PDLOWFRPVN

(/(.7526(59,69$/7,0

8O2EUDQFRYPLHUX

0LFKDORYFH 

 

YDOLVNDOXERPLU#VWRQOLQHVN

(;35(6VHUYLV$QQD(OPDQRYi

6SRMRYDFLD

1LWUD 

 

H[SUHVVHUYLV#QDH[VN

'RPRVV7HFKQLNDDV

äLOLQVNi

3LHãĢDQ\ 

 

VHUYLV#GRPRVVVN ZZZGRPRVVVN

7$75$&+/$'3235$'VUR

7RYiUHQVNiXOþ

3RSUDG 

 

WDWUDFKODG#WDWUDFKODGVN ZZZWDWUDFKODGVN

%$5$1VHUYLV±%DUDQ/XERã

âYiEVND$

3UHãRY 

 

EDUDQVHUYLV#PDLOWFRPVN ZZZEDUDQVHUYLVVN

(/(.7526(59,63DYOtþHN3HWHU

9&OHPHQWLVD

3ULHYLG]D 

 

1%(/(.752&(17580

%%DUWyND

5LPDYVNi6RERWD 

 

QEHOHNWURFHQWUXP#VWRQOLQHVN

(OSUDVSROVUR

/LSWRYVNi/XåQi

5XåRPEHURN 

 

HOSUD#VSHHGQHWVN

%6&±VHUYLVFHQWUXPVSROVUR+ODYQiXOþ

6XþDQ\ 

 

-R]HI5RåQtN

äDELQVNi

7UHQþtQ UR]QLN#EVKVHUYLVVN ZZZEVKVHUYLVVN

67$)(;35(66(/(.7526(59,6

+YLH]GRVODYRYD

=YROHQ 

 

VWDIH[SUHVV]YVHUYLV#PDLOWFRPVN

06(59,60DUHã-DURVODY

.RPHQVNpKR

äLOLQD PVHUYLV#]R]QDPVN ZZZPVHUYLVVN

SDYOLFHNHOHNWURVHUYLV#VWRQOLQHVN ZZZSHWHUSDYOLFHNHOHNWURVHUYLVVN

EVF#EVFVHUYLVFHQWUXPVN ZZZEVFVHUYLVFHQWUXPVN

'RGDYDWHO&=

'RGiYDWHĐ6.

%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR 3HNDĜVNiD 3UDKD

%6+GRPDFtVSRWĜHELþHVUR RUJDQL]DþQi]ORåND%UDWLVODYD *DOYDQLKR& %UDWLVODYD

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.