Věková struktura obyvatelstva


1 Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Inf...
Author:  Dominik Bařtipán

0 downloads 1 Views 3MB Size

Recommend Documents


Věková struktura obyvatelstva
1 Věková struktura obyvatelstva Zpracoval:2 Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletý...

Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra geografie Bakalářská práce ...

Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR
1 i prblém veducích činitelů skupiny jakžt rzhdujících pr vytváření jejíh mínění (pinin...

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA NA BEROUNSKU V POLOVINĚ 17. STOLETÍ
1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRU...

Mechanický pohyb obyvatelstva
1 Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz2 Typologické krit&ea...

Geografie obyvatelstva a sídel
1 Základy humánní geografie 1: Geografie obyvatelstva a sídel Marián Halás, Šárka Brychtov&aac...

Struktura biomakromolekul
1 Struktura biomakromolekul2 ejvýznamnější biomakromolekuly l proteiny l nukleové kyseliny l polysacharidy l lipidy... měl...

STRUKTURA PROGRAMME
1 Ma te ri als Struc ture, vol. 24, no. 1 (2017) 69 STRUKTURA PROGRAMME Mon day, June 19 11:00 13:30 Reg is tra tion 13:45 Struktura Open ing 14:00 16...

Organizační struktura
1 Organizační struktura Projekt Místní akční plán vzdělávání II reg. číslo projektu CZ ...Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva Kraj Vysočina

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky and Statistics of the Czech Republic

Evropská unie Institute of Health Information Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Institute of Biostatistics and Analyses of the Masaryk University

Věková struktura obyvatelstva

Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel prezentuje věkovou strukturu obyvatel k 1.7. daného roku (střední stav). Datové zdroje: Český statistický úřad – demografické údaje. Zařazeno v: Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace: Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních a relativních počtů obyvatel ve věkové kategorii. K hodnocení je dále použito průměrného věku a indexu stáří, závislosti, ekonomického a hospodářského zatížení a indexu potencionální podpory. Výsledky: V roce 2014 žilo v ČR celkem 10 524 783 obyvatel, z toho 510 006 (4,8 %) v kraji Vysočina. Zastoupení žen v kraji Vysočina je oproti celkovému podílu v ČR srovnatelné (50,4 % vs. 50,9 %). Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií v roce 2014 je u mužů i žen kategorie 35-39 let, a to jak na Vysočině (8,6 %, 7,8 %), tak i v ČR (9,2 %, 8,4 %). Průměrný věk můžu v roce 2014 na Vysočině je oproti ČR srovnatelný (39,8 let vs. 39,6 let) a od roku 2004 vzrostl o 7,4 %. Věk žen na Vysočině je ve srovnání s ČR rovněž srovnatelný (42,6 let vs. 42,5 let) a od roku 2004 vrostl o 6,6 %. Index stáří na Vysočině v roce 2014 dosahuje hodnoty 120,8 (vs. ČR 116,6), což řadí Vysočinu v porovnání s indexy stáří ostatních krajů ČR na pátou pozici. V dlouhodobém přehledu lze pozorovat trvale rostoucí trend hodnoty indexu stáří jak na Vysočině, tak v celé České republice. Hodnota indexu závislosti dětí 22,1 (vs. ČR 22,4), indexu závislosti seniorů 26,7 (vs. ČR 26,2) a indexu ekonomického zatížení 48,9 (vs. ČR 48,6) řadí kraj Vysočinu ve srovnání s hodnotami ostatních krajů ČR na střední příčky. Z hodnoty indexu potenciální podpory a indexu hospodářského zatížení vyplývá, že na jednu osobu ve věku 15–64 let žijící na Vysočině v roce 2014 připadá 3,7 osob ve věku 65 a více let a 1,49 osob ze všech obyvatel na Vysočině v tomto roce. Výsledky jsou srovnatelné s výsledky celé České republiky.

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Pojmy používané v prezentaci Ekonomické generace:1 I. ekonomická generace (0–14 let): osoby v předproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že se osoby na ekonomickou aktivitu teprve připravují) II. ekonomická generace (15–64 let): osoby v produktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že jsou lidé ekonomicky aktivní) III. ekonomická generace (65 let a více): osoby v poproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že osoby již ekonomickou aktivitu ukončily a pobírají důchod) Index maskulinity: Počet mužů připadajících na 100 žen v příslušné věkové kategorii. Index stáří: Počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let. Index závislosti dětí: Počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index závislosti seniorů: Počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index ekonomického zatížení: Počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index potenciální podpory: Počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednu osobu ve věku 65 let a více. Index hospodářského zatížení: Počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého). Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva Kraj Vysočina

PŘEHLED AKTUÁLNÍHO STAVU V ROCE 2014

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věk:

Věková struktura obyvatelstva: Věková pyramida, rok 2014 Relativní počty

Muži

Ženy

100 a více

Pohlaví a počet obyvatel v roce 2014

95 90

Česká republika

85 80

Celkem Muži

75

10 524 783 5 169 146

Ženy

5 355 637

70

Kraj Vysočina

65 60

Celkem Muži

510 006 253 199

55

Ženy

256 807

50 45 40

35 30 25 20 15

muži VYS ženy VYS

10 5

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

0 2,0

%

1,5

1,0

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

0,5

0,0

0,5

1,0

Regionální zpravodajství NZIS

1,5

%

2,0

muži ČR ženy ČR

Věková struktura obyvatelstva: Pohlaví obyvatel, index maskulinity, rok 2014 Pohlaví a počet obyvatel v roce 2014 Česká republika

Kraj Vysočina

10 524 783 5 169 146

Celkem

Muži

Muži

510 006 253 199

120

Ženy

5 355 637

Ženy

256 807

100

VYS

VYS ČR

80 60 40

ČR

50,4% 50,9%

Index maskulinity

Celkem

Index maskulinity

49,1% 49,6%

20

muži ženy

0 14 5 10 -9 15 1 4 -1 20 9 25 -24 30 29 35 34 40 -39 45 44 50 49 55 -54 60 59 65 64 70 -69 75 74 80 79 85 -84 90 89 -9 95 4 +

0

Věk

Index maskulinity – počet mužů připadajících na 100 žen v příslušné věkové kategorii

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva Kraj Vysočina

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Průměr a medián věku, vývoj počtu obyvatel Průměr a medián věku – ČR N Muži

Ženy

Celkem

Průměr a medián věku – VYS

Průměrný věk Medián věku

ČR 1994

5 021 408

34,7

33

ČR 2004

4 971 730

37,6

36

ČR 2014

5 169 146

39,6

39

ČR 1994

5 314 754

38,0

37

ČR 2004

5 235 193

40,7

39

ČR 2014

5 355 637

42,5

41

ČR 1994

10 336 162

36,4

35

ČR 2004

10 206 923

39,1

ČR 2014

10 524 783

41,1

N Muži

VYS 1994

257 974

34,2

32

VYS 2004

255 622

37,1

35

VYS 2014

253 199

39,8

39

VYS 1994

265 070

37,2

35

VYS 2004

261 660

40,0

38

VYS 2014

256 807

42,6

42

VYS 1994

523 044

35,7

34

38

VYS 2004

517 282

38,6

37

40

VYS 2014

510 006

41,2

40

Ženy

Celkem

Počet obyvatel v kraji Vysočina

Rok

600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 420 000 400 000

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

Počet obyvatel

11 000 000 10 800 000 10 600 000 10 400 000 10 200 000 10 000 000 9 800 000 9 600 000 9 400 000 9 200 000 9 000 000

19 8 19 7 8 19 9 9 19 1 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 0 20 1 0 20 3 0 20 5 0 20 7 0 20 9 1 20 1 13

Počet obyvatel

Počet obyvatel v ČR

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Průměrný věk Medián věku

Regionální zpravodajství NZIS VYS – Kraj Vysočina

ČR – Česká republika

Rok

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ČR 1994 ČR 2004 ČR 2014

Věk

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Věk

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%]

ČR 1994 ČR 2004 ČR 2014

Podíl obyvatel v kategorii [%]

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%]

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury Věková struktura – muži Věková struktura – muži

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Věková struktura – ženy

Regionální zpravodajství NZIS

VYS 1994 VYS 2004 VYS 2014

Věk

Věková struktura – ženy

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 VYS 1994 VYS 2004 VYS 2014

Věk

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury mužů Časový vývoj věkové struktury mužů

Kraj Vysočina

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Česká republika

N = 257 690 N = 257 850 N = 257 975 N = 257 956 N = 257 184 N = 257 361 N = 257 590 N = 257 974 N = 258 013 N = 258 049 N = 258 028 N = 258 046 N = 257 833 N = 257 470 N = 256 419 N = 255 803 N = 255 772 N = 255 622 N = 252 266 N = 253 048 N = 253 913 N = 255 100 N = 255 709 N = 255 398 N = 253 944 N = 253 869 N = 253 367 N = 253 199

0,00 %

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,00 %

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury žen Časový vývoj věkové struktury žen

Kraj Vysočina

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Česká republika

N = 265 256 N = 265 195 N = 265 114 N = 264 890 N = 264 345 N = 264 579 N = 264 795 N = 265 070 N = 265 188 N = 264 920 N = 264 649 N = 264 440 N = 264 075 N = 263 549 N = 262 534 N = 262 156 N = 261 800 N = 261 660 N = 257 734 N = 258 066 N = 258 642 N = 259 287 N = 259 620 N = 259 402 N = 258 028 N = 257 758 N = 257 155 N = 256 807

0,00 %

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,00 %

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled průměrného věku v trendu 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Muži

33

33

33

33

34

34

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

37

38

38

38

38

39

39

39

40

40

Trend 2004–2014: VYS +7,4 % ČR +5,7 %

Kraj Vysočina Česká republika Rozsah hodnot krajů

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Průměrný vek

Trendový vývoj průměrného věku v kraji na pozadí trendu ČR

Ženy

36

36

36

37

37

37

37

37

37

38

38

38

39

39

39

39

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

43

Trend 2004–2014: VYS +6,6 % ČR +4,7 %

Kraj Vysočina Česká republika Rozsah hodnot krajů

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Průměrný věk

Rok 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Rok Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Věková struktura Věková struktura

1994 – VYS

1994 – ČR

12,8% Česká republika Muži 1994 Celkem

5 021 408

0–14 let

1 014 136

15–64 let 3 496 527 65 a více 2004 Celkem 0–14 let

510 745 4 971 730 789 946

15–64 let 3 627 620 65 a více 2014 Celkem 0–14 let

554 164 5 169 146 815 285

Ženy

Celkem

5 314 754 10 336 162

Muži

Ženy

Celkem

257 974

265 070

523 044

964 866

1 979 002

55 173

51 841

107 014

3 509 728

7 006 255

176 380

172 602

348 982

840 160

1 350 905

26 421

40 627

67 048

5 235 193 10 206 923

255 622

261 660

517 282

749 371

1 539 317

42 497

40 079

82 576

3 612 100

7 239 720

183 861

177 495

361 356

873 722

1 427 886

29 264

44 086

73 350

5 355 637 10 524 783

253 199

256 807

510 006

773 930

1 589 215

38 990

36 809

75 799

15–64 let 3 588 954

3 493 732

7 082 686

175 965

166 651

342 616

65 a více

1 087 975

1 852 882

38 244

53 347

91 591

764 907

20,5%

Kraj Vysočina

66,7%

2004 – VYS 14,2%

2004 – ČR 16,0%

69,9%

2014 – VYS Ekonomické generace:1 I. ekonomická generace (0–14 let): osoby v předproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že se osoby na ekonomickou aktivitu teprve připravují) II. ekonomická generace (15–64 let): osoby v produktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že jsou lidé ekonomicky aktivní) III. ekonomická generace (65 let a více): osoby v poproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že osoby již ekonomickou aktivitu ukončily a pobírají důchod)

18,0%

14,9%

0–14 let 15–64 let 65 a více

1 Fiala,

Langhamrová: Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace, 2013 Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

2014 – ČR

67,2%

Regionální zpravodajství NZIS

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury Věková struktura – ČR, muži

Věková struktura – VYS, muži 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15

0,8 65 a více

0,6

15–64 let

65 65 66 66 67 68 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 72 72 71 71 70 69

0–14 let

0,4 0,2 25 25 24 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15

Podíl obyvatel v kategorii [%]

Podíl obyvatel v kategorii [%]

1,0

1,0

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15

0,8 0,6

66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 72 72 71 70 69

0,4 0,2 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16

0,0 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

0,0

Rok

Věková struktura – ČR, ženy

Věková struktura – VYS, ženy 1,0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21

0,8 65 a více

0,6

15–64 let

62 63 63 63 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 67 66 66 65

0–14 let

0,4 0,2 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14

Podíl obyvatel v kategorii [%]

1,0

15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20

0,8 0,6 64 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 68 67 67 66 65

0,4 0,2 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Rok

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

0,0

0,0 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

Podíl obyvatel v kategorii [%]

Rok

Regionální zpravodajství NZIS

VYS – Kraj Vysočina ČR – Česká republika

Rok

Věková struktura obyvatelstva: Index stáří, závislosti a ekonomického zatížení Věkové indexy – Kraj Vysočina 140

121 +36,8 %

120 89

Hodnota indexu

100 80 63

60 40

50 31

49 +8,8 %

43 23

27 +27,2 %

20

22

20

−7,1 %

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

0

19

Rok

Věkové indexy – Česká republika 140 117 +26,4 %

93

100 80 60 40 20

68 48 28 19

49

41

26

21

Index závislosti dětí – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let Index závislosti seniorů – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

+13,4 % +27,4 %

22 +0,7 %

20

0

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Hodnota indexu

120

Index stáří – počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0– 14 let

Rok

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

%: trend 2004–2014

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu stáří v roce 2014 Kraje

Kraj:

0

Index stáří 50

100

150

Hl. m. Praha

Královéhradecký Zlínský Plzeňský Vysočina Olomoucký Jihomoravský Moravskoslezský

Okresy

DC

Česká republika

LI

UL

TP

Kraj Vysočina

Jihočeský

SO

JN

CL

MO CV

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD

Pardubický

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

Karlovarský

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM

Liberecký

UO

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Ústecký

SY

PE

TA

ST

CB

CK

BK

> 120,0 110,1–120,0 100,1–110,0 ≤ 100,0

Index stáří – počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

PV

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Hodnota indexu kraje: 120,8 Pořadí kraje: 5

KI

NJ

ZR

JH

PT

OV OC

PI

JI

Středočeský

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Kraj Vysočina

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti dětí v roce 2014 Kraje LIB UST

Kraj:

18

Index závislosti dětí 20

22

24

KAR

HRA

26

PHA

Středočeský

PAR

STC PLZ

MSK

Liberecký

OLO

VYS

Ústecký

JHC

Pardubický

ZLI

JHM

Královéhradecký Jihočeský Jihomoravský Vysočina

LI

UL

TP

SO

JN

CL

MO CV

Kraj Vysočina

Olomoucký

Okresy

DC

Česká republika

SM

LT

TU

LN

KV

ME

CH

MB

JC

NA

KD

Plzeňský

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

Karlovarský

RO

RK PY

PZ

PM

Moravskoslezský

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Zlínský

SY

PE

TA

ST

CB

CK

BK

> 23,5 22,6–23,5 21,6–22,5 ≤ 21,5

Index závislosti dětí – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

PV

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Hodnota indexu kraje: 22,1 Pořadí kraje: 8

KI

NJ

ZR

JH

PT

OV OC

PI

JI

Hl. m. Praha

BR

SU

OP

HB KT

JE

UO

HO

Kraj Vysočina

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti seniorů v roce 2014 Kraje LIB UST

Kraj:

Index závislosti seniorů

22

24

26

28

KAR

HRA

30

PHA

PAR

STC

Královéhradecký

PLZ MSK

Plzeňský

OLO

VYS

Hl. m. Praha

JHC

Zlínský

ZLI

JHM

Jihomoravský Vysočina Olomoucký Pardubický

LI

UL

TP

SO

JN

CL

MO CV

Kraj Vysočina

Jihočeský

Okresy

DC

Česká republika

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD

Liberecký

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

Moravskoslezský

RO

RK PY

PZ

PM

Karlovarský

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Ústecký

SY

PE

TA

ST

CB

CK

BK

> 27,0 26,1–27,0 25,1–26,0 ≤ 25,0

Index závislosti seniorů – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

PV

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Hodnota indexu kraje: 26,7 Pořadí kraje: 6

KI

NJ

ZR

JH

PT

OV OC

PI

JI

Středočeský

BR

SU

OP

HB KT

JE

UO

HO

Kraj Vysočina

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu ekonomického zatížení v roce 2014 Kraje LIB UST

Kraj:

Index ekonomického zatížení 44

46

48

50

KAR

HRA

52

PHA

Královéhradecký

PAR

STC PLZ

MSK

Středočeský

OLO

VYS

Pardubický

JHC

Liberecký

ZLI

JHM

Jihočeský Plzeňský Jihomoravský Vysočina

LI

UL

TP

SO

JN

CL

MO CV

Kraj Vysočina

Olomoucký

Okresy

DC

Česká republika

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD

Zlínský

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

Hl. m. Praha

RO

RK PY

PZ

PM

Ústecký

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Karlovarský

SY

PE

TA

ST

CB

CK

BK

> 50,0 49,1–50,0 48,1–49,0 ≤ 48,0

PV

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Hodnota indexu kraje: 48,9 Pořadí kraje: 8

KI

NJ

ZR

JH

PT

OV OC

PI

JI

Moravskoslezský

BR

SU

OP

HB KT

JE

UO

HO

Kraj Vysočina

Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyv. ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Index potencionální podpory, index hospodářského zatížení Index potenciální podpory 6 5

5,2 5,2

5,1

4,9

3,8

4 3,7

3

−21,4 %

Index potenciální podpory – počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednoho obyvatele ve věku 65 let a více

−21,3 %

Kraj Vysočina Česká republika

2 1

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

0

Rok

Index hospodářského zatížení 1,8 1,6 1,4

1,50

1,48

1,2

1,43 1,41

1,49 1,49

+2,7 % +3,9 %

Index hospodářského zatížení – počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého)

1,0 0,8

Kraj Vysočina

0,6

Česká republika

0,4 0,2

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

0,0

Rok

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

%: trend 2004–2014

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu potenciální podpory v roce 2014 Kraje LIB UST

Kraj:

Index potenciální podpory 3

3,5

4

KAR

HRA

4,5

PHA

PAR

STC

Středočeský

PLZ MSK

Ústecký

OLO

VYS

Karlovarský

JHC

Moravskoslezský

ZLI

JHM

Liberecký Jihočeský Pardubický Olomoucký

LI

UL

TP

SO

JN

CL

MO CV

Kraj Vysočina

Vysočina

Okresy

DC

Česká republika

SM

LT

TU

LN

KV

ME

CH

MB

JC

NA

KD

Jihomoravský

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

Zlínský

RO

RK PY

PZ

PM

Hl. m. Praha

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Plzeňský

SY

PE

TA

ST

NJ

ZR

CB

CK

Hodnota indexu kraje: 3,74 Pořadí kraje: 9

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

> 4,00 3,81–4,00 3,61–3,80 ≤ 3,6

PV

BK

JH

PT

KI

OV OC

PI

JI

Královéhradecký

BR

SU

OP

HB KT

JE

UO

HO

Kraj Vysočina

Index potenciální podpory – počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednoho obyvatele ve věku 65 let a více Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu hospodářského zatížení v roce 2014 Kraje LIB UST

Kraj:

Index hospodářského zatížení 1,44

1,46

1,48

1,50

KAR

HRA

1,52

PHA

Královéhradecký

PAR

STC PLZ

MSK

Středočeský

OLO

VYS

Pardubický

JHC

Liberecký

ZLI

JHM

Jihočeský Plzeňský Jihomoravský Vysočina

LI

UL

TP

SO

JN

CL

MO CV

Kraj Vysočina

Olomoucký

Okresy

DC

Česká republika

SM

LT

TU

LN

KV

ME

CH

MB

JC

NA

KD

Zlínský

RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

Hl. m. Praha

RO

RK PY

PZ

PM

Ústecký

KH PB

PJ

DO

CR

BN

Karlovarský

SY

PE

TA

ST

CB

CK

> 1,490 1,481–1,490 1,471–1,480 ≤ 1,470

PV

BK

FM

PR VS

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Hodnota indexu kraje: 1,488 Pořadí kraje: 8

KI

NJ

ZR

JH

PT

OV OC

PI

JI

Moravskoslezský

BR

SU

OP

HB KT

JE

UO

HO

Kraj Vysočina

Index hospodářského zatížení – počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Regionální zpravodajství NZIS

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.