Věková struktura obyvatelstva


1 Věková struktura obyvatelstva Zpracoval:2 Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletý...
Author:  Alois Šimek

0 downloads 1 Views 3MB Size

Recommend Documents


Věková struktura obyvatelstva
1 Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Inf...

Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra geografie Bakalářská práce ...

Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR
1 i prblém veducích činitelů skupiny jakžt rzhdujících pr vytváření jejíh mínění (pinin...

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA NA BEROUNSKU V POLOVINĚ 17. STOLETÍ
1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRU...

Mechanický pohyb obyvatelstva
1 Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz2 Typologické krit&ea...

Geografie obyvatelstva a sídel
1 Základy humánní geografie 1: Geografie obyvatelstva a sídel Marián Halás, Šárka Brychtov&aac...

Struktura biomakromolekul
1 Struktura biomakromolekul2 ejvýznamnější biomakromolekuly l proteiny l nukleové kyseliny l polysacharidy l lipidy... měl...

STRUKTURA PROGRAMME
1 Ma te ri als Struc ture, vol. 24, no. 1 (2017) 69 STRUKTURA PROGRAMME Mon day, June 19 11:00 13:30 Reg is tra tion 13:45 Struktura Open ing 14:00 16...

Organizační struktura
1 12 Úvod Ájurvédská univerzita v Praze je vzdělávací centrum tradiční ájurvédy, před&a...Věková struktura obyvatelstva

Okres Brno-město

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Zpracoval:

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva

Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel prezentuje věkovou strukturu obyvatel k 1.7. daného roku (střední stav). Datové zdroje: Český statistický úřad – demografické údaje. Zařazeno v: Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů. Interpretace: Ukazatel je vyjádřen ve formě absolutních a relativních počtů obyvatel ve věkové kategorii. K hodnocení je dále použito průměrného věku a indexu stáří, závislosti, ekonomického a hospodářského zatížení a indexu potencionální podpory.

Výsledky: V roce 2014 žilo v ČR celkem 10 524 783 obyvatel, z toho 376 822 (3,6 %) v okresu Brno-město. Zastoupení žen v okresu Brnoměsto je oproti celkovému podílu v ČR mírně vyšší (51,8 % vs. 50,9 %). Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií v roce 2014 je u mužů i žen kategorie 35-39 let, a to jak v okresu Brno-město (9,5 %, 8,4 %), tak i v ČR (9,2 %, 8,4 %). Průměrný věk můžu v roce 2014 v okresu Brno-město je oproti ČR srovnatelný (40,3 let vs. 39,6 let) a od roku 2004 vzrostl o 4,0 %. Věk žen v okresu Brno-město je ve srovnání s ČR mírně vyšší (43,7 let vs. 42,5 let) a od roku 2004 vrostl o 3,2 %. Index stáří v okresu Brno-město v roce 2014 dosahuje hodnoty 136,4 (vs. ČR 116,6), což řadí Brno-město v porovnání s indexy stáří ostatních okresů ČR na první pozice. V dlouhodobém přehledu lze pozorovat trvale rostoucí trend hodnoty indexu stáří jak v okresu Brno-město, tak v celé České republice. V roce 2011 došlo k mírnému ustálení trendu v okresu Brno-město, které je způsobeno nárůstem počtu osob v kategorii 0–14 let v tomto roku. Hodnota indexu závislosti dětí 21,6 (ČR 22,4) řadí okres Brno-město oproti ostatním okresům ČR do středních pozic. Naopak index závislosti seniorů 29,5 (vs. ČR 26,2) a index ekonomického zatížení 51,1 (vs. ČR 48,6) řadí okres Brno-město ve srovnání s hodnotami ostatních okresů ČR opět na první příčky. Z hodnoty indexu potenciální podpory a indexu hospodářského zatížení vyplývá, že na jednu osobu ve věku 15–64 let žijící v okresu Brno-město v roce 2014 připadá 3,39 osob ve věku 65 a více let (hodnota indexu se řadí k nejnižším ve srovnání s indexy všech okresů ČR) a 1,51 osob ze všech obyvatel v okresu Brno-město v tomto roce (hodnota indexu se řadí k nejvyšším ve srovnání s indexy všech okresů ČR).

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Pojmy používané v prezentaci Ekonomické generace:1 I. ekonomická generace (0–14 let): osoby v předproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že se osoby na ekonomickou aktivitu teprve připravují) II. ekonomická generace (15–64 let): osoby v produktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že jsou lidé ekonomicky aktivní) III. ekonomická generace (65 let a více): osoby v poproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že osoby již ekonomickou aktivitu ukončily a pobírají důchod) Index maskulinity: Počet mužů připadajících na 100 žen v příslušné věkové kategorii. Index stáří: Počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let. Index závislosti dětí: Počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index závislosti seniorů: Počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index ekonomického zatížení: Počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let. Index potenciální podpory: Počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednu osobu ve věku 65 let a více. Index hospodářského zatížení: Počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého). Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

1 Fiala,

Langhamrová: Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace, 2013

Věková struktura obyvatelstva

Přehled aktuálního stavu v roce 2014 Okres Brno-město

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Věková pyramida, rok 2014 Věk:

Muži

Ženy

Relativní počty

100 a více

Pohlaví a počet obyvatel v roce 2014

95 90

Česká republika

85 80

Celkem Muži

75

Ženy

10 524 783 5 169 146 5 355 637

70

Okres Brno-město

65 60 55

Celkem

376 822

Muži Ženy

181 550 195 272

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

muži BM ženy BM

0

2,0

%

1,5

1,0

0,5

0,0

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

0,5

1,0

1,5

%

2,0

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

muži ČR ženy ČR

Věková struktura obyvatelstva: Pohlaví obyvatel, index maskulinity, rok 2014

Pohlaví a počet obyvatel v roce 2014

Česká republika

Celkem Muži

10 524 783

5 169 146 5 355 637

Ženy

376 822

120

181 550 195 272

100

BM

80 60 40

ČR

51,8% 50,9%

Brno-město ČR

49,1% 48,2%

20 0

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Ženy

Okres Brno-město

Index maskulinity

Celkem Muži

Index maskulinity

Věk

muži ženy

Index maskulinity – počet mužů připadajících na 100 žen v příslušné věkové kategorii

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva

Vývoj věkové struktury obyvatelstva Okres Brno-město

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Průměr a medián věku, vývoj počtu obyvatel Průměr a medián věku – ČR N Muži

Ženy

Celkem

Průměr a medián věku – okres Brno-město

Průměrný věk Medián věku

ČR 1994

5 021 408

34,7

33

ČR 2004

4 971 730

37,6

36

ČR 2014

5 169 146

39,6

39

ČR 1994

5 314 754

38,0

37

ČR 2004

5 235 193

40,7

39

ČR 2014

5 355 637

42,5

41

ČR 1994

10 336 162

36,4

35

ČR 2004

10 206 923

39,1

ČR 2014

10 524 783

41,1

N Muži

BM 1994

184 343

35,9

35

BM 2004

174 602

38,8

37

BM 2014

181 550

40,3

39

BM 1994

205 730

39,7

39

BM 2004

193 694

42,5

42

BM 2014

195 272

43,7

42

BM 1994

390 073

37,9

37

38

BM 2004

368 296

40,7

40

40

BM 2014

376 822

42,0

40

Ženy

Celkem

Počet obyvatel v ČR

Počet obyvatel v okresu Brno-město

Rok

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

450 000 430 000 410 000 390 000 370 000 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

Počet obyvatel

11 000 000 10 800 000 10 600 000 10 400 000 10 200 000 10 000 000 9 800 000 9 600 000 9 400 000 9 200 000 9 000 000

19 8 19 7 8 19 9 9 19 1 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 0 20 1 0 20 3 0 20 5 0 20 7 0 20 9 1 20 1 13

Počet obyvatel

Průměrný věk Medián věku

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

Rok

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ČR 1994 ČR 2004 ČR 2014

Věk

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Věk

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%]

ČR 1994 ČR 2004 ČR 2014

Podíl obyvatel v kategorii [%]

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 14 5 10 -9 15 -1 4 20 -19 25 -24 30 -29 35 -34 40 -39 45 -44 50 -49 55 -54 60 -59 65 -64 70 -69 75 -74 80 -79 85 -84 90 -89 -9 95 4 +

Podíl obyvatel v kategorii [%]

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury Věková struktura – muži Věková struktura – muži

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Věková struktura – ženy

BM 1994 BM 2004 BM 2014

Věk

Věková struktura – ženy

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 BM 1994 BM 2004 BM 2014

Věk

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury mužů Časový vývoj věkové struktury mužů Česká republika

Okres Brno-město

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N = 257 690 N = 257 850 N = 257 975 N = 257 956 N = 257 184 N = 257 361 N = 257 590 N = 257 974 N = 258 013 N = 258 049 N = 258 028 N = 258 046 N = 257 833 N = 257 470 N = 256 419 N = 255 803 N = 255 772 N = 255 622 N = 252 266 N = 253 048 N = 253 913 N = 255 100 N = 255 709 N = 255 398 N = 253 944 N = 253 869 N = 253 367 N = 253 199

0,00 %

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,00 %

N = 5 026 035 N = 5 030 950 N = 5 035 262 N = 5 036 486 N = 5 003 602 N = 5 009 229 N = 5 016 950 N = 5 021 408 N = 5 020 163 N = 5 014 667 N = 5 010 531 N = 5 007 480 N = 5 002 823 N = 4 999 326 N = 4 978 951 N = 4 964 598 N = 4 968 189 N = 4 971 730 N = 4 991 439 N = 5 013 040 N = 5 048 101 N = 5 113 332 N = 5 150 509 N = 5 160 782 N = 5 153 009 N = 5 160 913 N = 5 161 617 N = 5 169 146

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury žen Časový vývoj věkové struktury žen Česká republika

Okres Brno-město

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N = 265 256 N = 265 195 N = 265 114 N = 264 890 N = 264 345 N = 264 579 N = 264 795 N = 265 070 N = 265 188 N = 264 920 N = 264 649 N = 264 440 N = 264 075 N = 263 549 N = 262 534 N = 262 156 N = 261 800 N = 261 660 N = 257 734 N = 258 066 N = 258 642 N = 259 287 N = 259 620 N = 259 402 N = 258 028 N = 257 758 N = 257 155 N = 256 807

0,00 %

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,00 %

N = 5 322 799 N = 5 325 409 N = 5 326 995 N = 5 326 254 N = 5 305 080 N = 5 308 578 N = 5 313 657 N = 5 314 754 N = 5 310 596 N = 5 300 686 N = 5 293 111 N = 5 287 463 N = 5 279 961 N = 5 273 177 N = 5 245 241 N = 5 236 176 N = 5 233 462 N = 5 235 193 N = 5 242 653 N = 5 253 606 N = 5 274 588 N = 5 316 360 N = 5 340 983 N = 5 356 465 N = 5 343 663 N = 5 348 373 N = 5 349 102 N = 5 355 637

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled průměrného věku v trendu Trendový vývoj průměrného věku v kraji na pozadí trendu ČR Muži

45

Průměrný vek

43 41 39 37 34,8

34,9

35,0

35,1

35,3

35,5

35,6

35,9

36,1

36,5

36,8

37,2

37,5

37,8

38,1

38,4

38,6

38,8

39,0

39,3

39,4

39,5

39,6

39,7

39,8

40,0

40,1

40,3

Trend 2004–2014: BM +4,0 % JHM +5,6 % ČR +5,7 %

Okres Brnoměsto Jihomoravský kraj

35

Česká republika

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

33

Rok Ženy

45

41 38,8

38,9

38,9

39,0

39,2

39,3

39,5

39,7

39,9

40,2

40,5

40,8

41,1

41,4

41,7

42,0

42,2

42,5

42,9

43,0

43,1

43,2

43,4

43,3

43,5

43,6

43,7

Trend 2004–2014: BM +3,2 % JHM +4,4 % ČR +4,7 %

39

Okres Brnoměsto

37

Jihomoravský kraj

35

Česká republika

33

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Průměrný věk

43

42,7

Rok Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

BM – Okres Brno-město JHM – Jihomoravský kraj ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Věková struktura Věková struktura

1994 – BM 14,7%

Česká republika Muži 1994 Celkem

5 021 408

0–14 let

1 014 136

15–64 let 3 496 527 65 a více 2004 Celkem 0–14 let

510 745 4 971 730 789 946

Ženy

Celkem

5 314 754 10 336 162

65 a více 2014 Celkem 0–14 let

554 164 5 169 146 815 285

Muži

Ženy

Celkem

184 343

205 730

390 073

964 866

1 979 002

35 638

33 961

69 599

3 509 728

7 006 255

127 377

135 786

263 163

840 160

1 350 905

21 328

35 983

57 311

5 235 193 10 206 923

174 602

193 694

368 296

749 371

1 539 317

25 192

24 256

49 448

3 612 100

7 239 720

126 993

133 118

260 111

873 722

1 427 886

22 417

36 320

58 737

5 355 637 10 524 783

181 550

195 272

376 822

773 930

1 589 215

27 483

26 431

53 914

15–64 let 3 588 954

3 493 732

7 082 686

124 518

124 860

249 378

65 a více

1 087 975

1 852 882

29 549

43 981

73 530

764 907

13,1%

19,1%

Okres Brno-město

67,8%

67,5%

2004 – BM 15,9%

15–64 let 3 627 620

17,8%

1994 – ČR

13,4%

19,5%

14,3%

15,1%

70,9%

2014 – ČR 17,6%

15,1%

0–14 let 15–64 let 65 a více

66,2%

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

14,0%

70,6%

2014 – BM Ekonomické generace:1 I. ekonomická generace (0–14 let): osoby v předproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že se osoby na ekonomickou aktivitu teprve připravují) II. ekonomická generace (15–64 let): osoby v produktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že jsou lidé ekonomicky aktivní) III. ekonomická generace (65 let a více): osoby v poproduktivním věku (věk, kdy lze předpokládat, že osoby již ekonomickou aktivitu ukončily a pobírají důchod)

2004 – ČR

Langhamrová: Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace, 2013 1 Fiala,

67,3%

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

Věková struktura obyvatelstva: Vývoj věkové struktury Věková struktura – ČR, muži

Věková struktura – BM, muži 1,0

10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16

0,8 65 a více

0,6

67 67 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 72 72 72 71 70 69 69

15–64 let 0–14 let

0,4 0,2 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15

Podíl obyvatel v kategorii [%]

Podíl obyvatel v kategorii [%]

1,0

0,8 0,6

66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 72 72 71 70 69

0,4 0,2 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16

0,0 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

0,0

Rok

Rok

Věková struktura – ČR, ženy

Věková struktura – BM, ženy 1,0 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23

0,8 65 a více

0,6

15–64 let 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 68 68 67 66 65 65 64

0,4 0,2 20 19 19 19 18 18 17 17 16 15 15 15 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14

0–14 let

Podíl obyvatel v kategorii [%]

1,0

15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20

0,8 0,6 64 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 68 67 67 66 65

0,4 0,2 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Rok

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

0,0

0,0 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13

Podíl obyvatel v kategorii [%]

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15

BM – Okres Brno-město ČR – Česká republika

Rok

Věková struktura obyvatelstva: Index stáří, závislosti a ekonomického zatížení Věkové indexy – Okres Brno-město 160

136

140

+17,6 %

119

Hodnota indexu

120 100

82

80 60 40

51 48

42

26

23

22

19

29 +27,2 %

20

+8,1 %

22

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

0

+18,3 %

Rok

Věkové indexy – Česká republika 140 117 +26,4 %

93

100 80 60 40 20

68 48 28 19

49

41

26

21

+13,4 %

Index závislosti dětí – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let Index závislosti seniorů – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

+27,4 %

22 +0,7 %

20

0

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Hodnota indexu

120

Index stáří – počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let

Rok

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

%: trend 2004–2014

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu stáří v roce 2014 Index stáří Okres:

0

20

40

60

Pelhřimov Plzeň-město Brno-město Písek Hradec Králové Klatovy Semily Kutná Hora Uherské Hradiště Karlovy Vary Přerov Hodonín Tábor Rokycany Kroměříž Hl. m. Praha Karviná Zlín Jeseník Havlíčkův Brod Jindřichův Hradec Jičín Náchod Ostrava-město Strakonice Šumperk Prostějov Trutnov Pardubice Třebíč Plzeň-jih Chrudim Blansko Vsetín Rakovník Příbram Bruntál Břeclav Jablonec nad Nisou Žďár nad Sázavou Rychnov n.Kněžnou Olomouc Svitavy Znojmo Benešov Jihlava Litoměřice Frýdek-Místek Ústí nad Orlicí Kolín Domažlice České Budějovice Opava Vyškov Děčín Cheb Teplice Kladno Nový Jičín Most Liberec Prachatice Plzeň-sever Sokolov Ústí nad Labem Louny Mělník Mladá Boleslav Beroun Brno-venkov Nymburk Tachov Česká Lípa Chomutov Český Krumlov Praha-západ Praha-východ

80

100

120

140

160

180

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 136,4 Pořadí okresu: 3 Index stáří – počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu stáří v roce 2014 Kraje Index stáří > 120,0 110,1–120,0 100,1–110,0 ≤ 100,0

Jihomoravský kraj

Okresy DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM PJ

DO

UO

KH PB

CR

BN

SY

PE

TA

ST

ZR BK

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

PV

FM

PR VS

JH CB

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Index stáří – počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let

KI

NJ

JI

CK

OV OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti dětí v roce 2014 Index závislosti dětí Okres:

10

15

Praha-západ Praha-východ Nymburk Brno-venkov Beroun Ústí nad Labem Děčín Liberec Kolín Kladno Mělník Český Krumlov Benešov Litoměřice Ústí nad Orlicí Louny Náchod Rychnov n.Kněžnou Česká Lípa Plzeň-sever Mladá Boleslav Jablonec nad Nisou České Budějovice Teplice Jihlava Domažlice Blansko Olomouc Prachatice Cheb Žďár nad Sázavou Svitavy Prostějov Vyškov Nový Jičín Pardubice Trutnov Chomutov Tábor Most Chrudim Semily Hradec Králové Jičín Sokolov Opava Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Plzeň-jih Příbram Strakonice Vsetín Jindřichův Hradec Písek Klatovy Znojmo Šumperk Rakovník Rokycany Brno-město Tachov Zlín Ostrava-město Plzeň-město Pelhřimov Přerov Třebíč Kutná Hora Hl. m. Praha Kroměříž Bruntál Břeclav Uherské Hradiště Karlovy Vary Jeseník Karviná Hodonín

20

25

30

35

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 21,6 Pořadí okresu: 60 Index závislosti dětí – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti dětí v roce 2014 Kraje Index závislosti dětí LIB

> 23,5 22,6–23,5 21,6–22,5 ≤ 21,5

UST KAR

HRA PHA

Jihomoravský kraj

PAR

STC PLZ

MSK OLO

VYS

Okresy JHC JHM

ZLI

DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM PJ

DO

UO

KH PB

CR

BN

SY

PE

TA

ST

ZR BK

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

PV

FM

PR VS

JH CB

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Index závislosti dětí – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let

KI

NJ

JI

CK

OV OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti seniorů v roce 2014 Index závislosti seniorů Okres:

15

17

19

21

Hradec Králové Brno-město Plzeň-město Písek Pelhřimov Semily Náchod Tábor Klatovy Rokycany Prostějov Jičín Kutná Hora Havlíčkův Brod Přerov Trutnov Jindřichův Hradec Blansko Pardubice Zlín Strakonice Uherské Hradiště Jablonec nad Nisou Kroměříž Hl. m. Praha Rychnov n.Kněžnou Karlovy Vary Šumperk Benešov Kolín Chrudim Plzeň-jih Ostrava-město Žďár nad Sázavou Vsetín Litoměřice Příbram Děčín Olomouc Ústí nad Orlicí Svitavy Rakovník Jihlava Kladno Třebíč Karviná Jeseník Hodonín Ústí nad Labem Liberec Beroun Brno-venkov České Budějovice Domažlice Nymburk Bruntál Teplice Vyškov Frýdek-Místek Břeclav Znojmo Cheb Mělník Plzeň-sever Opava Nový Jičín Prachatice Most Louny Mladá Boleslav Sokolov Česká Lípa Český Krumlov Chomutov Tachov Praha-západ Praha-východ

23

25

27

29

31

33

35

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 29,5 Pořadí okresu: 2 Index závislosti seniorů – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu závislosti seniorů v roce 2014 Kraje Index závislosti seniorů LIB

> 27,0 26,1–27,0 25,1–26,0 ≤ 25,0

UST KAR

HRA PHA

Jihomoravský kraj

PAR

STC PLZ

MSK OLO

VYS

Okresy

JHC JHM

ZLI

DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM PJ

DO

UO

KH PB

CR

BN

SY

PE

TA

ST

ZR BK

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

PV

FM

PR VS

JH CB

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Index závislosti seniorů – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

KI

NJ

JI

CK

OV OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu ekonomického zatížení v roce 2014 Index ekonomického zatížení Okres:

37

39

41

43

Náchod Hradec Králové Písek Praha-západ Brno-město Semily Plzeň-město Pelhřimov Nymburk Tábor Praha-východ Kolín Brno-venkov Beroun Klatovy Benešov Prostějov Blansko Děčín Rychnov n.Kněžnou Jablonec nad Nisou Ústí nad Labem Jičín Trutnov Kladno Havlíčkův Brod Pardubice Liberec Litoměřice Rokycany Jindřichův Hradec Ústí nad Orlicí Strakonice Chrudim Žďár nad Sázavou Kutná Hora Olomouc Jihlava Přerov Plzeň-jih Zlín Šumperk Svitavy Mělník České Budějovice Domažlice Vsetín Příbram Hl. m. Praha Kroměříž Teplice Uherské Hradiště Ostrava-město Plzeň-sever Rakovník Karlovy Vary Vyškov Cheb Louny Třebíč Prachatice Frýdek-Místek Nový Jičín Mladá Boleslav Opava Znojmo Jeseník Most Karviná Český Krumlov Bruntál Česká Lípa Břeclav Hodonín Sokolov Chomutov Tachov

45

47

49

51

53

55

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 51,1 Pořadí okresu: 5 Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu ekonomického zatížení v roce 2014 Kraje Index ekonomického zatížení LIB

> 50,0 49,1–50,0 48,1–49,0 ≤ 48,0

UST KAR

HRA PHA

Jihomoravský kraj

PAR

STC PLZ

MSK OLO

VYS

Okresy

JHC JHM

ZLI

DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT LN

KV

TU ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM PJ

DO

UO

KH PB

CR

BN

SY

OV

PE

TA

ST

NJ

ZR BK

JI

PV

FM

PR VS

JH CB

TR

CK

BI

BM

Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let

VY

KM ZL UH

ZN BV

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

KI

OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Věková struktura obyvatelstva: Index potencionální podpory, index hospodářského zatížení Index potenciální podpory 6

5,2

5,1

Hodnota indexu

5 4

3,8

4,6

4,4

−21,4 %

Index potenciální podpory – počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednoho obyvatele ve věku 65 let a více

−21,3 %

3

3,4

Okres Brno-město Česká republika

2 1

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

0

Rok

Index hospodářského zatížení 1,8 1,4

1,48 1,48

1,2

1,42 1,41

1,51

1,49

1,0 0,8

+5,4 % +3,9 %

Index hospodářského zatížení – počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého) Okres Brno-město

0,6

Česká republika

0,4 0,2 0,0

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14

Hodnota indexu

1,6

Rok

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

%: trend 2004–2014

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu potenciální podpory v roce 2014 Index potenciální podpory Okres:

2,5

3,0

Praha-východ Praha-západ Tachov Chomutov Český Krumlov Česká Lípa Sokolov Mladá Boleslav Louny Most Prachatice Nový Jičín Opava Plzeň-sever Mělník Cheb Znojmo Břeclav Frýdek-Místek Vyškov Teplice Bruntál Nymburk Domažlice České Budějovice Brno-venkov Beroun Liberec Ústí nad Labem Hodonín Jeseník Karviná Třebíč Kladno Jihlava Rakovník Svitavy Ústí nad Orlicí Olomouc Děčín Příbram Litoměřice Vsetín Žďár nad Sázavou Ostrava-město Plzeň-jih Chrudim Kolín Benešov Šumperk Karlovy Vary Rychnov n.Kněžnou Hl. m. Praha Kroměříž Jablonec nad Nisou Uherské Hradiště Strakonice Zlín Pardubice Blansko Jindřichův Hradec Trutnov Přerov Havlíčkův Brod Kutná Hora Jičín Prostějov Rokycany Klatovy Tábor Náchod Semily Pelhřimov Písek Plzeň-město Brno-město Hradec Králové

3,5

4,0

4,5

5,0

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 3,39 Pořadí okresu: 76 Index potenciální podpory – počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednoho obyvatele ve věku 65 let a více

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu potenciální podpory v roce 2014 Kraje Index potenciální podpory LIB

> 4,00 3,81–4,00 3,61–3,80 ≤ 3,6

UST KAR

HRA PHA

Jihomoravský kraj

PAR

STC PLZ

MSK OLO

VYS

Okresy

JHC JHM

ZLI

DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT

TU

LN

KV

ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM DO

UO

KH PB

PJ

CR

BN

SY

OV

PE

TA

ST

NJ

ZR

CK

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Index potenciální podpory – počet obyvatel ve věku 15–64 let připadajících na jednoho obyvatele ve věku 65 let a více

FM

PR VS

JH CB

PV

BK

JI

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

KI

OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu hospodářského zatížení v roce 2014 Index hospodářského zatížení Okres:

1,30

1,35

1,40

Náchod Hradec Králové Písek Praha-západ Brno-město Semily Plzeň-město Pelhřimov Nymburk Tábor Praha-východ Kolín Brno-venkov Beroun Klatovy Benešov Prostějov Blansko Děčín Rychnov n.Kněžnou Jablonec nad Nisou Ústí nad Labem Jičín Trutnov Kladno Havlíčkův Brod Pardubice Liberec Litoměřice Rokycany Jindřichův Hradec Ústí nad Orlicí Strakonice Chrudim Žďár nad Sázavou Kutná Hora Olomouc Jihlava Přerov Plzeň-jih Zlín Šumperk Svitavy Mělník České Budějovice Domažlice Vsetín Příbram Hl. m. Praha Kroměříž Teplice Uherské Hradiště Ostrava-město Plzeň-sever Rakovník Karlovy Vary Vyškov Cheb Louny Třebíč Prachatice Frýdek-Místek Nový Jičín Mladá Boleslav Opava Znojmo Jeseník Most Karviná Český Krumlov Bruntál Česká Lípa Břeclav Hodonín Sokolov Chomutov Tachov

1,45

1,50

1,55

1,60

Okres Brno-město Ostatní okresy Jihomoravského kraje Ostatní okresy

Jihomoravský kraj Česká republika

Hodnota indexu okresu: 1,51 Pořadí okresu: 5 Index hospodářského zatížení – počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého)

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Věková struktura obyvatelstva: Regionální přehled indexu hospodářského zatížení v roce 2014 Kraje Index hospodářského zatížení LIB

> 1,490 1,481–1,490 1,471–1,480 ≤ 1,470

UST KAR

HRA PHA

Jihomoravský kraj

PAR

STC PLZ

MSK OLO

VYS

Okresy

JHC JHM

ZLI

DC LI

UL

TP CV SO

JN

CL

MO

SM

LT

TU

LN

KV

ME

CH

MB

JC

NA

KD RA

NB

HK

KO

PU

PH PS

BE

TC

RO

RK PY

PZ

PM PJ

DO

UO

KH PB

CR

BN

SY

OV

PE

TA

ST

NJ

ZR

CK

TR

BI

BM

VY

KM ZL UH

ZN BV

Index hospodářského zatížení – počet obyvatel připadajících na jednu osobu ve věku 15–64 let (včetně sebe samého)

FM

PR VS

JH CB

PV

BK

JI

Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

KI

OC

PI

PT

BR

SU

OP

HB KT

JE

HO

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.