VM LIKVIDITÁSI ALAP. Éves jelentés 2017


1 VM LIKVIDITÁSI ALAP Éves jelentés 2017.2 Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENT&Eacu...

0 downloads 3 Views 190KB Size

Recommend Documents


No documents


VM LIKVIDITÁSI ALAP

Éves jelentés 2017.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

Tartalomjegyzék I.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II.

ÉVES JELENTÉS

III.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV.

ÜZLETI JELENTÉS

Dr. Tessényi Kornél Jenő kamarai tag könyvvizsgáló 1223 Budapest, Rózsakert u. 36. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a VM Likviditási Alap befektetőinek Vélemény Elvégeztem a VM Likviditási Alap (továbbiakban: „az Alap”) 2017. évi éves jelentésének I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. Véleményem szerint az Alap mellékelt 2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. Vélemény alapja Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. Független vagyok az Alaptól és annak kezelőjétől, a VM és VM Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez. Egyéb információk Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A VM és VM Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves jelentésben közölt én felelősségem az egyéb jelentésben foglalt egyéb számviteli információknak

1

számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy

tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Továbbá: ·0 Azonosítom és felmérem az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

2

·1

·2 ·3

·4

·5

foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Megvizsgálom az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgálom, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 10.

Dr. Tessényi Kornél Jenő kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 002519

3

VM LIKVIDITÁSI ALAP

ÉVES JELENTÉS A VM Likviditási Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I.

Vagyonkimutatás 2017.12.31

Portfolió arányában

Piaci érték

Nettó eszközérték arányában

Átruházható értékpapírok

0

0.00%

0.00%

-

0

0.00%

0.00%

Banki egyenlegek

40,270,792

100.00%

100.03%

EUR

39,287,462

97.56%

97.58%

HUF

983,330

2.44%

2.44%

Követelések (ügyfélszámla)

0

0.00%

0.00%

HUF

0

0.00%

0.00%

Egyéb eszközök

0

0.00%

0.00%

40,270,792

100.00%

100.03%

10,884

0.03%

0.03%

Kötelezettségek értékpapír vásárlásból

0

0.00%

0.00%

Kötelezettségek bizományosi jutalékból

0

0.00%

0.00%

Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból

0

0.00%

0.00%

Alapkezelési díj

0

0.00%

0.00%

Összes eszköz Kötelezettségek

Sikerdíj

0

0.00%

0.00%

385

0.00%

0.00%

Felügyeleti díj

3,000

0.01%

0.01%

Könyvelési díj

0

0.00%

0.00%

Könyvvizsgálati díj

0

0.00%

0.00%

Forgalomban tartási díj

0

0.00%

0.00%

Bizományosi díj

2,500

0.01%

0.01%

Forgalmazói díj

0

0.00%

0.00%

Letétkezelési díj

Bankköltség

0

0.00%

0.00%

5,000

0.01%

0.01%

Forgalmazási jutalék

0

0.00%

0.00%

Borrowing cost

0

0.00%

0.00%

CFD Finance

0

0.00%

0.00%

Corporate Actions

0

0.00%

0.00%

Deviza váltás eredménye

0

0.00%

0.00%

Forex eredmény

0

0.00%

0.00%

40,259,908

99.97%

100.00%

Befektetési alap különadója

Nettó eszközérték

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 130,000 db

VM LIKVIDITÁSI ALAP

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 EUR) 0.998626

IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele

Megnevezés

Nyitó állomány (e Ft)

Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok egyéb átruházható értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

NAV százalékában (%)

Záró állomány (e Ft)

NAV százalékában (%)

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0 0 0 0 330,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0 0 0 0 129,821

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) befektetésből származó jövedelem Ft-ban Megnevezés Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek

Pénzügyi bevételek 0 0

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

Részvények

0

Jelzáloglevelek

0

Befektetési jegyek

0

Értékpapírok után kapott kamat, osztalék Bankoktól kapott kamat

0 1,759

Értékpapír kölcsönzési díj

0

Adott óvadék kamata

0

Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége

0 432,062

Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége

0

Opciós díjbevétel

0

Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele

0

Saxo Corporate action

0

Hozamfizető alap hozama

0

Pénzügyi ráfordítások

Pénzügyi eredmény

VM LIKVIDITÁSI ALAP

Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből

0

ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek

0

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

Részvények

0

Jelzáloglevelek

0

Befektetési jegyek

0

Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék

0

Banki kamat

0

Értékpapír kölcsönzési díj

0

Short hitel kamat

0

Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége

1,566

Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége

115

Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége

0

Opció nyitási díj

0

Értékpapírok után kapott osztalék kamata

0

Saxo Corporate action

0

Összesen

b)

433,821

1,681

432,140

egyéb bevétel Ft-ban Egyéb bevételek

Megnevezés Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás

0

Értékvesztések (AIH)

0

Céltartalék képzés Összesen

c)

0

kezelési költségek d) Letétkezelő díja Ft-ban

Megnevezés

Alapkezelői díj

Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.

Tárgyévi működési ktg. 0

0

Letétkezelői díj

3,783

3,398

Bizományosi díj

22,488

19,988

1,953

1,953

Sikerdíj

0

0

Forgalomban tartási díj

0

0

Könyvelési díj

0

0

Könyvvizsgálói díj

0

0

Marketing költség

0

0

4,120

4,120

Bankköltség (negatív kamat)

0

0

Határidős ügyletek jutaléka

0

0

32,344

29,460

Forgalmazói költség

Bankköltség

Összesen

e) egyéb díjak, és adók Ft-ban Megnevezés

Egyéb ráfordítások

Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás Értékvesztések (AIH)

26,000 0

Céltartalék képzés Összesen

26,000

VM LIKVIDITÁSI ALAP

f) Nettó jövedelem sorszám VII.

adatok E Ftban Tárgyév 374

A tétel megnevezése TÁRGYÉVI EREDMÉNY

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül. h) Tőkeszámla változásai Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

i)

Hónap

Nettó eszközérték (Ft)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

Jegyek száma

2016.12.30 2017.01.31 2017.02.28 2017.03.31 2017.04.28 2017.05.31 2017.06.30 2017.07.31 2017.08.31 2017.09.29 2017.10.31 2017.11.30 2017.12.29

129,979 129,942 129,964 129,936 129,960 129,929 129,859 129,841 129,812 129,821

0.999839 0.999555 0.999722 0.999505 0.999689 0.999450 0.998916 0.998780 0.998554 0.998626

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

II.

Értékpapírok

Előző Előző év(ek) Tárgyév év módosításai c d e 0

0

1.

Értékpapírok

0

0

2.

Értékpapírok értékkülönbözete

0

0

a) kamatokból, osztalékokból

0

0

b) egyéb

0

0

j)

Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása Hónap

Nettó eszközérték (Ft)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

2015.12.31

-

-

2016.12.31

-

-

2017.12.31

129,821

0,998626

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása Nincsen.

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A VM és VM Zrt. szervezeti felépítése nem változott, továbbra is kiszervezett tevékenység keretében nyújt alapkezelési szolgáltatást a HOLD Alapkezelő Zrt részére. 2017-ben az alábbi alapok kezelését indította el az Alapkezelő kiszervezési tevékenység keretében: • •

Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „C” sorozat

Befektetési politikára ható tényezők 2017 a prosperáló világgazdaságról és a részvénypiacok töretlen emelkedéséről szólt. Sok év után először fordult elő olyan, hogy szinte az összes fejlett és fejlődő ország pozitív reálgazdasági növekedést tudott felmutatni, miközben a globális GDP-növekedés a várakozásokat jóval felülteljesítette. Mivel ez a jó makrogazdasági környezet továbbra is alacsony hozamkörnyezettel párosult, a részvénypiacok is tovább szárnyaltak az év során. Ez a helyzet jórészben az infláció nyomott szintjének köszönhető, melynek eredményeképpen a jegybankárok alacsonyan tartják a rövid kamatokat, miközben a piaci szereplők nem hisznek a hosszú oldali kötvényhozamok emelkedésében. A fejlett piaci részvényeket tömörítő MSCI World index 23 százalékkal, míg az index fejlődő piaci testvére 37 százalékkal emelkedett 2017-ben. Az amerikai S&P 500 21,8, a japán Nikkei 21,3, az európai Stoxx Europe 600 11,2 százalékkal zárt feljebb saját devizában. Fontos megjegyezni, hogy az európai indexeknek hátrányt jelentett, hogy az euró 13 százalékot erősödött a dollárral szemben, csökkentve ezzel az európai exportőrök versenyképességét. Sok hasonló év után tehát ismét egy olyan év következett, ahol az amerikai részvénypiac jócskán rávert az európaira, ami az említett gyenge dollár mellett a techrészvények szárnyalásának és a Trump-féle adóreformnak is köszönhető, miközben a vállalati profitok

VM LIKVIDITÁSI ALAP

mindkét régióban hasonló mértékben, 10-12 százalékkal emelkedtek. Európán belül a német DAX és a francia CAC 12,5 százalékot, az angol FTSE 12 százalékot, a spanyol IBEX 11 százalékot, míg az olasz MIB 17 százalékot emelkedett. A 2016-ban látott mélypont után idén a nyersanyagárak emelkedését láthattuk. Az olaj piacán az OPEC-államok és Oroszország egyre sikeresebben tartják be a lefektetett termeléskorlátozásokat. Ezzel párhuzamosan elkezdett az a hatás is érvényesülni, hogy a nagy olajáresés után a kapacitásberuházások csökkentek, miközben a kereslet a fejlődő országok növekedésével együtt bővült, ezek mind árfelhajtó erővel bírtak, így a Brent 67, a WTI 60,5 dolláron zárt. Az arany és az ezüst ára 13, illetve 6 százalékot emelkedtek, köszönhetően az amerikai reálhozamok csökkenésének. Sikerekben gazdag évet hozott 2017 a közép-kelet-európai reálgazdaságok számára, méghozzá olyat, amit a gazdaság aktorainak jelentős része 2018-ra is bizonyosan aláírna. Régiónk legtöbb országában zárult az „output gap”, vagyis a gazdaságok érettsége, a foglalkoztatás szintje a ciklusátlag fölé emelkedett. Déli szomszédjainknál az Agrokor csődje, míg keleti szomszédunknál a „kreatívabbnál kreatívabb” költségvetési egyenleget javító ötletek bátortalanították el a befektetőket. A zágrábi index közel 8 százalék mínuszban, míg a bukaresti bő 9 százalék pluszban zárt. A varsói WIG20 26 százalékot szárnyalt maga mögött hagyva a kormány antidemokratikus fordulata körüli aggodalmakat. A prágai index 17 százalékot menetelt, míg a hazai BUX 23 százalékkal ajándékozta meg a magyar részvények „hívőit”. 2017 nem a dollár éve volt. Habár a dollár erősödve kezdte a negyedévet, és az EURUSD kurzus 1,16 alatt is tartózkodott, végül majdnem elérve az idei csúcsát, 1,2-es árfolyamon zárta az évet. A svájci frankhoz, japán jenhez és az orosz rubelhez képest viszont az amerikai zöldhasú enyhén erősödni tudott. Az év utolsó napjaiban nagyot hajráztak a kelet-középeurópai régiós devizák, kiváltképp a lengyel złotyi. Az MNB által publikált utolsó hivatalos EURHUF árfolyam 310,14 lett, ami azt jelenti, hogy ezzel már sorozatban a harmadik éve erősödött – még ha csak minimálisan is – a forint. A 2018-as esztendő – befektetésekkel kapcsolatos – legfontosabb kérdése, hogy ez a helyzet fenn tud-e maradni. Ha igen, akkor folytatódhat a részvényárak emelkedése – igaz, a „nem túl hideg-nem túl forró, azaz pont jó” forgatókönyvből már sok minden be van árazva. Kockázat azonban, hogy az egyre több helyen (USA-ban, Kínában, Japánban, Németországban, Közép-Kelet Európában) feszülő munkaerő-piaci helyzet és az emelkedő nyersanyagárak hatására megjelenik-e az infláció, pontosabban, elkezdenek-e emiatt a korábbiakhoz képest jobban aggódni a jegybankok. Ráadásul, még ha ez nem is következik be, a már bejelentett intézkedések hatására a kockázatos eszközöket az elmúlt években igencsak támogató erők közül egy jelentősen gyengül majd: lassan, de fokozatosan szigorodik a monetáris politika.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 20 millió Ft volt, ennek 80%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

X.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 1. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

XI.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Dátum

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.01.31

-

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.02.28

-

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.03.31

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.04.30

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.05.31

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.06.30

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

Alap neve

2017.07.31

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.08.31

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.09.30

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.10.31

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.11.30

100

VM LIKVIDITÁSI ALAP

2017.12.31

100

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 100%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

XII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozamcsereügyletek bemutatása A VM Likviditás Alap 2017. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

Budapest, 2018.április 10.

…………………………………………………….. Mérész András Igazgatósági tag VM és VM Zrt.

………………………………………………… Makara Tamás Igazgatósági tag VM és VM Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű alárásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

VM Likviditási Alap címe: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-147/2017.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG Fordulónapja: 2017. december 31. adatok eFt-ban Sorszám a A. I. 1. 2.

B. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2.

III. 1. 2. C.

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

Tárgyév

d

e

Befektetett eszközök

0

0

Értékpapírok Értékpapírok

0 0

0 0

Értékpapírok értékkülönbözete

0

0

0 0

0 0

0

40,271

Követelések Követelések értékvesztése (-)

0 0 0

0 0 0

Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete

0

0

a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb Forgóeszközök Követelések

Forint követelések értékelési különbözete Értékpapírok

0

0

Értékpapírok

0 0

0 0

Értékpapírok értékkülönbözete

0

0

0 0

0 0

0 0

40,271 40,256

0

15

0 0

0 0

a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás

D.

Előző év(ek) módosításai

b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

0

0 40,271

0

Kelt, Budapest, 2018. április 10.

……………………………………………………… VM és VM Zrt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

VM Likviditási Alap címe: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-147/2017.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG Fordulónapja: 2017. december 31. adatok eFt-ban Sorszám a E. I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4.

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

Saját tőke Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) Tőkeváltozás (tőkenövekmény)

Előző év(ek) módosításai d

Tárgyév

0 0 0

e 40,260 39,871 102,307

0

-62,436

Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete

0 0

389 0

Értékelési különbözet tartaléka

0

15

0 0

0 374

F.

Előző év(ek) eredménye Üzleti év eredménye Céltartalékok

0

0

G. I.

Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0

3 0

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

3

III.

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

H.

Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

0 0

8 40,271

Kelt, Budapest, 2018. április 10.

……………………………………………………… VM és VM Zrt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

VM Likviditási Alap címe: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-147/2017.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Beszámolási időszak: 2017. év adatok eFt-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a I. II.

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e

Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 0

434 2

Pénzügyi műveletek eredménye

0

432

III. IV.

Egyéb bevételek Működési költségek

0 0

0 32

V.

Egyéb ráfordítások

0

26

Fizetett, fizetendő hozamok TÁRGYÉVI EREDMÉNY

0 0

0 374

VI. VII.

Kelt, Budapest, 2018. április 10.

……………………………………………………… VM és VM Zrt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

VM Likviditási Alap címe: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-147/2017.

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS Beszámolási időszak: 2017. év adatok eFt-ban

Sorszám

a I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. 17. 18. 19. III. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. IV.

A tétel megnevezése

b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás  Elszámolt értékelési különbözet Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása Forgóeszközök állományváltozása Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások változása Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel, illetve kölcsön felvétele Hitel, illetve kölcsön törlesztése Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat Pénzeszközök változása összesen

Előző év

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e 400 374 0 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 39,871 102,307 0 -62,436 0 0 0 0 40,271

Kelt, Budapest, 2018. április 10.

……………………………………………………… VM és VM Zrt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

KIEGÉSZÍTÓ MELLÉKLET A 2017. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1.1 A Befektetési Alap Az Alap elnevezése: VM Likviditási Alap Alapkezelő: VM és VM Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.) (”Alapkezelő”) Az Alap alakulása: 2017. március 02. Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-147/2017. Lajstromozási száma: 1121-77 Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 1.2. Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint: A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2017. évi beszámoló esetében ez a nap 2018. január 31. Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfoliójelentés. Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával. Az Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján, együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap. Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra. A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra. A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelései és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása. Az Alap jelentős összegű hibának az adott üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át meghaladó hibát tekinti, illetve ha ez kevesebb 1 millió Ft-nál, akkor az 1 millió Ft-ot. II. Speciális rész Az Alapnál származékos ügyletek nincsenek. Az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák. Az Alap 2017. március 02-án került bejegyzésre 330.000 EUR induló tőkével. A 2017.12.31én kimutatott tőkenövekmény (389 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (39.871 e Ft) 0,98%-a. A VM Likviditási Alap 2017. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

129.812 EUR =40.260 e Ft

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:

0,998556 EUR 129.821 EUR =40.263 e Ft

Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

0,998626 EUR

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 3 e Ft, melyet az okozott, hogy amíg a Letétkezelő a költségeket becsülte addig a főkönyvben a zárlati időpontig megismert, a szerződés szerinti tényleges összeggel kerültek könyvelésre. Az Alapkezelő VM és VM Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő: Makara Tamás, igazgatósági tag, állandó lakcíme:1025 Budapest, Csíksomlyó utca 6. Mérész András, igazgatósági tag, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Kérő utca 14. II/11. Számviteli szolgáltatást végző felelős személy: Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével a BE-ZA TAX

VM LIKVIDITÁSI ALAP

Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464) Könyvvizsgálatot végző felelős személy: Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló dr. Tessényi Kornél Jenő (MKK tagsági igazolvány száma: 002519). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 400.000 Ft. A könyvvizsgálati díjat 2017. évre az Alapkezelő átvállalta.

Az Alap az Éves jelentését az Alapkezelő honlapján, a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé: www.vmandvmworldpress.com www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2018. április 10.

…………………………………………………….. Mérész András Igazgatósági tag VM és VM Zrt.

………………………………………………… Makara Tamás Igazgatósági tag VM és VM Zrt.

VM LIKVIDITÁSI ALAP

PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA ALAPADATOK Alap neve, lajstromszáma Alapkezelő neve Letétkezelő neve NEÉ számítás típusa

: : : :

VM Likviditási Alap VM és VM Zrt. UniCredit Bank Zrt. Számviteli

Tárgynap (T) Saját tőke Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) Egy jegyre jutó NEÉ (EUR) Darabszám

: : : : :

2017.12.31 40,260,000 309.692308 0.998556 130,000

1121-77

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA I. KÖTELEZETTSÉGEK I/1.

Hitelállomány (összes):

I/2.

Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Sikerdíj Forgalomban tartási díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Marketing költség Bankköltség Bankköltség (negatív kamat) Határidős ügyletek jutaléka Felügyeleti díj) Különadó Forex eredmény Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség

I/3.

Céltartalékok (összes):

I/4.

Passzív időbeli elhatárolások (összes): Alapkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Sikerdíj Forgalomban tartási díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Marketing költség Bankköltség Bankköltség (negatív kamat) Carrying Cost Felügyeleti díj) Különadó Forex eredmény Kötelezettségek összesen:

II. ESZKÖZÖK II/1.

Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszámla-USD Devizabetétszámla-EUR Valuta, deviza betétek értékelési különbözete USD bank értékkülönbözete EUR bank értékkülönbözete

Összeg/ Deviza Érték nem

(%)

0 Ft 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

27.56%

27.56%

0 Ft 7,884 0 385 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10,884 Ft Összeg/ Deviza Érték nem 40,255,593 983,329 0 39,272,264

72.44% 3.53% 22.97%

45.94% 100.00% (%)

Ft Ft Ft Ft

99.96% 2.44%

15,201 Ft 0 Ft 15,201 Ft

0.04%

97.52%

0.04%

Hite- Futam lező idő

VM LIKVIDITÁSI ALAP

II/2.

Ft Ft Ft Ft

Egyéb követelés (összes): Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszámla-USD Devizapénzszámla-EUR

0 0 0 0

Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete USD Concorde értékkülönbözete EUR Concorde értékkülönbözete

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Követelések értékpapír eladásból

0 Ft

Követelések értékpapír kölcsönadásból Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete

0 Ft 0 Ft

Határidôs ügyletek változó letét

0 Ft

II/2.1.

Származtatott ügyletek értékelési különbözete

0 Ft

II/3.

Lekötött bankbetétek (összes):

0 Ft

II/3.1.

II/3.2.

Max. 3 hó lekötésű (összes): Lekötött betétszámla Lekötött betét USD Lekötött betét EUR 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

0 0 0 0 0 Darabszám

Ft Ft Ft Ft Ft

Összeg/ Deviza Érték nem

II/4.

Értékpapírok (összes):

0

0 Ft

II/4.1.

Állampapírok (összes):

0

0 Ft

II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6.

Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II/5.

Aktív időbeli elhatárolások (összes):

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bank

(%)

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

0 Ft 0

40,270,794 Ft

100.00%

Futam idő

VM LIKVIDITÁSI ALAP

1.

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai Ft-ban Megnevezés

Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek

Pénzügyi bevételek 0 0

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

Részvények

0

Jelzáloglevelek

0

Befektetési jegyek

0

Értékpapírok után kapott kamat, osztalék Bankoktól kapott kamat

0 1,759

Értékpapír kölcsönzési díj

0

Adott óvadék kamata

0

Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége

Pénzügyi ráfordítások

0 432,062

Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége

0

Opciós díjbevétel

0

Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele

0

Saxo Corporate action

0

Hozamfizető alap hozama

0

Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből

0

ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek

0

Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

Részvények

0

Jelzáloglevelek

0

Befektetési jegyek

0

Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék

0

Banki kamat

0

Értékpapír kölcsönzési díj

0

Short hitel kamat

0

Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége

1,566

Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége

115

Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége

0

Opció nyitási díj

0

Értékpapírok után kapott osztalék kamata

0

Saxo Corporate action

0

Összesen

2.

Pénzügyi eredmény

433,821

1,681

432,140

Egyéb bevételek és ráfordítások Ft-ban Megnevezés

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Egyéb eredmény

Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás

0

26,000

Értékvesztések (AIH)

0

0

0

26,000

Céltartalék képzés Összesen

-26,000

VM LIKVIDITÁSI ALAP

3.

Működési költségek összetétele Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.

Tárgyévi működési ktg.

Megnevezés

Alapkezelői díj

0

0

Letétkezelői díj

3,783

3,398

Bizományosi díj

22,488

19,988

1,953

1,953

Sikerdíj

0

0

Forgalomban tartási díj

0

0

Könyvelési díj

0

0

Könyvvizsgálói díj

0

0

Marketing költség

0

0

4,120

4,120

Bankköltség (negatív kamat)

0

0

Határidős ügyletek jutaléka

0

0

32,344

29,460

Forgalmazói költség

Bankköltség

Összesen

4.

Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete Ft-ban Megnevezés

Magyar államkötvény összesen

Megnevezés Diszkont kincstárjegy összesen

Megnevezés Jelzáloglevél összesen

Megnevezés Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen

Megnevezés Külföldi állampapír

Megnevezés Belföldi részvény összesen

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet 0

0

VM LIKVIDITÁSI ALAP

Mérleg fordulónapi érték

Darabszám

Beszerzési érték

0

0

Darabszám

Beszerzési érték

Befektetési jegy összesen

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

Megnevezés Külföldi részvény összesen

Megnevezés

5.

Elszámolt értékkülönbözet 0

0 Mérleg fordulónapi érték

Elszámolt értékkülönbözet

Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete Megnevezés

Tranzakció Névérték Kötésnap iránya

Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen

Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen

-

Fordulónapi értékelési különbözet -

Tárgyévben Várható Tényleges realizált pénzáramlás pénzáramlás eredmény 0.0 0.0 0.0 0.0

Fordulónapi értékelési különbözet

Kötési árfolyam -

Tárgyévben Várható Tényleges realizált pénzáramlás pénzáramlás eredmény 0.0 0.0 0.0 0.0

-

Tárgyévben Várható Tényleges realizált pénzáramlás pénzáramlás eredmény -

0.0

Tranzakció Névérték Kötésnap iránya

Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen

Fordulónapi értékelési különbözet

Kötési árfolyam -

Lejárat napja

-

Kötési árfolyam -

Lejárat napja

Tranzakció Névérték Kötésnap iránya

Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen

Megnevezés

-

Kötési árfolyam -

Lejárat napja

Tranzakció Névérték Kötésnap iránya

Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen

Megnevezés

-

Tranzakció Névérték Kötésnap iránya

Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen

Megnevezés

-

Lejárat napja

Ft-ban Tárgyévben Várható Tényleges realizált pénzáramlás pénzáramlás eredmény 0.0 0.0 0.0 0.0

Fordulónapi értékelési különbözet

Lejárat napja -

Fordulónapi értékelési különbözet

Kötési árfolyam -

-

0.0

0.0

0.0

Tárgyévben Várható Tényleges realizált pénzáramlás pénzáramlás eredmény -

-

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VM LIKVIDITÁSI ALAP

ÜZLETI JELENTÉS 2017. DECEMBER 31.

I.

Az Alapkezelő általános bemutatása

A VM és VM Zrt. Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő). A Társaság tulajdonosi struktúrája: Részvényes neve dr. Makara Tamás Faragó Ferenc

II.

Az Alap Megnevezése, típusa

Név:

VM Likviditási Alap

ISIN azonosítója:

HU0000718697

Típusa:

zártkörű, nyílt végű likviditási alap

Referencia Index:

ZMAX

III.

Tulajdoni és szavazati hányad (%) 50% 50%

Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig. Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel. Az alap portfoliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek, szerepeltek az év során az alap tevékenysége során limitsértés nem történt. Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít, amelyben elsősorban az alap likviditását modellezi befektetői koncentráció alapján. Budapest, 2018. április 10. ……………………………………………………… VM és VM Zrt.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.