VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný od


1 Školní jídelna domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 ...
Author:  Marcel Staněk

0 downloads 94 Views 96KB Size

Recommend Documents


No documents


Školní jídelna domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný od 1. 2. 2019 Základní ustanovení Školní jídelna je součástí Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně, Písecká 203. Vnitřní řád školní jídelny se řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,  nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin,  vnitřními předpisy školy. Jídelna poskytuje stravovací služby, žákům, studentům a případně dalším osobám podle § 1 odst.1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výdejní doba pro strávníky Snídaně:

6.30 - 7.30 hodin

Obědy: další strávníci studenti a zaměstnanci v pátek

11.15 - 11.30 hodin 11.30 - 13.30 hodin 11.00 - 12.30 hodin

Večeře:

17.15 - 18.15 hodin

Není dovoleno vstupovat do jídelny mimo tyto určené časy výdeje. Strávníci jsou povinni 

Zřídit povolení k volitelnému inkasu z bankovního účtu strávníka ( zákonného zástupce nezletilého strávníka).          

Zakoupit čip za pořizovací hodnotu čipu u vedoucí jídelny. Čip se tímto stává majetkem studenta a škola čipy zpět neodkupuje. Vedoucí jídelny čip aktivuje k odběru stravy ve školní jídelně domova mládeže SUPŠ. Pan učitel Libor Hošek čip aktivuje pro vstup do školní budovy, domova mládeže a k přístupu na tiskárny vybavené čtečkou čipů. Po ukončení vzdělávání budou čipy deaktivovány a zůstávají majetkem studenta. Ztrátu čipu ohlásit vedoucí jídelny. To platí i v případně zapomenutí čipu. Před odběrem stravy přiložit čip ke snímači a tím prokázat svůj nárok na příslušné jídlo. Objednat stravu na následující měsíc vždy v posledním týdnu předchozího měsíce – platí pro externí strávníky. Žáci bydlící na DM mají stravu objednanou automaticky. V případě nemoci si mohou žáci za 1. den nepřítomnosti vyzvednout dotovaný oběd. Od druhého dne (pokud si stravu neodhlásí) jim bude doúčtována věcná a mzdová režie dle § 4 odst. 9. vyhl. č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci si stravu v době nemoci musí odhlásit i na 1. den nepřítomnosti, dle vyhl. č. 84/2005 Sb., § 3 odst. 4, mají nárok na stravu v rámci závodního stravování pouze za odpracovanou směnu. Strávníci jsou povinni dodržovat základní hygienické předpisy a zásady slušného a společenského chování. Před vstupem do prostorů společného stravování řádně očistit obuv. Strávníci ubytovaní v DM se před vstupem do jídelny přezují. Strávníci jsou povinni podrobit se pokynům orgánů hygienické a protiepidemiologické služby směřujícím k zabezpečení hygieny a k zabránění vzniku a šíření přenosných nemocí. Dbát pokynů zaměstnanců zařízení, pokud jde o zachování hygienických pravidel. Respektovat pokyny dozírajících pedagogických pracovníků a bezvýhradně se jim podřizovat. V případě znečištění židle, stolu nebo podlahy rozlitím pokrmu upozornit personál jídelny v umývárně nádobí a požádat o zprostředkování úklidu. Chránit majetek a zařízení před poškozením.

Je zakázáno  

 

  

Vstupovat do jídelny bez platného čipu, který je nepřenosný nebo s čipem bez objednané stravy. Odebírat stravu v době nemoci žáka; výjimkou je první den nemoci, který nebylo možno odhlásit. Osoba, která vyzvedává stravu do jídlonosiče, odhlásí strávníka po dobu nemoci. Provádět jakékoliv podvodné manipulace s čipem. Vstupovat do jídelny v pracovních oděvech z infekčního prostředí a z prostředí, kde se vyskytují jedy, látky zdraví škodlivé ale jiné škodliviny, odpady a nečistoty. Dále je zakázáno v celém objektu DM a školní jídelny a před jídelnou kouřit. Vodit do objektu DM a školní stravovny psy, kočky a jiná zvířata. Vynášet z jídelny jakýkoliv její majetek (nádobí, skleničky, příbory apod.). Ničit příbory a nádobí, rozhazovat zbytky jídel, slupky z ovoce či obaly.

Změny v přihlášené stravě Stravu je možno odhlašovat či přihlašovat nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne: a/ samostatně pomocí terminálu před jídelnou, nebo v kanceláři jídelny b/ na stránkách www.strava.cz c/ telefonicky na telefonním čísle 381 213 679 u vedoucí jídelny d/ e-mail: [email protected] Později oznámené ohlášky, budou platné až od dalšího následujícího dne.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Pokyny pro žáky bydlící v domově mládeže Žákům, kteří jsou ubytováni v domově mládeže, je vyměřen celkový poplatek za pobyt, který obsahuje nejen úhradu za stravování (dle níže uvedeného rozúčtování), ale i za ubytování. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví finanční normativ celodenního stravování na nákup potravin pro naše zařízení v rozmezí 62,- až 111,- Kč a II. večeře 9,- až 16,- Kč. Pro výši platby stravného je směrodatný počet přihlášených, nikoliv odebraných jídel. Výše úhrady za jednotlivá jídla Snídaně 14,-Kč Přesnídávka 9,- Kč Oběd 27,-Kč Svačina 11,- Kč Večeře 19,-Kč ------------------------------------Celodenní strava 80,- Kč II. večeře 13,- Kč Celkem s II. večeří 93,- Kč Žáci ubytovaní v domově mládeže jsou na stravování přihlášeni automaticky. Úhrada za stravu a ubytování bude odečtena z účtu strávníků vždy v polovině měsíce za měsíc minulý (např.v říjnu za září). Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit do 20. dne ve starém měsíci a doklad o zaplacení předložit. Provoz školní jídelny mimo vyučování v případě potřeby ubytování bude možný, přihlásí-li se ke stravování více než 35 zájemců o stravu. V opačném případě si žáci stravu zajistí z vlastních zdrojů.

Výjezd na sobotu a neděli Výjezdem se rozumí pouze sobota a neděle, jiný den např. pátek není výjezdní, proto si ubytovaní žáci za tento den vyzvednou snídani a oběd v jídelně a večeři dostanou při obědě v balíčku, nebo si mohou den předem do 10 hodin objednat balíček za oběd, který si vyzvednou při snídani. Ubytovaní strávníci si mohou celoročně odhlásit páteční večeři a pondělní snídani. Odhlášení stravy  Den předen do 10 hod. (večeři je možno odhlásit i dopoledne do 10 hod.).  Nemocný strávník si odhlásí stravu buď sám před opuštěním DM na terminálu, nebo u vedoucí jídelny,  Nevrátí-li se žák z výjezdu, oznámí rodiče nebo zletilý žák nepřítomnost telefonicky nebo e-mailem nejpozději v pondělí ráno do 7 hodin.  Úhrada za stravu předem odhlášenou se odečte v následujícím měsíci,  Provozní praxe, zájezdy atd. je nutno odhlásit včas u vedoucí stravování. K hromadnému odhlášení je nutno přiložit jmenný seznam účastníků. Pokyny pro externí strávníky Žáci externí si stravu na každý měsíc přihlašují samostatně. Přihlášení a odhlášení stravy musí být oznámeno nejméně den předem do 10 hodin. Na odhlášky po této hodině např. při obědě nebude brán zřetel. Úhrada za včas objednanou stravu bude odečtena z účtu strávníků vždy v polovině měsíce za měsíc minulý. Cena oběda je 27,- Kč Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit bezhotovostně do 20. dne ve starém měsíci. Vyřizování připomínek Veškeré připomínky ke stravování včetně nesrovnalostí v platbách je nutno řešit okamžitě s vedoucí jídelny osobně, telefonicky (381 213 679), nebo e-mailem ([email protected]). Ukončení stravování Ředitel ukončí žákovi stravování pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo žák sám opakovaně neuhradil úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady. Důvodem k vyloučení strávníka ze stravování je porušení vyhlášky i tohoto vnitřního řádu. Seznámení s tímto vnitřním řádem potvrzuje žák svým podpisem. Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně na veřejně přístupném místě. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2019

V Bechyni dne : 1. 2. 2019

………………………………. Mgr. Otakar Novák ředitel SUPŠ

Přílohy (jsou umístěny ke stažení na www.supsbechyne.cz): Potvrzení o zřízení povolení k volitelnému inkasu Rozsah služeb školního stravování ( II. večeře) ……………………………………………………………………………………………… odstřihnout a vrátit do školní jídelny

Potvrzení o seznámení s vnitřním řádem školní jídelny Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Vnitřním řádem školní jídelny Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Písecká 203, který je umístěn a ke stažení na webových stránkách školy (www.supsbechyne.cz), kde je veřejně zpřístupněn k nahlédnutí a podrobnému seznámení. Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. Datum: …………………………………………………… Podpis: ……………………………………………………

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.