Vodou chlazené závitové chladiče


1 Instalační provozní a údržbářská příručka D EIMWC CS Vodou chlazené závitové chladiče...

0 downloads 6 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Instalační provozní a údržbářská příručka D–EIMWC00208-16CS

Vodou chlazené závitové chladiče EWWD170~600 G-SS EWWD190~650 G-XS EWLD160~550 G-SS 50Hz – Chladivo: R-134a

Překlad původního návodu

DŮLEŽITÉ Tento návod je technickou pomůckou a pro Daikin nepředstavuje závaznou nabídku. Daikin vytvořil tento návod dle svého nejlepšího vědomí. Obsah nemůže být považován za výslovný, přesný nebo důvěryhodný. Všechny údaje a specifikace zde obsažené mohou být změněny bez oznámení. Údaje sdělené v okamžik objednávky se drží svých zásad. Daikin nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé poškození, v nejšiřším slova smyslu, vyplývající z nebo spojený s používáním a/nebo interpretací tohoto návodu. Celý obsah chrání copyright společnosti Daikin.

VAROVÁNÍ Před uvedením zařízení do provozu si tento návod pečlivě přečtěte. Spuštění zařízení je zcela zakázano, jestliže nejsou všechny pokyny obsažené v tomto návodu zcela jasné.

Klíč k symbolům Důležité upozornění: neuposlechnutí těchto pokynů může zařízení poškodit nebo zpomalit provoz Poznámka týkající se obecné bezpečnsoti nebo ve vztahu k zákonům a předpisům. Poznámka týkající se elektrické bezpečnosti Popis štítků použitých na elektrickém panelu

Samostatný kompresor Označení štítku 1 – Pokyny pro zvednutí 2 – Data na štítku zařízení 3 – Nouzové zastavení 4 – Typ plynu 5 – Logo výrobce

D-EIMWC00208-16CS - 2/46

6 – Varování o nebezpečném napětí 7 – Varování týkající se utahování kabelu 8 – Symbol nebezpečí úrazu elektrickým proudem 9 – Varování při plnění vodního obvodu 10 - Symbol nehořlavého plynu

Jednotka se dvěma kompresory Údaje na štítku jednotky 1 – Pokyny pro zvednutí 2 – Data na štítku zařízení 3 – Varování o nebezpečném napětí 4 – Varování týkající se utahování kabelu 5 – Typ plynu

6- Symbol nehořlavého plynu 7 – Logo výrobce 8 – Nouzové zastavení 9 – Varování při plnění vodního obvodu 10 – Symbol nebezpečí úrazu elektrickým proudem

D-EIMWC00208-16CS - 3/46

Obsah Obecné informace ............................................................................................................................................................... 6 Varování pro obsluhu ......................................................................................................................................................... 6 Pomoc................................................................................................................................................................................. 6 Náhradní díly ...................................................................................................................................................................... 6 Převzetí stroje ..................................................................................................................................................................... 6 Kontrola .............................................................................................................................................................................. 6 Účel tohoto návodu............................................................................................................................................................. 7 Důležité informace týkající se použitého chladiva .............................................................................................................. 7 Mechanická instalace.......................................................................................................................................................... 8 Přeprava ............................................................................................................................................................................. 8 Odpovědnost ...................................................................................................................................................................... 8 Bezpečnost ......................................................................................................................................................................... 8 Manipulace a zvedání......................................................................................................................................................... 8 Uložení a montáž................................................................................................................................................................ 9 Minimální prostorové požadavky ...................................................................................................................................... 10 Ventilace ........................................................................................................................................................................... 10 Protihluková ochrana ........................................................................................................................................................ 10 Vodovodní potrubí ............................................................................................................................................................ 10 Úprava vody...................................................................................................................................................................... 11 Ochrana proti zamrznutí výparníku a výměníků ............................................................................................................... 11 Instalace průtokového spínače ......................................................................................................................................... 12 Pokyny pro ovládání kondenzátoru ................................................................................................................................ 13 Návrh vedení chladícího potrubí ...................................................................................................................................... 13 Elektrická instalace ........................................................................................................................................................... 17 Všeobecná specifikace..................................................................................................................................................... 17 Elektrické součásti ............................................................................................................................................................ 18 Elektrické zapojení ........................................................................................................................................................... 18 Elektrické odpory .............................................................................................................................................................. 18 Řízení vodního čerpadla................................................................................................................................................... 18 Dálkové ovládání zapnutí/vypnutí jednotky – Elektrické zapojení ................................................................................... 18 Dvojitá nastavená hodnota – Elektrické zapojení ............................................................................................................ 18 Reset nastavené hodnoty teploty externí vody – elektrické zapojení (volitelné) ............................................................. 18 Omezení jednotky – Elektrické zapojení (volitelné) ......................................................................................................... 19 Provoz................................................................................................................................................................................. 19 Povinnosti obsluhy............................................................................................................................................................ 20 Popis stroje ....................................................................................................................................................................... 20 Popis cyklu chlazení ......................................................................................................................................................... 20 Popis chladicího cyklu s částečnou rekuperací tepla ....................................................................................................... 24 Doporučení pro řízení okruhu s částečnou rekuperací a instalaci ................................................................................... 24 Kompresní proces ............................................................................................................................................................ 25 Kontrola před startem ....................................................................................................................................................... 29 Obecné ............................................................................................................................................................................. 29 Jednotky s externím vodním čerpadlem........................................................................................................................... 30 Přívod napájecího napětí.................................................................................................................................................. 30 Nesymetrie napájecího napětí .......................................................................................................................................... 30 Napájení elektrických odporů ........................................................................................................................................... 30 Nouzové zastavení ........................................................................................................................................................... 30 Postup při uvedení do provozu........................................................................................................................................ 31 Zapnutí stroje .................................................................................................................................................................... 31 Sezónní vypnutí ................................................................................................................................................................ 32 Spuštění po sezónním vypnutí ......................................................................................................................................... 32 Údržba systému ................................................................................................................................................................. 33 Obecné ............................................................................................................................................................................. 33 Údržba kompresoru .......................................................................................................................................................... 33 Mazání .............................................................................................................................................................................. 33 Běžná údržba ................................................................................................................................................................... 34 Výměna dehydrátoru filtru ................................................................................................................................................ 35 Postup při výměně vložky filtrdehydrátoru........................................................................................................................ 35 Výměna olejového filtru .................................................................................................................................................... 36 Náplň chladícího média .................................................................................................................................................... 37 Postup při doplnění chladicího média .............................................................................................................................. 37 Standardní zkoušky .......................................................................................................................................................... 38 Snímače tlaku a teploty .................................................................................................................................................... 38 Testovací tabulka .............................................................................................................................................................. 39 Měření na straně vody ...................................................................................................................................................... 39 Vedlejší měření chladiva .................................................................................................................................................. 39

D-EIMWC00208-16CS - 4/46

Elektrická měření .............................................................................................................................................................. 39 Servis a omezená záruka .................................................................................................................................................. 40 Povinné běžné zkoušky a uvádění zařízení do chodu pod tlakem .............................................................................. 41 Důležité informace týkající se použitého chladícího média.......................................................................................... 42

Obsah tabulky Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Tabulka 5 Tabulka 6

- Přípustné limity kvality vody ....................................................................................................... 11 – Ekvivalentní délky (v metrech) .................................................................................................. 15 - Velikosti potrubí kapalného chladiva .......................................................................................... 16 - Velikosti odtokového potrubí ...................................................................................................... 16 - Typické provozní podmínky kompresorů při 100%..................................................................... 31 - Program běžné údržby .............................................................................................................. 34

Obrázky Obr. 1 - Zdvih jednotky ................................................................................................................................... 9 Obr. 2 Minimální prostorové požadavky pro údržbu stroje ............................................................................ 10 Obr. 3 - Zapojení trubek do výparníku .......................................................................................................... 11 Obr. 4 - Zapojení výměníku tepla ................................................................................................................. 11 Obr. 5 - Seřízení bezpečnostního průtokového spínače ............................................................................... 12 Obr. 6 - Kondenzátor bez žádného rozdílu zvýšení ...................................................................................... 13 Obr. 7 - Kondenzátor nad chladičem ............................................................................................................ 14 Obr. 8 - Kondenzátor pod chladící jednotkou ............................................................................................... 14 Obr. 9 - Uživatelské připojení ke svorkovnici rozhraní M3 ............................................................................ 19 Obr. 10 - Cyklus chlazení EWWD G-SS / EWWD G-XS ............................................................................... 21 Obr. 11 - Cyklus chlazení EWWD G-SS / EWWD G-XS částečná rekuperace tepla ................................... 22 Obr. 12 - Cyklus chlazení EWLD G-SS ........................................................................................................ 23 Obr. 13 - Znázornění kompresoru Fr3200 .................................................................................................... 25 Obr. 14 - Kompresní proces ......................................................................................................................... 26 Obr. 15 - Mechanismus na regulaci chladicího výkonu kompresoru Fr3200 ................................................. 27 Obr. 16 - Mechanismus kontrolní kapacity.................................................................................................... 28 Obr. 17 - Instalace ovládácacích zařízení kompresoru Fr 3200 .................................................................... 34

D-EIMWC00208-16CS - 5/46

Obecné informace POZOR Jednotky popsané v tomto návodu představují hodnotnou investici. Věnujte co největší pozornost správné instalaci a dostatečným pracovním podmínkám jednotek. Správná údržba zařízení je pro jeho bezpečnost a spolehlivost nutná. Servisní centra výrobce jsou pouza ta, v nichž mají adekvátní technikcé znalosti údržby.

POZOR Tato příručka obsahuje informace o postupech pro kompletní řady výrobků a jejich vlastnostech Všechny jednotky jsou z výroby dodávány jako kompletní sady včetně schémat zapojení a rozměrových výkresů s údaji o rozměrech, hmotnostech a vlastnostech pro každý model. SCHÉMATA ZAPOJENÍ A ROZMĚROVÉ VÝKRESY MUSEJÍ BÝT VŽDY RESPEKTOVÁNY JAKO DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI TÉTO PŘÍRUČKY V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi touto příručkou a dvěma dříve zmíněnými dokumenty si prostudujte schéma zapojení a rozměrové výkresy.

DŮLEŽITÉ Tento návod je vypracován pouze pro informační účely na nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Týká se to dat v čas zakoupení, v „Certifikovaných dokumentech“, např. „rozměrových výkres“, „schémat zapojení“ a „štítků“. Daikin výslovně odmítá j akoukoli zodpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, vyplývající v nejširším slova smyslu s použitím nebo interpretací tohoto návodu. Bezpečné používání a udržba zařízení, jak je v tomto návodu popsána, je nezbytná pro předcházení nehodám, které se stanou obsluze během obsluhy i údržby, stejně jako i během oprav. Proto se přísně doporučuje, abyste si tento dokument přečetli pečlivě, seznámili se s ním a uložili ho na bezpečné místo.

Varování pro obsluhu 

TENTO NÁVOD SI PŘEČTĚTE PŘED POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍOBSLLUHUJÍCÍ MUSÍ BÝT VYŠKOLEN A SEZNÁMEN SE ZPŮSOBEM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍOBSLUHUJÍCÍ MUSÍ PŘÍSNĚ DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Pomoc V případě požadavku na dodatečnou údržbu je před zahájením prací doporučeno obrátit se na autorizovaný personál.

Náhradní díly Pro údržbu jednotky je nutné používat pouze originální náhradní díly. Z těchto důvodů se vždy obracejte na výrobce.

Převzetí stroje Ihned po převzetí stroje v místě jeho instalace je nutno provést kontrolu případných poškození a poruch. Všechny součásti popsané v dodacím listu musí být pečlivě zkontrolovány; jakékoliv poškození je nutno nahlásit přepravci. Před uzemněním zařízení zkontrolujte, jestli souhlasí hodnoty napětí a příkonu uvedené na štítku stroje. Po převzetí stroje odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost za případná poškození stroje.

Kontrola Abyste vyloučili možnost neúplné dodávky (chybějících součástí) nebo poškození během přepravy, proveďte po převzetí stroje následující kontrolu: a)

Před převzetím stroje zkontrolujte všechny jeho součásti uvedené v dodacím listu. Zjistěte případné škody.

D-EIMWC00208-16CS - 6/46

b) c) d)

Pokud došlo k poškození stroje, neodstraňujte poškozený materiál. Pro zjištění odpovědnosti za škody může být velmi užitečná jejich fotodokumentace. Rozsah škod oznamte ihned přepravní společnosti a požádejte o inspekci stroje jejich odborníkem Rozsah škod oznamte ihned zástupci výrobce, aby bylo možné zajistit potřebné opravy. V žádném případě nelze škody opravit před inspekcí stroje zástupcem přepravní společnosti.

Účel tohoto návodu Účelem tohoto návodu je umožnit montážním technikům a kvalifikovaným pracovníkům obsluhy provést práce k zajištění správné instalace a údržby bez ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí. Tento návod je významným podpůrným dokumentem pro kvalifikovaný personál, není však určen jako náhražka takového personálu. Veškeré činnosti musí být provedeny v souladu s místními zákony a normami.

Důležité informace týkající se použitého chladiva Tento výrobek obsahuje fluórové plyny způsobující skleníkový efekt, na které se vztahuje Kjótský protokol. Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry. Typ chladiva R134A (1) Hodnota GWP = 1430 Množství použitého chladiva je uvedeno na identifikačním štítku společně s názvem jednotky. Místní nebo evropské zákony mohu vyžadovat provedení běžných zkoušek na únik chladiva Více informací obdržíte u vašeho místního prodejce. (1)

GWP=Global warming potential - potenciál globálního oteplování

D-EIMWC00208-16CS - 7/46

Mechanická instalace Přeprava Při přepravě musí být zajištěna stabilita stroje. Jestliže je zařízení během přepravy uloženo na dřevěném křížovém podstavci, lze jej odejmout až v cílovém místě určení.

Odpovědnost Výrobce se zříká veškeré současné i budoucí odpovědnosti za škody způsobené osobám, zvířatům nebo na majetku v důsledku nedbalosti obsluhy nedodržující pokyny pro montáž a údržbu uvedené v tomto návodu. Všechna bezpečnostní zařízení musí být řádně a pravidelně kontrolována v souladu s tímto návod em a s místní legislativou a normami bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Bezpečnost Stroj musí být pevně uchycen k podlaze. Je nezbytné dodržet následující pokyny: - Stroj lze zdvihat pouze pomocí zvedacích bodů umístěných na jeho podstavci. Jsou to jediné body, které unesou celou hmotnost jednotky. Zamezte přístup ke stroji neoprávněným a/nebo nekvalifikovaným osobám. - Je zakázáno přistupovat k elektrickým součástem stroje bez předchozího vypnutí jeho hlavního vypínače a odpojení přívodu napájecího napětí. - Je zakázáno přistupovat k elektrickým součástem bez použití izolační plošiny. K elektrickým součástem zařízení nepřistupujte, pokud se v blízkosti stroje nachází voda nebo vlhkost. - Veškeré činnosti na chladicím okruhu a součástech pod tlakem smí vykonávat pouze kvalifikovaný personál. - Výměnu kompresoru nebo doplnění mazacího oleje smí vykonávat pouze kvalifikovaný personál. - Ostré okraje mohou způsobit poranění. Vyvarujte se přímého kontaktu. - Pokud je stroj připojen k systému, zabraňte vniknutí pevných předmětů do vodovodního potrubí - Na vodovodní přípojce přívodního potrubí výměníku tepla musí být instalován mechanický filtr - Stroj je vybaven bezpečnostními ventily, instalovanými na vysokotlaké i nízkotlaké straně chladícího okruhu V případě náhlého zastavení zařízení postupujte podle pokynů na Návodu k provozu kontrolního panelu, který je součástí dokumentace dodané koncovému uživateli. Montáž a údržbu se doporučuje provádět s dalšími osobami. V případě zranění je nezbytné: - zachovat klid - stisknout tlačítko alarmu, je-li na místě montáže - přesunout zraněnou osobu na teplé místo do vzdálenosti od zařízení a v klidové poloze - kontaktovat záchranou službu podniku nebo záchranou službu - počkat se zraněnou osobou dokud záchraná služba nepřijede - záchranářům poskytnout všechny nezbytné informace

VAROVÁNÍ Před zahájením jakékoliv práce na stroji si pozorně prostudujte pokyny a pro vozní návod. Montáž a údržbu smí vykonávat pouze kvalifikovaný personál, který je důkladně seznámen s místní legislativou a normami, byl řádně vyškolen a má s tímto typem zařízení zkušenosti.

VAROVÁNÍ Stroj neinstalujte na místě, kde by během údržbových prací mohl být vystaven nebezpečí, ke kterým patří zejména, avšak nikoli pouze plošiny bez parapetů nebo kolejnic či oblasti, které nevyhovují požadavkům na volný prostor.

Manipulace a zvedání Zabraňte nárazům a/nebo otřesům během skládání jednotky z nákladního vozu a přesouvání stroje. Stroj netlačte ani netahejte za jiné části, než je rám základny. Uvnitř nákladního vozu stroj zabezpečte proti pohybu a následnému poškození stěn a základny. Během přepravy nebo vykládky zabraňte pádu kterékoliv ze součástí stroje. Důsledkem by mohlo být závažné poškození stroje. Všechny jednotky řady jsou vybaveny čtyřmi žlutými zvedacími body. Ke zvedání jednotky mohou být použity pouze tyto body, jak je ukázáno na obrázku 1.

D-EIMWC00208-16CS - 8/46

Obr. 1 - Zdvih jednotky VAROVÁNÍ Zvedací lana a rozpěrná tyč a/nebo váhy musí být dostatečně silné, aby bezpečně unesly stroj. Zkontrolujte hmotnost jednotky na štítku stroje. Tabulka "Technické údaje" v kapitole "Všeobecné informace" uvádí hmotnosti standardních jednotek. Některé stroje mohou být vybaveny příslušenstvím, které zvyšuje jejich celkovou hmotnost (např. zařízení na rekuperaci tepla, apod.).

VAROVÁNÍ Zvedání stroje je nutné věnovat maximální pozornost a péči. Stroj zdvihejte pomalu, zabraňte jeho otřesům a držte jej ve vodorovné poloze.

Uložení a montáž Všechny jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci. Stroj musí být instalován na robustní a dokonale vodorovné základně. Instalace na balkónech nebo střechách mnohdy vyžadují použití nosníků pro rozložení hmotnosti. Při instalaci na podlaze si připravte silný betonový základ, které přesahuje půdorysné rozměry stroje nejméně o 250 mm. I tento základ musí být dostatečně pevný, aby unesl hmotnost stroje uvedenou v jeho technické specifikaci. Pokud je stroj instalován v místech snadno přístupných lidem a zvířatům, doporučuje se instalace ochranné mříže u sekce kompresoru Pro zajištění co nejlepšího výkonu v místě instalace je nutno dodržet následující pokyny a bezpečnostní opatření:  Dbejte na zajištění pevné a silné základny pro maximální omezení hluku a vibrací  Zvláštní pozornost je nutno věnovat čistotě vody v systému a odstraňování všech stop oleje a rzi. V přívodním potrubí stroje musí být zařazen mechanický filtr vody.

D-EIMWC00208-16CS - 9/46

Minimální prostorové požadavky Stroj musí být přístupný ze všech stran, aby bylo možné provádět veškeré údržbové práce po jeho instalaci. obrázku 2 jsou uvedeny minimální prostorové požadavky.

Na

Obr. 2 Minimální prostorové požadavky pro údržbu stroje

Ventilace Teplota místnosti, ve které je stroj nainstalován, se vždy musí pohybovat v rozsahu 0°C až 40°C.

Protihluková ochrana Pokud je nutno věnovat zvláštní pozornost hladině hluku, musíte řádně izolovat stroj od jeho základny použitím vhodných antivibračních prvků (volitelné příslušenství). Na vodních přípojkách musí být rovněž instalovány pružné spoje.

Vodovodní potrubí Potrubí musí být konstruováno s co nejmenším počtem průtokových kolen a vertikálních změn směru průtoku. Tímto způsobem lze výrazně snížit náklady na instalaci a zvýšit výkon systému. Systém vedení vody musí být vybaven: 1. Antivibrační úchyty k tlumení přenosu vibrací na základní konstrukci/podloží. 2. Izolační ventily pro odpojení stroje od vodovodního systému během údržby. 3. Manuální nebo automatické odvzdušňovací zařízení v nejvyšším bodě systému a odtokové zařízení v jeho nejnižším bodě. Výparník ani zařízení pro rekuperaci tepla nesmějí být umístěny v nejvyšším bodě systému. 4. Vhodné zařízení pro údržbu vodovodního systému pod tlakem (expanzní nádrž atd.). 5. Ukazatele teploty vody a tlaku na stroji jako nástroje pro obsluhu stroje během oprav a údržby. 6. Filtr nebo zařízení na odstranění cizích částic z vody před jejich vniknutím do čerpadla (z důvodů prevence vytváření vzduchových bublin se o výběru filtru poraďte s výrobcem čerpadla). Použití filtru prodlužuje životnost čerpadla a pomáhá udržovat vodovodní systém v lepším stavu. 7. Další filtr musí být instalován na přívodním potrubí vody stroje, v blízkosti výparníku a rekuperace tepla (pokud je instalována). Filtr chrání výměník tepla před vniknutím částic, které by ho mohly poškodit nebo snížit jeho kapacitu. 8. Během zimní sezóny musí být voda z rekuperačního zařízení vypuštěna, s výjimkou případů, kdy je do vodovodního okruhu přidána směs etylenglykolu ve vhodné koncentraci. 9. Pokud má stroj nahradit jinou jednotku, musí být celý vodovodní systém před instalací nové jednotky dokonale vyprázdněn a vyčištěn. Před spuštěním nového stroje doporučujeme provést řádné testy a vhodnou chemickou úpravu vody. 10. Pokud je do vodovodního systému přidán glykol jako ochrana před zamrznutím, nezapomeňte, že sací tlak i výkon stroje budou nižší a zvětší se poklesy tlaku vody. Bude nutné adjustovat všechny systémy ochrany stroje, jako je ochrana před zamrznutím nebo nízkým tlakem. Před izolací vodovodního potrubí zkontrolujte případné netěsnosti.

D-EIMWC00208-16CS - 10/46

Obr. 3 - Zapojení trubek do výparníku

Obr. 4 - Zapojení výměníku tepla Na vstupu každého výměníku tepla nainstalujte mechanický filtr. Selhání při instalaci mechanického filtru umožní, aby se do výměníku dostaly pevné částice. Instalace filtru e špatnou velikostí nesmí překročit 0.5 mm. Výrobce nezodpovídá za poškození výměníku vyplývající ze špatného mechanického filtru.

Úprava vody Před uvedením stroje do provozu vyčistěte vodovodní okruh. Špína, usazeniny, zbytky rzi a další cizorodé částice se mohou usazovat uvnitř tepelného výměníku a snižovat tak jeho tepelný výkon. Může se rovněž zvýšit pokles tlaku a v důsledku toho snížit průtok vody. Správná úprava vody proto snižuje riziko koroze, eroze, usazenin atd. Vhodnou úpravu vody je nutno stanovit lokálně, podle typu systému a charakteristiky místního vodohospodářství. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození nebo nesprávnou funkci stroje, způsobené nedostatečnou nebo nepřiměřenou úpravou vody.

Tabulka 1 - Přípustné limity kvality vody PH (25°C) Elektrická vodivost S/cm (25°C) Chloridové ionty (mg Cl / l) 2 Síranové ionty (mg SO 4 / l) Zásaditost (mg CaCO 3 / l)

6.88.0 800 200 200 100

Celková tvrdost (mg CaCO 3 / l) Obsah železa (mg Fe / l) Sirníkové ionty (mg Cl / l) + Amoniové ionty (mg NH4 / l) Oxid křemičitý (mg SiO2 / l)

 200  1.0 Nessuno

 1.0  50

Ochrana proti zamrznutí výparníku a výměníků Při návrhu systému jako celku je nutno vzít v úvahu dvě nebo více z následujících metod ochrany:

D-EIMWC00208-16CS - 11/46

1. Nepřetržitý průtok vody uvnitř potrubí a výměníků 2. Přidání přiměřeného množství glykolu do vodovodního okruhu. 3. Dodatečná izolace a ohřev obnaženého potrubí. 4. Vyprázdnění a vyčištění výměníku tepla v zimní sezóně. Zajištění dvou nebo více uvedených metod ochrany před zamrznutím je odpovědností instalačního personálu a personálu místní údržby. Zajistěte pravidelnou a vhodnou údržbu proti zamrznutí Zanedbání výše uvedených pokynů může vést k poškození některých součástí stroje. Na škody způsobené zamrznutím se nevztahuje záruka.

Instalace průtokového spínače Zajištění dostatečného průtoku vody přes výparník vyžaduje instalaci průtokového spínače do vodovodníh o okruhu. Průtokový spínač lze instalovat do přítokového nebo odtokového potrubí. Účelem průtokového spínače je zastavit chod stroje v případě přerušení průtoku vody, a tím ochránit výparník před zamrznutím. Jako volitelné příslušenství je k dispozici průtokový spínač speciálně dimenzovaný pro tento účel s objednacím kódem 131035072. Tento lopatkový průtokový spínač je vhodný pro náročné venkovní aplikace (IP67) s průměry potrubí v rozsahu 1 až 6". Průtokový spínač je vybaven čistým kontaktem, který musí být elektricky připojen ke svorkám svorkovnice (další informace naleznete v schématu zapojení stroje). Další informace týkající se instalace a nastavení zařízení naleznete v příručce v krabici zařízení.

3” 4” 5” 6”

83 mm 107 mm 134 mm 162 mm

5 mm

Pro potrubí o průměru 3” - 6” Použijte škálu b = 29 mm

Nastavení citlivosti spouštěče průtokového spínače

Obr. 5 - Seřízení bezpečnostního průtokového spínače Bezpečnostní ventily chladicího okruhu Každý systém je vybaven bezpečnostními ventily, které jsou instalované na každém okruhu, na výparníku i zkapalňovači. Účelem těchto ventilů je uvolnění chladicího média uvnitř chladicího okruhu v případě některých poruch.

D-EIMWC00208-16CS - 12/46

Pokyny pro ovládání kondenzátoru Návrh ovládání kondenzátoru a zejména velikost potrubí a cesty potrubí je zodpovědností projektanta. Tato část se zaměřuje návrh projektantovi, tyto návrhy se týkají hmotnosti s odkazy na zvláštnosti zařízení. Při ovládání kondenzátoru, např. chlazení kondenzátoru jsou chladiče dodávány s výkonem dusíkem při. aby byla jednotka pevně uzavřena dokud je kondenzátor instalována připojen k jednotce. Chladiče jsou standardně dodávány s filtrem, indikátorem vlhkosti a expanzním ventilem.

Je důležité,

Zodpovědností zhotovitele je nainstalovat propojení potrubí, provést zkoušky těsnosti a naplnit chladící médium. Veškeré potrubí musí být v souladu s místními a státními kódy. Chladící měděné trubky použijte pouze pro izolaci stavebních linek pro prevenci vibrací. Je důležité, aby výpustní linky byly připevněny ke kondenzátoru, aby se zabránilo úniku chladiva a oleje z kompresoru. K odstranění koncovek nepoužívejte pilu. Díky tomu by mohly měděné piliny kontaminovat celý systém. K odstranění koncovek použijte teplo. Při odstraňování měďěných šroubů je důležité nechat systémem protéct nitrogen. Tím se předchází možnému vzniku výbušné směny HFC134 a vzduchu. Rovněž to zabrání vz niku toxického plynu, k čemuž dojde, když je HFC134 vystaven otevřenému ohni. Nepoužívat měkké pájení. Na měďěné šrouby použijte fosfornatou měď s obsahem stříbra 6% až 8%. Při pájení měďěných šroubů použijte měď s vysokým obsahem stříbra. Pájení pouze autogenem. Po správné instalaci zařízení, testování těsnosti může dojít k naplnění chladivem R134a a zařízení spustit pod dohledem autorizovaného technika společnosti Daikin. Plňte dokud kapalina nedosáhne značky tak, aby se do ventilu nedostaly žádné bubl iny. Celkové plnění chladiva závisí na popužitém kondenzátoru a objemu chladiva. Návrh vedení chladícího potrubí Systém lze konfigurovat jakýmkoli způsobem zobrazeným na obrázcích 6, 7 a 8. Konfigurace a s ní spojené zdvižení společně s celkovou vzdáleností mezi chladičem a chlazeným kondenzátorem jsou důležitými faktory při určování vedení potrubí.. Rovněž to ovlivní pole chladícího média. Následně nesmí být fyzické limity narušeny, má -li zařízení fungovat podle návrhu. 1. 2. 3.

Celková vzdálenost mezi chladičem a chlazeným kondenzátorem nesmí překročit 60 ekvivalentních metrů. Zvýšení potrubí nesmí překročit výšku 5 metrů od připojení trubek ke kondenzátoru. Vedení odpadního potrubí nesmí překročit 30 metrů.

Obr. 6 - Kondenzátor bez žádného rozdílu zvýšení

D-EIMWC00208-16CS - 13/46

Obr. 7 - Kondenzátor nad chladičem

Obr. 8 - Kondenzátor pod chladící jednotkou

D-EIMWC00208-16CS - 14/46

Určení ekvivalentní délky potrubí Chcete-li určit vhodnou velikost pro instalaci potrubí, je nejprve nezbytné stanovit ekvivalentní délku každého potrubí. Ekvivalentní délka je skutečná ztráta vzniklá třením potrubí plus přidaná ztráta tření kolen, ventilů, atd. V tabulce 2 jsou uvedeny ekvivalentní délky potrubí pro různé ventily a armatury. Při výpočtu velikosti potrubí postupujte podle těchto kroků: 1. Začněte s počátečním sbližováním ekvivalentní délky za předpokladu, že ekvivalentní délka je 1,5 násobek skutečné délky potrubí. 2. První odhady velikosti potrubí viz tabulky 2 a 3. 3. Zkontrolujte velikost potrubí výpočtem skutečné ekvivalentní délky. Poznámka: Při výpočtu ekvivalentní délky nezahrnujte potrubí chladící jednotky. potrubí.

Do úvahy

musí být vzato pouze

Tabulka 2 – Ekvivalentní délky (v metrech) Velikost potrubí

OD (palce)

Rohový ventil

Krátký rádius EL

1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 11/8 13/8 15/8 21/8 25/8 31/8

5.8 7.3 7.3 7.6 7.6 8.5 8.8 10.1 10.4 11.9 13.4 14.3

0.8 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4

0.6 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.3 1.6

Dlouhý rádius EL Při navrhování potrubí kapalného chladiva je důležité, aby kapalné chladivo dosáhlo expanzního šroubu bez páry vzniklé škrcením, neboť to by snížilo výkon ventilu. Vzhledem k tomu, že pára vzniklá škrcením může být způsobena poklesem tlaku v potrubí, musí být ztráty tlaku udrženy na minimu. V potrubí kapalného chladiva musí být nainstalován zpětný ventil, kde okolní teplota může klesnout pod teplotu okolní, čímž se zabrání úniku chladiva z kondenzátoru a k udržení kapalného chladiva v potrubí. Mezi expanzním ventilem a zpětným ventilem musí být nainstalován bezpečnostní ventil. Průměr potrubí kapalného chladiva by měl být co nejmenší, aby se tak udržel přijatelný pokles tlaku. Je nezbytné minimalizovat náplň chladícího média. Celková délka mezi chladící jednotkou a chlazeným kondenzátorem nesmí překročit 60 metrů. Značka kapaliny vyžaduje další pokles tlaku 11,5 kPa. Je-li nezbytné označit značku, proveďte to okamžitě, než nastanou jakákoli doplňující omezení. Zvýšení potrubí nesmí překročit výšku 3 metrů od připojení trubek ke kondenzátoru. Potrubí nesmí být narušeno. Potrubí není zpravidla izolováno. Avšak, jestliže bude potrubí vystaveno slunečnímu záření nebo teplotám nad 43°C, může nastat podchlazení. V takových případech potrubí izolujte. Odkaz na doporučení velikosti potrubí viz Tabulka 3. Slouží pouze jako dopopručení, při práci s kondenzační teplotou 55°C a 5°C pochlazením na výstupu kondenzátoru. Rozměry potrubí jsou zodpovědností konstruktéra, použijte příručku ASHRAE nebo jiného vhodného průvodce.

D-EIMWC00208-16CS - 15/46

Tabulka 3 - Velikosti potrubí kapalného chladiva Výkon okruhu kW

5

10

15

20

25

30

40

50

60

300

11/8

11/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

350

11/8

13/8

13/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

15/8

400

11/8

13/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

15/8

15/8

450

11/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

15/8

21/8

21/8

Celková ekvivalentní délka (metry)

Velikost odtokového potrubí (horký plyn) Velikost odtokového potrubí závisí na průtokové rychlosti potřebné ke správnému chodu chladiče a ochraně kompresoru před poškozením, které by mohlo být následkem kondenzace kapalného chladiva během přerušení provozu. Celková třecí ztráta odtokového potrubí je od 20 do 40 kPa považována za dobrou. Návrh každé části potrubí je třeba pečlivě zvážit, aby byla průtoková rychlost ve všech částech odtokového potrubí dostatečná. Je-li průtoková rychlost ve vertikální poloze nízká, olej se začne ve stoupačce shrom ažďovat a následkem je únik oleje z kompresoru a poškození kompresoru. Je-li průtoková rychlost ve vertikální poloze nízká, olej se začne ve stoupačce shromažďovat a následkem je únik oleje z kompresoru a poškození kompresoru Jakékoli odtokové potrubí, kteér ústí do horizontální hlavice by mělo být nad středem hlavice. Odtokové potrubí by mělo směřovat dolů, ve směru vypouštění horkého plynu, při 6 mm na metr výškového běhu. Je nezbytné přesunout samospádem jakýkoli olej v hlavici. Je třeba se vyhnout olejovým kapsám, neboť olej se může na některých místech začít shromažďovat a kompresor by mohl být poškozen. Je-li chladící jednotka pod kondenzátorem, smyčka odtokového potrubí by měla být alespoň 2,5 cm nad horní částí kondenzátoru. Na kondenzátoru by měly být nainstalovány tlakové ventily, pro usnadnění měření tlaku. Na odtokovém potrubí by měl být nainstalován bezpečnostní ventil. Odtokové potrubí by mělo směřovat dolů, ve směru vypouštění horkého plynu, při 6 mm na metr výškového běhu. Je nezbytné přesunout samospádem jakýkoli olej v hlavici. Je třeba se vyhnout olejovým kapsám, neboť olej se může na některých místech začít shromažďovat a kompresor by mohl být poškozen.

Tabulka 4 - Velikosti odtokového potrubí Výkon okruhu kW

5

10

15

20

25

30

40

50

60

300

21/8

21/8

21/8

25/8

25/8

25/8

31/8

31/8

31/8

350

21/8

21/8

25/8

25/8

31/8

31/8

31/8

31/8

31/8

400

21/8

25/8

25/8

31/8

31/8

31/8

31/8

2 x 25/8

2 x 25/8

450

25/8

25/8

25/8

31/8

31/8

31/8

2 x 25/8

2 x 25/8

2 x 31/8

Celková ekvivalentní délka (metry)

Náplň oleje V kondenzátoru se plní olej do kompresoru a v úvahu by mělo být vzato procento oleje okolo 1%, které se zpravidla přimsíí do chladiva, tudíž je určité množství přidáváno do běžného chladiva. Důležité je, že během provozu zařízení není úroveň oleje v oddělovači nižší než 1/4. Kompresoru EWLD jednotky G-SS verze jsou dodávány s jejich řádnou dávku oleje. chladící okruhy nesmí zůstat otevřený vzduchu déle než 15 minut. Pokud se tak stane je nutné vyměnit olejové náplně a olejového filtru, jak je popsáno v části "Postup výměny olejového filtru" v tomto návodu.

D-EIMWC00208-16CS - 16/46

Elektrická instalace Všeobecná specifikace

VAROVÁNÍ Všechny elektrické přípojky stroje musí být provedeny v souladu s místní legislativou a platnými normami. Veškeré práce spojené s instalací, obsluhou a údržbou smí vykonávat pouze kvalifikovaný personál. Potřebné informace naleznete v příslušném schématu zapojení zakoupeného stroj e, který byl dodán společně s jednotkou. Pokud není schéma zapojení přiloženo u stroje nebo dojde-li k jeho ztrátě, obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o poskytnutí náhradní kopie.

VAROVÁNÍ Používejte výhradně měděné vodiče. Použití vodičů z libovolného jiného materiálu, než z mědi, může mít za následek přehřátí nebo korozi v kontaktních bodech s následným poškozením jednotky. V rámci prevence interference je nutno všechny řídicí kabely instalovat odděleně od napájecích kabelů. Za tímto účelem používejte samostatné elektrické obvody.

VAROVÁNÍ Souběh jednofázových a třífázových nábojů a nesymetrie fází může u jednotek této řady během normálního provozu způsobit vznik svodového zemního proudu o velikosti až 150 mA. Pokud jednotka obsahuje zařízení způsobující vyšší harmonické frekvence (například VFD a fázový odpojovač), zemní svodový proud může dosáhnout velmi vysokých hodnot (kolem 2 A). Ochrana napájecího systému musí být navržena v souladu s výše uvedenými hodnotami.

D-EIMWC00208-16CS - 17/46

Elektrické součásti Všechna elektrická připojení napájení a rozhraní jsou určeny v schématu zapojení, který je dodán společně se strojem. Instalační technik musí zajistit následující součásti: Napájecí kabely (jednoúčelové vedení) Propojovací kabely a kabely fázového rozhraní (jednoúčelové vedení) Termo-magnetický jistič vhodné velikosti (viz elektrické údaje)

Elektrické zapojení Hlavní obvod: Napájecí kabely připojte ke svorkám hlavního jističe umístěných na svorkovnici stroje. Přístupový panel musí mít otvor patřičného průměru pro použitý kabel a jeho kabelovou ucpávku. Lze použít i pružné vedení obsahující tři fáze a uzemnění. V každém případě zajistěte absolutní ochranu před pronikáním vody připojovacím bodem. Řídicí obvod: Každý stroj této řady je dodáván s pomocným 400/115V transformátorem řídicího obvodu. Proto není nutné použití žádného dalšího vedení pro napájení řídicího systému. Pouze v případě, že je požadována volitelná samostatná nádrž, musí mít elektrický odporový ohřev samostatný zdroj proudu.

Elektrické odpory Každý okruh má rovněž elektrický odpor instalovaný v kompresoru, jehož účelem je udržovat olej v teplém stavu a zabránit tak smíchání kapalného chladicího média s olejem v kompresoru. Provoz elektrických odporů je samozřejmě zaručen pouze v případě trvalého přívodu napájecího napětí. Pokud zajistit přívod napájecího napětí do stroje během jeho neaktivity v zimním období, využijte minimálně dvě metody popsané v článku "Ochrana výparníku a rekuperačních výměníků před zamrznutím" v části "Mechanická instalace". Pokud zařízení používá čerpadla mimo stroj (která nejsou dodávána s jednotkou), do napájecího vedení každého čerpadla je nutné zařadit magneticko-tepelnou ochranu a ovládací vypínač.

Řízení vodního čerpadla Připojte napájení cívky řídícího stykače ke svorkám 27 a 28 (čerpadlo #1) a 401 a 402 (čerpadlo #2), které jsou umístěny na svorkovnici M3 a do přívodního vedení elektrické energie instalujte stykač se stejným napětím jako má cívka stykače čerpadla. Svorky jsou připojeny k čistému kontaktu mikroprocesoru. Kontakt mikroprocesoru má následující výměnnou kapacitu: Maximální napětí: Maximální proud: Referenční norma

250 Vac 2 A odporová zátěž - 2 A induktivní zátěž EN 607301

Výše uvedené zapojení umožňuje mikroprocesoru automaticky řídit vodní čerpadlo. Je dobrou praxí instalo vat čistý stavový kontakt na magneticko-tepelnou ochranu čerpadla a zapojit jej do série s průtokovým spínačem.

Relé alarmu – Elektrické zapojení Jednotka má digitální výstup čistého kontaktu, jehož stav se změní, jakmile dojde k alarmu na jednom z chladi cích okruhů. Tento signál připojte k externímu vizuálnímu nebo zvukovému alarmu nebo k BMS za účelem sledování jeho funkce. Postupujte podle schématu zapojení stroje.

Dálkové ovládání zapnutí/vypnutí jednotky – Elektrické zapojení Stroj má digitální vstup umožňující dálkové ovládání. K tomuto vstupu lze připojit spouštěcí časovač, jistič nebo BMS. Po uzavření kontaktu spustí mikroprocesor startovací sekvenci zapnutím prvního vodního čerpadla a následně kompresorů. Po otevření kontaktu spustí mikroprocesor vypínací sekvenci stroje. Kontakt musí být čistý.

Dvojitá nastavená hodnota – Elektrické zapojení Funkce dvojité nastavené hodnoty umožňuje přepínat nastavení jednotky mezi dvěma předem definovanými hodnotami v řídící jednotce. Příkladem využití je výroba ledu během noci a standardní provoz v průběhu dne. Připojte jistič nebo časovač mezi svorky 5 a 21 na svorkovnici M3. Kontakt musí být čistý. Kontakt musí být čistý.

Reset nastavené hodnoty teploty externí vody – elektrické zapojení (volitelné) Lokální hodnota nastavení stroje může být měněna pomocí externího analogového 4 -20mA signálu. Po aktivování této funkce umožňuje mikroprocesor modifikovat hodnotu nastavení z nastavené lokální hodnoty až s rozdílem 3°C. 4 mA odpovídají rozdílu 0°C, 20mA odpovídá nastavené hodnotě zvýšené o maximální diferenci. Signalizační kabel musí být přímo připojen ke svorkám 35 a 36 na svorkovnici M3. Signalizační kabel musí být odstíněný a nesmí být uložen v blízkosti napájecích kabelů, aby nedocházelo k interferenci s elektronickou řídicí jednotkou.

D - EIMWC00208-16CS - 18/46

Omezení jednotky – Elektrické zapojení (volitelné) Mikroprocesor stroje umožňuje omezení výkonu podle dvou samostatných kritérií: >Omzezení zátěže: Zátěž lze měnit pomocí externího signálu 4- 20mA z BMS. Signalizační kabel musí být přímo připojen ke svorkám 35 a 36 na svorkovnici M3. Signalizační kabel musí být odstíněný a nesmí být uložen v blízkosti napájecích kabelů, aby nedocházelo k interferenci s elektronickou řídicí jednotkou. - Omezení proudu: Zatížení stroje lze měnit pomocí signálu 4 - 20mA z externího zařízení. V tomto případě musí být omezení proudu nastaveno na mikroprocesoru tak, aby tento přenášel hodnotu naměřeného proudu a omezoval ji. Signalizační kabel musí být přímo připojen ke svorkám 35 a 36 na svorkovnici M3. Signalizační kabel musí být odstíněný a nesmí být uložen v blízkosti napájecích kabelů, aby nedocházelo k interferenci s elektronickou řídicí jednotkou. Digitální vstup umožňuje aktivovat omezení proudu v požadovaném čase. Připojte aktivační spínač nebo časovač (čistý kontakt) ke svorkám 5 a 9. Upozornění: současně nelze aktivovat dvě volby. Nastavení jedné funkce vylučuje druhou.

Obr. 9 - Uživatelské připojení ke svorkovnici rozhraní M3

37

36

Napětí/limit proudu (4-20 mA)

35

)

Běžný analogový signál (4-20mA)

39

Napětí/limit proudu (4-20 mA)

Napětí/limit proudu (4-20 mA)

15

5

Externí alarm

9

5

410

409

408

407

Přídavná expanze pro reset hodnoty nastavení vody a omezení jednotky

Zapnout omezení proudu:

N

Čerpadlo č. 2 - alarm

N

Čerpadlo č. 1 - alarm

N

Plovákový spínač výměníku tepla

L

Čerpadlo č. 1 – zapnout 1

L

402

401

Přídavná expanze pro ovládání čerpadla

Čerpadlo č. 2 - zapnout

427

426

28

27

26

25

Přídavná expanze pro rekuperaci tepla

L

Obecný alarm

59

58

Ovládání vypnuto-zapnuto

21

5

Dvojitý bod nastavení

8

Spínač výparníku

23

Základní připojení jednotky

D - EIMWC00208-16CS - 19/46

Provoz Povinnosti obsluhy Je důležité, aby byla obsluha před zahájením provozu stroje dostatečně vyškolena a obeznámena se systémem. Kromě prostudování tohoto návodu musí personál obsluhy přečíst návod k obsluze mikroprocesoru a schéma zapojení, aby pochopil spouštěcí a vypínací sekvenci, provoz stroje a obsluhu všech bezpečnostních zařízení. Během prvního uvedení stroje do provozu je k dispozici autorizovaný technik výrobce, který zodpoví všechny otázky a dá vám pokyny týkající se správných obslužných postupů. Doporučuje se, aby personál obsluhy zaznamenával provozní údaje každého instalovaného stroje. Měl by být veden rovněž záznam všech pravidelných úkonů údržby a servisu. Pokud personál obsluhy zaznamená nezvyklé provozní podmínky, doporučujeme kontaktovat technický servis autorizovaný výrobcem stroje.

Popis stroje Tento stroj s vodním typem kondenzátoru je tvořen následujícími hlavními součástmi: Kompresor:

Výparník: Kondenzátor:

Expanzní ventil:

Jednospirálový kompresor řady Fr3200 a Fr4100 je kompresor polohermetického typu, který využívá plyn z výparníku k chlazení motoru a umožňuje optimální provoz při libovolném předpokládaném zatížení. Mazací systém se vstřikováním oleje nevyžaduje olejové čerpadlo, protože tok oleje je zajištěn rozdílem tlaku mezi vývodem a sáním. Kromě mazání kuličkových ložisek vstřikování oleje dynamicky utěsní šrouby, čímž umožní proces komprese. Výparník s přímou expanzí kotlového typu je dostatečně velký, aby zajistil optimální účinnost při všech podmínkách zátěže. Kondenzátor kotlového typu je vybaven mikro-žebrováním s extrémně vysokou účinností (C4). Kapalina, která je podchlazovaná spodní částí trubek nejen zlepšuje celkovou účinnost stroje, ale také kompenzuje změny tepelné zátěže přizpůsobováním náplně chladiva všem předvídatelným provozním podmínkám. Stroj je vybaven elektronickým expanzním ventilem ovládaným elektronickým zařízením nazývaným ovladač, který optimalizuje provoz.

Popis cyklu chlazení Chladicí plyn nízké teploty z výparníku je kompresorem tažen přes elektrický motor, který chladicí médium ochlazuje. Následně je stlačen a během tohoto procesu se chladicí médium smíchá s olejem z odlučovače oleje. Směs oleje a chladicího média, která je po vysokým tlakem, se vedena do vysoce účinného odlučovače oleje odstředivého typu, v kterém dochází k oddělení oleje od chladicího média. Olej nahromaděný na dně odlučovače je v důsledku rozdílu tlaku vháněn zpět do kompresoru, zatímco chladicí médium zbavené oleje je vedeno do zkapalňovače. Chladicí kapalina je rovnoměrně rozložená uvnitř kom presoru v celém objemu výměníku a plyn, který je v kontaktu s trubkami, se ochlazuje a poté začíná kondenzovat. Zkondenzovaná kapalina při teplotě sytosti prochází sekcí podchlazování, která odevzdává další teplo, čímž se zvyšuje účinnost cyklu. Teplo odebrané z chladicí kapaliny při chlazení, kondenzaci a podchlazování se vyměňuje s teplem vody procházející kondenzačními trubkami. Podchlazená kapalina je vedena vysoce účinným filtračním sušičem, než nedosáhne expanzního prvku, jehož prostřednictvím pokles tlaku spustí expanzní proces, který se projeví v odpaření části chladicí kapaliny. Výsledkem je nyní směs kapaliny a plynu s nízkým tlakem a nízkou teplotou, která vstupuje do výparníku, kde odebere teplo potřebné pro odpařování. Jakmile se výpary chladicí kapaliny rovnoměrně rozloží v potrubí přímého expanzního výparníku, dojde k výměně tepla s chladicí vodou, čímž se sníží teplota až do úplného odpaření s následným přehřátím. Po dosažení přehřátého parního stavu opustí chladicí médium výparník a je opět vedeno do kompresoru k zopakování cyklu

D - EIMWC00208-16CS - 20/46

Obr. 10 - Cyklus chlazení EWWD G-SS / EWWD G-XS

23,5 bar

D - EIMWC00208-16CS - 21/46

Obr. 11 - Cyklus chlazení EWWD G-SS / EWWD G-XS částečná rekuperace tepla

23,5 bar

D - EIMWC00208-16CS - 22/46

Obr. 12 - Cyklus chlazení EWLD G-SS VOLITELNÉ

23,5 bar

D - EIMWC00208-16CS - 23/46

Popis chladicího cyklu s částečnou rekuperací tepla Chladicí plyn nízké teploty z výparníku je kompresorem tažen přes elektrický motor, který chladicí médium ochlazuje. Následně je stlačen a během tohoto procesu se chladicí médium smíchá s olejem z odlučovače oleje. Směs oleje a chladicího média, která je po vysokým tlakem, se vedena do vysoce účinného odlučovače oleje odstředivého typu, v kterém dochází k oddělení oleje od chladicího média . Olej nahromaděný na dně odlučovače je v důsledku rozdílu tlaku vháněn zpět do kompresoru, zatímco chladicí médium zbavené oleje je vedeno do zkapalňovače. Na výstupu výměníku je kondenzátor kde chladící kapalina kondenzuje. Směs oleje a chladicího média, která je po vysokým tlakem, se vedena do vysoce účinného odlučovače oleje odstředivého typu, v kterém dochází k oddělení oleje od chladicího média. Olej nahromaděný na dně odlučovače je v důsledku rozdílu tlaku vháněn zpět do kompresoru, zatímco chladicí médium zbavené oleje je vedeno do zkapalňovače. Horní část kondenzátoru je vybavena chladicími trubkami, které zajišťují obnovení kolem 10% ztraceného tepla jednotky. Tyto kondenzátory s trubkami pro částečné obnovení tepla jsou opatřeny korunkami se speciálními spojkami, pomocí kterých mohou být připojeny k potrubí horké vody. Je-li aktivována částečná rekuperace tepla, dochází ke zlepšení výkonu kondenzátoru, neboť teplota kondenzátoru se dále sníží vlivem zvýšení plochy použité pro výměnu tepla. Plyn začne po průchodu chladicím potrubím kondenzovat v centrální části kondenzátoru. Zkondenzovaná kapalina při teplotě sytosti prochází sekcí podchlazování, která odevzdává další teplo, čímž se zvyšuje účinnost cyklu. Podchlazená kapalina je vedena vysoce účinným filtračním sušičem, než nedosáhne expanzního prvku, jehož prostřednictvím pokles tlaku spustí expanzní proces, který se projeví v odpaření části chladicí kapaliny. Výsledkem je nyní směs kapaliny a plynu s nízkým tlakem a nízkou teplotou, která vstupuje do výparníku, kde odebere teplo potřebné pro odpařování. Jakmile se výpary chladicí kapaliny rovnoměrně rozloží v potrubí přímého expanzního výparníku, dojde k výměně tepla s chladicí vodou, čímž se sníží teplota až do úplného odpaření s následným přehřátím. Po dosažení přehřátého parního stavu opustí chladicí médium výparník a je opět vedeno do kompresoru k zopakování cyklu

Doporučení pro řízení okruhu s částečnou rekuperací a instalaci Systém částečné rekuperace tepla není řízen a/nebo ovládán strojem. Instalační technik by měl postupovat podle níže uvedených doporučení pro dosažení co nejlepšího výkonu a spolehlivosti systému. 1) 2) 3)

Na přívodní potrubí výměníku tepla instalujte mechanický filtr. Instalujte uzavírací ventily k oddělení výměníku tepla od vodovodního systému v obdobích neaktivity nebo údržby systému. Instalujte vypouštěcí ventil umožňující vyprázdnění výměníku tepla v případě, že se očekává snížení teploty vzduchu pod bod mrazu během období odstavení stroje z provozu.

4)

Instalujte antivibrační pružné spoje na přítokovém a odtokovém vodovodním potrubí výměníku tepla, aby docházelo k co nejmenším přenosům vibrací a tudíž i hluku na vodovodní systém.

5)

Nezatěžujte přípojky výměníku tíhou potrubí výměníku tepla. Vodovodní přípojky výměníků nejsou konstruovány tak, aby unesly hmotnost potrubí. Pokud by byla teplota vody rekuperátoru tepla nižší než je teplota okolního prostředí, doporučujeme vypnout vodní čerpadlo rekuperace tepla 3 minuty po vypnutí posledního kompresoru.

6)

Kompresor Jednospirálový kompresor polohermetického typu s asynchronním třífázovým, dvoupólovým motorem s přímou drážkou na hlavní hřídeli. Nasátý plyn z výparníku ochladí před vniknutím do sacích portů elektrický motor. Uvnitř elektrického motoru jsou umístěny snímače teploty, které jsou zcela pokryty cívkovým vinutím a nepřetržitě sledují teplotu motoru. Pokud by se teplota cívkového vinutí nadměrně zvýšila (120°C), speciální externí zařízení připojené k snímačům a k elektronické řídicí jednotce deaktivuje příslušný kompresor. Kompresor obsahuje pouze dvě pohyblivé rotující součásti a v kompresoru nejsou žádné dalí pohyblivé součásti. Základními součástmi, které zajišťují proces komprese, jsou tedy pouze hlavní rotor a jeho dokonale synchronizované satelity. Kompresního utěsnění je dosaženo díky vhodně tvarovanému speciálnímu kompozitu, které je umístěno mezi hlavním šroubem a satelitem. Hlavní hřídel, na které je uložen hlavní rotor, je podpírána 2 kuličkovými ložisky. Takový systém je před montáží staticky i dynamicky vyvážen.

D - EIMWC00208-16CS - 24/46

Obr. 13 - Znázornění kompresoru Fr3200

U kompresoru Fr3200. umožńují přístup k vnitřním částem dva odsunovací kryty.

Kompresní proces U jednospirálového kompresoru dochází díky hornímu satelitu k nepřetržitému cyklu sání, kompresi a výtlaku. Během tohoto procesu proniká nasátý vzduch do profilu mezi rotorem, zubem horního satelitu a tělem kompresoru. Stlačením chladicího média dochází k postupnému zmenšování objemu. Stlačený tlak pod vysokým tlakem je tak vytlačen do integrovaného odlučovače oleje. V odlučovači oleje se směs plynu a oleje a olej hromadí v dutině v dolní části kompresoru, odkud jsou vstřikovány do kompresního mechanismu, aby zajistily k ompresní utěsnění a mazání kuličkových ložisek.

D - EIMWC00208-16CS - 25/46

1.

Drážky 'a', 'b' a 'c' hlavního rotoru komunikují na jednom konci se sací komorou a na druhém konci jsou uzavřené zuby hvězdico¬vého rotoru. Když se hlavní rotor otáčí, efektivní délka drážek se zvyšuje se zvyšujícím se objemem otevřeným do sací komory. ento proces je patrný z obrázku 1. Když drážka 'a' dosáhne polohy drážek 'b' a 'c' zvětší se její objem a nasátá pára pronikne do drážky.

Nasávání plynu

1. E 2. Sání

c b a

2. Při dalším otočení hlavního rotoru se drážky, které byly otevřené do sací komory, setkají se satelitním ozubením. íky tomu dochází k postupnému uzavření každé drážky hlavním rotorem.

c

Jakmile je objem drážky oddělen od sací komory, sací fáze kompresního cyklu je dokončena.

b a

3. Komprese

3.

S otáčením hlavního rotoru dochází ke zmenšování objemu plynu zachycenému uvnitř drážky.

c b a

c b a

4. Výtlak

4.

Ve chvíli, kdy satelitní zub dosáhne konce drážky, tlak zachycené páry dosáhne maximální hodnoty přesně ve chvíli, přední hrana drážky začne překrývat výtlačný port trojúhelníkového tvaru. Komprese okamžitě zanikne spolu s vytlačením plynu do výtlačného kanálu. Satelitní ozubení dále vytláčí plyn z drážky, dokud její objem nedosáhne nulové hodnoty. Tento kompresní proces se opakuje u každé drážky/hvězdicového zubu.

Odsávání plynu b a

b a

Oddělovač oleje nezobrazen

Obr. 14 - Kompresní proces

D - EIMWC00208-16CS - 26/46

Kompresor FR3200

Přívod oleje

Plnění

Ventil

Vypouště ní

Páka Posuvná strana Patka

Píst

Ventl sání

Obr. 15 - Mechanismus na regulaci chladicího výkonu kompresoru Fr3200

D - EIMWC00208-16CS - 27/46

Přívod oleje

Ventil Otevřený

Zavřený

Vypouště ní

Vypouštění kompresoru

Ventl sání

Síla pružiny + tlak oleje  Sání/Vypouštění diferenciálního tlaku = Posunout ventily do strany

Přívod oleje

Ventil Zavřený

Otevřený

Plnění

Napouštění kompresoru

Ventl sání

Sání/Vypouštění diferenciálního tlaku > Síla pružiny = Posunutí ventilu KONTROLA KAPACITY Kompresor Olej je vpuštěn do válce kontrolujícího kapacitu. Diferenciální tlak sání/vypouštění převyšuje sílu pružiny a posune ventil do maximální pozice.

Vyjmout kompresor

ELEKTROMAGNETICK Ý VENTIL A Otevřený

1

ELEKTROMAGNETICK Ý VENTIL B Zavřený

Olej s vysokým tlakem je vpuštěn do válce kontrolujícícho kapacitu. Diferenciální tlak sání/vypouštění převyšuje sílu pružiny a posune ventil do maximální pozice.

Zavřený

Otevřený

Posunutí ventilu

Zavřený

Zavřený

Ventil se hydraulicky zamkne v požadované pozici.

Obr. 16 - Mechanismus kontrolní kapacity

D - EIMWC00208-16CS - 28/46

Kontrola před startem Obecné Po instalaci stroje použijte následující postup pro kontrolu správnosti jejího provedení:

VAROVÁNÍ Před zahájením jakékoliv kontroly vypněte přívod elektrické energie do stroje. Nevypnutí hlavního vypínače v této fázi může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému zranění obsluhy. Prověřte veškerá elektrická připojení k silovým obvodům a ke kompresorům, včetně stykačů, držáků pojistek a elektrických svorek a zkontrolujte, zda jsou čistá a dobře zajištěná. Ačkoliv jsou tyto kontroly provedené již ve výrobě a na každém expedovaném stroji, vibrace během přepravy mohou uvolnit některá elektrická připojení.

VAROVÁNÍ Zkontrolujte, zda jsou elektrické svorky kabelů dobře utažené. Uvolněný kabel se může přehřát a způsobit potíže kompresorů.. Otevřete výtlačné, kapalné, vstřikovací a sací (pokud jsou instalovány) ventily.

VAROVÁNÍ Kompresory neuvádějte do chodu, pokud jsou výtlačné, kapalné, vstřikovací nebo sací ventily uzavřené. Nedodržení tohoto postupu může vést k vážnému poškození kompresoru. Je přísně zakázáno uzavírat ventily při dodávce nebo sací potrubí během chodu jednotky. Tyto ventily lze uzavřít pouze tehdy, je-li kompresor vypnutý v rámci údržby. Obsluhu smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál, který je držitelem osvědčení vyžadovaných místními nebo evropskými zákony a který používá příslušné individuální a kolektivní ochranné pomůcky. Zkontrolujte napájecí napětí u hlavních vypínačů odpojovače dveřního rámu. Napájecí napětí musí souhlasit s údaj i uvedenými na výrobním štítku. Maximální povolená odchylka  10%. Nerovnováha napětí mezi třemi fázemi nesmí překročit  3%. Jednotka je dodávána s fázovým indikátorem, který brání spuštění kompresorů v případě nesprávné fázové sekvence. Správně připojte elektrické svorky k odpojovacímu spínači pro zajištění provozu bez alarmů. Pokud fázový indikátor spustí po zapnutí stroje alarm, pouze zaměňte dvě fáze na straně napájení hlavního odpojovacího spínače (napájení jednotky). Nikdy neobracejte elektrické zapojení na monitoru.

VAROVÁNÍ Start s nesprávnou sekvencí fází nenapravitelně poškodí provoz kompresoru. Dbejte na to, aby fáze L1, L2 a L3 odpovídaly sekvenci R, S a T. Naplňte vodní okruh a v nejvyšším bodě odvzdušněte systém. Poté otevřete vzduchový ventil nad kotlem výparníku. Po napuštění jej opět zavřete. Přípustný tlak na vodní straně výparníku je 10,0 bar. Tuto hodnotu tlaku nikdy nepřekračujte.

DŮLEŽITÉ Před uvedením stroje do provozu vyčistěte vodovodní okruh. Špína, usazeniny, zbytky rzi a další cizorodé částice se mohou usazovat uvnitř tepelného výměníku a snižovat tak jeho tepelný výkon. Může se rovněž zvýšit pokles tlaku a v důsledku toho snížit průtok vody. Správná úprava vody proto snižuje riziko koroze, eroze, usazenin atd. Vhodnou úpravu vody je nutno stanovit lokálně, podle typu systému a charakteristiky místního vodohospodářství. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození nebo nesprávnou funkci stroje, způsobené nedostatečnou nebo nepřiměřenou úpravou vody.

D - EIMWC00208-16CS - 29/46

Jednotky s externím vodním čerpadlem Spusťte vodní čerpadlo a zkontrolujte všechny případné netěsnosti vodovodního systému; pokud je nutné, opravte je. Jakmile čerpadlo pracuje, upravte průtok vody tak, abyste dosáhli přípustný pokles tlaku výparníku. Nastavte bod spuštění průtokového spínače (není součástí dodávky) tak, abyste zajistili provoz stroje s  20% průtokem.

VAROVÁNÍ Od této chvíle je stroj pod elektrickým napětím. Během následujících postupů buďte mimořádně opatrní. Nepozornost při dalším provozu může způsobit vážné újmy na zdraví. Nepozornost při dalším provozu může způsobit vážné újmy na zdraví.

Přívod napájecího napětí Přívodní napětí musí souhlasit s údajem uvedeným na výrobním štítku 10%, zatímco odchylka napětí nesmí překročit 3%. Změřte napětí mezi fázemi a pokud hodnota nevyhovuje určeným mezím, upravte ho ještě před spuštěním stroje.

VAROVÁNÍ Zajistěte vhodné napájecí napětí Nevhodné napájecí napětí může způsobit nes právnou funkci ovládacích prvků a nežádoucí spuštění zařízení tepelné ochrany, spolu s výrazným omezením životnosti stykačů a elektrických motorů.

Nesymetrie napájecího napětí V třífázovém systému způsobí nadměrná nesymetrie mezi fázemi přehřátí motoru. Maximální přípustná nesymetrie napětí je 3% a vypočítá se následujícím způsobem: Nesymetrie %:

VMAX  VAVG x100 _____% VAVG

AVG = průměr Příklad: tři fáze měří 383, 386 a 392 V, průměr je 383+386+392 = 387 voltů 3 a poměrná nesymetrie je proto

392  387 pod povoleným maximem (3%) x100  1,29% 387 Napájení elektrických odporů Každý kompresor je vybaven elektrickým odporem umístěným ve spodní části. Jeho účelem je zahřívat mazací olej a zabránit tak jeho míšení s chladicí kapalinou. Je proto nezbytné zajistit, aby byly odpory napájeny alespoň 24 hodin před plánovaným uvedením stroje do chodu. Chcete-li zajistit, aby byli aktivovány, stačí ponechat stroj zapnutý - a to uzavřením hlavního odpojovacího spínače Q10. Mikroprocesor má však řadu senzorů, které brání spuštění kompresoru, pokud teplota oleje není alespoň o 5°C vyšší než saturační teplota odpovídající aktuálnímu tlaku. Spínače Q0, Q1, Q2 a Q12 udržujte v poloze Vyp (nebo 0), dokud nebudete chtít stroj uvést do chodu.

Nouzové zastavení Stroj je vybaven systémem nouzového vypínání, který odpojí přívod energie do kompresorů. Nouzový vypínač se aktivuje stisknutím kulatého červeného tlačítka na dveřích elektrického panelu stroje. Po zastavení stroje řídící karta vygeneruje signál alarmu, který hlásí aktivaci nouzového zastavení a zabraňuje novému spuštění kompresorů. Kompresory spustíte podle následujícího postupu:  Stiskněte znovu tlačítko nouzového vypínání  Zrušte alarm na řídící kartě

VAROVÁNÍ Tlačítko nouzového vypínání odpojuje přívod elektrické energie do kompresorů, nikoli však do elektrického panelu stroje. Z těchto důvodů podnikněte všechna nezbytná opatření, pokud je nutné na stroji provést nějakou akci po jeho nouzovém zastavení.

D - EIMWC00208-16CS - 30/46

Postup při uvedení do provozu Zapnutí stroje 1. 2.

3. 4. 5.

6.. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Je-li hlavní odpojovač Q10 uzavřen, zkontrolujte, zda jsou spínače Q0, Q1, Q2 a Q12 v poloze Off (nebo 0). Zavřete termomagnetický spínač Q12 a vyčkejte na start mikroprocesoru a ovládací jednotky. Zkontrolujte, zda je teplota oleje dostačující. Teplota oleje musí být alespoň o 5°C vyšší, než je saturační teplota chladicího média v kompresoru. Pokud není olej dostatečně teplý, nebude možné spustit kompresory a na displeji mikroprocesoru se zobrazí zpráva "Ohřev oleje" (Oil Heating). Spusťte vodní čerpadlo. Odpojovač Q0 uveďte do polohy Zap a počkejte na zobrazení zprávy "Jednotka zapnuta/kompresor v pohot. poloze" (Jednotka-On/Kompresor Stand-By) na displeji. Zkontrolujte, zda je pokles tlaku stejný jako přípustný pokles tlaku a v případě potřeby ho upravte. Pokles tlaku je nutno měřit na plnicích přípojkách dodaných již z výroby, které se nacházejí na potrubí výparníku. Pokles tlaku neměřte v bodech, kde se nacházejí ventily a/nebo filtry. Při prvním uvádění do provozu nastavte odpojovač Q0 do vypnuté polohy a zkontrolujte, zda vodní čerpadlo zůstává zapnuté po dobu 3 minut, než se vypne Nastavte odpojovač Q0 znovu do zapnuté polohy. Stiskněte tlačítko Set a zkontrolujte, zda nastavení místní teploty vyhovuje požadované hodnotě. Přepnutím spínače Q1 na Zap (nebo 1) spusťte kompresor #1. Po spuštění kompresoru počkejte alespoň minutu, než se systém stabilizuje. Během stabilizace vykoná řídicí jednotka řadu operací pro vyprázdnění výparníku (Předběžné čištění) a zajištění bezpečného startu. Na konci procesu předběžného čištění zahájí mikroprocesor zatěžování běžícího kompresoru, aby dosáhl snížení teploty výstupní vody. Zkontrolujte správnou funkci regulace výkonu změřením odběru proudu kompresoru. Zkontrolujte odpařovací a kondenzační tlak chladicího média. Po stabilizaci systému zkontrolujte, zda je ukazatel hladiny kapaliny umístěný na potrubí k expanznímu ventilu úplně plný (bez bublin) a jestli indikátory vlhkosti ukazují "Suchý" (Dry). Bublinky uvnitř ukazatele kapaliny mohou být příznakem nízké hladiny chladicího média nebo nadměrného poklesu tlaku přes filtrační sušič nebo expanzní ventil zablokovaný ve zcela otevřené poloze. Kromě kontroly ukazatele kapaliny zkontrolujte provozní parametry okruhu: a) Přehřívání chladicího média při sání kompresoru b) Přehřívání chladicího média při výtlaku kompresoru c) Podchlazení kapaliny na výstupu ze zkapalňovacích bloků. d) Odpařovací tlak e) Kondenzační tlak Kromě teploty kapaliny a teploty sání u strojů s termostatickým ventilem, který vyžaduje užití externího teploměru, lze všechna další měření provést odečtením příslušných hodnot přímo na displeji mikroprocesoru.

15. 16.

Přepnutím spínače Q2 na Zap (nebo 1) spusťte kompresor #2. Pro druhý okruh zopakujte kroky 10 až 15.

Tabulka 5 - Typické provozní podmínky kompresorů při 100% Úsporný cyklus? NE ANO

Přehřátí při sání 4  6 °C 4  6 °C

Přehřátí při Podchlazení výtlaku kapaliny 20  25 °C 5  6 °C 18  23 °C 10  15 °C

DŮLEŽITÉ Příznaky nedostatečného plnění chladicího média: nízký odpařovací tlak, vysoké přehřátí při sání a výtlaku (mimo přípustné meze) a nízká úroveň podchlazování. V takovém případě přidejte do příslušného okruhu chladicí médium R134A . Systém je vybaven plnicí přípojkou mezi expanzním ventilem a výparníkem. Doplňujte chladicí médium, dokud se podmínky nevrátí do normálu. Po dokončení nezapomeňte vrátit kryt ventilu do původní polohy. Pro dočasné vypnutí stroje (během dne nebo o víkendech) přepněte spínač Q0 do polohy Vyp (nebo 0) nebo otevřete vzdálený kontakt mezi svorkami 58 a 59 na svorkovnici M3 (instalaci dálkového spínače musí zajistit zákazník). Mikroprocesor aktivuje vypínací sekvenci, což vyžaduje několik sekund. Tři minuty po vypnutí kompresorů vypne mikroprocesor čerpadlo. Nevypínejte hlavní přívod proudu, abyste nevypnuli elektrické odpory kompresorů a výparníku

D - EIMWC00208-16CS - 31/46

DŮLEŽITÉ Pokud stroj není vybaven integrovaným čerpadlem, nevypínejte externí čerpadlo dříve, než 3 minuty po vypnutí posledního kompresoru. Předčasné vypnutí čerpadla spustí alarm chyby průtoku vody.

Sezónní vypnutí 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Spínače Q1 a Q2 přepněte do polohy Vyp (nebo 0) a vypněte tak kompresory pomocí normálního odčerpávacího postupu. Po vypnutí kompresorů přepněte spínač Q0 do polohy Vyp (nebo 0) a počkejte, dokud se nevypne integrované vodní čerpadlo. Pokud je vodní čerpadlo řízeno externě, počkejte 3 minuty po vypnutí kompresorů, než čerpadlo vypnete. Uvnitř řídicí sekce elektrického panelu otevřete (poloha "vypnuto") termomagnetický spínač Q12 a pak otevřete hlavní odpojovací spínač Q10 pro úplné odpojení stroje od zdroje elektrického proudu. Zavřete přívodní ventily kompresoru (jestliže jsou) a výtlačné ventily, stejně jako vent ily umístěné na potrubí kapaliny a vstřikování kapaliny. Na každý spínač, který byl otevřen (vypnut), umístěte výstražnou ceduli, která připomíná, že před spuštěním kompresorů je nutno otevřít všechny ventily. 6. Pokud systém neobsahuje směs vody a glykolu a stroj bude během zimní sezóny odstaven, vypusťte všechnu vodu z výparníku a z připojeného potrubí. Pamatujte, že pokud je odpojeno napájení stroje, nemůže fungovat elektrická odporová ochrana před zamrznutím. V období neaktivity neponechávejte výparník a potrubí vystavené vlivům počasí.

Spuštění po sezónním vypnutí 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Za otevřeného stavu hlavního odpojovacího spínače se přesvědčte, že jsou všechna elektrická připojení, kabely, svorky a šrouby dobře utažené pro zajištění optimálního elektrického kontaktu. 2. Zkontrolujte, zda napájecí napětí přiváděné do stroje je v rozsahu  10% nominální hodnoty napětí uvedené na výrobním štítku, a že nerovnováha napětí mezi fázemi je v rozsahu  3%. Přesvědčte se, že jsou všechny řídicí přístroje v dobrém stavu a fungují, a že je vhodné tepelné zatížení pro start. 4. Zkontrolujte utažení všech připojovacích ventilů a případné netěsnosti chladicího média. Kryty ventilů vždy vraťte do původní polohy. Přesvědčte se, že jsou spínače Q0, Q1, Q2 a Q12 v poloze vypnuté (otevřené). Hlavní odpojovací spínač Q10 přepněte do polohy Zap. Tím umožníte zapnutí elektrických odporů kompresorů. Počkejte alespoň 12 hodin, než odpory zahřejí olej. Otevřete všechny sací, výtlačné, kapalinové a vstřikovací ventily. Kryty ventilů vždy vraťt e do původní polohy. Otevřete ventily k plnění systému vodou a vypusťte vzduch z výparníku přes odvzdušňovací ventil instalovaný na jeho kotli. Přesvědčte se, že potrubí vody nevykazuje žádné netěsnosti.

D - EIMWC00208-16CS - 32/46

Údržba systému VAROVÁNÍ Všechny běžné i mimořádné údržbové práce stroje smí vykonávat výhradně kvalifikovaný personál seznámený s charakteristikou stroje a s postupy pro jeho obsluhu a údržbu, a který si je vědom všech bezpečnostních požadavků a případných rizik.

VAROVÁNÍ Je zcela zakázáno odebírat ochranné části z jednotky.

VAROVÁNÍ Příčiny opakovaných vypnutí v důsledku spuštění bezpečnostních zařízení je nutno vyšetřit a odstranit. Restart jednotky po pouhém resetu alarmu může vést k vážnému poškození zařízení.

VAROVÁNÍ Pro optimální provoz stroje a ochranu životního prostředí je nezbytné použí vat vhodné chladicí médium a olej. Obnovení oleje a chladicího média musí vyhovovat platné legislativě.

Obecné

DŮLEŽITÉ Kromě kontrol doporučených v rámci rutinního programu údržby doporučujeme vytvořit rozvrh periodických inspekcí, které budou provedeny kvalifikovaným personálem: 4 inspekce ročně (jednou za tři měsíce) u jednotek pracujících 365 dnů ročně; 2 inspekce ročně (1 při sezónním spuštění a druhá uprostřed sezóny) u jednotek pracujících cca 180 dnů ročně. 1 inspekce za rok (na začátku sezóny) u jednotek, které jsou v chodu přibližně 90 dnů v roce se sezónním provozem.

DŮLEŽITÉ Výrobce vyžaduje, aby uživatelé nechali provést kompletní zkoušku jednotky a stavu tlakových chladicích okruhů po deseti letech provozu v souladu s italskými zákony (výnos 93/2000), a to pro všechny skupiny patřící do kategorií I a IV a obsahující kapaliny skupiny 2. Výrobce dále doporučuje, aby všichni uživatelé každý rok provedli analýzu vibrací kompresoru a prováděli běžné zkoušky úniku chladiva. Tyto zkoušky, které zajišťují bezpečnost a neporušenost chladicího okruhu, musejí být prováděny v souladu s místními a evropskými zákony a osobami, které jsou držiteli příslušných kvalifikací vyžadovaných těmito zákony.

Údržba kompresoru Analýza vibrací je dobrou metodou pro kontrolu mechanických podmínek kompresoru. Doporučujeme kontrolu záznamů vibrací ihned po startu a pak pravidelně jednou ročně. Pro zajištění spolehlivosti měření musí být zatížení kompresoru stejné jako při předchozím měření.

Mazání Jednotky nevyžadují rutinní postupy mazání svých součástí. Olej v kompresoru je syntetického typu s vysokým stupněm hygroskopicity. Během skladování a plnění proto doporuču¬jeme co nejvíce omezit jeho styk s ovzduším. Nedoporučujeme vystavit olej vlivu atmosféry po dobu delší než 10 minut. Olejový filtr kompresoru se nachází pod odlučovačem oleje (výtlačná strana). Pokud jeho pokles tlaku přesáhne hodnotu 2,0 bar, doporučuje se jeho výměna. Pokles tlaku přes olejový filtr je rozdíl mezi výtlačným tlakem kompresoru a tlakem oleje. Oba tyto tlaky lze u obou kompresorů monitorovat prostřednictvím mikroprocesoru.

D - EIMWC00208-16CS - 33/46

ECONOMIZER PORT

ECONOMIZER PORT ZDVIHÁNÍ

SPÍNAČ VYSOKÉHO TLAKU

SÁNÍ

ZDVIHÁNÍ

DOPLNIT ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PLNĚNÍ

ELEKTROMAGNE TICKÝ VENTIL VYPOUŠTĚNÍ

KOHOUTEK PLNĚNÍ OLEJE

TRANSDUKTOR PRO VYSOKÝ TLAK OLEJOVÝ FILTR OLEJOVÝ FILTR TRANSDUKTOR PRO TLAK OLEJE

POZICE TEPLOTNÍHO ČIDLA TEPELNÁ OBJÍMKA PRO OLEJOVÝ TRANSDUKTOR

Obr. 17 - Instalace ovládácacích zařízení kompresoru Fr 3200 Běžná údržba

Tabulka 6 - Program běžné údržby Program Obecné: Odečet provozních údajů (poznámka 3) Vizuální inspekce poškození a/nebo uvolnění součástí stroje Ověření celistvosti tepelné izolace Čištění a nátěr podle potřeby Rozbor vody (poznámka 5)

Týdně

X X X X X

Elektrická soustava: Kontrola řídicí sekvence Kontrola opotřebení stykačů - výměna v případě nutnosti Kontrola utažení všech elektrických svorek - dotažení v případě potřeby Vyčištění vnitřku řídicího elektrického panelu Vizuální kontrola příznaků přehřátí součástí Kontrola chodu kompresoru a elektrického odporu Změření izolace motoru kompresoru pomocí měřiče izolačního odporu Chladící okruh: Kontrola netěsnosti a úniku chladicího média Kontrola průtoku chladicího média pomocí hladinoznaku - hladinoznak plný Kontrola poklesu tlaku na filtračním sušiči Kontrola poklesu tlaku na olejovém filtru (poznámka 4) Analýza vibrací kompresoru Rozbor kyselosti oleje kompresoru (poznámka 6) Kontrola bezpečnostních ventilů (poznámka 7) Sekce kondenzátoru: Čištění výměníků (poznámka 8)

D - EIMWC00208-16CS - 34/46

Měsíčně Ročně (Poznámka (Poznámka 1) 2)

X X X X X X X

X X X X X X X

X

Poznámky 1) Měsíčně vykonávané činnosti zahrnují také všechny týdenní aktivity. 2) Ročně (nebo na začátku sezóny) vykonávané činnosti zahrnují též všechny týdenní a měsíční aktivity. 3) Provozní hodnoty stroje by se měly odečítat denně pro dodržení vysokých monitorovacích norem. 4) Vyměňte olejový filtr, pokud jeho tlakový spád dosáhne hodnoty 2,0 bar. 5) Zkontrolujte přítomnost rozpustných kovů. 6) TAN (číslo celkové kyselosti) : 0.10 : žádná akce Mezi 0.10 a 0.19 : Vyměňte filtr proti kyselosti a kontrolu opakujte vždy po 1000 hodinách provozu. Vyměňujte filtry, dokud hodnota TAN nebude nižší než 0,10. 0.19 : Vyměňte olej, olejový filtr a filtrdehydrátor. Kontrolujte v pravidelných intervalech. 7) Pojistné ventily Zkontrolujte neporušenost víka a těsnění. Zkontrolujte, zda vypouštěcí otvor pojistných ventilů není zablokován žádnými předměty, korozí nebo ledem. Zkontrolujte datum výroby uvedené na pojistném ventilu. Výměnu ventilu provádějte každých 5 let a ujistěte se, zda nový ventil vyhovuje platným předpisům, které upravují instalaci zařízení. 8) V případě vzniku některé z následujících situací proveďte mechanické a chemické vyčistění potrubí výměníku: snížení vodní kapacity kondenzátoru, pokles teplotního spádu mezi vstupem a výstupem vody, vysoká kondenzační teplota.

Výměna dehydrátoru filtru Pokud dochází k výraznému poklesu tlaku ve filtru nebo pokud lze přes ukazatel kapaliny pozorovat bublinky, zatímco je hodnota podchlazování v přípustných mezích, doporučujeme výměnu filtrační vložky sušiče. Výměna vložek se doporučuje i v případě, že pokles tlaku ve filtru dosáhne 50 kPa, zatímco je kompresor plně zatí žen. Filtrační vložky je nutno vyměnit i v případě, že ukazatel vlhkosti v ukazateli kapaliny změní barvu a vykazuje nadměrnou vlhkosti, nebo pokud pravidelné rozbory oleje naznačují přítomnost kyselosti (TAN je příliš vysoké).

Postup při výměně vložky filtrdehydrátoru

POZOR Během celého servisního procesu zajistěte přiměřený průtok vody přes výparník. Přerušení průtoku vody v jeho průběhu může způsobit zamrznutí výparníku a následné poškození interního potrubí. 1. 2. 3. 4.

5.

Odstavte příslušný kompresor přepnutím spínačů Q1 nebo Q2 do polohy Vyp. Vyčkejte vypnutí kompresoru a uzavřete ventil na kapalinovém potrubí. Když se kompresor zastaví, umístěte informační ceduli na spouštěcí spínač kompresoru, abyste zabránili nežádoucímu uvedení do chodu. Uzavřete sací ventil kompresoru (jestliže je součástí jednotky). 5. Pomocí obnovovací jednotky odstraňte přebytečné chladicí médium z filtru kapaliny, dokud není dosažen atmosférický tlak. Chladicí médium musí být skladován ve vhodné a čisté nádobě.

DŮLEŽITÉ V zájmu ochrany životního prostředí zabraňte úniku odstraněného chladicího média do ovzduší. vhodnou metodu výměny a uskladnění. 6. 7. 8. 9.

Vždy použijte

Vyrovnejte interní a externí tlak stlačením ventilu vakuového čerpadla instalovaného na krytu filtru. Odstraňte kryt filtračního sušiče. Odstraňte filtrační prvky. Do filtru instalujte nové filtrační prvky.

POZOR Neuvádějte stroj do chodu, dokud nebude filtrační vložka správně vložena do filtrdehydrátoru. Výrobce zařízení nepřijímá žádnou odpovědnost za případné úrazy osob nebo škody na majetku vzniklé během provozu stroje, pokud filtrační vložky nebyly vloženy správným způsobem.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

Vyměňte těsnění krytu. Nedovolte proniknutí minerálního oleje na těsnění krytu, aby nedošlo ke kontaminaci okruhu. Používejte pouze kompatibilní olej určený pro tento účel (POE). Zavřete kryt filtru. Vakuové čerpadlo připojte k filtru a vytvořte podtlak 230 Pa. Uzavřete ventil vakuového čerpadla. Filtr doplňte chladicím médiem obnoveným během vyprázdnění. Otevřete ventil potrubí kapaliny. Otevřete sací ventil (jestliže je). Spusťte kompresor přepnutím spínače Q1 nebo Q2.

D - EIMWC00208-16CS - 35/46

Výměna olejového filtru

POZOR Systém mazání je konstruován tak, aby udržel většinu oleje uvnitř kompresoru. Během provozu však malé množství oleje volně cirkuluje systémem společně s chladicím médiem. Množství náhradního oleje, které je vedeno do kompresoru, by mělo být proto rovné odebranému množství, spíše než množství uvedenému na výrobním štítku; to zabrání přebytku oleje při následujícím spuštění. Množství oleje odebraného z kompresoru musí být změřeno, poté co je chladicímu médiu přítomnému v oleji umožněno odpařit se po vhodnou dobu. Pro snížení obsahu chladicího média v oleji na minimum se doporučuje udržet elektrické odpory zapnuté a též odstranit olej až poté, co dosáhne teploty 3545°C.

POZOR Výměna olejového filtru vyžaduje pozornost věnovanou obnově oleje. Oleje nesmí být vystaven působení vzduchu po dobu delší než 30 minut. V případě pochybností ověřte kyselost oleje nebo, pokud není možné provést měření, vyměňte náplň maziva za čerstvý olej uložený v uzavřených nádržích nebo způsobem vyhovujícím specifikacím dodavatele.

Kompresor Fr3200 Olejový filtr kompresoru je umístěn pod odlučovačem oleje (na straně výtlaku). Jeho výměna se doporučuje v případě, že pokles tlaku přesáhne 2,0 bar. Pokles tlaku v olejovém filtru je rozdíl mezi výtlakem kompresoru a tlakem oleje. Obě hodnoty mohou být zaznamenány prostřednictvím mikroprocesoru pro oba kompresory. Požadované materiály: Olejový filtr objedn. kód:95816401 Sada těsnění objedn. kód: 128810988

– ks 1 - ks 1

Kompatibilní oleje: DAPHNE HERMET OIL FVC68D Standardní olejová náplň kompresoru je 16 litrů.

Postup při výměně olejového filtru 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Vypněte oba kompresory přepnutím spínačů Q1 a Q2 do polohy Vyp. Spínač Q0 přepněte do polohy Vyp, počkejte na vypnutí cirkulačního čerpadla a otevřete hlavní odpojovací spínač Q10 pro vypnutí hlavního přívodu proudu do stroje. Umístěním cedule na rukojeť hlavního odpojovacího spínače zabraňte jeho náhodnému zapnutí. Zavřete sací, výtlakové a vstřikovací ventily. Rekuperační jednotku připojte ke kompresoru a chladicí médium vypusťte do vhodné a čisté nádoby. Chladicí médium vypouštějte, dokud není dosažena záporná hodnota vnitřního tlaku (ve srovnání s atmosférickým tlakem). Množství chladicího média rozptýleného v oleji se takto sníží na minimum. Olej vypusťte z kompresoru otevřením vypouštěcího ventilu umístěného pod odlučovačem oleje. Odejměte kryt olejového filtru a odstraňte vnitřní filtrační prvek. Vyměňte kryt a vnitřní těsnicí hrdla. Těsnění nemažte minerálními oleji, aby nedošlo ke znečištění systému. Vložte nový filtrační prvek. Usaďte zpět kryt filtru a dotáhněte šrouby. Šrouby musejí být dotahovány střídavě a postupně, s utahovacím momentem 60 Nm. Olej doplňte přes horní ventil umístěný na odlučovači oleje. Vzhledem k vysoké hygroskopicitě esterových olejů je nutné doplnit je co nejrychleji. Esterové oleje nevystavujte vlivu ovzduší po dobu del ší než 10 minut. Uzavřete plnicí ventil oleje. Připojte vakuové čerpadlo a vyprázdněte kompresor až na podtlak 230 Pa. Po dosažení výše uvedené úrovně vakua uzavřete ventil vakuového čerpadla. Otevřete všechny sací, výtlakové, kapalinové a vstřikovací ventily systému. Vakuové čerpadlo odpojte od kompresoru. Odstraňte výstražný štítek z hlavního odpojovacího spínače. Zavřete hlavní odpojovací spínač Q10 pro zapnutí přívodu proudu do stroje. Spusťte stroj podle výše uvedeného postupu.

D - EIMWC00208-16CS - 36/46

Náplň chladícího média

POZOR Jednotky byly konstruovány pro provoz s chladicím médiem R134A. Proto NEUŽÍVEJTE jiná chladicí média než R134A.

POZOR Pokud je k systému přidán nebo ze systému odebrán chladicí plyn, zajistěte řá dný průtok vody výparníkem po celou dobu plnění/vypouštění. Přerušení průtoku vody během tohoto procesu způsobí zamrznutí výparníku a následné poškození jeho interního potrubí. Škody způsobené zamrzáním nejsou předmětem reklamace.

VAROVÁNÍ Vypouštění a napouštění chladicího média může vykonávat pouze personál obeznámený s prací s vhodnými materiály pro tuto jednotku. Nevyhovující údržba může vést k nepředvídatelným ztrátám tlaku a kapalin. Zabraňte úniku chladicího média a mazacího oleje do prostředí. Buďte vždy vybaveni vhodným systém pro obnovu provozních kapalin. Jednotky jsou dodávány naplněné chladicím médiem, avšak v některých případech je nutné doplnit stroj na místě určení.

VAROVÁNÍ Při úniku chladicího média vždy zjistěte jeho příčiny. V případě potřeby systém opravte a pa k doplňte chladicí médium.

Stroj lze doplnit při libovolném stálém zatížení (nejspíše mezi 70% a 100%) a při jakékoliv vnější teplotě (nejlépe však vyšší než 20°C). Stroj by měl běžet alespoň 5 minut, aby umožnil stabilizaci kondenzačního tlaku. Teplota podchlazení je přibližně 3-4°C. Po úplném naplnění podchlazovacího úseku již nelze zvýšit účinnost systému přidáním dalšího chladicího média. . Avšak malé dodatečné množství chladicího média (1 2 kg) učiní systém o něco citlivějším. Poznámka: Podchlazení se mění a vyžaduje několik minut na novou stabilizaci. Teplota podchlazování by však za žádných podmínek neměla klesnout pod 2°C. Teplota podchlazování se může též nepatrně měnit v důsledku kolísání teploty vody a přehřátí při sání. Se snižováním hodnoty přehřátí při sání dochází k přiměřenému poklesu teploty při podchlazování. Ve stroji bez chladicího média může nastat jeden z následujících dvou scénářů: 1. 1. Pokud je úroveň chladicího média nepatrně nižší, lze přes ukazatel kapaliny pozorovat prou d bublinek. Okruh doplňte podle popisu uvedeného v postupu doplňování. 2. Pokud je úroveň plynu ve stroji mírně nízký, příslušný okruh může vykazovat několik vypnutí v důsledku nízkého tlaku. Příslušný okruh doplňte podle popisu uvedeného v postupu doplňování.

3.

Postup při doplnění chladicího média 1)

2) 3) 4) 5)

6)

Pokud došlo ke ztrátě chladicího média ve stroji, je nutné nejprve určit její příčinu a teprve pak provést doplnění. Je nutné odhalit a opravit případně netěsnosti. Dobrým vodítkem jsou olejové skvrny, protože ty se objevují v blízkosti netěsností. To ovšem není vždy tím nejlepším kritériem hledání. Dobrou metodou pro velké netěsnosti může být hledání s pomocí vody a mýdla.Malé netěsnosti vyžadují použití elektronického detektoru. Přes servisní ventil umístěný na sacím potrubí nebo přes ventil Schrader umístěný na vstupním potrubí výparníku doplňte do systému chladicí médium. Chladicí médium lze přidat za jakékoliv podmínky zatížení v rozsahu od 25 do 100% kapacity systému. Teplota přehřátí v oblasti sání musí dosahovat hodnoty mezi 4 až 6°C. Přidejte dostatek chladicího média až po úplné zaplnění ukazatele kapaliny, tak aby nebylo možné pozorovat žádné bubliny. Přidejte další 2  3 kg chladicího média jako rezervu pro naplnění podchlazovacího úseku, pokud kompresor pracuje při 50 – 100% zatížení. Zkontrolujte hodnotu podchlazení odečtením údajů tlaku a teploty kapaliny v blízkosti expanzního ventilu. Teplota podchlazení musí ležet v rozsahu 3 až 5°C.Teplota podchlazení bude nižší při zátěži 75  100% a vyšší při zátěži 50%. Přeplnění systému způsobí nárůst výtlačného tlaku kompresoru.

D - EIMWC00208-16CS - 37/46

Standardní zkoušky Snímače tlaku a teploty Jednotka je již během výroby vybavena všemi senzory uvedenými v následujícím textu. Pravidelně kontrolujte správnost jejich měření pomocí referenčních přístrojů (manometrů, teploměrů); nesprávné údaje upravte s pomocí klávesnice mikroprocesoru. Správně kalibrované senzory zajišťují vyšší účinnost a delší životnost stroje. Poznámka: Poznámka: kompletní popis aplikací, nastavení a kalibrací naleznete v návodu k použití a údržbu mikroprocesoru. Všechny senzory jsou předem instalovány a připojeny k mikroprocesoru. Popisy jednotlivých senzorů jsou uvedeny níže: Popis každého čidla je uveden níže. Teplotní senzor výstupní vody – Tento senzor je umístěn na přípojce výstupní vody výparníku a je využíván mikroprocesorem k řízení zatížení stroje v závislosti na tepelném zatížení systému. Pomáhá rovněž řídit ochranu výparníku před zamrznutím. Teplotní senzor vstupní vody – Tento senzor je umístěn na přípojce vstupní vody výparníku a je využíván ke sledování teploty vratné vody. Převodník výtlačného tlaku kompresoru – Je instalován na každém kompresoru a umožňuje sledovat výtlačný tlak a řídit ventilátory. Pokud by došlo ke zvýšení kondenzačního tlaku, mikroprocesor bude řídit zatížení kompresoru, aby mu umožnil pracovat i v případě, že by musel být snížen průtok plynu kompresoru. Pomáhá rovněž logice řízení oleje. Převodník tlaku oleje – Je instalován na každém kompresoru a umožňuje sledování tlaku oleje. Mikroprocesor využívá tento senzor pro informování obsluhy o podmínkách olejového filtru a o funkci mazacího systému. Ve spolupráci s měniči vysokého a nízkého tlaku chrání kompresor před problémy vyplývajícími z nedostatečného mazání Převodník nízkého tlaku – Je instalován na každém kompresoru a umožňuje sledování sacího tlaku kompresoru spolu s vydáváním alarmů nízkého tlaku. Doplňuje též logiku řízení oleje. Sací snímač – Je instalován volitelně (pokud byl žádán elektronický expanzní ventily na každém kompresoru a umožňuje sledování sací teploty. Mikroprocesor využívá signál z tohoto senzoru pro řízení elektronického expanzního ventilu. Teplotní snímač výtlaku kompresoru – Je instalován na každém kompresoru a umožňuje sledování výtlačné tlaku kompresoru a teploty oleje. Mikroprocesor využívá signál z tohoto senzoru k řízení vstřikování kapaliny a k vypnutí kompresoru v případě, že výtlačná teplota dosáhne 110°C. Rovněž chrání kompresor před čerpáním kapalného chladicího média při spuštění.

D - EIMWC00208-16CS - 38/46

Testovací tabulka Pro ověření správné funkce stroje doporučujeme průběžně a pravidelně zaznamenávat následující provozní údaje. Tyto údaje budou velmi užitečné technikům, kteří provádějí běžnou nebo mimořádnou údržbu stroje.

Měření na straně vody Nastavená hodnota teploty chladicí vody Teplota výstupní vody výparníku Teplota vstupní vody výparníku Tlakový spád ve výparníku Průtok vody ve výparníku

°C °C °C kPa 3 m /h

_________ _________ _________ _________ _________

Vedlejší měření chladiva Okruh #1: Tlak chladiva/olejů

Teplota chladiva

Napouštění kompresoru Počet cyklů expanzního ventilu (pouze elektronický) Odpařovací tlak Kondenzační tlak Tlak oleje Saturační teplota odpařování Teplota plynů v sání Přehřátí při sání Saturační kondenzační teplota Přehřátí při výtlaku Teplota kapaliny Podchlazení

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Napouštění kompresoru Počet cyklů expanzního ventilu (pouze elektronický) Odpařovací tlak Kondenzační tlak Tlak oleje Saturační teplota odpařování Teplota plynů v sání Přehřátí při sání Saturační kondenzační teplota Přehřátí při výtlaku Teplota kapaliny Podchlazení

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

%

bar bar bar °C °C °C °C °C °C °C

Okruh #2:

Tlak chladiva/olejů

Teplota chladiva

Vnější teplota vzduchu

%

bar bar bar °C °C °C °C °C °C °C °C

Elektrická měření Analýza nesymetrie napětí jednotky: Fáze:

RS _____ V

Nesymetrie %:

ST

RT

_____ V

_____ V

V MAX  V AVG 100  _____% V AVG

AVG = průměr Proud kompresorů – fáze: Kompresor #1 Kompresor #2

R

S _____ A _____ A

T _____ A _____ A

_____ A _____ A

D - EIMWC00208-16CS - 39/46

Servis a omezená záruka Všechny stroje jsou přezkoušeny ve výrobě mají záruku 12 měsíců od prvního spuštění nebo od 18 měsíců od doručení. Tyto stroje byly vyvinuty a konstruovány v souladu s vysokými jakostními normami zajišťujícími léta bezvadného provozu. I přesto je velmi důležité zajistit řádnou a pravidelnou údržbu v souladu se všemi postupy uvedenými v tomto návodu. Velmi doporučujeme uzavření dohody o údržbě se servisním střediskem autorizovaným výrobcem pro zajištění efektiv¬ního a bezproblémového servisu, který je garantován díky odborné způsobilosti a zk ušenostem našich pracovníků. Do úvahy je rovněž nutno vzít skutečnost, že jednotka vyžaduje údržbu i během záruční lhůty. Nezapomeňte, že provozování stroje nevhodným způsobem, mimo jeho provozní meze nebo bez řádné údržby v souladu s tímto návodem může vést k zániku garance. Dodržujte zejména následující body pro zajištění souladu se záručními omezeními: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stroj nemůže fungovat mimo stanovené meze Přívod elektrické energie musí být ve stanovených mezích napětí a bez kolísání nebo náhlých změn napětí. 3. Mezi jednotlivými fázemi třífázového přívodu proudu nesmí být nerovnováha větší než 3%. Stroj musí zůstat odstaven, dokud není zcela vyřešena elektrická závada. Nesmí být deaktivováno ani potlačeno žádné bezpečnostní zařízení, ať už mechanické, elektrick é nebo elektronické. Voda používaná k napouštění vodovodního okruhu musí být čistá a vhodně upravená. V bodě nejbližším k přítoku do výparníku musí být instalován mechanický filtr. Pokud není ve chvíli objednání uzavřena speciální dohoda, nesmí průtok vody výparníku překročit 120% a klesnout pod 80% nominálního průtoku.

D - EIMWC00208-16CS - 40/46

Povinné běžné zkoušky a uvádění zařízení do chodu pod tlakem Toto zařízení spadá do kategorie IV klasifikace podle normy PED 2014/68/EU. U skupin chladících zařízení je nutné provádět pravidelné zkoušky každé tři prostřednictvím autorizovaného subjektu. Řiďte se místními směrnicemi.

D - EIMWC00208-16CS - 41/46

Důležité informace týkající se použitého chladícího média Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry. Typ chladiva: Hodnota GWP(1):

R134a 1430

(1)GWP =

Potenciál Globálního Oteplování

Množství chladícího média je vyznačeno na štítku jednotky. V závislosti na evropské či místní legislativě je třeba provádět pravidelné kontroly. Pro více informací kontaktujte svého místního obchodního zástupce.

D - EIMWC00208-16CS - 42/46

Pokyny pro tovární a terénní plněné jednotky (Důležité informace vztahující se k používanému chladivu) Systém chlazení bude naplněn fluorovanými skleníkovými plyny. Nevypouštějte plyny do ovzduší. 1 Na štítek typu chladiva dodaný s produktem použijte nesmazatelný inkoust a řiďte se následujícími pokyny: Množství chladiva pro každý okruh (1; 2; 3) Celkové množství chladiva (1 + 2 + 3) emise skleníkových plynů vypočtěte s pomocí následujícího vzorce: Hodnota GWP chladiva x celkové množství chladiva (v kg) / 1000

a b c d e f g h m n p

Obsahuje fluorované skleníkové plyny Číslo okruhu Tovární plněné jednotky Terénní plněné jednotky Množství chladiva pro každý okruhu (podle počtu okruhů) Celkové množství chladiva Celkové množství chladiva (v továrně a terénu) Emise skleníkových plynů z celkového množství chladiva Vyjádřené jako tuny ekvivalentu CO2 Typ chladiva GWP=Global warming potential - potenciál globálního oteplování Sériové číslo jednotky

2 Vyplněný štítek musí být připevněný na vnitřní stranu elektrického panelu. V závislosti na evropské či místní legislativě je třeba provádět pravidelné kontroly. Kontaktujte místního prodejce pro další informace OZNÁMENÍ V Evropě se výše emise skleníkového plynu z celkového množství chladiva v systému (vyjádřené jako ekvivalent tun CO2) používá ke stanovení intervalů údržby. Řiďte se platnou legislativou. Vzorec pro výpočet emise skleníkového plynu: Hodnota GWP chladiva x celkové množství chladiva (v kg) / 1000 Použijte hodnotu GWP uvedenou na štítku s informacemi o skleníkových plynech. Tato hodnota vychází ze 4. zprávy o hodnocení IPCC. Hodnota GWP zmíněná v návodu může být zastaralá (tj. může vycházet z 3. zprávy o hodnocení IPCC).

D - EIMWC00208-16CS - 43/46

Likvidace Toto zařízení je vyrobeno z kovových a plastových součástí Likvidace všech těchto součástí musí být provedena v souladu místními ekologickými předpisy. Olověné baterie je nutné shromáždit a odevzdat ve speciálních sběrných centrech.

D - EIMWC00208-16CS - 44/46

D - EIMWC00208-16CS - 45/46

Tento návod je vypracován pouze pro informační účely na nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. vytvořil tento návod dle svého nejlepšího vědomí. Žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel jejího obsahu, a výrobky a služby v něm uvedené. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Viz údaje sdělených v okamžiku objednávky. Daikin Applied Europe S.p.A. výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo související s použitím a / nebo výkladu této publikace. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A. Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 http://www.daikinapplied.eu

D - EIMWC00208-16CS - 46/46

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.