Volmaaktheid een spookwoord?? Hij noemt in datzelfde hoofdstuk een aantal praktische voorbeelden, die te maken hebben met volmaaktheid


1 - 1 - Volmaaktheid een spookwoord?? Wat het onderwerp "volmaaktheid" betreft, hebben de meeste christenen daar net zoveel licht over als e...

0 downloads 99 Views 115KB Size

Recommend Documents


No documents


- 1 -

Volmaaktheid … een spookwoord ?? Wat het onderwerp "volmaaktheid" betreft, hebben de meeste christenen daar net zoveel licht over als een schipper die met zijn boot in de mist vaart. Onlangs voer een binnenvaartschip door de Zuid Willemsvaart met op de boeg de woorden: "Nooit volmaakt". Hij voer met zijn boot het ene kanaal in en het andere weer uit en de mensen op de wal konden deze woorden telkens weer lezen: Nooit volmaakt. Daar was de schipper dus diep van overtuigd. De vraag is echter: wat bedoelt de bijbel met het woord volmaaktheid. Wat bedoelde Jezus toen Hij sprak in Math. 5:48: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is."

Hij noemt in datzelfde hoofdstuk een aantal praktische voorbeelden, die te maken hebben met volmaaktheid. Hij zegt ons in vers 34 om in het geheel niet te zweren, om geen kracht bij te zetten bij onze woorden en dan noemt Hij in vers 37: "Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit de boze." Hij sprak: zweer in het geheel niet. Overdrijf niet om je woorden kracht bij te zetten. Gewoon: ja is ja en nee is nee. Dat is het volmaakte op dat gebied. Of is er iets, wat meer volmaakt is dan dat, geliefde lezer?? "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Ja is ja en nee is nee.

- 2 -

Daarna geeft Hij een voorbeeld weer van volmaakt reageren in de verzen 38 en 39: Hij citeert eerst iets uit de wet. De wet, die volgens Hebr. 7:19 in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht heeft en Hij noemt: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Om het in gewoon Nederlands te zeggen: Sloeg in die tijd iemand een blauw oog, dan hadden zij het recht om die ander ook een blauw oog te slaan. Gaf iemand hen een tik op de mond, zodat je tand daarvan scheef kwam te staan, dan had zo iemand het recht om ook die ander zo'n tik op zijn mond te geven. Een dergelijke manier van reageren brengt echter de oplossing niet. Een "lik-opstuk" reactie lost niets op! Wat is dan de volmaakte manier van reageren volgens Jezus:

Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Beledigt een ander jou … doe dan niet hetzelfde terug. Zegt de ander een krenkend woord tegen jou?? Zeg dan geen krenkend woord terug want dat lost niets op! Dat is de volmaakte manier van reageren. Dat bedoelde Jezus met de woorden: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Het gaat hier niet om de politiek van de weerloosheid. Wat de overheid betreft staat ook geschreven: zij draagt het zwaard niet tevergeefs (Rom. 13:4). Jezus wil niet dat de zijnen vergelding zoeken en recht willen verkrijgen. Het "lijden in de verzoekingen" - zoals genoemd wordt in Hebr. 2:18 is de weg, om elkaar te winnen.

- 3 -

Men moet niet opkomen voor eigen recht; het gaat er om, om de ander op de juiste manier te helpen. Dan gaat Jezus verder in vers 40 waar staat: Wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. Wat bedoelde Jezus daar mee, want in deze tijd zijn er wel mensen die er in geïnteresseerd zijn om een portemonnee in te pikken, maar niemand wil je hemd nemen. In Jezus' tijd Jezus droeg men een onderkleed – een hemd – en een opperkleed daar over heen. Zo'n kledingstuk kon men als een soort onderpand aan een ander geven. In Exodus daarover:

22:26/27

staat

" Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang teruggeven, want dat is zijn

enige bedekking, dat is de bekleding voor zijn huid. Waarin zal hij zich te ruste leggen? " In zo'n opperkleed legde men zich te ruste. Je liep zogezegd overdag al in je pyjama. Dus moest men zo'n pand al voor zonsondergang teruggeven. Jezus bedoelt te zeggen: vraagt iemand jou "het hemd van je lijf" geef hem dan nog wat extra er bij! Dat is een volmaakte manier van reageren en dat brengt de gemoederen tot rust!! Dan gaat Jezus verder met vers 41: Wil iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Hij geeft een volmaakte manier van reageren weer, als iemand ons zou pressen. Mogelijk heeft Jezus Zelf het eens in Zijn leven meegemaakt, dat een Romeins soldaat hem geprest heeft om een bepaalde last één mijl voor hem te dragen. Toen ging Jezus een extra mijl met hem.

- 4 -

Wat een bijzondere uitwerking zou dat gehad hebben in het hart van die Romein! De Romeinse overheid kon in de tijd van Jezus anderen pressen om iets te doen. Denk aan Simon van Cyrene die geprest werd om het kruis van Jezus te dragen. Jezus overdrijft niet en vraagt ook ons niet het overdreven te doen. Hij zegt niet: ga vijf mijl met hem maar prest iemand u voor één mijl, ga er twee met hem. En dan gaat Jezus weer verder met het geven van een praktisch voorbeeld in vers 42: Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. In Deuteronomium 15: 9/10 gaat het om een "arme broeder" waarover staat geschreven: "Gij zult hem met mildheid geven en uw hart zal niet verdrietig zijn, wanneer gij hem

geeft, want ter wille daarvan zal de Here, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat gij onderneemt. " Een prachtige belofte over geven, die Jezus ook noemt in Lucas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden. Als iemand op die manier handelt, dan handelt hij op een volmaakte manier. Jezus gaat verder met een praktisch voorbeeld om op een volmaakte manier te handelen. Hij sprak in vers 44: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

- 5 -

Je vijanden lief hebben en voor ze bidden … dat bedoelt Jezus met volmaaktheid. Hij neemt als voorbeeld onze Vader, die in de hemelen is: Hij laat zijn zon opgaan én over bozen én over goeden. Hij geeft regen over het dorre land van rechtvaardigeen van onrechtvaardige boeren. De meeste mensen zijn meestal niet blij als het regent maar taxi chauffeurs wel, en ook boeren zijn blij als in droge tijden weer regen op hun maïsvelden valt. Dus als het regent, kunnen we blij zijn met de blijden: de taxi chauffeurs en anderen die de regen nodig hebben. En dan noemt Jezus nog een voorbeeld in vers 46 waar staat: Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Er is een wezenlijk verschil tussen menselijke liefde en goddelijke liefde. Wat de

goddelijke liefde betreft staat in de brief van Judas vers 20a: Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof. (Judas v. 20a) Wat moesten deze geliefde broeders en zusters doen? Zij moesten zichzelf bewaren in de liefde Gods en zichzelf opbouwen. En dat is ook een belangrijke vermaning voor ons. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de liefde Gods en de menselijke liefde. In de liefde Gods is geen verandering of zweem van ommekeer. Maar menselijke liefde verandert en wordt beïnvloed door het gedrag van anderen. Als mijn liefde beïnvloed wordt door het gedrag van anderen, dan komt dat doordat ik mij door het gedrag van de ander laat beïnvloeden.

- 6 -

Wil ik in de liefde Gods blijven, dan moeten de omstandigheden en het gedrag van de anderen reiniging bewerken in mij, zodat ik in de liefde Gods kan blijven. Dan gaat het er om dat mijn ergernis, die in die omstandigheden vanuit mijn vlees omhoog kan komen, gedood wordt door de Geest. De bron van onze liefde moet dus niet in de mensen en in hun gedrag gelegen zijn, maar in God. Groeten wij alleen maar die mensen, die ons mogen?? Jezus sprak in vers 47 en 48: En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Het woord "volmaaktheid" is volgens de woorden en voorbeelden, die Jezus noemt, dus geen spookwoord.

Christenen hebben in de regel niets tegen het woord "volmaaktheid" op aards gebied: o Men koopt geen nieuwe auto waar een kras op zit of waar een deuk in zit; als men het geld er voor heeft koopt men een perfecte auto, die er volmaakt uit ziet. Ja toch ?? o Men hangt geen schilderij aan de wand in de huiskamer wat half af is. Het moet perfect en volmaakt zijn. En als Jacobus (1:4) in zijn brief schrijft en ik citeer de vertaling van Petrus Canisius: Welnu, het geduld behoeft slechts volkomen te worden, dan zijt gij volmaakt en ongerept en schiet gij in niets te kort … dan zijn dat toch prachtige, hoopvolle woorden en geen spookwoorden. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. (Hebr. 6:1)

- 7 -

En dan ons richten op de manier van reageren, zoals Jezus die noemt met zulke praktische voorbeelden: -

Ja is ja en nee is nee.

-

Geen "lik op stuk" reactie … keer hem ook de andere wang toe.

-

Prest iemand je voor één mijl, ga er twee met hem.

-

Vraagt iemand je "het hemd van je lijf" … geef hem nog wat extra.

-

Bidt voor hen die je smadelijk behandelen.

-

Groet niet alleen je broeders: uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

Het zijn geen spookwoorden maar gouden woorden van Jezus in Math. 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.