Voorwaarden Bromfietsverzekering. Lees de voorwaarden en het polisblad goed door. Heeft u een vraag of wilt u schade melden?


1 Voorwaarden Bromfietsverzekering Met de Bromfietsverzekering kunt u de financiële gevolgen verzekeren van: schade met of door de bromfiets aan ...

0 downloads 55 Views 970KB Size

Recommend Documents


No documents


Voorwaarden Bromfietsverzekering Met de Bromfietsverzekering kunt u de financiële gevolgen verzekeren van:  schade met of door de bromfiets aan een ander. Dit is de dekking aansprakelijkheid.  schade aan uw bromfiets. Dit is de volledig cascodekking of de beperkt casco dekking.  een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden. Deze dekking heet de Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden.  schade door onder andere letsel of overlijden door een verkeersongeval. Deze dekking heet de Schadeverzekering voor in- en opzittenden.  verhaal van uw schade op de tegenpartij. Deze dekking heet de Verhaalsrechtsbijstandverzekering Op uw polisblad staat welke dekking(en) u heeft.

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen. Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. , Postbus 29, 4250 DA Werkendam [email protected] 0183-501598. En doe altijd aangifte bij de politie bij diefstal, verduistering en soortgelijke strafrechtelijke delicten. U kunt zelf de vermissing van een gekentekend voertuig doorgeven aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Hoe sneller zij dit weten, hoe meer kans er is dat dit wordt teruggevonden. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via (055) 7410001.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 1 van 22

In deze voorwaarden Voorwaarden Bromfietsverzekering ........................................................................................................................... 1 Lees de voorwaarden en het polisblad goed door ...................................................................................... 1 Heeft u een vraag of wilt u schade melden?................................................................................................. 1 In deze voorwaarden ....................................................................................................................................... 2 1

Wat is verzekerd? ..................................................................................................................................... 4 1.a

Welke bromfiets is verzekerd? .............................................................................................................. 4

1.b

Wie is verzekerd? .................................................................................................................................... 4

1.c

Waarvoor bent u verzekerd? ............................................................................................................... 4

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?................................................................................................. 5

1.e

Wanneer bent u verzekerd?................................................................................................................. 5

1.f

Binnen welk gebied is de bromfiets verzekerd? ............................................................................... 5

1.g

Bij welk gebruik is de bromfiets niet verzekerd? ................................................................................ 5

1.h

Met welke bestuurder is de bromfiets verzekerd? ............................................................................ 5

2

Hoe bent u verzekerd? ............................................................................................................................ 6 2.a

Verzekerde aansprakelijkheid (WAM) ................................................................................................ 6

2.b

Verzekerde schade bij volledig cascodekking ................................................................................ 6

2.c

Verzekerde schade bij beperkt cascodekking................................................................................. 7

2.d

Verzekerde schade aan accessoires ................................................................................................. 7

2.e

Niet verzekerde schade op de volledig casco en beperkt cascodekking ................................ 8

2.f

Kosten voor nieuwe kentekenbewijzen, contact- en voertuigsleutels en/of keycards............. 8

2.g

Kosten door hulp aan gewonden ....................................................................................................... 9

2.h

Overige kosten bovenop het verzekerde bedrag ........................................................................... 9

2.i

Zekerheidstelling .......................................................................................................................................... 9

2.j

Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt ......................................10

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding? ........................................................................................... 10 3.a

Wij regelen de schade op de aansprakelijkheidsverzekering (WAM) ........................................10

3.b

Wij vergoeden de kosten van de reparatie op de volledig casco en beperkt cascodekking 10

3.c

Wij vergoeden totaal verlies op basis van de nieuwwaarde ...................................................... 10

3.d

Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding ....................................11

3.e

Wij betalen zo snel mogelijk ...............................................................................................................11

3.f

Voor de afhandeling van uw schade geldt een aantal regels ..................................................11

4

Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden ................................................................................ 12 4.a

Wie is verzekerd? ..................................................................................................................................12

4.b

Waarvoor bent u verzekerd? .............................................................................................................13

4.c

Wat is beperkt verzekerd? ..................................................................................................................13

4.d

Wat is niet verzekerd? .......................................................................................................................... 13

4.e

Voor welk bedrag bent u verzekerd?............................................................................................... 13

4.f

Hoe bepalen wij de uitkering? ...........................................................................................................14

4.g BWL BRO 1808

Wij geven een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit ........................................................ 15 1 augustus 2018

Pagina 2 van 22

4.h

Wanneer betalen wij wettelijke rente?................................................................................................ 15

4.i

Voor de vaststelling van de uitkering geldt een aantal regels ....................................................... 15

5

6

Verhaalsrechtsbijstandverzekering ...................................................................................................... 16 5.a

Wie is verzekerd? ..................................................................................................................................16

5.b

Waarvoor bent u verzekerd? .............................................................................................................17

5.c

Wanneer bent u verzekerd voor rechtsbijstand? ...........................................................................17

5.d

Wie verzorgt de rechtsbijstand? ........................................................................................................17

5.e

Voor welk bedrag bent u verzekerd?............................................................................................... 17

5.f

Verzekerde rechtsbijstand ..................................................................................................................18

5.g

Welke situaties zijn beperkt verzekerd? ............................................................................................ 18

5.h

Wat is niet verzekerd? .......................................................................................................................... 18

5.i

De uitvoerder krijgt de kosten- en andere vergoedingen die worden toegewezen ..................19

5.j

De uitvoerder regelt de rechtsbijstand ............................................................................................ 19

5.k

Voor de rechtshulpverlening geldt een aantal regels ..................................................................19

5.l

Hoe werkt de geschillenregeling voor de uitvoering van de rechtsbijstand? .......................... 20 Wat moet u nog meer weten? .............................................................................................................. 21

6.a

Uw verzekering en de voorwaarden ................................................................................................ 21

6.b

Hoe bepalen wij de premie? .............................................................................................................21

6.c

Hoe berekenen wij de korting of de toeslag op uw premie? ......................................................... 21

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 3 van 22

1

Wat is verzekerd?

1.a

Welke bromfiets is verzekerd?

Met een bromfiets bedoelen wij het op het polisblad omschreven motorrijtuig. Dit kan zijn:

Bromfiets of bromscooter: een motorrijtuig met twee wielen en een motor met een cilinderinhoud van maximaal 50 CC. Of met een elektromotor met een vermogen van maximaal 4 kW. De maximale snelheid mag 45 kilometer per uur zijn.

Snorfiets of snorscooter: een motorrijtuig met twee wielen en een motor met een cilinderinhoud van maximaal 50 CC. Of met een elektromotor met een vermogen van maximaal 4 kW. De maximale snelheid mag 25 kilometer per uur zijn.

Brommobiel: een motorrijtuig met vier wielen en een motor met een cilinderinhoud van maximaal 50 CC. Of met een elektromotor met een vermogen van maximaal 4 kW. Het ledig gewicht van een brommobiel mag maximaal 350 kilogram zijn. En de maximale snelheid 45 kilometer per uur.

Gehandicaptenvoertuig: een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte. Dat niet breder is dan 1,10 meter. De maximale snelheid mag 45 kilometer per uur zijn.

Ook verzekerd is een gelijkwaardige vervangende bromfiets (type en cilinderinhoud/vermogen), als deze van een daarvoor ingericht en erkend bedrijf is. Omdat de verzekerde bromfiets door een verzekerde gebeurtenis tijdelijk niet beschikbaar is.

1.b

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:  degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.  de eigenaar van de bromfiets.  de bezitter of houder de bromfiets.  de gemachtigde bestuurder van de bromfiets.  de passagier(s) van de bromfiets.  de werkgever van de hierboven genoemde personen. Maar alleen als die werkgever volgens het burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door één van hen is veroorzaakt. In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’ en alle anderen ‘verzekerden’. Tenzij wij een verzekerde specifiek willen noemen. Wij/ons zijn Bieschbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. gevestigd te Werkendam handelend als gevolmachtigde namens de op uw verzekeringen betrokken verzekeraar(s), die worden genoemd op het laatst afgegeven polisblad.

1.c

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor de dekkingen die op uw polisblad staan. U heeft kunnen kiezen voor:  aansprakelijkheidsverzekering (WAM).  volledig casco of beperkt cascoverzekering.  ongevallenverzekering voor in- en opzittenden.  verhaalsrechtsbijstandverzekering.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 4 van 22

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

U bent per gebeurtenis verzekerd tot maximaal de bedragen die op het polisblad staan. Voor de volledig casco of beperkt cascoverzekering geeft u het verzekerde bedrag op. Het bedrag moet gebaseerd zijn op de oorspronkelijke bruto catalogusprijs en de kosten van aflevering. U bent er verantwoordelijk voor dat dit bedrag voldoende is. Mocht bij een schade blijken dat het verzekerde bedrag te laag is voor de volledig casco of beperkt cascoverzekering, dan houden wij daar rekening mee bij het bepalen van uw vergoeding. U bent dan onderverzekerd. Bij de bepaling van de te vergoeden schade delen wij het verzekerde bedrag door de werkelijke waarde. Met de uitkomst vermenigvuldigen wij het schadebedrag. Voor de WAM-verzekering bent u per gebeurtenis verzekerd tot maximaal de bedragen die op het polisblad staan. Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats dan geldt het hoger verzekerd bedrag als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:  u bent volgens de groene kaart verzekerd in dat land.  in dat land is een wet van toepassing die overeenkomt met deze WAM-verzekering.  in die wet staat geen of een hoger minimaal verzekerd bedrag.

1.e

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak van de schade of het verlies moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering. U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. De verzekering eindigt ook:  zodra de bromfiets een buitenlands kenteken heeft.  zodra u of - na uw overlijden - uw erfgenamen ophouden belang te hebben bij de bromfiets en de feitelijke macht erover verliezen. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum:  als u verhuist naar het buitenland.  als u de bromfiets vooral in het buitenland stalt. U moet ons een verhuizing of stalling van de bromfiets in het buitenland direct doorgeven. Tenminste 30 dagen voor de contractsvervaldatum.

1.f

Binnen welk gebied is de bromfiets verzekerd?

U bent verzekerd in Europa. Op de groene kaart kunt u lezen, in welke landen dit het geval is. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept, bent u niet verzekerd.

1.g

Bij welk gebruik is de bromfiets niet verzekerd?

Niet verzekerd is de schade of verlies, ontstaan tijdens het gebruik van de bromfiets voor:  leasing of verhuur.  rijles of rijexamen.  betaald vervoer van personen en/of zaken. Tenzij het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een tegemoetkoming in de kosten of op basis van wederkerigheid.  vervoer van goederen, ook koeriersdiensten.  deelname aan of het oefenen voor (snelheids)wedstrijden of snelheidsproeven. Dit geldt dus niet voor behendigheidsritten, oriëntatieritten, puzzelritten en vergelijkbare ritten op de openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt.

1.h

Met welke bestuurder is de bromfiets verzekerd?

Verzekerde bestuurder Schade met, door of aan de bromfiets is verzekerd als deze wordt bestuurd door u of een verzekerde. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 5 van 22

Niet verzekerde bestuurder Niet verzekerd is schade als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis:  van u of iemand namens u geen toestemming heeft om de bromfiets te besturen of te bedienen.  niet bevoegd is de bromfiets te besturen of te bedienen volgens een wettelijke bepaling.  de rijbevoegdheid is ontzegd door de rechter of een andere bevoegde instantie.  onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Zodanig dat hij niet meer in staat moet worden geacht de bromfiets behoorlijk te besturen. Of dat hem op grond van de wet en regelgeving de deelname aan het verkeer zou kunnen worden verboden. Of indien hij geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander onderzoek door overheidsbeambten die daarvoor bevoegd zijn.  niet in het bezit is van het rijbewijs dat geldt voor de betreffende bromfiets. Deze uitsluiting geldt niet als verzuimd was het rijbewijs te verlengen en de geldigheid minder dan twaalf maanden is verlopen. De schade blijft voor u verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Verzekerde aansprakelijkheid (WAM)

Op uw polisblad staat of u voor aansprakelijkheid verzekerd bent. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade, ontstaan met of door de bromfiets. Ook verzekerd is schade ontstaan door zaken die zich op de bromfiets bevinden, daarvan afvallen of daar vanaf gevallen zijn. Tenzij het om laden en lossen gaat. Dan is het niet verzekerd. Voorwaarde is dat op de bromfiets de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing is. Dit is namelijk een WAM-verzekering en dat betekent dat deze altijd voldoet aan de eisen die de WAM stelt. Ook als deze voorwaarden afwijken van de WAM. Met schade bedoelen wij schade inclusief de daaruit voorvloeiende schade. Wij onderscheiden de volgende soorten schade:  schade aan personen. Dat is schade door letsel of aantasting van de gezondheid, ook als overlijden het gevolg is.  schade aan zaken. Dat is schade door beschadiging en/of vernietiging en/of het verloren gaan van zaken. Niet verzekerde aansprakelijkheid Niet verzekerd is schade:  door het rijden met een snelheid die hoger is dan wettelijk mag, als die snelheid mogelijk is door wijzigingen in de standaarduitvoering van de bromfiets.  door het slepen of trekken van andere verkeersdeelnemers.  aan de bestuurder van de schadeveroorzakende bromfiets.  die betrekking heeft op de schadeveroorzakende bromfiets zelf. Tenzij het gaat om hulp aan gewonden, averij grosse, bereddingskosten of een zekerheidstelling.  aan zaken die worden vervoerd met of door de schadeveroorzakende bromfiets. Wel verzekerd zijn de kleding en lijfsieraden die passagiers dragen.  aan zaken die eigendom of bezit zijn van u of een verzekerde. En ook de zaken die geen eigendom of bezit zijn, maar u om welke reden dan ook wel onder u heeft.  die bestaat uit boetes, geldstraffen en afkoop- en dwangsommen.  die bestaat uit gerechtskosten die samenhangen met een strafproces. Tenzij wij deze kosten hebben goedgekeurd of u gevraagd hebben deze te maken. 

2.b

Verzekerde schade bij volledig cascodekking

Op uw polisblad staat of de bromfiets volledig casco verzekerd is. In dat geval is de bromfiets verzekerd voor schade of verlies door: BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 6 van 22

aanrijden, botsen, omslaan, slippen, stoten, van de weg of in het water raken. blikseminslag, brand, kortsluiting, ontploffing, zelfontbranding en blusmiddelen. of aan ruiten en breuk van andere glazen delen. de lading of bagage die in of op de bromfiets wordt vervoerd. het tanken van de verkeerde brandstof. diefstal van de gehele bromfiets, oplichting, afpersing, afdreiging, verduistering, braak, joyriding, of pogingen daartoe.  kwaadwillige beschadiging.  natuurgeweld, zoals aardbeving, overstroming, vloedgolf, lawine en vulkanische uitbarsting.  hagel, storm en vallende voorwerpen door storm. Met storm bedoelen wij een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger).  de directe gevolgen van steenslag.  dieren.  luchtvaartuigen of voorwerpen die daaruit vallen.  relletjes. Met relletjes bedoelen wij incidenteel, collectief geweld.  slepen, takelen en bergen.  milieuverontreiniging.  ieder ander van buiten komend onheil. Het maakt voor deze gebeurtenissen niet uit of de schade is ontstaan door een mechanisch of een eigen gebrek van de bromfiets zelf.      

2.c

Verzekerde schade bij beperkt cascodekking

Op uw polisblad staat of de bromfiets beperkt casco verzekerd is. In dat geval is de bromfiets verzekerd voor schade of verlies door:  blikseminslag, brand, kortsluiting, ontploffing, zelfontbranding en blusmiddelen.  of aan ruiten en andere glazen delen.  diefstal van de hele bromfiets, oplichting, afpersing, afdreiging, verduistering, braak, joyriding of pogingen daartoe.  natuurgeweld, zoals aardbeving, overstroming, vloedgolf, lawine en vulkanische uitbarsting.  hagel, storm en vallende voorwerpen door storm. Met storm bedoelen wij een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger).  botsen met dieren. Dit geldt alleen als de schade direct door die botsing is veroorzaakt.  luchtvaartuigen of voorwerpen die daaruit vallen.  relletjes. Met relletjes bedoelen wij incidenteel, collectief geweld. Het maakt voor deze gebeurtenissen niet uit of de schade is ontstaan door een mechanisch of een eigen gebrek aan de bromfiets zelf.

2.d

Verzekerde schade aan accessoires

Als de volledig casco of beperkt cascoschade is verzekerd, zijn de accessoires die in, op of aan de verzekerde bromfiets zijn geïnstalleerd, ook verzekerd. Diefstal van accessoires is alleen verzekerd als de hele bromfiets is gestolen. En voor zover deze in het verzekerd bedrag zijn inbegrepen Met accessoires bedoelen wij de onderdelen en voorwerpen die niet specifiek bij de standaarduitrusting van een bromfiets horen. En waardoor de (rij)technische staat van de bromfiets niet wordt beïnvloed als de accessoires vervangen of aangepast moeten worden. De beschildering en belettering op de bromfiets zijn ook accessoires. Voor afzonderlijk en niet fabrieksmatig gemonteerde telecommunicatie-, geluids-, beeld-, navigatie- en opnameapparatuur geldt voor al deze apparatuur samen een maximaal verzekerd bedrag van € 250,-. Schade aan of verlies van mobiele navigatieapparatuur is alleen verzekerd als u volledig casco verzekerd bent. En deze is ontstaan door aanrijden, botsen, omslaan, slippen, stoten, van de weg, te water raken en dieren. En alleen als er ook schade is aan de bromfiets. Niet verzekerd is mobiele beeld-, geluids-, telecommunicatie-, en navigatieapparatuur en onboard camera’s die apart van de bromfiets te gebruiken is.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 7 van 22

2.e Niet verzekerde schade op de volledig casco en beperkt cascodekking Naast de beperkingen en uitsluitingen in de voorgaande artikelen is ook niet verzekerd:  financieel nadeel door gemis van de bromfiets.  schade aan of verlies van lading en bagage.  schade of verlies door het rijden met een snelheid die hoger is dan wettelijk mag, als die snelheid mogelijk is door wijzigingen in de standaarduitvoering van de bromfiets.  schade door het slepen of trekken van andere verkeersdeelnemers.  schade of verlies door slijtage of als uitsluitend gevolg van onzorgvuldig of onvoldoende onderhoud.  schade of verlies door langzaam inwerkende weersinvloeden.  schade door bevriezing. Dit geldt niet als de bevriezing het directe gevolg is van een gedekte cascoschade.  schade door waardevermindering.  schade die bestaat uit kosten voor het herstellen van een eigen gebrek van de bromfiets.  schade of verlies als uitsluitend gevolg van constructie- of materiaalfouten.  schade of verlies als uitsluitend gevolg van het nalaten een bestaande schade aan de bromfiets te (laten) repareren. Ook niet verzekerd is:  schade door of in verband met het in beslag nemen van de bromfiets. Ook gedurende de tijd dat die in beslag genomen is of in de tijd dat die op last van een overheid of instantie wordt gebruikt.  schade door (poging tot) diefstal en joyriding als niet aan de vereisten ten aanzien van de beveiliging is voldaan. U moet aantonen dat: - de bromfiets tijdens parkeren of stalling was voorzien van, en daadwerkelijk afgesloten met een ART*** (drie sterren) goedgekeurd slot en - ook het door de fabrikant aangebrachte standaard slot was afgesloten en - u alle originele sleutels van de bromfiets en het ART goedgekeurd slot aan ons heeft overhandigd

2.f Kosten voor nieuwe kentekenbewijzen, contact- en voertuigsleutels en/of keycards Als de volledig casco of beperkt cascoschade is verzekerd, zijn de gemaakte kosten voor nieuwe kentekenbewijzen, contact- en voertuigsleutels en/of keycards en het inlezen van de nieuwe sleutels en cards verzekerd. Wij verstaan onder een kentekenbewijs:  het originele tenaamstellingsbewijs (Deel IB) en het overschrijvingsbewijs.  het papieren kentekenbewijs bestaande uit: o Deel IA : Voertuigbewijs. o Deel IB : Tenaamstellingsbewijs. o Deel II : Overschrijvingsbewijs.  de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode.  tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode. Met contact- en voertuigsleutels en/of keycards bedoelen wij alle mechanische en/of elektronische middelen die standaard bij de bromfiets worden geleverd en waarmee de motor van de bromfiets kan worden gestart. Als inlezen niet mogelijk is, vergoeden wij de kosten voor het vervangen van het contactslot en de sloten van de verzekerde bromfiets. Is er sprake van diefstal, afpersing of oplichting? De gemaakte kosten voor het vervangen van het contactslot, alle voertuigsloten en het omcoderen van de startonderbreker zijn alleen verzekerd als er sprake is van diefstal van de sleutels na braak aan het pand of woonhuis. En afpersing of oplichting die leidt tot het verloren raken van sleutels. Met braak BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 8 van 22

bedoelen wij het zich wederrechtelijk toegang geven door verbreking van afsluitingen, met zichtbare beschadiging. Vermissing van sleutels en/of keycards is uitgesloten van de dekking. Bij vervanging van een voertuig- of contactslot geldt een maximum uitkering van € 150,- per gebeurtenis.

Let op: u moet de diefstal, afpersing of oplichting aantonen. Onder andere met een proces-verbaal van aangifte. Daarin moeten de kentekenbewijzen, de contact- en voertuigsleutels en/of keycards apart vermeld staan.

2.g

Kosten door hulp aan gewonden

Verzekerd zijn de kosten van herstel en/of reiniging van de bekleding van de bromfiets. Als deze vervuild of beschadigd is door het hulp bieden aan gewonde personen.

2.h

Overige kosten bovenop het verzekerde bedrag

Als de schade of het verlies is verzekerd, zijn ook verzekerd:  bereddingskosten en de schade aan zaken die voor de beredding worden ingezet. Bereddingskosten zijn de kosten van maatregelen die door u of namens u worden getroffen en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een gedekte schade te beperken. Of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade - die binnen de dekking van de verzekering zou vallen - af te wenden. Wij vergoeden deze kosten tot een maximum van 50% van het verzekerd bedrag.  uw bijdrage in averijgrosse. Het gaat hierbij om de bijdrage in de bijzondere kosten, die zijn gemaakt om een schip en de lading te beschermen tegen een dreigend gevaar. Ook zaken die in zo’n situatie vrijwillig en met succes worden opgeofferd ter bescherming van de belangen van de eigenaren van het schip en de lading worden vergoed. Een beëdigd deskundige (dispacheur) stelt de verliezen vast en bepaalt de hoogte van de bijdrage van elke belanghebbende. Als de schade op de aansprakelijkheidsverzekering (WAM) is verzekerd, zijn ook verzekerd:  de kosten van gevoerde procedures. Maar alleen als wij hiervoor vooraf goedkeuring hebben gegeven of u gevraagd hebben de procedure te voeren.  de kosten van rechtsbijstand. Maar alleen als wij opdracht voor de rechtsbijstand hebben gegeven. Als de schade op de volledig casco of beperkt cascoverzekering is verzekerd, zijn de volgende kosten ook verzekerd:  bewaking en vervoer.  invoerrechten als de bromfiets buiten Nederland moet worden achtergelaten.  het opruimen van het wrak. Vergoeding kleding Als de schade op de volledig cascoverzekering is verzekerd, zijn de kosten voor schade aan kleding en/of helm ook verzekerd. Als sprake is van een verzekerde gebeurtenis en hierdoor ook schade aan de bromfiets is ontstaan. Maximaal € 500,- per in- en opzittende. Komt de schade samen met een of meer van de in dit artikel genoemde kosten boven het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij de kosten ook boven het verzekerde bedrag.

2.i

Zekerheidstelling

Wij verlenen een zekerheidstelling tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis in het volgende geval:  er heeft een verzekerde gebeurtenis plaats gevonden, en  op grond daarvan wil een overheid een zekerheidstelling om de rechten van een benadeelde te waarborgen, en  zonder deze zekerheidstelling wordt de benadeelde niet vrij gelaten of wordt de beslaglegging de bromfiets niet opgeheven. Wij verlenen geen zekerheidstelling voor overtreding van in- en uitvoerbepalingen, belastingwetten of vervoer zonder de benodigde vergunningen. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 9 van 22

U bent verplicht ons te machtigen om over het bedrag van de waarborgsom te beschikken zodra dat vrijkomt. Ook moet u ons helpen om ervoor te zorgen dat dat bedrag zo snel mogelijk aan ons wordt terugbetaald.

2.j Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade of verlies ook op een polis bij een andere verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan. U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is. Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de schade.

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a Wij regelen de schade op de aansprakelijkheidsverzekering (WAM) Wij stellen de schade vast en regelen deze. Wij mogen de schade rechtstreeks aan de benadeelde(n) betalen en met hen schikkingen treffen. Aanspraken voor personenschade behandelen wij volgens artikel 7:954 BW. In dit artikel staat dat wij de schade rechtstreeks met een benadeelde mogen regelen. Bij personenschade kunnen wij de schade in periodieke uitkeringen betalen. Is de waarde van deze uitkeringen samen met eventuele andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verlagen wij naar evenredigheid de duur of de hoogte van de periodieke uitkering. Is er geen dekking op deze verzekering, maar moeten we op grond van de WAM of soortgelijke wet toch betalen? Dan moet u of de verzekerde de schade, de gemaakte kosten en de rente over beide aan ons terugbetalen.

3.b Wij vergoeden de kosten van de reparatie op de volledig casco en beperkt cascodekking Wij vergoeden de kosten van reparatie. Deze kosten vergoeden wij tot maximaal 2/3 van de dagwaarde van de bromfiets direct vóór de schadegebeurtenis. Met dagwaarde bedoelen wij het bedrag dat nodig is om de bromfiets te vervangen door een vergelijkbare bromfiets van dezelfde soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. Dit bedrag wordt vastgesteld door een deskundige die wij benoemen.

3.c

Wij vergoeden totaal verlies op basis van de nieuwwaarde

Als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde dan vergoeden wij op basis van totaal verlies. Dit is ook zo als reparatie technisch niet verantwoord is. In geval van totaal verlies vergoeden wij de nieuwwaarde van de bromfiets, als: 1. de bromfiets nieuw was op de datum van afgifte van deel 1 van het oorspronkelijk kentekenbewijs; 2. de bromfiets uitsluitend privé wordt gebruikt; BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 10 van 22

3. 4. 5.

de bromfiets geen vervangend motorrijtuig betreft; u de eerste eigenaar bent van de verzekerde bromfiets. de bromfiets jonger is dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs. Als de bromfiets ouder is dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs vergoeden wij de nieuwwaarde verminderd met 2%. voor iedere maand dat de bromfiets ouder is dan twaalf maanden. De op deze manier berekende waarde zal nooit minder zijn dan de dagwaarde. Als de verzekerde bromfiets bij totaal verlies niet in aanmerking komt voor vergoeding op basis van nieuwwaarde, zullen wij vergoeden op basis van de dagwaarde. Bij totaal verlies brengen wij de waarde van de restanten in mindering. Met nieuwwaarde bedoelen wij het bedrag dat nodig is om de verzekerde bromfiets te vervangen door een nieuwe bromfiets van hetzelfde merk, model, type en uitvoering met de dezelfde accessoires, vermeerderd met de kosten van aflevering. Overdracht van de restanten Wij mogen de restanten overdragen aan een door ons aan te wijzen partij. U moet dan meewerken aan de overdracht van de bromfiets en ons daartoe alle delen van het kentekenbewijs van de bromfiets ter hand stellen. Indien u dit nalaat, zal de schade-uitkering aan u niet plaatsvinden.

3.d Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding Op het polisblad staat het eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico moet u aan ons betalen of brengen wij in mindering op de schadevergoeding. In het geval dat naast deze verzekering nog een andere verzekering van ons (een deel van) de schade zou vergoeden, geldt maar één eigen risico. Wij gaan dan uit van het hoogste eigen risico. Er geldt geen eigen risico voor hulp aan gewonden, bereddingskosten, zekerheidstelling, vervanging van een ruit als gevolg van schade. Er geldt een extra eigen risico van € 500,- per gebeurtenis als bij schade met de verzekerde bromfiets blijkt dat de bestuurder jonger is dan de leeftijdscategorie waarop de premie is vastgesteld.

3.e

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u of de benadeelde recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de schadevergoeding en de eventuele kosten en andere vergoedingen. Bij een verzekerde vermissing (diefstal, oplichting, afpersing, afdreiging, verduistering of joyriding) van de bromfiets geldt vanaf de aangifte bij de politie én de melding bij ons een wachttermijn van 30 dagen. Na deze termijn beoordelen wij de dekking en bepalen wij de schadevergoeding. Zodra u het eigendom van de bromfiets aan ons heeft overgedragen betalen wij u zoals hierboven staat. Als de bromfiets terugkomt binnen de wachttermijn, behandelen wij alleen de schade die is ontstaan gedurende de periode van de vermissing. Als de bromfiets terugkomt, moeten wij - als u dat uitdrukkelijk wenst - het eigendom aan u teruggeven. In dat geval moet u onze vergoeding terugbetalen. Eventueel onder aftrek van de herstelkosten van de schade die is ontstaan tijdens de periode dat de bromfiets verdwenen was. Na een schade mag u niet de bromfiets aan ons overdragen. Wij vergoeden de schade aan u of aan de benadeelde. Bij overlijden vergoeden wij aan de erfgenamen.

3.f

Voor de afhandeling van uw schade geldt een aantal regels

Wanneer moet u direct melden en aangifte doen bij de politie?

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 11 van 22

Van diefstal, oplichting, afpersing, afdreiging, verduistering, braak, joyriding, vernieling of pogingen daartoe moet u of een andere verzekerde ons direct op de hoogte te stellen. En u moet direct aangifte doen bij de politie. Wij melden gekentekende voertuigen aan bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Zodat wij door de overheid erkende particuliere organisaties kunnen inschakelen voor het terugvinden en terugbezorgen ervan. U of een verzekerde kunt ook zelf rechtstreeks de vermissing doorgeven via telefoonnummer 055 - 741 00 01 (24 uur per dag bereikbaar). Een schade tot € 300,- mag u zelf (laten) herstellen U mag zonder onze toestemming een schade tot maximaal € 300,- exclusief btw (laten) herstellen. U moet ons daarna wel een gespecificeerde rekening overleggen. Bij een schade boven de € 300,- benoemen wij een deskundige Is de schade aan de bromfiets boven de € 300,-? Dan moet u wachten met het (laten) herstellen van de schade of de verkoop van de bromfiets totdat u en wij het met elkaar eens zijn over de omvang en/of de oorzaak van de schade. Voor de vaststelling van de schade benoemen wij een deskundige.

Let op: het aanstellen van een deskundige of toestemming tot reparatie, houdt niet in dat wij verplicht zijn de schade te vergoeden. Als u het niet eens bent met onze deskundige dan heeft u de mogelijkheid om:  een eigen deskundige in te schakelen. In dat geval benoemen uw en onze deskundige samen nog een derde externe deskundige voordat zij met hun werkzaamheden beginnen. Deze derde deskundige doet een bindende uitspraak als de twee deskundigen het niet met elkaar eens worden. De derde deskundige bepaalt ook wie de kosten van de bindende uitspraak moet vergoeden. Als de kosten van uw deskundige lager of gelijk zijn aan de kosten van de onze, dan worden deze kosten volledig door ons vergoed. Zijn die kosten hoger, dan vergoeden wij deze kosten tot in elk geval de kosten van onze deskundige. De meerkosten van uw deskundige worden door ons vergoed indien deze redelijk zijn.  het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Overdracht van rechten en eigendom U of de verzekerde moet - als wij dat vragen - alle rechten schriftelijk aan ons overdragen. Het gaat dan om de rechten die u of de verzekerde met betrekking tot een schade heeft tegenover anderen. Wij doen dan afstand van ons wettelijk recht van verhaal tegenover u of de verzekerde. Behalve in gevallen waarvoor volgens deze voorwaarden voor u of een verzekerde een uitsluiting geldt.

4

Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden

Met de Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden verzekert u een uitkeringsbedrag voor overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval. Op uw polisblad staat of u hiervoor verzekerd bent.

Let op: artikel 2.j 'Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt’ is niet van toepassing op de Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden.

4.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:  degenen die zich bevinden op de zitplaatsen van de bromfiets, die volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht.  de bestuurder en passagier(s) die op-, in-, af- of uitstappen.  de bestuurder en passagier(s) die gedurende de rit langs de weg: o aan de bromfiets een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, of o de bromfiets vullen met brandstof, of o de ruiten van de bromfiets schoonmaken.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 12 van 22

4.b

Waarvoor bent u verzekerd?

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval krijgt u een bedrag uitgekeerd. Het moet gaan om een ongeval dat verband houdt met de deelname aan het verkeer met het verzekerde motorrijtuig. Met een ongeval bedoelen wij een plotseling van buitenaf inwerkend geweld. Dit moet onvoorzien, onverwacht en ongewild zijn. Een overlijden, blijvende invaliditeit of de schade die ontstaat door het ongeval moet een rechtstreeks en direct gevolg zijn van dit geweld. En het ongeval moet medisch aantoonbaar leiden tot de blijvende invaliditeit of het overlijden. Op voorwaarde dat alle hiervoor genoemde vereisten van toepassing zijn, bedoelen we met een ongeval ook:  verbranding, bevriezing, blikseminslag, elektrische ontlading, verdrinking, verstikking en zonnesteek.  het binnenkrijgen van ziektekiemen door een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeistof.  wondinfectie en bloedvergiftiging die het rechtstreeks gevolg is van een ongeval.  verergering of complicaties van letsel die het rechtstreeks gevolg is van de eerste hulp of de medische behandeling na een ongeval.  acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van giftige stoffen, anders dan virussen of bacteriële ziektekiemen. Let op: daarmee bedoelen we niet alcohol of verdovende, opwekkende, slaap- en geneesmiddelen, waaronder soft- en harddrugs. Een ongeval is niet het ontstaan of de verergering van een ingewandsbreuk (hernia) of een uitstulping van de tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).

4.c

Wat is beperkt verzekerd?

Te veel op- en inzittenden Mocht blijken dat er bij een ongeval meer op- en inzittenden waren dan het aantal waarvoor de bromfiets is ingericht, dan verminderen wij de uitkering per verzekerde passagier naar verhouding van het aantal zitplaatsen. De uitkering vermenigvuldigen wij met de uitkomst van het aantal zitplaatsen gedeeld door het aantal op- en inzittenden. Bestaande aandoeningen Het kan zijn dat u of verzekerde voor het ongeval bekend was met een aandoening, ziekte of gebrek. In dat geval keren we hetzelfde uit als we zouden uitkeren als een geheel valide en gezond persoon het ongeval zou zijn overkomen. Is er voor het ongeval al een gedeeltelijk (functie)verlies van een orgaan of lichaamsdeel aanwezig? Dan verminderen wij de uitkering met een evenredig deel. Bijvoorbeeld een bestaande longfunctie van 60% die na een ongeval 30% is. Bij een gezond persoon met een longfunctie van 100%, zou dit een vermindering van 70% zijn. In dit voorbeeld is dit 50%.

4.d

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade aan de passagier(s) die niet op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

4.e

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Blijvende invaliditeit De verzekerde is maximaal verzekerd voor € 12.500,-. Tenzij verzekerde ouder dan zeventig jaar is. Dan geldt voor deze verzekerde een maximale uitkering van € 3.400,-. Overlijden De verzekerde is maximaal verzekerd voor € 2.500,-. Het kan zijn dat wij een uitkering hebben gedaan voor blijvende invaliditeit, maar dat de verzekerde later toch overlijdt als gevolg van het ongeval. In dat geval verminderen wij de uitkering bij overlijden met de uitkering die wij deden voor blijvende invaliditeit. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 13 van 22

4.f

Hoe bepalen wij de uitkering?

Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast zodra er sprake is van een blijvende toestand. Maar uiterlijk vierentwintig maanden na het ongeval, tenzij u of de verzekerde ons vraagt om met de vaststelling te wachten tot een blijvende toestand is ingetreden. De uitkering voor blijvende invaliditeit hangt af van de mate van blijvende invaliditeit. Het percentage waarvoor u of de verzekerde invalide is, vermenigvuldigen wij met het verzekerde bedrag. Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit houden wij geen rekening met het beroep of de bezigheden van u of de verzekerde. In de onderstaande tabel staat welke percentages van blijvende invaliditeit wij gebruiken. In niet in de tabel vermelde gevallen van functieverlies stellen wij de uitkering vast op basis van de mate van blijvende invaliditeit voor het gehele lichaam. De mate van functieverlies stellen wij dan vast volgens de meest recente normen van de American Medical Association (A.M.A.) en de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit

Volledig verloren gaan van de geïntegreerde complexe hogere hersenfuncties door traumatische beschadiging van de hersenen.

100%

Algehele verlamming

100%

Geheel verlies of functieverlies van: De arm tot in het schoudergewricht

75%

De arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht

65%

De hand tot in het polsgewricht of de arm tussen pols – en ellebooggewricht

60%

Het been tot in het heupgewricht

70%

Het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht

60%

De voet tot in het enkelgewricht

50%

De grote teen

10%

Iedere andere teen

5%

De duim

25%

De wijsvinger

15%

De middelvinger

12%

De ringvinger of de pink

10%

Bij samengesteld vinger- of handletsel keren wij nooit meer uit dan 60% van het verzekerd bedrag. Geheel verlies van: Het gezichtsvermogen van beide ogen

100%

Het gezichtsvermogen van één oog

30%

Het gehoor van beide oren

50%

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 14 van 22

Het gehoor van één oor

20%

In alle andere gevallen van functieverlies stellen wij de uitkering vast op basis van de mate van blijvende invaliditeit voor het gehele lichaam. Gedeeltelijk verlies: Bij een gedeeltelijk (functie)verlies vermenigvuldigen wij dat percentage (functie)verlies met het percentage dat in de rechter kolom staat. Bijvoorbeeld 40% functieverlies van de duim vermenigvuldigd met de 25% uit de rechter kolom. De uitkomst vermenigvuldigen wij met het verzekerde bedrag. Het recht op een uitkering na een ongeval beoordelen wij aan de hand van de informatie van medische en andere deskundigen die wij aanwijzen. Het kan zijn dat u of de verzekerde overlijdt voordat wij de mate van invaliditeit hebben vastgesteld. In dat geval ontvangt u of de verzekerde geen uitkering voor blijvende invaliditeit, maar volgt een uitkering voor overlijden. Dit geldt niet als het overlijden geen rechtstreeks en direct gevolg is van het ongeval. Dan stellen wij de mate van invaliditeit vast op basis van de laatst bij ons bekende gegevens. De hoogte van de uitkering is in dit geval even hoog als dat de uitkering zou zijn als u of de verzekerde niet was overleden. Wij stellen de uitkering bij overlijden vast De uitkering voor overlijden stellen wij vast nadat wij het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beiden hebben afgesloten.

4.g

Wij geven een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit

U of de verzekerde krijgt bij blijvende invaliditeit de uitkering. Bij overlijden van u of de verzekerde, gaat de uitkering naar de erfgenamen. De personen die bij overlijden de uitkering kunnen krijgen, noemen wij de begunstigde. De eerste begunstigde is de wettige echtgeno(o)t(e) van u of de verzekerde. Het kan zijn dat er na het overlijden niemand begunstigde is voor de uitkering. In dat geval vervalt het recht op uitkering. Nooit zal de uitkering vervallen aan de Staat. En ook nooit stellen wij de uitkering beschikbaar om de schulden van de verzekerde te betalen. Wij stellen vast op welk bedrag u, de verzekerde of de begunstigde recht heeft. Zodra die het daarmee eens is, betalen wij zo snel mogelijk de uitkering en/of de schadevergoeding. En de eventuele kosten en andere vergoedingen.

4.h

Wanneer betalen wij wettelijke rente?

Wij verhogen de uitkering voor blijvende invaliditeit met wettelijke rente als:  u of de verzekerde recht heeft op een uitkering, en  u of de verzekerde alle verplichtingen is nagekomen en dat blijft doen, en  wij de uitkering nog niet hebben vastgesteld drie maanden nadat het ongeval bij ons is gemeld. Wij verhogen de uitkering met de wettelijke rente vanaf drie maanden nadat het ongeval bij ons is gemeld. Tot het moment waarop wij de uitkering hebben vastgesteld. Wij vergoeden de wettelijke rente over het bedrag dat wij uitkeren.

4.i

Voor de vaststelling van de uitkering geldt een aantal regels

De verplichtingen van u en verzekerde U of verzekerde is verplicht om bij een ongeval:  ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren.  zich direct geneeskundig te laten behandelen en alles te doen voor een spoedige genezing.  zich te laten onderzoeken door een arts die wij aanwijzen, als wij dat vragen. De kosten daarvoor vergoeden wij. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 15 van 22

   

als wij daarom vragen, zich te laten opnemen in een ziekenhuis of andere medische inrichting die wij aanwijzen. De kosten van die opname komen voor onze rekening. ons direct te informeren over uw of zijn geheel of gedeeltelijk herstel. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor de vaststelling van de uitkering of vergoedingen. ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.

De verplichtingen van een erfgenaam De erfgenamen van u of de verzekerde zijn verplicht om bij een ongeval:  ons direct te informeren als u of verzekerde in direct levensgevaar is.  ons zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 48 uur voor de begrafenis of de crematie te melden dat de verzekerde is overleden.  hun toestemming en medewerking te geven voor alle acties die wij nodig vinden om de doodsoorzaak vast te stellen.  alle gegevens die wij vragen aan ons te geven.  geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor de vaststelling van de uitkering.  ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.

Let op: u, de verzekerde of de erfgenamen moeten de verplichtingen nakomen. Als een verplichting niet is nagekomen, vervalt het recht op een uitkering. Bent u zoals hierboven staat, verplicht ons te informeren? En doen u, verzekerde of de erfgenamen dat later dan 5 jaar na het ongeval? Dan hebben u, de verzekerde of de erfgenamen geen recht op een uitkering.

5

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Met de Verhaalsrechtsbijstandverzekering verzekert u het verhaal van schade die u lijdt door een verkeersongeval of een ander van buiten komend onheil waarbij de bromfiets betrokken was. Op uw polisblad staat of u hiervoor verzekerd bent.

5.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:  degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.  de eigenaar, bezitter, houder, gemachtigde bestuurder of passagier(s) van de verzekerde bromfiets.  de nabestaanden van degenen die hierboven staan, zoals die genoemd staan in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek staan de regels voor het verhalen van schade door het missen van inkomen voor levensonderhoud. Wat doen we als meer verzekerden bij eenzelfde geschil zijn betrokken? Er zijn twee situaties mogelijk, waarin de uitvoerder moet kiezen tussen de behandeling van een geschil voor de ene of de andere verzekerde op deze verzekering. Dat is het geval:  als er een geschil is tussen u en een of meer van de overige verzekerden. Dan verlenen wij alleen aan u bijstand.  als er een geschil is tussen twee of meer van de overige verzekerden. Dan bepaalt u aan wie van die verzekerden bijstand wordt verleend. Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende, bij ons lopende verzekeringen, wordt aan beide verzekerden bijstand verleend. Ieder van de verzekerden zal dan, in overleg met de uitvoerder, een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige kunnen kiezen. Met een geschil bedoelen wij een verschil van mening over de wederzijdse rechten en verplichtingen bij een gebeurtenis. Of een samenhangend geheel van geschillen, dat is ontstaan door dezelfde oorzaak.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 16 van 22

Met een gebeurtenis bedoelen wij een voorval. Of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden en ontstaan zijn uit dezelfde oorzaak. Bij een reeks van voorvallen, gaan wij uit van het tijdstip van het eerste voorval.

5.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U of een verzekerde is verzekerd voor rechtsbijstand bij een verkeersongeval of een ander van buiten komend onheil waarbij de verzekerde bromfiets betrokken was. En u of de verzekerde wil:  de schade verhalen op de wettelijk aansprakelijke derden.  zich laten bijstaan in een tegen hem gerichte strafvervolging. Bij het onderzoek daarvan en alle tegen hem genomen maatregelen die daarmee verband houden. Ook verzekerd is het behartigen van uw belangen of die van verzekerde als de overheid maatregelen zou kunnen nemen die deze belangen schaden. Als dit maatregelen zijn in het kader van het verkeers(straf)recht. Bijvoorbeeld de invordering van het rijbewijs of inbeslagname van de verzekerde bromfiets.

5.c

Wanneer bent u verzekerd voor rechtsbijstand?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode van de ingangsdatumdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De gebeurtenis waardoor voor u of de verzekerde(n) een geschil of aanspraak op rechtsbijstand ontstaat, moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.

5.d

Wie verzorgt de rechtsbijstand?

Wij mogen de uitvoering van rechtsbijstand niet zelf voor u verzorgen. Wij hebben daarom een uitvoerder opgedragen de rechtsbijstand voor u te verzorgen. Deze beschikt over juridische deskundigen of schakelt die in. Zij overleggen met u over de haalbaarheid van het door u gewenste resultaat, de behandeling van uw zaak en mogelijke (rechts)maatregelen. Wie de uitvoerder is, staat op uw polisblad. Wij garanderen dat de uitvoerder onze verplichtingen uit deze verzekeringsvoorwaarden nakomt.

5.e

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

U en verzekerde zijn tot een onbeperkt bedrag verzekerd voor de interne kosten. Dat zijn de kosten van behandeling van uw zaak door de medewerkers van de uitvoerder. Voor externe kosten zijn u en verzekerde tot een maximaal bedrag verzekerd. Als uit één gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand ontstaan, dan geldt het maximale bedrag voor alle zaken samen. Hieronder leest u welke maximale bedragen gelden en welke externe kosten zijn verzekerd. Externe kosten voor rechtsbijstand Verzekerd zijn de externe kosten tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. Met externe kosten bedoelen wij:  de honoraria inclusief btw, verschotten en gebruikelijke kantoorkosten van een externe rechtshulpverlener die de uitvoerder inschakelt.  de gebruikelijke kosten van mediation die u of een van de andere verzekerden moet betalen. Als in overleg met de uitvoerder geprobeerd wordt om het geschil door mediation op te lossen. Als u of verzekerde voor de kosten van mediation een beroep kan doen op een andere verzekering, vergoedt de uitvoerder deze kosten niet.  de kosten van getuigen. Op voorwaarde dat die kosten door een rechter zijn toegewezen.  de proceskosten waartoe u of de verzekerde in een onherroepelijke beslissing zijn veroordeeld.  noodzakelijke, in overleg met de uitvoerder te maken, reis- en verblijfkosten, als het persoonlijk verschijnen door u of de verzekerde door een buitenlandse rechter is bevolen. Of dringend gewenst wordt door een ingeschakelde rechtshulpverlener.  de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing. Voor maximaal vijf jaar nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 17 van 22

U heeft het recht zelf een externe advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Het maximaal verzekerde bedrag voor honorarium inclusief btw, verschotten en gebruikelijke kantoorkosten is dan € 10.000,- per gebeurtenis. Deze vergoeding is onderdeel van het maximale verzekerde bedrag voor externe kosten van € 25.000,-.

5.f

Verzekerde rechtsbijstand

U en de verzekerden zijn verzekerd voor rechtsbijstand als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  er doet zich binnen de looptijd een gebeurtenis voor waardoor voor u of verzekerde een geschil ontstaat.  dit geschil is bij ons binnen de looptijd van deze verzekering gemeld.

5.g

Welke situaties zijn beperkt verzekerd?

In sommige gevallen bent u beperkt verzekerd voor rechtsbijstand. Hieronder leest u wanneer dat het geval is. U of verzekerde zijn gedeeltelijk verzekerd Als het juridisch geschil maar gedeeltelijk onder de dekking van deze verzekering valt, vergoedt de uitvoerder het evenredig deel van de externe kosten van rechtsbijstand. Wij vergoeden volgens deze polisvoorwaarden en de kosten tot maximaal het bedrag zoals in artikel 6.e ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat. Niet of beperkt verzekerd, omdat andere belanghebbenden ook actie (willen) ondernemen De uitvoerder hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast u of verzekerde ook één of meer andere belanghebbenden actie (willen) ondernemen. Als de uitvoerder geen rechtsbijstand verleent, vergoedt hij aan u of verzekerde het evenredige deel van de gezamenlijk gemaakte kosten die gebruikelijk zijn voor rechtsbijstand. Wij vergoeden volgens deze polisvoorwaarden en de kosten tot maximaal het bedrag zoals in artikel 6.e ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat. Onverhaalbare schade Als blijkt dat verhaal van schade door financieel onvermogen van de aansprakelijke derde niet mogelijk is, vergoeden wij maximaal € 680,- per gebeurtenis. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  het gaat om schade aan materiële zaken van u of een verzekerde.  de schade is veroorzaakt door een verkeersongeval.  u of verzekerde kan niet op een andere manier een vergoeding van de schade krijgen.

5.h

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd zijn:  geschillen met ons of met de uitvoerder over dekkingsvragen of de uitvoering van de rechtsbijstand.  gevallen waarin het ontstaan van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens werd geaccepteerd om een voordeel te behalen of te behouden.  gevallen waarvoor u of de verzekerde een ander dan de uitvoerder de opdracht heeft gegeven voor de belangenbehartiging.  gebeurtenissen waarvoor u verzekerd bent op uw aansprakelijkheidsverzekering en u een beroep kunt doen op deze verzekering. Of u op uw aansprakelijkheidsverzekering een eigen risico heeft, maakt daarbij niet uit. Niet voor onze rekening komen:  btw-bedragen die u of verzekerde terugkrijgt of in mindering kan brengen.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 18 van 22

   

kosten van een externe deskundige die de hoogte of een onderbouwing van de schade moet opstellen. Ook niet als door een rechterlijke beslissing verdere expertise en een voorschot is bevolen. Met een externe deskundige bedoelen we hier niet een rechtshulpverlener. externe kosten, die op grond van een contractuele of op grond van een wettelijke bepaling kunnen worden verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. aan u of de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en dwangsommen. schadevergoeding die moet worden betaald aan een derde.

5.i De uitvoerder krijgt de kosten- en andere vergoedingen die worden toegewezen De (proces)kosten, schadevergoeding volgens artikel 6:96 lid 2c Burgerlijk Wetboek en alle door ons of de uitvoerder voorgeschoten kosten die bij een gerechtelijke beslissing aan u of verzekerde worden toegewezen, moeten aan ons (terug)betaald worden. Alle andere door ons of de uitvoerder voorgeschoten kosten moeten ook aan ons terugbetaald worden. In artikel 6:96 lid 2c Burgerlijk Wetboek gaat het om de redelijke kosten die wij buiten rechte hebben gemaakt om schade of aansprakelijkheid vast te stellen.

5.j

De uitvoerder regelt de rechtsbijstand

De uitvoerder regelt de rechtsbijstand met de eigen medewerkers of met door hem ingeschakelde juridisch deskundigen. Tenzij u of een verzekerde gebruik maakt van het recht om uw belangen te laten behartigen door een externe rechtshulpverlener bij een gerechtelijke of administratieve procedure.

Let op: alleen de uitvoerder mag de advocaat of rechtens bevoegde deskundige de opdracht geven. De uitvoerder geeft de opdracht in overleg en namens u of verzekerde. U of de verzekerde machtigt de uitvoerder hiervoor onherroepelijk. Bij het verlenen van rechtsbijstand gelden verder nog de volgende afspraken:  als wij of de uitvoerder vinden dat het financieel belang van het geschil tegenover de kosten voor rechtsbijstand te klein is, mogen wij of de uitvoerder in plaats van rechtsbijstand verlenen een bedrag betalen. Dit bedrag zal even hoog zijn als het financieel belang bij het geschil.  de uitvoerder is niet verplicht om voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand meer dan één interne of externe rechtshulpverlener in te schakelen. Niet tegelijkertijd en niet achtereenvolgens.  de uitvoerder en wij zijn niet gebonden aan betalingsafspraken die u of verzekerde zelf met een externe deskundige maakt.  als de kans om het beoogde resultaat te bereiken volgens de uitvoerder niet voldoende aanwezig is, stopt de uitvoerder met het verlenen van rechtsbijstand.  als twijfelachtig is of een gebeurtenis leidt tot een geschil, moet u of verzekerde op eigen kosten het geschil aantonen met een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en het geschil aantonen. Geeft het rapport voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand. Dan vergoeden we de kosten van de deskundige alsnog.

5.k

Voor de rechtshulpverlening geldt een aantal regels

De verplichtingen van u en verzekerde U en de verzekerden hebben een aantal verplichtingen. Die verplichtingen gelden vanaf het moment dat u of een verzekerde op de hoogte is, of zou kunnen zijn, van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot een verplichting voor ons om rechtsbijstand of juridisch advies te verlenen. De verplichtingen zijn:  u en verzekerde mogen nooit zonder toestemming van de uitvoerder zelf een advocaat, deurwaarder, rechtshulpverlener of andere deskundige inschakelen. Wij vergoeden geen kosten die zonder toestemming van de uitvoerder zijn gemaakt.

BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 19 van 22

   

u en verzekerde mogen niets doen wat de belangen van ons en de uitvoerder zou kunnen benadelen. Zeker geen verklaringen afleggen of ondertekenen waarin u of verzekerde aansprakelijkheid erkent. door uw melding machtigt u de uitvoerder om u als enige bijstand te verlenen. Tegen die stilzwijgende machtiging zult u zich niet verzetten. u of verzekerde moeten zich op verzoek van de uitvoerder bij een strafzaak civiele partij stellen. u en verzekerde moeten alle medewerking geven aan de uitvoerder of de door deze ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in: o alle relevante informatie juist en tijdig verstrekken aan de uitvoerder. o de uitvoerder machtigen tot inzage in de stukken die een externe deskundige over de zaak heeft. o meewerken aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden.

U en verzekerde zijn niet verzekerd als één of meerdere van de genoemde verplichtingen niet is nagekomen. Of als in strijd met één of meerdere van de verplichtingen is gehandeld. Andere verplichtingen bij rechtsbijstand U of verzekerde moet zo spoedig mogelijk de gebeurtenis melden en ons alle informatie sturen. U krijgt geen rechtsbijstand als u de gebeurtenis zó laat heeft gemeld dat de uitvoerder alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand kan verlenen dan bij onmiddellijke melding het geval zou zijn geweest. U krijgt geen rechtsbijstand als u een gebeurtenis niet meldt binnen een jaar vanaf het moment dat u of een verzekerde op de hoogte is of zou kunnen zijn van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot een verplichting voor ons om rechtsbijstand te verlenen.

5.l Hoe werkt de geschillenregeling voor de uitvoering van de rechtsbijstand? Bent u of de verzekerde het niet eens met het oordeel van de uitvoerder over de regeling van het juridisch geschil? En kan in overleg niet tot een oplossing worden gekomen? Dan kunt u of de verzekerde de uitvoerder vragen het verschil van mening voor te leggen aan een advocaat. Die advocaat mag u zelf kiezen. De opdracht aan die advocaat moet vervolgens door de uitvoerder worden gegeven. Alle van belang zijnde stukken in het dossier van de uitvoerder worden aan deze advocaat toegestuurd, met het verzoek om een oordeel te geven. Dit oordeel is voor ons bindend. Wij vergoeden de kosten van het advies van deze advocaat. Na ontvangst van het advies zet de uitvoerder de rechtsbijstand voort in overeenstemming met het oordeel van de advocaat. Tenzij de uitvoerder volgens het oordeel van de advocaat de rechtsbijstand niet voort hoeft te zetten. De uitvoerder kan er voor kiezen de rechtsbijstand zelf voort te zetten of om de behandeling over te dragen aan een advocaat of een andere externe rechtens bevoegde deskundige. Bij overdracht staat het de uitvoerder vrij om deze opdracht niet te verstrekken aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of aan zijn kantoorgenoot. Als u of verzekerde het niet eens zijn met het oordeel van de zelf gekozen advocaat, kunt u of verzekerde de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u of verzekerde daarna bij onherroepelijke beslissing geheel gelijk? Dan vergoeden wij de gebruikelijke en redelijke kosten van rechtsbijstand die u of verzekerde heeft gemaakt. Wij vergoeden de kosten volgens deze polisvoorwaarden, tot maximaal het verzekerde bedrag, zoals in artikel 6.e ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat.

Een verschil van mening met een externe advocaat Wordt de zaak behandeld door een externe advocaat? En verschilt u of verzekerde van mening met deze advocaat over de juridische stappen die genomen moeten worden? Of over de vraag of er een redelijke kans is, dat het beoogde resultaat zal worden bereikt? Dan kunt u of verzekerde de zaak voortzetten met behulp van een andere externe advocaat. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. Bereikt u of verzekerde daarna het oorspronkelijk beoogde resultaat, dan vergoeden wij de gebruikelijke redelijke kosten van rechtsbijstand die u of verzekerde heeft gemaakt. Wij vergoeden de kosten volgens deze polisvoorwaarden, tot maximaal het verzekerde bedrag, zoals in artikel 6.e ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 20 van 22

6

Wat moet u nog meer weten?

6.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:  de Algemene verzekeringsvoorwaarden.  deze voorwaarden.  uw polisblad.  de clausules die op het polisblad staan. Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan het polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

6.b

Hoe bepalen wij de premie?

Wij stellen de jaarpremie vast op basis van de gegevens die wij van u ontvangen en waarvoor u verzekerd wilt zijn. De premie hangt onder andere af van:  het soort bromfiets;  het merk van de bromfiets;  het bouwjaar van de bromfiets;  het verzekerd bedrag van de bromfiets;  uw postcode;  waarvoor de bromfiets wordt gebruikt;  de leeftijd van de hoofdbestuurder;  het aantal schadevrije jaren. Een wijziging van de gegevens die hierboven staan, moet u ons binnen dertig dagen schriftelijk doorgeven. Mocht hierdoor de premie wijzigen, dan verhogen of verlagen wij de premie op de eerstvolgende premievervaldatum. Zodra wij constateren dat de gegevens die hierboven staan niet juist zijn, mogen wij de premie en de voorwaarden met terugwerkende kracht aanpassen. Voordat wij dat doen, informeren wij u daarover. Heeft u een schade en blijkt dat de gegevens die hierboven staan niet juist zijn? En had u een hogere premie moeten betalen? Dan mogen wij de vergoeding van de schade en de kosten verlagen. Wij delen dan de betaalde premie door de hogere premie die u had moeten betalen. Met de uitkomst vermenigvuldigen wij het bedrag van de schade en de kosten.

6.c

Hoe berekenen wij de korting of de toeslag op uw premie?

Voor het bepalen van uw korting of toeslag op de premie gebruiken wij een bonus-malusladder. De bonus-malusladder is alleen van toepassing op de premie voor de aansprakelijkheids-, volledig en beperkt cascoverzekering. Aan het begin van de verzekering bepalen wij uw trede op de bonus-malusladder. Na ieder verzekeringsjaar passen wij uw trede aan. Totdat u op trede 17 staat en geen schade heeft gehad. De aanpassing van uw trede hangt af van wel of geen schade(s) in het afgelopen verzekeringsjaar. Een verzekeringsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Of een kortere periode als de verzekering niet een heel jaar liep. Maar minimaal zes maanden. Niet alle schades tellen mee voor de bonus-malus ladder. Wat niet meetelt is:  de schade die wij volledig hebben verhaald.  de schade die wij (gedeeltelijk) niet kunnen verhalen door een schaderegelingsovereenkomst met een andere verzekeraar.  een vergoeding voor de volgende dekkingen in deze voorwaarden: o blikseminslag, blusmiddel, kortsluiting, ontploffing of zelfontbranding. o een schade die is verzekerd volgens de beperkt cascoverzekering. BWL BRO 1808

1 augustus 2018

Pagina 21 van 22

o o o

hulp aan gewonden. bereddingskosten. zekerheidstelling. Nieuwe bonus-malustrede na:

Bonus-malustrede

BWL BRO 1808

% korting/toeslag

geen schade 1 schade 2 schaden 3 of meer schaden

17

-75

17

13

9

1

16

-75

17

12

8

1

15

-75

16

11

7

1

14

-75

15

10

6

1

13

-75

14

9

5

1

12

-70

13

8

4

1

11

-65

12

7

3

1

10

-60

11

6

3

1

9

-55

10

5

2

1

8

-50

9

5

2

1

7

-45

8

4

2

1

6

-35

7

3

1

1

5

-25

6

3

1

1

4

-15

5

2

1

1

3

0

4

1

1

1

2

+15

3

1

1

1

1

+30

2

1

1

1

1 augustus 2018

Pagina 22 van 22

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.