VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti


1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti / Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 12 &Scaro...
Author:  Jaroslav Matějka

0 downloads 113 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti

/

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 1

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 2

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

I.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

1. Charakteristika školy

1.2

Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor

Příspěvková organizace IČO 00077879 IZO ředitelství školy 110017501

1.3

Kontakty:

číslo telefonu: e-mailová adresa: www stránky: ředitelka:

374790536-8 [email protected] 731142232 www.ssbor.cz Mgr. Zdeňka Valečková 731142208 [email protected]

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 3

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

1.4

Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok:

Datum posledního zařazení do sítě: 4. 3. 2016.

1.5

Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů:

Od 1. 9. 2008: 65-51-H/01 Kuchař- číšník Od 1. 9. 2009: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) Od 1. 9. 2008: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Od 1. 9. 2010: 64-45-L/51 Podnikání – dálková forma studia Od 1. 9. 2016: 64-45-L/51 podnikání – denní forma studia

1.6

Součásti školy

IZO a název součásti

405

110 017 501 SŠ Bor

1.7

Kapacita součásti /cílová/

▲ Počet uživatelů celkem

188

166

Počet pracovníků součásti celkem

Z toho počet pedagogických pracovníků

Fyzický Přepočte Fyzický Přepočtený ch ných ch ch 24 23,05 18 17,14

Počet tříd a žáků/ studentů, včetně žáků závěrečných ročníků Počet žáků/studentů v denní formě studia

s MZ s VL

* Počet vlastních uživatelů (žáků)

Z toho počet žáků/studentů v jiné formě studia

30. 9. 2017

31.8.2018

30.9. 2017

31.8.2018

Počet tříd (denní studium)

39 132

38 118

0 1

0 1

2 9

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30.06.2017) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený

Z toho počet pedagogických pracovníků fyzický/přepočtený

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním VŠ / SŠ

Průměrná délka pedagogické praxe /za všechny pedagogické pracovníky/

Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost

18/17,14

9/9

16

16

24/23,05

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 4

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících

2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ BOR Počet navštívených vzdělávacích akcí krátkodobých 25 Počet navštívených vzdělávacích akcí dlouhodobých:  specializační instruktorský kurz svařování  projekt SRP

1 1

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili

18

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 5

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

3. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 Počet žáků přihlášených celkem

Forma studia denní forma jiná forma

1. kolo

Další kola

77 5

19 5

Počet žáků, kteří skutečně nastoupili k 30. 9. 2018

Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu

55 7

0 0

4. Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2017/2018 – k 31. 8. 2018 (včetně závěrečných ročníků) – denní studium prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

neklasifikován

s MZ

3

26

0

9

s VL

3

103

8

4

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2017/2018 – k 31. 8. 2018(včetně závěrečných ročníků) – jiné formy studia prospěl 0

celkem

neprospěl 0

Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2018 (denní studium SŠ) celkem

Snížený stupeň chování 2. stupeň 3

Snížený stupeň z chování 3. stupeň 1

Podmíněně vyloučeni 0

Vyloučeni 0

Žáci/studenti s individuálním vzdělávacím plánem počet žáků /studentů s IVP z toho talentovaní v jakém oboru/předmětech

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

celkem 7 0 nástavbové studium

Stránka 6

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

Výsledky maturitních zkoušek v jarním a podzimním období prospěl s vyznamenáním 0

prospěl 6

neprospěl 11

nekonal 0

Výsledky závěrečných zkoušek – včetně opravného a náhradního termínu prospěl s vyznamenáním 2

prospěl 29

neprospěl 3

částečně důvodných 0

nedůvodných 0

5. Řešení stížností důvodných 0

6. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím Počet podaných žádostí o informace Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace

0 0 0 0

7. Školní metodik prevence (ŠMP) Počet fyzických osob Zařazení do platové třídy Vyučovací povinnost – hodin Funkci ŠMP zastává let Působí jako výchovný poradce

1 12 21 8 ne

8. Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin Absolvoval/a Studuje, studium dokončí v roce

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

ano x

Stránka 7

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

9. Primární prevence rizikového chování ve škole Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací Pokud ano, uveďte jakých Škola vypracovává vlastní projekt, program, jehož realizátoři jsou učitelé

ano Kotec ne

10. Školní koordinátor EVVO Působí ve škole pedagog pověřený koordinací EVVO Uveďte jeho aprobaci

ano ČJ -VV

11. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin Absolvoval/a Studuje, studium dokončí ve školním roce

ne ne

12. Bezbariérová škola Bezbariérová škola

částečně (bezbariérové jsou budovy a dílny odborného výcviku)

13. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem 13.1. Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Škola je partnerem s finančním příspěvkem projektu Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 Rozpočet projektu: 4.208.948,- Kč Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách PK, zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Stěžejním cílem je rozvíjet odborné kompetence pedagogických pracovníků tak, aby pomocí vhodných metod, pomůcek a prostředků vzbudili zájem žáků od MŠ, přes ZŠ po Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 8

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

SŠ o technické a řemeslné vzdělávání. MŠ – vhodným způsobem aktivizovat a propojit navzájem logické uvažování spojené s technickou představivostí a manuální zručností již od raného věku. ZŠ – pomocí vhodných prostředků rozvíjet již získané dovednosti z MŠ a prohlubovat je využíváním náročnějších technických i netechnických pomůcek. Zařazením čtenářské a matematické gramotnosti vzbudit v žácích nenásilným způsobem potřebu porozumět souvislostem ve čteném textu a rozvíjet logické uvažování s využitím v odborné praxi i v řešení obecných životních situací. SŠ – zatraktivněním výuky a aktivní spoluprací se zaměstnavateli přiblížit vzdělávání v SŠ Bor aktuálnímu trhu práce, a tím zaujmout nejen žáky SŠ ohrožené předčasným ukončením vzdělávání, ale zároveň motivovat všechny žáky SŠ Bor k profesní odbornosti a sebeúctě budoucího řemeslného odborníka kvalitně uplatnitelného na trhu práce.

Kroužky pořádané SŠ Bor v rámci realizace projektu: I. Kroužky pro děti z mateřských škol Kroužek „Malý stavebník“. V tomto kroužku si děti MŠ hravou a nenásilnou formou rozvíjejí senzomotorické schopnosti a dovednosti. Moderní technologie v předškolním věku podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, komunikační dovednosti a naslouchání.

II. Kroužky pro žáky ze základních škol Kroužek „RC automobily pro ZŠ“ – žáci při práci v kroužku poznávají konstrukci a stavbu automobilu pomocí profesionálních RC modelů. Naučí se automobily udržovat, opravovat, nastavovat podvozky a hlavně je co nejlépe ovládat při praktických jízdách a soutěžích. Kroužek „3D + CNC obrábění pro ZŠ“ (návrh a realizace výrobků 3D tiskárnou a CNC frézkou) – žáci se v kroužku prostřednictvím 3D tiskáren a CNC frézek seznamují s nejnovějšími technologiemi používanými ve výrobě. Pomocí těchto zařízení prakticky vytvářejí různé modelové výrobky, na které si připravují (vytvoří) příslušný program a dle něj je následně vyhotovují. Kroužek Kovo – žáci ZŠ vyrábějí svícny a krbové nářadí z připravených polotovarů, pomocí raznic si budou vyrábět různé kovové doplňky a ozdoby. Kroužek Gastro – žáci se seznamují s atraktivní formou s výrobou základních cukrářských výrobků, zdobení dortů a zákusků ruční formou (podpora řemeslné zručnosti), při přípravě pokrmů cizích národních kuchyní získávají zkušenosti a přehled o stravování ve světě. Zároveň si též podpoří svoji zručnost a dovednost při výrobě pokrmů studené kuchyně. Nedílnou součástí kroužku je také seznámení s technikou při stolničení – prostírání slavnostních tabulí, skládání ubrousků apod. Kroužek Matematiky - V matematickém kroužku je vhodným způsobem rozvíjeno vzbuzení zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 9

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

radosti z osobních objevů). Podporujeme intelektuální rozvoj žáků (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb). Vhodnou organizací matematického kroužku chceme docílit, aby matematika byla pro žáky atraktivnější a motivující. Kroužek „Čtenářské dílny“ - Ve čtenářských dílnách je vhodným způsobem posilováno čtení s porozuměním a žáci jsou motivováni ke vzbuzení zájmu o čtení. Dílny jsou doplněny třemi dvoudenními motivačními exkurzemi – projektovými dny: 1) Šumava (čtenářská dílna – „Po stopách šumavských spisovatelů“), 2) Plasy (čtenářská dílna – klášter Plasy (knihovna)), 3) Karlovy Vary (klášter Teplá – knihovna).

Kroužky pro žáky SŠ Bor Kroužek „RC automobily pro SŠ“ – žáci při práci v kroužku poznávají konstrukci a stavbu automobilu pomocí profesionálních RC modelů. Naučí se automobily udržovat, opravovat, nastavovat podvozky a hlavně je co nejlépe ovládat při praktických jízdách a soutěžích. Kroužek „3D + CNC obrábění pro SŠ“ (návrh a realizace výrobků 3D tiskárnou a CNC frézkou) – žáci se v kroužku prostřednictvím 3D tiskáren a CNC frézek seznamují s nejnovějšími technologiemi používanými ve výrobě. Pomocí těchto zařízení prakticky vytvářejí různé modelové výrobky, na které si připravují (vytvoří) příslušný program a dle něj je následně vyhotovují. Kroužek Matematiky - V matematickém kroužku je vhodným způsobem rozvíjeno vzbuzení zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podporujeme intelektuální rozvoj žáků (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb). Vhodnou organizací matematického kroužku chceme docílit, aby matematika byla pro žáky atraktivnější a motivující. . Kroužek „Čtenářský klub“ - Ve čtenářských dílnách je vhodným způsobem posilováno čtení s porozuměním a žáci jsou motivováni ke vzbuzení zájmu o čtení. Dílny jsou doplněny třemi dvoudenními motivačními exkurzemi – projektovými dny: 1) Šumava (čtenářská dílna – „Po stopách šumavských spisovatelů“), 2) Plasy (čtenářská dílna – klášter Plasy (knihovna)), 3) Karlovy Vary (klášter Teplá – knihovna).

13.2. Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, je projekt, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 10

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč. Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání Typ projektu: Individuální projekt systémový Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021 Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP. Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně. 12 měsíců.

13.3. Škola nás baví II Číslo programu: 02 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_035 Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP Název projektu CZ: Škola nás baví II. Vyhlašovatel: MŠMT Celková podpora: 530 999,- Kč

13.4. Název projektu: Zateplení objektu a Vyhlašovatel: SFŽP výměna tepelného zdroje SŠ Bor, Strážská 441, Bor

Celková podpora: 4.185 041,- Kč

Financováno dle metodiky SFŽP.

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001637

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 11

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

14. Spolupráce školy se sociálními partnery/ úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími/ ÚŘAD PRÁCE TACHOV  Konzultace při mapování regionální situace poptávky trhu – rozšíření vzdělávací nabídky SŠ Bor.  Kariérové poradenství budoucích absolventů při výběru povolání.  Spolupracujeme s ÚP Tachov na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který žáky i PP pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy naší školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje.  Dodej aktuálních tiskovin.  Nabídka kurzů a dalších akcí pro zvyšování kvalifikace ze SŠ Bor.  Na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov i Stříbro, kteří pravidelně kontaktují školu při získávání informací potřebných k jejich práci, jsou maximálně součinní při řešení problémů.  Poskytování součinnosti při řešení neomluvených absencí některých žáků.  Poskytování a realizace rekvalifikačních kurzů (autoškola, svařování).

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR, PLZEŇ A TACHOV, SUZ  SŠ Bor je členem HK ČR – ředitelka školy pracuje ve dvou sekcích, které se svou činností úzce přibližují náplni hlavní činnosti školy, a díky čemuž máme informace o nejaktuálnějších projednávaných otázkách a trhu práce:  sekce Zaměstnanosti  sekce Vzdělávání  Spolupráce při aktualizaci vzdělávací nabídky školy.  Propagace školy – účast na „burzách škol“  SŠ Bor je členem SUZ (Svaz učňovských zařízení), kde pracuje ředitelka školy jako členka kontrolní komise SUZ – ve sledovaném období kromě běžných aktuálních problémů vyvstala nutnost řešení - revize RVP tříletých učebních oborů. Byl osloven otevřeným dopisem NUV a MŠMT - v současné době probíhá vypořádávání připomínek jednotlivých škol a revize RVP a následně pak ŠVP jednotlivých škol. MĚSTO BOR  Pravidelná měsíční setkávání (pracovní schůzky) představitelů MÚ Bor a zástupců PO zřizovaných městem Bor, do kterých jsme pravidelně zváni – zřizovatel přilehlého parčíku pro žáky SŠ Bor.  Kroužky zájmových činností pro žáky ZŠ v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání (Ruční a strojní zpracování kovů, Technická zručnost, Modelářství, Elektro – robotický kroužek, Tradiční česká kuchyně, Čtenářské dílny, Matematické kroužky). Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 12

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

 Opravy motorových a silničních vozidel pro obyvatele města Bor a mikroregionu.  Stravovací služby pro širokou veřejnost, rozšířené i na spolupracující firmy.  Kurzy pro veřejnost – laickou i odbornou: autoškola, kurzy řidičů, svářecí kurzy, získání tzv. Evropské zkoušky – nadstavby základního kurzu svařování. Tradiční česká kuchyně, Animace cestovního ruchu, Pomocník v kuchyni, Stolničení.  Akce pro veřejnost – kromě již tradičních (Adventní rozsvěcení vánočního stromu, Setkání se seniory, MDŽ, plesy Spolku dobrovolných hasičů) jsme ve spolupráci s městem Bor navázali rozšířenou nabídkou ve čtvrtém ročníku Borského masopustu.  Příspěvky – informace o činnosti školy a jejích nabídkách – do dvouměsíčníku: Borský zpravodaj.  Smluvní pracoviště ve školní jídelně ZŠ Bor, odborník z praxe pro závěrečné zkoušky z MŠ Bor.  Zajišťování pravidelné odborné dílenské výuky pro ZŠ Bor, prezentační projektové dny pro budoucí absolventy.  Péče o parčík u budovy teoretické výuky - žáci školy se o něj v rámci výuky předmětu Základy ekologie pod vedením koordinátora EVVO a vyučujícího základů ekologie starají.  Starosta města Boru je členem školské rady – zástupce zřizovatele – tudíž je pravidelně informován o dění ve škole a může do něj i aktivně zasahovat.

ZAMĚSTNAVATELÉ a SPOLUPRÁCE S FIRMAMI  V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a Šablony I. jsme zintentzivnili spolupráci s dalšími firmami v regionu – přispěla k tomu zejména pozice Koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli a odborné exkurze, či projektové dny.  Pravidelné exkurze do firem v blízkém okruhu (industriální zóna Nová Hospoda – CTP Park, firmy v dojezdných místech – Planá, Stříbro, Tachov, ale i Plzeň).  Pravidelná setkávání se zástupci firem, pořádaných MÚ Bor a zajišťování cateringových služeb pro tyto akce.  Auto PROFITEAM, AD TECHNIK, BOSCH, Magneti-Marelli – odborné semináře a odborné poradenství při modernizaci odborného výcviku, aktualizacích nových výukových – zejména diagnostických a opravárenských technologií.  KERMI Stříbro – významný partner se Stipendijním programem pro naše žáky, zaměstnavatel našich absolventů, dodavatel odpadního materiálu pro výuku, poskytovatel krátkodobých brigád a odborných exkurzí.  NOBOS BOR – smluvní pracoviště, odborné exkurze, brigády pro žáky, odborník z praxe pro ZZ, partner projektu ROP NUTS II – Kvalifikovaný mladý odborník.  EKOČAS ČÁSTKOV - smluvní pracoviště, odborné exkurze, brigády pro žáky, odborník z praxe pro závěrečné zkoušky, partner projektu ROP NUTS II Kvalifikovaný mladý odborník.  Stravbyt, restaurace Konibar, Poliklinika Bor - partneři projektu ROP NUTS II – Kvalifikovaný mladý odborník.  AGROSERVIS TACHOV – odborné exkurze.  Smluvní navázání spolupráce s firmou SIT-Scherm International Transports, s.r.o. – tato spolupráce byla navázána, ale pouze pro provoz v průmyslové zóně Vysočany. Díky spolupráci některých borských občanů a aktivistů, firma zatím odstoupila od záměru výstavby logistického centra v této lokalitě a tím škola ztratila jednu

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 13

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

z možností zamýšlené blízké odborné praxe pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel. I nadále podporuje žáky tohoto oboru ochrannými pracovními pomůckami (svářecí kukly, apod).  Zájem o spolupráci projevily i další firmy, které by si rády vychovaly formou smluvního pracoviště budoucí zaměstnance - nabízejí odborné stáže, exkurze a projektové dny. MAS ČESKÝ LES  Partner projektu „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji“ – v rámci udržitelnosti projektu.  Udržitelnost Regionální značky Český les pro náš výrobek „ MEDOVÉ PACLE“.  Obnovení Pečetě kvality 1. stupně ČSKS.

15. Akce směřující k výchově a humanismu  9. 9. – 13. 9. 2017 - žákyně a žáci pomáhali při organizaci 15. ročníku celostátní veřejné sbírky pro Nadační fond Českého rozhlasu s názvem „V září Světluška září“  19. 3 – 23. 3. 2018 – Jarní srdíčkový den – prodej předmětů na podporu dětem se závažným onemocněním ve spolupráci s organizací Život dětem, o.p.s.  16. 5. 2018- Kytičkový den - Liga proti rakovině, Český den proti rakovině Do výše uvedených akcí jsou zapojovány žákyně a žáci 1. – 3. ročníků všech učebních oborů.

16. Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelek odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař – číšník při prezentačních akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, STP Bor. Velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ v Boru, MAS Český les a některými mikroregionálními firmami. Nově se přidaly některé místní úřady (Staré Sedliště, Přimda, ..) a zájmové organizace - lukostřelci, či zahrádkáři.

17. Účast žáků v soutěžích Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů. V soutěži o nejlepší umístění mezi příspěvkovými organizacemi zřizovatele jsme v oblasti škol s převažujícími obory s výučním listem získali velmi pěkné třetí místo.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 14

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

Úspěch jsme získali v těchto soutěžích: Krajská

Zlatý pohár Linde- Rokycany

4. místo

Krajská

4. místo

Krajská

Zlatý pohár Linde- Rokycany Regionální soutěž opravář zemědělských strojů - Bor Regionální soutěž opravář zemědělských strojů - Bor

Mezinár.

O zlatou přilbu - Most.

9. místo

Mezinár.

O zlatou přilbu - Most.

10. místo

Mezinár.

O zlatou přilbu - Most.

12. místo

Krajská

Borská vařečka

1. místo

Krajská

Borská vařečka

1. místo

Krajská

Plzeňský korbel

4. místo

Krajská

Plzeňský korbel

4. místo

Krajská

Plzeňský korbel

4. místo

Krajská

1. místo 5. místo

Další úspěch jsme zaznamenali v soutěži Technika má zlaté dno, ve které jsme získali třetí místo a v Soutěži robotiky, kde jsme získali cenu Techmania Science Center.

18. Další vzdělávání v SŠ Bor kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků: 0 rekvalifikační kurzy, na jejichž organizaci se škola podílela:  pravidelná školení řidičů – viz zpráva o činnosti autoškoly  kurzy autoškoly - viz zpráva o činnosti autoškoly  pravidelné proškolení k obnově svářečského oprávnění rekvalifikační kurzy pro ÚP Tachov (svařování, řidičská oprávnění)  kurz svařování pro zaměstnance MU Bor a další organizace  kurz Tradiční česká kuchyně

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 15

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

19.Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 2017/2018 Září 2017 Kontrola: Česká školní inspekce – 25. 09. 2017 Předmětem kontroly bylo: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb.  Inspekční činnost zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti a účinnost preventivních opatření zamezujících jejich opakování. Závěr: § 2 odst. 7 vyhlášky č. 13/2005 Sb. - Nebylo zjištěno porušení právních předpisů, § 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování – nebylo zjištěno porušení právních předpisů Únor 2018 Kontrola: Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – 23.02. a 27.02.2018 Předmětem kontroly bylo: Dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na  

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpočetnosti práce Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

Závěr: §4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – neplnění povinnosti při zajištění řádného stavu výrobních a pracovních prostředků (chybí výstražné nápisy v ČJ) – odstraněno v průběhu kontroly. Kontrola: Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov Předmětem kontroly bylo: Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Závěr:   

Plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky Plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky Plnění povinností v důchodovém pojištění - nebyly zjištěny nedostatky

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 16

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

Březen 2018 Kontrola: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností Předmětem kontroly bylo:     

soulad vnitřních předpisů organizace s platnou a účinnou legislativou ČR vnitřní kontrolní systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. dodržování směrnic RPK č. 3/2012, 1/2013, 1/2014, 2/2016 dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.

Závěr: 

některé ze stávajících vnitřních předpisů obsahují odkazy na již neplatné právní předpisy  provádění vnitřního kontrolního systému neodpovídá zcela znění zákona č. 320/2001 Sb.  sazebník úhrad není zcela v souladu s §17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.  výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2016 a 2017 nejsou obsahově v souladu s §18 odst.1  nebyla dodržena struktura informací dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006  zveřejňování smluv v registru smluv není zcela v souladu se zákonem o registru smluv Veškeré nedostatky uvedené v protokolu byly odstraněny a byla přijata níže uvedená opatření:  Vnitřní platový předpis – byl kompletně přepracován dle aktuální legislativy (k 01.06.2018 –účinnost tohoto předpisu)  Směrnice pro účetnictví – stávající směrnice o účetnictví z 2009 byla s účinností od 01.07.2018 nahrazena Předpisem pro zpracování účetnictví (dle aktuální legislativy)  Směrnice - Vnitřní kontrolní systém - byla aktualizována a doplněna dle zjištěných skutečností a to zejména o nákupy v hotovosti. Nákupy v hotovosti lze realizovat pouze dle výše uvedené směrnice a konkrétně dle bodu 2.4.12. S aktualizací směrnice a postupem nákupů v hotovosti byli seznámeni všichni zaměstnanci e-mailem dne 25.06.2018.  Bylo přijato opatření, aby bylo zveřejňování smluv v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (včasné a strojově čitelné zveřejňování smluv).  Výroční zpráva – byla doplněna o chybějící bod.  Sazebník úhrad za poskytování informací – byl upraven.  V e-portálu územních samospráv byly zveřejněny informace. Květen 2018 Kontrola: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický Předmětem kontroly bylo: 

hospodaření za roky 201-2017

 

dodržování směrnic RPK č. 1/2014 a 2/2016 o zadávání veřejných zakázek dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 17

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

Závěr: Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky v níže uvedených oblastech:  evidence majetku  vyřazování majetku  inventarizace  účtování o zálohách  účtování o nákladech-energie  nedostatky v registru smluv  nedostatky ve vnitřním kontrolním systému Zjištěné nedostatky jsou postupně odstraňovány a jsou přijata opatření k nápravě.

Interní audit Při kontrolní činnosti interního auditu nedošlo v daném roce ke zjištění závažných skutečností. Zprávy z provedených kontrol jsou projednávány nejprve s ředitelkou SŠ a s vedoucími zaměstnanci, jejichž oblast činnosti byla kontrolována a ti je následně projednávají se zaměstnanci, u kterých byla kontrola provedena. Dle plánu vnitřního auditu pro rok 2018 byla provedena: Kontrola úplnosti a věcné správnosti namátkově vybraných interní dokladů období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018.

INTERNÍ DOKLADY – (18000-18028)  doklad VD 18012 – předpis provozní dotace, 2% odvody FKSP, předpis silniční daně, vydané faktury  doklad VD 18022 – mzdy 05/2018  doklad VD 18027 – převod HV za rok 2017, převod mezi fondy, Zjištění:  interní doklady jsou vedeny ve zvláštní číselné řadě, jsou tištěny z účetního systému Fenix a řádně opatřeny daty a podpisy zodpovědných osob;  k veškerým interním dokladům je přiložena příloha, na základě, které je v daném interním dokladu účtováno. Shledané chyby a doporučení:  v předložené evidenci nebyly shledány žádné chyby  nadále zachytit takto bezchybnou a úplnou evidenci jednotlivých dokladů Závěr: Lze konstatovat, že v této oblasti je vnitřní kontrolní systém funkční. Kontrola – banka – účet 66314101/0100 - KB Období: červenec 2018 Zjištění: Výpisy z účtu jsou vzestupně zařazeny v šanonu, k výpisům jsou připojena potvrzení příkazů s podpisem osoby, která příkaz autorizovala; U každého měsíce je založen detail zaúčtování bankovního výpisu. Závěr: Lze konstatovat, že v této oblasti je vnitřní kontrolní systém funkční.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 18

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

20. Činnost školy 20.1 Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. V rámci údržby interiérů školy jsme z prostředků zřizovatele provedli běžné opravy. V rámci inovace jsme vybudovali malou PC učebnu, vybavenou novým nábytkem a PC technikou (projekt Šablony – Škola nás baví II), pořídili jsme 2 vizualizéry a z důvodu zkvalitnění zabezpečení školy jsme zrealizovali z investičních prostředků kamerový systém. Na základě požadavků „hygieny“ jsme vybudovali uklízecí místnost s výlevkou, na dívčích záchodech jsme vybudovali hygienickou kabinu. Zřídili jsme odhlučněnou hovornu pro komunikaci metodika prevence s veřejností a žáky. Doplnily šatny žáků dalšími šatními boxy. Ve spolupráci s městem Bor jsme převzali patronát nad relaxačním parčíkem, který přiléhá k budově školy Odborný výcvik: Jako každý školní rok probíhal již tradičně ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Dílny a kuchyně odborného výcviku v areálu BK II b) Svářečská dílna a kovárna V těchto školních pracovištích probíhala výuka následujícím způsobem: a) Převážná většina žáků 1. – 3. ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik praktických dovedností vyplývajících ze ŠVP. Zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění. Část žáků pracovala několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích – jejich budoucích pracovištích, se kterými zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí - zaměstnání po získání výučního listu. b) Všichni žáci 1. – 3. ročníku oboru kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování, jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod vedením našich instruktorů svařování a pod záštitou Škola Welding Plzeň pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. Pokračovali jsme v inovaci teoretické přípravy pro tyto kurzy ve spolupráci se Školou Welding – formou e-learningového kurzu – tato forma výuky se ukázala jako velmi prospěšná – zvýšila úspěšnost žáků z teoretické části zkoušky na téměř 100%. d) V kovářské dílně probíhalo dle ŠVP zaškolení v tepelném zpracování kovů – základní kovářské operace.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 19

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

e) V odborné učebně (vybudované v rámci projektu ROP) pro výuku Základů cukrářské výroby stávajícího oboru Kuchař – číšník se žáci seznamovali s novými technologickými postupy jak cukrářské, tak pekařské výroby – tato forma části odborného výcviku tak pomohla rozšířit jejich odborné kompetence. f) V rámci investic byla zrealizována klimatizace ve školní kuchyni, rekonstrukce osvětlení ve dvou velkých dílnách pro montážní práce, byl úspěšně dokončen projekt z podpory SFŽP – „Zateplení svařovny“ – výměna okenních a dveřních výplní, zateplení obvodového pláště a výměna tepelného zdroje, vše z investičních prostředků zřizovatele a SFŽP. Pro modernizaci výuky odborného výcviku oboru mechanik opravář motorových vozidel byl z investičních prostředků zřizovatele zrealizován nákup zkušební stanice pro vstřikovače naftových motorů Common Rail a nové diagnostiky Super VAG – pro řídicí jednotky motorových vozidel. g) Část odborného výcviku byla opětovně zajišťována (viz výše) ve spolupráci se

smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu, ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Některé firmy opakovaně uzavírali se zákonnými zástupci nezletilých žáků soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců, protože v našem mikroregionu poptávka po zaměstnancích stále převyšuje nabídku absolventů SŠ Bor.

20.2 Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: -

Profesní školení a přezkušování řidičů Školení a zaškolování svářečů Pronajímání společenských prostor a odborných učeben

20.3 Personální zabezpečení 2017/2018 V současné době je personální obsazení školy zabezpečeno.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 20

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

20.4 Zpráva o činnosti školské rady při SŠ Bor Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve školním roce 2017/2018 pracovala školská rada ve složení: Předsedkyně: Zdeňka Křižková – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Místopředseda: Ing. Petr Myslivec – zástupce zřizovatele Členka: Mgr. Kristýna Irchová – učitelka

Školská rada se scházela dle potřeby a jednala podle schváleného jednacího řádu. Ve školním roce 2017/2018 školská rada schválila: - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Školská rada projednala: -

návrh rozpočtu na další rok plán výchovně vzdělávacího procesu zpráva o činnosti organizace za rok 2017 postupnou realizaci revize školních vzdělávacích plánů dle konzultace s NUV

Školská rada byla seznámena: -

s dlouhodobým plánem rozvoje školy - realizace několika projektů s personálními změnami

Členové ŠR se zúčastnili: -

slavnostního zahájení školního roku 2017/2018 praktické a ústní části JZZZ (v řádném i v opravném termínu) závěrečných zkoušek absolventů vzdělávacích kurzů slavnostního předání výučních listů soutěže Borská vařečka

V Boru dne 1. října 2018 Vypracovala: Mgr. Kristýna Irchová

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 21

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

20.5 Zpráva o činnosti autoškoly: Ve školním roce 2017 a 2018 bylo do sdružené výuky a výcviku SŠ Bor zařazeno celkem 25 žáků. Z toho 14 žáků učebního oboru opravář zemědělských strojů (OZS) a 11 žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (MOMV). Sdruženou výuku celkově nedokončila 1 žákyně (MOMV). Ke zkoušce odborné způsobilosti bylo předvedeno 14 žáků učebního oboru OZS 11 žáků učebního oboru MOMV K dnešnímu dni 12. 9. 2018 mají všichni žáci řidičské oprávnění. Úspěšnost u zkoušek odborné způsobilosti: a) Pravidla silničního provozu – předvedeno celkem 24 žáků OZS – 14 žáků prospělo, MOMV – 9 žáků prospělo, 1 žák nekonal z vážných zdravotních důvodů b) Ovládání a údržba vozidla – předvedeno 16 žáků OZS- 10 žáků prospělo (4 žáci se vzdali skupiny C) MOMV - 6 žáků prospělo (4 žáci se vzdali skupiny C) c) Praktická zkouška z řízení vozidla Jízda: B OZS – 14 žáků předvedeno, prospělo 14 MOMV - 9 žáků předvedeno, 9 prospělo, Jízda: C OZS – 10 žáků předvedeno, 10 prospělo, (4 žáci vzdali skupiny C) MOMV - 9žáků předvedeno, 6 prospělo, (3 žáci se vzdali skupiny C) Jízda: T OZS – předvedeno 12 žáků, 10 prospělo (2 žáci se vzdali). Závěr: na základě výše uvedených výsledků je nutné konstatovat, že se snižováním úrovně vzdělanosti v našem mikroregionu, úměrně klesá i míra úspěšnosti žáků u zkoušek – žáci již nejsou motivováni tímto bonusem oboru (rodiče jim platí opravné zkoušky a nijak výrazně je nepřesvědčují k úspěchu, velmi sporadicky spolupracují se školou). Byla sice opakovaně přijata opatření směřující ke zvýšení úspěšnosti našich žáků u závěrečných zkoušek, praktickou výuku i nadále podporují opakované lekce našich žáků na moderním auto trenažéru, ale bez konstruktivní spolupráce s rodiči žáků není předpoklad výrazného zlepšení situace. Nicméně dle konzultace s dopravním inspektorátem v Tachově bylo konstatováno, že úspěšnost našich žáků nevybočuje z průměru ostatních žadatelů o ŘO. Od září 2017 do 31. srpna 2018 bylo proškoleno 205 osob v 10 kurzech pravidelného školení řidičů. V Boru dne 12. září 2018 Vypracoval: Ing. Jan Hrubý, vedoucí učitel autoškoly SŠ Bor

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 22

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

21. Závěr Střední škola Bor poskytovala ve školním roce 2017/2018střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 65-51-H/01 Kuchař - číšník 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Absolventi výše zmíněných technických oborů získají v rámci výuky kromě výučního listu ještě řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupin B, C, T a svářečské oprávnění pro svařování metodou ZK 135 – W01, ZP 8102 – WO1 a ZP 311 – 1W01, nejlepší absolventi i tzv „evropskou zkoušku“, oprávnění pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem a vazačské zkoušky, takže po úspěšném absolvování naší školy mají opravdu velmi široké uplatnění na trhu práce, o čemž svědčí i statistiky na Úřadu práce v Tachově (k září 2018 opět žádný nezaměstnaný absolvent). Situaci samozřejmě podporuje „hlad“ místních firem po pracovní síle, zejména technicky vzdělané. Je nám velice líto, že se již několik let nedaří (zejména z výše uvedeného důvodu) získat dostatečný počet žáků pro obor kuchař – číšník (i když v do současného prvního ročníku nastoupilo o několik žáků více), jehož absolventi v naší oblasti velice chybí, i když se žákům tohoto oboru snažíme poskytovat benefity jako:  za zvýhodněných podmínek získat řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupiny B  v rámci disponibilních hodin OV absolvovat Základní i rozšiřující barmanský kurz, baristický kurz, základní cukrářský a pekařský výcvik. Bohužel vidina dobře placené technické práce ve firmách dominuje. Přesto doufáme, že žáky by mohl motivovat odborník z praxe, který bude v dalším školním roce docházet do výuky odborného výcviku a bude jim navýšena i odměna za produktivní práci v rámci zákona. Již osmým rokem škola nabízí doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou formou nástavbového studia denní i dálkovou formu 64-41-L/51 Podnikání – ve sledovaném období probíhala pouze denní forma studia. Předpoklady dalšího vývoje Nejen vývoj demografické křivky stále zasahuje naši školu v počtu studujících žáků, ale i situace na trhu práce v regionu a malá váha vzdělávání u cílové skupiny našich žáků. Žáci, kteří jsou ve škole i odcházejí během studia nekvalifikovaně pracovat do okolních firem zejména ze tří důvodů: 1) finančně vypomoci vlastní rodině, ve které žijí; 2) zajistit si vlastní bydlení (oddělenou domácnost), protože žijí v sociálně slabých, často neuspořádaných rodinách; 3) zajistit si financování nadstandardu – potřeba mít co nejlepší telefon, osobní vozidlo, apod. Opakovaně hledáme ve spolupráci se základními školami v mikroregionu (kroužky pro žáky MŠ i ZŠ s motivací pro vzdělávání v technických oborech vzhledem ke struktuře firem v nedalekých industriálních zónách, ale i kroužky vaření – např. tradiční české kuchyně s moderními trendy), ve spolupráci se zaměstnavateli a firmami. Hledáme, jak zatraktivnit

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 23

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

výuku a motivovat žáky jak k technickému vzdělávání, tak i ke službovému vzdělávání, které naše škola poskytuje. Bohužel počty našich žáků zůstávají na přibližně stejné úrovni. Situace v regionu se její v tomto tak vážná, že na podzim 2018 bude prováděn výzkum Sociologickým ústavem AV ČR – zmapování situace. Obnovili jsme, jako každoročně, Certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb pro oblast vzdělávání pro naši školu. Realizací projektů se snažíme zkvalitnit, zatraktivnit a rozšířit odbornou přípravu žáků v poskytování středního vzdělávání s výučním listem i v nástavbovém studiu s maturitní zkouškou. Nicméně v konečném důsledku vyvíjení výše popsaných aktivit nám maří stále se zhoršující dojezdnost našich žáků do místa bydliště. Se situací se nesmiřujeme, hledáme řešení ve spolupráci s městem Bor a s dalšími zainteresovanými. Doufáme ale, že veřejností i ostatními zainteresovanými bude více pochopena důležitost středního vzdělání a že tak budeme moci i nadále v naší škole toto vzdělání poskytovat.

II.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2017 příspěvkových organizací zřízených krajem (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce). Přiloženo jako zvláštní příloha.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 24

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy

Výroční zprávu vypracovali:     

Ing. Miroslava Bendová Ing. Jan Hrubý Mgr. Kristýna Irchová Mgr. Irena Průchová Mgr. Zdeňka Valečková

Datum zpracování zprávy: 22. října 2018

Datum projednání ve školské radě: 25. října 2018

Podpis ředitelky a razítko školy:

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Stránka 25

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.