VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTV&I...
Author:  Monika Šmídová

0 downloads 5 Views 694KB Size

Recommend Documents


No documents


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

RODINNÝ DŮM RESIDENTIAL HOUSE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE

PETRA FIALOVÁ

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR BRNO 2012

DOC. ING. JITKA MOHELNÍKOVÁ, Ph.D

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště

B3607 Stavební inženýrství Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 3608R001 Pozemní stavby Ústav pozemního stavitelství

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Student

Petra Fialová

Název

Rodinný dům

Vedoucí bakalářské práce

doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Datum zadání bakalářské práce Datum odevzdání bakalářské práce V Brně dne 30. 11. 2011

30. 11. 2011 25. 5. 2012

............................................. doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. Vedoucí ústavu

............................................. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Děkan Fakulty stavební VUT

Podklady a literatura -Urbanistické požadavky a stavební podmínky. -Samostatně vypracovaná studie architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení dle účelu objektu. -Doporučená literatura: platné zákony, vyhlášky, technické normy, studijní opory, firemní podklady. Zásady pro vypracování -Směrnice děkana FAST VUT v Brně č. 12/2009 a její přílohy: Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT. - Interní pokyn vedoucího ÚPST č. 2/2007 Forma zpracování VŠKP. -Výkresy zpracovány s podporou CAD v měřítku 1:50, detaily 1:10 nebo 1:5, jednotné popisové pole. -Textová část zpracována pomocí PC editoru. -Složky A4 opatřeny jednotným popisovým polem a seznamem příloh. Předepsané přílohy

............................................. doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Vedoucí bakalářské práce

3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce; klíčová slova v českém a anglickém jazyce Abstrakt Novostavba rodinného domu ve městě Třebíč. Rodinný dům je samostatně stojící objekt s garáţí od stavby oddělenou průchodem na zahradu v rovinném terénu se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlaţím. Dům je částečně podsklepen. Střecha je sedlová. Klíčová slova bakalářská práce, samostatně stojící rodinný dům, novostavba, kraj Vysočina, dvě nadzemní podlaţí, jedno podzemní podlaţí, částečně podsklepen, sedlová střecha Abstract Building of a new residential house in Třebíč. A residential house is a detached building with a garage which is separated by passage leading to the garden in a slightly sloping terrain with two above-ground floors and one underground floor. The house partly contains a cellar under the ground. The house contains a gabled roof. Keywords bachelor´s thesis, detached residential house, new house, Vysočina district, two floors, one underground floor, partial cellar under the ground, gabled roof

4. Bibliografická citace VŠKP FIALOVÁ, Petra. Rodinný dům. Brno, 2012. 29 s., 151 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D..

5. Prohlášení autora o průvodnosti práce

Prohlášení:

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně, a ţe jsem uvedl(a) všechny pouţité‚ informační zdroje.

V Brně dne 23.5.2012

……………………………………………………… podpis autora

6. Poděkování Především bych chtěla poděkovat vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jitce Mohelníkové, Ph.D. za vynaloţenou snahu a trpělivost při konzultacích, za rady a připomínky, které přispěly k vypracování této práce.

7. Obsah Průvodní dokument včetně zadání bakalářské práce: Metadata VŠKP A – Podklady a studie: Název Studie (1PP, 1NP, 2NP, řez, pohledy) Technické listy výrobců Vizualizace

Rozsah

B – Stavebně technická část: Výkresová část: Název č.výkresu Situace 1 Půdorys základů 2 Půdorys 1PP 3 Půdorys 1NP 4 Půdorys 2NP 5 Řez příčný A-A´ 6 Řez podélný B-B´ 7 Strop nad 1PP 8 Strop nad 1NP 9 Půdorys střechy, střecha garáţe 10 Pohledy 11 Detaily č. 1, 2 ,3 12 Detaily č. 4, 5 13 Detail č. 6 14 Detail č. 7 15

Měřítko 1:200 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:10 1:10 1:10 1:10

Rozsah 2xA4 8xA4 6xA4 8xA4 6xA4 6xA4 6xA4 6xA4 6xA4 8xA4 2xA4 6xA4 2xA4 2xA4 2xA4

B – Stavebně technická část - texty Název Průvodní zpráva Technická zpráva Poţární zpráva Výpis prvků PSV Výpis skladeb konstrukcí Tepelně vlhkostní posouzení Posouzení vzduchové neprůzvučnosti dělících konstrukcí Návrhy a výpočty nosných konstrukcí

Rozsah 4xA4 12xA4 7xA4 3xA4 5xA4 14xA4 1xA4 2xA4

C – seminární práce: Název Energeticky efektivní domy

Rozsah 27xA4

8. Úvod Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a vypracovat její projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Místo stavby se nachází v městě Třebíč. Objekt je částečně podsklepený, má tedy jedno podzemní, dvě nadzemní podlaţí. Dále je k němu přistavěná garáţ s jedním stáním. Objekt je ukončen sedlovou střechou s devíti střešními okny. Garáţ je zastřešena pultovou střechou. Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem a současných trendů bydlení. V objektu se neuvaţuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu a tudíţ jsem se touto problematikou při návrhu objektu nezabývala. Při statickém, konstrukčním, poţárně bezpečnostním a tepelně technickém řešení jsem postupovala podle platných předpisů a norem. Jednotlivé části projektu např. návrh základových konstrukcí, návrh schodiště, tepelně technické posouzení, výkresová dokumentace, zpráva poţární bezpečnosti, atd. jsou řešeny v samostatných přílohách, které jsou součástí tohoto projektu.

Průvodní zpráva

Akce

:

Novostavba RD

Investor

:

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Místo stavby :

k. ú. Třebíč, Růţičkova, p.č. st 237/3

Projektant

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Květen 2012

:

a)

Úvodní údaje

a1)

Identifikační údaje stavby

a2)

Název stavby

:

Novostavba RD

Místo stavby

:

Třebíč

Okres

:

Třebíč

Kraj

:

Vysočina

Katastrální území

:

Třebíč

Číslo parcely

:

st. 230/7

Charakter stavby

:

Novostavba

Investor

:

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Identifikační údaje zpracovatele Projektant

:

Fialová Petra Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

b)

Tel.

: +420 725 657 575

IČO

:111 15 256

ČKAIT

:1100186

Základní údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území Pozemek, který je určen k zástavbě navrhovaným RD, se nachází v lokalitě, která je částečně zastavěná na území okraji Třebíč na ulici Růţičkova. Pozemek je veden jako stavební parcela. V současné době nebyl pozemek nijak vyuţíván.

c)

Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a tech. infrastrukturu Byl proveden radonový průzkum. Spodní voda nebyla nalezena. Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je navrţeno vjezdem z obsluţné komunikace z ulice Růţičkova. K pozemku jsou přivedeny přípojky NN, pitné vody a kanalizace z veřejných řadů.

d)

Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů Poţadavky dotčených orgánů budou splněny dle vyjádření.

e)

Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje technické poţadavky na stavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. s přihlédnutím k příslušným českým a evropským normám. V projektové dokumentaci jsou navrţeny výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky č 499/2006Sb.

f)

Údaje o plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř.: územní plánovací informace Byly dodrţeny poţadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.o obecných poţadavcích na vyuţívání území.

g)

Věcné a časové vazby stavby Nejsou ţádné věcné ani časové vazby, které by bránily začátku stavby RD a jejího dokončení.

h)

Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby Podání ţádosti pro územní řízení

:

02/2012

Vydání územního řízení

:

04/2012

Vydání stavebního povolení

:

06/2012

Ukončení výstavby

:

10/2013

Lhůta ukončení výstavby

:

24 měsíců od vydání stavebního povolení

Postup prací: 1. Provede se vytyčení pozemku, skrývka ornice, vytyčení stavby, výkop pro základové pásy, vybetonování základů, leţatá kanalizace, uloţení zemnícího pásku, vybetonování podkladního betonu. 2. Vystavění hrubé stavby – zdivo, stropy, krov, krytina, klempířské práce. 3. Osazení oken a vstupních dveří, provedou se vnitřní instalace. 4. Provedou se omítky vnitřní, zateplení podlah, vybetonování podlah, obklady dlaţby. 5. Vnější úpravy fasády, zpevněné plochy, vjezd. 6. Dokončující vnitřní práce, poloţení podlah, kompletace elektra, připojení zařizovacích předmětů, revize.

i)

Statistické údaje stavby Jedná se o stavbu částečně podsklepenou určenou k bydlení o jedné bytové jednotce 6+1. Odhadované celkové náklady stavby jsou 3 000 000 Kč. Parametry: Zastavěná plocha

:

138,80 m2

Obestavěný prostor

:

1184,24 m2

Uţitná plocha

:

215,21 m2

Obytná plocha

:

96,3 m2

Vypracovala: Petra Fialová V Třebíči 05/2012

Souhrnná technická zpráva

Akce

:

Novostavba RD

Investor

:

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Místo stavby :

k. ú. Třebíč, Růţičkova, p.č. st 237/3

Projektant

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Květen 2012

:

1/

Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení stavby

1.a/

Zhodnocení staveniště, současný stav konstrukcí – historický průzkum Vlastní urbanisticky architektonické řešení je dáno stávající okolní zástavbou. Jedná se o novostavby rodinných domů. Stavba RD je navrţena jako samostatně stojící s garáţí od stavby oddělenou průchodem na zahradu s odsazením 10,150m od hranice pozemku (237/2), a na druhé straně s odsazením 4,000m od hranice pozemku (237/4). Pozemek je napojen na obsluţnou komunikaci – ulice Růţičkova. Půdorysný tvar navrţeného objektu je obdélníkového tvaru s rozměry 8,000m x 13,500m, navrţená garáţ je také obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 4,000m x 7,700m. Výškové osazení vstupu nad úrovní nivelety komunikace je + 0,23m. Navrţený tvar, osazení a výškové členění ctí všechna regulativa daných podmínek v platném stavebním zákoně. Stavba není kulturní památkou.

1.b/

Urbanistické a architektonické řešení stavby, charakteristika pozemků území stavby Pozemek, na kterém je navrţena stavba RD, se nachází v katastrálním území města Třebíč. Pozemek má obdélníkový tvar, jehoţ šířka pozemku je 28,450m a délka 41,800m. Nachází se na parcele st237/3. Sousedí s parcelami st237/2, st237/4, a komunikací s parcelním číslem st236/1. Novostavba rodinného domu je řešena jako částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlaţími. Střecha je navrţena sedlová se sklonem střešních rovin 35°, střešní krytina je ze střešních tašek Bramac, barvy cihlově červené, okna plastová v barvě tmavý dub, vstupní dveře a garáţová vrata ve stejné barvě. Fasáda má barvu oranţovou. Objekt bude postaven tradiční technologií. Novostavba obsahuje v podzemním podlaţí technickou místnost, sklep, chodbu, dílnu, schodišťový prostor, v prvním nadzemním se pak nachází zádveří, úklidová místnost, schodišťový prostor, obývací pokoj, kuchyně, jídelna, chodba, koupelna s WC, garáţ a venkovní terasu. Ve druhém nadzemním podlaţí se pak nachází chodba, dva dětské pokoje, koupelna, WC schodišťový prostor, úklidová místnost a loţnice s pracovnou a šatnou. Novostavba bude postavena tradiční technologií z cihel Heluz. Do objektu se vchází přes zádveří, vedle se nachází koupelna s WC, ze zádveří vedou dveře do chodby, ze které jde vidět otevřený schodišťový prostor, po pravé straně se nachází obývací pokoj, po levé je kuchyň s jídelnou. Ze schodišťového prostoru se dostaneme na chodbu 2.NP, vlevo je loţnice s pracovnou a šatnou, vpravo dva dětské pokoje, naproti se nachází koupelna a WC. Garáţ má samostatný vstup.

1.c/ Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení vnějších ploch PRÁCE HSV: Zemní práce Podmínky určené v územním rozhodnutí – podle nich se před zahájením zemních prací objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Dále se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 250 mm, která se uloţí na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce se doporučují provádět strojně, aţ těsně před betonáţí základů je potřeba ruční začištění aţ na základovou spáru. Nutné je odvézt vytěţenou zeminu na předem určenou skládku, na staveništi. Při odhalení základové spáry je potřebné přizvat statika k posouzení základových poměrů podloţí. V případě, ţe se zjistí nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob zakládání stavby. Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy.

Konstrukce základů Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové monolitické pasy z betonu C20/25. Šířka pasů pod nosnými stěnami domu je 800 a 650 mm. Úroveň základové spáry je volena tak, aby zaloţení bylo provedeno v rostlém terénu a v nezámrzné hloubce. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. Do základové spáry bude před betonáţí uloţeno zemnící vedení - např. pozinkovaný drát a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před betonáţí osazeny chráničky pro přívod příslušných leţatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt podzemní vody. Svislé konstrukce Nosné obvodové zdivo je ve všech podlaţích vyzděno z keramických tvarovek systému HELUZ STI 30 broušená, zdivo bude vyzděno na vápenocementovou maltu. V suterénu je pouţito na obvodové konstrukce ztracené bednění PRESBETON ZB 25-50. Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic HELUZ 24 broušená. Dělící příčky jsou z tvárnic HELUZ 14 broušená. Pro dosaţení výsledných tepelných odporů a pro dosaţení poţadovaného akustického útlumu je nutné při provádění stěn z tvárnic HELUZ dodrţovat všechna technologická pravidla pro zdění uváděná výrobcem.

Vodorovné stropní konstrukce Nad 1S a 1NP stropní konstrukci tvoří keramický strop systému HELUZ, skládající se ze stropních nosníků, stropních vloţek Miako a betonové zálivky tl. 40 mm. Tloušťka stropní konstrukce je 230 mm. Schodiště je ţelezobetonové, schodišťové rameno je vetknuté do schodišťové zdi, schody jsou kompletně obloţeny dřevěnými obklady. Podrobné vykreslení tvaru a skladby stropních nosníků, stropních vloţek, výztuţe desek, jako i podrobné vykreslení překladů a věnců se nachází ve výkresové části. Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné vynechat podle výkresové dokumentace, případně se vybourají dodatečně. Obvodové věnce je třeba z vnější strany izolovat tepelnou izolací EPS Greywall tl. 75 mm a EPS 70F.

Krov, střešní krytiny Střecha stavby rodinného domu je navrţena jako sedlová se sklonem 35° u obou střešních rovin, střecha stavby garáţe je navrţena jako pultová se sklonem 7°. Konstrukce krovu je navrţena jako novodobý krov z rostlého dřeva třídy C22. Podkroví bude zatepleno tepelnou izolací AIRROCK LD tl.160 mm,OSB desky, dále bude pouţita parozábrana PK-BAR SPECIÁL 110 a namontovány budou sádrokartonové podhledy GKB DESKY. Jako střešní krytina bude pouţita keramická taška Bramac . Odpadní i dešťové vody budou ţlaby a svody svedeny do jednotné kanalizace. Kolem komínového zdiva bude provedeno napojení střešního pláště pomocí pásky WAKAFLEX, krycí lišta WAKAFLEX. Veškeré klempířské prvky jsou navrţeny z pozinkované oceli.

Komín V rodinném domě je navrţen jeden průduch ze systému HELUZ KLASIK. Zdění komínového tělesa se provádí na lepící maltu. Je tvořen broušenou keramickou komínovou tvarovkou obvodového pláště, tepelnou izolací a šamotovou vloţkou. Půdorysné rozměry komína jsou 400 x 400 mm. V půdním prostoru je třeba dodrţet bezpečné vzdálenosti omítnutého komínového zdiva od dřevěných konstrukcí, které činní min. 50mm.

Schodiště Schodiště je tříramenné, provedené ze ţelezobetonu. Stupnice jsou obloţeny dřevěnými obklady. Konstrukci schodiště je nutno provádět před poloţením

podlah. Šířka ramene je 1100 mm. Nerezové madlo je vetknuté do schodišťové zdi ve výšce 1000 mm, je popsané ve výpisu zámečnických prvků.

Osazování Kování okenních otvorů musí umoţňovat mikroventilaci. Pro zasklení je pouţito izolačního dvojskla. Všechna okna budou provedena ve třídě zvukové izolace TZI 4-R´w > 40 dB.

PRÁCE PSV

Izolace proti vodě a radonu Hydroizolace podlahy a ochrana proti radonu rodinného domu v 1PP je navrţena z asfaltových pásu Degbit V60 S35 a Degbit AL S40V, spodní pás natavený bodově, horní pás natavený celoplošně. Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C. V místech prostupů instalací je třeba pouţít systémových prvků výrobce. Mezi podkladní betonovou vrstvou a hydroizolacemi je uvaţován penetrační nátěr Dekprimer. V místnostech sociálního zařízení bude aplikována před poloţením dlaţby a obkladu na podlahy a u sprchových koutů i na stěny hydroizolační stěrka. Stěrka bude vyztuţena systémovou výztuţnou páskou.

Izolace tepelné Tepelná izolace střechy bude provedena z AIRROCK LD v celkové tloušťce 280 mm. Obvodové zdi jsou zateplené EPS 70F. Podlaha v 1NP a 1PP je zateplena ve skladbě podlahy pěnovým polystyrenem EPS 150 S .

Sádrokartonové práce, podhledy Sádrokartonový podhled je navrţen ve všech obytných místnostech v podkroví. Sádrokartonové podhledy jsou navrţeny z GKB desek.

Práce truhlářské Jsou navrţeny dřevěné dveře vč. dřevěných zárubní firmy Sapeli. Stupnice na schodišti jsou obloţeny dřevěnými obklady.

Práce zámečnické Madlo u schodiště je z nerezové oceli, dilatační lišty, dopisní schránky – viz výpis zámečnických prvků.

Práce klempířské Na střeše jsou navrţeny ţlaby, svody z pozinkované oceli a u oken vnější parapety z extrudovaného hliníku potaţeny ochrannou fólií tl. 1,5 mm.

Požární uzávěry Nevyskytují se.

Podlahy Keramická dlaţba Hall se nachází u zádveří, hygienických místností, úklidových místností, jídelny, kuchyně a v garáţi, s rozměry 600x600mm. Dřevěná podlaha Tatajuba parkety se nachází v obytných místnostech ,na chodbě a u schodišťového prostoru, rozměr parkety 8x50x250mm. Rozsahy podlah nejsou v půdorysech řešeny, rozsah bude stanoven investorem, při řešení projektu interiéru. Veškerá rozhraní podlah v místě dveří budou řešena pomocí hliníkových přechodových lišt.

Vnitřní povrchové úpravy (obklady, nátěry, malby) Vnitřní omítka bude štuková, sádrokartonové desky budou opatřeny 2x nátěrem na sádrokarton. V koupelně jsou navrţeny keramické obklady stěn výšky 2,5 m a na WC obklad do výšky 1,5m v kuchyni výšky 0,8 m.

Vnější povrchové úpravy Omítka vnějších stěn bude provedena z kontaktního zateplovacího systému ETICS. Ocelové konstrukce - osazené v exteriéru budou ţárově pozinkované. Dřevěné prvky budou opatřeny silnovrstvou venkovní lazurou.

.

1.d/

Řešení dopravy, napojení na dopravní systém, parkoviště a technickou infrastrukturu Příjezd na pozemek je zajištěn nově navrţeným sjezdem z obsluţné komunikace v lokalitě Růţičkova parcelní číslo 236/1. Vstup pěších na pozemek chodníkem ze stejné ulice. Na vlastním pozemku před rodinným domem je zpevněná plocha pro stání vozidel. Zpevněné plochy, vjezd, chodník k objektu budou vydláţděny zámkovou dlaţbou, tam kde je potřeba vzhledem k provozu, bude realizována v pojízdném provedení. Dlaţba bude vţdy osazena do štěrkopísku v příslušné tloušťce a hutnění.

1.e/

Řešení technické a dopravní infrastruktury, poddolované a sváţné území Objekt se nenachází v ţádném poddolovaném ani sváţném území. V rámci výstavby objektu RD není řešena veřejná technická a dopravní infrastruktura. Napojení pozemku je řešeno napojením na stávající vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturu. Řešení dopravy v klidu je řešeno odstavným stáním pro osobní vozidlo na parcele investora mimo komunikaci.

1.f/

Péče o ţivotní prostředí Dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. stavba nespadá do kategorie I – záměr vţdy podléhající posouzení, ani do kategorie II – záměr vyţadující zjišťovací řízení. V rámci výstavby budou dodrţovány veškeré předpisy o ochraně ţivotního prostředí, tj. ochrana vod, ovzduší, přírody, zemědělského půdního fondu. Škodlivé vlivy způsobené uţíváním stavby nepřicházejí v úvahu. Likvidace domovního odpadu bude řešeno v rámci systému obce. Vlastní uloţení domovního odpadu bude provedeno do popelnice. Toxické zplodiny a odpady, kapalný odpad, prašné a plynné exhalace se během provozu RD nevyskytují. Při likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby, budou dodrţeny ustanovení zákona č.125/1997 Sb. O odpadech a předpisů s ním souvisejícím. Pokud by vznikl nebezpečný odpad je nutné jej zneškodnit na místě k tomu určeném dle ustanovení § 3 odstavec 2,4,5 zákona č.125/1997 Sb Upravený objekt se svými provozy nebude negativně ovlivňovat ţivotní prostředí.

1.g/

Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno bezbariérové uţívání navazující na veřejně přístupné plochy a komunikace. Objekt nepodléhá posouzení dle vyhlášky číslo 369/2001 Sb.

1.h/

Průzkumy a měření Ověření podmínek staveniště bylo provedeno na místě.

1.i/

údaje o podkladech o vytyčení, geod.referenční polohový a výškový systém Výškové a polohové osazení do terénu je zakresleno ve výkresu SITUACE.

1.j/

Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a tech.provozní soubory Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt SO 01 Rodinný dům SO 02 Zpevněné plochy SO 03 Přípojky k inţenýrským sítím

1.k/ Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky při provádění stavby a po jejich dokončení Charakter výstavby a pouţité technologie a ani provoz rodinného domu nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Dané území bude zatíţeno obvyklými stavebními pracemi bez většího negativního vlivu na okolní prostředí.

1.l/

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků V rámci práce na staveništi předmětné akce bude postupováno v souladu s ustanovením NV č. 591/2006 Sb. - o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2/

Mechanická odolnost a stabilita Pro objekt se uvaţuje zatíţení charakteristické pro danou stavbu. Hodnoty stálých zatíţení jsou určeny ze skladby konstrukcí. Jako nahodilé se uvaţuje dlouhodobě normové zatíţení od příček qn=1,5 kN/m2 a krátkodobé uţitné normové zatíţení vn=1,5 kN/m2. Tato zatíţení jsou ve výpočtové hodnotě přenásobena příslušnými součiniteli zatíţení. Střešní konstrukce objektu je zatíţena klimatickým zatíţením, tj. sněhem a větrem. Objekt se nachází ve II.sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3/2005. Zatíţení větrem se uvaţuje ve IV, větrné oblasti dle ČSN 730035. Jednotlivé nosné a namáhané konstrukce jsou projektovány a dimenzovány způsobem zajišťujícím mechanickou odolnost a stabilitu objektu.

3/

Požární bezpečnost Poţární bezpečnost stavby je řešena v samostatné zprávě poţárně bezpečnostního řešení. Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v poţárněbezpečnostním řešení staveb.

4/

Hygiena , ochrana zdraví a životní prostředí Stavbou ani provozem objektu nebude narušeno ţivotní prostředí. Veškeré pouţití materiály jsou schválené a opatřeny certifikáty kvality a splňují technické poţadavky na výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve vazbě na poţadované vlastnosti stavby. Rizikové vlivy na ţivotní prostředí provozováním dokončené stavby nevznikají. K zastínění okolních objektů a oken pobytových místností nedochází. Budou dodrţeny veškeré poţadavky vztahující se na předmětnou výstavbu dle zákona č.258/2008 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Vzduchotechnika - veškeré místnosti v objektu budou větrány přirozeně okny nebo v kombinaci s jednoduchým podtlakovým větráním (ventilační potrubí opatřené el. větrákem) s výměnami vzduchu dle ČSN a hygienických předpisů.

5/

Bezpečnost při užívání Vlastník nemovitosti a zároveň její uţivatel bude objekt uţívat dle platných bezpečnostních předpisů a vyhlášek. Stavba neobsahuje ţádné prvky, které by vyţadovaly mimořádné opatření. Objekt je navrţen v souladu s obecně technickými poţadavky na výstavbu.

6/

Ochrana hluku Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru provozu stavby provádět. Stavba neobsahuje zařízení, které by nadlimitně ohroţovalo okolí svým hlukem. Z výše uvedeného není nutno provádět posouzení hlučnosti. Stavba není zdrojem nadměrného hluku. Při výstavbě budou respektovány veškeré poţadavky dle zákona č.258/2008 Sb. O ochraně veřejného zdraví, díl 6-ochrana před hlukem a dále NV č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, především §11 nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a §19 nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení. Stavba neobsahuje provozy se zvýšenou prašností.

7/

Úspora energie a ochrana tepla Ke stavebnímu povolení bude přiloţena energetická náročnost budovy a bude doloţen energetický průkaz budovy. Veškeré pouţité technologie výroby tepla a spotřeby tepla jsou na nejvyšší technické úrovni a splňují poţadavky na hospodárnost a úsporu všech energií. Pouţitými materiály a technologiemi byly splněny poţadavky na energetickou náročnost a úsporu energií a tepla. Stavba splňuje poţadavky zákona č. 458/2000 Sb. a související vyhlášky. Výpočet proveden dle ČSN 730540-2 (2011)

8/

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Objekt nepodléhá posouzení dle vyhlášky č.369/2001 Sb., nejedná se o stavbu veřejně přístupnou, není třeba přístup a uţívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu orientace řešit.

9/

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Na stavbě provedena celoplošná izolace proti zemní vlhkosti a zároveň proti pronikání radonu z podloţí – izolace DEGBIT V60 S 35 (nosná vloţka ze skleněné rohoţe), DEGBIT AL S 40 ( výztuţná vloţka z AL folie – difúze radonu 1,4 x 10-14 m/s). Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma technických zařízení. Stavba se nachází mimo hranici ochranného pásma vodního zdroje. Při provozu nedojde k ohroţení

vodních zdrojů. Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. Ostatní komunální odpad bude likvidován odvozem na obecní skládku. Stavba neleţí v záplavové oblasti. Na staveništi nebyly zjištěny známky narušení stability ani ţádné projevy vodní eroze. Území neleţí v těţební oblasti ani v jeho blízkosti. Staveniště neleţí z hlediska ČSN 730036 v seismické oblasti ani na linii seismicky citlivé. Stavba se nenachází v ţádném ochranném a bezpečnostním pásu, nehrozí ji ţádné agresivní spodní vody, poddolování ani seismicita.

10/

Ochrana obyvatelstva Stavba nevyţaduje zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva vzhledem ke skutečnosti, ţe nebude negativně působit na okolí. Při provádění stavby bude dodrţována vyhláška č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin není nutná, neboť se nevyskytují, v případě zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací, budou pracovníky pouţity osobní ochranné respirátory. Řešení a situování stavby je provedeno tak, ţe nemá negativní vliv na obyvatelstvo z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba , dle zákona č.239/2000 Sb. nespadá do kategorie staveb: - ke shromaţďování velkého počtu osob, které nemohou být potencionálně ohroţeny mimořádnými událostmi - v záplavovém území - v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými zdroji ionizující záření - v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami

11/

Inženýrské stavby (objekty) Ţádné nejsou řešeny

12/

Výrobní a nevýrobních technická zařízení staveb V objektu se nevyţadují ţádná technologická zařízení.

Vypracovala: Petra Fialová V Třebíči 05/2012

Technická zpráva

Akce

:

Novostavba RD

Investor

:

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Místo stavby :

k. ú. Třebíč, Růţičkova, p.č. st 237/3

Projektant

Fialová Petra, Heyrovského 975, Třebíč, 674 01

Květen 2012

:

1/

Všeobecná část 1.1 Účel objektu Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na rodinný dům v obci Třebíč na parcele číslo 230/7. Dům je členěn na jedno podzemní podlaţí, dvě nadzemní podlaţí, k němuţ je přistavěná garáţ pro jedno stání. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou, se střešní krytinou ze střešních tašek Bramac. Parcela, na které se bude stavba provádět je v rovinném terénu. 1.2 Zastavěná plocha Zastavěná plocha objektem je 138,8 m2. 1.3 Obestavěný prostor Obestavěný prostor objektu je 1914,1 m2.

2/

Architektonické a dispoziční řešení 2.1 Suterén, první nadzemní podlaží V prvním nadzemním podlaţí je umístěn hlavní vstup, ze kterého se dostaneme do zádveří, dále následuje chodba, úklidová místnost, schodišťový prostor, obývací pokoj, kuchyně, jídelna, koupelna s WC, garáţ a venkovní terasa. V suterénu se nachází technická místnost, ve které je plynový kotel. Dále je zde sklep, dílna, chodba.

2.2 Druhé nadzemní podlaží Při příchodu na druhé podlaţí se z chodby dostáváme do dvou dětských pokojů, koupelny, WC, úklidové místnosti a loţnice s šatnou. Z loţnice se dále dostaneme do pracovny.

3/

Stavebně technické řešení

Základové poměry Parcela má rovinný terén. V blízkosti stavby byla provedena jiţ dříve sonda, která určila výslednou únosnost zeminy na Rdt = 0,2 MPa a struktura spadá do třídy F1 (štěrková hlína). Tato hodnota se ověří kopanou sondou do hloubky 2,5m pod terén. Pokud by se touto kopanou sondou zjistily jiné základové poměry, tak by se měly konzultovat s projektantem stavby. Dále byl proveden radonový průzkum na výskyt radonu v zemině. Ţádný výskyt radonu nebyl nalezen.

Konstrukce základů Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové monolitické pasy z betonu C20/25. Šířka pasů pod nosnými stěnami domu je 800 a 650 mm. Úroveň základové spáry je volena tak, aby zaloţení bylo provedeno v rostlém terénu a v nezámrzné hloubce. Základové pasy budou vybetonovány přímo do výkopu. Do základové spáry bude před betonáţí uloţeno zemnící vedení - např. pozinkovaný drát a vývody pro hromosvod. Do základových pasů budou před betonáţí osazeny chráničky pro přívod příslušných leţatých rozvodů. Nepředpokládá se výskyt podzemní vody. Svislé konstrukce Nosné obvodové zdivo je ve všech podlaţích vyzděno z keramických tvarovek systému HELUZ STI 30 broušená, zdivo bude vyzděno na vápenocementovou maltu. V suterénu je pouţito na obvodové konstrukce ztracené bednění PRESBETON ZB 25-50. Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic HELUZ 24 broušená. Dělící příčky jsou z tvárnic HELUZ 14 broušená. Pro dosaţení výsledných tepelných odporů a pro dosaţení poţadovaného akustického útlumu je nutné při provádění stěn z tvárnic HELUZ dodrţovat všechna technologická pravidla pro zdění uváděná výrobcem. Vodorovné stropní konstrukce Nad 1S a 1NP stropní konstrukci tvoří keramický strop systému HELUZ, skládající se ze stropních nosníků, stropních vloţek Miako a betonové zálivky tl. 40 mm. Tloušťka stropní konstrukce je 230 mm. Schodiště je ţelezobetonové, schodišťové rameno je vetknuté do schodišťové zdi, schody jsou kompletně obloţeny dřevěnými obklady. Podrobné vykreslení tvaru a skladby stropních nosníků, stropních vloţek, výztuţe desek, jako i podrobné vykreslení překladů a věnců se nachází ve výkresové části. Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné vynechat podle výkresové dokumentace, případně se vybourají dodatečně. Obvodové věnce je třeba z vnější strany izolovat tepelnou izolací EPS Greywall tl. 75 mm a EPS 70F.

Krov, střešní krytiny Střecha stavby rodinného domu je navrţena jako sedlová se sklonem 35° u obou střešních rovin, střecha stavby garáţe je navrţena jako pultová se sklonem 7°. Konstrukce krovu je navrţena jako novodobý krov z rostlého dřeva třídy C22. Podkroví bude zatepleno tepelnou izolací AIRROCK LD tl.160 mm,OSB desky, dále bude pouţita parozábrana PK-BAR SPECIÁL 110 a namontovány budou sádrokartonové podhledy GKB DESKY. Jako střešní krytina bude pouţita keramická taška Bramac .

Odpadní i dešťové vody budou ţlaby a svody svedeny do jednotné kanalizace. Kolem komínového zdiva bude provedeno napojení střešního pláště pomocí pásky WAKAFLEX, krycí lišta WAKAFLEX. Veškeré klempířské prvky jsou navrţeny z pozinkované oceli.

Komín V rodinném domě je navrţen jeden průduch ze systému HELUZ KLASIK. Zdění komínového tělesa se provádí na lepící maltu. Je tvořen broušenou keramickou komínovou tvarovkou obvodového pláště, tepelnou izolací a šamotovou vloţkou. Půdorysné rozměry komína jsou 400 x 400 mm. V půdním prostoru je třeba dodrţet bezpečné vzdálenosti omítnutého komínového zdiva od dřevěných konstrukcí, které činní min. 50mm.

Schodiště Schodiště je tříramenné, provedené ze ţelezobetonu. Stupnice jsou obloţeny dřevěnými obklady. Konstrukci schodiště je nutno provádět před poloţením podlah. Šířka ramene je 1100 mm. Nerezové madlo je vetknuté do schodišťové zdi ve výšce 1000 mm, je popsané ve výpisu zámečnických prvků.

Osazování Kování okenních otvorů musí umoţňovat mikroventilaci. Pro zasklení je pouţito izolačního dvojskla. Všechna okna budou provedena ve třídě zvukové izolace TZI 4-R´w > 40 dB.

PRÁCE PSV

Izolace proti vodě a radonu Hydroizolace podlahy a ochrana proti radonu rodinného domu v 1PP je navrţena z asfaltových pásu Degbit V60 S35 a Degbit AL S40V, spodní pás natavený bodově, horní pás natavený celoplošně. Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C. V místech prostupů instalací je třeba pouţít systémových prvků výrobce. Mezi podkladní betonovou vrstvou a hydroizolacemi je uvaţován penetrační nátěr Dekprimer.

V místnostech sociálního zařízení bude aplikována před poloţením dlaţby a obkladu na podlahy a u sprchových koutů i na stěny hydroizolační stěrka. Stěrka bude vyztuţena systémovou výztuţnou páskou.

Izolace tepelné Tepelná izolace střechy bude provedena z AIRROCK LD v celkové tloušťce 280 mm. Obvodové zdi jsou zateplené EPS 70F. Podlaha v 1NP a 1PP je zateplena ve skladbě podlahy pěnovým polystyrenem EPS 150 S .

Sádrokartonové práce, podhledy Sádrokartonový podhled je navrţen ve všech obytných místnostech v podkroví. Sádrokartonové podhledy jsou navrţeny z GKB desek.

Práce truhlářské Jsou navrţeny dřevěné dveře vč. dřevěných zárubní firmy Sapeli. Stupnice na schodišti jsou obloţeny dřevěnými obklady.

Práce zámečnické Madlo u schodiště je z nerezové oceli, dilatační lišty, dopisní schránky – viz výpis zámečnických prvků.

Práce klempířské Na střeše jsou navrţeny ţlaby, svody z pozinkované oceli a u oken vnější parapety z extrudovaného hliníku potaţeny ochrannou fólií tl. 1,5 mm.

Požární uzávěry Nevyskytují se.

Podlahy Keramická dlaţba Hall se nachází u zádveří, hygienických místností, úklidových místností, jídelny, kuchyně a v garáţi, s rozměry 600x600mm.

Dřevěná podlaha Tatajuba parkety se nachází v obytných místnostech ,na chodbě a u schodišťového prostoru, rozměr parkety 8x50x250mm. Rozsahy podlah nejsou v půdorysech řešeny, rozsah bude stanoven investorem, při řešení projektu interiéru. Veškerá rozhraní podlah v místě dveří budou řešena pomocí hliníkových přechodových lišt.

Vnitřní povrchové úpravy (obklady, nátěry, malby) Vnitřní omítka bude štuková, sádrokartonové desky budou opatřeny 2x nátěrem na sádrokarton. V koupelně jsou navrţeny keramické obklady stěn výšky 2,5 m a na WC obklad do výšky 1,5m v kuchyni výšky 0,8 m.

Vnější povrchové úpravy Omítka vnějších stěn bude provedena z kontaktního zateplovacího systému ETICS. Ocelové konstrukce - osazené v exteriéru budou ţárově pozinkované. Dřevěné prvky budou opatřeny silnovrstvou venkovní lazurou.

4/

Požárně bezpečnostní řešení Veškeré nosné konstrukce musí být navrţeny a proveden v souladu s poţárně bezpečnostním řešením, které je samostatnou části projektu. Dle normy ČSN 730802.

5/

Bezpečnost práce Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnost a ochraně zdraví pří práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou pouţívat pracovní pomůcky a ochranné prostředky. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu technologický postup. Základním bezpečnostním předpisem je vyhláška č. 324/1990 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování ţivotního prostředí. Všechny výkopy hlubší neţ 1,2 m bude nutno paţit nebo svahovat.

6/

Všeobecné informace V průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části ověřeny všechny nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváţí případné změny projektu.

Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za pouţití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn poţadavek § 156 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dále budou dodrţeny všechny související poţadavky uvedeného zákona shora a souvisejících vyhlášek. Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnoţována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneuţívána. Dokumentace nesmí být za ţádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo pouţita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu.

Vypracovala: Petra Fialová V Třebíči 05/2012

10. Závěr Tuto práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních zkušeností s navrhováním pozemních staveb a pouţitím všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů od výrobců. Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení, doplněná studiemi rodinného domu, určeného pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům je navrţen se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlaţím, je částečně podsklepený, a je u něj přistavěná garáţ s jedním stáním. Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je jak prováděcí dokumentace, tak i výkresy, tepelně technické posouzení obvodové stavební konstrukce, teplotní charakteristiky objektu, podle kterých spadá budova do kategorie Búsporná. Další přílohou je zpráva poţární bezpečnosti, technická zpráva, průvodní zpráva nebo například návrh schodiště, základů. Osazení objektu na pozemek je ovlivněno snahou zabezpečit maximální prosvětlení obytných místností a o zajištění soukromí majitelů při uţívání domu i pozemku.

11. Seznam použitých zdrojů ODBORNÁ LITERATURA - KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách.CERM s.r.o. Brno 2005 - ROUSÍNOVÁ, Marie, JURÁKOVÁ, Táňa, SEDLÁKOVÁ, Markéta. Poţární bezpečnost staveb. CERM s.r.o. Brno 2006 - MATĚJKA, Libor. Pozemní stavitelství III. CERM s.r.o. Brno 2005 - ČUPROVÁ, Danuše. Tepelná technika budov. CERM s.r.o. Brno 2006 POUŢITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY - Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - Vyhláška MMRČR č.268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby - Vyhláška MMRČR č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb POUŢITÉ ČSN A EN NORMY - ČSN 73 4301 – Obytné budovy - ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov - ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů - ČSN 73 0802:05/2009 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty - ČSN 73 0833:09/2010 – Poţární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBCŮ A DODAVETELŮ www.heluz.cz www.mirelon.cz www.presbeton.cz www.bramac.cz www.sapeli.cz www.isover.cz www.okenni-parapety.eu www.kulhanek-drevec.cz/vl/drevene-obklady-betonovych-schodu www.dorkenshop.cz www.penove-sklo.eu/ www.ekodrain.cz www.stavbaonline.cz www.tepelna-izolace.cz www.bigtile.cz www.sakret.cz www.dektrade.cz www.e-zatepleni.cz/77-5-133-92/nopova-folie-terraplast-plus-extra-15m.php www.cihelnahlucin.cz www.moje stavebniny.cz www.efloor.cz www.anhypodlahy.cz/ www.isover.cz www.topheating.cz/

12. Seznam použitých zkratek a symbolů U – součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] d – tloušťka dané vrstvy [m] λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] R – tepelný odpor [(m2K)/W] Rsi, R se – tepelný odpor na vnitřním, venkovním povrchu konstrukce [(m2K)/W] HT – měrná ztráta tepla prostupem [W/K] bi – činitel teplotní redukce [-] Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] Uem,N – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] A – měrná plocha [m2] V – obestavěný objem [m3] Rw – vzduchová laboratorní neprůzvučnost [dB] R´w – vzduchová výpočtová neprůzvučnost [dB] K – korekce [dB] C20/25 – třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) B500 – třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu v MPa) Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] ρ – objemová hmotnost [kg/m3] S – plocha [m2] h – výška [mm] b – šířka [mm] B – šířka schodišťového ramene [mm] α – sklon od vodorovné roviny [°] KV – konstrukční výška [mm] SV – světlá výška [mm] TI – tepelná izolace HI – hydroizolace ŢB- ţelezobeton EPS – expandovaný polystyren XPS – extrudovaný polystyren PBS – poţární bezpečnost staveb SPB – stupeň poţární bezpečnosti PÚ – poţární úsek RD – rodinný dům PD - projektová dokumentace

13. Seznam příloh – SLOŢKA A – PODKLADY A STUDIE – SLOŢKA B – STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST – SLOŢKA B – STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST - TEXTY – SLOŢKA C – SEMINÁRNÍ PRÁCE

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.