VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN


1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝC...
Author:  Erik Moravec

1 downloads 21 Views 392KB Size

Recommend Documents


No documents


VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZD NÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES

ADMINISTRATIVNÍ D M V BRN ADMINISTRATION BUILDING IN BRNO

BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

Miloslav Moravec

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

BRNO 2012

Ing. ROSTISLAV JENEŠ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracovišt

B3607 Stavební inženýrství Bakalá ský studijní program s prezen ní formou studia 3608R001 Pozemní stavby Ústav betonových a zd ných konstrukcí

ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE Student

Miloslav Moravec

Název

Administrativní d m v Brn

Vedoucí bakalá ské práce

Ing. Rostislav Jeneš

Datum zadání bakalá ské práce Datum odevzdání bakalá ské práce V Brn dne 30. 11. 2011

30. 11. 2011 25. 5. 2012

............................................. prof. RNDr. Ing. Petr Št pánek, CSc. Vedoucí ústavu

............................................. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. D kan Fakulty stavební VUT

Podklady a literatura 1. Platné SN 2. Literatura doporu ená vedoucím BP 3. Stavební podklady Zásady pro vypracování Vypracování stavebního a konstruk ního návrhu ásti železobetonové monolitické stavby. Administrativní d m má jedno podzemní a t i nadzemní podlaží. Stropní konstrukci objektu navrhn te jako bodov podep enou desku. Bakalá ská práce bude odevzdána 1 x v listinné podob a 2 x v elektronické podob na CD s formální úpravou podle sm rnice rektora . 9/2007 (v etn dodatku . 1) a 2/2009 a sm rnice d kana . 12/2009. P edepsané p ílohy

............................................. Ing. Rostislav Jeneš Vedoucí bakalá ské práce

Abstrakt Posouzení betonové desky bodov podep enou vetknutými sloupy, u administrativní budovy v Brn . Použiji SCIA ENGINEER k výpo tu vnit ních sil. Klí ová slova železobetonová deska vetknutý sloup bodové podep ení pevnost v protla ení SCIA ENGINEER

Abstract Assessment of armoured concreate slab with fixed point-supported columns, at Administration house in Brno. I use SCIA ENGINEER to calculate the internal forces. Keywords armoured concreate slab fixed colum point-supported bursting strenght SCIA ENGINEER …

Bibliografická citace VŠKP MORAVEC, Miloslav. Administrativní d m v Brn . Brno, 2012. XX s., YY s. p íl. Bakalá ská práce. Vysoké u ení technické v Brn , Fakulta stavební, Ústav betonových a zd ných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Rostislav Jeneš.

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatn , a že jsem uvedl(a) všechny použité‚ informa ní zdroje.

V Brn dne 23.5.2012

……………………………………………………… podpis autora

Obsah : 1. Úvod . . . . 2. Popis stavby, konstruk ní systém . 3. Postup výpo tu . . . 4. Konstruk ní prvky a materiály . 5. Užitné hodnoty a klimatické podmínky 6. Technologické podmínky postupu prací 7. Záv r . . . .

. . . . . . .

str. 2 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 5 str. 5

1. Úvod P edm tem bakalá ské práce je statické posouzení a návrh výztuže železobetonové konstrukce monolitického skeletu ty podlažní administrativní budovy o rozm rech 24,4 x 30x4 m. V bakalá ské práci je proveden návrh a zpracování dispozi ního ešení doloženo p dorysy a ezem v m ítku 1:50. Dále je proveden statický výpo et vnit ních sil jednoho podlaží a návrh a posouzení výztuže ve sloupových a st edních pruzích deskové konstrukce ve sm rech X a Y. Sou ástí návrhu a posouzení je i výpo et na protla ení lokálním zatížením u vnit ního sloupu. A návrh výztuže tohoto sloupu v 1PP.

2. Popis stavby, konstruk ní systém: Jedná se o novostavbu Administrativní budovy železobetonového monolitického skeletu, tvo eného sloupy a bodov podep enou deskou s obvodovými pr vlaky. Vodorovné ztužení je zajišt no vnit ním monolitickým prostorovým železobetonovým jádrem ze st nových prvk . Zdivo „XELLA YTONG“ bude sloužit jako p í ky a obvodový pláš - samonosný na jedno podlaží. P dorys budovy je obdélníkový o rozm rech 24,4 x 30,4 m, s výklenkem 6x6m, s maximální výškou 13,4 m. D m má t i podlaží nadzemní a jedno podzemní. St echa je plochá pochozí. První a druhé podlaží slouží jako obchodní st edisko s restaurací, t etí jako administrativní prostory, v podzemním jsou soukromé garáže sloužící nájemník m administrativní ásti budovy. P echod mezi podlažími je zajišt n komunika ním jádrem se schodišt m a výtahy, jedním osobním a jedním nákladním. Sloupy o rozm ru 400 mm x 400 mm konstruk ní výšky 3200 mm v osové vzdálenosti 6 x 6 m podpírají bodov desku tlustou 250 mm s obvodovými pr vlaky 400 x 500 mm. Uprost ed budovy je komunika ní jádro ze železobetonových st n ší ky 300 mm.

-2-

Základy jsou uvažovány jako železobetonový monolitický rošt v obou sm rech. Vzhledem k charakteru podzákladí je možno uvažovat železobetonový monolitický prostorový rošt s deskou. P í ky o ší ce 150 mm jsou tvo eny p esnými p í kovky YTONG P2-500 a obvodový pláš ší ky 400 mm je proveden z p esných tvárnic YTONG P2-400. Prosklené plochy v obvodovém plášti jsou dvojskla výšky 1700 mm a parapetem 920 mm. Objekt se nachází v Brn , v zastav né m stské ásti.

3. Postup výpo tu: Vnit ní síly v desce jsem vypo ítal pomocí programu SCIA – metodou kone ných prvk . Dle doporu ení SN 731201 lánek 8.2.6 a 8.2.7, výsledné momenty jsem zpr m roval v jednotné momenty v pruzích ší ky 1,5m. Jedná se hlavn o podporové momenty. Pro kontrolu jsem vypo ítal vnit ní síly v desce metodou sou tových moment . Vnit ní železobetonové jádro je p i výpo tu pomocí programu SCIA ENGINEER zjednodušeno na vetknutou podporu, tuhou ve všech sm rech. Zatížení konstrukce je jednak vlastní tíhou a jednak provozním nahodilým zatížením. Vzhledem k tomu, že m že dojít v budoucnosti stavby k dispozi ním zm nám, použil jsem pro zatížení p í ek náhradní rovnom rné zatížení, jako zatížení stálé. Pro náhradní rovnom rné zatížení od zd ných p í ek jsem spo ítal pr m rnou hustotu na metr tvere ní dle dispozi ního schématu. P i kombinaci zatížení jsem pak uvažoval se dv ma kombinacemi zatížení p í kami a nahodilým zatížením. V plochách s v tší hustotou p í ek jsem uvažoval s nahodilým zatížením jako v administrativních budovách a pro plochy bez p í ek nebo s velmi malou hodnotou náhradního rovnom rného zatížení p í kami pak s nahodilým zatížením pro obchod a služby. Pro kombinaci zatížení pro výpo et vnit ních sil jsem po ítal s kombina ními variantami zatížení. Jednak zatížení stálé a nahodilé po celé ploše a jednak zatížení stálé po celé ploše a kombinace zatížení nahodilé šachovnicov v polích. Hodnoty vnit ních sil získané z kontrolního výpo tu metodou sou tových moment vycházejí p ibližn stejné s hodnotami z výpo tového programu SCIA – metoda kone ných prvk . Vyšší hodnoty v prvku nad podporami je vlivem p esn jšího zidealizování výstupních hodnot z programu. Vodorovné složky zatížení od v tru budou p enášeny do tuhé st nové konstrukce ve st edu objektu, která tvo í komunika ní jádro. Normálové síly v železobetonové desce zanedbávám vzhledem k minimálním hodnotám, které iní podstatn mén než je 1/10 síly, kterou p enese profil desky v prostém tlaku (1,72 kN/m << 415 kN/m). Železobetonová deska je na ohyb vyztužena výztuží Ø16 a Ø10. Pro smykovu výztuž na protla ení používám smykové lišty HDB spole nosti Halfen. Trny Ø10 s dvojitou hlavou nava ené na d rovou lištu, ukládající se na plošnou výztuž shora. Vzhledem k hustot výztuže a pro lepší armování jsem nepoužil ohyby. Pro stabilizaci výztuže bude použito pomocných kozlík Ø8, které jsou ve výpisu výztuže.

-3-

Pro dodržení krycí vrstvy bude použito distan ních podložek a prstenc . P i provád ní výztuže jsem po ítal s kontrolou dodržení krycí vrstvy a uplatn ní systému kvality m ení betonové krycí desky.

4. Konstruk ní prvky a materiály: Stropní deska - ší ky 250 mm, plochy 620,5 m2 - bodov podep ená sloupy, ztužená vnit ním železobetonovým st novým jádrem a obvodovým pr vlakem - monolitický beton C25/30 XC1, vyztužená žebírkovou výztuží B 500 A a KARI sítí - Sloupy -400 x 400 mm v osové vzdálenosti 6 x 6 m, konstruk ní výška 3,2 m -vetknutý sloup bodov podepírající desku - monolitický beton C25/30 XC1 vyztužený žebírkovou výztuží B 500 A

- Vnit ní železobetonové jádro - tuhá st nová konstrukce o rozm ru 6,3 x 6,3 m, se st nami ší ky 300 mm -ztužuje celou konstrukci, p enáší vodorovné složky zatížení - monolitický beton C25/30 XC1, výztuž B 500 A - Obvodový pr vlak -ší ky 400 mm a výšky 500 mm -ztužuje betonovou desku, vytvá í p eklady nad okny v obvodovém plášti - monolitický beton C25/30 XC1, výztuž B 500 A - Obvodový pláš - ší ka 400 mm, okna s dvojskly výšky 1700 mm a parapety 900 mm - p esné tvárnice YTONG P2-400 - P í kové zdivo -ší ka 150 mm -p esné p í kovky YTONG P2-500 - P eklady v p í kách -ší ky 150 mm, délky dle otvoru -p eklady YTONG -Základy -železobetonový monolitický rošt -monolitický beton C20/30 XC1, výztuž B 500 A Pevnostní charakteristiky materiálu jsou dány jejich zna kou charakterizující t ídu pevnosti dle platných p edpis a norem.

-4-

5. Užitné hodnoty a klimatické podmínky: Pro výpo et nosných konstrukcí byly použity hodnoty zatížení dle SN EN 1991-1-1 v etn jejích zm n a dopl ku k dob zpracovanosti PD. Rovnom rné užitné zatížení: prodejny - kat. D2 qk = 5,0kN/m2 denní místnosti, kancelá e, sklady a toalety - kat. B qk = 2,5kN/m2

Qk = 7,0kN Qk = 4,0kN

Zatížení v trem: Základní rychlost v tru v0= 25 m/s – II. v trová oblast (Brno) Díl í sou initele zatížení pro výpo et návrhových hodnot: stálé zatížení G = 1,35 prom nného zatížení Q = 1,5 reduk ní sou initel G = 0,85 sou initel kombinace 0 = 0,7 – prodejny sou initel kombinace 0 = 0,6 - vítr

6. Technologické podmínky postupu prací: P i provád ní svislých konstrukcí nutno postupovat dle technologických p edpis XELLA YTONG a HALFEN. P ed betonáží nutno doplnit a zkontrolovat kompletnost a stabilitu výztuže dle statického výpo tu. Nutno dodržet tlouš krycí vrstvy – uplatn ní systému kvality a jakosti stavebních materiálu popsaných v projektové dokumentaci, dodržet všechny podmínky p i provád ní stavebních prací, technologické postupy a pracovní p estávky.

7. Záv r: Rozd lil jsem pomysln desku na pruhy po 1,5 m a zjistil jsem jejich vnit ní síly dle programu SCIA a zkontroloval ru ním výpo tem. Posoudil jsem n kolik druh vyztužení v obou sm rech a p id lil rozmezí únosnosti sil. Ty jsem porovnal se zjišt nými vnit ními silami a p id lil jsem jim ur itou výztuž 16, nebo 10. Následné vyztužení sloupových a mezisloupových pás jsem provedl dle doporu ení z norem. Pro funk ní ešení je t eba po ítat s p idáním rozd lovací výztuže v místech, kde není k ížení hlavní výztuže, pro ni jsem navrhl 8. P i návrhu a posouzení sloupu jsem provedl metodou založenou na jmenovité k ivosti. Interak ní Diagram nebyl t eba, protože jsem dokázal, že je bod vn pomocí výpo tu. P i posouzení desky na protla ení st edním sloupem jsem navrhl smykové lišty HDB HALFEN 10, což jsou trny s dvojitou hlavou na d rové lišt , které se vkládají shora na horní výztuž. Výpo et a návrh výztuže je doložen výkresovou dokumentací. -5-

Seznam použitých zdroj Podklady pro zpracování: - katalog firmy XELLA YTONG - katalog firmy ROCKWOOL - katalog firmy HALFEN Normy: SN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí SN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb SN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení sn hem SN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení v trem SN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby SN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb – zá í 2010 Odborná literatura: - Technický pr vodce 51, J. Ho ejší J. Šafka, SNTL 1987 - Navrhování betonových konstrukcí 1, Prof.Ing. J. Procházka,Csc a kol., VUT Praha 2007 - Navrhování betonových konstrukcí,p íru ka k SN EN 1992-1-1 a SN 1992-1-2, J. Procházka, J. Šmejkal, J.L. Vítek, J. Vašková a kol., KIT Praha 2011 - Betonové konstrukce I., Z. Bažant, VUT Brno 2004 Technické pom cky: - Program SCIA ENGINEER – NEMETSCHEK

Seznam p íloh A - DOKUMENTY - POPISNÝ SOUBOR ZÁV RE NÉ PRÁCE - PROHLÁŠENÍ O SHOD LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP C - VÝKRESY STAVEBNÍ: - 1-01 P DORYS 1NP - 1-02 P DORYS 2NP - 1-03 P DORYS 3NP - 1-04 P DORYS 1PP - 1-05 EZ D - STATICKÝ VÝPO ET - 1. P DORYSNÉ SCHÉMA - 2. MATERIÁLY - 3. P EDB ŽNÝ NÁVRH DESKY - 4. ZATÍŽENÍ - 5. P EDB ŽNÝ NÁVRH SLOUPU - 6. P EDB ŽNÉ POSOUZENÍ NA PROTLA ENÍ - 7. VÝPO ET VNIT NÍCH SIL V DESCE - 8. NÁVRH VÝZTUŽE SM R X - VÝZTUŽ V PRVÉ AD - 9. NÁVRH VÝZTUŽE SM R Y - VÝZTUŽ VE DRUHÉ AD - 10. ROZD LENÍ VÝZTUŽE DLE MOMENT V POLI - 11. NÁVRH VÝZTUŽE TLA ENÉHO SLOUPU - 12. POSOUZENÍ NA PROTLA ENÍ DESKY U ST EDNÍHO SLOUPU - 13. KOTVENÍ A STYKOVÁNÍ E - VÝKRESY VÝZTUŽE - 2-01 VÝKRES TVARU - 2-02 VÝZTUŽ V OSE X - 2-03 VÝZTUŽ V OSE Y - 2-04 VÝZTUŽ V OSE X, Y, V PROTLA ENÍ A TABULKY VÝZTUŽE - 2-05 SKLADBA DOLNÍ VÝZTUŽE DESKY - 2-06 SKLADBA HORNÍ VÝZTUŽE DESKY - 2-07 PODÉLNÝ A P Í NÝ EZ SLOUPU V 1.PP

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.