Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky


1 Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky OBEC ZÁRYBY jako veřej...
Author:  Miloslav Netrval

0 downloads 2 Views 743KB Size

Recommend Documents


No documents


Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky

OBEC ZÁRYBY jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

vyzývá v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 - 2020"

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI: Název: Sídlo: IČO: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Telefon: GSM : E-mail: Datová schránka: Bankovní spojení:

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Název: Financování: Druh:

3.

obec Záryby Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem 00237361 Petr Mašek, starosta obce +420326902325 +420724147764 [email protected] ze6ar67 Komerční banka, a.s., pob. Brandýs nad Labem, č.ú.: 6524171/0100

„Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 - 2020“ veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů veřejná zakázka na služby veřejná zakázka malého rozsahu

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství obce Záryby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s jeho prováděcími právními předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Záryby upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Záryby, a to:

1

a) sběr, svoz, přeprava a odstranění směsného komunálního odpadu, který vzniká na území obce Záryby z činnosti fyzických osob (občanů) a jehož vlastníkem a původcem je obec Záryby, a odpadu podobného komunálnímu odpadu, který vzniká na území obce Záryby z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, s nimiž obec Záryby uzavřela smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (kat. č. 20 03 01) b) sběr, svoz, přeprava, dotřídění a využití separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu: - sklo (kat. č. 20 01 02 a 15 01 71) - plasty (kat. č. 20 01 39 a 15 01 02) - papír a lepenka (kat. č. 20 01 01 a 15 01 01) - kompozitní obaly – tetrapak (dále jen „tetrapak“) (kat. č. 15 01 05) c) sběr, svoz a přeprava biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a další naložení s ním d) sběr, svoz, přeprava a odstranění objemného odpadu (kat. č. 20 03 07) e) sběr, svoz, přeprava a odstranění nebezpečného odpadu. 3.2. Součástí předmětu veřejné zakázky je mj.:  úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci veřejné zakázky, tj. zejména manipulace se sběrnými nádobami při jejich vyprazdňování, přítomnost a obsluha na stanovišti mobilního sběru objemného odpadu a nebezpečného odpadu, zajištění kontaktního místa pro řešení reklamací a dalších situací vzniklých při plnění veřejné zakázky  převzetí všech povinností původce odpadu v okamžiku převzetí odpadu  zajištění sběru a svozu odpadů za všech klimatických podmínek ve stanovených termínech, s výjimkou případů vyšší moci; v případě vyšší moci bude mít dodavatel povinnost tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do dvou hodin od okamžiku zjištění, že nastaly důvody vyšší moci, a zajistit náhradní sběr a svoz do 24 hod. od okamžiku odpadnutí důvodu vyšší moci  odstranění vad poskytnutých služeb do 24 hod. po nahlášení vady (od reklamace) zadavatelem  zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí při realizaci veřejné zakázky  zajištění čistoty v místě vyprazdňování sběrných nádob v den sběru, tj. po jejich vyprázdnění a zajištění čistoty místních komunikací na trase přepravy odpadů  zajištění sběru, svozu a dalšího naložení s odpadem, který svým charakterem odpovídá danému druhu a který se v době sběru a svozu bude vyskytovat v těsné blízkosti sběrných nádob  vrácení vyprázdněné sběrné nádoby na místo, na kterém byla sběrná nádoba před provedením sběru a svozu umístěna, a po celou dobu manipulace s ní nakládat tak, aby bylo zabráněno poškození z nesprávně prováděné manipulace  kontrola technického stavu sběrných nádob při každém sběru a svozu odpadu; v případě zjištění závady způsobující nefunkčnost nebo nebezpečnost při manipulaci se sběrnými nádobami, bude dodavatel povinen takovou skutečnost neprodleně (nejpozději v den sběru a svozu odpadu) oznámit objednateli.  zápůjčka sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu v potřebném počtu (nádoby o objemu 1100 litrů, barevně odlišené s viditelným a srozumitelným popisem pro druhy odkládaných odpadů  kontrola a údržba nádob a výměna či oprava poškozených sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu  zajištění mimořádných svozů  vedení evidence odpadů (evidence o druhu a množství odpadů odstraněných či předaných k dalšímu využití a zpracování) dle platných právních předpisů, jejichž původcem je zadavatel, její předávání zadavateli měsíčně, vždy do 7. dne následujícího kalendářního měsíce; celková roční evidence bude zadavateli předložena nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku

2

u sběrných nádob na směsný komunální odpad provedení 1x ročně vnitřní desinfekce a vnějšího umytí sběrných nádob, u sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu provedení 1x ročně vnějšího umytí sběrných nádob. Výše uvedené činnosti (nejsou-li zvlášť uvedeny v tabulce ocenění služeb) zahrne uchazeč do cen jednotlivých služeb tak, aby uchazečem nabízená cena zahrnovala ocenění veškerých činností uchazeče nezbytných k úplnému a komplexnímu poskytnutí služeb tvořících předmět této veřejné zakázky, byť by tyto činnosti nebyly výslovně uvedeny v tabulce ocenění služeb. 

3.3. Podrobnosti a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: a) sběr, svoz, přeprava a odstranění směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu: - sběr a svoz bude probíhat celoročně 1x týden a bude zajišťován i v případě, že na den sběru a svozu připadne státní svátek nebo den pracovního klidu - zajištění sběru a svozu i od dopravně nedostupných objektů z důvodů havarijních stavů - výkopy, rekonstrukce pozemních komunikací apod. - počet obyvatel obce: Rok Počet obyvatel (k 1.1.) 2015 917 2016 933 2017 946 2018 982 - množství směsného komunálního odpadu svezeného z území obce v uplynulém období: Rok Množství (v tunách) 2015 258,1 2016 260,1 2017 256,1 V době plnění veřejné zakázky se nepředpokládá nárůst (resp. změny) množství směsného komunálního odpadu svezeného z území obce. b) sběr, svoz, přeprava, dotřídění a využití separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu: - počet sběrných míst: 5 ( 4 v části obce Záryby a 1 v části obce Martinov) - počty sběrných nádob, frekvence sběru a svozu: Druh odpadu Objem sběrných nádob Počet sběrných Frekvence svozu nádob Sklo 1100 litrů 5 ks 1x za 14 dní Plasty 1100 litrů 17 ks 1x týdně Papír a lepenka 1100 litrů 8 ks 1x týdně Tetrapak 1100 litrů 4 ks 1x za měsíc - množství separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu svezených z území obce: Druh odpadu Za rok 2015 Za rok 2016 Za rok 2017 (v tunách) (v tunách) (v tunách) Sklo 8,2 9,8 11,2 Plasty 15,9 17,4 20,5 Tetrapak 0,3 0,3 0,1 Papír 6,5 6,3 11,1 - Zadavatel je v současné době zapojen do systému AOS EKO–KOM na třídění komunálního odpadu, na nějž má podepsanou příslušnou smlouvu a za třídění odpadu získává finanční prostředky. Zadavatel požaduje po uchazeči mít s výše uvedenou firmou zajištěnou akreditaci a zpracovávat za zadavatele evidenci odpadů pro AOS EKO–KOM a roční zprávu, bez jejichž zpracování by zadavatel na tyto 3

finanční prostředky neměl nárok. Na takto stanovený požadavek zadavatele musí uchazeč přistoupit a musí jej zahrnout do své nabídky a počítat s ním při sestavování cenové nabídky. Uchazeč bude povinen optimalizovat systém sběru a svozu za účelem maximálního využití bonusových složek AOS EKO-KOM a.s. a vykazovat za zadavatele množství vytříděných využitelných odpadů pro AOS EKO-KOM, a.s. formou hromadného výkazu; příjemcem odměny od AOS EKOKOM bude zadavatel. Uchazeč musí nést odpovědnost za správnost jím vedené evidence odpadů a roční zprávy včetně odpovědnosti za případné sankce vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi AOS EKO–KOM a zadavatelem v případě nesprávně uvedených či poskytnutých údajů. c) sběr, svoz a přeprava biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a další naložení s ním: - počty sběrných nádob, frekvence sběru a svozu: Druh odpadu Objem sběrných Počet sběrných Frekvence svozu nádob nádob Bioodpad 3000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy Bioodpad 5000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy Bioodpad 10000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy - množství biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu svezeného z území obce: Druh odpadu Za rok 2015 Za rok 2016 Za rok 2017 (v tunách) (v tunách) (v tunách) Bioodpad 207 235 835 d) sběr, svoz, přeprava a odstranění objemného odpadu: - sběr a svoz bude zajištěn formou mobilního svozu 4x ročně v termínech dohodnutých se zadavatelem (zpravidla 2x na jaře a 2x na podzim) - svozový termín bude pátek až neděle - počet svozových míst: 1 (v části obce Záryby) - první den svozového termínu (do 8.00 hod.) bude na svozové místo přistavena sběrná nádoba (velkokapacitní kontejner o objemu nejméně 30 m3), která bude svezena v poslední den svozového termínu po 18.00 hod. - množství objemného odpadu svezeného z území obce v uplynulém období: Rok Množství (v tunách) 2015 16,3 2016 19,3 2017 23,4 V době plnění veřejné zakázky se nepředpokládá nárůst (resp. změny v) množství objemného odpadu svezeného z území obce. e) sběr, svoz, přeprava a odstranění nebezpečného odpadu: - sběr a svoz bude zajištěn formou mobilního svozu 4x ročně v termínech dohodnutých se zadavatelem (zpravidla 2x na jaře a 2x na podzim) - svozový den bude sobota nebo neděle - počet svozových míst: 1 (v části obce Záryby) - minimální čekací doba na svozovém místě 15 minut, maximální 120 minut - množství nebezpečného odpadu svezeného z území obce v uplynulém období:

4

Rok Množství (v tunách) 2015 2,9 2016 4,5 2017 7,7 V době plnění veřejné zakázky se nepředpokládá nárůst (resp. změny) množství nebezpečného odpadu svezeného z území obce. 3.4. Zadavatel upozorňuje, že si vyhrazuje právo jednostranně zúžit předmět veřejné zakázky, a to v části týkající se zajištění sběru, svozu a přepravy biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a dalšího naložení s ním; zadavatel je tak oprávněn jednostranně rozhodnout, zda zajištění této služby od dodavatele bude či nebude požadovat, a dodavatel je povinen toto rozhodnutí zadavatele bez dalšího respektovat. 3.5. Klasifikace předmětu (CPV): CPV: 90500000-2 CPV: 90511000-2 CPV: 90512000-9 4.

veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary Služby související s likvidací odpadů a odpady Sběr odpadu Odvoz odpadu.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

4.1. Doba plnění: Doba plnění veřejné zakázky činí 24 měsíců. Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.1.2019. Předpokládaný termín ukončení plnění: 31.12.2020. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění – poskytování služeb. 4.2. Místo plnění: Místo plnění veřejné zakázky: území obce Záryby, okres Praha - východ, Středočeský kraj, Česká republika (části obce: Záryby, Martinov). 5.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Součástí této výzvy je rovněž zadávací dokumentace, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k ní. 6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:

6.1. Uchazeč je povinen nejpozději do uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek, profesní způsobilosti analogicky dle ust. § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek a technické kvalifikace analogicky dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek. 6.2. Splnění základní způsobilosti analogicky dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje podmínky základní způsobilosti (vzor v Příloze č. 3 této výzvy). 6.3. Splnění profesní způsobilosti analogicky dle ust. § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek prokáže uchazeč předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci – dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních 5

právních předpisů se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. živnostenský list (pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že se nemůže jednat o informativní výpis pořízený na internetu) c) koncese, licence nebo povolení příslušného správního orgánu k poskytování služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky (včetně dokladu prokazujícího, že je oprávněnou osobou ve smyslu ust. § 12 odst. 3/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti postačí předložit v kopii. Uchazeč, s nímž má být uzavřena smlouva (vybraný uchazeč), předloží zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 6.4. Splnění technické kvalifikace analogicky dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek prokáže uchazeč předložením: a) seznamu významných služeb - minimálně tří obdobných zakázek odpovídajících předmětu této veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v posledních třech letech. Hodnota každé z realizovaných veřejných zakázek musí být minimálně 500.000,-Kč bez DPH za rok poskytování služby. Seznam bude vypracován ve formě čestného prohlášení uchazeče a jeho součástí bude stručný popis a rozsah zakázek, cena, místo a doba jejich realizace a přílohou seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel si vyhrazuje oprávnění údaje ze seznamu si ověřit u objednatelů zakázek a dotázat se rovněž na údaje v seznamu neuvedené. b) seznamu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč při plnění veřejné zakázky k dispozici, zahrnující minimálně: - dvě vozidla (jedno hlavní a jedno záložní) určená na sběr, svoz a přepravu směsného komunálního odpadu a - dvě vozidla (jedno hlavní a jedno záložní) určená na sběr, svoz a přepravu separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu (dvě vozidla celkem pro všechny separované /tříděné/ složky komunálního odpadu). Seznam bude vypracován ve formě čestného prohlášení uchazeče. c) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (České technické normy řady 9000 - ČSN EN ISO 9001:2001) akreditovanou osobou (pro služby: Svoz, transport a třídění průmyslových, živnostenských a komunálních odpadů, Služby v odpadovém hospodářství, Nakládání s komunálními odpady) nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Certifikát bude uchazečem předložen v kopii, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb musí být předložen v originále nebo v ověřené kopii. d) certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (České technické normy řady 14000 - ČSN EN ISO 14001) akreditovanou osobou (pro služby: Svoz, transport a třídění průmyslových, živnostenských a komunálních odpadů, Služby v odpadovém hospodářství, Nakládání s komunálními odpady) nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Certifikát bude uchazečem předložen v kopii, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb musí být předložen v originále nebo v ověřené kopii. 6.5. Splnění základní a profesní způsobilosti může uchazeč prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění kvalifikace může uchazeč prokázat rovněž předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 234 zákona o zadávání veřejných zakázek.

6

7.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

7.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.999.000,-Kč bez DPH. 7.2. Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

8.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

8.1. Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů této výzvy. Celkovou nabídkovou cenu (za celé plnění veřejné zakázky) uchazeč získá oceněním služeb v Příloze č. 8 této výzvy. Pro výpočet celkové nabídkové ceny bude uchazeč vycházet z množství odpadu uvedeného v Příloze č. 8 této výzvy. Takto vypočtená celková nabídková cena musí být uchazečem uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy) a v tabulce pro ocenění služeb (Příloha č. 8 této výzvy), a to v totožné částce. Pokud se celková nabídková cena v uvedených dokumentech bude lišit, bude zadavatel tuto skutečnost považovat za pokus o uvedení zadavatele v omyl a takovou nabídku nebude hodnotit a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučí. V návrhu smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 7 této výzvy) uchazeč doplní jednotkové ceny za provedení služeb, které musí být totožné s jednotkovými cenami služeb uvedenými v tabulce pro ocenění služeb (Příloha č. 8 této výzvy). Pokud se jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy o poskytování služeb budou lišit od jednotkových cen v tabulce pro ocenění služeb, bude zadavatel tuto skutečnost považovat za pokus o uvedení zadavatele v omyl a takovou nabídku nebude hodnotit a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučí. 8.2. Nabídková cena bude uchazečem uvedena v českých korunách v členění:  cena bez DPH  sazba a výše DPH  cena včetně DPH. 8.3. Jednotkové ceny budou uchazečem stanoveny jako ceny maximální a nejvýše přípustné (nepřekročitelné) po celou dobu realizace veřejné zakázky (tj. po celou dobu účinnosti smlouvy, kterou uzavře zadavatel s vybraným uchazečem), které mj. budou obsahovat a zohledňovat předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám po celou dobu realizace veřejné zakázky. 8.4. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k řádné, úplné a bezvadné realizaci plnění veřejné zakázky, a to včetně např. poplatků, vedlejších nákladů, zisku, předpokládaných rizik, apod. 8.5. Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení nabídkové ceny nebo jednotkových cen z důvodů chyb nebo nedostatků v tabulce pro ocenění služeb (Příloha č. 8 této výzvy), a to ani, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu služeb. 8.6. Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do nabídkové ceny. 9.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

9.1. Uchazeč je povinen podat jedinou nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 9.2. Zadavatel nepřipouští variantní ani dílčí řešení veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou obsahovat komplexní plnění zakázky, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny. 9.3. Zadavatel neposkytuje zálohy. 9.4. Zadavatel stanovil obchodní, platební a další podmínky veřejné zakázky v závazném textu návrhu smlouvy o poskytování služeb, který je Přílohou č. 7 této výzvy. Návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou k tomu 7

zmocněnou, je uchazeč povinen předložit v nabídce; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky. Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy: - doplnění identifikačních údajů uchazeče/ dodavatele - doplnění finančních částek smluvní ceny (Článek 5. odst. 2. návrhu smlouvy) - doplnění údajů u podpisu za uchazeče/dodavatele - doplnění cen v tabulce pro ocenění služeb s uvedením jednotkových cen a celkových cen. Uchazeč nesmí upravovat znění jiných ustanovení návrhu smlouvy. Úprava návrhu smlouvy mimo výše uvedené doplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Výběrem nabídky nevzniká na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce mezi zadavatelem a vybraným uchazečem právní poměr, zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy dále jednat a upřesnit a upravit její konečné znění. 9.5. Zadavatel připouští, aby více uchazečů podalo společnou nabídku na realizaci veřejné zakázky. 9.6. Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval část veřejné zakázky za pomoci poddodavatele/poddodavatelů. V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky, musí uchazeč ve své nabídce uvést, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a uvést identifikační údaje každého poddodavatele. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění veřejné zakázky. V takovém případě musí být součástí nabídky listina, ze které vyplývá, že poddodavatel bude pro dodavatele uvedenou poddodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za poddodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a poddodavatelem, která se týká této veřejné zakázky. Součástí nabídky musí být rovněž doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti každým z poddodavatelů, a to v rozsahu v jakém je povinen ji prokázat uchazeč. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce (úprava či doplnění seznamu poddodavatelů) je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. 9.7. Dodavatel (a případní poddodavatelé) je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). 9.8. Dodavatel (a případní poddodavatelé) bude mít povinnost po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli poslední platba. 10.

OBSAH NABÍDKY A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ:

10.1. Nabídku podá uchazeč v písemné formě výhradně v listinné podobě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do formátu A4. Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné, nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani přepisy, nabídka musí být podepsána uchazečem. Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka, včetně veškerých příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich 8

neoprávněného nahrazení. V případě, že nabídka nebude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, bude zadavatel tuto skutečnost považovat za pokus o znevěrohodnění regulérnosti a transparentnosti zadávacího řízení a takovou nabídku nebude hodnotit a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučí. 10.2. Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu smlouvy o poskytování služeb, musí být podepsána uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku. 10.3. Nabídka bude zpracována v následujícím členění: - krycí list nabídky (vzor v Příloze č. 1 této výzvy) - stručná charakteristika uchazeče z hlediska předmětu jeho činnosti a podnikání - doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku a v ní obsaženou dokumentaci, jednat jménem či za uchazeče (originál či úředně ověřená kopie) - čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (vzor v Příloze č. 2 této výzvy) - doklady k prokázání splnění kvalifikace - návrh smlouvy o poskytování služeb podepsaný uchazečem (Příloha č. 7 této výzvy), včetně vyplněné tabulky pro ocenění služeb (Příloha č. 8 této výzvy) - seznam a identifikace poddodavatelů, pokud bude uchazeč část veřejné zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele/poddodavatelů (vzor v Příloze č. 5 této výzvy) - případné další dokumenty - prohlášení uchazeče o celkovém počtu všech listů v nabídce (vzor v Příloze č. 6 této výzvy). 11.

PODÁVÁNÍ NABÍDEK:

11.1. Uchazeči podávají nabídky doporučeně poštou nebo osobně (v úředních hodinách: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.) na adresu zadavatele Obecní úřad Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem tak, aby nabídka byla do skončení lhůty pro podávání nabídek doručena zadavateli (rozhodující je předání zásilky s nabídkou zadavateli, nikoliv její podání na poště). 11.2. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka musí být označena takto: „Veřejná zakázka Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020 NEOTVÍRAT“ Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom stejnopise. 11.3. Lhůta pro podávání nabídek končí dne 14.12.2018 ve 13.00 hodin. 11.4. Za datum a čas podání nabídky se považuje datum a čas uvedený na dokladu o předání nabídky zadavateli. Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. 11.5. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne podání nabídky do 31.12.2018. 11.6. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 14.12.2018 ve 13.10 hod. v sídle zadavatele (na Obecním úřadě Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem).

12.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ:

12.1. Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Území dotčené realizací veřejné zakázky je volně přístupné, uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky samostatně.

9

12.2. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávácí dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být zadavateli doručena na adresu zadavatele (Obec Záryby, Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem) nebo do datové schránky zadavatele (ID: ze6ar67) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. 12.3. Nad rámec shora uvedeného neposkytuje zadavatel uchazečům jakékoliv informace ani vysvětlení. V zájmu dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

13.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK: Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH při zachování komplexnosti veřejné zakázky.

14.

OSTATNÍ PODMÍNKY:

14.1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 14.2. Nabídky jednotlivých uchazečů se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 14.3. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně poddodavatelem jiného uchazeče. Uchazeč, který nepodal nabídku, může být poddodavatelem více uchazečů. 14.4. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být personálně ani majetkově propojen ani nesmí být osobou blízkou se zadavatelem nebo s jiným uchazečem. 14.5. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 14.6. Zadavatel si vyhrazuje právo:  změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této výzvy a zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace obsažené v této výzvě zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva  vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy  odmítnout všechny nabídky  zrušit zadávací řízení v jakémkoli stadiu bez udání důvodu  oznámit nejvýhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyloučena  ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč je povinen poskytnout zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost  neuzavřít smlouvu o poskytování služeb se žádným uchazečem  dále jednat o návrhu smlouvy o poskytování služeb a upřesnit její konečné znění. 14.7. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky. 14.8. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 14.9. Údaje o uchazečích a jimi podané nabídce (mj. jméno, příjmení, podpis, IČ, atd.) mohou být zveřejňovány na internetových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele. Zadavatel informuje uchazeče, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy zadavateli (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl uchazeč ve své nabídce, a to za účelem výběru dodavatele veřejné zakázky na 10

základě této výzvy a jednání o uzavření smlouvy na její plnění. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat zadavatel prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných a starosty obce a příp. externího zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje zadavatel nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Zadavatel nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zadavatelem zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené smlouvy s uchazečem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy s uchazečem (pokud bude smlouva s uchazečem uzavřena), nebo do doby ukončení výběru dodavatele podle této výzvy (pokud s uchazečem smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinen při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u zadavatele, nemůže být zničen), které pro zadavatele vyplývají z jeho vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto zadavatelem uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy. Uchazeč je povinen zajistit, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely této výzvy a výběru dodavatele podle této výzvy poskytl, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy. 14.10. Zadavatel nezahajuje řízení o výběru dodavatele této veřejné zakázky postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Při zadání této veřejné zakázky a výběru jejího dodavatele se nepostupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou ust. § 6 citovaného zákona.

15.

PŘÍLOHY: Součástí této výzvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku (vzor) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce (vzor) Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní způsobilosti (vzor) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění technické kvalifikace (vzor) Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit část předmětu veřejné zakázky (vzor) Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče o počtu listů v nabídce (vzor) Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o poskytování služeb Příloha č. 8 - Tabulka pro ocenění služeb

V Zárybech, dne 26.11.2018 Digitálně podepsal Petr Petr Mašek Datum: 2018.11.26 08:28:58 +01'00' Mašek ………………………………..……

Za zadavatele:

Petr Mašek, starosta obce

11

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU (vzor)

1. Veřejná zakázka „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Název:

2. Základní identifikační údaje Zadavatel Název: Sídlo: IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Tel.: E-mail: Datová schránka:

obec Záryby Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem 00237361 Petr Mašek, starosta obce +420326902325, GSM : +420724147764 [email protected] ze6ar67 Uchazeč

Obchodní firma / Název: Sídlo / Místo podnikání: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail: Datová schránka: 3. Celková nabídková cena (v Kč) Cena celkem bez DPH:

Sazba a výše DPH:

Cena celkem včetně DPH:

4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Titul, jméno, příjmení: Funkce: Datum: Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O VÁZANOSTI NABÍDKOU A O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ UVEDENÝCH V NABÍDCE (vzor)

Název / obchodní firma (příp. jméno a příjmení)

……..….……………………………………………………………………………..

se sídlem

……..….……………………………………………………………………………..

zastoupený

……..….……………………………………………………………………………..

IČ:

……..….……………………………………………………………………………..

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“, jejímž zadavatelem je obec Záryby, tímto čestně prohlašuje, že a) je vázán celým obsahem předložené nabídky, a to po celou dobu zadávací lhůty, b) veškeré údaje a informace, které ve své nabídce uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, c) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako prokazuje svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Uchazeč současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

V ………………………… dne ……………………..

………………..…………………………………………..…… jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI (vzor) Název / obchodní firma (příp. jméno a příjmení)

……..….……………………………………………………………………………..

se sídlem

……..….……………………………………………………………………………..

zastoupený

……..….……………………………………………………………………………..

IČ:

……..….……………………………………………………………………….…….

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“, jejímž zadavatelem je obec Záryby, tímto čestně prohlašuje, že a)

b) c) d) e)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; pro uvedené trestné činy nebyl pravomocně odsouzen ani žádný z členů statutárního orgánu uchazeče a v případě, že je členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, ani tato právnická osoba, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, ani osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu uchazeče; nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

V ………………………… dne ……………………..

………………..…………………………………………..…… jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE (vzor) Název / obchodní firma (příp. jméno a příjmení)

……..….……………………………………………………………………………..

se sídlem

……..….……………………………………………………………………………..

zastoupený

……..….……………………………………………………………………………..

IČ:

……..….……………………………………………………………………….…….

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“, jejímž zadavatelem je obec Záryby, tímto čestně prohlašuje, že v posledních třech letech realizoval následující zakázky odpovídající předmětu této veřejné zakázky: Stručný popis zakázky

Cena zakázky bez DPH

Objednatel + telefon a email na objednatele

Místo a doba realizace zakázky

Souhlasím s tím, že zadavatel je oprávněn si uvedené údaje ověřit u objednatelů zakázek a dotázat se rovněž na údaje výše neuvedené. V tomto čestném prohlášení jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V ………………………… dne ……………………..

………………..…………………………………………..…… jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 5 SEZNAM PODDODAVATELŮ, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE UCHAZEČ PLNIT ČÁST PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (vzor) Název / obchodní firma (příp. jméno a příjmení)

……..….……………………………………………………………………………..

se sídlem

……..….……………………………………………………………………………..

zastoupený

……..….……………………………………………………………………………..

IČ:

……..….……………………………………………………………………………..

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“, jejímž zadavatelem je obec Záryby, v souladu s požadavkem zadavatele uvádí seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude plnit část předmětu veřejné zakázky: A. Dodavatel

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

se sídlem

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

zastoupený

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

IČ:

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

Seznam služeb, které bude poddodavatel poskytovat: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

B. Dodavatel

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

se sídlem

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

zastoupený

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

IČ:

…..…………………………………………………………………………..…………………………..

Seznam služeb, které bude poddodavatel poskytovat: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

V ………………………… dne …………………….. ………………..…………………………………………..…… jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE (vzor)

Název / obchodní firma (příp. jméno a příjmení)

……..….………………………………………………………………………………

se sídlem

……..….………………………………………………………………………………

zastoupený

……..….………………………………………………………………………………

IČO:

……..….………………………………………………………………………………

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“, jejímž zadavatelem je obec Záryby, tímto čestně prohlašuje, že nabídka, kterou předložil v rámci zadávacího řízení, sestává z …………………… listů, které jsou očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

V ………………………… dne …………………….. ………………..………………………… jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výzva k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 – 2020“

Příloha č. 7 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (návrh)

Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství obce Záryby uzavřená podle ust. § 2586 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany: obec Záryby se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ:

objednatel:

telefon: GSM: e-mail: datová schránka: bankovní spojení: číslo účtu:

Záryby 147, 277 13 Kostelec nad Labem Petrem Maškem, starostou obce 00237361 CZ00237361 obec není plátcem DPH +420326902325 +420724147764 [email protected] ze6ar67 Komerční banka, a.s., pob. Brandýs nad Labem 6524171/0100

dále jen „objednatel“ a …………………………………………….

dodavatel:

se sídlem:

…………………………………………………………….…….

zastoupen:

…………………………………………………………….…….

IČ:

…………………………………………………………….…….

DIČ:

CZ ………………………………………………………………

zapsán v obchodním rejstříku: u ………………. soudu v ……….………, oddíl ……., vložka ………….. telefon, fax:

…………………………………………………………….…….

e-mail:

…………………………………………………………….…….

datová schránka:

…………………………………………………………….…….

bankovní spojení:

…………………………………………………………….…….

číslo účtu:

…………………………………………………………….…….

dále jen „dodavatel“

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemné shodě uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství obce Záryby:

Článek 1. Základní ustanovení Objednatel uskutečnil řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), v němž byla nabídka dodavatele posouzena jako pro objednatele nejvýhodnější. Článek 2. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019-2020“, tj. závazek dodavatele, že pro objednatele provede v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s jeho prováděcími právními předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Záryby upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Záryby níže specifikované služby v oblasti odpadového hospodářství objednatele (dále jen „služby“), a to: a) sběr, svoz, přeprava a odstranění směsného komunálního odpadu, který vzniká na území obce Záryby z činnosti fyzických osob (občanů) a jehož vlastníkem a původcem je obec Záryby, a odpadu podobného komunálnímu odpadu, který vzniká na území obce Záryby z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, s nimiž obec Záryby uzavřela smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (kat. č. 20 03 01) b) sběr, svoz, přeprava, dotřídění a využití separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu: - sklo (kat. č. 20 01 02 a 15 01 71) - plasty (kat. č. 20 01 39 a 15 01 02) - papír a lepenka (kat. č. 20 01 01 a 15 01 01) - kompozitní obaly – tetrapak (dále jen „tetrapak“) (kat. č. 15 01 05) c) sběr, svoz a přeprava biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a další naložení s ním d) sběr, svoz, přeprava a odstranění objemného odpadu (kat. č. 20 03 07) e) sběr, svoz, přeprava a odstranění nebezpečného odpadu. 2. Touto smlouvou přebírá dodavatel veškeré povinnosti objednatele v postavení původce odpadu uvedeného v odst. 1. dle platných právních předpisů, a to k okamžiku převzetí odpadu z míst určených pro jejich odkládání. 3. Součástí plnění předmětu této smlouvy je mj.:  úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci a poskytování služeb dle této smlouvy, tj. zejména manipulace se sběrnými nádobami při jejich vyprazdňování, přítomnost a obsluha na stanovišti mobilního sběru objemného odpadu a nebezpečného odpadu, zajištění kontaktního místa pro řešení reklamací a dalších situací vzniklých při poskytování služby  převzetí všech povinností původce odpadu v okamžiku převzetí odpadu  zajištění sběru a svozu odpadů za všech klimatických podmínek ve stanovených termínech, s výjimkou případů vyšší moci; v případě vyšší moci je dodavatel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do dvou hodin od okamžiku zjištění, že nastaly důvody vyšší moci, a zajistit náhradní sběr a svoz do 24 hod. od okamžiku odpadnutí důvodu vyšší moci  odstranění vad poskytnutých služeb do 24 hod. po nahlášení vady (od reklamace) objednatelem  zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí při poskytování služeb  zajištění čistoty v místě vyprazdňování sběrných nádob v den sběru, tj. po jejich vyprázdnění a zajištění čistoty místních komunikací na trase přepravy odpadů  zajištění sběru, svozu a dalšího naložení s odpadem, který svým charakterem odpovídá danému druhu a který se v době sběru a svozu bude vyskytovat v těsné blízkosti sběrných nádob  vrácení vyprázdněné sběrné nádoby na místo, na kterém byla sběrná nádoba před provedením sběru a svozu umístěna, a po celou dobu manipulace s ní nakládat tak, aby bylo zabráněno poškození z nesprávně prováděné manipulace kontrola technického stavu sběrných nádob při každém sběru a svozu odpadu; v případě zjištění závady způsobující nefunkčnost nebo nebezpečnost při manipulaci se sběrnými nádobami, je dodavatel povinen takovou skutečnost neprodleně (nejpozději v den sběru a svozu odpadu) oznámit objednateli zápůjčka sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu v potřebném počtu (nádoby o objemu 1100 litrů, barevně odlišené s viditelným a srozumitelným popisem pro druhy odkládaných odpadů kontrola a údržba nádob a výměna či oprava poškozených sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu zajištění mimořádných svozů vedení evidence odpadů (evidence o druhu a množství odpadů odstraněných či předaných k dalšímu využití a zpracování) dle platných právních předpisů, jejichž původcem je objednatel, její předávání objednateli měsíčně, vždy do 7. dne následujícího kalendářního měsíce; celková roční evidence bude objednateli předložena nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku u sběrných nádob na směsný komunální odpad provedení 1x ročně vnitřní desinfekce a vnějšího umytí sběrných nádob, u sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu provedení 1x ročně vnějšího umytí sběrných nádob.

4. Podrobnosti poskytování služeb - povinnosti dodavatele: A) sběr, svoz, přeprava a odstranění směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu: - sběr a svoz bude probíhat celoročně 1x týdně (ve čtvrtek) a bude zajišťován i v případě, že na den sběru a svozu připadne státní svátek nebo den pracovního klidu - sběr a svoz bude prováděn z celého území obce po svozových trasách stanovených objednatelem; jakékoliv požadavky dodavatele na změny týkající se svozových tras a umístění sběrných nádob je dodavatel povinen předem dohodnout s objednatelem - bude zajištěn sběr a svoz i od dopravně nedostupných objektů z důvodů havarijních stavů - výkopy, rekonstrukce pozemních komunikací apod. - vyprázdnění sběrných nádob (vysypání odpadu z přistavených sběrných nádob) bude provedeno bez ohledu na jejich zaplnění - používané sběrné nádoby – o objemu 110 litrů, 120 litrů nebo 240 litrů B) sběr, svoz, přeprava, dotřídění a využití separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu: - počet sběrných míst: 5 - umístění svozových míst: o část obce Záryby: u hasičárny, u obecního úřadu, u kapličky sv. Anny a u areálu ZD o část obce Martinov: u zastávky autobusu - objednatel si vyhrazuje právo na změnu umístění svozových míst - počty sběrných nádob, frekvence sběru a svozu: Druh odpadu Objem sběrných nádob Počet sběrných Frekvence svozu nádob Sklo 1100 litrů 5 ks 1x za 14 dní Plasty 1100 litrů 17 ks 1x týdně Papír a lepenka 1100 litrů 8 ks 1x týdně Tetrapak 1100 litrů 4 ks 1x za měsíc - objednatel si vyhrazuje právo na změnu počtu sběrných nádob - objednatel je v současné době zapojen do systému AOS EKO–KOM na třídění komunálního odpadu, na nějž má podepsanou příslušnou smlouvu a za třídění odpadu získává finanční prostředky. Dodavatel je povinen mít s výše uvedenou

firmou zajištěnou akreditaci a zpracovávat za objednatele v souladu se smlouvou uzavřenou s provozovatelem systému AOS EKO–KOM evidenci odpadů pro AOS EKO–KOM a roční zprávu, bez jejichž zpracování by objednatel na tyto finanční prostředky neměl nárok. Dodavatel nese odpovědnost za správnost a kvalitu evidence odpadů a roční zprávy a včasnost jejího zpracování, a za případné sankce vyplývající pro objednatele ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem systému AOS EKO–KOM a objednatelem v případě nesprávně uvedených či poskytnutých údajů. Dodavatel je povinen optimalizovat systém sběru a svozu za účelem maximálního využití bonusových složek AOS EKOKOM a.s. a vykazovat za objednatele množství vytříděných využitelných odpadů pro AOS EKO-KOM, a.s. formou hromadného výkazu; příjemcem odměny od AOS EKOKOM je objednatel. C) sběr, svoz a přeprava biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (dále též jen „bioodpad“) a další naložení s ním: - počet sběrných míst: 3 - umístění svozových míst: o část obce Záryby: u zvoničky, u kapličky sv.Anny o část obce Martinov: u zastávky autobusu - objednatel si vyhrazuje právo na změnu umístění svozových míst - počty sběrných nádob, frekvence sběru a svozu: Druh odpadu Objem sběrných Počet sběrných Frekvence svozu nádob nádob Bioodpad 3000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy Bioodpad 5000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy Bioodpad 10000 litrů 2 ks 1x týdně v období od 1.4 do 30.11.; v období od 1.12. do 31.3. podle domluvy - objednatel si vyhrazuje právo na změnu počtu sběrných nádob D) sběr, svoz, přeprava a odstranění objemného odpadu: - sběr a svoz bude zajištěn formou mobilního svozu 4x ročně v termínech dohodnutých se zadavatelem (zpravidla 2x na jaře a 2x na podzim) - objednatel sdělí požadavek termínu mobilního svozu dodavateli minimálně 10 dní předem (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky) - svozový termín bude pátek až neděle - počet svozových míst: 1 - umístění svozového místa: o část obce Záryby: u zvoničky - objednatel si vyhrazuje právo na změnu umístění svozového místa - první den svozového termínu (do 8.00 hod.) bude na svozové místo přistavena sběrná nádoba (velkokapacitní kontejner o objemu nejméně 30 m3), která bude svezena v poslední den svozového termínu po 18.00 hod. E) sběr, svoz, přeprava a odstranění nebezpečného odpadu: - sběr a svoz bude zajištěn formou mobilního svozu 4x ročně v termínech dohodnutých se zadavatelem (zpravidla 2x na jaře a 2x na podzim) - objednatel sdělí požadavek termínu mobilního svozu dodavateli minimálně 10 dní předem (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky) - svozový den bude sobota nebo neděle - počet svozových míst: 1 - umístění svozového místa: o část obce Záryby: u zvoničky - objednatel si vyhrazuje právo na změnu umístění svozového místa

-

minimální čekací doba na svozovém místě 15 minut.

5. Místem plnění (poskytování služeb) je území obce Záryby, okres Praha – východ, Středočeský kraj, Česká republika (části obce: Záryby, Martinov). 6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat zúžení rozsahu služeb nebo zrušení poskytování některé ze služeb dle této smlouvy, a to v souvislosti s možnými změnami v systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Záryby, přičemž dodavatel je povinen takový požadavek akceptovat. Objednatel je povinen svůj požadavek písemně oznámit dodavateli nejpozději 7 dní předem. Článek 3. Prohlášení dodavatele Dodavatel prohlašuje, že: a) je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován, je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů b) se plně seznámil s rozsahem a povahou služeb dle této smlouvy, správně vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti a práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy c) ke dni uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností dodavatele ve výše minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých), přičemž se zavazuje, že uvedené pojištění bude mít sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a objednatele na jeho žádost s podmínkami pojištění seznámí. Článek 4. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. 2. Při poskytování služeb je dodavatel povinen postupovat samostatně a s odbornou péčí, zajistit dodržování platných právních předpisů, bezpečnostních předpisů a ČSN a z nich vyplývajících povinností a řídit se pokyny objednatele. 3. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 hodin) na nevhodnost jeho pokynů. Neučiní-li tak, odpovídá za vady plnění (poskytování služeb) způsobené nevhodností pokynů objednatele. Jestliže nevhodnost pokynů objednatele překáží v řádném poskytování služeb, je dodavatel povinen poskytování služeb v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na poskytování služeb podle pokynů daných objednatelem. 4. Dodavatel není oprávněn pověřit poskytováním služeb jako celku jinou osobu. Dodavatel může poskytovat služby prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho jménem nebo může pověřit poskytováním části služeb jinou osobu nebo osoby (poddodavatele), pokud byl uveden v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky dodavatele předložené dodavatelem v rámci zadávacího řízení, a objednatel (zadavatel) jej neodmítl, nebo jde o poddodavatele, s jehož účastí při plnění veřejné zakázky objednatel vyslovil souhlas. Při poskytování služeb jinou osobou (poddodavatelem) má dodavatel odpovědnost, jako by služby poskytoval sám. 5. Dodavatel se zavazuje: a) při poskytování služeb dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a čistotu pozemních komunikací a veřejného prostranství v obci a postupovat tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování občanů a vlastníků nemovitostí na území obce b) udržovat v čistotě používaná svozová vozidla a techniku

c) do používaných svozových vozidel ukládat vždy pouze jeden druh odpadu, pokud není jejich nástavba uzpůsobena pro přepravu více složek odpadu najednou d) v případě, že se vyskytne překážka, která není ze strany dodavatele předvídatelná a dodavatel ji nezpůsobil, která dodavateli znemožňuje řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy (např. havárie, porucha nebo náhlá technická nezpůsobilost svozového vozidla nebo nesjízdnost pozemních komunikací), neprodleně (nejpozději do 24 hodin) informovat objednatele a služby poskytnout v náhradním termínu, nejpozději však do 48 hodin od řádného termínu; následně (nejpozději do 5 dnů) je dodavatel povinen vyhotovit a předložit objednateli písemnou zprávu o uvedené skutečnosti (neprovedení služby s uvedením specifikace, důvodu, místa a času, provedení služby v náhradním termínu) e) poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré informace o nakládání s odpady dle této smlouvy a o plnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne podání žádosti f) zabezpečit pro potřeby objednatele provoz kontaktního místa pro řešení reklamací a dalších situací vzniklých při poskytování služeb minimálně v rozsahu: pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hod., spolupracovat s objednatelem při řešení všech sporných otázek a vad týkajících se poskytování služeb dle této smlouvy. 6. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou při poskytování služeb dle této smlouvy objednateli či třetím osobám. 7. Objednatel se zavazuje: a) zajistit ve svozové dny sjízdnost pozemních komunikací na svozových trasách b) v případě, že je mu předem známo, že v důsledku provádění prací na komunikacích nebo v jejich blízkosti nebo v případě jiných předvídatelných okolností by mohlo dojít k omezení průjezdnosti pozemních komunikací na svozových trasách, informovat o této skutečnosti dodavatele nejpozději 24 hodin před plánovaným sběrem a svozem odpadů a dohodnout s dodavatelem náhradní svozové trasy nebo termíny svozu c) informovat občany obce a další případné původce odpadu o svozových dnech a časech a druzích odpadu odkládaného do jednotlivých sběrných nádob d) v případě nemožnosti zajistit sběr a svoz odpadů dodavatelem z důvodu případů vyšší moci informovat občany obce a další případné původce odpadu o této skutečnosti a oznámit jim čas a místa náhradního sběru a svozu e) zajistit bezplatné užívání míst pro umístění sběrných nádob. 8. Objednatel je oprávněn kdykoliv (i bez ohlášení) kontrolovat poskytování služeb dle této smlouvy a dodavatel je povinen poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost, předložit úplné a přesné doklady a podat vysvětlení. 9. Smluvní strany se zavazují vzájemně se podporovat a spolupracovat při plnění předmětu této smlouvy, poskytovat si vzájemně součinnost a veškeré informace potřebné pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Článek 5. Cena služeb a platební podmínky 1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy. 2. Cena služeb vychází z cenové nabídky dodavatele předložené v rámci zadávacího řízení a činí: a) za sběr, svoz, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu Cena v Kč za 1 tunu odpadu bez DPH

DPH v %

DPH v Kč za 1 tunu Cena v Kč za 1 tunu odpadu odpadu včetně DPH

b) za sběr, svoz, přepravu, dotřídění a využití separovaných (tříděných) složek komunálního odpadu Druh odpadu

Cena v Kč za 1 svoz a jednu nádobu

DPH v %

DPH v Kč za 1 Cena v Kč za 1 svoz a jednu svoz a jednu nádobu nádobu včetně DPH

Sklo Plasty Papír a lepenka Tetrapak

c) za sběr, svoz a přepravu biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a další naložení s ním: Cena v Kč za 1 tunu odpadu bez DPH

DPH v %

DPH v Kč za 1 tunu Cena v Kč za 1 tunu odpadu odpadu včetně DPH

d) za sběr, svoz, přepravu a odstranění objemného odpadu Cena v Kč za 1 tunu odpadu bez DPH

DPH v %

DPH v Kč za 1 tunu Cena v Kč za 1 tunu odpadu odpadu včetně DPH

e) za sběr, svoz, přepravu a odstranění nebezpečného odpadu Cena v Kč za 1 tunu odpadu bez DPH

DPH v %

DPH v Kč za 1 tunu Cena v Kč za 1 tunu odpadu odpadu včetně DPH

3. Cena služeb je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu poskytování služeb (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy). 4. Podpisem této smlouvy dodavatel výslovně potvrzuje, že cena služeb:  zahrnuje ocenění veškerých činností a prací potřebných pro bezvadné plnění této smlouvy (včetně vedení evidence odpadů a dalších činností podle této smlouvy), a to jak veškeré náklady, tak i zisk  je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému rozsahu služeb a neovlivnitelná změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflací).

5. Cena za služby uvedené v ust. Článku 2. odst. 1. písm. a) této smlouvy (tj. za sběr, svoz, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu) bude objednatelem hrazena dodavateli bezhotovostně, měsíčně, dle skutečně poskytnutých služeb, na základě dodavatelem provedené fakturace – faktur (daňových dokladů) vystavených dodavatelem a doručených objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla služba poskytnuta. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a přehled skutečně poskytnutých služeb, včetně vážních lístků a dalších dokladů. Fakturovaná částka bude stanovena jako součin jednotkové ceny v Kč za tunu odpadu a skutečného množství vyvezeného odpadu v tunách. 6. Cena za služby uvedené v ust. Článku 2. odst. 1. písm. b) této smlouvy (tj. za sběr, svoz, přepravu, dotřídění a využití separovaných /tříděných/ složek komunálního odpadu) bude objednatelem hrazena dodavateli bezhotovostně, čtvrtletně, dle skutečně poskytnutých služeb, na základě dodavatelem provedené fakturace – faktur (daňových dokladů) vystavených dodavatelem a doručených objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a přehled skutečně poskytnutých služeb, včetně vážních lístků a dalších dokladů. Fakturovaná částka bude stanovena jako součin jednotkové ceny v Kč za jeden svoz a jednu sběrnou nádobu a skutečného počtu vyvezených sběrných nádob. 7. Cena za služby uvedené v ust. Článku 2. odst. 1. písm. c) této smlouvy (tj. za sběr, svoz a přepravu biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a další naložení s ním) bude objednatelem hrazena dodavateli bezhotovostně, čtvrtletně, dle skutečně poskytnutých služeb, na základě dodavatelem provedené fakturace – faktur (daňových dokladů) vystavených dodavatelem a doručených objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a přehled skutečně poskytnutých služeb, včetně vážních lístků a dalších dokladů. Fakturovaná částka bude stanovena jako součin jednotkové ceny v Kč za tunu odpadu a skutečného množství vyvezeného odpadu v tunách. 8. Cena za služby uvedené v ust. Článku 2. odst. 1. písm. d) a e) této smlouvy (tj. za sběr, svoz, přepravu a odstranění objemného odpadu a za sběr, svoz, přepravu a odstranění nebezpečného odpadu) bude objednatelem hrazena dodavateli bezhotovostně, dle skutečně poskytnutých služeb, na základě dodavatelem provedené fakturace – faktur (daňových dokladů) vystavených dodavatelem a doručených objednateli vždy nejpozději do 30ti dnů ode dne poskytnutí služby. Součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a přehled skutečně poskytnutých služeb, včetně vážních lístků a v případě nebezpečných odpadů včetně Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Fakturovaná částka bude stanovena jako součin jednotkové ceny v Kč za tunu odpadu a skutečného množství vyvezeného odpadu v tunách. 9. Faktury musí být označeny názvem předmětu plnění veřejné zakázky, tj. „Služby v odpadovém hospodářství obce Záryby 2019 - 2020“ s uvedením druhu odpadu a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 10. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. 11. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo dodavatel vyúčtuje činnosti a práce, které neprovedl, nebo vyúčtuje chybně cenu, nebo bude mít faktura vady, pro které objednatel tuto fakturu nemůže zkontrolovat nebo prověřit, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti dodavateli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností fakturované částky; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. Je možné připustit i storno faktury, resp. dobropis k faktuře, který však musí být opatřen zdůvodněním. 12. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktur je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

13. Nebude-li platba odpovídat částce uvedené na faktuře, je objednatel povinen sdělit dodavateli nejpozději při placení důvody této skutečnosti. 14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby, jestliže dodavatel: - neodstranil zjištěné vady dosavadního plnění předmětu této smlouvy, nebo - je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 15. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. Článek 6. Platnost smlouvy a její ukončení 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2020. 2. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit termín zahájení poskytování služeb, pokud nebude z objektivních důvodů schopen předpokládaný termín zahájení poskytování služeb dodržet. Doba ukončení poskytování služeb (tj. 31.12.2020) zůstane zachována. 3. Smluvní strany se dohodly, že před uplynutím doby platnosti smlouvy lze tuto smlouvu ukončit: a) písemnou dohodou smluvních stran b) písemnou výpovědí objednatele bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dodavateli c) písemnou výpovědí dodavatele bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že dodavatel poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením smluvních povinností ze strany dodavatele se rozumí: - nesplnění termínů plnění podle této smlouvy, nebo - nezahájení poskytování služeb dle této smlouvy (nejde-li o důvody na straně objednatele) ani do 7 dnů od počátku její platnosti, nebo - poskytování služeb v rozporu s platnými právními předpisy, příslušnými normami nebo touto smlouvou, nebo - postoupení práv a povinností dodavatele plynoucích z této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebo - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které dodavatel převedl či pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu, nebo - vyhlášení konkurzu na dodavatele, zahájení insolvenčního řízení s dodavatelem či vstup dodavatele do likvidace e) jednostranným odstoupením dodavatele od smlouvy v případě, že objednatel poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením smluvních povinností ze strany objednatele se rozumí prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší než 60 dnů. 4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Článek 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení dodavatele s poskytováním služeb dle této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli: a) smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení dodavatele v případě nedodržení sjednaného termínu svozu sběrných nádob na směsný komunální odpad (neuskutečnění svozu jako celku)

b) smluvní pokutu za neprovedení svozu (nevyprázdnění) jednotlivých sběrných nádob na směsný komunální odpad ve sjednaném termínu ve výši 150,-Kč za každou nevyprázdněnou sběrnou nádobu c) smluvní pokutu za neprovedení svozu (nevyprázdnění) jednotlivých sběrných nádob na separované (tříděné) složky komunálního odpadu ve sjednaném termínu ve výši 1.000,-Kč za každou nevyprázdněnou sběrnou nádobu d) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení dodavatele v případě nedodržení sjednaného termínu mobilního svozu objemného odpadu nebo nebezpečného odpadu. 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad poskytovaných služeb, které objednatel u dodavatele reklamoval, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé reklamované vady a 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady. 3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné (fakturované) částky za každý i započatý den prodlení. 4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30ti dnů od doručení oznámení dotčené smluvní strany druhé smluvní straně o uplatnění smluvní pokuty (úroku z prodlení), jehož součástí musí být popis a časové určení události, která zakládá právo smluvní strany požadovat smluvní pokutu (úrok z prodlení), vyčíslení smluvní pokuty (úroku z prodlení) a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty (úroku z prodlení), přičemž objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst proti kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli. 5. Ujednání o smluvních pokutách a o úroku z prodlení dle této smlouvy nevylučuje ani neomezuje povinnosti smluvních stran nahradit druhé smluvní straně škodu vzniklou porušením závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody. 6. Ujednání o smluvních pokutách a o úroku z prodlení zůstává v platnosti i při případném odstoupení od této smlouvy či podání výpovědi této smlouvy. Článek 8. Vyšší moc 1.

Dodavatel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě poskytování služeb, tedy okolnosti, které nemohly být smluvními stranami nijak ovlivněny a které nejsou způsobeny chybou či zanedbáním ze strany objednatele nebo dodavatele. Po skončení vlivu a následků vyšší moci bude dodavatel pokračovat v poskytování služeb dle této smlouvy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

2.

Pokud se plnění této smlouvy stane v důsledku vyšší moci nemožným, smluvní strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a podmínkám plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Článek 9. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá korespondence objednatele a dodavatele na základě této smlouvy bude probíhat elektronicky prostřednictvím datových schránek objednatele a dodavatele (pokud má dodavatel datovou schránku zřízenu) nebo písemně poštou nebo osobně, přičemž všechny způsoby korespondence jsou rovnocenné. Za den doručení elektronické zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí den ode dne dodání zásilky do datové schránky, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání nedozvěděl, resp. i tehdy, pokud se osoba, která má s

ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky v této lhůtě nepřihlásí. Písemná zásilka musí být adresována, pokud nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele nebo dodavatele uvedené v úvodu této smlouvy. Za den doručení písemné zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. 2. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu. 3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo předložit spor věcně a místně příslušnému soudu. 4. Dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). 5. Dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení poskytování služeb dle této smlouvy uchovávat doklady související s poskytováním služeb a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za poskytování služeb hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba za poskytování služeb. 6. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje uvedené v této smlouvě (včetně jejích případných dodatků) a poskytnuté v souvislosti s uzavřením této smlouvy a s jejím plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy, a to po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, po dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví. Každá ze smluvních stran zajistí, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely této smlouvy a jejího plnění poskytla, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy. 7. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, že souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním této smlouvy, ať již jako celku či údajů z jejích jednotlivých ustanovení, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. 8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 9. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a navazujícími. 10. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému řešení a že případné spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod pak před soudy České republiky. 11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis. 12. Nedílnou součástí této smlouvy je: - Příloha č. 1 - Druhy nebezpečného odpadu, jehož sběr, svoz, přepravu a odstranění dodavatel pro objednatele zejména zajišťuje. 13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem

souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Záryby dne ……........…….

…………..……………… dne ……........…….

Za objednatele:

Za dodavatele:

____________________________ Petr Mašek starosta obce Záryby

____________________________ …………………….., ……………………

PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství obce Záryby

Druhy nebezpečného odpadu, jehož sběr, svoz, přepravu a odstranění dodavatel pro objednatele zejména zajišťuje:

Kat. č. odpadu 13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 02

Plastové obaly

O/N

15 01 04

Kovové obaly

O/N

15 01 07

Skleněné obaly

O/N

15 01 10

16 01 03

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Pneumatiky

O

16 01 07

Olejové filtry

N

16 01 13

Brzdové kapaliny

N

16 01 14

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

16 05 07

N

16 06 01

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Olověné akumulátory

16 06 02

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

16 06 04

N

20 01 13

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) Rozpouštědla

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 15

Zásady

N

20 01 17

Fotochemikálie

N

20 01 19

Pesticidy

N

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 23

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky

N

15 02 02

16 05 08

Název odpadu

Kategorie N

N N

N N

N

Místo vzniku mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

N

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

20 01 31

Nepoužitelná cytostatika

N

20 01 32

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 Plasty

N

20 01 35

20 01 39

mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr mobilní sběr

N

mobilní sběr

O/N

mobilní sběr

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.