VÝZVA (veřejná vyhláška)


1 Městský úřad Jirkov náměstí Dr. E. Beneše čp. 1, Jirkov Odbor Stavební úřad a životní prostř...
Author:  Zdenka Machová

0 downloads 1 Views 327KB Size

Recommend Documents


No documents


Městský úřad Jirkov

Jirkov

náměstí Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov

Odbor Stavební úřad a životní prostředí Jirkov, dne 25. června 2015

Č.j.: 1-1/15/11487/PACJ Oprávněná úřední osoba: Jitka Pacltová tel.: 474 616 433, e-mail.: [email protected] Č.spisu: 6449/2014

M a g i s t r á t m ě s t a Chomutova D o r u č e n o : (31 .07.201^,

MMCH/67425/2015 1Í3ty :5

•i l iir.: CCINTERNETs.r.o., IČ jednatel: Michal Polášek Kaprova 42/14 110 00 Praha 1

p i i ["itiy-

28721021 nimches5c642f 25

V Ý Z V A (veřejná vyhláška) Dne 18.7.2014 podala fyzická osoba podnikající paní Blanka Vývarová, TELKOMPROJEKT, IČ 60222077, se sídlem Vinařská 739/14, Listí nad Labem 1 v zastoupení investora stavby společnosti CC INTERNET s.r.o., IČ 28721021, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Optická síť CC INTERNET s.r.o, Jirkov l JI^Ervěnice" na pozemcích parc.č. 5 772/1, 5 772/i, 6127/1 v k.ú. Chomutov 1 a na pozemcích parcČ. 2235/2, 2235/7, 2235/8, 2262/44, 2265/1, 2290, 2291/1, 2323/2, 2324/1, 2324/4, 2412/4, 2413/1, 2415, 2427, 2431, 2432, 2433/1, 2433/4, 2475, 2483, 2486/1, 2509, 2514/1, 2521, 2522, 2523, 2527/1, 2835/1, 2865, 2884, 2885/1, 2988/1, 3052/1, 3052/6, 3052/7, 4479/1, 4479/3, 4480 v k.ú. Jirkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v průběhu řízení zjistil, že doložené podklady a stanoviska n e u m o ž ň u j í j e j í rádné posouzení z hlediska z á j m ů sledovaných v územním řízení podle § 90, stavebního zákona. Proto Vás v souladu s § 45, odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

vyzývá k doplnění předložené žádosti nejpozději do 30.11.2015 o

smlouva

s městem Jirkov na umožnění

uložení chrániček

Dále si stavební úřad vyhrazuje případné z požadovaných dokladů vyplynuly nové skutečnosti.

ÍC: 0026190-1 DIČ: C 2 0 0 2 6 I 9 0 4 Čj.: H/15/11487/PACJ

!ei: 474 616 41 1 ia.\: 474 616 421

o t>'to údaje a podklady:

další

v trase optické

doplnění

e-niaii: podaiclnaríí-jirkov.cz daiová scIirAnka; Qzcbsríi

žádosti,

sítě.

pokud by

www.jirkov.cz t. ú . - K B : 19-2226441/0100

USNESENÍ Dne 18.7.2014 podala paní Blanka Vývarová, T E L K O M P R O J E K T , IČ 60222077, Ústi nad Labem v zastoupení investora stavby společnosti CC INTERNET s.r.c, IČ 28721021, Praha 1 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu výše uvedenou. Městský úřad Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí v souladu s § 64, odst. la), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále j e n "správní řád") a § 86. odst. 5, stavebního zákona územní řízení

přerušuje do 30.11.2015.

Účastníkem řízení podle $ 27. odst. 1. správního řádu je: CC INTERNET s.r.o., IČ 28721021, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil v průběhu řízení, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatelé byli proto vyzváni k doplnění žádosti v termínu do 30.11.2015 a z tohoto důvodu bylo též v souladu s § 45, odst. 2 a § 64, odst. 1), správního řádu a v souladu § 88, stavebního zákona rozhodnuto o přerušení územního řízení.

Poučení Proti usnesení o přerušení řízení se lze odvolat do 15 d n ů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí n.L., odboru územního plánování a stavebního řádu podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu a to v počtu stejnopisů odpovídajících počtu účastníků řízení a správního orgánu (podle § 82, odst. 2, správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s § 76, odsl. 5, správního řádu odkladný účinek. Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude územní řízení podle § 66, správního řádu zastaveno.

Otisk úředního

IČ: 00261904 DIČ: CZ0026I904 Cj,; H/15/11487/PACJ

tel; 474 616 411 r a \ : 4 7 4 616 421

razítka

Pacitová Jitka referent odboru S Ú a Ž P Městský ú ř a í U i r k o v

e-n)ail: podalclnar/ijirkov.c/diuová schránka: Ozcbsra

www.jirkov.cz č. ú . - K B : 19-2226441/0100

Doručí sc: Účastníci řízení: Milan Boháček, Telčskč údolí č.p.277, 431 11 Jirkov 1 Jaroslav Cinybulk, Osvobození č.p.1061, 431 11 Jirkov 1 Radek Giessmann, Osvobození č.p. 1061, 431 11 Jirkov 1 Václav Matějka, Osvobození č.p.1061, 431 11 Jirkov 1 Tomáš Mixa, Pod Přivaděčem č.p. 1307, 431 11 Jirkov 1 Antonie Novotná, Osvobození č.p. 1061, 431 1 1 Jirkov 1 Jiří Novotný, Osvobození č.p.1061, 431 11 Jirkov 1 Petra Svobodová, Osvobození č.p. 1061, 431 11 Jirkov 1 Aleš Trojovský, Osvobození č.p. 1061, 431 11 Jirkov 1 Miroslav Vaněk, Osvobození č.p. 1061, 431 11 Jirkov 1 AngeHka Bajgerová, Ervěnická č.p. 1041, 431 11 Jirkov 1 Vladimír Baxa, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Miluše Baxová, Ervěnická č.p. 1042, 431 I I Jirkov 1 Pavel Blaho, Na Pískách č.p.521, 253 01 Hostivice Jaroslava Civínová, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Petr Eger, En.'ěnická č.p. 1041, 431 11 Jirkov 1 Věra Egerová, Er\'ěnická č . p . l 0 4 1 , 431 11 Jirkov 1 Ing. Miroslav Fagulec, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Věra Franzová, Ervěnická č.p. 1041, 431 11 Jirkov 1 Zdeňka Giulianiová, U Královské Louky č.p.918/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 Jaroslava Grohová, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Bohumil Hanuš, U Dubu č.p.l562, 431 11 Jirkov 1 Iveta Holíčková, Ervěnická č.p. 1041, 431 11 Jirkov 1 Bronislav Hrabák, Srdov č.p.9, Liběšice, 411 45 Úšlěk Gabriela Langová, Kostnická č.p.4100, 430 03 Chomutov 3 Marie Lhotková, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Václav Maška, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Jarmila Mašková, Er\'ěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Roman Melka, Nerudova č.p. 1040, 43 M I Jirkov 1 Věra Mráčková, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Rudolf Musil, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Lenka Musilová, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Václav Pova, Skalice č.p. 18, 411 15 Třebívlice Robert Rouč, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Eva Sechterová, Strupčice č.p.215, 431 14 Strupčice Milan Šivák, Ervěnická č.p. 1042, 431 H Jirkov 1 Květoslava Siváková, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Jaroslava Šlajová, Ervěnická č.p. 1042, 431 11 Jirkov 1 Nikola Bayertová, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov l Petr Čermák, Nerudova č.p. 1039, 431 11 Jirkov l JUDr. Romana Pilková, FIluboký č.p.33, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří Soňa Grajcarová, Nerudova č.p. 1058, 431 91 Vejprly Marta Gurinová, Jirkovská č.p.5057, 430 04 Chomutov 4 Mgr. Radek Janout, Křižíkova č.p. 1578, 431 11 Jirkov 1 Bc. Olga Janoutová, Křižíkova č.p. 1578, 431 11 Jirkov 1 Miloslava Kadeřábková, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov l

IČ: 00261904 DIČ: CZ0026I904 Čj.: H/15/11487/PACJ

tel: 474 616 4 ] 1 ia.\: 474 616 421

c-niaii: podalcinarí/yirkov.c/. datová schránka: Ozchsra

www.jirkov.tv. t. (i. - K B : 19-2226441/0100

Miloslava Koppová, Bedřicha Pacholíka č . p . l 0 5 5 , 431 1 1 Jirkov 1 Martina Kubátová, E r v ě n i c k á č . p . 1079, 431 11 Jirkov 1 Miroslav Lech, Ervěnická č.p.! 077, 431 11 Jirkov 1 Milan Meduna, Ervěnická č.p. 1079, 431 11 Jirkov 1 Marcel Michal, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov 1 Jana Michalová, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov 1 Ing. Luděk Mráz, Díly č.p.98, 344 01 Domažlice 1 Věra Nováková, Ervěnická č.p. 1079, 431 11 Jirkov 1 Marie Novotná, Ervěnická č.p.1078, 431 11 Jirkov 1 Martin Pechoušek, Palackého č.p.4058, 430 01 Chomutov 1 Jana Pešoutová, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov 1 Jan Přenosil, E r v ě n i c k á č . p . l 0 7 7 , 431 11 Jirkov 1 Jana Přenosilová, Er\'ěnická č.p. 1077, 431 11 Jirkov 1 Kristina Roučová, U Stadionu č.p. 1503, 431 11 Jirkov 1 Monika Sadovská, Studentská č.p. 1242, 431 11 Jirkov 1 Ing. Petr Sedlák, Lindavská č.p.781, Bohnice, 181 00 Praha 81 Zuzana Silvester, Ervěnická č.p. 1077, 431 11 Jirkov 1 Arpád Sivák, Ervěnická č.p. 1079, 431 11 Jirkov 1 Naděžda Siváková, Ervěnická č.p. 1079, 431 11 Jirkov 1 Společenství vlastníků jednotek 1077,1078 a 1079, Ervěnická č . p . l 0 7 7 , 431 11 Jirkov 1 Jaroslav Šupík, Er\'ěnická č.p. 1077, 431 11 Jirkov 1 Petra Talayová, Er\'čnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov 1 Antonín Valtr, Ervěnická č.p. 1077, 431 11 Jirkov 1 Tibor Varadi, Ervěnická č.p. 1077, 431 11 Jirkov 1 Kamil Viták, Ervěnická č.p. 1078, 431 11 Jirkov 1 Jarroslav Vorel, Čučická č.p.81/8, 664 12 Oslavany Marcela Zahradníková, Mládežnická č.p. 1641, 431 11 Jirkov 1 Správa a údržba silnic - Dubí u Teplic 3, Ruská č.p.260, 417 03 Dubí u Teplic 3 Správa a údržba silnic - Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov Datová schránka: CC INTERNET s.r.o., Příční č.p.29, 430 01 Chomutov 1, DS: PO, eqlpg8u Blanka Vývarová, T E L K O M P R O J E K T , Vinařská č.p.739/14, 400 01 Listí nad Labem 1, DS: PFO, ck7dw56 ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p.1531/3, 140 53 Praha 4, DS: PO, zbsdk9i ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova č.p.2212/30, 251 01 Říčany u Prahy, DS: PO, 943dk9e Krušnohorské služby a.s., Březenec č.p.704, 431 11 Jirkov 1, DS: PO, 6trdef8 Technické služby přisp.organiz., Náměstí l . M á j e č.p.89, 430 02 Chomutov 2, DS: PO, 9kik9zd Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov 1, DS: PO, y34drkw Město Jirkov, Nám.Dr.E.Beneše č.p.l, 431 11 Jirkov 1, DS: O V M , 9zcbsra RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6 SčVK a.s, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, DS: PO, íVrfPns Telefónica 0 2 Czech Republic, a.s. řízení. Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4. DS: PO, d79ch2h UPC Česká republika, a.s., Závišova 5025, 140 00 Praha 4, DS: PO, 4hds44f Statutární město Chomutov, Zborovská č.p.4602, 430 28 Chomutov, DS: O V M , 497beyz

IČ: 00261904 DIČ: C200261904 Čj.: H/15/11487/PACJ 4

icl: 474 616 411 fax: 474 616 42

c-niíiil: podnlulnaíířij irkov.cz daiová schránka: 97cbs!"a

www.) irkov.cz č. O . - K B : 19-222644 1/0100

Vyvěšení na úřední desce: Obec Jirkov, Statutární město Chomutov Dotčené orgány: Městský úřad Jirkov, O M M a Ú I Městský úřad Jirkov, SÚaŽP Datová schránka: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Školní 1275, Ústí nad Labem, 430 01 Chomutov 1, DS: O V M , auyaaón Magistrát města Chomutova Odbor dopravních a správních činností, Zborovská č.p.4602, 430 28 Chomutov, DS: O V M , 497beyz Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, Stavební úřad a životní prostředí, oddělení SÚaŽP.úsek ŽP, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, DS: O V M , 497beyz Magistrát města Chomutova, Odbor obecný živnostenský úřad,stavební úřad a životní prostředí, oddělení SÚaŽP, úsek stavebního řízeni, Zborovská č.p.4602, 430 28 Chomutov, DS:OVM.497beyz Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje,Ínvestic a majetku města, N á m . I.máje, 430 28 Chomutov, DS: O V M , 497beyz

IČ: 00261904 DIČ: CZOn261904 Cj.: H/15/11487/PACJ 5

Icl: 474 616 411 fax: 474 616 421

c-mai!: po(laic!na'j7,'iirkov.cz datová schránka: í / c b s r a

www.jirkov.cz č. ú . - Kf.í: 19-2226441/0100

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.