We wensen u een deugddoende viering


1 Welkom in deze oecumenische viering van 2019 Jaarlijks zetten we één week in het teken van eenheid van christenen. Om te vieren en te ...
Author:  Ludo ten Wolde

0 downloads 70 Views 999KB Size

Recommend Documents


No documents


Welkom in deze oecumenische viering van 2019 Jaarlijks zetten we één week in het teken van eenheid van christenen. Om te vieren en te bidden. We vieren de eenheid die we samen beleven, danken voor de veelzijdigheid van de kerken in Mechelen en bidden om de eenheid die er nog niet is. Tijdens de gebedsweek van 18 tot 25 januari wordt in Mechelen al vele jaren een gebedsviering gehouden. De viering van 2019 is tot stand gekomen vanuit het oecumenisch samenwerkingsverband van kerken en christelijke gemeenschappen in Mechelen, met veel dank aan de gastgemeenschap ACG Beth-EL. We hebben ons laten inspireren door het thema dat de kerken in Indonesië voor deze internationale gebedsweek hebben voorgesteld en de uitwerking door de Raad van Kerken in Nederland en het Interkerkelijk Comité voor Brussel.

We wensen u een deugddoende viering.

Intredelied: Samen in de naam van Jezus (Opw 167) - staande gezongen

1

Openingsgebed L

Allen L

Allen L

Allen L

Allen

We bidden tot de drie-ene God: God onze Vader, Uw werken zijn allemaal waarheid en uw paden zijn recht. Leer ons op uw rechte weg te wandelen. Here Jezus Christus, Al onze overtredingen hebt u vergeven. U hebt ons strafblad dat tegen ons getuigde, verscheurd. De lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs hebt u vernietigd door het aan het kruis te slaan. Dank U Heer, dat U ons verzoent door het kruis en door Uw bloed In het koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken, het gaat om rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. Heilige Geest, vul ons hart met de liefde van God. Mogen jullie allemaal de genade en de gerechtigheid van onze Here Jezus Christus ervaren. Amen, loof de Heer.

Welkom namens de gemeenschap Beth EL Laten we elkaar begroeten...

2

Zingen: Laat ieder 's Heren goedheid prijzen (Zingt jubilate 518, psalm 118)

(couplet 5) De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den Heer mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht! 3

Belijdenis L

Allen L

Allen L

Allen L

Allen

De Here Jezus leerde ons recht te doen. Hij wist wat recht was en deed wat recht is. Hij heeft ook ons laten weten wat recht is. Hij wil niet anders dan dat wij eerlijk en rechtvaardig zijn en ons best doen liefde te bewijzen en als nederige mensen te leven met onze God….. alsook met onze partners. onze huisgenoten, onze familie, onze collega's, onze buren, de armen, de vreemdelingen, de verdrukten, de andersdenkenden, kortom onze naaste. Doe het recht en niets dan het recht! Vergeef ons waar we hen onrecht hebben aangedaan, waar we onze ogen en onze beurs gesloten hebben, waar we veroordeeld hebben, waar we vooringenomen waren, waardoor we niet konden luisteren, noch naar de Heer, noch naar elkaar. Laten we onze trots belijden en afleggen... Laten we besluiten een begin te maken alles wat krom is recht zetten... Laten we omzien naar weduwen en wezen in hun druk want dat is zuivere godsdienst… Doe het recht en niets dan het recht! Vader in de hemel help ons bruggen te bouwen in plaats van muren... Help ons om elkaar aan te vullen in plaats van elkaar aan te vallen... Vader leer ons kiezen voor revival in plaats van rivaliteit, zeker ook als christenen van verschillende kerken... Vader leer ons vergeven zoals U vergeeft. Doe het recht en niets dan het recht! Vader leer ons in de voetsporen van Uw Zoon te wandelen door onszelf te verloochenen, dagelijks ons kruis op te nemen en Jezus te volgen. Vader leer ons recht te doen, want dat is een vreugde voor de rechtvaardige. Doe het recht en niets dan het recht! 4

Zang Lied door Assyrische gemeenschap (a capella) Lezing: Romeinen 12:4-6 en 9-13 (Bijbel in gewone taal) Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor ons. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart, laat de heilige Geest in je werken, en dien God, de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt, en blijf altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben. En ontvang ze hartelijk in je huis.

Aan tafel leren we elkaar kennen en ieders eigenheid waarderen Protestantse dominees, katholieke pastoors, een orthodoxe priester en geëngageerde christenen uit evangelische, charismatische en pinkstergroepen ontmoeten elkaar sinds 2005 vier maal per jaar voor een gesprek tijdens een broodmaaltijd. Aan tafel leren we elkaar kennen en ieders eigenheid waarderen. In juni vorig jaar werd de 50e ontmoeting feestelijk gevierd. En in november hebben de kerken hun schouders gezet onder een theaterproject van het Marcusevangelie. 250 mensen kwamen de twee voorstellingen mee-beleven. Naast deze initiatieven zijn er in Mechelen doorheen het jaar activiteiten waarin christenen elkaar opzoeken over de kerkmuren heen, zoals de jaarlijkse Bijbelreeks, het maandelijkse huiskamergebed, de samenkomsten van Aglow en de Taizévieringen. Via de website en de facebookpagina van Memomechelen wordt u op de hoogte gehouden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via [email protected]

5

Zingen: Hosanna in de hoge (Evangelisch liedbundel 344)

6

Evangelielezing: Lucas 4, vers 14-21 (Nieuwe Bijbelvertaling) Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja: overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. ‘ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

7

Halleluja: Bless the lord my soul (Taizé)

Getuigenis: Recht voor vluchtelingen (Sjaak van Leijenhorst) instrumentaal Intermezzo Getuigenis: Recht voor de armen (Louis Apers) instrumentaal Intermezzo 8

Gebed na de getuigenissen L

Bidden we om gerechtigheid en eenheid. Want als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om samen de weg van Jezus te gaan. Laten we gehoor geven aan zijn roep. Allen Geest van God, beziel ons en maak ons één. L

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om ons niet te hechten aan bezit en macht en tevreden te zijn met wat wij hebben en wie wij zijn. Laten wij leven in eenvoud. Allen Geest van God, beziel ons en maak ons één. L

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om vrijheid te bewerkstelligen voor degenen die gevangen zitten in zichzelf of slachtoffer zijn van geweld. Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven. Allen Geest van God, beziel ons en maak ons één. L

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen en thuislozen. Laten wij elk ander respecteren. Allen Geest van God, beziel ons en maak ons één. L

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om eerbied te hebben voor het leven en voor de schepping. Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen. Allen Geest van God, beziel ons en maak ons één. L

Allen

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om het Goede Nieuws uit te dragen in de wereld. Laten wij vurige verkondigers zijn. Geest van God, beziel ons en maak ons één.

9

Tafelgesprek We gaan met elkaar in gesprek over recht en onrecht. Gebeden om gerechtigheid L

Laten wij ons gebed richten tot de Heer

Na elk gebed Allen God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde. Onze Vader ieder vanuit eigen traditie en taal (we gaan staan) Zegen Moge God u met liefde omarmen, en vriendelijkheid uit u laten vloeien. Moge God een vuur van moed in u ontsteken en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede. Moge God u nederigheid schenken en volharding om de eenheid te voeden. Allen Amen! Afsluiting en slotlied Aan de uitgang staan mandjes voor uw vrijwillige gift. Na aftrek van de onkosten van deze viering, gaat de opbrengst gelijkelijk naar het Koraalhuis en Gave Veste. De gemeenschap van Beth-EL waar we te gast zijn, nodigt u uit om in de foyer iets te drinken en elkaar te ontmoeten.

10

Zingen: Heer uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334)

11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.