Wereldburger is een driemaandelijkse uitgave van Wereldsolidariteit


1 Wereld Burger wereldnieuws in zakformaat bpost BELGIE - BELGIQUE 8500 KORTRIJK 1 PB-PP AFDELING B-53 2 BELGIE(N)-BELGIQUE 4/1132 jaarverslag 2017 We...
Author:  Herman Pieters

0 downloads 57 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Wereld Burger wereldnieuws in zakformaat

jaarverslag 2017 Wereldburger is een driemaandelijkse uitgave van Wereldsolidariteit Wereldsolidariteit vzw - Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 20ste jaargang • juli - augustus - september 2018 • Afgiftekantoor Kortrijk 1 • afdeling 2 • erkenning P309504

BELGIE - BELGIQUE bpost 8500 KORTRIJK 1 AFDELING 2 | B-53 PB-PP 4/1132 BELGIE(N)-BELGIQUE

Wereldsolidariteit is het resultaat van de kracht van mensen samen in Noord en Zuid.

in deze krant Woord vooraf

3

In cijfers

4

Afrika: DR Congo

7

Latijns-Amerika: Bolivia en Haïti

10

Azië: Indonesië

15

Politiek werk

18

België 21

De Wereldburger wordt gesubsidieerd door DGD, gedrukt op chloorvrij papier in het meest economische formaat en verzonden op de goedkoopste manier.

Contactgegevens van onze medewerkers in jouw regio:

www.wereldsolidariteit.be/regionaal

U ontvangt deze wereldburgerkrant omdat u een gift aan ons overmaakte of interesse toonde in onze organisatie. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u te informeren over onze cijfers en activiteiten. U kunt uw gegevens op ieder gewenst moment bij ons opvragen, wijzigen of schrappen. In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden. Bij vragen kunt u contact opnemen met Katrien Liebaut ([email protected])

Wereldburger wordt uitgegeven door: Wereldsolidariteit vzw Haachtsesteenweg 579 1030 Brussel [email protected] www.wereldsolidariteit.be Redactie: Andre Kiekens, Katrien Liebaut, Wamu Oyatambwe, Nancy Govaerts, Santiago Fischer, Jeroen Roskams, Gijs Justaert, Annemie Janssens, Jaklien Broekx Eindredactie: Katrien Liebaut en Nancy Govaerts Vragen? Bel ons 02.246.36.79 Lay-out en druk Gevaert Graphics Foto’s Wereldsolidariteit, tenzij anders vermeld Verantwoordelijke uitgever Andre Kiekens Haachstesteenweg 579 1030 Brussel

Wereldsolidariteit dankzij jouw steun op nummer: BE41 8900 1404 3510 - BIC VDSPBE91 Wereldsolidariteit in Noord en Zuid is mogelijk dankzij de steun van:

Hallo wereldburger

3

Je kan wachten tot de storm overwaait … of je kan leren dansen in de regen. © Guy Puttemans

2017 was voor Wereldsolidariteit een erg belangrijk, moeilijk, maar goed jaar. Belangrijk, omdat het de start was van een nieuw en ambitieus programma dat loopt tot einde 2021. Nieuw, omdat er voor het eerst werd gewerkt aan een gezamenlijk programma met alle krachten van de christelijke arbeidersbeweging. Ambitieus, omdat we in 20 landen samenwerkingen opzetten tussen 82 organisaties! In de wereldburgerkranten van dit jaar kon je lezen welke sterke resultaten dit geeft.

Het leven werd ons moeilijk gemaakt door een overheid die de uitvoering van ons programma onder druk zette. Op de formele toezegging van budgetten moesten we wachten tot maart. Het goedgekeurde programma werd ook meteen gehypothekeerd door onzekerheid en besparingen die echt vermeden hadden kunnen worden. Dit zorgde in de ganse sector voor complexe situaties. Uw solidaire steun zorgde ervoor dat Wereldsolidariteit deze moeilijke context te boven kon komen en dat we ons mooie programma nagenoeg intact konden uitvoeren. Tegenover de onzekerheid van de overheid, staat de zekerheid en trouw van ons netwerk aan sympathisanten. Wij en onze partners zijn u daar zeer dankbaar voor. De solidariteit van onze schenkers en de inzet van onze partners maakten van 2017 dan toch opnieuw een succesvol jaar.

Andre Kiekens

4

Sprekende cijfers

Wereldsolidariteit in

2017

Wereldsolidariteit steunt 82 partners in 20 landen Afrika (66 % van de middelen) 10 landen, 43 partners

Centraal-Afrika (32 %, 3 landen, 18 partners) Burundi, DR Congo, Rwanda West-Afrika (34 %, 7 landen, 25 partners) Benin, Burkina Faso, Guinee, Mali, Mauritanië, Senegal, Togo

Latijns-Amerika (18 % van de middelen) Bolivië, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Haïti, Peru 5 landen, 22 partners Azië (15 % van de middelen) 5 landen, 16 partners

Bangladesh, Filippijnen, India, Indonesië, Nepal

Internationaal: 1% van de middelen, 1 partner

DE INKOMSTEN

of waar de middelen vandaan komen… Overheidssubsidies: 5.774.449 euro Voor al onze subsidies keurde de federale overheid vooraf een zorgvuldig uitgestippeld meerjarenplan goed. In zo’n plan staan al onze activiteiten en te behalen resultaten duidelijk omschreven. Jaarlijks verantwoorden wij iedere euro die we ontvangen bij de overheid. 2017 was jaar één van ons nieuwe meerjarenprogramma, dat loopt tot 2021. Onze overheidsmiddelen in detail • Federale overheidssubsidies: 5.468.966 euro • Subsidies van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten en tewerkstellingssubsidies): 305.483 euro

Andere inkomsten: 3.362.680 euro Tegenover de overheidsmiddelen moet onze

organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Een aantal van onze projecten voeren we daarnaast uit met eigen middelen. Naast subsidies trachten wij daarom zo veel mogelijk middelen te verzamelen uit andere inkomstenbronnen. Zo blijven we gezond en onafhankelijk. Onze jaarlijkse uitdaging: we verzamelen minstens 35% van onze totale inkomsten aan eigen middelen. Met 37% aan eigen middelen haalden we dit doel opnieuw in 2017. Onze eigen middelen in detail

• Inkomsten uit giften en verkoop: 447.278 euro Bedankt voor uw trouwe steun. Samen met 2.564 particulieren en 521 organisaties schonk u 447.278 euro. Het is zo fijn op u te mogen rekenen. • Meerjaren- overeenkomsten: 2.722.557 euro We kunnen ook rekenen op middelen uit meerjaren-overeenkomsten met 38 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging.

5

Inkomsten 2017 1% 1%

Uitgaven 2017 3%

5%

8%

30% 63%

Inkomsten 2017 Subsidies Structurele overeenkomsten Giften en verkoop Legaten Andere Totaal

subsidies structurele overeenkomsten giften en verkopen legaten andere

€ 5.774.449 € 2.722.557 € 447.278 € 90.264 € 102.581 € 9.137.129

zuidwerking noordwerking alg. fin. beh. fondsenwerving

18% 71%

Uitgaven 2017 Zuidwerking Noordwerking Algemeen en financieel beheer Fondsenwerving

€ 6.315.333 € 1.647.296 € 721.271 € 290.758

Totaal

€ 8.974.658

Op wereldsolidariteit.be vindt u een uitgebreider overzicht van onze activiteiten, de balans en de resultatenrekening.

Wereldsolidariteit ontving middelen uit overeenkomsten met: • ACV, CM, Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC, BRS en vdk bank: goed voor 1.370.339 euro • Fondsen- en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties: 1.144.041 euro • 11.11.11, Vlaamse Koepel van Noord-Zuidorganisaties: 208.177 euro Een overzicht van al onze structurele partners vindt u op wereldsolidariteit.be/over ons/met de steun van. Bedankt, op u kunnen wij bouwen.

• Legaten: 90.264 euro: Ons oprecht respect gaat uit naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Een nobele daad die letterlijk doet leven.

DE UITGAVEN

of hoe we onze doelstellingen realiseren… Investeringen in onze partnerlanden: 6.315.333 euro Met dit bedrag, goed voor 71% van het totaal, zetten wij samen met 82 sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jongerengroepen in 20 landen hun moedige strijd tegen armoede en ongelijkheid verder.

Samen achter de visie van Wereldsolidariteit: 1.647.296 euro Waardig werk en sociale bescherming zijn de sleutels om armoede op een duurzame manier te beëindigen. Dat is onze visie en daarvan willen wij zo veel mogelijk mensen overtuigen, zowel in België als bij een aantal internationale instellingen. We doen dat via sensibilisering en politiek werk. 2017 was het eerste jaar van onze #cleanekleren-campagne. We voerden die samen

Sprekende cijfers Wereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Verzekeren van de middelen: 290.758 euro 3% van onze middelen besteedden wij aan fondsenwerving. Hiermee werkten we nieuwe acties uit en garandeerden wij een kwalitatieve verslaggeving aan al onze donateurs.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert de VEF een controle uit op de cijfers van haar leden. Ook in 2017 haalden wij een uitstekend resultaat bij de VEFcontrole. Wij springen omzichtig om met uw geld en besteden uw gift goed, dat willen wij u met ons VEF-lidmaatschap aantonen.

DE RESULTATEN

met ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, ACV Openbare Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBCNVK, kwb, OKRA-SPORT+ en de Schone Kleren Campagne. Ook met OKRA, CM en Pasar werkten we samen rond thema’s als ‘ouderen wereldwijd’, ‘sociale bescherming voor iedereen’ en ‘duurzaam toerisme’.

Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 721.271 euro Kwaliteit, transparantie en een correcte communicatie vinden wij een belangrijke prioriteit. In 2017 besteedden wij 8% van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt onder meer de financiële dienst, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

We noteerden in 2017 een lichte daling van 5% in onze activiteiten in Noord en Zuid. Dat is het gevolg van een geplande afronding van een aantal programma’s in Afrika én van een overheidsbesparing. Deze overheidsbesparing noopte ons tot keuzes waardoor we o.a. voor onze Noordwerking een aantal besparingen dienden door te voeren. Daarnaast kozen we voor een verderzetting van de geplande samenwerking met al onze Zuidpartners. Om hun programma’s te financieren besloten we een aantal partners met eigen middelen te ondersteunen. Zo konden al onze partners hun activiteiten in 2017 voor het grootste deel realiseren. Het totaal van onze inkomsten zakte in 2017 met 5% ten opzichte van 2016. Onze uitgaven daalden met 8%. Aan de basis daarvan lagen de daling van onze activiteiten door de besparingen en de laattijdige goedkeuring van ons nieuwe meerjarenprogramma 2017-2021. We sloten enerzijds daardoor en anderzijds door onvoorziene recuperaties van personeelskosten, het boekjaar 2017 toch af met een positief resultaat van 162.470 euro.

Katrien Liebaut

En omdat we er trots op zijn, nog even alles op een rijtje: 82 partners in het Zuiden

521 lokale organisaties

40 steden en gemeenten

20 landen

2.564 individuele schenkers

37 medewerkers

4 medewerkers

in België

in het Zuiden

2 provincies

5.922 fans

24.545 handtekeningen

op Facebook

voor onze #cleanekleren-petitie

7.890 abonnees op onze e-zines

kt. Hartelijk bedan n ke a Samen m ! we een verschil

Afrika

Samen maïs oogsten en verwerken

Sociale en solidaire economie in Katanga:

zich verenigen om te (over)leven In Afrika, waar het gros van de mensen actief is in de informele economie, is de sociale en solidaire economie uitgegroeid tot een belangrijke hefboom om mensen uit de armoede te halen.

Een versnelling hoger

arbeidsrechten, vormingen, toegang tot gezond-

De provincie Katanga in de Democratische Repu-

heidszorgen, opstarten en versterken van sociale

bliek Congo, gekend voor haar rijke ondergrond,

economie-initiatieven. De beweging telt 70.000

kreunt onder een politiek instabiele situatie en

leden, waarvan 42.000 vrouwen.

een diepe economische crisis. In een context

Sinds 2013 dreef MOCC haar activiteiten en

van armoede en ontbering biedt de christelijke

die van haar regionale organisaties in Katanga

arbeidersbeweging van Congo (MOCC: Mouve-

op, met als doel het verenigen van lokale ge-

ment Ouvrier Chrétien du Congo) de kwetsbare

meenschappen in coöperaties. Door de krach-

bevolking zicht op een betere toekomst.

ten te bundelen zien de aangesloten land- en

MOCC is een koepel die verschillende organisa-

tuinbouwers hun oogst en inkomen vergroten en

ties groepeert: vakbonden, ziekenfondsen, een

worden risico’s en tegenslagen gedeeld en samen

vrouwenbeweging, een jongerenbeweging. Het is

verholpen.

één van de belangrijkste partners van Wereldso-

In 2017 bezocht een delegatie van Wereldsolida-

lidariteit in Congo. De organisaties bieden meer-

riteit enkele lokale initiatieven en verzamelde

dere diensten aan hun leden: beschermen van

getuigenissen van aangesloten leden.

7

Afrika Allen samen zijn we erop vooruitgegaan. En mijn persoonlijk inkomen heb ik zien stijgen van 500 dollar naar gemiddeld 1.500 dollar per jaar. Tuinbouwers zien hun jaarinkomen verdrievoudigen

Samen voor meer voedselzekerheid

Mevrouw Madeleine Kajinga, 62 jaar, is gehuwd

De landbouwcoöperatie die is opgestart in Ki-

en moeder van negen. Ze woont in Kangambwa,

pushi, een stad dicht bij Lubumbashi, illustreert

een dorp in de regio Kambove in Katanga. Ze

de belangrijke rol die MOCC speelt in de regio. De

leerde de vrouwenbeweging Action Féminine

kleine boeren die zich verenigen in deze coöpera-

Chrétienne (AFC), partnerorganisatie van MOCC

tie groeperen hun middelen en delen de risico’s.

in 2013 kennen.

Ze dragen zelf financieel bij en MOCC speelt een

“ Mevrouw Lydiane van MOCC heeft ons de

bemiddelende rol bij de toekenning van kredie-

voorbije jaren begeleid. Zij toonde ons de voor-

ten en de aankoop van zaaigoed.

delen van samenwerken aan. Ze leerde ons over

In het begin had Astrid Tshikomba haar twijfels

coöperatief ondernemen en het in goede banen

om zich aan te sluiten bij de coöperatie. Deze

leiden van onze kleine ondernemingen. Onze

61-jarige vouw, moeder van vier kinderen, ge-

groentetuinen brengen nu meer op. We zijn zelfs

loofde niet in de voordelen van samenwerking.

samen met Lydiane op zoek gegaan naar nieuwe

Ze had hier slechte ervaringen mee. Beloftes

afzetmarkten. Allen samen zijn we erop voor-

werden niet altijd nagekomen. Zelfs politiek

uitgegaan. En mijn persoonlijk inkomen heb

afgevaardigden en ministers stelden de lokale

ik zien stijgen van 500 dollar naar gemiddeld

gemeenschappen teleur in het verleden. Ze wilde

1.500 dollar per jaar.”

haar tijd liever niet verliezen door te luisteren

Madeleine kan nu beter voor haar grote gezin

naar mooie plannen die een kort leven bescho-

zorgen. Niet alleen kan ze hen voeden, naar

ren waren. Het was haar schoonbroer die haar

school sturen en gezond houden, ze kan nu zelfs

kon overtuigen naar lokale bijeenkomsten te

ook af en toe wat sparen. Meer nog, samen met

komen, en uiteindelijk capituleerde Astrid, hoe-

andere mama’s is ze ambassadeur én sterkhou-

wel ze sceptisch bleef.

der van de lokale vrouwenorganisatie van Kan-

En kijk, dankzij de coöperatie waarbij ze aan-

gambwa.

gesloten is en de steun en begeleiding van de MOCC, kreeg ze plantgoed. Eenmaal haar opbrengst groot genoeg is, kan ze haar schuld aflossen bij de coöperatie. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, ook al kenden ze recent tegenslag toen een invasie van slakken de maïsvelden dreigde te vernietigen. De administratie van het dorp liet hen in de steek, maar MOCC financierde de bestrijdingsmiddelen die ze nodig hadden om de oogst te redden. Astrid Tshikomba (midden) sloot zich aan bij de landbouwcoöperatie

9

Astrid heeft intussen haar schuld volledig afgelost en ze kan ook een deel van de oogst bewaren. Terwijl Astrid vroeger niet meer dan 150 kilo maïs kon oogsten, zijn dat er nu 2.000. Dat heeft haar idee over coöperaties wel veranderd. Bovendien hebben de vormingen haar nog meer overtuigd. Ze heeft nu een beter inkomen dat haar toelaat haar jongste zoon naar het secundair onderwijs te sturen, ze heeft voldoende

Aanplanten fruitbomen

voedsel voor haar familie en kan ook nieuw plantgoed aankopen. Vraag je haar naar haar

ze de financiële steun appreciëren, maar dat het

uitdagingen voor de toekomst, dan denkt ze aan

de voordelen voor hun gezondheid en die van

een ruimte om de oogst te stockeren, een school

hun kinderen zijn, die hen vooral motiveren.

of zelfs een gezondheidscentrum voor het dorp.

En daarnaast natuurlijk ook de economische

Ze rekent hiervoor op de assistentie van MOCC.

perspectieven. De vrouwen van AFC vinden het

Vandaag kan Astrid alleen maar bevestigen dat

belangrijk dat ze hun kinderen kunnen leren om

coöperaties een cruciale rol spelen in de ont-

zorg te dragen voor hun omgeving en het milieu.

wikkeling van haar gemeenschap.

Bovendien kunnen ze niet voldoende benadruk-

Overleven met respect voor het klimaat MOCC reikt niet alleen oplossingen aan om mensen uit de armoede te halen, ze ontwikkelt ook

ken hoe belangrijk het is om samen te werken.

Dat verdient de steun van velen De verschillende projecten van MOCC in Katanga

activiteiten in het kader van het maatschappelijk

en elders in de DR Congo zijn mede gefinancierd

verantwoord ondernemen. Samen met hun part-

met de steun die ACV BIE en ACV Voeding en

nerorganisaties en leden hebben ze al verschil-

Diensten onderhandelden bij de fondsen voor

lende terreinen herbebost met de aanplanting

bestaanszekerheid van de sector voeding en

van fruitbomen: appelsienen, mandarijnen en

diensten (alimento) en de sector chemie (co-

citroenen. Dit zorgt niet alleen voor een gevari-

valent). WSM is ook actief in een aantal landen in

eerde en evenwichtige voeding, de boomgaarden

West-Afrika om sociale en solidaire economie te

zijn meteen een alternatieve bron van inkomsten

bevorderen. Een sociale economie vormt een

voor vrouwen die traditioneel hun brood ver-

belangrijke hefboom om uit de armoede te

dienden met het kappen van hout en het verwer-

raken én de duurzame ontwikkelingsdoelen

ken ervan tot houtskool. Ook het klimaat wint

te halen. We doen dit samen met verschillende

erbij. Om deze dynamiek aan te moedigen heeft

sociale bewegingen en met de financiële steun

het ministerie van de Mijnen, Milieu en Duurza-

van de overheid en verschillende partnerorgani-

me Ontwikkeling van de provincie Haut-Katanga

saties uit België.

de herbebossingsprojecten mee gefinancierd. De mensen die erbij betrokken zijn benadrukken dat

Wamu Oyatambwe

10

Latijns-Amerika

Koken met zonne-energie Met 330 dagen zonneschijn per jaar is het westen van Bolivia één van de zonnigste regio’s ter wereld. Eén vierkante meter in Oruro krijgt dagelijks genoeg zonlicht voor een elektrische douche of zestig lampen van 100 watt. “Daar moeten we iets mee doen!”, dachten ze bij onze Boliviaanse partner SENTEC. Voor SENTEC gaan waardig werk en milieubescherming hand in hand: de organisatie leert de bevolking apparaten op zonne-energie bouwen.

Klimaatverandering

we aan om hun baby’s mee te brengen, zo berei-

Miguel Terán is directeur van SENTEC. “Bolivia

ken we een groep mensen die anders uit de boot

kreunt onder de gevolgen van de klimaatveran-

valt. In drie jaar tijd maakten al duizend landge-

dering: het aantal onverklaarbare droogtes stijgt,

noten zich de technieken eigen.”

onze gletsjers smelten en ijsregens teisteren steeds vaker onze streken. Het valt me op dat er

Installaties meteen in gebruik

in mijn land zó weinig ondernomen wordt om

“Tijdens de opleiding bouwen we een aantal

hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. De

apparaten. De apparaten die we bouwen blijven

zon schijnt nochtans gratis!”

erna ter plekke. In de mijnbouwstreek, waar het water vervuild is met zware metalen, installeerden

Naar school met baby op de rug

we bijvoorbeeld een aantal waterzuiveringsappa-

“Bij SENTEC leren we jongeren een vak en geven

raten. Dat gaf families, maar ook scholen en me-

we hen zicht op een betere toekomst, dat doen

dische centra opnieuw toegang tot drinkwater. In

we al dertig jaar. Sinds drie jaar hebben we ook

een school waar geen warm water was, installeer-

een opleiding over zonne-energie in ons aanbod.

den we een zonneboiler die de douches van warm

Eerst ontwikkelden we, met behulp van specia-

water voorziet. We bouwden ook voedseldrogers.

listen, een aantal prototypes voor zonneradio’s,

Gedroogd voedsel bewaart langer en dat is belang-

-fornuizen, -waterzuiveringstoestellen, voedsel-

rijk voor mensen die geen frigo hebben.”

drogers en –boilers. Nu leren we onze cursisten hoe deze toestellen te maken. We werken samen

Voordelen voor mens en natuur

met scholen en verenigingen om zo veel mogelijk

“Echt alle studenten zijn enthousiast. Na hun

mensen te bereiken. Jonge vrouwen moedigen

opleiding zijn ze er zich ten volle van bewust hoe

11

op de Altiplano in Bolivia zonne-energie hun leven kan veranderen. Op de vlakten van de Altiplano is het elektriciteitsnetwerk slecht uitgebouwd. De mensen gebruiken duur betaald gas en hakken massaal hout om te koken en te verwarmen. Zonne-energie laat toe dat bossen zich kunnen herstellen. Families geven minder geld uit aan gas én hoeven geen

Echt alle studenten zijn enthousiast. Na hun opleiding zijn ze er zich ten volle van bewust hoe zonne-energie hun leven kan veranderen.

uren meer te besteden aan het sprokkelen van hout of uitwerpselen.”

de enorme voordelen van zonne-energie. We geven jongeren troeven in handen. We moedigen

Dure materialen “Helaas zijn de materialen om toestellen op zonne-energie te maken duur. Kwalitatief materiaal is nodig voor een hoge energieprestatie. De

hen aan om op termijn een bedrijfje op te richten en een milieuvriendelijke beroepsactiviteit uit te oefenen.”

neertellen.” betreurt Miguel Terán.

SDG 7: ‘zorg voor betaalbare en betrouwbare hernieuwbare energie voor iedereen!’

“We bieden onze opleiding daarom gratis aan,

“De Duurzame Ontwikkelingsagenda van de

met de steun van WSM-Wereldsolidariteit en

Verenigde Naties (SDG’s) en de noodzaak om het

het Belgisch fonds voor Bestaanszekerheid van

klimaatakkoord van Parijs te realiseren geven ons

de Petroleumsector.”

project bestaansredenen. Alles wijst erop dat de

“Het probleem is vooral dat de Boliviaanse over-

Boliviaanse toekomst ligt in het ontwikkelen van

heid dit soort initiatieven onvoldoende steunt.

deze alternatieve energie. Wij willen dat de over-

Gezinnen krijgen geen steun om een apparaat

heid haar steun bevestigt!”

op zonne-energie thuis te installeren. Daarom

Dit project van Wereldsolidariteit kwam tot

neemt SENTEC regelmatig deel aan beurzen,

stand met de steun die LBC-NVK en ACV BIE

evenementen en openbare initiatieven. Zo

onderhandelden bij het fonds voor bestaansze-

willen we onze ideeën aan de man brengen en

kerheid van de petroleumsector.

meeste materialen kan je vinden op de markt van Oruro, maar je moet een beginbedrag kunnen

burgers en beleidsmakers bewustmaken van

Santiago Fischer

12

Latijns-Amerika

Samen sterk in Haïti Zelfs mét een job leven arbeiders in Haïti in armoede. De wettelijke minimumlonen zijn er te laag. De arbeidsomstandigheden in de fabrieken zijn slecht. Werkgevers laten na de verplichte sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Het alternatief: een job in een informele economie waar het zo mogelijk nog harder knokken is om te overleven. De partners van Wereldsolidariteit in Haïti bundelen de krachten en klagen de schrijnende situatie aan.

Steeds meer armoede, ook bij de formele jobs

minimumlonen al jaren stabiel. Rekent u even met me mee? Voor een flesje water van 25 cl betaalt u in

Aan de basis van de structurele armoede in Haïti lig-

Haïti vandaag 25 gourdes. Een gemiddeld Haïtiaans

gen meerdere problemen, het veel te lage wettelijk

gezin telt zes personen… Na de aankoop van drink-

minimumloon is er één van. De arbeidswet bepaalt

water, blijft er van een dagloon niet zo veel over.

dat een werkdag van acht uren recht geeft op een minimumloon van 350 Haïtaanse gourdes (= 6,8

Te weinig jobs

euro). Studies wezen echter uit dat een Haïtiaans

De meeste Haïtianen zijn laaggeschoold. Dat is een

gezin minstens het dubbele nodig heeft om te

gevolg van te hoge onderwijskosten. Het aantal

overleven, kosten voor onderwijs, gezondheid, een

jobs voor laaggeschoolden is daarentegen beperkt.

overlijden of huishuur niet inbegrepen. En hoewel

Alle Haïtiaanse fabrieken samen bieden jobs aan

de prijzen voor basisproducten zoals voedsel, water,

zo’n 60.000 arbeiders. Best weinig als je weet dat

huisvesting, brandstof en openbaar vervoer de

Haïti een actieve bevolking van zo’n 5 miljoen

laatste jaren exponentieel stegen, zijn de wettelijke

mensen telt. Ook hier is het rekensommetje snel

13

gemaakt: meer dan 80 kandidaten voor iedere

Sociale zekerheid?

openstaande post. Het hoeft niet te verbazen dat

Nog een recht dat frequent geschonden wordt:

weinig hanen zullen kraaien naar een arbeider die

werkgevers die verzuimen aan de plicht om

niet tevreden is. Kandidaten genoeg.

sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Dat heeft

Vrijhandelszones: voordeel enkel voor buitenlandse bedrijven

soms hallucinante gevolgen. Beeldt u zich een arbeider in die de pensioenleeftijd bereikt na jarenlange arbeid in de fabriek. Op het moment dat hij

In Haïti installeerden zich zo’n 95 buitenlandse

z’n maandelijkse pensioenuitkering denkt te zullen

bedrijven in negen speciaal afgebakende ‘vrijhan-

ontvangen, krijgt hij een éénmalige cheque van 56

delszones’. De overheid trok hen aan met fiscale

euro. Wat bleek? Zijn werkgever ‘vergat’ de sociale

voordelen -lees: ze betalen geen belasting- én met

bijdrage te betalen. Brute pech? Een informele job

een garantie op goedkope arbeid. Binnen de vrij-

om te overleven is nu zijn enige optie. Ook voor

handelszone wordt de arbeidswetgeving niet zo

vrouwen die een kindje kregen is de keuze om twee

strikt nageleefd. Bij schendingen knijpt de Haï-

weken na de bevalling terug aan de slag te gaan

tiaanse overheid al eens een oogje dicht. Enkele

snel gemaakt als blijkt dat er geen moederschaps-

voorbeelden: wettelijke minimumlonen worden in

uitkering is omdat de werkgever de sociale zeker-

vrijhandelszones niet automatisch uitbetaald. Dat

heidsbijdrage niet betaalde.

gebeurt pas nadat de arbeider z’n dagelijks aantal af te werken stuks bereikt. Of met andere woorden:

Sterk in een netwerk

target niet gehaald is loon niet betaald. Ook ar-

Om een einde te maken aan deze schrijnende situa-

beidstijden hoeven in dat kader niet gerespecteerd

tie besloten onze Haïtiaanse partners, onder impuls

te worden. Eerder dan het bijstellen van onrealis-

van Wereldsolidariteit, de krachten te bundelen.

tische doelen, zal het de arbeider zijn die het label

Drie sociale organisaties: jongerenorganisatie JOC,

‘lui en traag’ opgespeld krijgt…

gezondheidsorganisatie MOSCTHA en vrouwenor-

Van alle arbeiders in de vrijhandelszones is zeventig

ganisatie CPFO, verenigden zich in een netwerk

procent vrouw. Voor hen is het leven extra zwaar:

met drie vakbonden, actief in verschillende

ze staan onder druk om snel na een bevalling terug

sectoren (CTH, CTSP en CSH). Sinds 2014 voeren

aan de slag te gaan, ze krijgen minder betaald dan

ze samen strijd voor arbeidsrechten en sociale

hun mannelijke collega’s. Seksueel geweld en inti-

bescherming. Ze organiseren campagnes voor het

midatie zijn dagelijkse kost.

grote publiek en lobbyen bij werkgevers en overheden. Samen formuleren ze oplossingen voor de vele

Jongerenorganisatie JOC, gezondheidsorganisatie MOSCTHA en vrouwenorganisatie CPFO, verenigden zich in een netwerk met drie vakbonden, actief in verschillende sectoren (CTH, CTSP en CSH). Sinds 2014 voeren ze samen strijd voor arbeidsrechten en sociale bescherming.

14

Latijns-Amerika

problemen. Dankzij hun samenwerking bereiken ze

rond arbeidsinspectie, ontslag- en schadevergoe-

meer mensen en beschikken ze over meer kanalen

ding, moederschapsverlof en arbeidstijden, alle-

om bijvoorbeeld politici te interpelleren.

maal zaken die in de oude wetgeving onvoldoende aan bod kwamen. Ze beroepen zich daarbij op de

Campagnes meer dan nodig De meeste arbeiders kennen hun arbeidsrechten

conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

niet. De campagnes van onze partners zijn er dan ook volop op gericht om mensen zo veel mogelijk te informeren. Het vertrouwen bij de bevolking in

Haïti op het matje bij de IAO Nog in 2017 vochten onze partners hard voor een

de sociale zekerheid is vandaag bijvoorbeeld bij-

correcte regeling rond arbeidstijden. Toen werkge-

zonder klein. Dat komt door de vele nalatigheden

vers en overheid eerder dat jaar eenzijdig beslisten

bij werkgevers. Grootschalige campagnes rond het

om nachtwerk mogelijk te maken, bleken de voor-

nut van sociale zekerheid zijn van groot belang.

delen ervan vooral voor de werkgevers weggelegd.

Alleen zo kunnen arbeiders de werkgever op z’n

Voor de werknemers bleek nachtwerk gewoon een

plichten wijzen.

extra plicht. Nachtshifts werden opgelegd, zonder

Politici onder druk!

enige premie of extra verloning. Met veilig woonwerkverkeer werd geen rekening gehouden. Het

In 2016 werd na vijftig jaar een hervorming van

netwerk van wereldsolidariteit-partners diende

de nationale arbeidswet aangekondigd. Op zich is

daarom in 2017 een klacht in bij de IAO. Het

dat een goede zaak, ware het niet dat de nieuwe

gevolg: dit jaar moest Haïti voor haar arbeidstijden-

regelgeving vooral werd ontwikkeld door de werk-

regeling verantwoording afleggen bij de normen-

gevers en de overheid. Zij ‘vergaten’ de werknemers

commissie; het land zal nu richtlijnen en adviezen

te betrekken in het proces. Van bij het begin gaf

krijgen om nachtwerk zowel voor werkgevers als

het netwerk van wereldsolidariteit-partners de

werknemers beter te organiseren.

arbeiders een stem. Het netwerk lobbyde bij beleidsmakers en pleitte voor een betere regelgeving

Katrien Liebaut

Azië

Bouwen aan sociale zekerheid in Indonesië Indonesië bouwt sinds 2014 gestaag aan een nieuw systeem van sociale zekerheid voor haar 261 miljoen inwoners. Tegen 2019 moet iedere inwoner aanspraak kunnen maken op uitkeringen in geval van ziekte. Tegen 2029 moet elke werkende Indonesiër aangesloten zijn bij de sociale zekerheid voor arbeidsgerelateerde risico’s. Een ambitieus project dat de inspanningen van onze vakbondspartner zeker kan gebruiken.

Ambitieus project De sociale zekerheid in Indonesië is grondig hervormd en wordt sinds enkele jaren geregeld door twee nieuwe sociale zekerheidsinstellingen. In januari 2014 ging het “Agentschap Gezondheid” van start, dat de ambitie heeft om tegen 2019

gen moeten gaan. Tien procent wordt betaald door de werkgever, vier procent door de werknemer. Informele werknemers kunnen vrijwillig bijdragen, behalve voor het pensioen, daarvoor zijn hun bijdragen verplicht.

alle Indonesiërs aan te sluiten bij de algemene

Realiteitstoets

ziekteverzekering. Het “Agentschap Arbeid” staat

Hoewel de Indonesische sociale zekerheidswet-

in voor de bescherming van het inkomen van

geving zonder twijfel de meest vooruitstrevende

Indonesische werknemers en hun familie in geval

van heel Zuidoost-Azië is, schort er heel wat aan

van pensionering, arbeidsongeval of overlijden.

de uitvoering van het beleid.

Tegen 2029 zouden alle werkende Indonesiërs in

Om te beginnen is een groot deel van de werkende

de privé- en de publieke sector tegen deze risico’s

bevolking niet op de hoogte van haar recht om

moeten ingedekt zijn. De wetgeving verplicht

aanspraak te maken op uitkeringen. Bovendien

werknemers en werkgevers uit de formele sector

laten heel wat bedrijven, vooral kleine en mid-

om bij te dragen aan de financiering van de sociale

delgrote ondernemingen, het na om sociale

zekerheid. In totaal zou veertien procent van het

bijdragen te betalen waardoor het personeel bij

maandelijkse loon naar sociale zekerheidsbijdra-

ziekte bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op

15

16

Azië

terugbetalingen. In Indonesië werkt naar schatting meer dan 70 procent van de bevolking in de informele economie en velen onder hen kunnen niet of nauwelijks iets afstaan van hun inkomen. Slechts een fractie van hen kan vandaag dan ook effectief een beroep doen op de sociale zekerheid. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om dit ambitieuze project te doen slagen. Onze vakbondspartner K-SBSI steekt graag de handen uit de mouwen.

Focus op pulp en papier Indonesië is de negende grootste producent van pulp van de wereld (7,93 miljoen ton per jaar) en De pulp- en papierindustrie is goed voor iets meer

Duizenden werknemers gaan erop vooruit

dan zes procent van de totale toegevoegde waarde

Het project, gelanceerd in 2013 door vier vak-

die de productiesector in Indonesië jaarlijks gene-

bondscentrales van KSBSI1, is gefinancierd met

reert. Ze biedt werk aan 260.000 mensen en cre-

de steun die ACV BIE2 onderhandeld heeft bin-

ëert daarnaast werk voor 1,1 miljoen Indonesiërs.

nen het sociaal fonds van de papiersector in

Hoewel we door de digitalisering steeds minder

België3. Het legde zich toe op de vorming van

op papier lezen, blijft de wereldwijde vraag naar

werknemers en vakbondskaders in negen pulp- en

papier jaarlijks met twee tot drie procent stijgen.

papierfabrieken, verspreid over de Indonesische

De industrie die helaas een belangrijke oorzaak is

archipel. Daaronder waren ook een aantal grotere

van de massale ontbossing van het Indonesische re-

spelers, allen gevestigd op het eiland Sumatra, met

genwoud, het derde grootste van de planeet, zorgt

samen meer dan 17.700 werknemers.

tegelijkertijd voor werk voor velen. Onze Indone-

Bij de vormingssessies kwam nuttige informatie

sische vakbondspartner KSBSI heeft de voorbije

naar boven over de praktische uitvoering van de

vier jaren haar leden in de sector gevormd om

nieuwe sociale zekerheidswet. Zo bleken heel wat

sociale zekerheidsrechten voor 22.000 van hun

werknemers die werken voor onderaannemers

collega’s op te eisen.

waar geen vakbondsvertegenwoordiging actief is

de zesde grootste van papier (12,98 miljoen ton).

1. Het gaat om de volgende vier vakbondscentrales: HUKATAN (centrale van de bos- en landbouw en plantages), FKUI (centrale van de bouwvakkers en informele werknemers), KIKES (centrale van de chemie en gezondheid), NIKEUBA (centrale van de handel, informatica, financiën en het bankwezen) 2. ACV Bouw, Industrie en Energie 3. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier en kartonbewerking, Paritair Comité 136

17

of werknemers met korte-termijncontracten, niet aangesloten te zijn bij de sociale zekerheid. In de grotere fabrieken werden vóór de hervorming al privé-ziekteverzekeringen toegekend die een betere kwaliteit en dienstverlening in de ziekenhuizen garandeerden. In één van de fabrieken hebben de werknemers zelfs een eigen ziekenhuis

Duizenden Indonesische arbeid(st)ers in de pulp- en papiersector zijn nu beter geïnformeerd over hun recht op sociale zekerheid.

op de productiesite. Daar is het uitdaging om de bestaande verzekering in overeenstemming te

nu met middelen van de Belgisch federale ontwik-

brengen met de nieuwe publieke ziekteverzekering

kelingssamenwerking werd uitgebreid naar alle

zodat de werknemers er op het vlak van gezond-

centrales van KSBSI en dit tot einde 2021.

heidszorg niet op achteruit gaan.

Impact op andere sectoren

Werk aan de winkel! Niettegenstaande de succesvolle resultaten vallen

Uiteindelijk heeft het project na vier jaren vele

er in de toekomst nog heel wat obstakels te over-

vruchten afgeworpen. Niet alleen zijn duizenden

winnen. Een middeninkomensland met 261 mil-

Indonesische arbeid(st)ers in de pulp- en papier-

joen inwoners toegang geven tot sociale zekerheid

sector nu beter geïnformeerd over hun recht

is immers een enorme uitdaging die niet op vier

op sociale zekerheid. In vijf grotere fabrieken

jaren kan gerealiseerd worden. Men schat dat mo-

konden de KSBSI – militanten onderhandelen dat

menteel al zo’n 70% van de bevolking aangesloten

het personeel integraal zou aangesloten worden

is bij de ziekteverzekering. Maar slechts 16% van

bij de algemene ziekteverzekering van het Agent-

de 127 miljoen werkende Indonesiërs (waarvan

schap Gezondheid zonder in te boeten op bestaan-

slechts 1 miljoen informele werknemers) worden

de voordelen. Daarnaast werd bedongen dat de

vandaag al gedekt door het Agentschap Arbeid. Er

werknemers van bepaalde onderaannemers zouden

is dus nog veel werk aan de winkel. Maar samen

gedekt worden door de sociale zekerheid. Een be-

met KSBSI gaan we ervoor!

langrijk neveneffect van de vorming was ook dat in de betrokken fabrieken heel wat werknemers zich

Bismo Sanyoto & Jeroen Roskams

als lid aangesloten hebben bij KSBSI, waardoor de militanten daar een stevige positie in de onderhandelingen hebben verworven. Doorheen het project werd de sociale dialoog met de werkgevers in de pulp- en papiersector en met de sociale zekerheidsinstellingen versterkt. Tenslotte had het project ook een impact op de werknemers en vakbondsleden die in andere sectoren van de economie actief zijn, omdat de andere centrales van KSBSI deze goede praktijken graag willen overnemen en eruit willen leren. In die mate zelfs dat het vormingsprogramma

Vorming sociale zekerheid voor fabrieksarbeiders in de papiersector

18

Politiek werk

Lobby voor

sociale bescherming en waardig werk voor jongeren tijdens de EU-Afrikatop

In november 2017 vond de vijfjaarlijkse EU-Afrikatop plaats. De 28 Europese en 55 Afrikaanse lidstaten bepaalden er hun toekomstige samenwerkingen. Wereldsolidariteit en haar Afrikaanse partners grepen dit belangrijke moment aan om hun stem te laten horen.

19

De titel van de top “Investeren in de jeugd voor een duurzame toekomst”, werd door Europa eerder gelezen als: “Hoe kunnen we werkloze Afrikaanse jongeren vooral in Afrika houden?” Europa maakt zich eerder zorgen om de eigen veiligheid dan om een duurzame ontwikkeling voor Afrika. “Toch kan je migratie rechtstreeks linken aan sociale bescherming”, zo stellen vakbonden en sociale bewegingen. Het grote tekort aan jobs voor jongeren, de hongerlonen voor de jobs die er wel zijn en het simpelweg ontbreken van sociale bescherming verhinderen alle kansen op een waardig leven.

Mali op kop - zetten echt stappen vooruit. Door mutualiteiten te betrekken in de uitbouw van de ziekteverzekering zit Senegal vandaag aan een dekking van 20%, ruim boven het regionaal gemiddelde. Twee. De toekomst van sociale bescherming in

De toekomst van sociale bescherming in Afrika

Afrika zal gericht moeten zijn op de grote groep

Wat is de toekomst van sociale bescherming in

formele economie, de bevolking op het platteland,

Afrika? Wat zijn de opportuniteiten om de miljoenen Afrikaanse jongeren aan een waardige job te helpen? Voorafgaand aan de top stelden Wereldsolidariteit, ACV en CM samen met overheidsvertegenwoordigers, vakbonden, mutualiteiten en sociale bewegingen uit zeventien Afrikaanse landen de prioriteiten scherp, met sterke en concrete aanbevelingen als resultaat. Met deze aanbevelingen trokken we naar de politici aanwezig op de Europa-Afrikatop. En ook al houdt men het maatschappelijk middenveld liefst zo ver mogelijk uit de buurt, toch slaagden we erin een groot aantal beleidsmakers te interpelleren tijdens informele overlegmomenten.

Drie van onze opvallendste conclusies en aanbevelingen:

die er vandaag geen toegang toe heeft. En dat zijn de werknemers en werkneemsters uit de inarbeidsmigranten, jongeren in onzekere jobs,… Met andere woorden: 80 à 90% van de Afrikaanse bevolking. Het zal erop aankomen om bestaande systemen aan te passen zodat ze ook toegankelijk worden voor deze groep mensen. En zeker daar tonen sociale bewegingen de weg, door bijvoorbeeld werknemers uit de informele economie te betrekken bij hun strategieën en hen collectief toegang te geven tot sociale bescherming. Als Europese regeringsleiders de migratie willen inperken, dan zal er dringend werk moeten gemaakt worden van echte sociale bescherming die vrouwen, jongeren en uitgesloten groepen een uitzicht geeft op een menswaardiger leven. Drie. Luister naar de Afrikanen, hun overheden én hun sociale bewegingen. Nog veel te vaak worden vanuit Europa (en daarbuiten) samenwer-

Eén. Sociale bescherming staat wel degelijk op

kingsprogramma’s opgezet die te weinig rekening

de politieke agenda in Afrika. Niet altijd zo hoog

houden met de prioriteiten van de Afrikanen

als we zouden willen, maar de politieke wil om er

zelf. Waardig werk en sociale bescherming staan

echt werk van te maken is in verschillende landen

bij hen hoog op de lijst. Een reden te meer voor

aanwezig. Sterker nog, in vele landen wordt sociale

Wereldsolidariteit en haar Afrikaanse partners om

bescherming uitgebouwd met sociale bewegingen,

deze prioriteiten ook politiek hoog op de agenda

mutualiteiten en vakbonden als steunpillaren. Met

te houden.

resultaat, want net die landen – met Senegal en

Gijs Justaert

20

Politiek werk

Sociale bescherming

op internationale agenda in El Salvador Op 7 en 8 september nam Wereldsolidariteit samen met enkele van haar Latijns-Amerikaanse partners deel aan het internationale forum voor middenveldorganisaties: ‘Strenghtening Dialogue in a Changing Environnment’. 140 vertegenwoordigers van sociale bewegingen uit de Europese Unie én de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten voerden er het debat en wisselden ideeën uit over drie belangrijke thema’s: handelsrelaties en (respect voor) mensenrechten, nieuwe recepten voor duurzame ontwikkeling en de plaats van het sociale middenveld in democratische processen. Het zal niet verbazen dat Wereldsolidariteit en drie

om te werken. De impact van hun werk zal alleen

van haar partnerorganisaties zeer actief pleitten voor

maar groter worden wanneer (nationale) overheden

sociale bescherming als instrument bij uitstek om

systemen voor sociale bescherming opzetten en deze

mensen in Latijns-Amerika uit de armoede te ha-

ook financieren.

len. In dit deel van de wereld moet meer dan de helft

De definitieve verklaring werd officieel overhandigd

van de bevolking het stellen zonder enige vorm van

aan de politieke vertegenwoordigers van beide

sociale bescherming. De meest kwetsbaren onder de

continenten. Ze roept hen op om bij te dragen aan:

Latijns-Amerikanen maken het gros uit van de men-

socio-economische gelijkheid; respect voor de men-

sen die hun geld moeten verdienen in het informele

senrechten en de strijd tegen klimaatverandering;

circuit. Het belang om te pleiten voor de ontwikkeling

zorg voor democratie en een beter evenwicht tussen

van systemen van sociale bescherming in het voordeel

mensenrechten, welvaart en handel; een billijk en

van alle werknemers, ook uit het informele circuit,

constructief bilateraal beleid; een terechte plaats voor

kan niet overschat worden.

het sociale middenveld in democratische processen.

In de praktijk zetten meer dan 20 partnerorganisa-

In de verklaring is een volledige paragraaf gewijd aan

ties van Wereldsolidariteit, vakbonden, vrouwen- en

het recht op sociale bescherming!

jongerenorganisaties en partners uit de sociale en solidaire economie, zich dagelijks in om het lot van velen te verbeteren en meer zekerheid te bieden, ook wanneer hun gezondheid of leeftijd het niet toelaten

Ondertussen in Europa: Na deelname aan deze top besliste de Europese Commissie haar relaties tussen beide continenten richting te geven voor de tien komende jaren in een document waarvan we hopen dat het rekening houdt met de aanbevelingen geformuleerd in de verklaring. Wereldsolidariteit blijft er samen met Europese en Latijns-Amerikaanse (koepel)organisaties op toezien dat sociale bewegingen blijven wegen op internationaal beleid en dat hun recepten voor duurzame ontwikkeling gevolgd worden bij de bouw aan een rechtvaardige wereld. Santiago Fischer

België KAJ meets JOC Peru

21

Actie tegen gebruik dagcontracten

In november 2017 doorkruisten 8 Peruaanse jongeren het Vlaamse land. Ze waren te gast bij KAJ. Het doel: uitwisselen over leven en werken met Vlaamse jongeren. Het werd een intense week, met als afsluiter een gezamenlijke actie tegen het gebruik van dagcontracten. In hun eigen woorden: Fiorella, JOC Peru :“het was fijn om Vlaanderen te leren kennen en zoveel KAJ-groepen te ontmoeten. We zagen dat ook in België veel jongeren in onzekere jobs terecht komen. Het deed ons deugd bij jullie thuis te kunnen logeren, zo ontdekten we echt jullie realiteit. We hebben nieuwe vrienden gemaakt.” “Marijke, KAJ Vlaanderen: “de JOC van Peru is sterk begaan met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de strijd tegen machismo. Bij KAJ zijn we minder met het thema bezig. De uitwisseling heeft ons tot nadenken aangespoord, want ook in Vlaanderen is genderdiscriminatie een probleem.”

OKRA komt op voor grootouders Ook in 2017 maakte ouderenorganisatie OKRA ‘Internationale solidariteit

Reisleiders Pasar en duurzaam toerisme

voor en door ouderen’ op

Wat is duurzaam toerisme? Is het

verschillende manieren

nodig? Hoe kan het iets veranderen?

concreet. Vele trefpunten

Hoe kan je hier als reisleider een

stapten –uiteraard sym-

rol in spelen? Pasar en Wereldso-

bolisch - naar Dhaka. Zo

lidariteit zochten het uit tijdens

voerden ze actie om de

een studiemoment voor zo’n zestig

leef- en werkomstandig-

reisleiders. We werkten daarvoor

heden van Bengalese kledingarbeidsters te verbeteren. Het zijn immers

samen met specialisten in duurzaam

de grootouders die op het platteland achterblijven met de zorg voor de

toerisme: de reisleidersorganisatie

kleinkinderen wanneer hun dochters naar Dhaka trekken om er werk te

Karavaan en studiedienst Via Via

zoeken.

Tourism Academy.

‘Waarover dromen ouderen, wat zijn hun zorgen, wat vinden ze belangrijk?’ Zowel in Vlaanderen als in Bangladesh trokken vrijwilligers op pad om ouderen hierover aan het woord te laten. En dat leverde hele mooie getuigenissen op, je hoort er zeker nog van!

Annemie Janssens

België

#cleanekleren in 2017

met een bezoek aan JBC dat inzet op ethisch

Heel wat topsporters volgden het voorbeeld van

kleren ging met een aantal beleidsvoorstellen

Philippe Gilbert en tekenden voor #cleanekleren.

naar ministers De Croo en Peeters en hoopt na

Zoals wielrenner Fabian Cancellara, olympisch

sympathie ook beleidsdaden te zien. Want een

kampioen Tia Hellebaut, hordeloopster Eline Be-

wettelijk kader dat stimulansen geeft naar de

rings, de nationale volleybalploeg Yellow Tigers

sector is heel belangrijk.

© Nelle Vissch

Topsporters tekenen voor #cleanekleren

er

Na de “shirtcontrole” op de Ronde van Vlaanderen voor amateurs op 1 april ontplofte de campagne #cleanekleren. Boegbeeld Philippe Gilbert won de dag nadien op magistrale wijze de Ronde: een voorteken. Overal zag je daarna #cleanekleren teams opduiken: in bedrijven, op honderden sportactiviteiten, op grote wielerwedstrijden tot zelfs op de Ronde van Frankrijk. #cleanekleren kreeg veel media-aandacht: met als topper een tv-spotcampagne, na het winnen van de Fair Time Award van Medialaan en een reportage op Kanaal Z. Er werd gelopen, gefietst, gevoetbald, gewandeld en massaal de petitie getekend. Ook door heel wat BV’s, topsporters en clubs. Het resultaat eind 2017: meer dan 25.000 mensen supporteren voor #cleanekleren.

geproduceerde kleding. De campagne #cleane-

en handbalploeg Red Wolves, kapitein van KRC Genk Thomas Buffel, enz. Verschillende voetbalspelers en -clubs uit de eerste klasse volgden. Goed gezien van ACV-Sporta, die vele topsporters de petitie #cleanekleren liet tekenen.

© Dirk Pierloot

22

Politici bewegen Ook politici en overheden schaarden zich achter #cleanekleren: minister van Werk en Consumendie meteen het stadbestuur van Gent mobiliseer-

En Belgische sportkledingbedrijven?

de en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van de campagne #cleanekleren is

De Croo. De Croo heeft wel oog voor ‘kleding’:

Belgische sportkledingbedrijven overtuigen om

hij trapte de zestiende Week van de Fair Trade af

stappen te zetten richting ‘schone kleren’. Zowel

tenzaken Kris Peeters, Groen-politica Tine Heyse

Bioracer als Vermarc, producenten van wielerkledij voor teams, kregen #cleanekleren op bezoek. Bij Bioracer kregen we te horen dat zij vanuit hun klanten geen vraag krijgen naar ethisch geproduceerde kleding en ze er commercieel

Elke dag een marathon

ook geen meerwaarde in zien. Wij zetten daarom

“Voor wie doen we dit eigenlijk?” Voor Tahra en

onze campagne onverminderd en vastbesloten

miljoenen anderen. Tahra is één van de 650.000

verder!

Cambodjanen die sportkleding maakt voor de

© Claudio Monte

sano Casillo

23

grote sportmerken als Nike en Adidas. Tahra is 34. Op haar 17de ging ze aan de slag als naaister in een Cambodjaanse kledingfabriek. Ze werkt tien uur per dag, zes dagen per week en verdient 0,88 euro per uur. Elke dag moet ze een target © Mine Dalemans

van 1.300 stuks halen. Een undercover tv-ploeg volgde haar op een normale werkdag, met fitness gadgets om haar prestaties te meten. Ze verbrandt 2.439 kcal voor jouw sportshirt… Alsof ze elke dag een marathon zou lopen. Het resultaat

“Buy the change you want to see in the world”

van de metingen werd vertaald in een tv-spot die

“De acties lopen inderdaad goed”, zegt Jessie Van

Tahra is lid van de vakbond C.CAWDU, een part-

Couwenberghe die het beleidswerk doet voor #cleanekleren. “Maar sportkledingbedrijven als Bioracer voelen onvoldoende de druk van de klant. Elke euro die je uitgeeft, ook als organisatie, is een stem. En je kiest aan welk soort bedrijf je die geeft: kies je voor zij die het echt goed doen op milieu- en sociaal vlak? Of laat je enkel de prijs meespelen? Dan weet je dat het milieu of de werknemers elders de prijs betalen. Wij gebruiken als organisatie veel te weinig onze koopkracht die een echt hefboom kan zijn voor verandering. Wij staan als campagnepartners voor waarden en die moeten we ook doortrekken in elke aankoop die we doen.”

meer dan 1,7 miljoen kijkers te zien kregen op VTM, Q2 en twee andere tv-zenders. nerorganisatie van Wereldsolidariteit en ACV. Deze Cambodjaanse vakbond interpelleert al jarenlang de internationale merken bij schendingen van arbeidsrechten en voor het uitbetalen van een leefbaar loon.

Geef alles voor #cleanekleren Tijdens de warmste week van het jaar werden zeventien Music for Life acties opgezet voor #cleanekleren. Om kledingarbeidsters in Azië aan een leefbaar loon te helpen. Want zij werken keihard aan onze sportkleding, aan een razend tempo, in onveilige fabrieken, in ruil voor een hongerloon. Ook in 2018 is Music For Life er weer. Organiseert u dan een actie?

© Min

e Dalem

ans

Jaklien Broekx

Pieter draait een dag m voordele van Cleane Kl tijdens de warmste wee

De kledingarbeidsters die jouw sportkl Geef alles voor #CleaneKleren en maa Want niemand mag afzien voor jouw sp

r e e w s a w U geweldig!

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.