Werknemers, werkgevers en zzp ers kunnen bij ons terecht voor een compleet en uitgebreid pensioenadvies


1 Dienstenwijzer2 Inleiding Wij vinden het belangrijk om u inzicht te geven in onze dienstverlening zoals deze voorheen door Flexis Benefits Amsterdam...
Author:  Fien Mertens

0 downloads 74 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Dienstenwijzer

Inleiding Wij vinden het belangrijk om u inzicht te geven in onze dienstverlening zoals deze voorheen door Flexis Benefits Amsterdam werd uitgevoerd. In deze Dienstenwijzer leest u wat u kunt doen als u bijvoorbeeld een klacht heeft. Deze Dienstenwijzer richt zich met name op ons advies met betrekking tot: •

VerzekeringenPensioenen

Wat kunnen wij voor u doen? Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen Voorbeelden daarvan zijn: •

ziektekostenverzekeringenarbeidsongeschiktheidsverzekeringenreisverzekeringenautoverzekeringenbrandverzekeringenaansprakelijkheidsverzekeringen

Pensioenen Werknemers, werkgevers en zzp’ers kunnen bij ons terecht voor een compleet en uitgebreid pensioenadvies.

Uw gegevens Om u van dienst te zijn, beschikken wij over uw gegevens. Wij gebruiken deze informatie onder meer: •

bij bemiddeling en bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;voor marketingactiviteiten;voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen;om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U ontvangt van ons informatie, per post en/of via e-mail. Wilt u deze informatie niet meer ontvangen? Laat ons dat weten. Afmelden voor informatie die u per post ontvangt: stuur een brief naar: Aon, Postbus 22207, 1100 CE Amsterdam. Voor e-mailnieuwsbrieven en andere informatie die u per e-mail ontvangt: u kunt zich afmelden via de link in de e-mail.

Onze relatie met vezekeraars Aon werkt op basis van onafhankelijkheid. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde verzekeraars of geldverstrekkers te bemiddelen. Ons lidmaatschap van de Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid) geeft u de zekerheid u advies krijgt en het product dat bij uw situatie past. Wij adviseren over alle producten van alle verzekeraars en geldverstrekkers. Wij hebben met een aantal verzekeraars en geldverstrekkers speciale afspraken gemaakt. In beginsel vergelijken wij de aanbiedingen van deze partijen voor u, zowel inhoudelijk als qua tarifering. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen met welke partijen wij dergelijke afspraken hebben gemaakt. 3

Wat mag u van ons verwachten? Keuzevrijheid Onze adviseurs staan als gids naast de klant. We informeren en begeleiden onze klanten zo dat ze weloverwogen keuzes kunnen maken in het omgaan met risico’s. Onze klanten kiezen ook zelf hoe zij zaken met ons doen: telefonisch, via internet, op één van onze kantoren, aan huis of kantoor.

Gemak en eenvoud In alles wat we doen maken we het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk. Oók bij het afhandelen van schades. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we die schadeafhandeling op een betrokken manier regelen.

Duidelijk over kosten We informeren onze klanten duidelijk over de kosten van onze dienstverlening. Dit kan provisie zijn, maar ook een steeds vaker gehanteerde vaste vergoeding, zoals een fee. Vooral bij complexe producten worden onze kosten betaald via een abonnementstarief.

Waarop is ons advies gebaseerd? U kunt het volgende verwachten: • Een passend advies begint met een inventarisatie van uw huidige (financiële) situatie. Deze gegevens worden bewaard in uw persoonlijke dossier. • Vervolgens stelt u samen met de adviseur uw wensen en behoeften vast. Wat is uw verwachte situatie? Hoeveel risico wilt u nemen? Bij impactvolle of risicovolle producten zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen. Ook stellen we een Klantprofiel op. Dat vult u samen met uw adviseur in. • Na een analyse van de inventarisatiegegevens adviseren wij u over uw doelstellingen en over de maatregelen die u zou kunnen nemen om de haalbaarheid te verhogen of te verbeteren.

Wat verwachten wij van u? Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij van u een aantal zaken: •

U geeft de juiste en volledige informatie door. Heeft u bijvoorbeeld schade? En geeft u ons onjuiste of onvolledige informatie? Dan krijgt u de schade niet (helemaal) vergoed.

• Heeft u ergens anders verzekeringen? Laat het ons weten. Wij bekijken of de verzekeringen goed passen bij uw situatie. Het is zonde als u teveel betaalt. • Bij bepaalde diensten moeten wij uw identiteit vaststellen aan de hand van uw rijbewijs of paspoort. Uw adviseur kan daar naar vragen. • Zijn er veranderingen in uw persoonlijke situatie? Of veranderen er verzekerde zaken? Geeft dit aan ons door. Wij onderhouden voor u alle contacten met de verzekeraar. Soms is dat anders geregeld. Wij laten u dan weten wat u moet doen. Wilt u zelf rechtstreeks contact hebben met de verzekeraar? Dat kan. Wij regelen dit voor u. Laat ons weten hoe de communicatie verloopt, zodat wij u goed kunnen begeleiden. Wij zorgen ervoor dat u de polis ontvangt. Wij ontvangen een kopie van de polis.

4

De premie U kunt de premie op twee verschillende manieren betalen. Dat kan per polis verschillen.

Incasso door Aon U kunt kiezen voor twee verschillende betalingsmethodes: •

u ontvangt een nota of acceptgiro;automatische afschrijving: u machtigt ons om de premie af te schrijven.

Incasso door de verzekeraar U kunt de verzekeraar machtigen. De premie wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Dat gebeurt altijd op een vast moment en dat spreekt u van tevoren af.

Vragen over de afschrijving Heeft u vragen over de afschrijving? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de hoogte van de afschrijving? Of wilt u een afschrijving terug? Neem contact met ons op voor advies en hulp.

Wat zijn verdere afspraken rondom premiebetaling? •

U hoort vooraf op welk moment de premiebetaling of -afschrijving plaatsvindt.

• U betaalt de premies in principe per jaar. In overleg kunt u premies per half jaar, kwartaal of maandelijks betalen. Soms brengen deze periodieke premiebetalingen kosten met zich mee. Dat hoort u dan van tevoren. • Wordt uw premie belegd in bijvoorbeeld aandelen? Dan ontvangt u jaarlijks een overzicht van de opgebouwde waarde van de polis.

Problemen met de premiebetaling • Het is belangrijk dat u de premies altijd op tijd betaalt. Doet u dit niet en heeft u schade? Dan kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden weigeren de schade te betalen. Ook kan dan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïnd. De hieraan verbonden kosten moet u dan vaak zelf betalen. • Verwacht u niet op tijd te kunnen betalen? Laat het ons weten zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. • Heeft u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht op gehele of gedeeltelijke premieteruggave? Wij verzorgen dan namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij.

Duidelijk over kosten Een financiële adviseur brengt voor financieel advies en bemiddeling kosten in rekening. Vroeger betaalde u een financieel adviseur ook voor advies. Dat bedrag was verwerkt in de prijs van het financiële product. Deze onzichtbare beloning is de provisie. Vanaf 1 januari 2013 mag dat bij bepaalde financiële producten niet meer. Er is een provisieverbod. De kosten zijn niet meer verwerkt in de prijs van een product. U krijgt van ons een aparte rekening voor de kosten die u moet betalen voor financieel advies en bemiddeling. Er zijn twee soorten van beloning: •

op basis van provisieop basis van declaratie/vaste fee

Beloning op basis van provisie Voor onze dienstverlening ontvangen wij een kostenvergoeding. Wij krijgen deze vergoeding van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is afgesloten. Deze vergoeding is onderdeel van de premie die u betaalt. Leveren wij extra diensten die extra kosten met zich meebrengen? Wij vertellen u dit van te voren.

5

Beloning op basis van declaratie/vaste fee In veel gevallen kunt u onze dienstverlening ook afnemen op basis van een uurtarief. Voordat wij uw opdracht aannemen, maken we een inschatting van de inhoud van de dienstverlening en de kosten die het met zich brengt. Op het moment dat er meer werk ontstaat, laten wij weten wat dat kost. Bij sommige opdrachten vragen wij een voorschot op de te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het bijbehorend aantal uren. Daarnaast werken wij bij bepaalde producten en diensten met van tevoren vastgestelde bedragen.

Bedenktijd bij aankoop op afstand Heeft u als particuliere klant uw schadeverzekering via de telefoon of internet aangevraagd of afgesloten? Dan geldt er een bedenktijd. Dit houdt in dat u na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan mag maken. Dit heet het ontbindingsrecht. De bedenktijd van het ontbindingsrecht is maximaal 14 dagen en gaat in op het moment dat u de polis ontvangt. Wilt u de verzekering niet? Dan kunt u de verzekeringsdocumenten terugsturen naar uw contactpersoon. Let op: maakt u gebruik van uw ontbindingsrecht, dan moet u kosten betalen. Wij hebben kosten gemaakt om de verzekering te sluiten en de polis op te maken. Wij vragen van u een vergoeding van €10 plus de op het polisblad vermelde poliskosten.

De bedenktijd geldt niet altijd De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen: •

met een contractstermijn korter dan één jaar;

• waarbij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Maakt u gebruik van dit ‘bedenkrecht’? Dan gaan wij ervan uit dat de verzekering nooit heeft bestaan.

30 dagen bedenktijd Heeft uw aanvraag en/of afsluiten van de verzekering betrekking op een levensverzekering? Dan bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis.

Uitzonderingen Verzekeringsovereenkomsten die afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de financiële markten komen nooit in aanmerking voor deze regeling.

Onze kwaliteit Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht stelt. Wij beschikken ook over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringen, beleggingsproducten en het verlenen van overige financiële diensten.

6

U wilt opzeggen U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dat neemt niet weg dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij de adviseur van Aon, totdat een andere adviseur deze zorgplicht overneemt.

U heeft een klacht Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw klacht sturen naar:

Aon Afdeling Compliance Postbus 30840, 3503 AT Utrecht [email protected] Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. Als u vindt dat uw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan onderstaande onafhankelijke instanties.

Bent u consument en gaat uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 AG Den Haag T 0900 355 22 48 | [email protected] | kifid.nl

Bij klachten over onze werkzaamheden met betrekking tot zorgverzekeringen: Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen (sKGz) Postbus 291, 3700 AG Zeist T 030 698 83 60 | skgz.nl Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden kunt u ook naar de burgerlijke rechter.

Bij een klacht over producten of diensten die u online heeft gekocht: Online Dispute Resolution (ODR) U kunt via het ODR Platform een klacht indienen. Het platform verwijst u naar een geschillencommissie die uw klacht gaat behandelen. Deze commissie handelt de procedure binnen 90 dagen online af. Meer informatie over de procedure vindt u op https://ec.europa.eu/consumers

7

Over Aon Aon is een onafhankelijke tussenpersonen. Wij adviseren over risico’s en bemiddelen in pensioenen en zakelijke verzekeringen. We zijn er voor bedrijven, ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en particuliere klanten. We adviseren onze klanten over hoe ze goed om kunnen gaan met risico’s, bieden daar oplossingen voor, komen op voor de financiële belangen van onze klanten en nemen zorgen uit handen. De kern van onze dienstverlening is persoonlijk contact en professioneel, betrokken maatadvies. Onze klanten mogen rekenen op passende oplossingen.

Onze financiële dienstverlening Voor het verlenen van financiële diensten - zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), en de financiële diensten die onder het Nationaal Regime MiFID vallen - beschikken wij over de vereiste vergunning. Onze vergunning strekt zich ook uit over onze groepsmaatschappijen die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening: de aangesloten instellingen. Bij de Autoriteit Financiële Markten staan wij geregistreerd onder nummer 12002020. De AFM is gevestigd aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS te Amsterdam.

8

Heeft u vragen? Wij vinden het belangrijk om uw vragen te beantwoorden. Op werkdagen is ons kantoor geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Contact Postbus 22207 1100 CE Amsterdam Paalbergweg 2-4 1105 AG Amsterdam +31 088 343 4806

08-Dienstenwijzer-v4

[email protected] aon.flexisgroep.nl

Aon Postbus 22207 1100 CE Amsterdam | Paalbergweg 2-4 1105 AG Amsterdam t 088 343 4806 | e [email protected] | www.aon.flexisgroep.nl BTW NL 8037.26.879.B.01 | BIC: ABNANL2A | IBAN: NL92 ABNA 0409 1304 51

9

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634. Titel van rapport

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.