WESTERWOLDE. van de raadsvergadering van de raad van de gemeente Westerwolde, gehouden op 2 januari 2018 in Zaal 12 te Vlagtwedde


1 l lllll lllllll lllll lllll llll lllll lllll lllll lllll Zaaknummer: Z/ 18/068043/D- l GEMEENTE WESTERWOLDE VERSLAG ******************* van de raads...

0 downloads 66 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


l lllll lllllll lllll lllll llll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

Zaaknummer: Z/ 18/068043/D- l 94587

GEMEENTE

WESTERWOLDE VERSLAG *******************

van de raadsvergadering van de raad van de gemeente Westerwolde, gehouden op 2 januari 2018 in Zaal 12 te Vlagtwedde. Voorzitter:

L.J. Klaassen.

Griffier:

P.D. Nap.

Aanwezig: 19 leden: Gemeentebelangen: G.H.M. Heijne, P.F.X. Timmermans, J.R. Kruiter-Draadjer, H. van der Goot, R. Koskamp, M. Visscher PvdA: J.T.E.M. Malle, S. Melis, H.L. Brouwer, W. Eilert, R. van Dam CDA: H.M. Hemmen, H.J. Kuper, W.F. Meendering WD: H.B. Wijnholds, P.L. Dinkla GroenLinks: R.H.J. Kriek, E. Hoomoedt Partij voor de Dieren: E.C. van der Horst. Aanwezig:

De wethouders H. Brunen, B. Huizing, F.J. Luth en W. Potze

1. Opening eerste raadsvergadering van de raad van de gemeente Westerwolde De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze eerste raadsvergadering van de gemeente Westerwolde. De heer Klaassen stelt zichzelf voor en geeft uitleg over de totstandkoming en symboliek van de ambtsketen van de gemeente Westerwolde. De heer Brouwer heet de heer Klaassen van harte welkom.

2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen.

3. Beëdiging en installatie raadsleden De raadsleden leggen de eed c.q. belofte af.

De heer Heijne (GB) geeft aan te zijn gekomen tot een coalitieakkoord en draagt namens Gemeentebelangen 2 wethouders voor, zijnde mevrouw G.J. Luth en de heer H. Brunen. De heer Melis (PvdA) draagt namens de PvdA de heren B.A. Huizing en W. Potze als wethouders voor. De voorzitter geeft aan dat er 4 kandidaat-wethouders zijn. Voor het onderzoek van de geloofsbrieven en het controleren van de stembriefjes wordt de volgende commissie samengesteld: de heren Meendering (CDA; voorzitter) en Kriek (GroenLinks) en mevrouw Malle (PvdA}. De heer Meendering rapporteert namens de commissie dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden en dat alle betrokkenen voldoen aan de regels uit de Gemeentewet. De voorzitter geeft aan over te gaan tot stemming. De stemcommissie controleert de stembriefjes. De vergadering wordt na iedere stemming geschorst. De stemcommissie controleert de stembriefjes. De heer Meendering geeft aan dat: Mevrouw Luth (GB) met 19 stemmen is gekozen tot wethouder. De heer Brunen (GB) met 19 stemmen is gekozen tot wethouder De heer Potze (PvdA) met 19 stemmen is gekozen tot wethouder De heer Huizing (PvdA} met 19 stemmen is gekozen tot wethouder

4. Beëdiging en installatie wethouders De wethouders leggen de eed c.q. belofte af. De raad besluit om

a. mevrouw G. Luth (1,0 fte); b. de heer B.A. Huizing (1,0 fte); c. de heer H. Brunen (1,0 fte); d. de heer W Potze (1,0 fte). te benoemen als lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde en tevens per wethouder de bijbehorende tijdsbestedingsnorm vast te stellen.

5. Onderzoek geloofsbrieven De commissie voor de geloofsbrieven - bestaande uit de heren Meendering (CDA) en Kriek (GroenLinks) en mevrouw Malle (PvdA} - onderzoekt de geloofsbrieven van de beoogd raadsleden, zijnde de heren R. Koskamp, M. Visscher en R. van Dam. De voorzitter van de commissie geeft aan dat aan alle eisen die de wet stelt is voldaan. De heren Koskamp, Visscher en Van Dam worden benoemd tot raadslid.

Pagina 2 van 6

6. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Benoeming griffier De raad besluit de heer drs. P.D. (Patrick Dave).Nap, geboren 29 november 1965 te Scheemda in vaste dienstbetrekking en voor onbepaalde tijd te benoemen in de functie van raadsgriffier van de gemeente Westerwolde. 8. Benoeming raadsadviseur De raad besluit mevrouw H. (Hanneke) van de Meent-van Barneveld, geboren 3 februari 1967 te Ijsselstein, in vaste dienstbetrekking en voor onbepaalde tijd te benoemen in de functie van raadsadviseur van de gemeente Westerwolde met inachtneming van de met haar afgesproken arbeidsvoorwaarden. 9. Bespreken coalitieakkoord op hoofdlijnen De voorzitter geeft aan dat het akkoord in detail wordt besproken in de raadsvergadering van 14 februari as. De heer Timmermans geeft aan dat Gemeentebelangen na de verkiezingsresultaten met alle partijen heeft gesproken. Dat de gesprekken met de partijen zeer positief verliepen maar dat qua getallen, denkwijze en politieke richting Gemeentebelangen en PvdA goed bij elkaar passen. Dat hiermee een ruime meerderheid in de raad ontstaat en dat ze voortvarend tot een collegeprogramma zijn gekomen. De heer Melis bedankt de raad voor het steunen van de benoeming van de wethouders. Hij geeft aan dat het coalitieakkoord op hoofdlijnen is en geeft een korte toelichting. De hoofdlijnen zijn als volgt: Financiën, Ruimte, Afval, Landbouw, Openbare verlichting, Onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Wonen, Sport, Zwembaden, Samenwerking en Partnerschappen, Duurzaamheid, Zorg en WMO, Cultuur, Welzijn, Burgerparticipatie; wijk- en dorpsbudgetten, Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Portefeuilleverdeling college. De koers is helder. Mevrouw Van der Horst geeft aan er graag over te willen sparren. De heer Timmermans laat weten dat dit de basis is en dat dit op 14 februari inhoudelijk verder wordt besproken. De voorzitter geeft aan dat dit punt op de agenda van de raadsvergadering van 14 februari komt. 10. Benoeming vice-voorzitter raad en voorzitter en vice-voorzitter raadscommissie De voorzitter geeft aan dat mevrouw Wijnholds zich voor beide functies heeft aangemeld. Mevrouw Wijnholds wordt bij acclamatie benoemd tot vice-voorzitter van de raad en voorzitter van de raadscommissie. Pagina 3 van 6

De heer Heijne laat weten dat de heer Van der Goot zich heeft gemeld als vicevoorzitter van de raadscommissie.

De heer Van der Goot wordt bij acclamatie benoemd tot vice-voorzitter van de raadscommissie. 11. Vaststellen verordeningen: 11.01 - Notitie vergaderstructuur Westerwolde 11.02 - RvO vergaderingen en andere werkzaamheden raad Westerwolde 2018 11.03 - Verordening op de raadscommissie Westerwolde 11.04 - Verordening vergoeding raadsleden 11.05 - Verordening ambtelijke bijstand Westerwolde 11.06 - Gedragscode raadsleden Westerwolde Mevrouw Wijnholds stelt voor om ook voor plv. commissieleden een gedragscode mbt integriteit vast te stellen. De voorzitter zegt toe dit bij de eerstvolgende evaluatie mee te nemen en er bij de raad op terug te komen. 11.07 - Verordening Fractieondersteuning Westerwolde De verordeningen 11.01 tlm 11. 0 7 worden vastgesteld.

12. Werk in uitvoering: 12.01 - Rapport SOL Met vereende kracht doorpakkken 12.02 - Wijzigingsbesluit GR Synergon 12.03 - Subsidieallocatie WiU Mevrouw Wijnholds vraagt of de zienswijzen die de voormalige gemeente Bellingwedde vorig jaar heeft ingediend automatisch namens de gemeente Westerwolde zijn ingediend. Wethouder Luth geeft aan dat het hierbij waarschijnlijk gaat om een juridische formaliteit en dat zij niet op de hoogte is of er een vorm van kettingbeding aanwezig is. Toegezegd wordt dat zij hier schriftelijk op terug komt. De raad stemt in met: 1. Het wijzigingsbesluit "Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Synergon te Winschoten", met dien verstande dat waar in artikel 4, lid 1 staat : "Ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, als genoemd in artikel 1, dragen de deelnemers hun bevoegdheden en verplichtingen uit de Wet sociale werkvoorziening over aan het Openbaar Lichaam': gelezen zal worden: "draagt Westerwolde haar bevoegdheden en verplichtingen uit de

Pagina 4 van 6

2. 3.

Wet sociale werkvoorziening over voor zover het het grondgebied van de voorm alig gemeente Bellingwedde betreft". de So/1-positie van Werk in Uitvoering zoals omschreven in het rapport 'Met vereende kracht doorpakken';

de subsidieallocatie WiU.

13. Harmonisatie van de volgende verordeningen: 13.01 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde De verordening wordt vastgesteld. 13.02 Legesverordening 2018 Westerwolde De heer Meendering verzoekt om zsm voor Noord-Westerwolde trouwlocaties aan te wijzen. De heer Kuper geeft aan dat voorgesteld wordt voor het aanvragen van een VOG het hoogste tarief te hanteren. Dit kan problemen geven voor de vele vrijwilligers binnen verenigingen. Er is een landelijk initiatief dat heet gratisVOG.nl maar hiervoor komen en aantal verenigingen niet in aanmerking. Het CDA zal tzt hierover een motie indienen. Wel stemmen ze in met het voorstel. De heer Hoomoedt vraagt waar de verhogingen van de bedragen genoemd in de artikelen 1.1.2.1, 1.1.2.2 en 2.3.1.1.4 vandaan komen en waar ze op gebaseerd zijn. De heer Melis geeft aan dat de fractie van de PvdA akkoord is met het voorstel zoals het voorligt maar verzoekt het college om in juni/juli bij de behandeling van de financiële stukken deze legesverordening, incl. de legestabel opnieuw te agenderen en met een duidelijke onderbouwing te komen. De heer Timmermans laat weten het voorstel van de heer Melis te ondersteunen. Wethouder Huizing beantwoordt de vragen van de heer Hoomoedt en zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag betreffende het punt 1.1.2.2 .. Ook zegt hij toe de legesverordening zo spoedig mogelijk weer te agenderen waarbij meer inhoudelijk op de punten zal worden ingegaan. De verordening wordt vastgesteld. 13.03 Continuering accountantswerkzaamheden 2017-2018 De verordening wordt vastgesteld. 13.04 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Westerwolde 13.05 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerwolde 13.06 Verordening individuele studietoeslag gemeente Westerwolde 13.07 Verordening tegenprestatie participatiewet gemeente Westerwolde Mevrouw Wijnholds merkt op dat bij deze verordening niet is aangegeven welke verordeningen ingetrokken worden. Wethouder Luth zegt toe dit te laten aanpassen. Pagina 5 van 6

13.08 Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Westerwolde 13.09 Handhavingsverordening De verordeningen 13.04, 13.05, 13.06, 13.06, 13.07, 13.08 en 13.09 worden vastgesteld. 13.10. Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerwolde 2018 Mevrouw Wijnholds verzoekt - zoals afgesproken - een was-wordt lijst voor de verordeningen WMO en Jeugd toe te voegen. Mevrouw Hemmen wil graag een toelichting of de wijziging in de WMO betreffende maatwerkvoorziening - die met name van toepassing is voor de inwoners van de voormalige gemeente Bellingwedde - zonder problemen is verlopen en of dit wijziging brengt voor de inwoners in de zin van een eigen bijdrage. Wethouder Brunen zegt toe alsnog een was-wordt lijst WMO toe te voegen en schriftelijk terug te komen op de vraag van mevrouw Hemmen of er door deze wijziging gevolgen zijn voor de inwoners met name t.a.v. de huishoudelijk hulp en de eigen bijdrage. Wethouder Potze geeft aan dat de verordeningen Jeugd zoals die waren in Bellingwedde en Vlagtwedde identiek zijn, doordat ze samen zijn opgesteld. De enige wijziging is dat een aantal zaken die voorheen in de beleidsregels stonden nu zijn opgenomen in de verordening. Een was-wordt lijst is dan ook niet toegevoegd. Mevrouw Wijnholds geeft aan zelf de verschillen na te kijken. De verordening wordt vastgesteld.. 13.11 Verordening Jeugdhulp gemeente Westerwolde 2018 De verordening wordt vastgesteld. 13.12 Verordening Basisregistratie Personen Westerwolde 2018 13.13 Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 13.14 Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2018 De verordeningen 13. 12, 13. 13 en 13. 14 worden vastgesteld. 13.15 Archiefverordening gemeente Westerwolde 2018 De verordening wordt vastgesteld..

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur .

. D. Nap raadsgriffier Pagina 6 van 6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.