WYNN S ENGINE OIL STOP LEAK


1 Datum vydání: strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace lá...

0 downloads 104 Views 98KB Size

Recommend Documents


No documents


BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

strana 1 z 6

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

WYNN´S ENGINE OIL STOP LEAK Jiné názvy látky: Olejová přísada určená k utěsnění úniku oleje z motoru bez demontáže a k prevenci netěsností.

1.2 Použití látky nebo přípravku: 1.3 Identifikace výrobce nebo dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Místo podnikání nebo sídlo:

WYNN’S BELGIUM N. V. Industriepark West 46 B 9100 Sint-Niklaas Telefon: 0032 3 766 60 20 Fax: 0032 3 778 16 56 E-mail: [email protected] www: www.wynns.eu 1.4. Identifikace osoby uvádějící v ČR na trh: Jméno nebo obchodní jméno: Top Oil Services, k. s. Místo podnikání nebo sídlo: Nádražní 5 346 01 Horšovský Týn Identifikační číslo: 25241117 Telefon: 379 422 580 Fax: 379 423 639 E-mail: [email protected] 1.5. Nouzové telefonní číslo:

Klinika nemocí z povolání Na bojišti 1 128 08 Praha 2 Tel.: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 Fax.: 224 914 570

2. Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky/přípravku:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný v souladu se směrnicí 67/548/EHS, legislativou REACH a zákonem o chemických látkách a přípravcích a jeho prováděcími předpisy.

Symbol nebezpečnosti:

-

Nebezpečné účinky na lidské zdraví a na životní prostředí:

-

2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky: 2.3 Další rizika:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

strana 2 z 6

3. Složení/informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Látka

CAS

EINCS/ELINCS

Obsah v %

Symbol

R-věty

kkyselina 1,2-benzendikarboxylová, di-c8-10branched alkyl esters, c9-rich

68515-48-0

271-090-9

<=5

-

-

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické (obsahuje méně než 3 % látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu)

64742-52-5

265-155-0

>90

-

3.1 Další údaje:

-

plné znění R-vět je uvedeno v bodu 16 bezpečnostního listu.

4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Okamžitá lékařská pomoc:

Zkontrolovat životní funkce. Bezvědomí: uvolnit dýchací cesty. Zástava dýchání: provést umělé dýchání nebo nasadit kyslík. Zástava srdce: provést resuscitaci. Pokud má postižený problémy s dýcháním: uvést jej do polosedu. Pokud je postižený v šoku: položit jej na záda a nohy nepatrně podložit. Zvracení: předejít asfyxii/aspirační pneumonii. Postiženého chránit před chladem přikrývkou (nezahřívat). Postiženého udržovat při vědomí. Poskytnout mu psychickou pomoc. Postiženého udržovat v klidu, vyvarovat jej fyzické námaze. V závislosti na kondici postiženého jej buď převézt do nemocnice nebo k němu přivolat lékaře.

4.2 Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání:

Postiženého vyvést na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží:

Okamžitě omýt velkým množstvím vody a mýdla. Převléci produktem znečištěný oděv.

Při zasažení očí:

Okamžitě alespoň 15 minut vyplachovat velkým množstvím vody. Pokud přetrvá dráždění, převézt postiženého k očnímu lékaři.

Při požití:

Ústa vypláchnout vodou. NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ. Pokud se postižený necítí dobře, vyhledat lékařskou pomoc.

Další údaje: 4.3 Použití speciálních prostředků: 5. Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva:

Rozprašování vody, pěna, BC prášek, CO2.

5.2 Nevhodná hasiva:

Proud vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí:

Hořlavý. Nebezpečí požáru při zahřívání produktu.

5.4 Speciální ochranné prostředky pro hasiče:

-

5.5 Další údaje:

Pokyny pro hasiče: Sudy/cisterny s produktem chladit rozprašováním vody nebo je odstranit z ohrožené oblasti.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

strana 3 z 6

6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:

Rukavice. Ochranný obličejový štít. Ochranné brýle. Ochranný pracovní oděv. Rozsáhlý únik: přístroj na stlačený vzduch. Vystavení žáru/ohni: přístroj na stlačený vzduch/kyslík.

6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:

Označit nebezpečnou oblast. Nepoužívat otevřený oheň. Převléci produktem znečištěný oděv. Zabránit znečištění vody a půdy. Zbránit vniknutí do stok a vodstva.

6.3 Metody čištění a zneškodnění:

V případě poškození obalu produktu zabránit jeho dalšímu unikání, zbytek produktu přečerpat do nového obalu. POZOR! Rozlitý produkt je kluzký. Uniklý produkt zasypat vhodným sorpčním prostředkem např.: písek, zemina a znečištěný sorbent mechanicky sebrat do shromažďovacího prostředku. Pečlivě uklidit uniklý/zbytky produkt. Znečištěné plochy opláchnout velkým množstvím vody a čisticího prostředku. Po skončení úklidu vyprat znečištěný oděv a výstroj. Vždy postupovat v souladu se schválenou havarijní dokumentací.

6.4 Další údaje: 7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 7.1 Zacházení: 7.1.1 Preventivní opatření pro bezpečné zacházení

S produktem manipulovat v souladu s platnými předpisy. Dodržovat běžné hygienické standardy. Převléci produktem znečištěný oděv. Produkt uchovávat odděleně od otevřeného plamene/žáru.

7.1.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do životního prostředí, do spodních nebo povrchových vod a kanalizace. Při vniknutí většího množství produktu do kanalizace a povrchových vod ihned informovat hasiče a správce kanalizace.

7.1.3 Specifické požadavky

Nejsou dány.

7.2 Skladování: 7.2.1 Podmínky pro skladování

Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Produkt uchovávat v uzavřeném, správně označeném obalu.

7.2.2 Speciální požadavky

Nejsou dány.

7.3 Specifické použití: 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 8.1 Expoziční limity (dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb.): CAS

Název látky

PEL

NPK-P mg/m

3

Faktor přepočtu na ppm

Nestanoveny

8.2 Omezování expozice: 8.2.1 Omezování expozice pracovníků 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.1.3 8.2.1.4

Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana

dýchacích orgánů rukou očí kůže

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:

Při nedostatečné ventilaci používat ochranu dýchacích orgánů. Ochranné rukavice (nitril kaučuk, neopren). Ochranný obličejový štít nebo brýle. Ochranný oděv a ochranné rukavice (nitril kaučuk, neopren). Zabránit průniku do vodstva, půdy a kanalizace.

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

strana 4 z 6

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 9.1 Všeobecné informace Skupenství (při 20°C): Barva: Zápach (vůně):

Kapalina Žlutá Charakteristický po oleji

9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Hodnota pH (při 20 °C): Nestanovena Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Nestanovena Bod vzplanutí (°C): >150 Hořlavost: Hořlavina IV. třídy Meze výbušnosti: Nestanoveny horní mez (% obj): dolní mez (% obj): Oxidační vlastnosti: Nestanoveny Tenze par (při 20 °C) (hPa): Nestanovena Hustota (při 15 °C): 906,1 kg/m3 Rozpustnost (při 20 °C): ve vodě: Nerozpustný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven Viskozita (při 40 °C): 20,6 mm2/s Viskozita (při 100 °C): 3,66mm2/s Hustota par: Nestanovena Rychlost odpařování: Nestanovena Samozápalnost (°C): >300 Bod tuhnutí (°C): <-42 Refraktometrický index: 1.4934 9.3 Další údaje: 10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Za běžných podmínek použití je produkt stabilní. Styk produktu s horkými povrchy. 10.2 Materiály, které nelze použít:

Oxidanty.

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty:

Při hoření se formují např. CO a CO2.

11 . Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví (cesty expozice): Vdechnutí: Požití: Styk s kůží: Styk s očima:

Dráždí nosní sliznici a dýchací trakt. Bolest břicha, průjem, zvedání žaludku, zvracení. Slabě dráždivý. Opakovaná, dlouhodobá expozice: Zčervenání, dráždění/pálení kůže. Dráždí oční tkáň.

11.2 Dlouhodobé, okamžité, chronické účinky: LD 50, orálně, potkan LD 50 dermálně, králík LC 50 inhalačně, potkan

>2000 mg/kg

Subchronická – chronická toxicita: Senzibilizace: Narkotické účinky: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci:

Neuvedena Neuvedena Neuvedeny Neuvedena Neuvedena Neuvedena

Informace nejsou k dispozici Informace nejsou k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

11.3 Akutní toxicita:

strana 5 z 6

Dle literatury: prakticky není toxický po požití. Slabě dráždí kůži a oči.

Další údaje: 12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 12.1 Ekotoxicita: Akutní toxicita pro vodní organismy: LC 50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): EC 50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): EC 50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):

Neuvedena Neuvedena Neuvedena

12.2 Mobilita:

Obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí.

12.3 Persistence a rozložitelnost:

Obsahuje látky, které se pomalu biologicky rozkládají.

12.4 Bioakumulační potenciál:

Obsahuje bioakumulativní látky.

12.5 Další nepříznivé účinky:

-

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 13.1 Pokyny pro nakládání:

13.2 Metody pro odstraňování

13.3 Právní předpisy o odpadech:

Ukládat pouze do označených shromažďovacích prostředků, nakládat v souladu s pokyny v identifikačním listu nebezpečného odpadu, osobní ochranné pomůcky dle bodu 8.2, nesmí být součástí komunálního odpadu, odpad předat pouze osobě oprávněné k jeho převzetí. 12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné N 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených). Čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku Pozemní přeprava (ADR/RID) Nepodléhá předpisům Námořní přeprava (IMDG) Nepodléhá předpisům Letecká doprava (ICAO/IATA) Nepodléhá předpisům 15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 15.1 Informace k uvedení na obalu: Pro profesionální uživatele je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list. 15.2 Specifická ustanovení právních předpisů:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný v souladu se směrnicí 67/548/EHS, legislativou REACH, zákonem o chemických látkách a přípravcích a jeho prováděcími předpisy a na základě hodnocení výrobce (v souladu s hodnocením CONCAWE), které vychází s ekologicko toxických studií.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: Datum revize-5:

01. 04. 2000 02. 12. 2010

15.3 Ostatní právní normy:

strana 6 z 6

Zdravotnické předpisy: zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vyhláška Mzd č. 45/1996 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek v platném znění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Předpisy pro ochranu životního prostředí: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádějící předpisy zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a prováděcí předpisy zákon č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Požární předpisy: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku: 16.1 Přehled R-vět uvedených v odstavci 2: 16.2 Přehled změn: 16.3 Další údaje: Údaje o obsažených látkách odpovídají klasifikaci z vyhlášky č. 232/2004 Sb. a jsou v souladu s legislativou REACH 1907/2006. Pokud zde nejsou klasifikovány, je použita klasifikace daná výrobcem. Doplnění k bodům 2-3: tento bezpečnostní list doplňuje technický list, ale nenahrazuje jej. Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našemu současnému stavu poznání a vyhovují jak zákonům národním, tak i zákonům Evropské unie. Udávané podmínky zpracování jsou odvozeny od našich znalostí pracovišť a jejich možné kontroly. Výrobek se bez písemného souhlasu výrobce nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v technické dokumentaci. Uživatel zodpovídá za dodržování všech potřebných zákonných nařízení. Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu popisují požadavky na dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a zpracování našeho výrobku, ale nepředstavují žádné zabezpečení kvalitativních vlastností výrobku.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.