Z HISTORIE STUDÁNKA, KTEROU V CELOSTÁTNÍM SOUPISU NENAJDEME


1 Brodík MĚSÍČNÍK OBCE BOROVNICE2 2 Studánka v Rájci3 Z HISTORIE STUDÁNKA, KTEROU V CELOSTÁTNÍ...
Author:  Vlasta Jarošová

1 downloads 309 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Brodík MĚSÍČNÍK OBCE BOROVNICE

2 | 2019

2

Studánka v Rájci

Z HISTORIE

STUDÁNKA, KTEROU V CELOSTÁTNÍM SOUPISU NENAJDEME Prameny a studánky patří od nepaměti k naší krajině. Pro člověka měly vždy velký význam – byly zdrojem vody, ale často také magickým místem spojovaným se zázraky. Lesní prameniště lidé upravili tak, aby vznikla prohlubeň, z níž bylo možno pít nebo dokonce odebírat vodu. Zrodila se posvátná úcta k pramenům a studánkám. Ještě v raném středověku bylo běžné, že lidé v blízkosti studánek obětovali zvířata, potraviny a nejrůznější předměty. V Kosmově kronice nalézáme k roku 1093 zmínku, že kníže Břetislav II. „… hned při počátku svého knížectví, roznícen jsa velikou horlivostí pro křesťanské náboženství, vyhnal pryč ze své země všechny čaroděje, hadače a věštce, rovněž dal pokácet a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali“ (Kosmova kronika česká, Praha, Svoboda, 1972, s. 143). Úcta ke studánkám se udržela i v pozdějších dobách. Některé z nich nalézáme v místech křesťanských svatostánků. V rychnovském okrese je například velmi známá studánka v údolí Dřízna u obce Přepychy: „Jest tam studánka Křížovka, silný pramen dobré vody, jíž mnozí přičítají sílu léčivou. Na vedlejším dubu je starý obraz Matky Páně na dřevě malovaný s letopočtem 1764. Praví se, že jej pořídil jakýsi vysoký ruský důstojník, jehož zrak prý z té studánky ozdravěl“ (Flesar, A.: Popis okresu Opočenského, 1895, s. 222-223). Studánkám tedy byla přičítána léčivá moc… Také nedaleko Borovnice mají kapličku se studánkou. Nachází se v lesním údolí říčky Zlatnice. Jde ale o Borovnici v okrese Trutnov, kterou jsme navštívili v minulém roce… A dnes? O studánky se zajímají milovníci přírody, turisté a také mladí ekologové. Ti si založili webové stránky nazvané Národní registr pramenů a studánek (http://www.estudanky.eu/). Najdeme na nich stále se rozšiřující a poctivě vedenou dokumentaci studánek z celé České republiky, můžeme sem také zapisovat nové „přírůstky“. Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

3

V bezprostředním sousedství obce Borovnice jsou v registru uvedeny: studánka U Svídnického mostku, V Polích (obě u Svídnice), Vrbická studánka (Vrbice). V případě známé studánky v Brumbárově, která poskytuje vynikající pitnou vodu, tu došlo k omylu – studánka je chybně uvedena v katastru Rájce. V Rájci se ale přece jen nachází studánka, kterou ovšem výše zmíněný soupis neobsahuje. Nalezneme ji v obecním lese. Terén v okolí je místy podmáčený. Prý se tu říkalo „V Borovičkách“. Voda, která z ní vytéká, je vlastně zdrojnicí nevelkého, v současné době vypuštěného a od pramene nějakých 150 až 200 m vzdáleného Novorájeckého rybníka, a následně také rybníka Veseláku. Jak se ke studánce dostaneme? Východiskem je křižovatka v místech, kde na silnici Choceň – Přestavlky ústí cesta, po níž vede naučná stezka Mezi Orlicemi směrem od Rájce. Jdeme několik desítek metrů k Rájci a po levé straně narazíme na pěšinu, která nás dovede k lesní studánce. PaedDr. Ladislav Miček ve spolupráci s Vendulou Vytlačilovou a Karolínou Štěpánovou, studentkami SZeŠ a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

ZPRAVODAJ BRODÍK „Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“ e–mail: [email protected] Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Borovnici. Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info, e–mail: [email protected], č.ú.: 124 007 1339/0800

4

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstvo obce Borovnice srdečně zve všechny občany obce na veřejné zasedání, které se koná v úterý dne 12. února 2019 od 18.00 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu v Borovnici. Pozvánka s programem jednání bude vyvěšena na úředních deskách týden před zasedáním. Všichni jste zváni.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM KOSTEL NA HOMOLI Kostel Panny Marie Bolestné na Homoli je přes zimní období až do Velikonoc uzavřen. První mše se bude konat 21. dubna 2019 ve 14:30 hodin a poté každých čtrnáct dní.

HŘBITOV – Upozornění pro návštěvníky Brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 8:00 do 16:00 hodin. Na hřbitov je zakázáno vodit psy. Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob. Děkujeme Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

5

INFORMACE PRO OBČANY

DRUH ODPADU

ČETNOST SVOZŮ ZA ROK

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

26x

SVOZOVÝ DEN

ČÍSLO TÝDNE

Pátek

3,25,27,29,31,33,35,37,39,41,

1x za 14 dní

43,45,47,49,51

vystaveno od 5:00 do 24:00

PLAST a TETRAPACK

Termín dle objednání OÚ

PAPÍR

13x

Pátek

1,5,9,13,17,21,25,29,33,3 7,41,45,49

BÍLÉ

4x

Středa

8,21,34,47

BAREVNÉ

4x

Středa

8,21,34,47

SKLO

6

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2

BIO

Neprovádí se

MOBILNÍ SVOZ „N“ ODPADU

Neprovádí se

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

VÝŠE POPLATKŮ NA ROK 2019 Komunální odpad

600,- Kč/rok za osobu trvale žijící 600,- Kč/rok za rekreační objekt

Poplatek za psa a) za prvního psa ..................................................................100,- Kč, b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .................100,- Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ................................................100,- Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení ...................................................100,- Kč Výběr poplatků proběhne během měsíce ledna a února v těchto místech: Borovnice - obecní úřad vždy v úředních hodinách Nebo převodem na účet č.ú.: 1240071339/0800 Poplatky musí být uhrazeny do konce února 2019 Poplatek lze rozdělit na dvě části, činí-li celková částka více jak 1000,- Kč První polovina bude uhrazena do konce února 2019 Druhá polovina bude uhrazena do konce července 2019

sljĚĂũĞŶĂůŝŬǀŝĚĂĐŝŶĞƚƎşĚĢŶĠŚŽŽĚƉĂĚƵ ϯϬϬϬϬϬ

ϮϳϱϭϬϵ

ϮϲϮϴϲϬ ϮϱϬϬϬϬ

Ϯϳϭϰϰϵ ϮϱϰϮϬϴ

Ϯϯϳϱϵϵ

ϮϮϲϭϵϳ

Ϯϯϱϱϳϯ ϮϬϳϲϲϰ

ϮϬϱϰϲϮ ϮϬϬϬϬϬ ϭϱϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬ

ϯϳϱϭϬ

ϯϲϲϲϯ

ϯϱϴϳϲ

Ϭ ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ ^ŵĢƐŶlj

KďũĞŵŶlj

Celkem

ϮϬϭϴ WŽƉůĂƚŬLJ

Výdaje na likvidaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo) v roce 2017 činily 73 098 Kč, v roce 2018 činily 100 285 Kč. Na příspěvcích za třídění od společnosti EKO-KOM obec v roce 2018 obdržela 46 052 Kč.

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

7

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Vážení občané, obec Borovnice ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk pro Vás připravila sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu, nefunkčních elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který se koná

v pátek 5. dubna 2019 Odpady budou sbírány na obvyklých stanovištích v jednotlivých částech naší obce v těchto časech: 1. Rájec náves u hospody 16:00 – 16:20 hod. 2. Přestavlky autobus. zast. 16:30 – 16:50 hod. 3. Borovnice u ob. úřadu 17:00 – 17:20 hod. 4. Borovnice u rybníka 17:30 – 17:50 hod. 5. Homol 18:00 – 18:10 hod. Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů: – znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové filtry, plast. nádoby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, monočlánky – zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky a čalounění, rozbitý nábytek, matrace… – nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče: ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty... VÁŽENÍ OBČANÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD NA SVOZOVÁ MÍSTA PŘEDEM. NELZE ZAJISTIT ČISTOTU A ODKLÁDÁNÍ ODPADU TŘETÍ OSOBOU!!! Jde o opakovanou akci, která je jistě pro Vaši domácnost již samozřejmou. Tato akce Vás časově ani finančně nezatíží, ale výsledek Vaší snahy může pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny a hlavně Vašich dětí. Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás. Pomozte a přispějte ke zlepšení životního prostředí! Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě. Děkujeme Vám předem za spolupráci.

8

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

9

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2019 ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

09.02.

MUDr. Tancurinová Jana Freemed s.r.o.

Poliklinika Týniště nad Orlicí, Mírové nám.88 494 542 102

10.02. MUDr. Tomanová Libuše Praktické zubní lékařství s.r.o.

Poliklinika Týniště nad Orlicí, Mírové nám.88 494 542 102

16.02.

MDDr. Tomáš Jan FSmile s.r.o.

Tyršova 515, Opočno 777 667 353

17.02.

MDDr. Učňová Petra nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk Petrák stomatologie s.r.o. 721 200 244

23.02.

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

24.02.

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika Týniště nad Orlicí, Mírové nám.88 494 371 781

02.03.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec n.Orl.

721 460 150

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155 10

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

ZAHRÁDKÁŘI RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE Únor je měsícem, kdy je aktivita zahrádkářů na zahradě nejvíce závislá na počasí. Jeden rok může v únoru zahrada ležet pod sněhem, což by také bylo dobře (únor bílý, pole sílí). Jiný rok zase už osychají záhony zryté na podzim. Nepodléhejme tomu, že se oknem k nám dostává něco z paprsků sluníčka, které začíná hřát. Venku přece ještě vládne zima a únor je také druhým měsícem pro zelinářské prázdniny. Únor je ještě dobou, kdy je dobré nechat venkovní záhony v klidu. Co bychom na nich stihli udělat v únoru, můžeme s klidem odložit na březen. Doma však kontrolujeme stav uskladněného ovoce a zeleniny a pomalu si můžeme dávat dohromady zahradnické nářadí, aby bylo připravené, až ho budeme potřebovat. Během února je již možno naroubovávat rybízy a angrešty na meruzalku, pokud je máme někde ve sklepě či komoře připravené a známe postup práce. Rouby řežeme podle okolností. O pracovním postupu jsme psali již dříve. Podmínkou odběru roubů a řízků je jejich odebírání v době úplného vegetačního klidu, tj. v období, kdy pupeny dřevin ještě nejsou narašené. Jen je třeba připomenout, že řezání roubů neprovádíme přímo za mrazu. Když si totiž uvědomíme, že bereme do ruky zhruba 36 °C teplé roub promrzlý třeba na -10 °C, odložíme ho na promrzlou zem a zase vezmeme zpět do ruky, projdou pletiva roubu v místě kontaktu s rukou během doby, než rouby označíme, teplotními šoky, i kdybychom pracovali v rukavicích. Za zmínku také stojí, že při roubování v ruce (tzn. podnože uskladněné ve sklepě, komoře apod.) a pak rouby zase uložíme zpět do vlhkého prostředí, mohou být napadány tzv. „šedou hnilobou“. Potom, po vyrašení, někdy hned, jindy za několik dnů či týdnů, zvadnou a zasychají. Má-li šedá hniloba k tomu podmínky, může napadnout i dobře rostoucí stromky. Hniloba se obyčejně do rostliny dostane v místě roubování nebo poškození. Proto se doporučuje ošetřit příslušná místa přípravky vhodnými proti houbovým chorobám. Máme-li stromky, které vyžadují oporu, nejlépe vyhovuje dřevo či tyče z umělé hmoty, kovové zásadně nepoužíváme. Opěra by měla být vždy vyšší a přesahovat nad roub. Při roubování jsou předpokladem čisté práce ostré roubovací nože a nůžky. Nástroje pro jistotu předem raději namočíme v desinfekčním roztoku. Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

11

V moderním ovocnářství se všechny ovocné stromy štěpují na podnože. Výběr vhodné podnože ovlivňuje pozitivně růstové vlastnosti odrůdy na stanovišti, ale také se podílí na množství a kvalitě sklizených plodů. V loňském únorovém Brodíku jsem podrobně popisoval vlastnosti jednotlivých podnoží. Nebudu tedy vše opakovat, omezím se jen na potřebné připomínky, které vedou k rozhodování. U jabloní jsou nejčastější podnože M-9, J-TE-E, PAJAM 2, M-26, MM106, A-2, a jabloňový semenáč. U hrušní se jedná o kdoulové podnože K-TF-E, MA, MC, F-29, hrušňový semenáč (Poscova, Solnohradka, Patornice). U třešní a višní jde ponejvíce o tyto: Ptáčnice, Mahalebka, COLT, P-HL-A, Wangenheimovy švestky, St. Julien-A, Pixi, VVA-1, WaVit. Meruňky: meruňkový semenáč, některé slivoňové podnože. Broskve: broskvový semenáč, broskvomandloň. Určujícím faktorem je především zdravotní stav pěstebního materiálu a odpovědné zacházení s ním až do vlastní výsadby. Ve druhé polovině února již můžeme upravovat řezem živé listnaté ploty, a to zejména tam, kde jsme to nestihli v loňském roce. Přestárlé opadavé živé ploty lze v tomto období radikálně zmladit. Ohledně rašících cibulovin je únor, respektive jeho druhá polovina, obvykle nejzazším termínem pro sestřih odumřelé nadzemní hmoty na trvalkových záhonech. Pokud máme pro jarní výsadbu uskladněné hlízy jiřinek, či jiných druhů hlíznatých rostlin, pravidelně kontrolujeme jejich zdravotní stav. Hnilobou či plísní napadené hlízy likvidujeme. Nesmíme je sázet, protože by rozšiřovaly virózy na další zdravé rostliny. Zdravotní stav a případný výskyt chorob a škůdců kontrolujeme pravidelně u rostlin, které máme ve svých bytových prostorách. Otevírá se také ideální doba pro výsevy ve sklenících či bytech, za okny parapetů, do truhlíků či jiných nádob. Jedná se o semena rajčat, paprik, salátů apod. V posledních obdobích vzrůstá obliba pěstování domácích lahůdkových minirajčat. Takových odrůd do sortimentu přibyla celá řada, a tak je z čeho vybírat. Jen je zapotřebí seznámit se s jejich pěstováním včetně výživy rostlin, zvláště u novinek pocházejících z jiných států. Proto nepřehlédněme informace tištěné na sáčcích s osivem nebo v doplňujícím návodu. I když o pěstování česneku bylo v minulých číslech Brodíku zveřejněno hodně informaci, chtěl bych se s Vámi podělit o některé další zkušenosti. Na pozemcích výzkumného ústavu a semenářských společností bylo zkoušeno několik metod 12

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

boje proti škůdci houbomilce česnekové, která v některých oblastech a zvláště v loňském roce napadala tyto rostliny. Houbomilka česneková nalétává zpravidla na porosty již koncem února (záleží na teplotně příznivých podmínkách) a okamžitě klade na rostliny česneku vajíčka, a to často i v případech, kdy se česnek ještě neobjevil nad povrchem půdy. Vylétnuvší larvy vyžírají listy směrem k vegetačnímu vrcholu a silně tak poškozují rostliny česneku. Ty jsou pak různě deformovány a velmi často odumírají. Jako nejvhodnější ochrana se mimo postřiku Neudosan, který je již méně působivý (zvláště při teplotě pod 10 °C), osvědčilo před náletem těchto škůdců-dospělců pokrytí porostu netkanou folií. Tento postup bez použití chemie byl v mnoha případech hodnocen jako velmi účinný, zvláště pro malopěstitele a zahrádkáře. Je tedy na nás, zda tuto formu ochrany také vyzkoušíme. Český zahrádkářský svaz – organizace Chlensko uskuteční v neděli

24. února 2019 od 14.00 hod. v pohostinství ve Chlenech svou výroční schůzi.

Ti, kdo z Vás by měli zájem stát se členy zahrádkářské organizace a nestihli se domluvit se zástupci organizace v místě bydliště, mají možnost přijít. Rádi Vás přivítáme. Za Český zahrádkářský svaz František Břečťan

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

13

KNIHOVNA BOROVNICE VÁŽENÍ ČTENÁŘI BRODÍKU Po otevření nové společné knihovny, se prozatím nenašel zájemce o její vedení. Nechtěla jsem, aby práce vynaložená v minulých letech byla prací zbytečnou a knihovna neposkytovala návštěvníkům základní služby. Po dohodě s paní starostkou a skupinou stálých návštěvníků jsme se shodli na datech výpůjčních dnů, které budou 1x až 2x za měsíc. Pravidelných návštěvníků přichází do knihovny 16 a 6 čtenářů si vypůjčuje knihy individuálně po dohodě s knihovnicí. Po výměně knih si posedíme, což bývá často u kávy, čaje a něčeho dobrého (co návštěvnice napečou). Plní se to, co knihovna v novém kulturním prostředí také nabízí, tj. aby se lidé setkávali a hovořili spolu. Vždy se najde někdo se vzpomínkami na Borovnici svého mládí. Zajímavé a často humorné jsou i dávné zážitky. Občas si připomínáme čtenářky, které už mezi námi nejsou. Přehráváme si DVD se záznamy z minulosti: potopa v Borovnici, den otevřených dveří OÚ, vysvěcení kapličky, obec Borovnice a poutní místo Homol. V této činnosti budeme i nadále pokračovat. Čtenářek a návštěvníků od 24. dubna 2018 do 16. prosince 2018 bylo celkem 112 a výpůjček za toto období bylo 209. Děti do knihovny bohužel nechodí. Závěrem všem, kteří mají o knihovnu zájem, děkuji za přízeň a ostatní zvu, aby přišli se podívat, setkat se se sousedy a známými. Není podmínkou půjčit si knihu. Moc se na všechny v roce 2019 těší knihovnice Božena Kaplanová.

KNIHOVNA V ÚNORU Bude otevřeno dvakrát, vždy v úterý, a to

12. a 26. února, vždy od 15.00 hod. Připravujeme zajímavé promítání. Zveme nejen čtenářky a čtenáře. Přijďte se podívat do naší nové knihovny.

14

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

VÝTĚŽEK A PODĚKOVÁNÍ Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 33 obcích, kde bylo do 143 zapečetěných pokladniček vybráno 869.708 Kč. V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad Kněžnou 155.890 Kč (z toho Dlouhá Ves 5.996 Kč), Solnice 50.637 Kč, Skuhrov nad Bělou 35.072 Kč, Kvasiny 43.922 Kč, Borohrádek 37.801 Kč, Vamberk 55.399 Kč, Záměl 23.301 Kč, Vrbice 10.400 Kč, Častolovice 36.131 Kč, Černíkovice 39.043 Kč, Synkov – Slemeno 16.737 Kč, Kostelec nad Orlicí 41.376 Kč, Lično 16.472 Kč, Chleny 6.928 Kč, Krchleby 4.199 Kč, Javornice 24.408 Kč, Slatina nad Zdobnicí 33.326 Kč, Pěčín 11.570 Kč, Potštejn 25.453 Kč, Třebešov 14.367 Kč, Byzhradec 10.817 Kč, Polom 6.315 Kč, Hřibiny – Ledská 12.024 Kč, Voděrady (i Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, Uhřínovice a Vojenice) 27.454 Kč, Lhoty u Potštejna 8.927 Kč, Borovnice (i Přestavlky a Rajec) 11.042 Kč, Rybná nad Zdobnicí 4.271 Kč, Tutleky 5.446 Kč, Zdobnice (i Souvlastní a Kunčina Ves) 3.895 Kč, Rokytnice v Orlických horách 37.882 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 36.251 Kč, Orlické Záhoří 10.111 Kč, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (včetně Hoděčína) 12.841 Kč. 65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám s více dětmi ve městě a regionu, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných situacích. Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní devatenácté Tříkrálové sbírky: Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a úředníky v obcích. Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

15

Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově. Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou.

VÝTĚŽEK V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU A PODĚKOVÁNÍ Rychnov nad Kněžnou 155 890 Kč (z toho Dlouhá Ves 5 996 Kč) Rozdělení výtěžku: 65 % organizátor skupinek (tj. farní, či oblastní charity) 15 % diecézní charity 10 % humanitární pomoc 5 % sekretariát 5% režie sbírky 65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám s více dětmi ve městě a regionu, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum, pomoc při mimořádných situacích. Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní devatenácté Tříkrálové sbírky: Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům a vedoucím skupinek, všem, kteří se mnou dávali dohromady skupinky, přinesli občerstvení, pomáhali vypravit koledníky, ženám, které pomáhaly v kuchyni ve stacionáři i těm, které uvařily oběd pro vzdálenější skupinky na Sibiři a Na Láni, dále řidičům, kteří dopravovali koledníky do vzdálenějších míst. Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky. Děkuji P. Stejskalovi za mši svatou a požehnání koledníkům, a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté. Přeji vše dobré v roce 2019. Mgr. Eva Šmídová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Farní charity Rychnov nad Kněžnou

16

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

POZVÁNKY A INFORMACE PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY VRBICE LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN – po předchozí domluvě na telefonu DUBEN víkendy 10 – 17 hod. KVĚTEN víkendy 10 – 18 hod. ČERVEN pondělí zavřeno úterý - pátek 14 – 18 hod. sobota 10 – 18 hod. neděle 10 – 18 hod. ČERVENEC, SRPEN pondělí 13 – 18 hod. úterý - pátek 10 – 18 hod. sobota 10 – 20 hod. neděle 10 – 18 hod. ZÁŘÍ pondělí zavřeno úterý - pátek 14 – 18 hod. víkendy 10 – 18 hod. ŘÍJEN víkendy 13 – 16 hod. Vstupné 3-15 let 15 Kč. Ostatní 25 Kč. Občerstvení v kiosku u rozhledny. LISTOPAD PROSINEC – po předchozí domluvě na telefonu V případě nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena. Mimo uvedený čas je možné rozhlednu navštívit po PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ na telefonu telefon: 721 640 484 (minimálně 24 hodin předem). Pokusíme se Vám vyhovět.

ZABÍJAČKA NA VRBICI

SOBOTA 9. ÚNORA 2019 OVAR 7 KROUPY 7 JITRNICE 7 PREJT ČERSTVÉ ŘÍZKY 7 ZABÍJAČKOVÝ GULÁŠ HOSPODA OTEVŘENA OD SVÍTÁNÍ

OVAR PŘIPRAVEN NA 12:00

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

17

POČASÍ U NÁS

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018.

Shrnutí 1. ledna 2019 - 31. ledna 2019 Vysoký 6,5 ° C 5°C 99 % 55,1 PP Vysoký 38,5 NPK 64,7 NPK 1026 hPa

Teplota 5RVQêERG 9OKNRVWY]GXFKX 6UiåN\ 5\FKORVWYČWUX =iYDQYČWUX 6PČUYČWUX Tlak

Nízký -13,5 ° C -14,9 ° C 59 % Nízký 985 hPa

3UĤPČUQê -1,6 ° C -3,1 ° C 88,4 % 3UĤPČUQê 4,1 NPK jihozápadní -

ŽIVOTNÍ JUBILEA V měsíci únoru oslaví významné životní jubileum

PŘIJĎTE OSLAVIT SVÁTEK MDŽ

81 let pan Jiří Kroul z Borovnice. Přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu. sociální komise

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT ? • •

přívítání se šampusem a malým občerstvením povídání o kosmetice, životě a knihách

Akce se koná dne

7. 3. 2019

v 16.00 hodin na obecním úřadě Borovnice. 18

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

Brumbárov - studánka s vynikající pitnou vodou

Upravená studánka v Brumbárově

Vodník Brumbár hlídá studánku v Brumbárově

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

19

Vydává Obec Borovnice v nákladu 200 ks. Registrováno u MK ČR pod č.j. E 21940. Uzávěrka příštího čísla: 1. 3. 2019. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby. Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

20

Brodík – měsíčník obce Borovnice – 02/2019

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.