ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném p...
Author:  Bedřich Netrval

0 downloads 3 Views 783KB Size

Recommend Documents


No documents


ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Sídlo:

Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu

Sp. značka / č.j.

6VZ14423/2016-537101 / SPU 610139/2016

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Úvodní ustanovení: Zadávací dokumentace dle ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k neúspěchu nabídky v zadávacím řízení. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně. Zadávací dokumentace je pro dodavatele, který se uchází o veřejnou zakázku, závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Obsah zadávací dokumentace: 1. článek 2. článek 3. článek 4. článek 5. článek 6. článek 7. článek 8. článek 9. článek 10. článek 11. článek 12. článek 13. článek 14. článek 15. článek

Identifikační údaje zadavatele Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky Kvalifikace dodavatelů Základní způsobilost Profesní způsobilost Technická kvalifikace Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky Podmínky pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami Obsah a forma nabídky Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Ostatní podmínky zadávací dokumentace Obchodní podmínky

Stránka 1 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

1. ZADAVATEL: Identifikační údaje zadavatele Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO/DIČ: Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: Profil zadavatele: ID Datové schránky: dále jen „zadavatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad Organizační složka státu, kód 325 Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 01312774 / CZ 01312774 Ing. Jiří Veselý, ředitel Ing. Adéla Hrdličková, [email protected], 702 126 642, Ing. Dagmar Jelšinová Ing. Kateřina Fričová, [email protected], 601 584 059 https://zakazky.spucr.cz/ z49per3

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování znaleckých posudků v rámci činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody na poskytování uvedeného plnění s pěti dodavateli. Zadavatel bude odebírat služby vždy na základě výzvy od toho uchazeče, který se v tomto výběrovém řízení umístil jako první v pořadí. Odmítne-li tento dodavatel dané plnění, vyzve zadavatel k plnění toho uchazeče, který se umísti jako další v pořadí. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu Rámcové dohody, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2. 2.2.

Klasifikace veřejné zakázky CPV - 71250000-5

2.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky:

3 600 000 Kč bez DPH, (slovy: Třimilionyšestsettisíc Kč)

Zadavatel si vyhrazuje, že jednotlivé výzvy k plnění budou zadávány dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele a předpokládaná hodnota zakázky nemusí být vyčerpána v plném rozsahu. Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 3 600 000 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka může být vyřazena.

Stránka 2 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 2.4.

Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 2.5.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 7 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek. Profil zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/ 2.6.

Adresa pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo na kontaktní údaje uvedené v článku 1. této zadávací dokumentace. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 3.1.1.

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb:

3.1.2.

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 31. 12. 2018

1. 1. 2017

3.2. Termín dokončení realizace služeb Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

Stránka 3 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Dřívější ukončení plnění je možné pouze za předpokladu vyčerpání finančního limitu, tj. 3 600 000 Kč bez DPH před požadovaným termínem dokončení realizace služeb. 3.3. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění jsou katastrální území spadající do správy Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu. Místem pro předání veřejné zakázky je KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu, adresa: Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikace. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky uveřejněné ve výzvě k podání nabídek. 4.2. Splněním kvalifikace se rozumí: 4.2.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 zákona 4.2.2.

splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 zákona

4.2.3.

prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona

4.3. Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. V rámci prokázání kvalifikace mohou dodavatelé rovněž předkládat kopie dokladů. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její Příloha č. 4, 5 a 6. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 4.4. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 4.4.1

Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. 4.4.2.

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit

Stránka 4 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 4.5. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 4.6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 zákona. 4.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 4.8. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 4.8.1.

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základní způsobilosti dle § 74 zákona b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace

Stránka 5 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 zákona. 4.8.2.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

5. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 5.1. Splnění základní způsobilosti Základní způsobilost, stanovenou v § 74 odst. 1 zákona nesplňuje dodavatel, který a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 5.2. Způsob prokázání základní způsobilosti Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost: a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

Stránka 6 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

6. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují tuto profesní způsobilost: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) doklad o jmenování znalcem ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Zadavatel požaduje, aby uchazeč byl jmenován znalcem v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967, o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje znalecké oprávnění pro oceňování pozemků a staveb. Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede v rámci čestného prohlášení, kterým prokazuje kvalifikaci, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení odst. 4.7 této zadávací dokumentace.

7. TECHNICKÁ KVALIFIKACE 7.1.

dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V souladu s § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto: Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min.: 30 znaleckých posudků (určení ceny obvyklé a zjištěné) zpracované pro státní správu, nebo jiného veřejného zadavatele, z toho minimálně 5 znaleckých posudků na ocenění staveb. Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technickou kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení kopií, originálů nebo úředně ověřených kopií příslušných dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci.

Stránka 7 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, VYMEZENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 8.1.

Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. veškeré dopravní náklady, náklady na získání podkladů sloužících k ocenění pozemků – např. kupní smlouvy z katastru nemovitostí, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). 8.2.

Stanovení nabídkové ceny

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na:   

celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazbu (v %) a výši DPH (Kč) a, celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. 8.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to závazně s použitím Ceníku služeb, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 8.4. Platební podmínky Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. 8.5. Podmínky změny nabídkové ceny Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 8.6. Dodatečné služby Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých služeb s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem. Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti s touto skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné sankce či náhrada škody.

Stránka 8 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

9. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 9.1. Zadávací lhůta Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu 9.2. Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 10.1.

Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato kritéria hodnocení: Název dílčího kritéria: 1. Výše celkové nabídkové ceny za ocenění pozemků v Kč bez DPH (Součet položek 1.1. - 5) 2. Výše celkové nabídkové ceny za ocenění staveb v Kč bez DPH (Součet položek 6 - 11) 3. Výše celkové nabídkové ceny za ostatní činnosti v Kč bez DPH (Součet položek 12 - 17) 4. Termín dodání znaleckých posudků ocenění pozemků ve dnech (Součet položek 1.1. - 5) 5. Termín dodání znaleckých posudků ocenění staveb ve dnech (Součet položek 6 - 11) 6. Termín dodání znaleckých posudků ostatních činností (Součet položek 12 - 17) 10.2.

Váha: 60% 20% 5% 5% 5% 5%

Způsob hodnocení

Zadavatel vypočítá pro každého uchazeče zvlášť bodovou hodnotu nabídkové ceny každého typu plnění takto Ke kritériu hodnocení č. 4, 5, 6: Nepřiměřenou hodnotou kritéria se rozumí 30 a více dní. Kritérium 1 – 3 dle vzorce: 𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í × 𝑣áℎ𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í

Stránka 9 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Kritérium 4 – 6 dle vzorce: 𝑛𝑒𝑗𝑘𝑟𝑎𝑡ší 𝑡𝑒𝑟𝑚í𝑛 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í × 𝑣áℎ𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛ý 𝑡𝑒𝑟𝑚í𝑛 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í Následně zadavatel sečte bodová hodnocení za jednotlivá posuzovaná kritéria pro každého uchazeče zvlášť. Nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější. Hodnotu dílčích kritérií doplní uchazeč do bodu č. III Krycího listu nabídky, Ceníku služeb, který je závaznou přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace a do Ceníku služeb, který je rovněž přílohou č. 2 Rámcové dohody. Pokud se výše nabídkových cen uvedených v Ceníku služeb a v Krycím listu nabídky nebudou shodovat, budou hodnoceny výše nabídkových cen uvedených v Ceníku služeb. 10.3.

Nepřiměřená hodnota kritéria hodnocení

Pokud komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném kritériu hodnocení za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů. 10.4.

Sestavení celkového pořadí

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvhodnější je ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 10.5.

Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný účastník bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

11. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 11.1.

Podmínky pro podání nabídek

a) Každý účastník může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém či slovenském jazyce. b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 zákona). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení. c) Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, prostřednictvím které jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel vyloučí tohoto účastníka. (§ 107 odst. 5 zákona). d) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů. 11.2.

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v počtu 1 ks originálu, a 1 ks na vhodném médiu v elektronické podobě (CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

Stránka 10 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 „Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky dodavatelů. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: 15. 12. 2016

Hodina: 10:00 hod.

Nabídky musí být doručeny do podatelny na adresu: KPÚ pro Středočeský kraj, Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, a to v úterý, čtvrtek a pátek od 8 hodin do 14 hodin a v pondělí a středu od 8 hodin do 17 hodin., a to po celou lhůtu pro podání nabídek. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 11.3.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo uvedení kontaktní osoby pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou přednostně zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, příp. prostřednictvím jejich datových schránek. 11.4.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 12. 2016 v 10:30 hodin na adrese zadavatele, tj.: uvedené v článku 1 této zadávací dokumentace. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 110 odst. 1 zákona):  zástupci zadavatele,  za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

12. OBSAH A FORMA NABÍDKY Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil–li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými předělovými listy (rozlišovači). Zadavatel dále doporučuje, aby nabídka předložená účastníkem byla

Stránka 11 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

13. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 13.1.

Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky. 13.2.

Rozsah jiných požadavků

13.2.1. Dodavatelský systém V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Účastník tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).

14. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 14.1.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 14.2.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.spucr.cz/. 14.3.

Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře: – – –titulní list nabídky, obsah nabídky, včetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou, vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), návrh rámcové dohody na plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

Stránka 12 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

– – –

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Rámcové dohody. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Rámcovou dohodu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Rámcové dohody. Rámcová dohoda musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Rámcová dohoda nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Rámcové dohody plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, opravňující tuto osobu k jednání, doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace, oceněný (vyplněný) Ceník služeb, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, ostatní doklady a dokumenty uvedené v článku 13. této zadávací dokumentace nebo vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např. písemný závazek jiné osoby (v případě poddodávky, kdy dodavatel pomocí poddodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace).

14.4.

Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 51 zákona. 14.5.

Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. 14.6.

Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 14.7.

Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou

Zadavatel stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická osoba, musí takový dodavatel před podpisem Rámcové dohody předložit: a)identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, b)doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, • seznam akcionářů, • rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, • společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 14.8.

Předložení dokladů vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel bude před uzavřením Rámcové dohody vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly tyto předloženy již v průběhu zadávacího řízení. 14.9.

Uveřejnění na profilu zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 53 odst. 5 zákona na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka / oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Stránka 13 z 14

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

15. OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá formou přílohy č. 2 obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Rámcové dohody včetně jejích příloh. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik dohody a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru Rámcové dohody považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Návrh Rámcové dohody předloží dodavatel jako součást své nabídky. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6

Krycí list nabídky Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Rámcové smlouvy Ceník služeb Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady Čestné prohlášení – profesní kvalifikační předpoklady Čestné prohlášení – technické kvalifikační předpoklady

V Praze dne 29. 11. 2016

………………………………………. Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Stránka 14 z 14

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.