Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka SYSEĽ. Sme mysliace bytosti chceme vzdelanie


1 Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka SYSEĽ Sme mysliace bytosti chceme vzdelanie Inovovaný...

0 downloads 2 Views 857KB Size

Recommend Documents


KOMERČNÍ BANKA, a. s
1 KOMERČNÍ BANKA, a. s. UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠK...

8 C. ste s nami, sme s vami, sme spolu
1 ste s nmi, sme s vmi, sme spolu Pitok 9. mrc 2012 Ročník XXIII. - Číslo 5380 Cen 0,30 Eur Brn Dnešné úspechy, j k...

KOMERČNÍ BANKA, a. s
1 KOMERČNÍ BANKA, a. s. UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠK...

Hypoteční banka, a. s
1 Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavn&iac...

KOMERČNÍ BANKA, a. s
1 KOMERČNÍ BANKA, a. s. UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠK...

KOMERČNÍ BANKA, a. s
1 KOMERČNÍ BANKA, a. s. UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠK...

Bytosti ponořené do temnot
1 galerie Bytosti ponořené do temnot Programový tulák Hanes Reegen Petr Placák Tykadly smyslu ohledávám tmu ...

KOMER NÍ BANKA, a. s
1 KOMER NÍ BANKA, a. s. UVE EJ OVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠKY....

KOMER NÍ BANKA, a. s
1 KOMER NÍ BANKA, a. s. UVE EJ OVANÉ INFORMACE BANKOU PODLE 11a ZÁKONA. 21/1992 Sb., O BANKÁCH DLE VYHLÁŠKY....

CATALOG. Kola a kola s kladkou Wheels and castors
1 KATALOG / CATALOG Kola a kola s kladkou Wheels and castors2 3 A přece se točí Galileo Galilei4 Obsah Table of Contents 1. Seznam produktů Pro...Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka

SYSEĽ Sme mYsliace bytoSti chcEme vzdeLanie Inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Banka 1. vydanie: 2.9.2015 Inovovaný Školský vzdelávací program je každý školský rok prerokovávaný v pedagogickej rade a v rade školy. Pre školský rok 2015/2016 bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 21.9.2015 a v rade školy dňa 30.9.2015.

1

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

Obsah I. Identifikačné údaje ................................................................................................ 2 II. Charakteristika školy ........................................................................................... 4 1 Všeobecné informácie o škole .................................................................................................... 4 2 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy................................................................ 4 3 Charakteristika žiakov ................................................................................................................ 6 4 Charakteristika pedagogického zboru ........................................................................................ 7 5 Kontinuálne vzdelávanie ............................................................................................................ 9 6 Organizácia prijímacieho konania .............................................................................................. 9 7 Dlhodobé projekty .................................................................................................................... 10 8 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi .................................................................................. 14 9 Škola ako životný priestor ........................................................................................................ 17 10 Podmienky na zaistenie BOZ pri výchove a vzdelávaní ........................................................ 18

III. Charakteristika školského vzdelávacieho programu .................................... 18 1 Pedagogický princíp školy........................................................................................................ 19 1.1 Všeobecné ciele školy............................................................................................................ 19 1.2 Špecifické ciele školy ............................................................................................................ 20 2 Zameranie školy a stupeň vzdelania ......................................................................................... 21 3 Profil absolventa ....................................................................................................................... 23 4 Kľúčové kompetencie ............................................................................................................... 24 5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami .................................................... 26 6 Začlenenie prierezových tém .................................................................................................... 27

IV. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ........................................................ 33 1 Hodnotenie žiakov .................................................................................................................... 34 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov .......................................................... 39 3 Hodnotenie školy - autoevalvácia ............................................................................................ 40

V. Školský učebný plán ........................................................................................... 43 1 Rámcový plán ISCED 1............................................................................................................ 43 2 Rámcový plán OSCED 2A ....................................................................................................... 44

VI. Učebné osnovy ................................................................................................... 45

2

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

I.

Identifikačné údaje

Názov vzdelávacieho programu: SYSEĽ- Sme mysliace bytosti chceme vzdelanie Inovovaný Školský vzdelávací program pre primárne a nižšie sekundárne vzdelanie Stupeň vzdelania: ISCED 1 a ISCED 2 Dĺžka štúdia: 9 rokov Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Názov školy: Základná škola s materskou školou Adresa školy: Bananská 46, 921 01 Banka IČO: 37836773 Riaditeľka školy: Mgr. Karin Kusovská Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: PaedDr. Dagmar Petláková Koordinátor ISCED 1: Mgr. Viera Škarková Koordinátor ISCED 2: RNDr. Katarína Šišanová Kontakty: tel. číslo: 033/7722620 mobilné číslo: 0905992379 e –mail: [email protected] ([email protected]) www stránka: zssmsbanka.edupage.sk Zriaďovateľ: Názov: Obec Banka Adresa: Topoľčianska 23, 921 01 Banka Kontakty: tel. číslo: 033/7745177 e- mail: [email protected] wwwstránka: www.obec-banka.sk 3

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

Platnosť/Reevidovanie

Dátum

Záznam: inovácie, zmeny, úpravy...

Platnosť iŠkVP

2.9.2015

Učebné osnovy pre 1. a 5. ročník

reevidovanie

5.9.2016

Doplnené o učebné osnovy pre 2. a 6. ročník

4

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

II.

Charakteristika školy

1 Všeobecné informácie o škole

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Banke je Obec Banka. Naša škola je jedinou základnou školou v obci. Do prevádzky bola zaradená v roku 1937. Od 1.januára 2002 sa stala právnym subjektom. Od 1.júla 2004 vznikla ako spoločný právny subjekt s materskou školou. Obidve zložky sídlia v samostatných priestoroch. Materská škola sa nachádza v budove na Topoľčianskej ulici. Poskytuje predprimárne vzdelávanie nultého stupňa – ISCED 0. Základná škola sídli na Bananskej ulici. Je plnoorganizovaná. Má 9 tried (1. – 9.ročník.). Poskytuje: Primárne vzdelávanie – ISCED 1 – 1.- 4.ročník ZŠ Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2A - 5.- 9.ročník ZŠ

2 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

Škola je umiestnená v strede obce vedľa pomerne rušnej komunikácie, ale triedy sú situované do záhrady, takže vyučovanie nie je rušené hlukom z komunikácie. Areál základnej školy tvorí hlavná budova, prístavba so ŠJ a učebňou PC, murovanou náraďovňou, vlastným polyfunkčným ihriskom a školským dvorom a záhradou. Školská budova bola viackrát upravovaná vzhľadom na nedostatok vyučovacích priestorov. V roku 2002 sa rozdelením triedy na prízemí a vytvorením triedy v priestoroch ŠKD vytvorili priestory pre 9 tried a bola odstránená zmennosť vyučovania. V roku 2004 boli z prostriedkov obecného úradu vymenené okná na juhovýchodnej strane a vybudované viacúčelové ihrisko. V roku 2006 bola budova školy zrekonštruovaná z prostriedkov obce. Boli vymenené okná na severozápadnej strane, vymenená krytina strechy a upravené podkrovie, zateplená budova, obnovená fasáda a zrekonštruované sociálne zariadenia. V súčasnosti má škola 9 učební. Na prízemí sa nachádzajú 4 triedy, športová miestnosť, riaditeľňa. WC pre dievčatá, chlapcov a WC pre

5

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka zamestnancov. Na chodbe sa nachádza kabinet TV a zborovňa pre 1.stupeň. Na poschodí sa nachádza 5 tried, zborovňa, WC pre dievčatá a chlapcov. V prístavbe sa od roku 2015 nachádza PC učebňa, jedáleň, výdajňa stravy a 1 WC pre žiakov. ŠKD má 2 oddelenia detí 1. – 4. ročníka. Žiaci i rodičia sú s činnosťou a zameraním ŠKD spokojní. Všetky triedy I. i II. stupňa a

PC učebne sú vybavené novým školským nábytkom postupne od roku 2004

a na oknách sú žalúzie. V roku 2011 bola z prostriedkov školy a obecného úradu zrekonštruovaná zastaraná elektroinštalácia a vymenené zastarané osvetľovacie telesá. Škola má

nedostatok

kabinetov

a

vyučovacích

priestorov.

Učebné

pomôcky

potrebné

k vyučovaciemu procesu sú priebežne dopĺňané tak, aby bolo zabezpečené názorné vyučovanie. Dopĺňame i odbornú literatúru, žiacku i učiteľskú knižnicu. Učiteľky HUV, SJL a cudzích jazykov majú CD prehrávače. Učebnice a pomôcky pre výučbu sú každoročne obnovované a dopĺňané. Dopĺňame i odbornú literatúru a príručky. Škola je dobre vybavená multimediálnou technikou. V štyroch triedach na poschodí sú interaktívne tabule so zabudovanými dataprojektormi, v PC učebni je

14 počítačov.

V zborovni pre II. stupeň je 1PC. Na prízemí sa nachádzajú tri interaktívne tabule so zabudovanými dataprojektormi. V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva sme v tomto školskom roku vytvorili na poschodí tabletovú učebňu, v ktorej sa nachádza interaktívna tabuľa, 20 kusov tabletov a 1 notebook. Od školského roku 2015/2016 má škola počítačovú učebňu s 12 notebookmi. Ďalšie dva dataprojektory sú pohyblivé – použiteľné v ostatných triedach. Ďalšie 2 počítače sú v riaditeľni, 4 notebooky majú vyučujúce, ktoré absolvovali MVP v ZŠ, 3 notebooky sú k dispozícii vyučujúcim I. a II. stupňa. Ponuka školských služieb: škola nemá kuchyňu, ale dováža stravu zo ZŠ Mojmírova Piešťany. Výdajňa stravy a školská jedáleň sa nachádzajú v prístavbe školy. Stravuje sa cca 80 stravníkov z radov žiakov i zamestnancov školy. Škola nie je len miestom vyučovania, ale aj spoločenských aktivít. Keďže žiaci v nej strávia podstatnú časť, snažíme sa spríjemňovať a skultúrňovať prostredie, aby sa v škole dobre cítili. Uvedomujeme si, že dobrú klímu školy robí nielen prostredie, ale aj dobré vzájomné vzťahy. Súčasťou školy je materská škola. Nachádza sa na Topoľčianskej ulici, nie v budove základnej školy. Obe prevádzky pociťujú nedostatok priestorov, preto počet detí v MŠ je obmedzený na 40. V priebehu rokov 2004 – 2008 bolo kompletne vymenené zariadenie tried, 6

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka kuchyňa bola vymaľovaná a doplnená zariadením. V roku 2007 obecný úrad vymenil strešnú krytinu, okná a dvere, obnovená bola aj vonkajšia fasáda budovy a zrekonštruoval pivnicu. Zrekonštruované boli vnútorné priestory - toalety, šatne i priestory tried. Materská škola je vybavená novým nábytkom, didaktickou technikou, IT technikou. Vnútorné priestory sú esteticky a funkčne prispôsobené deťom, umožňujú kvalitnú realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Cesta do ríše zdravia“. V edukačnom procese využívame formy a prostriedky , ktoré podporujú príjemnú atmosféru, pocit blízkosti, sebapoznanie a empatiu. Zvýšenú pozornosť venujeme enviromentálnej výchove, rozvíjaniu vzťahu k prírode, jej ochrane, k zdraviu a k všetkým žijúcim organizmom. Poslaním našej materskej školy je snaha o dosiahnutie kompetencií dieťaťa na takej úrovni, aby bolo schopné uplatniť svoje poznatky v primárnom vzdelávaní ale i v každodennom živote.

3 Charakteristika žiakov

V základnej škole je zväčša po jednej triede v každom ročníku. Žiaci, ktorí navštevujú našu školu, majú prevažne trvalý pobyt v Banke. Dochádzajú k nám aj žiaci z Moravian nad Váhom, Ratnoviec, Piešťan a z Ducového. V súčasnosti sú všetci žiaci našej školy slovenskej národnosti. Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia mávame v priemer 1%. Podobne to bolo aj v minulých rokoch. Venujeme individuálnu pozornosť všetkým žiakom v rozvoji ich schopností a talentu. Každým rokom evidujeme zvýšený počet žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola má dlhodobé skúsenosti so vzdelávaním takýchto žiakov a našim cieľom je ich začleniť do vyučovacieho procesu tak, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Deviataci v Testovaní 9 z matematiky a slovenského jazyka dosahujú dlhodobo nadpriemerné výsledky z celoslovenského priemeru, čo sa odrazilo aj na ich prijatí do nimi vybraných škôl.. Žiaci reprezentujú našu školu aj v olympiádach a rôznych súťažiach.

7

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

4 Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor tvoria kreatívni a ambiciózni pedagógovia, ktorí majú blízko k svojim žiakom a sú tvoriví. Hoci kvalifikovanosť pedagógov je 100%, kvalifikovanosť vyučovania toto percento nedosahuje – dvojaprobačnosť učiteľov to neumožňuje. Vzdelávajú sa vo svojej

odbornosti, ale aj v práci s IKT. Vo svojej práci využívajú moderné formy a metódy práce, zvyšujú si kompetencie a spôsobilosti efektívne vychovávať a vzdelávať žiakov. Škola má dve oddelenia ŠKD. Po 16,00 hodine sa oddelenia spájajú. Výchovný poradca – Mgr. Kristína Jantová 

Zabezpečuje poradenskú činnosť pre učiteľov, žiakov a rodičov v oblasti vzdelávacích a výchovných problémov, ich evidenciu a hľadanie pomoci žiakom a učiteľom .Zabezpečuje koordinačnú činnosť smerom k poradenským centrám.Koordinuje Testovanie žiakov 9. ročníka a vedie agendu s tým spojenú.Odborne pomáha triednym učiteľom pri riešení problémov spojených zo záškoláctvom a s profesijnou orientáciou žiakov .Spolupracuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov pri zostavovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov začlenených do bežných tried.Pomáha triednym učiteľom pri vedení dokumentácie integrovaných žiakov.Spolupracuje s CPPP, vedie pravidelne evidenciu a dokumentáciu žiakov s IVVP.Zabezpečuje poradenstvo zákonným zástupcom žiakov a pedagógom a vykonáva preventívnoosvetovú činnosť.

Koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov - Mgr. J. Jurčagová 

Spolupracuje s PPP poradňou, sekciou prevencie závislosti a sociálno-patologických javov .Vedie rovesnícku skupinu a koordinuje preventívny program školy a projekty zamerané na elimináciu závislostí a sociálno-patologických javov.Rieši problémy v spolupráci s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom v oblasti prevencie a sociálno-patologických javov.

8

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Koordinátor ŠkVP a VŠP – PaedDr. D. Petláková 

Koordinuje tvorbu, realizáciu a uvádzanie školského vzdelávacie programu, uplatňovanie zásad a princípov vytýčených v programe vo výchovno-vzdelávacom procese.

Koordinátor IKT – Mgr. Z. Barančíková 

Koordinuje a monitoruje využívanie IKT na škole.Odborne vedie učiteľov k správnemu a efektívnemu používaniu IKT.Pracuje s ASC-agendou, aktualizuje ju a kontroluje jej správne používanie učiteľmi .Odborne usmerňuje učiteľov pri práci s PC.

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. V. ŠkarkováVypracúva pre každý školský rok program aktivít školy zameraných na výchovu k manželstvu a rodičovstvu.Koordinuje a metodicky riadi tieto aktivity.Priebežne oboznamuje pedagogických zamestnancov s aktivitami školy v týchto oblastiach výchovy.

Koordinátor environmentálnej výchovy- Mgr. K. Šprláková- ZmorováVypracúva pre každý školský rok program aktivít školy zameraných na environmentálnu výchovu.Koordinuje a metodicky riadi tieto aktivity.Priebežne oboznamuje pedagogických zamestnancov s aktivitami školy v týchto oblastiach výchovy.

Nepedagogických zamestnancov je 5, z toho 1 ekonómka, 1 školníčka – hospodárka upratovačka, 1 kurič – údržbár - záhradník , 1 pomocná kuchárka a 1 upratovačka.

9

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Všetky informácie zo strany vedenia školy, prípadné problémy sú riešené na pravidelných poradách so všetkými zamestnancami.

5 Kontinuálne vzdelávanie Kontinuálnym vzdelávaním ako súčasťou celoživotného vzdelávania si kladieme za cieľ u našich pedagogických zamestnancov:  podporovať sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti

6 Organizácia prijímacieho konania

Do 1. ročníka prijíma všetkých žiakov, ktorí dosiahli stanovený vek a školskú zrelosť. Prijíma žiakov z materskej školy, ktorá je jej súčasťou, ale aj z iných materských škôl. Na základe VZN Obce Banka č.3/2015 zo dňa 15.11.2015 § 2 ods. 1 – 4 sa zápis do 1. ročníka uskutočňuje v piatok od 1. apríla do 30. apríla v budove základnej školy. Pri prijímaní do 1.ročníka je podmienkou školská spôsobilosť dieťaťa. Testovanie školskej spôsobilosti je zamerané na: 

pozorovaciu schopnosť,schopnosť koncentrácie,schopnosť rozlišovania tvarov,schopnosť rozlišovania vzťahov (veľkosť, množstvo, poradie),schopnosť zapamätávania,schopnosť chápania reči a obsahu.

Pri hodnotení dieťaťa sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej i spoločenskej úrovni. Pred vstupom do školy by malo dieťa – predškolák ovládať: 

pomenovania častí svojho tela,osobné informácie (meno, priezvisko, bydlisko), 10

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 

určenie miesta (pred, za , medzi, v ...)určenie smeru( hore, dole, doľava, doprava...),rozlišovanie základných farieb,pomenovanie číselného radu do 10,pomenovania základných geometrických tvarov (štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník) – aj nakreslenie bez väčších disproporcií,určenie skupín slov k sebe patriacich: ročné obdobia, dni v týždni, atď.,určenie slabík v slove pomocou vytlieskania, vedieť vytvoriť rýmovanie, pomenovať prvú (poslednú) hlásku v slove, vymenovať jednotlivé hlásky v jednoslabičnom slove (dom d-o-m).

7 Dlhodobé projekty Naša škola patrí počtom žiakov do kategórie malých škôl, pedagógov a sú veľmi vyťažení, napriek tomu vypracovávame projekty podľa aktuálnych výziev, v snahe zlepšiť pracovné prostredie školy a skvalitniť výučbu predmetov. Naša škola spolupracuje pri realizácii nasledovných národných projektov: NÁRODNÝ PROJEKT KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ  Mgr. Kristína Jantová navštevovala bezplatné školenia výchovných poradcov,  dostali sme v rámci projektu 10 hodnotných publikácií od spoločnosti RAABE pre výchovného poradcu, ale aj pre triednych učiteľov,  taktiež sme získali tri digitálne vzdelávacie balíčky pre výchovného poradcu,  informácie o projekte na http://www.vudpap-projekt.sk,  prínos pre školu  zisk kvalitných publikácií a digitálnych balíčkov pre výchovné poradenstvo. NÁRODNÝ

PROJEKT

ZVYŠOVANIE

KVALITY

VZDELÁVANIA

NA

ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA 11

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  projekt realizoval NÚCEM Bratislava,  v projekte pomáhali Mgr. Zuzana Barančíková a RNDr. Katarína Šišanová  obe sa zúčastnili školení k učiteľskému elektronickému testovaniu,  pomocou digitálnych nástrojov vytvorených v rámci projektu boli vybraní žiaci otestovaní,  informácie o projekte na www.etest.sk ,  prínos pre školu:  overenie, že pri celonárodných testovaniach naša škola nemá problém elektronicky testovať žiakov,  žiaci sa naučili používať testovacie nástroje bez problémov

NÁRODNÝ

PROJEKT

ELEKTRONIZÁCIA

VZDELÁVACIEHO

SYSTÉMU

REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA (Digiškola)  projekt realizuje MŠVVaŠ SR,  garantom projektu za našu školu je Mgr. Karin Kusovská, ktorá sa za školu zúčastnila školení k tabletom,  v rámci projektu sme v lete 2014 dostali 20 ks tabletov, wifi router, interaktívnu tabuľu QOMO, notebook a dataprojektor,  technika bola umiestnená v tabletovej učebni, dali sme ju pripoistiť,  v rámci projektu sme sa zaviazali zapojiť sa do aktivity „Máme radi Slovensko“. Túto aktivitu spracovávali naši žiaci pod vedením Mgr. Karin Kusovskej, výsledkom ktorej bolo video umiestené na portály Digiškoly pod názvom ,,Pozývam ťa na návštevu do mojej obce a do blízkeho okolia“. Pod vedením Andrei Švecovej boli naše mažoretky a žiačka ôsmeho ročníka zapojené do súťaže School Dance. Ďalšou aktivitou pod vedením Mgr. Kataríny Cíbikovej bolo pomocou tabletov nafotiť a nafilmovať zaujímavé časti obce. Filmy stiahli do notebookov, skonvertovali a učili sa vytvoriť zo získaných zdrojov film v programe Windows Movie Maker. Strihali, titulkovali, ozvučovali.  informácie o projekte: www.digiskola.sk,  prínos pre školu:  materiálny zisk nových moderných digitálnych technológií,  vybudovanie tabletovej učebne, 12

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  využívanie tabletov na vyučovaní,  inovatívnejšie vyučovanie predmetov pre žiakov zaujímavejšie.

NÁRODNÝ PROJEKT MODERNÉ VZDELÁVANIE – DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY  projekt realizuje CVTI SR,  v rámci projektu nám zapožičali interaktívnu tabuľu s dataprojektorom (leto 2014) a notebook so softvérom a ozvučenie učebne, technika bola umiestnená v poslednej triede na poschodí,  v rámci projektu sme sa zaviazali používať digitálne materiály projektu na vyučovacích hodinách,  informácie o projekte: www.cvtisr.sk; www.digitalnevzdelavanie.sk,  prínos pre školu:  materiálny zisk nových moderných digitálnych technológií,  možnosť používať veľa nových digitálnych materiálov, ktoré sa tvoria v rámci projektu.

NÁRODNÝ

PROJEKT

NOVÉ

TRENDY

VZDELÁVANIA

UČITEĽOV

ANGLICKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH (EnglishOne)

 projekt realizuje MPC Bratislava,  do projektu sa za našu školu zapojili za 1. st. Mgr. Zuzana Barančíková, za 2. st. Mgr. Katarína Šprláková - Zmorová,  prihlásené p. učiteľky prechádzajú vzdelávaním, ktoré je zamerané na nové metódy výučby aj

na praktické používanie poskytnutých moderných

didaktických

prostriedkov,  informácie o projekte: www.englishone.sk/o-projekte ,  prínos pre školu:  materiálny zisk nových moderných didaktických prostriedkov (nové metodiky a pracovné listy, digitálne vzdelávacie materiály), 13

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  v budúcnosti – kvalitnejšia výučba anglického jazyka na škole. Staršie projekty úspešné aj neúspešné:  projekt ,,Zdravá škola - Škola podporujúca zdravie“ 1997 - v rámci piešťanského regiónu sme boli jednou z prvých škôl zapojených do tohto projektu. Plnenie programu projektu sa odráža v celej činnosti školy, vo vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania. Zameraný je nielen na žiakov a zamestnancov školy, ale i na rodičov. Cieľom projektu je nenásilnou formou dostať do povedomia žiakov pocit zodpovednosti za svoje zdravie, ovplyvniť kvalitu ich vlastného života, športom bojovať proti nezdravému životnému štýlu, propagovať racionálnu výživu formou besied, výstav, exkurziami, športovými podujatiami.  projekt ,,eSlovakia“ 2004 – v rámci tohto projektu sme pripojení na internet a začal sa proces informatizácie v škole s počítačmi, ktoré sme získali od rodičov a sponzorov.  projekt ,,Zelená škola“ 2004 – sa zaoberá problematikou environmentálnej výchovy, ekológie prostredia a starostlivosti o svoje prostredie. Pravidelne organizujeme zber papiera pod názvom Zachráň aspoň jeden strom. Chránime životné prostredie separovaním odpadu a dlhodobým zberom tetrapakov, použitého jedlého oleja a bateriek.  projekt ,,Otvorená škola“ 2004 – v rámci projektu zabezpečujeme: -

záujmovo-vzdelávaciu oblasť formou krúžkovej činnosti,

-

šport formou krúžkovej činnosti a spoluprácou s NK Banka,

-

informatizáciu školeniami pre rodičov – IŽK,

-

celoživotné vzdelávanie – účasť pedagogických a nepedagogických zamestnancov na rôznych formách vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie.

 projekt ,,[email protected] budúcnosť [email protected]í“ 2008 – z ktorého sme získali prostriedky IKT techniky.  projekt ,,ESF Modernizácia vzdelávacieho procesu“ 2009 – v rámci projektu škola získala 6 PC zostáv, 4 notebooky a 1 dataprojektor na skvalitnenie pedagogického procesu. 14

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  projekt ,,Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách“ 2012 – v rámci projektu nám firma Plantex dodáva jablkovú šťavu, alebo jablká

8 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Rada školy má 11 členov v zložení: 2 pedagogickí zamestnanci ZŠ, 1 pedagogický zamestnanec MŠ, 1 nepedagogický zamestnanec za celú školu, 2 rodičia za ZŠ, 1 rodič za MŠ, 4 delegovaní zástupcovia obce Banka. Rada školy sa stretáva najmenej 1x ročne a v prípade potreby. Občianske združenie pri ZŠ Banka je subjekt vytvorený rodičovským združením. V rozšírenom výbore sú zástupcovia rodičov všetkých tried. Výkonný výbor tvoria predseda, podpredseda, tajomník a hospodár. Občianske združenie sa stretáva najmenej 2x do roka a podľa potreby. Poskytovanie informácií rodičom Triedni učitelia informujú rodičov o: 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch,živote triedy a triedneho kolektívu,pravidlách pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Rodičia dostávajú informácie formou triednych aktívov, formou žiackych knižiek,

internetových žiackych knižiek, osobným pohovorom. Okrem informácií na triednych rodičovských združeniach a na plenárnom rodičovskom združení majú rodičia i široká verejnosť možnosť prečítať si výročnú hodnotiacu správu školy na internetových stránkach školy. Škola

spolupracuje

s Centrom

pedagogicko-psychologického

poradenstva

a prevencie Piešťany, Súkromným špeciálnym centrom pedagogicko-psychologického poradenstva Banka a Centrum detskej reči Trnava pri riešení aktuálnych problémov našich žiakov i pri výbere budúceho povolania. Hlavným partnerom pre našu školu je Obec Banka ako zriaďovateľ, s ktorým vedenie školy prerokúva prevádzkové záležitosti a koncepcie ďalšieho rozvoja.

15

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Aktivity v rámci ,,Dňa narcisov“Akcie v rámci ,,Dňa Zeme“Akcie v rámci ,,Dňa zdravia“Akcie v rámci „ Dňa knihy“Akcie v rámci ,,Dňa jazykov“Akcie v rámci ,,Dňa vody“Po stopách históriePasovanie prváčikovSyslíkova olympiádaITVThink EnglishDeň otvorených dverí pre predškolákovNohejbalový turnaj o Pohár prezidenta NK BankaŠkolský časopis Syslák v tlačenej i elektronickej podobe . Od roku 2007 škola vydáva za finančnej pomoci OcÚ Banka

vlastný časopis Syslák, ktorého redaktormi

a prispievateľmi sú žiaci sami. Časopis má dobrú úroveň z hľadiska obsahu i formy. 

Naši žiaci každoročne pripravujú program pre seniorov v októbri a podieľajú sa na stavaní mája v obciNaši žiaci každoročne pripravujú program pre rodičov v decembri

Akcie školy, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu

• Ochrana človeka a prírody • Cestovanie po svete – poznávanie krajín v rámci Európskej únie • Spolupráca s mestskou knižnicou – besedy o knihách, so spisovateľmi • Škola v prírode pre 1. stupeň • Plavecký výcvik pre žiakov 2. až 4. ročníka

16

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 5. až 9. ročníka • Testovanie 9 - žiakov 9. ročníka • Testovanie 5 – žiakov 5. ročníka • Zber papiera, použitého jedlého oleja, bateriek a tonerov • Predmetové exkurzie 2x do roka : 1 organizuje PK SvP, 1 organizuje PK PvP – podľa záujmu. Každý školský rok organizujeme pre žiakov exkurzie a výlety podľa plánu, ktorý je súčasťou plánu práce na príslušný školský rok tak, aby spoznali rôzne miesta našej krajiny. • Školské výlety • Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení

Spoločenské aktivity v rámci školy organizované žiakmi v spolupráci s rodičmi

 Halloween  Fašiangový karneval  Florbalový turnaj v spolupráci s rodičmi  Rozlúčková s deviatakmi  Dary našich lesov, lúk a záhrad

Akcie v rámci jednotlivých predmetov

Pravidelne sa zúčastňujeme najrôznejších aktivít: súťaží a olympiád (matematických, jazykových, recitačných, športových, výtvarných), kde naši žiaci dosahujú výrazné úspechy. V umeleckom prednese :  Hollého pamätník, 17

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  Šaliansky Maťko Vedomostné:  Olympiády – matematická, geografická, biblická, slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka,  Pytagoriáda Tematicky zamerané aktivity:  Deň jablka – I. stupeň  Deň mlieka – I. stupeň  Z rozprávky do rozprávky – I. stupeň  Deň vody – I. stupeň  Deň Zeme – I. stupeň  Noc s rozprávkami – II. stupeň  Po stopách histórie – II. stupeň  Deň jazykov – II. stupeň  Deň zdravia – II. stupeň  Deň Zeme – II. stupeň  ITV

Navštevujeme

divadelné,

filmové

predstavenia,

výchovné

spolupracujeme s MsK Piešťany. Všetky naše aktivity a snahy

úzko

vedú k skvalitňovaniu

vyučovania a zlepšovaniu prostredia školy.

9 Škola ako životný priestor

Naša škola je miestom, kde sa učí, ale aj žije, 

s kultúrnym a hygienickým prostredím,pozitívnymi školskými tradíciami a zvykmi,poradenstvom a pomocou pri výchove a vzdelávaní, 18

koncerty,

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 

so spoluprácou všetkých zložiek,škola ako rodina.

Aktuálne informácie o aktivitách školy zverejňujeme na informačných tabuliach a nástenkách, na web stránke školy a pravidelne žiakov i učiteľov informujeme prostredníctvom rozhlasovej relácie Pondelníček.

10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

V škole dbáme na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch tried a odborných učební, žiaci sú o zásadách bezpečného správania pri výchove a vzdelávaní poučení na začiatku školského roka, na začiatku 2. polroka, aj priebežne pred každými voľnými dňami a prázdninami. V odborných učebniach sú vyvesené prevádzkové poriadky odborných učební, s ktorými sú preukázateľne oboznámení učitelia aj žiaci, ktorí učebne navštevujú. Zamestnanci školy majú v dvojročných intervaloch pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnych pravidlách, ktoré zabezpečuje pre školu náš bezpečnostný technik. Vedenie školy dbá na dodržiavanie termínov povinných revízií a prehliadok.

III.

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Chceme byť školou, ktorá žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu učeniu sa, nie k encyklopedickým vedomostiam, ale pre život dôležitým kompetenciám učiť sa učiť, riešiť problémy, získať sociálne zručnosti. Tým posúvame naše vzdelávanie od obsahu – čo chceme naučiť, k zdôrazneniu cieľa – prečo to chceme žiakov naučiť. Neznamená to podceňovanie vedomostí, ale kombinovanie poznatkov, vedomostí so schopnosťou spájať ich a využívať pri riešení problémov, osvojovaní postojov.

19

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 1.1 Všeobecné ciele školy Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov našej školy je: 

pripraviť na život v multikultúrnej spoločnosti,poskytnúť dostatočných a primeraných všeobecných vedomostí a zručností,umožniť zvýšenej gramotnosti žiakov v oblasti IKT,skvalitniť prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,umožniť rozvoj podľa jeho schopností a zažiť úspech v tom, v čom je dobrý,zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Chceme zverejňovať prácu učiteľov i detí, kvalitu školy na verejnosti prostredníctvom časopisu Hlásnik obce Banka, školského časopisu Syslák, webovej stránky školy a akciami do ktorých budú zapojení rodičia našich žiakov.Priaznivé podmienky pre sociálne, vecné a organizačné prostredie. Budovať u žiakov základy pre postoje, znalosti a zručnosti životne dôležité pre človeka, ktorý sa bude vyrovnávať s nárokmi a problémami 21. storočia. Pripravovať deti na to, aby sa v budúcnosti aktívne zaujímali o učenie, vedeli získavať a triediť informácie, vedeli sa z nich sami aktívne a efektívne učiť, aby ich učenie bavilo a aby nebolo pre nich spojené s nadmerným stresom.Zdravé učenie – zmysluplnosť, primeranosť, možnosť výberu, spolupráca s deťmi, motivácia, sústavné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast hlavne v oblasti štúdia cudzích jazykov, skvalitňovania vedomostí a zručností učiteľov narábať s prostriedkami IKT a e-learningové učenie. Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami na Slovensku aj v zahraničí, zavádzať neustále nové formy a metódy práce s efektívnym využitím informačných a komunikačných technológií. 20

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 

Otvorené partnerstvo – spolupráca medzi učiteľom a žiakom, spolupráca s rodičovskou verejnosťou a spolupráca s inštitúciami. Podporovať talent, osobnosť a záujem každého žiaka. Udržať, prípadne ešte skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou.

Naším cieľom bude, aby žiaci spoznali svoje silné a slabé stránky, aby sa naučili učiť a získali dobrý učebný systém a naučili sa riešiť problémy. Zároveň chceme našich žiakov čo najlepšie pripraviť na ďalšie štúdium a na život, preto chceme venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu matematickej a čitateľskej gramotnosti, vyučovaniu cudzích jazykov aj formou bilingválneho vyučovania niektorých predmetov od 5. ročníka, vyučovaniu matematiky so zameraním na individuálnu starostlivosť matematickým talentom a pozornosť vyučovaniu nového predmetu informatická výchova a informatika. Z pohľadu školy sa budeme snažiť orientovať všetky pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh, tvorbu a prezentáciu projektov. K tomu, aby sa žiaci naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy a nájsť odpovede.

1.2 Špecifické ciele školy SYSEĽ Sme systematické:  vedieme žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu,  učíme ich tímovo pracovať a komunikovať medzi sebou,  vo vzájomnom rešpektovaní sa,  v celoživotnom vzdelávaní sa,  vo vytváraní príjemnej klímy,  v zabezpečovaní dobrých medziľudských vzťahov mYsliace  z ypsilonov strach nemáme  násobilku ľahko zdoláme 21

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  s prírodou sme kamaráti  históriu ovládame  jazykov sa nebojíme  prekážky nás nezastavia

bytoSti  svedomité  sebavedomé  spokojné  spoľahlivé  spriatelené  súdržné

chcEme  ekologicky žiť  byť zdravý  recyklovať  nezávadné využiteľné prírodné zdroje  separovať a triediť  čistú planétu

vzdeLanie  múdrosť  kreativita  šikovnosť  pracovitosť  spoľahlivosť  precíznosť

2 Zameranie školy a stupeň vzdelania

22

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka V predchádzajúcom reformnom období sa naša škola zameriavala na výučbu anglického jazyka od 3. ročníka, na rozvíjanie počítačovej gramotnosti v predmete Informatika na II. stupni. Organizovali sme pútavé celoškolské akcie; podporovali sme v deťoch vzťah k prírode a životnému prostrediu prostredníctvom zberových a projektových akcií. Školský život sme obohacovali netradičnými zmysluplnými akciami športového, zábavného aj vzdelávacieho zamerania. O dianí v škole sme informovali verejnosť prostredníctvom internetovej stránky, kroniky školy a školského časopisu.

V ďalších školských rokoch chceme:  pokračovať v posilnenej výučbe anglického jazyka jeho zavedením už od 1. ročníka formou predmetu Angličtina hrou a posilnením výučby v 5. až 9. ročníku na 5 hodín týždenne v snahe zvýšiť komunikačné schopnosti našich žiakov v jednom cudzom jazyku,  zamerať sa na rozvoj čitateľských a matematických zručností našich žiakov,  naučiť deti získavať informácie, vedieť ich spracovať formou projektov, naučiť sa ich prezentovať  vniesť do vyučovacieho procesu nové pedagogické stratégie (prvky Integrovaného tematického vyučovania, Blokového vyučovania a Projektového učenia), pre tento zámer zorganizujeme niekoľko jednodňových vyučovacích dní s určenou témou, ktorá sa bude prelínať všetkými predmetmi.

Dosiahnutý stupeň vzdelania na našej škole ISCED 1 - primárne vzdelanie – 1. – 4. ročník Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho

stupňa základnej školy. Dokladom o získanom

vzdelaní je vysvedčenie s doložkou o absolvovaní primárneho vzdelania. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie - 5. – 9. ročník 23

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 2B, môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník. 3 Profil absolventa Budeme sa snažiť o to, aby náš žiak:  zvládal učivo základnej školy v jednotlivých predmetov s čo najvyšším percentom úspešnosti (vyučovanie plne kvalifikovanými učiteľmi, vnášať do výučby prvky otvoreného vyučovania, plavecké a lyžiarske kurzy, exkurzie a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej školy poznali i praktické využitie svojich vedomostí)  ovládal kvalitne anglický jazyk a informatívne druhý cudzí jazyk  ovládal základné zručnosti práce s počítačom  hodnotne reprezentoval našu školu (príprava žiakov na predmetové olympiády, súťaže matematické, literárne, športové, spevácke...)  vedel vyhľadávať a spracúvať informácie (práca s internetom, slovníkmi, využitie školskej knižnice a odoberaných časopisov, multimediálnych CD)  vedel pracovať v tíme (prácou v skupinách na vyučovaní alebo pri organizovaní triednych či školských akcií podporovať umenie spolupráce)  vedel nadviazať kontakty s okolím (výchovným pôsobením všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy dosiahnuť to, aby sa žiaci našej školy nebáli osloviť dospelých, prípadne svojich spolužiakov a požiadať ich o pomoc, či sami byť nápomocní, aby si boli schopní vytvárať dobré medziľudské vzťahy)  bol samostatný vo svojom rozhodovaní (kvalitnou pedagogickou prácou i výchovou všetkých učiteľov a spoluprácou s rodičmi sa budeme snažiť dosiahnuť to, aby žiak našej školy mal primerané sebavedomie a dostatočný prehľad „o živote“, právne povedomie na potrebnej úrovni, aby si vedel utvoriť a obhájiť svoj názor – primerane svojmu veku)  mal základy spoločenského správania (budeme sa snažiť zapájaním žiakov školy do spoločenských akcií, ktoré im pomôžu získať základy spoločenského správania) 24

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka  morálne hodnoty prijal za svoje vlastné (sústavným pôsobením všetkých pracovníkov školy formovať kladné vlastnosti – priateľstvo, ochota, slušnosť, vnútorná disciplína, úcta, schopnosť počúvať sa navzájom)  mal vlastenecké cítenie a poznal vlastný región  mal pozitívny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia

4 Kľúčové kompetencie V súlade so všeobecným zameraním školy sme vytvorili súhrn metód a foriem práce, ktoré tvoria našu pedagogickú stratégiu. Stratégia bola prediskutovaná a odsúhlasená všetkými pedagógmi. Noví vyučujúci budú povinní zoznámiť sa s ňou a dodržiavať ju. Pri tvorbe stratégie sme vychádzali z kľúčových spôsobilostí zo ŠVP a zo všeobecne platných pedagogických princípov. Spoločné výchovné a vzdelávacie stratégie sú konkretizované v charakteristikách jednotlivých predmetov. Sú uplatňované nielen na vyučovacích hodinách, ale aj počas prestávok a v záujmových aktivitách.

Kompetencie k učeniu: 

Učiteľ pri práci s textom kladie dôraz na čítanie s porozumením.Učiteľ kladie dôraz na kladnú motiváciu žiaka.Učiteľ ponúkne žiakom viac zdrojov informácií.Učiteľ

bude v komunikácii vo svojich predmetoch využívať odbornú terminológiu

primeranú veku žiakov. 

Učiteľ rešpektuje rôzne postupy riešenia.

Kompetencie k riešeniu problémov: 

Učiteľ predkladá poznatky žiakom tak, aby mal žiak možnosť sám sledovať logiku udalostí alebo postup riešenia úlohy.Učiteľ do vyučovania zaraďuje praktické cvičenia .Učiteľ zaraďuje do vyučovania modelové príklady a situácie.Učiteľ zaraďuje do vyučovania

také úlohy, pri ktorých si žiaci osvoja základné

myšlienkové operácie ako analýza a syntéza. 

Učiteľ vyžaduje od žiakov vyhľadávanie súvislosti a medzi predmetových vzťahov. 25

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Kompetencie komunikatívne: 

Učiteľ pozitívne hodnotí jasnú formuláciu myšlienok a názorov v ústnom i písomnom prejave.Učiteľ rozširuje slovnú zásobu žiakov vhodným a veku primeraným zaraďovaním odborných výrazov.Učiteľ ponecháva žiakom možnosť využiť širokú škálu informačných a komunikačných technológii vo vyučovaní i mimo neho.Učiteľ dodržuje pri komunikácii so žiakom základy etiky komunikácie a je v tomto smere vzorom pre žiaka.Učiteľ a žiaci si stanovujú pravidlá diskusie.Učiteľ umožní žiakom prezentovať výsledky svojej práce verejne s možnosťou obhajoby.

Kompetencie sociálne a personálne: 

Učiteľ spolupracuje so žiakmi pri vytváraní pravidiel v jednotlivých predmetoch.Učiteľ poskytuje žiakom čas a priestor na seba hodnotenie svojej práce a hodnotenie práce spolužiakov.Učiteľ kladne hodnotí pomoc spolužiakom a ohľaduplné správanie.Učiteľ dbá, aby pri práci v skupinách sa mohol prejaviť a vysloviť svoj názor každý žiak.Učiteľ prenecháva časť zodpovednosti pri učení na žiaka, zvyšuje tým jeho zodpovednosť a samostatnosť.

Kompetencie občianske: 

Učiteľ je pre žiaka vzorom.Triedny učiteľ diskutuje so žiakmi o tom, čo sa deje v triede, dáva žiakom možnosť hlasovaním rozhodnúť napr. pri rozhodovaní o výlete.Učiteľ vyžaduje od žiakov spoluprácu a zodpovednosť pri tvorbe estetického prostredia v triede.Žiaci sa pod vedením učiteľov spolupodieľajú na úprave okolia školy.Učiteľ vyberá pre žiakov kultúrne podujatia počas vyučovania.Učiteľ zapája žiakov do rôznych súťaží.

26

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Kompetencie pracovné: 

Učiteľ motivuje žiakov, aby získané vedomosti a zručnosti využívali na vyučovaní.Učiteľ zoznamuje žiakov s bezpečnostnými pravidlami a vyžaduje ich dodržiavanie: -

školský poriadok,

-

pohyb v špecializovaných učebniach – PC,

-

zoznámenie sa s novou pomôckou,

-

zoznámenie sa s pracovnými postupmi.Učiteľ zadáva primeranú domácu úlohu a kontroluje jej splnenie.Učiteľ pripravuje pre žiakov rôzne projekty.

Základná škola ja založená na princípe:  všestrannosti,  jazykovej gramotnosti,  informačnej gramotnosti,  občianskej gramotnosti,  metodologickej gramotnosti.

5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Malá časť našich žiakov je integrovaná. Naša škola patrí počtom žiakov i zamestnancov medzi menšie školy, neplánujeme ani v budúcnosti zamestnávať školského psychológa a špeciálneho pedagóga, v týchto oblastiach úzko spolupracujeme s CPPPaP Piešťany, SŠPPP Banka a CDR Trnava. Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňuje aj stretnutí usporadúvaných CPPPaP Piešťany. Naši učitelia majú pravidelné porady, ktoré pre ne pripravuje výchovná poradkyňa, kde ich oboznamuje s metodikou vyučovania takýchto žiakov, s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu a pod. Škola nemá najvhodnejšie podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, nemáme vybudované bezbariérové prístupy do školy, preto môžeme vzdelávať iba motoricky schopné deti. Integrovaní žiaci na našej škole nemajú vytvorenú špeciálnu triedu. Žiaci sú zaradení do klasických tried, majú podľa druhu svojho postihu viac či menej upravené učebné osnovy, učitelia pristupujú k žiakom individuálne, testy a previerky značne

27

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka zjednodušujú (skupina C), majú k dispozícii učebnice špeciálnych škôl. Zatiaľ sme neintegrovali žiadne deti s nadaním.

6 Začlenenie prierezových tém Prierezové témy v sebe zahrňujú kľúčové kompetencie a ich realizácia sa premietne do práce každého učiteľa. V učebných osnovách jednotlivých predmetov uvádzame pod heslom „Prierezové témy“ tie, ktoré bude príslušný predmet rozvíjať v rámci svojho obsahu. Niektoré prierezové témy budeme rozvíjať formou kurzov, formou samostatného voliteľného predmetu alebo organizovaním konkrétnej akcie školy. Tematické plány predmetov bližšie uvádzajú, ktorú prierezovú tému dané učivo rozvíja.

ISCED 1 –pre primárne vzdelávanie

Environmentálna

Environmentálna výchova je prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými

výchova

predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.

.

Mediálna

Už aj najmenší žiaci sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických

výchova

ale aj tlačených - rôznych časopisov. Mediálnu výchovu budeme rozvíjať pri práci s detským časopisom, na jazykovedných hodinách – tvorba 28

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka básní, slohové práce žiakov, tvorba referátov, individuálne alebo v skupinách budú tvoriť rôzne oznámenia na školské nástenky, do novín a časopisov, využijeme hry „Na reportéra“ - budú sa učiť tvoriť otázky a odpovedať na ne. Žiaci budú získavať informácie prostredníctvom IKTtelevízia, počítače, časopisy, encyklopédie. Na hodinách informatickej výchovy budú tvoriť prezentácie v PowerPointe, pri práci s internetom budú vedieť rozlišovať a pomenovať rozdiely medzi reklamou a správou, zoznámia sa s príkladmi ovplyvňovania spoločnosti i jednotlivcov médiami, naučia sa pravidlá bezpečnosti internetu. Naučia sa vyjadrovať vlastné názory k umeniu, hodnotiť ho, tvoriť vlastné reklamy, plagáty. Zapájať sa do projektov s danou tematikou.

Multikultúrna

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na

výchova

slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Žiakov budeme oboznamovať najmä so zvykmi a tradíciami nášho regiónu a obce. Multikultúrnu výchovu začleníme do humanitných a spoločenskovedných predmetov a pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

Dopravná

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne

výchova –

pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov

výchova k

alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy

bezpečnosti

budúcich vodičov motorových vozidiel. Vzhľadom k tomu, že naša škola

v cestnej

sa nachádza vedľa frekventovanej komunikácie, je táto úloha pre nás

premávke

zvlášť dôležitá. Dopravnú výchovu budeme realizovať na hodinách prvouky,prírodovedy, vlastivedy a telesnej a športovej výchovy. Žiaci sa budú oboznamovať s mapou obce, budú v nej zakresľovať dopravné značky použité v obci, oboznámia sa s dopravnými prostriedkami. Dopravné situácie budú pozorovať priamo v teréne, oboznámia sa so

29

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka zásadami bezpečného správania sa v cestnej premávke, v dopravných prostriedkoch, so základnými právnymi predpismi. Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní budú tvoriť dopravné značky. Techniku chôdze, jazdy na bicykli, korčuľovania v cestnej premávke si nacvičia na hodinách telesnej a športovej výchovy alebo cykloturistike. Žiaci sa budú pravidelne raz ročne zúčastňovať dopravnej výchovy – praktickej časti – na dopravnom ihrisku Čerenec a žiaci 4. ročníka sa budú zúčastňovať súťaže Bezpečne na cestách.

Ochrana života a

Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje

zdravia

prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Do vyučovacieho procesu budeme zaraďovať medzinárodné a svetové dni zamerané na ochranu života a zdravia, napr.: Deň ovocný, Deň bez sladkostí, Deň mlieka – v rámci desiaty a v spolupráci s rodičmi. Zapojíme sa do Dňa narcisov. Budeme dodržiavať pitný režim a pod. Budeme realizovať niektoré vyučovacie hodiny v prírode podľa možností rodičov. Zameriame sa aj na dodržiavanie hygienických návykov, úpravu prostredia interiéru a exteriéru školy a jej okolia. Na hodinách prírodovedy sa žiaci oboznámia so zdravotníckymi zariadeniami, s poskytovaním prvej pomoci. Táto téma bude doplnená besedami s praktickými ukážkami o poskytovaní prvej pomoci, o ochrane svojich práv ale aj o povinnostiach v besedách s príslušníkmi PZ. Žiaci budú tvoriť referáty o niektorých nebezpečných ochoreniach. Prostredníctvom prírodovedy a vlastivedy sa dozvedia o priemyselných a ekologických haváriách, o terorizme, živelných pohromách a prírodných katastrofách.

Výchova

Zameraním výchovy k manželstvu a rodičovstvu v primárnom vzdelávaní

k manželstvu a

je ozrejmiť žiakom zásady zdravého života, rovnoprávnosť pohlaví a úctu

rodičovstvu

k starším. Poukázať na negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka. Podporovať priateľstvo, toleranciu

30

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka a vzťahy medzi spolužiakmi. Cieľom je rozvíjať rodičovskú lásku a jej význam v živote dieťaťa. Ako prejav našej lásky každoročne pripravujeme vystúpenie pre našich rodičov a starých rodičov.

Regionálna

Prierezová téma v primárnom vzdelávaní je začlenená najmä

výchova

v predmetoch výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné

a tradičná

vyučovanie ale aj v predmetoch prírodoveda a vlastiveda. Premieta sa do

ľudová kultúra

ich obsahov a realizuje sa najmä formou projektov, školských programov, výletov a exkurzií. Cieľom je vytvoriť u žiaka predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu pre krásu svojho regiónu, poznať staviteľstvo, ľudové umenie a kultúrne dedičstvo našich predkov. Zahŕňa tri tematické celky: Môj rodný kraj (moja rodina, škola, obec, mesto, významné osobnosti regiónu, rastliny, živočíchy, miestne zvyky), Objavujeme Slovensko (flóra a fauna , chránené územia, ľudové piesne, tance, zvyky a osobnosti Slovenska), Tradičná ľudová kultúra (kroje, tradičné remeslá, ľudové staviteľstvo, folklórne tradície, zvyky a obyčaje, náboženské sviatky).

ISCED 2 – pre nižšie sekundárne vzdelávanie Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Ochrana života a zdravia je zaradená aj ako samostatný kurz v rámci jesenného a jarného účelového cvičenia – Ochrana človeka a prírody, v každom ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania. Multikultúrna

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom

výchova

na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Budeme realizovať: - oboznamovanie žiakov so zvykmi a tradíciami obce, - oboznamovaním sa s inými národmi, ich kultúrou a ich akceptáciou , - výučbou cudzích jazykov. 31

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Multikultúrnu výchovu začleníme do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov budeme rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch a pri výučbe materinského a cudzích jazykov. Mediálna výchova Žiaci vo veku 11 – 15 rokov sú najviac vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených. Mediálnu výchovu budeme rozvíjať pri práci so školským časopisom Syslák a inými časopismi, na hodinách slohu, literárnej výchovy – tvorba básní, slohové práce žiakov, tvorba referátov, individuálne alebo v skupinách budú tvoriť rôzne oznámenia na školské nástenky, do novín a časopisov. Žiaci budú získavať informácie prostredníctvom IKT- televízia, počítače, časopisy, encyklopédie. Na hodinách informatiky budú tvoriť prezentácie v PowerPointe, pri práci s internetom budú vedieť rozlišovať rozdiely medzi reklamou a správou, zoznámia sa s príkladmi ovplyvňovania spoločnosti i jednotlivcov médiami. Na hodinách hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy budú získavať informácie o hudobných, výtvarných a literárnych dielach, umelcoch, spisovateľoch. Naučia sa vyjadrovať vlastné názory k umeniu, hodnotiť ho, tvoriť vlastné reklamy, plagáty. Mediálnu výchovu budeme uplatňovať aj návštevou filmových predstavení, výchovných koncertov, exkurzií, a pod. Osobnostný a

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál

sociálny rozvoj

žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Osobnostný a sociálny rozvoj zabezpečíme prostredníctvom plánu protidrogovej prevencie na triednických hodinách, kde budeme viesť žiaka, aby si rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektoval názory, potreby a práva ostatných, získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. Taktiež budeme rozvíjať schopnosti

32

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Táto prierezová téma bude zaradená podľa možností do všetkých vyučovacích predmetov. Environmentálna

Environmentálna výchova je prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými

výchova

predmetmi, ale najmä prírodovednými predmetmi, svetom práce a technickým vyučovaní, ale aj občianskou náukou a etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nielen nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, ale zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu takými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou na základe zapojenia sa do rôznych projektov. V rámci mimo vyučovania organizujeme v mesiacoch september, október aktivitu Zachráň aspoň jeden strom vo forme zberu papiera, po celý školský rok separujeme odpad a zbierame starý jedlý olej, tonery a baterky. V mesiaci apríl sa zapájame sa do akcií Naše gesto za čisté mesto – v spolupráci s mestom Piešťany a Za čistú obec – v rámci obce – aktivity starostlivosti o svoje životné prostredie.

Ochrana života a

Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje

zdravia

prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení, prednášok, besied a kurzov. Do vyučovacieho procesu budeme zaraďovať medzinárodné a svetové dni zamerané na ochranu života a zdravia, zapojíme sa do organizácie Dňa narcisov v rámci školy i obce, budeme dodržiavať pitný režim apod. Zameriame sa aj na dodržiavanie hygienických návykov, úpravu prostredia interiéru a exteriéru školy a jej okolia. Žiaci sa oboznámia s 33

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka poskytovaním prvej pomoci, s prenosnými chorobami a prevenciou.

Výchova

Zameraním výchovy k manželstvu a rodičovstvu v nižšom strednom

k manželstvu a

vzdelávaní je ozrejmiť žiakom obdobie dospievania, vernosť a poznanie

rodičovstvu

sexuálneho partnera, vznik a vývoj ľudského jedinca a rovnoprávnosť pohlaví. Poukázať na negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a ich vplyv na sexuálne správanie, šírenie AIDS a iných pohlavných chorôb. Podporovať optimálne podmienky na zdravé a šťastné rodičovstvo a zdravý životný štýl, nerizikové správanie v každodennom živote. Cieľom je rozvíjať biologické, psychologické a sociálne zmeny, ktoré ovplyvňujú vývin človeka. Ako prejav našej lásky každoročne pripravujeme vystúpenie pre našich rodičov a starých rodičov.

IV.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1 Hodnotenie žiakov 2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3 Hodnotenie školy

34

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

1 Hodnotenie žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmety: informatická výchova v 2. ročníku, etická výchova, náboženská výchova, VYV, VYU, HUV, TEV v 1. až 9. ročníku hodnotíme slovom ,,absolvoval/a“, ,,neabsolvoval/a. Systém hodnotenia slovne hodnotených predmetov Slovne hodnotené predmety nie sú klasifikované známkou. Žiak je priebežne počas roka verbálne hodnotený. Na vysvedčenie sa píše: -

„absolvoval“ - ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

-

„neabsolvoval“ – ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne alebo motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

-

ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov sa riadi podľa § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. : Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci I. a II. polroka na vysvedčení vyjadruje takto: a) prospel b) neprospel

35

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci I. a II. polroka vyjadruje na vysvedčení takto: a) prospel s vyznamenaním b) prospel veľmi dobre c) prospel d) neprospel. Zásady hodnotenia: 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Cieľom a základom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho zákonným zástupcom spätnú väzbu, t.j. čo sa naučil, v čom sa zlepšil, v čom robí chyby a ako pokračovať ďalej.Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Hodnotenie vedie k pozitívnemu vyjadreniu a je pre žiaka motivujúce.Pri hodnotení budeme uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt.Žiakov budeme cieľavedome viesť k sebahodnoteniu a k sebakontrole.Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Základné pravidlá hodnotenia: 

Prospech žiaka je v jednotlivých predmetoch vyjadrený klasifikačnými stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.Známka z hodnotenia vedomostí nezahrňuje hodnotenie správania žiaka.Do klasifikácie sa premieta hodnotenie dosiahnutých vedomostí, získaných zručností, postup a práca s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.Hodnotenie prebieha súbežne počas celého obdobia klasifikácie a výsledná známka je stanovená na základe dostatočného množstva rôznych podkladov.V prípade zhoršenia prospechu žiaka budú informovaní zákonní zástupcovia žiaka.Klasifikuje sa len dostatočne prebrané a precvičené učivo.Všetky písomné práce – testy, diktáty, kontrolné práce sa žiakom oznamujú vopred.

36

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 

Kontrolné písomné práce sa archivujú do 31. 8. príslušného školského roka a laboratórne práce sa archivujú 3 roky.V deň, keď sa píše KP, nemôže byť ďalšie písomné skúšanie.Žiak má právo si svoje neúspešné hodnotenie po dohode s vyučujúcim opraviť.

Cieľom

hodnotenia

je

zhodnotiť

prepojenie

vedomostí

so

zručnosťami

a spôsobilosťami. Kritéria na hodnotenie: 

Zvládnutie výstupu jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych možností dieťaťa.Úroveň komunikačných schopností.Schopnosť riešiť problémové situácie.Schopnosť vykonávať činnosti zmysluplne.Schopnosť riešiť problém tvorivo.

Formy overovania vedomostí a zručnosti žiaka: 

písomné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičeniaústne skúšanie a hovorený prejavspracovanie referátov a prác k danej témemodelové a problémové úlohy, kvízy, krížovky,výroba pomôcok, modelov a laboratórne práceprojektové a skupinové práceprojektové dni zaraďované na konci školského roka

Správanie : 

Hodnotenie správania žiaka sa klasifikuje známkami: 1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé.Hodnotenie správania

sa riadi dodržiavaním Školského poriadku. Hodnotí sa

správanie v škole, pri školských akciách, reprezentácii školy a prevádza ho triedny učiteľ po dohode s ostatnými vyučujúcimi. Triedny učiteľ navrhuje zníženú známku zo správania a riaditeľ školy ju schvaľuje po prerokovaní s pedagogickou radou. 

Všeobecné pravidlá na hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch vydala riaditeľka školy ako vnútornú smernicu č. 4/2015 a na úvodných hodinách sa s ňou zoznámia

37

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka žiaci školy a triednych schôdzkach sú s nimi oboznámení rodičia. Táto smernica je voľne prístupná. Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole 1. Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 2. Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 3. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 4. U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. 5. Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a vývinovými poruchami učenia) zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu odpovede. 6.

Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je potrebné poskytnúť viac času na odpoveď a taktne o tom poučiť aj spolužiakov.

7. Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 8. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu.

38

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 9. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje ústnu odpoveď pred písomnou prácou. 10. Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka. 11. Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 12. Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom. 13. Grafický prejav žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 14. Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, sa nehodnotí. 15. U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva. 16. Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 17. Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivenosť, podráždenosť, poruchy pozornosti, únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. 18. Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu.

39

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 19. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy zo školy pri zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený. 20. Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a pracovné vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 21. Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu. 22. Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka sa používa rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov.

2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na slovnom hodnotení. Podklady na hodnotenie získa vedenie školy na základe : 

pozorovania (hospitácie)rozhovoruvýsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľahodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, vypracúvania projektov a pod.hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 40

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka Hlavné úlohy hodnotenia: 

Posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych stránok.Spôsob odmeňovania a motivovania zamestnancov.Vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov a pre plánovanie pokrytia potrieb z interných zdrojov.Inovácia organizačného usporiadania.Zlepšovanie neformálnych vzťahov a kultúry organizácie a zefektívnenie systému rozvoja ľudských zdrojov.Identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov.Napomáhanie plánovaniu a realizácii pracovnej kariéry zamestnancov.Odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť.

Oblasti hodnotenia 

Plnenie pracovných (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky, plnenie termínov)Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (medziľudské vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť spolupracovníkov)Úsilie zamestnanca venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí, zručností a schopností).povinností a úloh pridelených zamestnancovi

3 Hodnotenie školy - autoevalvácia

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. Informácie sú k dispozícii prostredníctvom: - www.stránky školy, - elektronickej žiackej knižky, - výročnej hodnotiacej správy,

41

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka -

stretnutí RZ,

- publikovanie v Hlásniku obce Banka, -

konzultačných hodín výchovného poradcu,

-

osobného kontaktu s vedením školy a pedagógmi.

Pravidelne budeme monitorovať: •

podmienky na vzdelanie,spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,prostredie – klímu školy,priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania,úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,výsledky vzdelávania,riadenie školy,úroveň výsledkov práce školy.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Monitorujeme pravidelne: 

podmienky na vzdelanieprostredie – klímu školy 42

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka 

priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovaniaúroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamivýsledky vzdelávaniaúroveň výsledkov práce školyodborný rast pracovníkov

Kritériom pre nás je: 

spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľovkvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

rozhovory v rámci schôdzok rodičovanalýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach – ročne

43

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

V.

Školský učebný plán

1 Rámcový plán ISCED 1

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Vyučovací predmet Slovenský jazyk

1.roč.

2.roč.

Z

D

Z

9

0

8

Anglický jazyk

Spolu D 17

1

2

3

Človek a príroda

Prvouka

1

2

3

Človek a hodnoty

NAV/ETV

1

1

2

s informáciami

Matematika

4

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

4

Hudobná výchova

1

1

2

Telesná a športová

2

2

4

20

20

51

Matematika a práca

Zdravie a pohyb

1

1

4

10

výchova

Povinné hodiny Voliteľné hodiny

2

Hodiny spolu

22

44

3

23

5

45

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

2 Rámcový plán ISCED 2

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

5.roč.

6.roč. Spolu

Z

Jazyk a komunikácia

D

Slovenský jazyk

5

Anglický jazyk

3

Z 5 2

Fyzika

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

D 10 2

3 2

10 2

Chémia Biológia

2

1

Dejepis

1

1

2

Geografia

2

1

3

1

1

Občianska náuka

1

4

Človek a hodnoty

NAV/ETV

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

Informatika

1

1

2

Technika

1

1

2

2 1

Výtvarná výchova

Umenie a kultúra Zdravie a pohyb

1

4

10

1

2

Hudobná výchova

1 1

1

2

Telesná a športová výchova

2

2

4

24

25

49

Povinné hodiny Voliteľné hodiny 3

4

7

Hodiny spolu 27

45

29

56

Inovovaný Školský vzdelávací program ,,SYSEĽ“ Základnej školy s materskou školou Banka

VI.

Učebné osnovy

Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií, požiadaviek rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov a koncepcie rozvoja školy orientovala naša škola svoj školský vzdelávací program na posilnenie vyučovania slovenského jazyka, matematiky ako základu prírodovedných predmetov, informatiky a na vyučovanie cudzích jazykov. Rozpracované učebné osnovy jednotlivých ročníkov a predmetov sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom a sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je k dispozícii v základnej škole.

46

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.