ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UL. GORKÉHO, MARTIN


1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UL. GORKÉHO, MARTIN ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCE...
Author:  Ivo Tobiška

0 downloads 2 Views 859KB Size

Recommend Documents


Základná škola Alexandra Dubčeka Ul. budovateľov Martin
1 Základná škola Alexandra Dubčeka Ul. budovateľov Martin S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vz...

Základná škola s materskou školou. Ul. M. R. Štefánika 1, VRÚTKY. ŠtoplÍK. Školský Časopis. December
1 Základná škola s materskou školou Ul. M. R. Štefánika 1, VRÚTKY ŠtoplÍK Školsk...

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová 7, Hurbanovo
1 Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským, Feszty &Aa...

CATALOG. Kola a kola s kladkou Wheels and castors
1 KATALOG / CATALOG Kola a kola s kladkou Wheels and castors2 3 A přece se točí Galileo Galilei4 Obsah Table of Contents 1. Seznam produktů Pro...

Základná škola s materskou školou Olešná 464
1 Základná škola s materskou školou Olešná 464 Školský vzdelávací program ČLOVEK...

Základná škola s materskou školou, Dohňany 468
1 Základná škola s materskou školou, Dohňany 468 Dohňany 468, Dohňany, okres Púchov Správa o výsledko...

Základná škola s materskou školou Kapušany
1 Základná škola s materskou školou Kapušany 2015/2016 č.32 OBSAH A sú tu prázdniny! Zo života &scaro...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÝ LIPNÍK
1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÝ LIPNÍK PLÁN PRÁCE predmetovej komisie pre oblasť spo...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ŽBINCE 145
1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ŽBINCE 145 PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Názov organiz&a...

Základná škola s materskou školou Tovarné 173,
1 Základná škola s materskou školou Tovarné 173, PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 2015/2016 Paed...ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UL. GORKÉHO, 036 01 MARTIN

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1, ISCED 2 2016 / 2017

Motto: Zdravý telesný a duševný vývoj múdrych a šťastných detí Vzdelávací program - stupeň vzdelania - ISCED 1 a ISCED 2 ISCED 1 – dĺžka štúdia: 4 - ročná ISCED 2 - dĺžka štúdia: 5 – ročná Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna

Predkladateľ: Názov školy: Základná škola s materskou školou, Ulica Gorkého 33, Martin Adresa: Ulica Gorkého 33, 036 01 Martin IČO školy: 37811894 Riaditeľ školy: Mgr. Ján Šamaj Koordinátori pre tvorbu ŠkVP: ISCED 1 - Mgr. Jaroslava Krížová ISCED 2 - Mgr. Anna Morgošová Ďalšie kontakty: Telefónne číslo: 043/4230016 e-mailová adresa: [email protected]

Faxové číslo: 043/4230016 www stránka: www.zsgorkeho.sk

Zriaďovateľ: Mesto Martin Názov: Mesto Martin Adresa: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Prerokované a schválené PR dňa 31.8. 2016 Platnosť dokumentu do: 31.8. 2017

Mgr. Ján Šamaj riaditeľ školy

Obsah I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Veľkosť školy a charakteristika školy 2. Charakteristika žiakov 3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 4. Procedúry vnútorného riadenia školy 5. Projekty a aktivity školy 6. Organizácia prijímacieho konania 7. Materiálno–technické a priestorové podmienky školy 8. Škola ako životný priestor 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pedagogický princíp školy /poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania/ Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Profil absolventa našej školy Pedagogické stratégie Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami Organizačné formy výchovy a vzdelávania Začlenenie prierezových tém – ISCED 1, ISCED 2

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 3. Hodnotenie školy IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Veľkosť školy a charakteristika školy Základná škola s materskou školou na Ulici Gorkého je situovaná v mestskej časti Podháj. Je plnoorganizovanou školou, ktorá poskytuje žiakom základné vzdelanie v ročníkoch 1.-9. Bola postavená v roku 1959. Škola mala od začiatku vysoký počet žiakov. K podhájskym deťom pribudli aj žiaci zo Záturčia. V školskom roku 1968/69 bola najväčšou v okrese. V škole sa učilo 1380 žiakov v 43 triedach. V školskom roku 1980/81 bola v našej škole založená prvá športová trieda so zameraním na ľadový hokej. Svojim zameraním je jedinou školou v rámci okresu. V súčasnosti má škola 433 žiakov v 21 triedach. Súčasťou školy sú školské zariadenia – materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Škola pozostáva z 2 budov, 2 telocviční, školskej jedálne a kuchyne, spojovacích chodieb a prístavby ŠKD. V 1. budove sú umiestnené triedy 1. stupňa, odborná učebňa počítačov, odborná učebňa dramatickej výchovy, interaktívna učebňa,tabletová učebňa, kuchynka a žiacka knižnica. V 2. budove sú triedy 2. stupňa, 2 odborné učebne počítačov, odborná učebňa fyziky a chémie, školské dielne, výtvarný ateliér a učebňa - skleník. V areáli školy je hokejbalové ihrisko s mantinelmi, basketbalové ihrisko, rozbehová dráha, doskočisko a multifunkčné ihrisko, preliezky a lavičky. Samostatný objekt je materská škola s veľkým areálom s pieskoviskami, lavičkami, preliezkami. 2. Charakteristika žiakov Prevažnú väčšinu tvoria žiaci z mestskej časti Podháj - Stráne. Vďaka blízkosti zimného štadióna, plavárne a športovému zameraniu školy k nám dochádzajú aj žiaci z blízkeho okolia mesta Martin. Veľká väčšina našich žiakov pokračuje v štúdiu na stredných školách končiacich maturitnou skúškou, čomu prispôsobujeme aj zameranie školy ( cudzie jazyky, počítačová gramotnosť, tvorivo – humanistický štýl vyučovania ). Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj žiaci, ktorí sú individuálne začlenení. 3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Pedagogický zbor v škole je stabilizovaný s vhodnou aprobačnou štruktúrou. Všetci učitelia spĺňajú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť. Neodbornosť je v časti vyučovania Aj a informatickej výchovy. V škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý okrem priamej práce so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami poskytuje aj odborné poradenstvo učiteľom a rodičom týchto žiakov. Pri profesijnej orientácii žiakov končiacich ročníkov a pri riešení výchovných problémov žiakov pomáha výchovný poradca. Činnosť v niektorých oblastiach usmerňujú koordinátori: - koordinátor prevencie závislostí - koordinátori výchovy k manželstvu a rodičovstvu - koordinátor environmentálnej výchovy - koordinátor pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Učitelia sa každoročne vzdelávajú nielen odborne, ale aj metodicky. Viacerí využívajú aj e-learningovú formu vzdelávania. Každý člen pedagogického zboru je počítačovo gramotný. Na tento školský rok sme vypracovali kontinuálny plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný na základe podkladov legislatívy, zahrnutej v nasledujúcich dokumentoch: Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov MZ a PK a osobného plánu profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. Pri zostavovaní a spracovávaní plánov osobného rastu zohrávajú významnú úlohu vedúci MZ a PK, ktorí musia zosúladiť v spolupráci s vedením školy osobné plány do súboru, ktorý korešponduje s potrebami školy. Vedenie školy podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. 4. Procedúry vnútorného riadenia školy Naša základná škola vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt. Od 1. 9. 2004 je ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 33 v Martine na základe zriaďovacej listiny vydanej Mestom Martin. Vedenie školy tvorí: riaditeľ školy Mgr. Ján Šamaj zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň Mgr. Jaroslava Krížová zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň Mgr. Anna Morgošová Na škole pracuje výchovný poradca - PhDr. Jana Vaňková a školský špeciálny pedagóg – Mgr. Veronika Kašubová. Poradné orgány riaditeľa školy: Rada školy Metodické združenie 1. stupňa Metodické združenie ŠKD Predmetové komisie 2. stupňa Rada rodičov 5. Projekty a aktivity školy Projektové vyučovanie, tvorba a prezentácia projektov tvoria súčasť výchovnovzdelávacieho procesu veľkej väčšiny predmetov a života školy. Príprava, realizácia a výstupy projektov rozvíjajú vo veľkej miere samostatnosť a tvorivosť žiakov, ich kritické myslenie, schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií. Pozitívnym smerom rozvíjajú citovú a hodnotovú sféru žiakov školy. Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva, učia sa plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a odprezentovať ju pred publikom spolužiakov, rodičov a pedagógov. Zameriavame sa najmä na realizovanie rozličných aktivít . Mnohé aktivity uskutočňujeme v spolupráci s rodičmi žiakov. Využívame výbornú spoluprácu špeciálneho pedagóga s vyučujúcimi pri výučbe žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a nadštandardnú tímovú spoluprácu pedagógov v školskej i mimoškolskej činnosti. Realizujeme aktivity na rozvoj prosociálneho správania sa žiakov a formovanie ich postojov. Všetky aktivity, ktoré škola organizuje a aj tie, do ktorých sa zapája, sú medzi žiakmi aj rodičmi veľmi obľúbené. Naším cieľom je, aby žiaci chodili do školy radi, aby mohli uplatniť svoje schopnosti a talent aj v iných oblastiach ako je vyučovanie a aby zažili úspech.

-

-

V tomto školskom roku sa škola zapojila aj do celonárodných projektov: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Školské mlieko Školské ovocie Čisté ruky Čítame spolu

V prehľade uvádzame aktivity, ktoré sú každoročne organizované našou školou, ako aj najčastejšie aktivity, do ktorých sa škola zapája v rámci okresu.

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila

Pravidelné kontaktné popoludnie pre rodičov

Výtvarné súťaže: Hasiči očami detí, Bienále fantázie

Deň otvorených dverí pre rodičov Základný a zdokonaľovací lyžiarsky výcvik

Deň Zeme – kultúrny program žiakov a panelová prezentácia Odkaz sv. Martina – súťaž organizovaná MsÚ Martin

Letná olympiáda v ZŠ

DEŇ DETÍ –amfiteáter – kult. program žiakov

Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD

Nový ŽT - príspevky: texty, fotografie

Škola v prírode

Región ŽURNÁL–príspevky: texty a fotografie

Dni športu v ŠKD

Atletický liga žiakov

Základný plavecký výcvik žiakov 4.ročníka Zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 5.ročníka

Turčianske hry mládeže – športová okresná súťaž v atletike a plávaní Mladý zdravotník

Korčuľovanie na ľade – v rámci ŠkVP

Mladý záchranár

Exkurzia : Národný cintorín a múzeá v Martine, Hokejbal, Floorbal, Hokejové turnaje a iné športové Blatnica, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Bratislava, súťaže Nitra a okolie, Krakov – Osvienčim, ZOO Bojnice, Harmanecká a Demänovská jaskyňa, Arboretum Mlyňany, Žrebčínec Topoľčianky, Štátny kartografický ústav v Harmanci Školský časopis - Gorkáčik Literárne súťaže: Vajanského Martin, Móricove Sučany, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Vianočné trhy Spevácke súťaže: Slávik Slovenska, Zlatá guľôčka Deň matiek – besiedky na 1.st. Týždeň zdravia, Deň zdravej výživy

Miss a boy súťaž Prednášky s odborníkmi v rámci prevencie detí a mládeže Ukáž svoj talent

Naša škola sa zapája aj do ďalších projektov. Realizujeme v spolupráci s Mestskou políciou mesta Martin projekt Kamarát AX, Chcem byť tvoj kamarát, Správaj sa normálne, Modrý semafor a Štvorlístok. V spolupráci so zriaďovateľom školy sa zúčastňujeme dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. Škola v spolupráci s CVČ Kamarát a školského klubu detí ponúka záujmovú krúžkovú činnosť v mimovyučovacom čase. Žiaci môžu svoj talent a záujmy rozvíjať v krúžkoch, ktoré vedú naši učitelia. 6. Organizácia prijímacieho konania Do 1. ročníka základnej školy sa prijímacie konanie nekoná. Na základné vzdelávanie do prvého ročníka prijímame deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť, ktorá sa posudzuje na zápise žiakov. Riaditeľ školy následne vydá zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka. Do športovej triedy od 5. ročníka sa žiaci prijímajú na základe: výsledkov testovania všeobecných pohybových a špeciálnych pohybových schopností  výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia celkového prospechu a správania zdravotnej spôsobilosti Žiaci všetkých športových hokejových tried prijímajú svojím podpisom Štatút hráča ŠHT.

ŠTATÚT HRÁČA ŠHT V ZŠ s MŠ Ul. GORKÉHO A V HK MHC MARTIN a.s.

1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 1.1 Testy všeobecnej pripravenosti ( 3.- 9. ročník na suchu, stanovené limity) 1.2. Testy špeciálnej pripravenosti ( 3.- 9. ročník na ľade, stanovené limity) 1.3. Plne rešpektovať pokyny trénerov a vedúcich mužstiev 1.4. Zvyšovať svoju športovú výkonnosť individuálnymi športovými aktivitami 1.5. Počas tréningov a zápasov podávať výkony podľa svojich najlepších možnosti a schopností 1.6. Pravidelná tréningová dochádzka a dochádzka na rehabilitačné plávanie 2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 2.1. Dobré študijné výsledky ( po opravných skúškach nesmie byť klasifikácia nedostatočný!) dodržiavanie školského poriadku

2.2. Pravidelná školská dochádzka a včasný príchod na vyučovanie aj po tréningu 2.3. Znížená známka zo správania : o dva stupne alebo opakovane 2x po sebe o jeden stupeň = vylúčenie zo ŠHT 2.4. Kultúrne, spoločenské vystupovanie v škole, na športoviskách a verejnosti 2.5. Pri zhoršení prospechu a správania žiaka dostane upozornenie na zlepšenie / žltá karta/. V prípade nedosiahnutia požadovaného výsledku, bude žiakovi zakázané hrať majstrovské a turnajové zápasy na dobu stanovenú trénerom a vedením školy. 3. ZDRAVIE A ŽIVOTOSPRÁVA 3.1. 100% zdravotný stav žiaka potvrdený svojím lekárom a športovým lekárom 3.2. Osobná hygiena 3.3. Zdravá výživa 3.4. Dodržiavanie večierky ( 21.00 pravidelný spánok ) 3.5. Prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok – porušenie = vylúčenie zo ŠHT 3.6. Zákaz návštev pohostinských zariadení, reštaurácií, barov a stávkových kancelárií 3.7. Dbať o svoje zdravie a zdravie svojich spoluhráčov

PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO PODMIENOK ŠTATÚTU HRÁČA ŠHT BUDE MUSIEŤ ŽIAK OPUSTIŤ HOKEJOVÚ TRIEDU! DÁTUM, MENO: .....................................................

........................... .................... .......................................... Rodič Žiak a.s.

..................................... ZŠ s MŠ Ul. Gorkého

Tréner MHC Martin,

7. Materiálno–technické a priestorové podmienky školy Škola má veľmi dobré priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Každá trieda na škole má svoju kmeňovú učebňu. Okrem klasických tried máme zriadené odborné učebne: tri počítačové učebne /35 počítačov, 3 dataprojektory/, fyzikálna učebňa s interaktívnou tabuľou, chemická učebňa s interaktívnou tabuľou, multimediálna učebňa /hudobná aparatúra, pódium, premietacie plátno, dataprojektor/, kuchynka, ateliér, miestnosť s keramickou pecou, skleník, dielne, učebňa hudobnej výchovy, knižnicu a odbornú učebňu školského špeciálneho pedagóga. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty, tiež zamerať sa na vyučovanie založené na pozorovacích, výskumných a praktických aktivitách žiakov. Priebežne dopĺňame kabinety nákupom moderných učebných pomôcok, ktoré umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Vyučujúci využívajú pri vyučovaní jednotlivých predmetov internet a výučbové programy, notebooky , dataprojektory a interaktívne tabule. Škola má dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy. K dispozícii máme dve telocvične, posilňovňu, spinningová miestnosť, viacúčelové športové ihrisko s umelým povrchom a floorbalové ihrisko s mantinelmi. Poskytujú veľmi dobré podmienky pre rozvoj pohybových aktivít našich žiakov nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v mimoškolskej činnosti a športovej prípravy žiakov hokejových tried. Žiaci športových tried majú hodiny športovej prípravy aj v športových objektoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy /zimný štadión, atletické ihrisko, plaváreň/. Na zimnom štadióne využívame ľadovú plochu aj na výučbu predmetu Korčuľovanie v 2.a 3. ročníku. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, v ktorej sa stravujú žiaci, zamestnanci ZŠ s MŠ. 8. Škola ako životný priestor Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na úpravu a estetizáciu prostredia školy. V priebehu posledných rokov sa zlepšilo interiérové vybavenia tried a učební. K začiatku šk. roka boli zriadené skrinkové šatne pre žiakov, interaktívna učebňa a zrealizovaná výmena ďalších okien v budove školy. Žiakov vedieme k separovaniu odpadu a zberu papiera. K čistote tried prispieva aj súťaž o najčistejšiu triedu, ktorú hodnotí žiacky parlament. Našou snahou je, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie. Dbáme na upravené a estetické prostredie tried, chodieb školy a školského dvora, na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, ako aj medzi žiakmi a pedagógmi. 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Tieto podmienky sú zaistené tým, že v škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý zabezpečuje všetky potrebné školenia, má vypracovaný plán revízií a odstraňovanie nedostatkov podľa ich výsledkov. Škola má vypracovaný obsah poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pre žiakov, s ktorým sú oboznámení pred každou školskou akciou. V triedach sú namontované žalúzie proti oslneniu, všetky priestory sa pravidelne maľujú. Do priestorov chodieb školy a vstupu do budovy sme namontovali kamery. Prispievajú k bezpečnosti žiakov i k predchádzaniu či dokazovaniu vzájomných konfliktov. Podmienky v priestoroch školy na vyučovanie sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Žiaci sú pravidelne poučovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci svojimi triednymi učiteľmi a vyučujúcimi, zvlášť na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy, pracovného vyučovania, fyziky, chémie, prírodopisu. Zvýšenú pozornosť venujeme bezpečnosti práce na hodinách, ktorých vyučovanie prebieha v odborných učebniach. Zamestnanci školy pravidelne absolvujú vstupné a periodické školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiarom.

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 1. Pedagogický princíp školy /poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania/ Školský vzdelávací program našej školy umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké

odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových spôsobilostí každého žiaka tak, aby mohol uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. V súlade so štátnym vzdelávacím programom si žiaci našej školy osvojujú: - spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, - sociálne komunikačné spôsobilosti, - spôsobilosti riešiť problémy, - občianske spôsobilosti, - sociálne a personálne spôsobilosti, - spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, - spôsobilosti uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky, - digitálnu spôsobilosť, - spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Pri tvorbe nášho školského programu sme mali na zreteli, aby dal šancu každému žiakovi, rozvíjať sa podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Nezabúdame v ňom ani na výchovu. Považujeme ju za rovnocennú zložku vzdelania. Žiakov chceme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať z nich pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. V rámci pedagogických princípov školy chceme: - poskytnúť kvalitné základné vzdelanie pre pokračovanie štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách - rozvíjať jazykové schopnosti žiakov - rozvíjať zručnosti žiakov v informačno – komunikačných technológiách a sociálnych vzťahoch - podporovať rozvoj pohybových zručností žiakov v školských i mimoškolských aktivitách - posilniť edukačný proces rozmanitou záujmovou činnosťou Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Školský špeciálny pedagóg poskytuje odbornú pomoc žiakom so ŠVVP, ich rodičom a zamestnancom školy. V školskom roku 2014/2015 je naším cieľom plnenie navrhnutého strategického cieľa školy, ktorý je orientovaný na prosociálne správanie sa žiakov našej školy. Vychádzame z poslania školy, cez hodnotový systém, víziu, analýzy a východiská, až po samotné definovanie konkrétnych špecifických cieľov. Poslaním našej ZŠ je: - získať základné vedomosti, zručnosti a postoje u žiakov s perspektívou uplatnenia sa komunikáciou a spoluprácou v ďalšej etape života, - vychovať mladých hokejistov. Hodnoty našej školy vychádzajú zo základov humanistickej výchovy. Sú to hodnoty, ktoré zrkadlia to, v čo veríme, „na základoch ktorých staviame našu školu“. Veríme, že slušnosť otvára brány, prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. Človek, ktorý si váži sám seba, prijíma aj ostatných ľudí bez kritiky a predsudkov. Veríme, že ľudia sa dokážu vzájomne akceptovať, že každý z nás je jedinečný. Veríme, že ak pochopíme slobodu, pochopíme aj zodpovednosť, a vtedy sa dokážeme vzájomne dohodnúť. Vízia, ktorú sme definovali, je vierohodným obrazom toho, čo chceme na našej škole v konkrétnych podmienkach a v určitom časovom úseku dosiahnuť v budúcnosti. Je z nej zrejmá prítomnosť hodnôt, ktorým v našej škole veríme. Pri jej definovaní sme vychádzali z toho, že je orientovaná na budúcnosť, je motivujúca, obrazná, kvalitatívna, nie kvantitatívna a je vlastníctvom celého kolektívu.

Zdravý telesný a duševný vývoj múdrych a šťastných detí. Výsledkom dôkladnej analytickej činnosti /zameranej na doterajšiu stratégiu školy, na jej vnútro a okolie školy/ sú silné a slabé stránky našej školy, ako aj jej ďalšie šance /príležitosti/ či riziká. Silné stránky školy: Slabé stránky školy: Škola so zameraním na ľadový hokej Nedostatok finančných zdrojov na motiváciu a ohodnotenie práce pedagogických zamestnancov Výhodná poloha zimného štadióna Nedostatok finančných prostriedkov na zrekonštruovanie exteriéru a interiéru školy ŠkVP – vyučovanie predmetu Korčuľovanie Nedostatočná prezentácia školy a úspechov na verejnosti Využívanie 2 telocviční, multifunkčného Zvyšovanie agresívnych prejavov v správaní a hokejbalového ihriska, posilňovne žiakov a spiningovej miestnosti Vysoká odbornosť pedagogických a odborných zamestnancov Slovné hodnotenie žiakov v 1.-2. ročníku a slovné hodnotenie výchovných predmetov a predmetov ŠvP v 1.-4. ročníku Činnosť školského špeciálneho pedagóga priamo na škole Starostlivosť o individuálne začlenených žiakov, žiakov so sluchovým a zrakovým postihnutím a žiakov s poruchami učenia a správania Vyučovanie informatiky a informatickej výchovy v 3 moderných počítačových učebniach Využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch na 1. a 2.stupni Vyučovanie pomocou interaktívnych tabulí Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka Vysoká odbornosť vyučovania anglického jazyka na 1. aj 2.stupni ZŠ Využívanie modernej multimediálnej učebne na vyučovanie dramatickej výchovy, na besiedky, akadémie a iné školské aktivity Kuchynka na praktické vyučovanie a krúžkovú činnosť Využitie hokejbalového a multifunkčného ihriska s umelou trávou Zriadenie novej tabletovej učebne; Vlastná krúžková činnosť pri ŠKD – so širokým výberom voľnočasových aktivít Úspešnosť žiakov v rôznych súťažiach

Spoločné kultúrne stretnutia školy s rodičmi – 17. ples priateľov a zamestnancov školy Deň otvorených dverí školy -účasť rodičov na vyučovaní - konzultačné popoludnia pre rodičov Príležitosti: Legislatíva – školský zákon Štátna edukačná politika Kontinuálne vzdelávanie, profesijný rast učiteľa, finančné ohodnotenie učiteľa Práca školského špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa Spolupráca s rodičmi Spolupráca s hokejovým klubom

Riziká: Demografický vývoj v mestskej časti Vyššie percento žiakov v hmotnej núdzi /z toho vyplývajúce slabšie výchovno - vyuč. výsledky, nižšie financovanie/ Odchod žiakov na osemročné a bilingválne gymnáziá Vznik súkromných a cirkevných škôl Istota v zamestnaní

Pri strategickom plánovaní si vychádzame z týchto špecifických cieľov: Špecifický cieľ č.1: Žiaci mladšieho školského veku sa naučia dávať a prijímať pomoc. Špecifický cieľ č.2: Žiaci staršieho školského veku sa naučia spolupracovať. Špecifický cieľ č.3: Žiaci športových hokejových tried si osvoja spôsobilosti medziľudských a sociálnych vzťahov. 2. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Spolupráca s rodičmi našich žiakov sa neustále rozvíja. Organizujeme pre nich rozličné podujatia: Dni otvorených dverí, Kontaktné popoludnia, tvorivé dielne s aktívnou účasťou rodičov žiakov, verejné prezentácie prác žiakov za účasti rodičov /akadémie, výstavy, besiedky/. Rodičia žiakov sú o živote školy pravidelne informovaní i prostredníctvom webovej stránky školy: www.zsgorkeho.sk. Na škole pracuje Rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, ktorej členmi sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried školy. Spolupráca školy s radou rodičovského združenia je pre školu veľkým prínosom. Rodičia pomáhajú pri organizovaní a finančnom zabezpečení niektorých podujatí pre žiakov, napr. financujú odmeny pre žiakov v školských súťažiach. V plnej výške hradia náklady na cestovné žiakov, ktorí reprezentujú školu na rôznych súťažiach. Prispievajú na vianočné trhy, lyžiarsky a plavecký výcvik, zabezpečujú sladkosti na Mikuláša a MDD a finančne zabezpečujú ocenenia pre najlepších žiakov a reprezentantov školy na konci školského roka. Rodičia a verejnosť, ktorí majú prístup k internetu sa môžu na webovej stránke školy dozvedieť o dianí v škole. Rodičia sa informujú o klasifikácii a hodnotení žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky, ktorá je záväzným dokumentom klasifikácie žiakov. Dlhodobo spolupracujeme v realizácii projektov s centrami voľného času v okrese Martin a Mestskou políciou v Martine. Pravidelne navštevujeme martinské múzeá: SNM, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum Martina Benka, Slovenskú národnú knižnicu, ako aj s Okresnú knižnicu v Martine.

Škola spolupracuje s hokejovým klubom MHC Martin a.s. na výchove mladých hokejistov. Za vyše 35 rokov sme sa spoločnými silami podieľali na výchove kvalitných hráčov, reprezentantov SR, olympionikov i majstrov sveta. 3. Profil absolventa našej školy Absolvent našej školy by mal mať všetky potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole podľa svojho výberu a zamerania, mal by ovládať dva cudzie jazyky, byť počítačovo gramotný, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, objektívne hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, vedieť starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, rozvíjať svoje športové nadanie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza), mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Pri strategickom plánovaní si vytyčujeme úlohu, ako dosiahnuť to, aby bol žiak našej školy úspešný. Pedagogické a výchovné pôsobenie učiteľov a vychovávateľov by malo prispieť k tomu, že žiak mladšieho školského veku dokáže prijímať pomoc druhého. Žiak staršieho školského veku vie spolupracovať a žiak športových hokejových tried má spôsobilosti medziľudských a sociálnych vzťahov. Vo všeobecnosti si má absolvent primárneho vzdelania osvojiť tieto kľúčové kompetencie: a/ Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií. b/ Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. c/ Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- vie používať rôzne vyučovacie programy, - získal základy algoritmického myslenia, - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. d/ Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. e/ Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch. f/ Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, - uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. g/ Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, - ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, - pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2 Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a

osobnostne sa rozvíjať – v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v pracovnom, občianskom a osobnom živote. Kompetencie: - formujú sa na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre uplatnenie v praxi, - nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života, - nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť základom celoživotného učenia a osobnej flexibility), - sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania. Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú. V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania. Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie : a/ Kompetencie k učeniu: - má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných a slabých stránok. Dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných (pracovných a osobných) životných situáciách. Získal základ a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa. b/ Kompetencie komunikačné: - má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych kontextoch. - ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty. c/ Kompetencie k riešeniu problémov: - má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie, dokáže využívať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej abstrakcie, logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov. - je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných. d/ Kompetencie občianske - chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrne a historické dedičstvo a tradície, - chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti. Je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti. e/ Kompetencie sociálne a personálne

- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, - dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti, - dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie. Uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele. f/ Kompetencie pracovné - ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie - dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a profesionálne ciele, orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským zámerom a s jeho realizáciou, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných zručností. g/ Kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry - dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky, - cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo, - pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), - správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom. 2.Pedagogické stratégie Základom pedagogickej stratégie našej školy je tvorivo- humanistická výchova, ktorej jednotlivé prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu, konkrétne: - vo výchovno-vzdelávacom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, zážitkové a kreatívne metódy, - preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne pôsobenie učiteľa na žiaka, - pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom osobnostného rastu, - rozvoj vyšších poznávacích funkcií (minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí, bifľovanie sa), - vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní názorov detí, - používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, - diferencovaný a individuálny prístup k žiakom, Na vyučovaní žiakov podnecujeme k poznávacej zvedavosti, podporujeme vyučovanie založené na pozorovacích a výskumných aktivitách ako sú žiacke pokusy, laboratórne práce, pozorovania, problémové a projektové vyučovanie. Podporujeme vyučovanie pomocou informačno- komunikačných technológií ( osobné počítače, tablety, internet, dataprojektory, interaktívna tabuľa, počítačové edukačné programy ) a iných multimédií. Preferujeme projektové vyučovanie, tvorbu a prezentáciu projektov ako možnosti rozvoja samostatnosti a tvorivosti žiakov, ich kritického myslenia, schopnosti komunikácie, vyhľadávania informácií a lepšiemu pochopeniu praktického významu učiva (učiť sa pre život). 5. Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami

Súčasné školstvo je veľmi otvorené humanizácii v každej oblasti. Umožňuje rozvíjať každému žiakovi svoje schopnosti, nadanie a záujem v rámci svojich možností. Naša Základná škola vytvára podmienky aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Medzi takýchto žiakov zaraďujeme: žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s nadaním. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok/ obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov/ vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Naša Základná škola sa zaoberá so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú individuálne začlenení. Ide prevažne o žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, poruchami správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým a zdravotným postihnutím. Všetkým týmto žiakom sa poskytuje odborná špeciálno-pedagogická starostlivosť, ktorá je zastrešená školským špeciálnym pedagógom. Školský špeciálny pedagóg vypracováva pre začleneného žiaka reedukačný program podľa potrieb dieťaťa, vyplývajúc z jeho poruchy a doporučení psychológa a špeciálneho pedagóga z CPPPaP. So žiakmi pracuje individuálne v špeciálnej učebni s množstvom kompenzačných pomôcok, podľa potreby aj priamo na vyučovacích hodinách. Cieľom špeciálno-pedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. V širšom meradle sa podporuje sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí a mládeže s poruchami do spoločnosti. Pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú triednym učiteľom a školskou špeciálnou pedagogičkou vypracované individuálne výchovnovzdelávacie programy. V programe sú zapracované odporučenia psychológa a špeciálneho pedagóga pre výchovno-vzdelávací proces. Podľa potreby sa IVVP prehodnocuje a dopĺňa za prítomnosti zákonného zástupcu, triedneho učiteľa a školského špeciálneho pedagóga. Veľkým prínosom pre prácu s individuálne začlenenými žiakmi je pridelenie asistentov učiteľa, ktorí priamo na vyučovacích hodinách pracujú s týmto žiakom, uľahčujú im adaptáciu na prostredie školy, vykonávajú pedagogický dozor počas prestávok zameraný na žiakov s poruchami správania, prípadne napomáhajú učiteľovi pri výrobe pomôcok pre začleneného žiaka. V tomto školskom roku bol zaradený predmet Rozvoj špecifických funkcií s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Zúčastňujú sa ho žiaci 3.B triedy, ktorým boli diagnostikované špecifické poruchy učenia. Vyučujúcim tohto predmetu je školský špeciálny pedagóg. Pri práci so začlenenými žiakmi sa postupuje podľa platnej legislatívy: Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní, Pedagogicko-organizačné pokyny, Vzdelávacie programy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti a aktivity, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým a zrakovým postihnutím, Vyhláška o základnej škole z r. 2008, Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy do základnej školy a do strednej školy. Všetci žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov č.22/2011 R – príloha č.2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Pre skvalitnenie práce sa využíva aj spolupráca so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie: CPPPaP Martin, SCŠPP v Žiline, elokované pracovisko v Martine,

CŠPP v Jamníku, CŠPP a SCŠPP pre deti so sluchovým postihnutím v Kremnici, vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia DIALÓG spol. s.r.o, ďalšia spolupráca je s výchovnou poradkyňou aj s odbornými lekármi / detský neurológ, pedopsychiater.../ a s Odborom sociálnych vecí a rodiny. V rámci poradenstva sa všetkým vyučujúcim a zákonným zástupcom žiaka poskytujú konzultácie a doporučenia pre ďalšiu prácu. 6. Organizačné formy výchovy a vzdelávania Do učebných osnov jednotlivých predmetov boli zapracované organizačné formy a metódy vyučovania daného predmetu. Podľa charakteru vyučovacieho predmetu sú najčastejšie uplatňované tieto organizačné formy a metódy vyučovania: Metodické formy výučby - výkladové, dialogické, demonštračné Sociálne formy výučby - frontálna a individuálna práca žiakov, práca vo dvojiciach, práca v skupinách Organizačné formy výučby - praktická činnosť žiakov, práca s učebnicami a inou literatúrou, PC, internetom Podrobné zapracovanie jednotlivých foriem a metód vyučovania je súčasťou učebných osnov všetkých vyučovacích predmetov, ktoré tvoria prílohu ŠkVP. 8. Začlenenie prierezových tém – ISCED 1, ISCED 2 Dopravná výchova: - sa realizuje formou kurzov v spolupráci s CVČ Kamarát podľa tematických plánov dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách. Teoretická príprava žiakov sa uskutočňovala v mesiacoch január, február, marec, apríl, november a december v učebni dopravnej výchovy v CVČ Kamarát Martin. Environmentálna výchova: - v predmetoch PDA, VLA, ETV, TSV, BIO, CHE, GEG a SEE je realizovaná vychádzkami, pozorovaním, rozhovorom, návštevou múzeí, galérie a skanzenu. Multikultúrna výchova: - v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, RUJ, HUV, VYV, IFV, INF je realizovaná vzájomnou písomnou komunikáciou /listy, maily/, rozhovormi, organizovaním besied, rozhovormi, návštevou výstav, múzeí, galérií a skanzenu, zapájanie sa do projektov, spolupráca s organizáciami mesta Martin. Mediálna výchova: - v predmetoch SJL, ETV, NBV, DRA, TSV, HUV, VYV je uplatňovaná prezentáciou výsledkami žiackych prác /literárne, výtvarné, hudobné, športové/. Osobnostný a sociálny rozvoj: - vo všetkých predmetoch je uplatňovaná formou realizácie začleňovania medzipredmetových vzťahov Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:

-

je realizovaná v rôznych predmetoch druhých až deviatych ročníkov

Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 1. Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov je samostatný dokument zverejnený v na www. zsgorkeho.sk v sekcii základná škola. 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy V priebehu školského roka uskutočňujeme kontrolnú činnosť v nasledovných oblastiach: Úsek plnenia základných povinností zamestnancov 1. včasný príchod na pracovisko 2. dochvíľnosť nástupu na vyučovacie hodiny 3. využitie pracovného času /45 min./ 4. vykonávanie dozorov na chodbách, v školskej jedálni a v šatniach 5. kontrola pedagogickej dokumentácie ZŠ 6. kontrola pedagogickej dokumentácie ŠKD 7. kontrola pedagogickej dokumentácie krúžkovej činnosti 8. hospitačná činnosť pedagogických a odborných zamestnancov– pozorovanie vyučovacej hodiny a výchovnej činnosti so zameraním využívanie IKT a didaktickej techniky v predmetoch, diferencovaný prístup k individuálne začleneným žiakom, pracovnú klímu na vyučovacej hodine a sebahodnotenie žiakov 9. hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov a ich sebahodnotenie splnenia vytýčených cieľov na školský rok 2015/2016 Úsek plnenia ďalších kompetencií zamestnancov 1. komunikácia učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – vedenie školy a iní zamestnanci 2. odborný rast, sebavzdelávanie a vzdelávanie zamestnancov 3. akceptácia práv dieťaťa 4. realizácia učebných osnov, zmien, úprav 5. práca s talentovanými žiakmi, integrovanými žiakmi 6. aktivity mimo vyučovania 7. pozitívna prezentácia školy na verejnosti 3. Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia je: aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. Dôraz kladieme na: konštatovanie úrovne stavu, zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. Vlastné hodnotenie školy zameriame na: ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti, posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe, podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania, oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky /príp. návrhy a opatrenia/ Kritériom pre nás je: spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, kvalita výsledkov. Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: dotazníky pre žiakov a rodičov, dotazníky pre absolventov školy, analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoštátnom testovaní žiakov 9.ročníka, prijímacích skúškach na stredné školy, plnenie vzdelávacích štandardov, SWOT analýza, analýza zápisníc zo zasadnutí triednych rodičovských združení.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.