Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD


1 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový...
Author:  Irena Moravcová

0 downloads 2 Views 357KB Size

Recommend Documents


No documents


Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín

ŠKOLNÍ ŘÁD

OBSAH A: Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců B: Vzájemné vztahy žáků s pedagogickými pracovníky C: Provoz a vnitřní režim školy, školní jídelny a školní družiny D: Podmínky zajištění hygieny a bezpečnosti žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí E: Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Příloha: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A: Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Čl. 1 Žáci školy mají právo a)

Na vzdělávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

b)

Jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy.

c)

V době vyučování využívat vybavení a zařízení školy v souladu s dodržováním provozních řádů a dodržováním zásad hygieny a bezpečnosti.

d)

Na volný pohyb o přestávkách v budově školy a za příznivého počasí a se souhlasem vedení školy i na školním dvoře.

e)

S vědomím třídního učitele a s písemným souhlasem rodičů opouštět areál školy v době polední přestávky a o volných hodinách, které jsou dány rozvrhem.

f)

Hovořit a diskutovat s pracovníky školy a slušně vyjadřovat své názory.

g)

Na zapůjčení schválených učebnic a knih ze žákovské knihovny.

h)

Na stravování ve školní jídelně.

i)

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

j)

Zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být voleni do těchto orgánů.

k)

Prostřednictvím volených orgánů se obracet na ředitele školy.

l)

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.

m) Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. n)

Využívat školního bufetu a pitného režimu včetně nákupu školního mléka.

o)

Znát podrobný obsah školního řádu.

p)

Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.

q)

Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.

r)

Využívat schránky důvěry, požádat v případě tísně nebo problému o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce nebo jinou osobu.

s)

Zúčastňovat se kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí organizovaných školou.

t)

Podle zájmu a schopností se zúčastňovat školních kol soutěží a se souhlasem vedení školy reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží.

Čl. 2 Žáci školy jsou povinni a)

Řádně docházet do školy.

b)

Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

c)

Plnit pokyny pedagogických pracovníků, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem a provozními řády odborných učeben.

d)

Zúčastňovat se tzv. třídních hodin svolávaných třídním učitelem.

e) V průběhu vyučovacích hodin se plně zúčastňovat vyučování. Po ukončení případné absence ve škole si dopsat a doučit se co nejdříve zameškané učivo. f)

V budově školy mimo šatny se pohybovat pouze v přezůvkách.

g)

Denně nosit do školy potřebné pomůcky, sešity, učebnice a žákovskou knížku, respektovat požadavky učitelů na kvalitu a druhy školních potřeb.

h)

Ztrátu žákovské knížky neprodleně hlásit třídnímu učiteli.

i)

Po skončení vyučování uklidit své pracovní místo.

j)

V rámci možností zajistit své osobní věci proti krádeži, ztráty neprodleně hlásit třídnímu učiteli.

k)

Zachovávat základní pravidla slušného, společenského chování jak vůči svým spolužákům, tak k dospělým osobám.

l)

V celém areálu školy a ve všech prostorách budovy udržovat čistotu a pořádek.

m) V průběhu přestávky si připravit věci potřebné k vyučování a po zazvonění na vyučovací hodinu se usadit na své místo v lavici a vyčkat v klidu příchodu učitele. n)

V případě, že žák něco zapomněl nebo nesplnil, omluvit se učiteli na počátku vyučovací hodiny.

o)

Hlásit pedagogickým pracovníkům jakýkoliv úraz, ke kterému došlo ve vyučování nebo o přestávce.

p)

Kterékoliv dospělé osobě ihned hlásit vznik požáru či jinou havárii, kterou zpozoruje. Čl. 3 Žákům je zakázáno

a)

Nosit do školy věci, které by mohly mít negativní vliv na zdraví a bezpečnost žáků i zaměstnanců školy. Jedná se zejména o cigarety, živá zvířata, zapalovače, zápalky, nože, zbraně, laserová ukazovátka, drogy a alkoholické nápoje.

b)

Ve vyučování jíst, žvýkat a manipulovat s mobilním telefonem.

c)

V době vyučování bez svolení učitele měnit zasedací pořádek a vzdalovat se ze svého pracovního místa.

d)

Opouštět areál školy o přestávkách a ve volných hodinách daných rozvrhem, pokud k tomu nemají souhlas třídního učitele a písemný souhlas zákonných zástupců.

e)

Zvát si do školy jakékoliv cizí návštěvy.

f)

Jezdit v areálu školy na kolečkových bruslích, koloběžkách a jízdních kolech, s výjimkou příjezdu a odjezdu ze školy.

g)

Poškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit, popř. odstranit. Čl. 4 Mobilní telefon

a)

Žák může nosit do školy mobilní telefon pouze s vědomím zákonných zástupců.

b) Pokud žák s vědomím zákonného zástupce nosí do školy mobilní telefon, je povinen mít tento telefon v době vyučovacích hodin vypnutý a uložený v aktovce nebo pod lavicí. c) V případě, že žák poruší ustanovení uvedené v bodě b) a manipuluje s mobilním telefonem ve vyučovací hodině a tím narušuje výuku, je učitel oprávněn nechat žáka odložit telefon na pracovní desku školní katedry za účelem zajištění řádného

průběhu vyučování. Žák je povinen tento požadavek respektovat. Po skončení vyučovací hodiny se telefon žákovi vrátí. d)

O skutečnosti uvedené v bodě c) informuje neprodleně učitel zákonného zástupce žáka.

e)

Dojde-li ke ztrátě mobilního telefonu, není škola povinna ztrátu šetřit a neodpovídá za vzniklou škodu. Čl. 5 Práva zákonných zástupců žáků

a) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. b) Volit a být voleni do školské rady. c) Pracovat v občanském sdružení SRPDŠ. d) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí. e) Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. f) Požádat o uvolnění žáka z výuky daného předmětu podle § 50 odst. 2 školského zákona. g) Požádat o vzdělávání žáka s VPU podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona. h) Požádat o individuální vzdělávání pro žáka 1. stupně podle § 41 školského zákona. i) Požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona.

Čl. 6 Povinnosti zákonných zástupců žáků a)

Zajistit, aby žák docházel řádně do školy a měl k výuce potřebné a požadované pomůcky a školní potřeby.

b)

Předem známou nepřítomnost žáka ve vyučování v rozsahu do pěti pracovních dnů oznamovat třídnímu učiteli s dostatečným předstihem.

c)

Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění žáka z vyučování v jeho průběhu, dohodne postup uvolnění předem s třídním učitelem (např. prostřednictvím žákovské knížky, osobní vyzvednutí ve škole).

d)

Má-li být žák uvolněn z vyučování na dobu delší než pět pracovních dnů, je zákonný zástupce povinen požádat o jeho uvolnění písemně ředitele školy. V žádosti uvede důvod.

e)

Na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastňovat projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a spolupracovat při řešení problémů.

f)

Informovat školu o změně zdravotního stavu žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

g)

Do tří pracovních dnů od počátku absence žáka oznámit škole písemně či telefonicky důvody jeho absence ve škole a tím nepřítomnost omluvit.

h)

Po ukončení absence žáka co nejdříve písemně doložit důvod absence na omluvném listě v žákovské knížce.

i)

Oznamovat škole údaje potřebné k vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

j)

Zjišťovat informace o chování, výsledcích vzdělávání a docházce žáků, například kontrolou žákovské knížky, osobními kontakty s učiteli apod.

k)

V případě, že se žákovi ve škole stane úraz nebo se u něho projeví zdravotní potíže, je zákonný zástupce povinen vyzvednout si žáka po předchozím vyrozumění školou a případně ho doprovodit k lékaři.

B. Vzájemné vztahy žáků s pedagogickými pracovníky Čl. 1 a)

Žáci jsou povinni chovat se ohleduplně a klidně a nadměrným hlukem, zejména o přestávkách, neobtěžovat spolužáky ani zaměstnance školy.

b)

Vůči svým spolužákům i dospělým osobám zachovávají žáci základní pravidla slušného společenského chování.

c)

Svým jednáním a chováním se snaží žáci vytvářet dobré vzájemné vztahy, snaží se předcházet projevům násilí a šikany, pomáhají pedagogickým pracovníkům v řešení těchto problémů.

d)

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

e)

Při vstupu učitele do třídy při zahájení vyučování a po skončení hodiny zdraví žáci učitele povstáním. Totéž platí pro případ, kdy vstoupí do třídy pedagogický pracovník nebo jiná dospělá osoba i v průběhu vyučovací hodiny.

f)

Žáci respektují pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a se školním řádem.

g)

Zvlášť hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za závažné, zaviněné porušení povinností stanovených zákonem a řeší se v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 48/2005 Sb.

C: Provoz a vnitřní režim školy, školní jídelny a školní družiny Čl. 1 Provoz školních šaten a)

Školní budovu otevírá školník podle pokynu ředitele školy k zamykání a odemykání budovy.

b)

Žáci vstupují do budovy příslušnými vchody do šaten, které se odemykají v 7.15 hodin. V případě výrazně nepříznivého počasí mohou být vchody otevřeny i dříve. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují, přezují se a odcházejí do tříd. Své místo v šatně udržují v pořádku.

c)

K přezouvání se používá vhodná obuv, není možné používat botasky a tenisky. Ty jsou určeny pouze pro výuku tělesné výchovy. Po skončení vyučování se přezůvky ukládají do sáčků a zavěšují na věšák v šatně.

d)

Těsně před začátkem vyučování uzamykají šatny „klíčníci“, jmenovaní třídním učitelem zpravidla na dobu jednoho týdne. O povinnostech jsou „klíčníci“ poučeni třídním učitelem.

e)

Po skončení vyučování odvádějí učitelé vyučující poslední vyučovací hodinu žáky třídy do šaten. Šatny odemykají „klíčníci“ a setrvají v šatně až do odchodu posledního žáka třídy. „Klíčníci“ plní svou funkci i v případě odpoledního vyučování a přispívají k tomu, aby se ze šatny nic neztratilo a aby nedocházelo k úrazům.

f)

V šatnách nesmí být ukládány peníze, drahé předměty, kola ani koloběžky.

g)

Klíče od šaten jsou v průběhu vyučování ve třídě, po skončení vyučování je „klíčníci“ uloží opět na určené místo ve třídě.

h)

Ztráty klíčů od šaten hlásí žáci třídnímu učiteli, který ve spolupráci se školníkem zajistí nápravu. Třídní učitel ve spolupráci se školníkem řeší i jakékoliv další problémy, které se šaten týkají.

i)

V průběhu vyučování vstupují žáci do šaten pouze s vědomím třídního učitele nebo dozírajícího učitele. Po vyučování, případně po obědě, se žáci v šatnách zbytečně nezdržují a co nejdříve opouštějí školní budovu. Čl. 2 Vyučování

a)

První vyučovací hodina začíná v 7.50 hodin, po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut, ostatní přestávky trvají 10 minut. Polední přestávka je v rozsahu 50 minut.

b)

V případě, že vyučování začíná výjimečně v 7.00 hodin, zajistí si učitel, který vyučování zahajuje, příchod žáků do budovy tak, aby vyučování bylo zahájeno včas a aby byla zajištěna bezpečnost žáků.

c)

Do školy přicházejí žáci tak, aby byli včas na svém místě ve třídě a aby jejich příchod nenarušoval zahájení vyučování. Platí i pro odpolední vyučování.

d)

K odborným učebnám přicházejí žáci nejdříve 2 minuty před zahájením hodiny, aby zbytečně nečekali u vchodu do odborné učebny, ale také tak, aby byli v učebně včas a nerušili pozdním příchodem zahájení vyučovací hodiny.

e)

Do odborné učebny vstupují žáci na pokyn učitele a řídí se provozním řádem odborné učebny.

f)

Přemísťování žáků do jiné učebny, např. za účelem využívání didaktické techniky, se uskutečňuje na pokyn učitele zásadně v době přestávky.

g)

Pokud třída opouští svou kmenovou učebnu za účelem výuky v odborné nebo jiné učebně, služba pověřená třídním učitelem kmenovou učebnu uzamyká.

h)

Do školní tělocvičny přecházejí žáci na pokyn vyučujícího po předchozím převlečení a přezutí do cvičebního úboru (stanoví učitel) v šatně nebo na prvním stupni ve třídě. Za uzamknutí šatny a udržování pořádku odpovídá učitel tělesné výchovy. V šatně tělocvičny se žáci před vyučovací hodinou tělesné výchovy i po jejím skončení zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

i)

V případě, že se vyučování tělesné výchovy uskutečňuje v tělocvičně sokolovny, počkají žáci na učitele na jím určeném místě v areálu školy a pod jeho vedením odcházejí do sokolovny. Za bezpečný přechod žáků do sokolovny odpovídá učitel.

j)

Po dobu konání laboratorních prací v průběhu vyučování se skupina uvolněných žáků zdržuje v budově školy pod zajištěným dozorem. Učitel konající laboratorní práci tuto skutečnost nahlásí nejméně den předem do kanceláře zástupkyň.

k)

Na každý týden určuje třídní učitel své třídy žákovskou službu, jména žáků zapíše do třídní knihy v pátek předem. Povinnosti žákovské služby stanoví třídní učitel.

l)

Činnost zájmových kroužků musí být ukončena nejpozději v 16.30 hodin a zahajována tak, aby žáci nemuseli vyžadovat přednost ve školní jídelně. Čl. 3 Provoz školní družiny

a)

Ranní provoz školní družiny začíná v 6.15 hodin, končí v 7.45 hodin a uskutečňuje se v učebně ŠD.

b) Odpolední provoz začíná v 11.30 hodin, končí v 16.00 hodin a uskutečňuje se v učebně ŠD a v kmenových učebnách prvních tříd v přízemí budovy. c)

Zákonní zástupci přihlásí žáka k pravidelné docházce do školní družiny a sdělí vedoucí vychovatelce školní družiny rozsah jeho docházky, způsob a čas odchodu žáka ze ŠD písemně, nejpozději v den zahájení školního roku.

d)

Každou změnu v docházce žáka do školní družiny sdělí zákonní zástupci žáka vedoucí vychovatelce školní družiny nejméně den předem.

e)

Nepřítomnost žáka ve školní družině omlouvají zákonní zástupci žáka nejpozději do tří pracovních dnů od začátku nepřítomnosti.

f)

Žáci prvních tříd, kteří navštěvují ŠD a stravují se ve ŠJ, odcházejí k obědu do ŠJ společně pod vedením vychovatelky.

g)

Žáci 2. a 3. tříd přicházejí do školní družiny po obědě samostatně podle toho, jak končí vyučování.

h)

Do 16.00 hodin pracují jednotlivá oddělení školní družiny zvlášť, každé ve své učebně.

i)

Pokud se činnost ŠD uskutečňuje v tělocvičně školy, musí žáci používat vhodnou obuv a oblečení, které respektuje zásady bezpečnosti.

j)

Činnost školní družiny musí odpovídat vyhlášce č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

k)

K přezouvání a odkládání svršků využívá ŠD vlastní šatnu, která je v době provozu ŠD uzamknuta. Školní aktovky si žáci odkládají v jednotlivých učebnách využívaných školní družinou.

l)

Žáci, kteří navštěvují ŠD, se řídí pokyny vychovatelek, dodržují základní hygienická pravidla a chovají se tak, aby chránili zdraví své i zdraví svých spolužáků. Bez vědomí vychovatelky nesmí opouštět pracoviště.

m) Vůči sobě se žáci ve ŠD chovají ohleduplně, nadměrným hlukem neobtěžují své spolužáky, jednají a chovají se tak, aby předcházeli násilí a náznakům šikany. n)

Případný úraz hlásí žák neprodleně vychovatelce ŠD, která zajistí ošetření, úraz zapíše do knihy úrazů a případně vyplní záznam o úrazu.

o)

Zákonní zástupci žáků zapsaných ve ŠD přicházejí pro své děti určeným vchodem a pohybují se pouze v přízemí budovy, kde jsou jednotlivá oddělení ŠD, a ohlásí se vychovatelce.

p)

Žáci, kteří odcházejí ze školní družiny sami, nahlásí odchod vychovatelce.

q)

Všichni žáci zapsaní ve ŠD mají právo využívat zařízení, hračky a pomůcky. K majetku se chovají ohleduplně, pokud způsobí škodu, jsou jejich zákonní zástupci povinni škodu nahradit. Čl. 4 Stravování žáků ve školní jídelně

a)

Žáci 1. až 9. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně, se shromažďují v chodbě šaten a přicházejí do jídelny na pokyn učitele, který vykonává dozor.

b)

Žáci 1. ročníku navštěvující školní družinu přicházejí do školní jídelny v doprovodu vychovatelek ŠD.

c)

Po příchodu do školní jídelny vyčkají pokynu dozírajícího učitele a přicházejí k výdejnímu okénku, kde se prokazují magnetickou kartou.

d)

Ve školní jídelně dodržují žáci základní pravidla hygieny a stolování, udržují pořádek a čistotu a zbytečně nemluví. Respektují pokyny pedagogického dozoru i pracovnic ŠJ.

e)

Z jídelny nesmějí odnášet žáci žádné nádobí ani jídlo, s výjimkou ovoce a balených doplňků stravy.

f)

V odůvodněných případech (dojíždění, návštěva ZUŠ apod.) může žákovi třídní učitel vydat tzv. „přednostenku“, která ho opravňuje v určitý den k přednostnímu výdeji oběda. Touto „přednostenkou“ se prokazuje dozírajícímu učiteli v jídelně.

g)

Ve školní jídelně se žáci pohybují v přezůvkách nebo návlecích.

h)

Všichni strávníci dodržují provozní řád školní jídelny.

D: Podmínky zajištění hygieny a bezpečnosti žáků, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí Čl.1 Povinnosti žáků a zaměstnanců v oblasti BOZP a)

Žáci a zaměstnanci školy jsou povinni se ve školní budově přezouvat.

b)

Žáci chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni v souladu s tím, co je obvyklé v místě školy.

c)

Všichni žáci dbají na osobní hygienu, zvláště před jídlem a po použití WC.

d)

Všichni žáci a zaměstnanci školy se musí chovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani jiných žáků a osob.

e)

Při výuce v tělocvičně, dílnách, na školním pozemku a odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním provozním řádem. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

f)

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: -

se školním řádem

- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích -

se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním

-

s postupem při úraze

-

s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

-

s evakuační cestou

O poučení provede třídní učitel záznam do třídní knihy a žákovských knížek. g)

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod. Upozorní na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí, odhozenou injekční stříkačkou a poučí je, jak se v takovém případě zachovat.

Varuje před koupáním v místech, která neznají. Poučí je o dopravní kázni. O poučení provede třídní učitel záznam do třídní knihy. h)

Dojde-li k úrazu během vyučování nebo o přestávce ve třídě, na chodbě, v šatnách, na hřišti, ve školních dílnách nebo na školním pozemku, je svědek, případně postižený, povinen ohlásit tuto skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy, případně poskytnout postiženému první pomoc. Totéž platí i tehdy, dojde-li k úrazu ve ŠJ nebo ve ŠD.

i)

Před konáním výletu, lyžařského výcviku, zájezdu, exkurze apod. musí být žáci poučeni o bezpečnosti doprovázejícím učitelem. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a důsledně respektují pokyny pedagogického dozoru.

j)

Dojde-li k vážnému úrazu při kolektivní činnosti žáků mimo školu, např. při lyžařském výcviku, na výletě, na vycházce, při exkurzi apod., hlásí tuto skutečnost doprovázející odpovědný pedagogický pracovník řediteli školy.

k)

O úrazu, který je příčinou absence žáka, nebo na žádost zákonného zástupce žáka, či o úrazu, v jehož důsledku se předpokládá vyplacení bolestného, sepisuje odpovědný pracovník (učitel, třídní učitel, dozírající učitel) záznam o úrazu.

l)

Každý úraz zapisuje odpovědný pracovník do knihy úrazů a informuje o něm bezprostředně zákonné zástupce žáka. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy k úrazu došlo (kdy se škola o úrazu dozví). Kniha úrazů je uložena u hospodářky školy.

m) Koná-li se vyučování mimo areál školy, např. v sokolovně, v plaveckém bazénu, na zimním stadionu apod., přemísťují se žáci za tímto účelem zásadně pod dozorem učitele, který žáky odvádí ze šaten. Po skončení vyučování mimo školu je učitel povinen dovést žáky do areálu školy nebo do šaten. n)

Koná-li se vyučování mimo areál školy první vyučovací hodinu, může učitel dohodnout se žáky sraz na jiném místě, mimo areál školy, např. před bazénem, před zimním stadionem apod. S touto skutečností seznámí učitel prokazatelně zákonné zástupce žáka nejméně s jednodenním předstihem a musí být na určeném místě nejméně 10 minut před zahájením vyučování.

o)

Koná-li se vyučování mimo areál školy poslední vyučovací hodinu, může učitel ukončit vyučování na jiném místě mimo areál školy, např. před bazénem, před zimním stadionem apod. S touto skutečností seznámí učitel prokazatelně zákonné zástupce žáka nejméně s jednodenním předstihem.

p)

Při přecházení žáků mimo areál školy v souvislosti s vyučováním, případně s akcemi pořádanými školou, se přesun řídí pravidly silničního provozu a žáci jsou povinni důsledně respektovat učitele.

q)

Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

Čl. 2

V areálu školy je žákům a zaměstnancům školy zakázáno a)

Ponechávat peníze v hotovosti a cenné věci volně na stolech, ve stolech, skříňkách ve třídách, v šatnách, kabinetech apod.

b)

Jezdit v budově na kolečkových bruslích a koloběžkách.

c)

Nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy.

d)

V areálu školy (budova, školní zahrada a školní sad, školní dvůr, školní hřiště a příjezdové cesty) je zakázáno kouřit všem osobám.

e)

Žákům je bez dozoru učitele zakázáno manipulovat s jakýmikoliv elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a plynovými spotřebiči.

Čl. 3 Ochrana před sociálně patologickými jevy a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné podchycení ohrožených žáků. b) Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje o preventivním programu školy (webové stránky, Informátor), spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. c) Žáci mají přísný zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální chování. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. d) Projevy šikanování mezi žáky, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. e) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků v areálu školy, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

E: Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Čl. 1 a)

Žáci jsou povinni šetrně zacházet se zapůjčenými učebnicemi, učebními texty, učebními pomůckami a školními potřebami, nesmí je záměrně ani z nedbalosti poškozovat.

b)

Zapůjčené učebnice a učební texty nemohou žáci ponechávat bezdůvodně ve škole, je nutné učebnice a učební texty zapůjčené školou obalit ochranným obalem.

c)

Dojde-li k poškození zapůjčených učebnic, učebních textů a pomůcek, jsou žáci povinni vzniklou škodu nahradit. Výši náhrady stanoví třídní učitel ve spolupráci se zástupkyní ředitele po prošetření situace. Při ztrátě učebnice hradí žák původní cenu.

d)

K zařízení a vybavení školy se žáci chovají ohleduplně, nesmí je záměrně ani z nedbalosti poškozovat. Totéž se týká bezpečnostních a orientačních značek.

e)

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

f)

V případě, že dojde k poškození zařízení nebo vybavení školy, bezpečnostních a orientačních značek, jsou žáci povinni vzniklou škodu nahradit. Konkrétní výši a způsob náhrady stanoví třídní učitel po prošetření situace a informuje školníka (viz Ceník za poškození školního zařízení).

Závěrečná ustanovení: 1.

Tento školní řád odpovídá zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášce č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

2.

V případě, že se vyskytne problém, který tento školní řád neřeší, případně nezmiňuje, postupuje se podle výše citovaného zákona a výše citované vyhlášky.

3.

Případné změny školního řádu po jeho schválení a projednání v pedagogické radě budou řešeny formou dodatků k tomuto školnímu řádu.

4.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. srpna 2007 a nabývá účinnosti dnem 3. září 2007.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 31. srpna 2007 ………………………………………..

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.