Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace


1 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace2 Výroční zpráva o činnost...
Author:  Miroslav Veselý

0 downloads 2 Views 560KB Size

Recommend Documents


2016 DOMOV ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
1 NÁŠ DOMOV INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2016 DOMOV ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE i. ...

2015 DOMOV ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
1 N ÁŠ DOMOV INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK 3/2015 i. DOMOV ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
1 Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Pořadí uchazečů podle v&yacut...

9, Moravská Ostrava, 702
1 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 AGROCORP s.r.o. č. p. 307, Žlutava 2 Alex Stylinvest a.s. Výstavní 1928/9, Moravsk&aa...

9, Ostrava-Radvanice. Výzva
1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Lihovarská 1335/9, Ostrava-Radvanice Výzva podle 6...

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
1 Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdě...

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
1 Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jaz...

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: , tel./z&aac...Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Zpracovala:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy 2

Obsah: str. 1.

Základní údaje o škole

4

2.

Přehled oborů vzdělávání

6

3.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

7

4.

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce

8

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy

9

6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

11

7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

12

8.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

13

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

16

10.

Základní údaje o hospodaření školy

17

11.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

18

12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení

18

13.

Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

19

14.

Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

20

15.

Další údaje o škole

21

16.

Závěr

24

Vysvětlení zkratek

26

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

3

1. Základní údaje o škole Název školy:

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Právní forma:

Organizace s právní subjektivitou

Adresa:

Gajdošova 9/338, 702 00 Ostrava

IČO:

61989088

Ředitelka školy:

Mgr. Anna Krasulová Bronzová 21 710 00 Ostrava Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Zástupce ředitelky:

PaedDr. Iva Senftová

Telefon:

596 627 610 596 634 126

E-mail:

[email protected] [email protected]

Webové stránky:

www.zsg.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava IČO: 00845451/02

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: 13. 3. 1996 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola IZO 102 832 951 cílová kapacita: 262 ţáků stav k 31. 8. 2017: 174 ţáků Místo poskytovaného vzdělávání: Gajdošova 9/338, 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

2. Školní druţina IZO 120 100 177 cílová kapacita: 100 ţáků stav k 31. 8. 2017: 51 ţáků Místo poskytovaného vzdělávání: Gajdošova 9/338, 702 00 Ostrava

4

Hlavní činnost:  poskytování základního vzdělávání podle § 44, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  příprava ţáků na další studium a praxi v souladu s obecnými cíli vzdělávání podle § 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  zabezpečování vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování podle § 117, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  zabezpečení školního stravování ţáků školy podle § 119, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  zabezpečování stravování a stravovacích sluţeb (závodní stravování) podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. Doplňková činnost: Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona  vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  velkoobchod a maloobchod  realitní činnost, správa a údrţba nemovitostí  reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Školská rada: Usnesením č. 0187/RMOb1418/3/14 ze dne 18. 12. 2014 vzala Rada městského obvodu na vědomí výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců nezletilých ţáků a zároveň jmenovala členy školských rad z řad zástupců zřizovatele pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Spolupráce se školskou radou je pro školu přínosná. Charakteristika školy: Základní škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Od pramínku poznání k pramenům vědomostí“. Ţáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka, od 4. třídy výuku informatiky a od 7. třídy druhý cizí jazyk. V centru Ostravy jsme jedinou školou rodinného typu s individuálním přístupem k ţákům právě proto, ţe nám to umoţňuje optimální počet ţáků ve třídě. Motto naší organizace je „Škola, do které se vyplatí chodit“. Škola se zaměřuje na nové formy práce a projektovou výuku, na individuální přístup k ţákům. Ve všech třídách na 1. stupni jsou nové interaktivní tabule. Dataprojektory i interaktivní tabule jsou rovněţ k dispozici v třídách na druhém stupni. Všem učitelům byly do výuky pořízeny notebooky a tablety. Multimediální učebna je vybavena 24 počítači a interaktivní tabulí. Ţáci pracují v odborných učebnách výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen a tělocvičně. Aktivně se účastníme vypsaných grantových Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

5

projektů ÚMOb MOaP, SMO. K dispozici je pro ţáky školní knihovna. Škola se věnuje také sportovním aktivitám ţáků, k dispozici je hřiště a tělocvična o rozměrech cca 15,50 m x 9,20 m (včetně samostatného vchodu). Tělocvična je v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímána ke komerčním účelům. Školní hřiště je přístupné veřejnosti v dopoledních odpoledních hodinách. Mimo výukový program nabízí škola pro děti doučování a různé krouţky v odpoledních hodinách například:  krouţek hry na kytaru  krouţek Ekotým  vlastivědný krouţek  krouţek pěvecký sbor Gajdošík  keramický krouţek  míčové hry  pohybové hry  dovedné ruce aj. V nabídce krouţků pro školní rok dochází podle zájmů ţáků k jejich obměně. Součástí školy jsou Dětská výtvarné galerie. Škola vydává časopis Gajdošík a pořádá celou řadu soutěţí a akcí nejen pro základní školy, ale i mateřské školy z ostravského regionu, např. Pohádky děti dětem, Anglický slavík, Anglický desetiboj. Škola není bezbariérová. Aktuální aktivity jsou zveřejňovány na webových stránkách školy.

2. Přehled oborů vzdělání Tabulka školních vzdělávacích programů (ŠVP): Ročník Vzdělávací program

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

ŠVP ZV

1. - 9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové organizace s názvem: „Od pramínku poznání k pramenům vědomostí“. Učební plán ţáka 1. stupně Předmět/Třída Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

ŠVP 1. 8 1 4 --2 ----1 1

ŠVP 2. 9 1 5 --2 ----1 1

ŠVP 3. 9 3 5 --3 ----1 1

ŠVP 4. 7 3 5 1 --1 2 1 2

ŠVP 5. 7 3 5 1 --2 2 1 2 6

Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

2 1 20

2 1 22

2 1 25

2 1 25

ŠVP 6. 4 3 --4 1 2 1 1 --2 2 1 2 1 2 1 1 ----28

ŠVP 7. 4 3 2 5 1 2 1 2 --2 2 1 2 0 2 1 ------30

ŠVP 8. 4 3 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 ------32

ŠVP 9. 4 3 2 4 1 2 1 2 2 1 1 --2 1 2 1 1 1 1 32

2 1 26

Učební plán ţáka 2. stupně Předmět / Třída Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Klub anglického jazyka Praktika z českého jazyka Praktika z matematiky Celkem

Školské sluţby byly poskytovány v rámci činnosti školní druţiny, ve dvou odděleních. Pro kvalitní zájmově orientovanou činnost je zájem o pobyt ve školní druţině trvale vysoký.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Výuku ve školním roce 2016/2017 zabezpečovalo 18 pedagogických pracovníků, 13 učitelů, 2 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga, které splňovaly odbornou kvalifikaci. (16 ţen a 2 muţi). Lze konstatovat, ţe odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků zajišťujících výuku je na vysoké úrovni a vytváří předpoklad pro velmi dobrou úroveň vzdělávání ve škole. Ve škole působili také koordinátor ŠVP, metodik prevence sociálněpatologických jevů, ICT koordinátor (bez specializačního studia) a metodik EVVO.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

7

Věková struktura pedagogů: 21 – 30 let 2

do 20 let 0

31 – 40 let 5

41 – 50 let 5

nad 50 let 6

Odborná a pedagogická způsobilost: Počet učitelů na 1. stupni na 2. stupni ZŠ ZŠ 5 0 0 7 1 0 6 7

Dosaţené vzdělání Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Středoškolské – nepedagogické (gymnázium) Celkem

Výuka angličtiny byla na prvním stupni zajištěna pedagogickým zaměstnancem se středoškolským vzděláním. Paní učitelka si v současné době doplňuje potřebné pedagogické vzdělání. Výuka anglického jazyka s časovou dotací 7 hodin týdně. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Počet zaměstnanců nastoupili odešli

1 3

Údaje o nepedagogických pracovnících: Pracovní zařazení

Počet zaměstnanců

školník, domovník uklízečka ekonomka

1 3 1

4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy na školní rok 2017/2018 Počet zapsaných ţáků: 25 Počet odkladů do 31. 5. 2018: 5 Informace o vycházejících ţácích: 

na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřizovaná krajem soukromá gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

z pátého ročníku 0 0

ze sedmého ročníku 0 0

8

církevní gymnázia 0

na střední školy (krajské, církevní a soukromé), které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

1

4

3

0

ostatní střední školy 2

celkem

10

do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků 40

z niţších ročníků 3

počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku 15

v niţším ročníku 5

Komentář: 1 ţákyně z 9. ročníku a 2 ţáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v niţším ročníku, si nepodali přihlášku ke studiu.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy Statistické údaje za školní rok 2016/2017: Počet tříd

Celkový počet ţáků

9

174

Počet ţáků na 1 třídu 19

Počet ţáků na 1 učitele 13

Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch k 31. 8. 2017: Ročník

Počet ţáků

Prospěl

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

s vyznamenáním

1. 2. 3. 4. 5.

14 25 18 15 22

6 11 10 9 3

5 11 8 6 19

3 3 0 0 0

0 0 0 0 0

I. stupeň

94

39

49

6

0

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

9

6. 7. 8. 9.

19 24 22 15

3 4 0 1

11 15 19 14

5 5 3 0

0 0 0 0

II. stupeň

80

8

59

13

0

Celkem:

174

47

108

19

0

*

2

0

0

0

2

*ţáci vzděláváni v zahraničí podle §38 odst. 1a) Školského zákona

Komentář: Výsledky ve vzdělávání jsou na dobré úrovni. Sníţený stupeň chování: Stupeň chování

počet

2. 3.

10 1

Komentář: Důvodem udělení sníţených stupňů chování byla v častých případech velmi vysoká neomluvená absence a opakované porušování Školního řádu školy např. nevhodné chování vůči spoluţákům i vyučujícím, hrubé slovní projevy, velmi nedbalá příprava na vyučování. Celkový počet omluvených a neomluvených hodin: Školní rok 2016/2017 počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí

169* 174*

počet hodin omluvené/neomluvené 16306 17374

145 227

průměr na ţáka 96,49 99,85

0,86 1,30

* nejsou započteni ţáci vzděláváni v zahraničí podle §38 odst. 1a) Školského zákona

Komentář: Neomluvená absence vznikla z nedostavování se ţáků na řádné vyučování a neomlouváním absence ţáků zákonnými zástupci v souladu se Školním řádem školy. Řízení, která tímto vznikla, byla postoupena odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a Policii ČR.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

10

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí byly ve školním roce 2016/2017 základními kameny prevence sociálně patologický jevů. Prevence neţádoucích návyků, závislostí a výchova ke zdravému ţivotnímu stylu se z organizačního hlediska dotýkala školní metodičky prevence, výchovného poradce, ale i všech pedagogických pracovníků školy. Všichni byli v průběhu roku aktuálně informováni o nových vyhláškách a akcích, které se prevence dotýkají. Prevence sociálně patologických jevů probíhala důsledně a neformálně v souladu s dlouhodobým preventivním programem školy – Školní preventivní strategií na období 2013 – 2018 a Minimálním preventivním programem pro školní rok 2016/2017. Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou ţáky k odmítání všech projevů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Základem preventivní práce v naší škole byl kaţdodenní kvalitní ţivot školy podpořený dodrţováním Školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly vyuţívány podněty otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a záţitkové pedagogiky. Většina cílů MPP byla splněna. Aktivity pro rodiče zaměřené na prevenci rizikového chování Rodiče byli informováni o situaci ve škole, prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních individuálních schůzek (bývají kaţdé úterý) s třídními učiteli a v případě zájmu individuálním pohovorem s vedením školy nebo školním metodikem prevence a výchovným poradcem. V rámci školy pracovala rodičovská iniciativa. Ve spolupráci s rodiči proběhly akce:  Drakiáda 2016  Od muzea k muzeu  Výlet na Ostravici  Halloweenské tvoření 2016 Aktivity pro ţáky zaměřené na prevenci rizikového chování Třídnické hodiny zaměřené na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů ţáků na zdravé sociální klima třídy. Prevence probíhající v jednotlivých hodinách výuky v rámci ŠVP v jednotlivých předmětech. Specifická prevence – jednorázové aktivity pro ţáky: Renarkon, Městská policie, Policie ČR.         

Besip Galerie Plato Ţivá knihovna povolání Svět techniky Na běţkách v dolní oblasti Vítkovic Mladý zdravotník Řemeslo má zlaté dno GVUO Výuka na dopravním hřišti

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

11

Specifická selektivní prevence - preventivní aktivity, reagující na individuální situaci ve třídě Preventivní aktivity probíhaly v rámci třídnických hodin. Ve dvou třídách proběhla metodická podpora za účasti lektora z centra primární podpory Renarkonu a metodika prevence základní školy a intervence metodika prevence. Byly řešeny vztahy ve třídě, ostrakizace. Výskyt rizikového chování ve škole Během školního roku byly v jednotlivých třídách řešeny ve spolupráci s rodiči hlavně problémy s vysokou neomluvenou absencí, jednorázové potyčky mezi spoluţáky, vzájemné hrubé projevy ţáků, nekázeň, mírné formy ostrakismu. Nadále při řešení těchto problémů spolupracujeme s institucemi PPP, OSPOD, sociálními pracovníky, okresní metodičkou prevence, policií ČR. Nespecifická prevence – volnočasové aktivity škole, projekty.               

72 hodin – projekt Ekoškoly Mrkev Ukliďme si Česko Hra na flétnu, Sborový zpěv Hra na kytaru Redakce Gajdošíku Ekotým Vlastivědný krouţek Pohybové hry Keramika Recyklohraní Projekt - Den Země Projekt – Tvoříme s odpady Noc s Andersenem – 1. stupeň Ozdravný pobyt ţáků 2. stupně

Školní metodička prevence i výchovný poradce předávali poznatky získané na školeních a pravidelných setkáních ostatním pedagogickým pracovníkům na pedagogických poradách.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu Seminář k aktuálním výzvám IROP Dynamika problémového chován dětí – jak komunikovat a pracovat s problémovými dětmi a jejich rodiči (MAP) 9. krajská konference prevence rizikového chování Pracovně – právní vztahy ve školství Zdravá 5 Konference Školství 2017 Konference Podíl ZOO na EVVO Konzultace k programu OP VVV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Počet zúčastněných

Počet hodin na osobu

1 1

4 8

1 2 1 2 1 2

16 6 6 8 8 2 12

Nakopněte svoji školu, festival vzdělávání na téma Škola pro všechny – jak na to? Seminář Přijímací řízení, zápisy do škol Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních Didaktica magna – ZŠ Mendelova Karviná Školský zákon Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření v ZŠ

2

16

1 1

5 2

12 2 1

8 6 6

Ve školním roce 2016/2017 úspěšně ukončila studium k výkonu specializovaných činností v celkovém rozsahu 250 hodin koordinátorka EVVO.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti. Díky průběţné aktualizaci webových stránek školy můţe veřejnost sledovat činnost školy během celého školního roku. Škola také vyuţívá měsíčníku Centrum, Ostravská radnice a webových stránek zřizovatele a Magistrátu města Ostravy k propagaci své činnosti. Akce ve školním roce 2016/2017 Kulturně – vzdělávací akce Cinema City – filmové představení Zpívej Český červený kříţ – průkaz zdravotníka Dětské dopravní hřiště Orebitská – výuka dopravní výchovy – 2x ročně Divadlo loutek – Kocourek Modroočko Divadlo loutek – Královna Koloběţka První Divadlo loutek – Nastupovat! Děják z rychlíku Divadlo loutek – Šíleně smutná princezna Divadlo loutek – tvořivá dílna Příběh mé loutky DKMO – Jumping Drums – bubenická show – výchovný koncert Dolní oblast Vítkovic – City Cross Sprint trať – běh na lyţích Galerie Plato – galerijní animace Galerie Plato – workshop foto GVUO – galerijní animace V kůţi architekta GVUO – výukový program Halda Ema - exkurze Hasičské muzeum - exkurze Katedrála Boţského Spasitele – výtvarně – historická exkurze Knihovna města Ostravy - Advent Knihovna města Ostravy – knihovnická lekce Knihovna města Ostravy – knihovnická lekce Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Třída I. – V. IX. IV. I. III., IV. VIII., IX. IV., V. III. V., VI., VII., VIII., IX. VI. IX. VI., VIII. VI., VIII., IX. VI., VIII., IX. VI. I., II. VIII. II., V. I. IV. 13

Knihovna města Ostravy – knihovnická lekce Knihovna města Ostravy – knihovnická lekce Astrid Lindgrenová Knihovna města Ostravy – Pasování čtenářů Komenského sady – sportovní vycházka s jízdou na koloběţkách Landek - exkurze Legiovlak – dějepisná exkurze – nádraţí Ostrava - Svinov Městská Policie – beseda Bezpečně ze školy domů Městská Policie – beseda Co všechno uţ vím? Městská Policie – beseda Malé děti, velké nebezpečí Městská Policie – beseda Nedělej si problém Městská Policie – beseda Stráţník – váš pomocník Městská Policie – beseda Zájmy chráněné trestním zákonem Městská Policie – beseda Základy kriminalistiky – malý kriminalista, svědectví Městská Policie – dopravní výchova Městská Policie – Nebezpečná hra (šikana) Městská Policie – prevence kriminality bez předsudků Městská Policie – beseda Právní povědomí MK Fruit – vitamínový den – doprovodná akce k programu Ovoce do škol Multimediální pořad – Vietnam, brána do Indočíny – kino Luna Ostravské muzeum – výstava Korunovační klenoty OZO Ostrava – výuková lekce Policie ČR - BESIP Svět techniky – U6 Svět techniky – výuková lekce - Ţijí tady s námi Svět techniky – výuková lekce Barvy, světlo, stín Svět techniky – výuková lekce DNA nositelka dědičnosti Svět techniky – výuková lekce Dopravní prostředky Svět techniky – výuková lekce Geometrický svět Svět techniky – výuková lekce Kouzlo zrcadlení Svět techniky – výuková lekce Malý antropolog Svět techniky – výuková lekce Objevování energie Svět techniky – výuková lekce Proč? Fyzika v otázkách a odpovědích Svět techniky – výuková lekce Putování za medem Svět techniky – výuková lekce Víte, co jíte? Školení dentální hygieny – studenty LF Palackého univerzity Olomouc Štramberk - exkurze ZOO - exkurze Akce zaměřené na výchovu k volbě povolání Den řemesel – SŠSD Ostrava – Zábřeh Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

IV. III. I. IV. VII., IV. IX. II. V. I. VII. IV. IX. III. III. VI. I. VIII. I., II., III., IV., V. VII. – IX. VII., VIII., IX. I. I., II. IX. VI. III. IX. I.,II. IV. IV., II. IV. IV. VII. I. VIII. II., III., IV., V. VIII. III. Třída VIII., IX. 14

IPS UP – beseda kariérní poradenství Návštěva střední školy AHOL Prezentace RB SOU autoopravárenské Prezentace SŠ ochrany osob a majetku Prezentace SŠ průmyslové a strojní, Zengrova Představení Obchodní akademie, Polská, Ostrava – Poruba Představení střední školy AHOL Představení OA Karasova Řemeslo má zlaté dno – K-Trio Ostrava - Hrabůvka Svět techniky – Ţivá knihovna povolání Učeň, středoškolák, vysokoškolák – výstaviště Černá louka

IX. VIII., IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. VIII., IX.

Účast v soutěţích a ocenění ţáků Soutěţ KVARTETO – PORG Ostrava Školní kolo dějepisné olympiády Školní kolo olympiády v českém jazyce Okresní kolo dějepisné olympiády Okresní kolo olympiády v českém jazyce Školní kolo biologické olympiády Školní kolo Pythagoriády Školní kolo recitační soutěţe Obvodní kolo recitační soutěţe Hledej pramen vody – ekologická soutěţ Matematický klokan – školní kolo Anglický slavík – soutěţ ve zpěvu v anglickém jazyce Anglický desetiboj Pohádky dětí dětem

4 ţáci/ V. třída 2. st. 2. st. 1 ţák/ IX. 2 ţáci/ IX. 2. st. V. – VIII. I. – IX. 5 ţáků IV. III. – IX. třída 2 ţáci/ 2. stupeň 3 ţáci/ III. 10 ţáků

Ozdravné pobyty a pobyty ţáků v rámci projektů Ozdravný pobyt 2. stupně v Horní Lomné

14 dnů/36 ţáků

Akce pořádané školou Projekt 72 hodin Vánoční zpívání – vystoupení pěveckého sboru Gajdošík a kytarového krouţku Vánoční besídka pro MŠ Hornická Vystoupení ke Dni matek – sbor Gajdošík, kytarový krouţek Noc s Andersenem

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

ţáci VIII. třídy ţáci školy a rodičovská veřejnost MŠ Hornická rodičovská veřejnost ţáci školy

15

Anglický slavík – soutěţ ve zpěvu písní v anglickém jazyce Anglický desetiboj – znalostní soutěţ pro ţáky III. tříd Pohádky dětí dětem Dny otevřených dveří Velikonoční sportovní turnaj Školní časopis Gajdošík

ostravské školy ostravské školy ostravské školy rodičovská veřejnost ţáci školy ţáci a učitelé školy, rodičovská veřejnost

Projektová výuka Veselé zoubky – spolupráce s drogerií DM Ročníková závěrečná práce Halloween Vitamínový den Ekokodex Den Země Tvoříme s odpady Hospodářská zvířata Cesta labyrintem města

I. třída IX. tř. I. třída I. – V. třída I. – IX. třída I. – IX. třída I. – IX. třída II. třída VI. – VIII. třída

Akce Rodičovské iniciativy Drakiáda Halloween – dlabání dýní Mikulášská nadílka Od muzea k muzeu Výlet na Ostravici

1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

16

10. Základní údaje o hospodaření školy

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu VÝNOSY Dotace Ostatní Výnosy celkem

k 31. 12. 2016

NÁKLADY platy OON náhrady za DPN zákonné odvody OOPP vstup. a preventiv. lékař. prohlídky příděl do FKSP učební pomůcky a učebnice školení zaměstnanců zákonné pojištění ostatní Náklady celkem

k 31. 12. 2016

8 561 627,00 Kč 0,00 Kč 8 561 627,00 Kč

6 098 659,00 Kč 25 000,00 Kč 12 135,00 Kč 2 076 611,88 Kč 397,00 Kč 1 242,00 Kč 91 661,95 Kč 172 639,03 Kč 35 138,00 Kč 24 779,54 Kč 23 363,60,00 Kč 8 561 627,00 Kč

k 30. 6. 2017 4 575 628,92 Kč 0,00 Kč 4 575 628,92 Kč

k 30. 6. 2017 3 269 127,00 Kč 33 252,00 Kč 17 612,00 Kč 1 111 490,60 Kč 3 900,00 Kč 1 035,00 Kč 65 734,78 Kč 22 303,00 Kč 17 560,00 Kč 14 145,99 Kč 19 468,55 Kč 4 575 628,92 Kč

Hospodaření s prostředky od zřizovatele a s prostředky z hospodářské činnosti VÝNOSY Dotace Pouţití fondů Doplňková činnost Ostatní Výnosy celkem

k 31. 12. 2016

NÁKLADY Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem

k 31. 12. 2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

1 424 586,50 Kč 206 070,00 Kč 99 438,00 Kč 275 223,79 Kč 2 005 318,29 Kč

1 820 095,55 Kč 47 972,07 Kč 1 868 067,62 Kč

k 30. 6. 2017 854 611,20 Kč 20 000,00 Kč 48 716,00 Kč 171 120,42 Kč 1 094 447,62Kč

k 30. 6. 2017 1 110 927,46 Kč 26 336,73 Kč 1 137 264,19 Kč

17

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření z toho: z hlavní činnosti z doplňkové činnosti Rozdělení výsledku hospodaření: převod do rezervního fondu převod do fondu odměn

k 31. 12. 2016 137 250,67 Kč 85 784,74 Kč 51 465,93 Kč

k 30. 6. 2017 - 42 816,57 Kč - 65 195,84 Kč 22 379,27 Kč

97 260,67 Kč 39 990,00 Kč

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do projektu Tanec bez hranic, který je financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia. V projektu dojde k rozvoji spolupráce mezi čtyřmi školami městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 a Základní škola Ostrava, Matiční 5) a polským partnerem projektu – gymnázium Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu. Projekt reaguje na současný trend ţivota mladé generace, kterou mimo jiné provází i nevědomost o kulturním dědictví svých předků. Jedním z pilířů národní kultury jak české, tak polské je tanec. Prostřednictvím této společenské aktivity ţáci zapojených škol poznají kulturu své země i svých protějšků z druhé strany hranice. Projekt také reaguje na další problém, a to nedostatek osobních setkávání mezi mladými lidmi napříč hranicemi, které čím dál tím častěji nahrazuje elektronická komunikace. Projekt "Tanec bez hranic" přispěje k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými školami jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni ţáků. Cílem projektu "Tanec bez hranic" je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami, poznávání kultury česko-polského pohraniční prostřednictvím výuky českých a polských národních a tradičních tanců. Ţáci základních škol prostřednictvím projektu poznají kulturu svých protějšků z druhé strany hranice a naváţí na nastavené vztahy svých starších spoluţáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem" a "Po stopách historie česko-polského pohraničí". Sekundárním cílem projektu je předávání zkušeností a znalostí mezi pedagogy. Hmatatelným výstupem projektu bude dvojjazyčná broţura, která bude obsahovat základní informace o zvolených národních tancích a zároveň bude dokumentovat průběh projektu.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola je zapojena do nabídky celoţivotního vzdělávání. Paní učitelka absolvovala specializační studium pro koordinátora EVVO.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

18

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Pro zkvalitnění vzdělávání ţáků a bohatou zájmovou mimoškolní činnost ţáků škola vypracovala řadu ţádostí o účelové dotace a získala následující:

Rok 2016 Dotace poskytnuty z rozpočtu Statutárního města Ostravy Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění: Soutěţíme s Gajdošíkem Celkem:

30 000,- Kč 30 000,- Kč

Dotace poskytnuty z rozpočtu Města Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění: Rádi zpíváme, tančíme a muzicírujeme Anglický desetiboj Správce hřiště Celkem:

28 000,- Kč 12 000,- Kč 65 000,- Kč 105 000,- Kč

Rok 2017 Dotace poskytnuty z rozpočtu Statutárního města Ostravy Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění: Soutěţíme s Gajdošíkem Celkem:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

40 000,- Kč 40 000,- Kč

19

Dále byla z rozpočtu Statutárního města Ostravy prostřednictvím Fondu pro děti ohroţené znečištěním ovzduší poskytnuta účelová dotace ve výši 216.000,- Kč na ozdravný pobyt ţáků, který se uskutečnil ve dnech 13. 3. aţ 26. 3. 2017. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 36 ţáků. Dotace poskytnuty z rozpočtu Města Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků v tomto členění: Gajdoška čte dětem Jak zábavně na prevenci Anglický desetiboj Otevřená hřiště MOaP II Otevřená hřiště MOaP II - sportovní vybavení Celkem:

10 000,- Kč 14 000,- Kč 12 000,- Kč 65 000,- Kč 5 000,- Kč 106 000,- Kč

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce základní školy s odborovou organizací č. 23-2197-3807 se řídí platným Zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou, která byla podepsaná na dobu neurčitou dne 20. 3. 2009 pověřenými zástupci odborové organizace. Jednání s odborovou organizací probíhá zpravidla dvakrát ročně. Projednáváme věci vyplývající ze Zákona o kolektivním vyjednávání a Kolektivní smlouvy. Vedení školy spolupracuje se Školskou radou, která se schází zpravidla 2x ročně a vyjadřuje se ke zprávám o hospodaření, celoročním plánům školy, k výročním zprávám, schvaluje školní řád, ŠVP a dodatky k ŠVP. Spolupráce s dalšími subjekty I v tomto školním roce probíhala intenzivní spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Vyučující naší školy vedli průběţné i souvislé pedagogické praxe studentů PF OU Odpovídali na celou řadu dotazníků studentů a hodnotili jejich praxe. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udrţovat dobrý standard vzdělávání ve škole. Další subjekty, se kterými škola spolupracuje  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí  Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti, Odbor finanční  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeţe a sportu

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

20

 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace  NIDV  Renarkon, nezisková organizace  Městská policie – besedy se ţáky  Janáčkova konzervatoř – hudební a literární vystoupení u příleţitosti zahájení výstav v Galerii Na chodbě při ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace  Knihovna města Ostravy, obvodní subjekty  Městské kulturní středisko  Středisko volného času Ostrčilova  Ostravští a mimoostravští umělci – výstavy děl v Galerii Na chodbě, akce pro ţáky a veřejnost  Výtvarná Galerie Chagall  Salesiánské středisko mládeţe  Středisko volného času Ostrava  Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba  Střední škola elektrotechnická  Mateřské školy: Hornická, Na Jízdárně, Zelená  Telepace, s.r.o.  Divadlo loutek

15. Další údaje o škole Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, jsou zváni na individuální pohovory a na třídní schůzky. Komunikace s rodiči taktéţ probíhá na základě konzultačních dnů nebo po telefonické či písemné domluvě. Pro rodiče a veřejnost škola kaţdoročně pořádá Dny otevřených dveří. Prostřednictvím webových stránek mají moţnost se rodiče pravidelně seznamovat s obsahem dění ve škole, mají moţnost si prohlédnout prostory školy, mohou nahlédnout prostřednictvím fotografií do jednotlivých tříd, získat informace o mimoškolních aktivitách, či zájmových krouţcích apod. Po domluvě s příslušným pedagogem se mohou rodiče zúčastnit vyučovací hodiny. V případech, kdy bylo nutné řešit výchovné či prospěchové problémy jednotlivých ţáků, byli rodiče zváni k individuálním konzultacím s třídními učiteli, vychovatelkou, popř. i s vedením školy. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 167 a § 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Rodiče zde mají zastoupení. Při škole pracuje Rodičovská iniciativa, jejíţ členové se scházejí jedenkrát měsíčně. Pořádají pro ţáky zajímavé mimoškolní aktivity. Výchovný poradce Výchovné poradenství je ve škole zajišťováno výchovným poradcem. Ţáci i rodiče, taktéţ učitelé vyuţívali poradenství při řešení problému ţáků ve vyučovacím procesu, chování a při volbě povolání. Výchovný poradce úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

21

poradnou a rovněţ se podílel na sestavení individuálních vzdělávacích plánů ţáků se specifickými poruchami učení. Pracovnice pedagogické psychologické poradny navštěvovaly výuku integrovaných ţáků na I. II. stupni základní školy. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Velká péče byla věnována ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami i ţákům s výukovými i výchovnými problémy. Naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků v práci se ţáky se specifickými poruchami učení a dětmi individuálně integrovanými. Ţáci s SPU nejčastěji ve vyučování vyuţívají různé didaktické pomůcky, přehledy gramatiky, často jen doplňují do textu, úkoly nemívají časově limitovány a učitel hodnotí jen to, co ţák zvládne. Poskytujeme více času na vypracování a kontrolu úkolů, umoţňujeme vlepování ofocených textů. Vyučující kladou na tyto ţáky menší nároky neţ na ostatní, místo diktátů mohou být těmto ţákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých ţáků. Ţáci talentovaní mívají ve vyučování samostatnější úkoly, jsou také pozitivně motivováni a rozvíjí se u nich logické myšlení, samostatnost, rychlost, soustředěnost a pozornost. Práce s nadanými ţáky byla směřována do oblastí soutěţí, projektů a mimoškolních aktivit. Ţáci se zdravotním postiţením individuálně integrovaní v běţných třídách:

Mentální postiţení Zrakově postiţení Vady řeči S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Celkem

1. stupeň

2. stupeň

1 0 6 6 3 11

1 1 0 3 1 6

Školní druţina Druţina poskytuje ţákům zájmové vzdělávání, umoţňuje jim odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Pobyt ve školní druţině přispívá k cílenému ovlivnění volného času ţáků. Činnost školní druţiny probíhala podle vypracovaných tematických plánů. Osobnost ţáků rozvíjíme v nejrůznějších zájmových činnostech. Ţákům se snaţíme smysluplně naplnit volný čas po vyučování formou spontánních činností, relaxací, hrou, individuální činností. Estetické cítění si ţáci rozvíjeli ve výtvarných, pracovních literárních a hudebních činnostech. Svá oddělení i chodbu školy si zdobili velmi zdařilými pracemi. Literární činnost probíhala formou pravidelné četby na pokračování, rozhovory o četbě, ţáci byli mnohdy vtaţeni do děje knihy a společně proţívali dobrodruţství. Luštění kříţovek, osmisměrek či jiných kvízů bylo také velmi oblíbenou činností. V rámci hudební výchovy se ţáci naučili spoustu nových písní. Sami si vyzkoušeli doprovod hudebních nástrojů, ale i tzv. hra na tělo se jim moc líbila. Starší děvčata, ale i chlapci si své hudební nadání mohli vyzkoušet v karaoke. V oblasti pracovně technické jsme pracovali s různými materiály. Svou fantazii, zručnost pak ţáci rozvíjeli při práci se stavebnicemi, modelínou. V době pěkného počasí ţáci trávili čas pobytem venku. Relaxace při míčových hrách v tělocvičně školy patří mezi oblíbené činnosti Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

22

ţáků. V rámci školní druţiny ţáci navštěvují krouţek sportovní a krouţek dovedných rukou. Některé aktivity a akce byly prováděny společně, jiné pak v jednotlivých odděleních. Snaţíme se, aby prostor v druţině byl příjemný a evokoval rodinné prostředí. Všechny ţáky vedeme k vzájemnému respektování, toleranci, úctě, sebekritiky, sebeovládání. Aktivity školní druţiny          

soutěţ O Kvartetového krále turnaj v Dámě zábavné soutěţní odpoledne ke Dni Země sportovní soutěţ Švihadlová princezna, Švihadlový princ hudební hra: Poznáš píseň? dopravní soutěţ Cyklista v dopravě výroba kraslic a jiných velikonočních ozdob soutěţ v atletice (hod, skok do dálky, běh) soutěţ v poznávání jarních květin (společné přesazování kytek) Den dětí

Koordinátor EVVO Naše škola je zapojena v programu EKOŠKOLA, coţ je mezinárodní vzdělávací program, jehoţ hlavním cílem je, aby ţáci sniţovali ekologický dopad školy a svého jednání na ţivotní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Ţáci a učitelé aktivně spolupracují. Ţáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Ţáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběţně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdruţení Tereza. Na schůzkách Ekotýmu jsme letos naplňovali plán činností pro větší ekologizaci školy, tvořili Ekokodex školy. Zaloţili jsme stránky na facebooku Gekoškola, kde zveřejňujeme naše školní ekologické aktivity a zajímavosti. Zapojili jsme se do celorepublikové soutěţe Ţíţaláci na podporu pouţívání vermikomposterů ve školách. V lednu 2017 jsme poţádali o ekologický audit, který proběhl v květnu 2017. Škola splnila všechna přísná kritéria pro udělení mezinárodního titulu Ekoškola, pro který zástupci Ekotýmu byli v červnu 2017 v Senátu ČR. Pokračovali jsme účastí v projektu Nás počasí nezaskočí. Opět jsme v přírodovědných předmětech propojili témata výuky s meteorologií. S meteostanicí, a na ní napojenou výpočetní technikou, jsme pracovali v těchto předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis, Výchova ke zdraví. V rámci ozdravného pobytu 2. stupně probíhaly projekty s environmentální problematikou. V březnu 2017 jsme 14 dní pobývali v Horní Lomné. Vyuţili jsme mimo jiné i výukový program v ekologickém centru Ursus. Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu RECYKLOHRANÍ, je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehoţ cílem je prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem náplní do tiskáren, baterií a pouţitých drobných elektrozařízení. Je spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Program RECYKLOHRANÍ nám umoţňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou na vlastní, tzv. bodový, účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

23

můţeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou umístěny nádoby na zpětný odběr. Se ţáky jsme zpracovali 4 projekty (Pátrejte s baterkou, aneb lovíme baterie, Staň se tiskařem, Zatočte s vodou či větrem, Tajemství červené krabičky). Byl realizován odvoz elektroodpadu (celkem 98 kg), baterií (16 kg). V listopadu 2016 a v červnu 2017 probíhala sběrová akce papíru. Byl objednán kontejner přes projekt Zelený strom. Ve všech třídách máme kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, směsný odpad). V letošním roce se nám podařilo zajistit „barevné“ kontejnery pro tento tříděný odpad. M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). V současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno 600 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR. Sluţby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2015 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Do tohoto programu jsme se zapojili od září 2016. Také jsme spolupracovali s dalšími organizacemi. Od Lesů ČR jsme dostali v září 2016 recyklované sešity. Ţáci prvního ročníku navštívili OZO Ostrava. Ţáci osmého ročníku se zapojili do celorepublikové akce 72 hodin. V pracovních činnostech ţáci vyráběli ptačí krmítka, která pověsili v parku Hlubina. Zájem o krmítka projevili i místní obyvatelé a klienti v blízkém Domově důchodců. V zimních měsících jsme dokrmovali ptactvo v okolí školy. Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Ţáci osmé třídy naší školy se k této akci přidali a úklidem parku Hlubina. Také jsme oslavili Den Země. Ţáci všech ročníků pracovali na celodenních školních projektech. Ve školním projektu Tvoříme z odpadů, vyráběly všechny třídy roboty. Ti byli vystaveni v prostorách šaten.

16. Závěr Školní rok 2016/2017 hodnotíme kladně. Pedagogická práce byla uskutečňována v souladu s platnými přepisy. Celý školní rok se nesl ve znamení dalšího naplňování a rozvíjení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Kladně byly vítány ţáky i rodiči projektové dny, které výrazně zpestřily výuku ţáků školy. V centru Ostravy jsme jedinou školou rodinného typu s individuálním přístupem k ţákům právě proto, ţe nám to umoţňuje optimální počet ţáků ve třídě. Naše škola poskytuje ţákům vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Od pramínku poznání k pramenům vědomostí“. Ţáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka a od 4. třídy výuku informatiky. Ve škole pracuje Školní parlament, který se podílí na organizování různých akcí. Kaţdý rok probíhá společné rozloučení s ţáky deváté třídy. Ţáci připraví program pro své spoluţáky, pedagogy a rodiče. Za naši školu obdrţí ţáci na památku pamětní listy. Pedagogický sbor vyučuje podle školního vzdělávacího programu a učitelé zařazují do výuky nové prvky a metody práce. Vyučující dbají o estetizaci školního prostředí, vytvářejí učební i jiné pomůcky, které zároveň doplňují estetický vzhled školy. Podílí se na projektech a projektové výuce zakončené praktickými ukázkami. Ve školním roce 2016/2017 pracovala ve škole i nadále Školská rada. Školní druţina připravovala pro ţáky stále nové aktivity, organizuje a zajišťuje i aktivity, které mají svou tradici. Škola vydává školní časopis Gajdošík. Redakční rada se účastní tiskových konferencí organizovaných Střediskem volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě. Škola v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímá tělocvičnu. Školní hřiště slouţí jak ţákům, tak veřejnosti i v době letních prázdnin. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

24

Škola je připravena náročné úkoly nadcházejícího období velmi dobře splnit. Určitě se budeme nadále věnovat sociálnímu klimatu ve třídách a ve škole jako celku, hlavně jeho diagnostice. Budeme hledat moţnosti, jak kladně ovlivňovat přemýšlení ţáků základní školy, jejich jednání a jejich rozhodování. Budeme usilovat o to, aby ţáci základní školy dosahovali co nejlepších výsledků ve vzdělávání a aby dovedli osvojené poznatky uţívat v běţném ţivotě, tj. osvojovali si kompetence pro ţivot. Budeme nadále pokračovat v úzké spolupráci s rodiči, místními organizacemi, s okolními školami, se zřizovatelem naší školy a Magistrátem města Ostravy.

Motto naší školy je: „Škola, do které se vyplatí chodit.“

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

25

Vysvětlení zkratek: CPP – Centrum primární prevence ČŠI – Česká školní inspekce ESF – Evropský sociální fond EU – Evropská unie EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb ICT – Informační a komunikační technologie IPS UP – Informační a poradenské středisko Úřadu práce IZO – Identifikátor školy / zařízení KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje MMO – Magistrát města Ostravy MOaP – Moravská Ostrava a Přívoz MP – Metodik prevence MPP – Minimální preventivní program M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy MSK – Moravskoslezský kraj MŠ – Mateřská škola MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy NIDV – Národní institut pro další vzdělávání ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí OU PF – Ostravská univerzita Pedagogická fakulta PPP – Pedagogicko-psychologická poradna RMOb – Rada městského obvodu SMO – Statutární město Ostrava SPU – Specifické poruchy učení SŠ – Střední škola SVČ – Středisko volného času ŠD – Školní druţina ŠVP – Školní vzdělávací program ZV – Základní vzdělání FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb OON – Ostatní osobní náklady DVPP – Další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP – Ostatní ochranné pracovní prostředky DPN – Dočasná pracovní neschopnost ÚMOb – Úřad městského obvodu ZŠ – Základní škola

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

26

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána a schválena Školskou radou 03. 10. 2017.

Mgr. Jana Dvořáková předsedkyně Školské rady

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

27

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.