Zaměření KSS Specializace betonové a zděné konstrukce charakteristika, bakalářské práce


1 Ústav betonových a zděných konstrukcí Zaměření KSS Specializace betonové a zděné konstrukce chara...
Author:  Helena Vítková

0 downloads 3 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Ústav betonových a zděných konstrukcí www.fce.vutbr.cz/BZK

Zaměření KSS Specializace betonové a zděné konstrukce charakteristika, bakalářské práce doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Fakulta stavební VUT Ústav betonových a zděných konstrukcí Veveří 95, 602 00 Brno ☺

+420 541 147 860 [email protected] 1

Zaměření Ústavu betonových a zděných konstrukcí 1) Nosné betonové a zděné konstrukce a) analýza a modelování betonových a zděných konstrukcí b) vývoj speciálních, trvanlivých a nových typů konstrukčních systémů c) matematické modelování chování konstrukcí v interakci s podložím d) uplatnění a zavádění nových postupů v dimenzování podle harmonizovaných evropských předpisů

Uplatnění ve výuce a při zadávání závěrečných (i bakalářských) prací pro návrh nosných konstrukcí 2

Zaměření Ústavu betonových a zděných konstrukcí 2) Teorie a) vývoj a sledování konstrukčních vlastností vysokohodnotných a zvláštních typů betonu b) vývoj a uplatnění nekovových výztuží v betonových konstrukcích c) experimentální a teoretická analýza reologických jevů a jejich vlivu na dlouhodobé chování konstrukcí d) vývoj, návrhy a testování hmot pro podzemní těsnící práce a protikontaminační clony 3

Zaměření Ústavu betonových a zděných konstrukcí 3) Rekonstrukce staveb a) rekonstrukce a sanace objektů betonových a zděných, se zřetelem na jejich použitelnost, únosnost a zesilování b) vliv poruch a závad na bezpečnost a uživatelské parametry betonových a zděných konstrukcí c) revitalizace a zvyšování životnosti panelových objektů ze statického hlediska

4

Zaměření Ústavu betonových a zděných konstrukcí

5

Témata bakalářských prací Obecně k tématům: Téma je voleno tak, aby bakalářská práce svým rozsahem odpovídala běžnému projektu ze cvičení z předmětů, které zajišťuje ÚBZK, nebo jej mírně překračovala podle charakteru nosné konstrukce objektu (výjimky jsou možné).

Oblasti možných témat: Návrh (projekt) části nové nosné betonové nebo zděné konstrukce Návrh (projekt) rekonstrukce vybrané části nosné konstrukce Odborná studie pro vybrané téma či vybrané konstrukce Vybrané teoretické téma vývojového charakteru Téma kombinované nebo jiného charakteru

6

Témata bakalářských prací Návrh části nové nosné betonové nebo zděné konstrukce: Návrh (projekt) části nosné betonové konstrukce vybraného objektu pozemních staveb (rodinný dům, administrativní a správní budova, škola, nemocnice, garáž, obchodní dům, polyfunkční dům, hotel, sportovní zařízení apod.). Návrh (projekt) části nosné betonové konstrukce průmyslového popř. jiného objektu inženýrských staveb výrobní haly, opěrné zdi, nádrže, bazény apod. Návrh (projekt) vybrané části nosné zděné konstrukce veřejných popř. jiných staveb. 7

Témata bakalářských prací Návrh rekonstrukce vybrané části nosné konstrukce: Návrh (projekt) rekonstrukce vybrané části nosné betonové konstrukce (panelové objekty, průmyslové haly, budovy veřejných staveb apod.). Návrh (projekt) rekonstrukce vybrané části zděné konstrukce (občanské budovy, kostely, hrady, zámky, památkové objekty apod.).

8

Témata bakalářských prací Ostatní témata: Odborná studie pro vybrané téma z oboru zahrnující shromáždění údajů, jejich utřídění, vyhodnocení a popř. nová řešení. Odborná studie pro vybrané konstrukce spočívající ve zhodnocení a srovnání různých výpočetních metod. Vybrané teoretické téma vývojového charakteru (nové metody, programy apod.) s částečným praktickým výstupem. Jiné téma i ve spolupráci s jiným ústavem a téma od studenta (je možné přinést téma a po posouzení ústavem na něm pracovat – pozor na požadavky firmy, od které je zadání získáno). 9

Vybraná konkrétní témata Témata z minulých akademických roků: Stropní konstrukce polyfunkčního domu podepřená zdmi Zesílení a úprava stropní trámové konstrukce Náhrada nevyhovující dřevěné stropní konstrukce systémem Velox Obytná budova s parkováním v suterénu Rámová železobetonová konstrukce budovy Monolitický nebo prefabrikovaný skelet budovy Bodově podepřená stropní konstrukce odchodního domu Železobetonový komín Analýza žebírkového stropu z tvarovek Návrh základů průmyslové haly Statické řešení železobetonové haly Rekonstrukce budovy pivovaru Zděná klenba Návrh nádrže Navrhování konstrukcí z vláknobetonu Návrh železobetonového bazénu Střecha s fotovoltaickými panely Dřevobetonová stropní konstrukce Konstrukce s FRP výztuží

10

Ukázky z bakalářských prací Konstrukční návrh Dispoziční řešení

11

Ukázky z bakalářských prací Statický model – využití programu, zatížení

12

Ukázky z bakalářských prací Statické veličiny – desky, dimenzování

13

Ukázky z bakalářských prací Výkres výztuže – stropní konstrukce

14

Ukázky z bakalářských prací

Založení RD 15

Ukázky z bakalářských prací Výkres výztuže – základové desky

16

Ukázky z bakalářských prací Výkres výztuže - prvky

17

Ukázky z bakalářských prací Výkres výztuže – zesilování konstrukcí

18

Děkuji za pozornost

Nashledanou na ÚBZK

19

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.