Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3


1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání V&ya...

0 downloads 22 Views 96KB Size

Recommend Documents


No documents


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání:

6. 6. 2016

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17.00

Konec jednání:

18.50

Jednání řídil:

Tomáš Štampach - předseda výboru

Počet přítomných členů:

8, výbor usnášení schopný

Přítomni dle prezenční listiny:

Tomáš Štampach - předseda výboru Jan Vokál Daniel Vlček Vladimír Švorba David Gregor Irena Ropková Petr Venhoda Tomáš Mikeska

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup. Omluveni:

Miroslav Fabík

Přítomní hosté:

Jan Materna – zástupce starosty Petr Fišer – tajemník ÚMČ Praha 3 Martin Kadlec – OTSMI Zdena Andělová – OBNP Tomáš Harapát – SMP Praha 3 a.s.

Počet stran:

5

Zapsal:

Lenka Sajfrtová – tajemnice FV

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Mikeska

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3 Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: [email protected], www.praha3.cz IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g

1/5

Program jednání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Schválení programu a ověřovatele zápisu Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 21. 3. 2016 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2015 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2016 Dlouhodobé pohledávky za nájemné z bytů Zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů Participativní rozpočet – informace Rozklikávací rozpočet – informace Různé

K jednotlivým bodům programu: ad 1) Jednání zahájil předseda FV, Tomáš Štampach, a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Navrhl, vzhledem k přítomnosti pracovnice odboru bytů a nebytových prostor (dále OBNP), Zdeny Andělové, Tomáše Harapáta, právníka SMP Praha 3 a.s., předsadit bod 5. před bod 3. Zástupce starosty David Gregor požádal o umožnění vystoupení pozvané občanky Anny Martanové v rámci projednávání předsazeného bodu. Upravený program jednání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Schválení programu a ověřovatele zápisu Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 21. 3. 2016 Dlouhodobé pohledávky za nájemné z bytů Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2015 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2016 Zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů Participativní rozpočet – informace Rozklikávací rozpočet – informace Různé

Předložený upravený program jednání byl jednomyslně schválen. Předseda FV Tomáš Štampach navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Mikesku, člena FV. Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 1 (p. Mikeska)

proti: 0

ad 2) Předseda FV Tomáš Štampach předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 21. 3. 2016. Hlasování:

pro: 8

zdržel se: 0

proti: 0

Zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 21. 3. 2016 byl jednomyslně schválen.

2/5

ad 3) V rámci tohoto bodu programu byli členové FV nejdříve stručně seznámeni s případem týkajícím se paní Anny Martanové prostřednictvím Zdeny Andělové, pracovnice OBNP. Následně bylo paní Martanové umožněno vystoupit s příspěvkem týkajícím se jejího dluhu na nájemném z bytu vůči městské části Praha 3. Ve věci dalšího postupu bude paní Martanovou kontaktovat David Gregor, zástupce starosty. Dále bylo v rámci tohoto bodu diskutováno o zpracovaném přehledu dlužníků ze strany SMP Praha 3 a.s. Obsahovou stránku shrnul přítomný právní zástupce Tomáš Harapát ze SMP Praha 3 a.s. Člen FV Jan Vokál vznesl dotaz, s kolika dlužníky je uzavřena splátková dohoda. Bylo zodpovězeno panem Harapátem, že se jedná cca o 10 % případů. Člen FV Petr Venhoda požaduje rozdělení příslušenství na dva sloupce a to před a po novele Občanského zákoníku. S tímto požadavkem se ztotožnil rovněž předseda FV Tomáš Štampach. Po dotazu tajemníka úřadu Petra Fišera byl panem Harapátem nastíněn dosavadní postup, jakým se postupuje v případě, že začne nájemce obecního bytu dlužit nájemné. Členka FV Irena Ropková navrhla přijmout obecný přístup k dané problematice. Navrhla, aby bylo stanoveno, že pokud dlužník uhradí jistinu, náklady řízení, např. do 1 roku, bude mu počítán za celou dobu dluhu pouze úrok, který je platný dle nového Občanského zákoníku, zbytek by mu byl následně odpuštěn. FV pověřuje člena FV Davida Gregora a Jana Maternu, zástupce starosty, aby připravili v termínu do 30. 6. 2016 návrh systematického postupu při úpravě výše příslušenství k pohledávkám vzniklým z dlužného nájemného. Tomáš Harapát, zástupce SMP Praha 3 a.s. dodá doplněnou tabulku dlužníků v termínu do 14 dnů od konání tohoto FV, tedy do 20. 6. 2016. ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna seznámil přítomné členy FV se závěrečným účtem městské části Praha 3 za rok 2015. Člen FV Tomáš Mikeska vznesl dotaz na upravený rozpočet běžných i kapitálových výdajů vzhledem k nižšímu čerpání než byl schválený rozpočet. Bylo zodpovězeno Janem Maternou, zástupcem starosty, úpravy rozpočtu se dějí povinně na základě přijatých dotačních titulů ze strany rozpočtu Hlavního města Prahy a státního rozpočtu. Dále se na úpravách kapitálových výdajů podílel zejména přesun investičních akcí ze SMP Praha 3 a.s. na OTSMI. Člen FV Tomáš Mikeska dále požaduje doplnit v komentáři k běžným výdajům v rámci paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury, položky 5169 – Nákup ostatních služeb, podrobnější rozpis akcí Vinohradské vinobraní, Žižkovský masopust, Husité na Vítkově, Žižkovské pivobraní v rozsahu rozpisu akce Barikáda 2015 uvedeného na str. 33 závěrečného účtu.

3/5

Předseda FV Tomáš Štampach vznesl dotaz na neplnění kapitálových výdajů, co bylo hlavní příčinou. Bylo zodpovězeno Martinem Kadlecem z OTSMI. Dochází k neustálému prodlužování výběrových řízení a dále jsou vysoutěženy ceny, které jsou nižší, než jsou stanoveny v projektech, ze kterých vychází návrh rozpočtu na příslušný rok. K navrženému bodu přijal FV následující usnesení: Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2015 a souhlasit s celoročním hospodařením městské části Praha 3 za rok 2015 bez výhrad. Hlasování:

pro:

7

zdržel se: 1 (p. Venhoda)

proti: 0

ad 5) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2016. K navrženému bodu přijal FV následující usnesení: Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. čtvrtletí 2016. Hlasování:

pro:

8

zdržel se: 0

proti: 0

ad 6) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna stručně shrnul dosavadní situaci ohledně dočasně volných finančních zdrojů, členové FV obdrželi reporty České spořitelny a ČSOB, aby se mohli sami seznámit s vývojem správy majetkového portfolia u těchto bankovních ústavů. Členové FV požadují před každým jednáním zaslat aktualizovaný report od obou bank. Zajistí tajemnice FV Lenka Sajfrtová. ad 7) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna stručně seznámil přítomné s aktuální situací ohledně participativního rozpočtu. V této době jsou přijaty projekty od občanů městské části, které bude vyhodnocovat pracovní skupina složená z odborů, do kterých projekty věcně spadají, z hlediska realizovatelnosti. Následně dojde k veřejnému hlasování, kde projekty, které budou mít největší podporu, budou do konce roku 2016 zrealizovány. ad 8) Zástupce starosty městské části Praha 3 Jan Materna stručně seznámil přítomné s tím, že je na webových stránkách městské části od 1. 4. 2016 zpřístupněn rozklikávací rozpočet. ad 9) V tomto bodě tajemník úřadu Petr Fišer stručně seznámil přítomné členy FV se skutečností, že od 1. 7. 2016 začne platit nový zákon o registru smluv. Úřad je na tuto

4/5

skutečnost připraven a v současné době se finalizuje úprava nařízení tajemníka, která bude reflektovat tento nový zákon. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo toto v 18.50 hod. ukončeno. Příští termín jednání FV bude svolán dle potřeby předsedou FV, předpokládaný termín dle stanoveného harmonogramu je 5. 9. 2016.

Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

………………………….

………………………………

Lenka Sajfrtová

Tomáš Štampach

Ověřil: člen FV ZMČ

…………………………. Tomáš Mikeska

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.