ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO


1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zaháje...
Author:  Marta Tomanová

0 downloads 2 Views 111KB Size

Recommend Documents


No documents


OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5. 6. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS, Dušan Vaněček, Miloslav Albrecht, Jiří Vitejček Omluveni: Hosté: Lenka Babková, *XXXXX Bod č.: 1 Zahájení, přivítání pří tomných, určení z apis ovatele, sez nám ení s návrhem program u a pořadem j ednání, schválení pr ogramu a pořadu jednání Starosta zahájil zasedání v 19:10 hod. a konstatoval, že zasedání bylo svoláno předepsaným způsobem. Pozvánka na toto jednání včetně programu byla vyvěšena v zákonné lhůtě na úřední desce. Jednání se účastní 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen a schválen; bez podání námitek zastupitelů. Určení zapisovatele Starosta obce Tisem určuje vyhotovením zápisu Janu Starostovou, zastupitelé bez připomínek. Seznámení s návrhem programu a pořadu jednání Zastupitelstva obce Tisem dne 5. 6. 2017 Navržený program v pořadí: 1. Zahájení, přivítání přítomných, určení zapisovatele, seznámení s návrhem programu a pořadem jednání, schválení programu a pořadu jednání 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Podněty a připomínky občanů účastnících se zasedání 4. Zpráva o činnosti obce, starosty a obecního úřadu 5. Došlá pošta na vědomí zastupitelům 6. Příprava realizace záměru výstavby D3 7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 8. Zpráva o finančním hospodaření, rozpočtové opatření 9. Kontrola plnění přijatých usnesení, úkolů a vyřízení připomínek a podnětů 10. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 11. Závěr Návrh usnesení č.: 20/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem schvaluje program a pořadí jednání Zastupitelstva obce Tisem v předloženém znění dne 5. 6. 2017. Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.: 2 Vol ba ověř ovatel ů zápisu Starosta obce Tisem navrhuje ověřovatele zápisu: Dušan Vaněček, Miroslav Hruška Návrh usnesení č.: 21/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem schvaluje ověřovatele zápisu: Dušan Vaněček, Miroslav Hruška Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________ Bod č.: 3 Podněty a při pomí nky občanů účastnících s e zasedání *XXXXX – opakovaná stížnost na letecký provoz nad obcí Tisem. Starosta informoval, že na společnost Letiště Nesvačily byla odeslána žádost o sdělení postupu pro zabránění letů nad obcí vč. seznamu nad obcí přelétávajících letadel i s jejich čísly. Zástupce letiště se se stavem seznamoval a prováděl namátkové kontrolní pozorování u lomu. S lítostí však oznámil, že po telefonátu s anonymem, který použil stejné telefonní číslo, jako náš občan s tímto končí. Obec zašle stížnost na leteckou inspekci. Rovněž pan Hruška bude o této problematice písemně informovat hejtmanku Středočeského kraje.

Bod č.: 4 Zpráva o činnosti obce, star osty a obecního úřadu

Vodovod – S odběrateli jsou postupně uzavírané nové smlouvy o dodávce vody. Měřič rychlosti – vč. zařízení monitoringu ve směru na Neveklov nainstalován. Zařízení rozeznává registrační značky vozidel a má zaznamenávat tato vozidla fotograficky a videozáznamem. Data obsahující osobní údaje budou dále zpracovávána výhradně Policií České republiky. Obci budou zpřístupněna data o průjezdech a o dopravní situaci prostřednictvím webového portálu. Školení k užívání prvků aktivního monitoringu se zúčastní v Praze 21. 6. 2017 Dušan Vaněček. Energetický štítek Budovy – štítek je hotový. Je povinnost ho umístit na budovu dle vyhlášky, náklady 4.600 Kč. Příprava pořízení Územního plánu - žádný nový posun jako i v jiných podstatných věcech. OÚ byl nucen se zabývat pro obec naší velikosti zcela zbytečnými a časově náročnými záležitostmi jako např. spisovou službou, novelou zákona o rozpočtových pravidlech a závěrečným účtem. Kontrola hospodaření proběhla 9. 5. 2017 viz. Bod č. 7 Revize spisové služby a spisovny, skartační řízení – proběhla 23. 5. 2017. O výsledku revize obdrží obec zápis. OÚ se seznámil s platnou legislativou, od roku 2012 jsme povinni vést spisovou službu v plném rozsahu s výjimkou, že umístnění spisovny nemusí splňovat podmínky dané §68 ods.4 (specifické prostorové, provozní a bezpečnostní podmínky). Spisovou službu bude tedy nutné zavést. Vzhledem k tomu, že nepatříme dle zákona mezi určené původce, nemůžeme za neplnění této povinnosti obdržet podle současné legislativy žádnou sankci. Posezení žen – akce proběhla 3. 6. 2017 s náklady 5.400 Kč. Mateřské školky - vzhledem ke změně školského zákona je připravena pro město Benešov „Žádost o zřízení společného školského obvodu“ mateřské školky Dětský den - bude pořádán 17. 6. 2017 na hřišti ve spolupráci s SDH Tisem. Ve čtvrtek 8.6.2017 proběhne na OÚ setkání, kde se dohodnou podrobnosti.

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________ Návrh usnesení č.:22/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem bere na vědomí zprávu o činnosti obce, starosty a obecního úřadu. Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.: 5 Došlá pošta na vědom í zastupitelům Katastrální úřad pro Středočeský kraj – oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí MěÚ Neveklov - Stavební úřad – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na pozemku st.p. 75 – stavební úpravy rodinného domu č.p. 61 MěÚ Neveklov - Stavební úřad - oznámení o zahájení stavebního řízení na pozemku st.p. 15/2 – rekonstrukce krovu Úřad práce Benešov – informace o možnosti organizace veřejné služby. Hlavním principem veřejné služby je možnost pomoci dlouhodobě neaktivním osobám získat možnost navýšení příspěvku na živobytí. Krajský úřad – zaslán dopis hejtmanky Středočeského kraje s tématikou výstavby dálnice D3 ŘSD – informace o předání úseků 0304 a 0305/I. plánované Středočeské dálnice D3 zpět do kompetencí ing. Jandíkové

Linka bezpečí – žádost o podporu ve výši 2.000 Kč na provoz Linky bezpečí Návrh usnesení č.: 23/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem podpoří Linku bezpečí Hlasování: Pro: 2 (Starostová, Hruška) Návrh nebyl přijat

Proti: 4

Zdržel se: 1 (Čermoch)

Alternativa D3 – setkání proběhne 7.6.2017 od 10.00 hod v Benešově

Ostatní běžná pošta nebo komerční nabídky.

Návrh usnesení č.: 24/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem bere na vědomí informaci o došlé korespondenci Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________ Bod č.: 6 Příprava r ealizac e záměru výstavby D3

Dopisy ohledně problematiky zasažení vod v katastrálním území obce Tisem výstavbou D3 byly odeslány na : Českou inspekci životního prostředí, Agenturu ochrany přírody a krajiny a Ministerstvu životního prostředí – odbor ochrany vod. Odpověď: -Česká inspekce životního prostředí - tato problematika není v její kompetenci -Ministerstvo životního prostředí - řešení až ve stavebním řízení -Agentura ochrany přírody a krajiny – zatím bez odpovědi Podání žaloby proti rozhodnutí o zrušení nařízení obce Tisem č. 1/2006 o stavební uzávěře. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že v případě soudního sporu bude obec zastupovat advokátní kancelář Dohnal a Bernard. Více s nimi bude domluveno na setkání sdružení Alternativa D3 ve středu 7.6.2017. Návrh usnesení č.: 25/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem schvaluje zástup advokátní společností Dohnal a Bernard ve věci podání žaloby proti rozhodnutí o zrušení nařízení obce Tisem č.1/2006 o stavební uzávěře. Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.: 7 Schvál ení záv ěrečného účtu a účetní závěrky Důvodová zpráva: V souladu s §84 ods.2 b) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) je schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce vyhrazeno zastupitelstvu obce. V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §17 projednává závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření zastupitelstvo obce. A/ Závěrečný účet obc e za r ok 2016 Na základě zákona 250/2000 Sb. §17 odst. 1 je obec povinna po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Zastupitelstvu obce je předkládán ke schválení závěrečný účet za rok 2016, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem 250/2000 Sb. §17 odst. 6 byl od 10. 5. 2017 do projednání zveřejněn na úřední desce návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, tj. nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání. Závěrečný účet včetně kompletní zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v témže čase rovněž zveřejněn na elektronické úřední desce na www.tisem.cz. Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 9. 5. 2017 (dílčí přezkoumání 7. 9. 2016).

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________ Závěr přezkumu hospodaření za rok 2016: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb. a) Obec chybně účtovala o nákladech za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku pod stanovenou hranici na účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. b) Skutečný stav účtů 311 a 315 nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. ad a) Zpětně do roku 2016 nelze opravit, pokud tento účetní případ nastane v účetním roce 2017, budou náklady na pořízení DDM (evidovaného na podrozvaze) účtovány na nákladový účet 501. ad b) Dle rozvahy k 31. 12. 2016 je stav účtů 311 a 315 nulový (proto nebyla provedena inventarizace účtů), v následujících účetních obdobích bude inventarizace provedena i na účtech se zůstatkem nulovým. S přihlédnutím k minimální závažnosti vytýkaných chyb, kdy obci nevznikla škoda a není tedy nutné vyvozovat závěry vůči žádným osobám je v návrhu usnesení navrhováno uzavřít projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s hospo dařením bez výhrad s pro naplnění zákona o obcích závěrečný účet i schválit . Možnosti podání písemných připomínek k závěrečnému účtu ve stanovené lhůtě (15. dní od zveřejnění, tj. do 25. 5. 2017) nikdo nevyužil.

B/ Účetní závěrka obc e za r ok 2016 V souladu s §84 zákona 128/2000 Sb. je zastupitelstvu předložena ke schválení účetní závěrka obce Tisem za rok 2016. Zastupitelům byly dodány veškeré podklady dle schváleného vnitřního předpisu: a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Příloha d) Inventarizační zpráva e) Zpráva z přezkumu hospodaření f) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijaté dotace – za rok 2016 neproběhlo g) Doplňující informace – nebyly vyžádané schvalujícím orgánem Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet a účetní závěrku bez připomínek, ústní připomínky při projednávání ze strany občanů rovněž nebyly uplatněny. Návrh usnesení č.: 26/06/2017 Zastupitelstvo obce: a) Souhl así s celoročním hospodařením za období 2016, a to bez výhrad. b) Pro naplnění zákona 128/2000 Sb., v souladu s §84 ods.2 b) závěrečný účet schvaluje. c) Ukládá starostovi do 15 dní od přijetí tohoto usnesení podat zprávu přezkoumávajícímu orgánu hospodaření obce v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. d) Ukládá místostarostovi do 30 dní od přijetí tohoto usnesení zveřejnit závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách obce do doby schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________ e)

Schval uje na svém zasedání dne 5. 6. 2017 účetní závěrku obce Tisem za rok 2016 a to na základě předložených materiálů dle odst. 6 Vnitřního předpisu obce Tisem ke schvalování účetní závěrky.

Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.: 8 Zpráva o finančním hospodaření, rozpočtové opatř ení Zastupitelstvu je předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 5. 2017 Konečný zůstatek na účtech obce k 31. 5. 2017 ČSOB běžný účet 3.653.119 Kč ČSOB spořící účet 3.367.558 Kč ČNB 218.151 Kč Z toho ve Fondu na obnovu vodohospodářského majetku: celkem 392.000 Kč, z vodného 0 Kč. Významné výdaje květen 2017:

11 069 Kč sloup měřiče rychlosti, elektroinstalace

Významné příjmy květen: běžné daňové příjmy

Návrh usnesení č.: 27/6/2017 Zastupitelstvo obce Tisem bere na vědomí zprávu o finančním hospodaření Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č.1/2017 Důvodová zpráva: Zastupitelstvu obce je předloženo Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 5. 6. 2017, které je přílohou tohoto zápisu. V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s přihlédnutím k formě přijatého rozpočtu obce pro rok 2017 je rozhodnutí tohoto rozpočtového opatření v pravomoci zastupitelstva obce. Návrh usnesení č.: 28/06/2017 a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 v předloženém znění. b) Ukládá místostarostovi do 30 dní od přijetí tohoto usnesení zveřejnit toto schválené rozpočtové opatření na internetových stránkách obce do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby, v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Hlasování: Pro: 7 Návrh byl přijat

Proti: 0

Zdržel se: 0

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________

Bod č.: 9 Kontrol a pl nění přijatých usnes ení, úkolů a vyřízení připomí nek a podnětů Důvodová zpráva: V souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva je zařazen jako stálý bod zasedání ZO. Kontrolu provádí kontrolní výbor. Prostřednictvím námitek mohou provádět kontrolu i členové zastupitelstva.

Nebylo ke kontrole žádných usnesení.

Bod č.: 10 Dotazy, připomí nky a podněty členů zastupi telstva Fotbalový turnaj se bude konat 22. 7. 2017.

Bod č.: 11 Závěr Vzhledem k tomu, že nebylo dalších dotazů, připomínek či námětů starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:30 hod. Termín příštího zasedání zastupitelstva bude dle potřeb.

Bohuslav Čermoch starosta obce Ověřovatelé zápisu:

Přílohy:

………………………

…………………………..

Oznámení o konání zasedání, listina přítomných zasedání Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.5.2017. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 5.6.2017

Vyvěšeno na úřední desce dne:

7. 6. 2017

Sejmuto dne:………………….

*XXXXX *„Jedná se o anonymizovanou verzi zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Do úplného zápisu mohou oprávněné osoby nahlédnout a pořizovat výpisy v úřední hodiny na Obecním úřadě.“

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

OBEC

TISEM

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ Tisem 36, 257 56 Tisem IČO 00508420 Tel.: 317 741 654 e-mail : [email protected] www.tisem.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.