ZÁPIS ZO STRETNUTIA (CHRONOLOGICKÝ)


1 Názov stretnutia: Rodičovská rada OZ KRŠC Pripravil: JI Dátum stretnutia: Začiatok stretnutia: 17:30 Koniec stretnutia: ...
Author:  Nikola Vlčková

0 downloads 2 Views 319KB Size

Recommend Documents


ZÁPISNICA zo stretnutia rodičov dňa
1 ZÁPISNICA zo stretnutia rodičov dňa Prítomní: viď. prezenčnú listinu PROGRAM: 1. Otvorenie a privítanie 2. Predst...

Zápis zo 16. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény zo dňa 25. novembra 2016
1 Zápis zo 16. pracovného stretnutia Komisie pre správu národnej domény zo dňa 25. novembra 2016 Prítomn&iac...

XXXV. TÁBOROVÉ STRETNUTIA
1 XXXV. TÁBOROVÉ STRETNUTIA DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Malinô Brdo Ružomberok - Jakubovany RZ Pro-Vida Jakubovany Chata Skalk...

PRACOVNÉ STRETNUTIA V POHYBE
1 Epson série EB-1400Wi PRACOVNÉ STRETNUTIA V POHYBE veľkosť projekcie až: pridávať poznámky môžu viacerí pou...

UNIVERZITA MIESTO STRETNUTIA A KONFRONTÁCIE VIERY A ROZUMU
1 1 Rada pre mládež a univerzity KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA ZBORNÍK Z VEDECKEJ KONFERENCIE UNIVERZITA MIESTO STRETNUTIA A KONFRONT&A...

ZO GEWOON ZO DICHTBIJ
1 COLLECTEPROJECT NOODOPVANG DAKLOZE ASIELZOEKERS Zo gewoon...zo dichtbij... Toepasselijk op Maria, moeder van altijd durende bijstand Zo gewoon...zo ...

ZO BINNEN - ZO BUITEN
1 ZO BINNEN - ZO BUITEN Een ecologie van golven oftewel de wetenschap, kunst en spiritualiteit van een harmonisch binnen- en buitenmilieu, gevoed vanu...

ZO
1 V Brně dne 16. července 2015 Sp. zn.: 7930/2014/VOP/ZO Zpráva o šetření ve věci nepřijetí grantové podpory zaměst...

Goed zo, ga zo door!
1 Goed zo, ga zo door! Exploratief onderzoek naar de invloed van feedback van een leeftijdsgenoot en een docent in educatieve computerspellen Afstudee...

Zo ver weg, zo dichtbij
1 Brief van een engel Sinds de dag dat ik mijn lichaam heb verlaten Heb ik geen woorden meer Enkel een gevoel dat geen lied kan vertalen Ik zal er alt...Názov stretnutia: Pripravil: Dátum stretnutia: Začiatok stretnutia: Koniec stretnutia: Miesto:

Účastníci:

Odoslané dňa:

Rodičovská rada OZ KRŠC JI 25.11.2013 17:30 19:00 ZŠ Cádrova, zasadačka nad jedálňou Ján Šeprák (JŠ) – predseda OZ + zástupca tretieho ročníka Miroslava Komorníková (MK) – riaditeľka ZŠ Jozef Ivanič (JI), Katarína Boledovičová (KB) – prvý ročník, Alžbeta Bajzová (AB) – druhý ročník, Tomáš Dimun (TD) – tretí ročník p. Jelčíková (pJ) (zástup za Zuzanu Hempfingerovú) – štvrtý ročník, Jana Holková (JH) – piaty ročník, Katarína Gavalcová (KG) – šiesty ročník, Peter Lőrincz (PL) – siedmy ročník Silvia Chmelárová (SCH) – ôsmy ročník, Marta Vránová (MV) – deviaty ročník, 08.12.2013

AGENDA  rozpočet - stav  stravovacia komisia trošku inak  výučba jazykov  bezpečnosť detí v areáli  stanovy OZ

ZÁPIS ZO STRETNUTIA (CHRONOLOGICKÝ) ROZPOČET Na minulej schôdzi bol schválený rozpočet na šk.r. 2013/2014. Prerokovali sme nasledovné zmeny: + za prvý polrok sme vybrali na ZRPŠ viac, ako sme plánovali (informoval JŠ) – plánovali sme cca 2000 EUR, výber za prvý polrok bol 2112 EUR (+112) - JŠ informoval, že došlo nedopatrením k započítaniu 134 EUR do príjmov nášho OZ z 2%, ktoré reálne mali ísť škôlke, schválili sme preto presun týchto prostriedkov pre škôlku (-134) - JŠ požiadal rodičovskú radu o navýšenie plánovaného rozpočtu pre „drobné odmeny“ (v tabuľke vyššie započítané v položke „výdavky 2013/2014“) z 500 EUR na 600 EUR, čo bolo schválené (-100)

- dodatočne sme schválili zaplatenie skipasu pre lyžiarsky výcvik sociálne slabého žiaka Filipa na návrh PL a AH (-30)

Poznámka Pod vplyvom informácie o Filipovi vznikla diskusia o možnostiach finančnej podpory sociálne slabších žiakov. Uzavreli sme ju s tým, že naše OZ nebude zavádzať žiaden špeciálny fond, z ktorého by sa dala taká podpora čerpať (aby sa to nezneužívalo). Budeme posudzovať všetky prípady individuálne na základe podnetov od členov rodičovskej rady (identicky ako v prípade Filipa). Informácia o možnosti podpory sa poskytne triednym učiteľkám, ktoré najlepšie poznajú sociálnu situáciu svojich žiakov a ktoré tým pádom vedia najskôr podať podnet na podporu konkrétneho žiaka (U1). Filip pravdepodobne ani po uhradení lyžiarskeho výcviku (príspevok mestskej časti pre všetkých žiakov siedmeho ročníka) a skipasov (príspevok OZ) nebude môcť lyžovať, keďže nemá na lyžiarsku výstroj – diskusia o školskej lyžiarskej výstroji (bola majetkom školského športového klubu JRM a ten už zo školy odišiel) uzavretá dohodou, že zástupcovia siedmeho ročníka zistia číslo jeho nohy, aby sme vedeli vyhodnotiť, či mu niekto môže niečo požičať (U2, U3).

Pre aktuálny rozpočet viď PRÍLOHA. Diskutovali sme aj o zakúpení nových počítačov (položka 2000 EUR v schválenom rozpočte), resp. spôsobe, ako to čo najlepšie urobiť. Existuje ponuka od p. Petráka – JŠ sľubil zaslať k nahliadnutiu.

Poznámka – medzičasom sa tak stalo, bola ďalšia diskusia cez e-maily a dohodli sme sa na špeciálnej schôdzi k zakúpeniu počítačov, ktorá bude 12.12.2013.

STRAVOVACIA KOMISIA Na minulej schôdzi sme diskutovali o zriadení tzv. stravovacej komisie, nakoľko existujú sťažnosti rodičov na stravu v školskej jedálni. Už minule sme sa zhodli, že nie sme odborne schopní kontrolovať vedúcu školskej jedálne, či jedálny lístok a pripravené jedlo zodpovedá požiadavkám v zmysle existujúcich predpisov. Jedine, čo vieme kontrolovať, je chuť jedla a veľkosť porcií, čo je ale silne individuálne. MK informovala, že zo začiatku svojho pôsobenie dosť intenzívne tlačila na vedúcu školskej jedálne a kritizovala, ak jedlo podla nej nezodpovedalo očakávanému štandardu. Podľa MK sa situácia zásadne zlepšila a v tomto šk.r. je podľa nej a podľa názou učiteľov, ktorí sa stravujú v našej jedálni, jedlo „dobré“. MK si je vedomá, že kritické názory sa bez ohľadu na tento

stav, môžu objavovať aj naďalej a preto víta zriadenie stravovacej komisie, akurát to treba „rozumne nastaviť“. Dohodli sme sa, že triedi dôverníci mailom oslovia rodičov (U6), či chcú byť v stravovacej komisii a potom si s riaditeľkou títo rodičia dohodnú režim kontrol (U7). JŠ napíše mail, ktorý dôverníci prepošlú (U5).

VÝUČBA JAZYKOV JŠ a TM komunikovali nespokojnosť s krúžkom angličtiny vykonávanom externou jazykovou školou Wattsenglish – 

nesprávny poplatok za krúžok (detí v spomínanom krúžku je 13, preto by mal byť poplatok nižší, pretože je účtovaný ako za 12 detí)nebolo komunikované, že bude treba kúpiť učebnice, z čoho sú rodičia tiež rozčarovaní

MK informovala o spôsobe prečo a ako vyberala realizátora tohto krúžku – bola požiadavka rodičova na native speaker lektorov, čo škola sama o sebe nedokáže zabezpečiť (ani v prípade napr. AISEC študentov, pretože ich nie je kam ubytovať). Preto MK oslovila tri jazykové školy s cieľom realizovať v šk.r. 2013/2014 aspoň krúžok s native speakrami. Wattsenglish sa javila ako najlepšia, má výborné referencie (potvrdila aj MV, ktorá pracuje ako učiteľka angličtiny na inej škole). MK sa spojí so zástupkyňou jazykovky Wattsenglish a vyrieši sa aspoň ten nesprávny poplatok (U8).

Zhodli sme sa, že našim školským jazykárom sa ponúkne možnosť platených krúžkov cudzích jazykov ako alternatíva k Wattsenglish. Ide podľa názoru rodičovskej rady ani nie tak o native speakerov, ako o to, aby deti boli nútené rozprávať, čo sa nedá pri 10 a viac deťoch v triede na hodine zabezpečit v dostatočnej miere (mimochodom, podobný problém má aj Wattsenglish, pretože má podobne veľké skupiny) (U9).

BEZPEČNOSŤ DETÍ V AREÁLI ŠKOLY JŠ a MK informovali o incidente, ktorý sa stal v rámci školskej družiny, kedy dve deti prvého stupňa prepadli pri hre cez pletivo pri tenisovom ihrisku a spadli na terasu pod tým. Chlapec má otras mozgu a dievča zlomenú ruku. V snahe predísť podobným nehodám do budúcnosti MK iniciovala technickú bezpečnostnú inšpekciu, ktorá by mala zmapovať existujúce riziká a tieto by sa následne riešili. Zároveň sa diskutovalo o uzavretí areálu školy – nakoľko akékoľvek investície do areálu sú vystavené vyčíňaniu vandalov, keďže areál je voľne prístupný (podľa slov MK aj diera, cez

ktorú deti prepadli, vznikla na nedávno opravovanom mieste, ktoré však neznámi vandali opätovne poškodili).

STANOVY JŠ by rád otvoril existujúce stanovy OZ a upravil ich do zmysluplnej podoby (aj na margo pripomienok k stanovám z minulej schôdze). Mala by sa ustanoviť komisia 3-4 ľudí, ktorý by pripravili návrh nových stanov, ktoré by sa následne schválili na niektorej schôdzi. Nové stanovy by mali riešiť otázky ako napr. kedy sa rodič stáva členom OZ, čo je jedna zo základných vecí a nie je riešená súčasnými stanovami. Keďže sa nenašli žiadni dobrovoľníci, JŠ zvolá v januári špeciálnu schôdzu na túto tému (U10).

ZOZNAM ÚLOH ZO STRETNUTIA Ref. č.

Aktivita

Ty p

Zodp. osoba

Termín ukončenia

U

MK

U

PL, AH

U

všetci

(po U2)

U26.11.2013

UU

všetci

(po U5)

U

MK

(po U6)

U

MK

U

MK

Uinformovať triedne učiteľky o možnosti jednorázových 1

finančných výpomocí pre sociálne slabých žiakov (zo slušných rodín) na aktivity spojené so školou (napr. lyžiarsky výcvik)

2 3 4 5

zistiť číslo nohy Filipa zo siedmej triedy dať vedieť, či vieme Filipovi požičať nejakú výstroj poslať ponuku p.Petráka na zakúpenie počítačov poslať mail o stravovacej komisii, ktorý sa má preposlať rodičom preposlať mail rodičom a zistiť,

6

ktorí chcú byť v stravovacej komisii za jednotlivé ročníky

7

dohodnúť režim kontrol stravovacej komisie spojiť sa so zástupkyňou

8

Wattsenglish a doriešiť sporný poplatok zistiť záujem učiteliek cudzích

9

jazykov o poskytovanie platených krúžkov cudzích jazykov

10

zvolať schôdzu k stanovám

Typ aktivity:

„U“ - Úloha, „R“ - Rozhodnutie, „I“ - Informácia, „O“ - Otázka, „R“ - Riziko

Stav aktivity:

„O“ - Otvorená, „U“ - Uzavretá

Poznámka: Poznámky a komentáre k tomuto Zápisu zo Stretnutia zašlite autorovi zápisu najneskôr do 12.12.2010 18:00. V opačnom prípade sa bude zápis automaticky považovaný za finálny a akceptovaný.

PRÍLOHA – aktuálny stav rozpočtu Rozpočet OZ KRŠC na rok 2013/2014 (EUR)

Počiatočný stav k 23.9.2013 Účet + hotovosť

15668,30

- Z toho prostriedky získané z

8692,17

2%

Potrebné vyčerpať do konca roka 2014

Plánované príspevky 2013/2014 1.polrok 2.polrok

12€/žiak – skutočný výber 12€/žiak – predpoklad

Doplatok z Grantu SLSP Spolu

1862 1750 100

na tento plánovaný príjem sme v septembri zabudli

3712

Plánované výdavky z 2% Interaktívne tabule Dataprojektory – skutočný výdavok Počítače Učebňa v prírode (altánok)* Spolu

3620 1483,2

reálny výdavok (plánované 1510,-)

2000 500 7603,2

Ostatné plánované výdavky 2013/2014 Poplatky, daň

100

Drobné odmeny

600

Deň učiteľov

180

Deň Zeme

350

Deň detí

300

zvýšenie o 100,-

Educate Slovakia

250

Výukový software

600

Príspevok pre triedy 5,-€/žiaka – skutočný výdavok Zabavné popoludnie na konci šk. roka

990 300

Koniec šk.r. - odmeny

300

Knihy

300

Využitie daru p. Hovančáka

500

(altánok) Dar pre MŠ

135

Prostriedky z grantu na učebňu v prírode Prostriedky z grantu - doplatok Spolu (výdavky)

900 100 5905

Plánované výdavky celkom 2% + ostatné výdavky

13508,2

Plánovaný zostatok k 30.6.2014 Účet + hotovosť

5872,10

*Dohromady za altánok 500 2,00% 500 Hovančák 1000 Grant SLSP

plánované bolo na 200 žiakov

Presun položky z časti – výdavky 2% Nová položka

Podpis autora zápisu (Jozef Ivanič)

Podpis overovateľa zápisu (Ján Šeprák)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.