ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ


1 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Podzim zaklepal na dveře, čas dovolených je za nám...
Author:  Bohumil Blažek

0 downloads 39 Views 727KB Size

Recommend Documents


No documents


SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Podzim zaklepal na dveře, čas dovolených je za námi a mnoho z nás má pocit, že opět nastal stereotypní čas pracovních povinností. Dny se zkracují, sklízí se úroda z polí a zahrádek, končí houbařské hody. Stromy a příroda nám ukazuje svou zlato – červenou barvu, je zde čas pouštění draků, čas burčáku. Sluníčko je touto dobou už jen vzácností. Pro děti začal 4. září nový školní rok. Je to první den, na který po celý život vzpomínají především prvňáčci. Natěšeni, plni očekávání a otázek, co je čeká, vstupovali ruku v ruce se svými rodiči přes práh školy vstříc další etapě života. Tímto bych chtěl nejen prvňáčkům, ale všem školákům, popřát úspěšné vykročení do nového školního roku. Uplynulý čtvrtrok od vydaného ptenského zpravodaje nepřinesl žádné převratné zprávy ani novinky. Ale jak tak jdou řeči vesnicí kolem a kolem, některým se zdá, že se na dědině nic nedělá, že zkrátka ve Ptení „chcípl pes“. Hmmm, je to na pováženou. Nikdo z těchto lidí ale nikdy nepřišel s podnětnou myšlenkou, jakou kulturní akci zorganizovat. A když přeci, pro realizaci nic neudělali. Je to sice jen malá hrstka jednotlivců, a proto mě to mrzí. Myslím si, že nikdy neprobíhalo kulturních akcí takové množství jako v současnosti a podle odezvy mnoha jiných spokojených občanů, opak je pravdou. Proto touhle cestou chci poděkovat těm, kteří akce aktivně vymýšlejí a organizují. Patří jim velký dík, že svůj volný čas věnují jiným. Jsme obec, která nemá velký rozpočet jako větší obce či města. Jediným řešením, jak dělat větší akce, je čerpání dotací. Tímto směrem se také ubíráme. Je to sice poměrně pracné – musejí se na všechno dělat studie, projekty a různé zprávy, úředníci na každou drobnost vyžadují papír na papír a výsledek, zda dotaci dostaneme, někdy připomíná loterii, ale jiná cesta, jak začít měnit obec k lepší a hezčí není. Minule jsem psal, které akce plánujeme ještě začít realizovat. Na některé akce jsme již dotace obdrželi (zateplení budovy Obecního úřadu), na některé čekáme výsledek (rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení). Jsou ale i akce, kde jsme připraveni o dotaci požádat, bude-li vypsaná odpovídající výzva (rozšíření mateřské školy či inženýrské sítě na Farské zahradě). Cílem Zastupitelstva obce Ptení je udělat vše pro to, aby život v naší obci byl pro každého pohodový a bezproblémový a aby naše obec opravdu vzkvétala. Podzim je období, kdy všichni na svých zahrádkách dokončují podzimní práce, ne jinak je tomu i na veřejných prostranstvích. Chtěl bych na tomto místě požádat o udržování pořádku v naší obci. Co dokážeme během týdne odhodit na cesty a na veřejná prostranství je neuvěřitelné. Máme po obci rozmístěny odpadkové koše a kontejnery na plast, papír, sklo a textil. Budeme-li odpad, který házíme kolem sebe dávat do těchto košů a kontejnerů, přispějeme k většímu pořádku v obci. Děkuji za naše obecní zaměstnance, kteří tento zbytečný nepořádek po nás uklízejí a někdy to opravdu není nic příjemného. Mým přáním je, aby se každý choval v obci tak, jak ve své rodině – domácnosti. Buďme kritičtí, ale především sebekritičtí. Zamysleme se nad svým chováním ke spoluobčanům, k obci – veřejnému prostranství.

2

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2017

Ve dnech 20. a 21. října nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nepřísluší mi, abych jakkoliv předvídal, zda budeme volit dobře či špatně. Ono se to pozná, až se vytvoří nová vláda, která bude schvalovat různá opatření a novou legislativu. Ať vládne dobře!! Přísloví praví - „Každý národ má vládu, jakou si zaslouží“. Tak tedy uvidíme. Přeji Vám všem sluníčkový podzim a co nejpozdější příchod sychravého počasí. Do nadcházejících měsíců mnoho zdraví, spokojenosti a vzájemného porozumění mezi sebou. Jiří Porteš

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ Souhrnné usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 25. července 2017 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 21. 6. 2017 do 24. 7. 2017 2) Informace o dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou 3) Uzavření Obecního úřadu Ptení od 21. 8. do 25. 8. 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené 4) Informace o vytříděném množství odpadu v Obci Ptení B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje: 1) Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Ptení 2) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro Obec Ptení v částce 20.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Elektrotříkolka pro ČOV Ptení“ 3) Na základě Zprávy o hodnocení nabídek vítěznou firmu EcoFuture s.r.o., Chrudichromská 2497/1B, 680 01 Boskovice na akci „Elektrotříkolka pro ČOV Ptení“ 4) Kupní smlouvu 17072017 mezi Obcí Ptení a EcoFuture s.r.o., Chrudichromská 2497/1B, 680 01 Boskovice na dodávku Elektrotříkolky BENYCARGO 11S na akci „Elektrotříkolka pro ČOV Ptení“ v částce 48.000,- Kč bez DPH, 58.080,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy 5) Zadání změny č. 1 Územního plánu Ptení ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen stavební zákon) a v souladu § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 6) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Ptení a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy 7) Znění dopisu hejtmanovi Olomouckého kraje ohledně nesouhlasu s novou koncepcí dopravy žáků do ZŠ a MŠ Ptení s novým jízdním řádem platným od 1. 1. 2018

Souhrnné usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 2. října 2017 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od 25. 7. 2017 do 2. 10. 2017 2) Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Ptení za období 1.1.-31.7.2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 3) Informace týkající se budování Obchvatu obce Ptení 4) Informace týkající se udělení licence pro zvláštní vnitrostátní linkovou osobní dopravu 5) Setkání jubilantů se zastupiteli Obce Ptení ve víceúčelovém zařízení dne 16. 11. 2017 6) Předvánoční výstavu ve dnech 25. - 28. 11. 2017 7) Rozsvícení vánočního stromu, dětský vánoční koncert, průvod a ohňostroj 2. 12. 2017

ŘÍJEN 2017

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

3

B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje: 1) Program 21. zasedání ZO Ptení 2) Smlouvu č. 1030037238/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ptení a EO.N Distribuce, a.s., na akci „Ptení, přípojka NN, Peterka“. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy 3) Na doporučení hodnotící komise schvaluje zhotovitele akce „Zateplení budovy Obecního úřadu v Obci Ptení“ firmu Kalaha a.s., Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, v částce 3.452.514,- Kč bez DPH, 4.177.542,- Kč s DPH. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy 4) Smlouvu o nakládání s odpady a přepravě odpadů č. S163400064 mezi FCC Prostějov, s.r.o. a Obcí Ptení. Pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy 5) Vyhlášení záměru na odprodej části parcely p.č. 65/1 6) Rozpočtové opatření č. 6/2017 ve výši 177.956,- Kč

Z NAŠÍ ŠKOLY Co možná o škole nevíte Člověka by možná nenapadlo, že i škola může také vydělávat peníze. Ale není to každá škola, protože abyste vydělávali, musíte také něco vložit navíc. Čas, energii, nadšení i nasazení. A to se všude nenajde. Na první pohled by se možná zdálo, že na všechno, co potřebujeme, dostaneme od státu nebo od zřizovatele. Za posledních pár let jsme se zapojili do různých výzev, soutěží a projektů. Ke všemu samozřejmě patří hromada vyřizování a papírování. Máme učebnu informačních technologií, kde funguje 25 počítačů pro naše žáky. V každé třídě je dataprojektor, plátno, ozvučení a ve třech třídách interaktivní tabule. Kromě toho licence na výukové programy, sluchátka a nábytek do počítačové učebny. Práce učitele bez notebooku v současné době už není možná. Málokdo ale ví, odkud se na to vzalo. Prostředky z MŠMT zdaleka nestačí, a obec jako zřizovatel také nemá bezedný měšec. Podmínkou projektu bylo vypracování didaktických učebních materiálů, celkem 3215 stran textu, prezentací, videí, které vypracovali všichni učitelé školy bez nároku na odměnu, aby byla škola vybavena moderními technologiemi za 905 000,- Kč. Z další výzvy, do které jsme se zapojili, jsme pořídili výukové demonstrační stavebnice do dílen s možností využití i např. ve fyzice, různé sady nářadí, elektrotechnické stavebnice, laboratorní stůl, brusky, řezačky, raznice, sady na gravírování, pomůcky na práci s Fimem atd. v hodnotě 204 000,-Kč. Z projektu na podporu čtenářství jsme získali 227 000,- Kč, z kterých jsme vybavili školní knihovnu, celkem 522 nových knížek, k tomu další dataprojektor, plátno, ozvučení a 7 tabletů. V soutěži Česko sportuje jsme se v rámci celé ČR probojovali mezi 15 nejlepších škol v kategorii 101-200 žáků, obsadili neuvěřitelné 3. místo, a kromě basketbalové show a toho, že v naší škole byly osobnosti jako Werner, Konvička, Bank, Dahler, máme nové pomůcky do tělocvičny za 20000,- Kč. Podmínkou ovšem byla složitá registrace, mravenčí práce s vyplňováním dat, vymýšlení, natáčení a stříhání videí, no prostě stovky hodin práce. Soutěž Hejtmanův pohár jsme vyhráli dokonce dvakrát! Nejen díky sportovním úspěchům našich žáků, ale opět i díky zákulisní pečlivé práci jsme mohli využít na sportovní potřeby dalších 20 000,-Kč. Celoroční projekt Extra třída přinesl do naší školy stoly a lavičky, které slouží většinu školního roku venku při výuce nebo na hry v družině, a finančně zajištěnou akci pro všechny.

4

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2017

Do SRPŠ přibývají peníze díky ohromné podpoře rodičů a příznivců školy. Vybereme společně každý rok kolem 35 tun starého papíru. Za získané peníze máme ve třídách odpočinkové zóny a na chodbách dekorace, doplňuje se neustále školní knihovna, zakoupila se keramická pec, částečně se hradí akce pro děti ve školce i ve škole. Kupují se i ceny pro žáky za různé soutěže, úspěchy v olympiádách i na různé společné školní akce. Od prevence až po Čarodějnice. Třetím rokem spolupracujeme s úřadem práce a získáváme tak peníze na plat další uklízečky a školnice v MŠ, které jsou nutně potřeba. Jednáme i o podmínkách realizace veřejné služby a možnostech využít ji. V současné době plníme finanční plán další výzvy v hodnotě 936 800,-Kč. Škola získala personální podporu – školního asistenta do školky i do školy, prostředky na zakoupení deskových her pro děti, další dataprojektor, plátno, ozvučení, úhradu za vzdělávání pedagogů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a zakoupíme novou výkonnou kopírku. I díky všem těmto aktivitám, o kterých možná nevíte, se snaží být Základní škola a mateřská škola Ptení pýchou obce. Viera Šmilňáková, Kateřina Mikšíková

TÁBOR SUCHDOL 2017 I letos Tělocvičná jednota Sokol Ptení pořádala v srpnu letní dětský tábor v Suchdole. Kapacita tábora byla zcela vyčerpána, zájem překročil možnosti základny. Jsme za něj velmi rádi, protože je vidět, že děti stojí i o pobyt v přírodě minimálně rušený výdobytky moderní doby jako je elektřina, wifi či myčka nádobí. Že stojí o dny s kamarády, hry a společné chvíle, i o večery a noci s táborákem a hvězdami. Že se nebojí spát při bouřce, že nějakou tu nesnáz počasí překonají mnohem lépe než mnozí dospělí. Letos jsme s tématem Willy Fog na cestě kolem světa navštívili indiány, kasino v Las Vegas, Havajské ostrovy či karneval v Riu. Cestovali prstem po mapě, luštili kvízy o Česku a hledali pirátský poklad. A taky málem vybagrovali poušť Sahara. Pár technických detailů: Z velké části jsme obnovili stanový park zakoupením nových plachet na stany s podlážkou a zakoupením několika nových stanů. Dovybavili jsme kuchyň, částečně rekonstruovali a dokoupili některé drobnosti. Do budoucna je třeba počítat s postupnou obnovou základny. Zároveň bych chtěla tímto poděkovat všem vedoucím a instruktorům, z nichž mnozí se podíleli na organizaci tábora již řadu dnů či týdnů před termínem a vzali si na dobu tábora dovolenou. Každý z nich přispěl svým dílem k části úspěšného celku. A že byl úspěšný, je jisté. Prý zase za rok! Kateřina Mikšíková

ŘÍJEN 2017

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

5

Z NAŠÍ OBCE Návštěva Výmolovy školy Díky podpoře paní ředitelky Mgr. Věry Pavlíčkové si občané Ptení mohli prohlédnout školu pro sluchově postižené v Praze Radlicích. V minulém roce škola oslavila devadesáté výročí své existence a její vznik je spjat se jménem MUDr. Karla Výmoly, rodáka ze Ptení. Karel Výmola byl profesorem a předsedou Spolku pro hluchoněmé, kterému se po dlouhém úsilí podařilo školu postavit a od 16. října 1926 v ní zahájit výuku. Škola je jednou z nejdéle působících specializovaných škol u nás. Skládá se z části střední, základní i mateřské. Je moderně vybavena a občané Ptení se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči. Po dobu své návštěvy, od 15. do 17. září, v ní byli výletníci ubytováni, neboť její součástí jsou i ubytovací prostory internátu. Škola patří k unikátním vzdělávacím zařízením u nás a neunikla ani zahraniční pozornosti. V roce 1991 ji navštívila Diana, princezna z Walesu, tehdy manželka britského následníka trůnu prince Charlese. Tímto bych chtěl jménem obce Ptení poděkovat všem, kteří návštěvu ptenských občanů umožnili a podporovali, zejména pak paní ředitelce Mgr. Věře Pavlíčkové. Pavel Šnajdr

Výprava za pražskými strašidly Prahu je možné vidět mnoha rozdílnými pohledy. Ten, který se naskytl výletníkům ze Ptení byl však trochu jiný, než jak Prahu vidí tisíce japonských turistů ověnčených drahými foťáky a vlastně i dosti jiný, než jak ji vidí sami Pražané. Z místa, odkud vyráželi čeští králové ku své korunovaci na Hradě, tedy začátku Královské cesty u Prašné brány, vyrazila i ptenská výprava. Poslední sluneční paprsky zmizely za obzorem a hlavní město se rozsvítilo v teple žlutých barvách pouličních lamp. Ze stínů křivolakých uliček dlážděných kočičími hlavami začaly vystupovat dávno zapomenuté příběhy a legendy, na které je Staré město nebývale bohaté. Výletníci tak na Ovocném trhu vyhlíželi strašidlo kostlivce, u dnešní Karlovy univerzity zase zavzpomínali na měšťana Rotleva. Hltali jeden příběh za druhým a s každým dalším popocházeli historickým městem. Kostel svatého Jakuba Většího přinesl příběh o useknuté ruce zloděje, kterého tam zadržela obživlá socha Panny Marie či o ohnivém řezníkovi, který v noci kostel obíhá a divoce nad hlavou krouží sekerou. Bylo to mnoho příběhů, které si výletníci ve večerním šeru vyslechli. Staroměstské náměstí pak vydalo příběh o vychytralém knížeti Kinském, kterak ten svůj palác proti vůli radních postavil a o vtipálkovi hraběti, který si zde vojenskou službu lotrovinami krátil. Příběh k příběhu, ulici k ulici, ptenská výprava prošla velkou část Starého města, až dorazila ke kostelu sv. Martina ve zdi, v jehož střešní římse na ni čekal zkamenělý kluk. A jím se s nimi Praha strašidelná rozloučila. Sami Pražané, pobíhající ulicemi svého města, málokdy si všimnou takových věcí a o tom, kde za půlnoční hodiny vyjíždí bezhlavý templář na koni, či co znamená podivné domovní znamení s plasticky vyobrazenou kolečkovou bruslí, pramálo ví. Pteňáci tak možná v jednom večeru poznali více než lidé, kteří v Praze žijí mnoho let. Dostali se do ulic, které jsou zaplněny turisty, i do uliček kam málokdo zajde. Do míst, která ve slunečném poledni jako by své taje ukrývala, aby je v nadcházející noci odhalila těm, kteří je hledají. Pavel Šnajdr

6

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2017

Rekonstrukce víceúčelového zařízení Skládalovo V měsíci září a říjnu proběhla rekonstrukce předsíně a kuchyně ve víceúčelovém zařízení (Skládalovo). Kuchyň byla nevyhovující, jak po stránce provozní, tak i hygienické a bezpečnostní. Mokré a plesnivé zdi za obložením, špatné větrání, nevyhovující elektroinstalace a odpady. Předmětem rekonstrukce byla oprava omítek, podlahy včetně dlažby, nová elektroinstalace, rozvod vody, odpadů, výměna dveří a nová kuchyňská linka. Nahrazeno bylo i původní obložení stěn provětrávacími lištami. Toto zařízení je pro obec nepostradatelným místem k vytváření kulturního a společenského prostředí pro všechny věkové kategorie, a proto věříme, že tyto opravy budou všem občanům přínosem. Pavel Šnajdr

ŘÍJEN 2017

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

7

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PTENÍ Základní organizace Českého svazu včelařů Ptení sdružuje včelaře z obcí Ptení, Holubice, Ptenský Dvorek, Zdětín, Lešany, Stražisko, Maleny, Růžov, Přemyslovice, Stínava, Vícov, Hamry, Seč. V roce 2016 měla základní organizace 64 členů a 735 včelstev, nejvíce včelařů je na Stražisku, naopak katastrofální počet je ve Ptení. Výbor základní organizace pracuje od generační výměny funkcionářů ZO v roce 2015 ve složení: předseda: Josef Procházka, Vícov jednatel: Jarmila Stojanová, Růžov místopředseda: Zdeněk Popelka, Stražisko pokladník: Ing. Jana Piňosová, Maleny předseda revizní komise: František Grepl, Stražisko V majetku základní organizace je výrobna mezistěn a včelařských potřeb Stražisko s.r.o., ve které byl od roku 2015 jmenován do funkce jednatele výrobny Václav Stojan. Výrobna má 9 zaměstnanců. Jde o největší provoz v České republice na zpracování voští na vosk a výrobu mezistěn ze včelího vosku, ročně výrobna zpracuje více než 100 tun vosku na mezistěny pro včelaře z celé České republiky. K hlavní náplni činnosti předsedy patří soustavné sledování nařízení Státní veterinární správy ohledně výskytu moru včelího plodu, vytyčení ochranných pásem (2016 v ochranném pásmu Maleny a Přemyslovice), organizace odběru a vyšetření vzorků včelí měli ze dna úlu jak na mor, tak na varroázu. Dále včasná objednávka, rozdělení a evidence léčiv pro členy, hlášení Státní veterinární správě o provedených léčeních, znalost metodiky kontroly zdraví pro daný rok, komunikace se sekretariátem svazu včelařů ohledně dotací či výkazu majetku a závazků, hlášení počtu včelstev k jarnímu a podzimnímu datu, hlášení produkce medu a vosku pro Ministerstvo zemědělství, žádosti o úhradu nákladů na vyšetření pro totéž ministerstvo a další stále rostoucí byrokracie. Jednatelka vede členskou evidenci, zpracovává do centrálního informačního systému podklady pro vyšetření vzorků měli, podklady pro členské příspěvky, včelařské dotace, odběratele časopisu Včelařství, je příjemcem pošty atd. Jak předseda, tak jednatel by přitom měli být organizátory spolkového života, ale vzhledem k tomu, že nikdo z členů výboru není důchodce, na organizování moc času při všech byrokratických činnostech nezbývá. Výbor se většinou schází 1x měsíčně k projednání aktuálních problémů či zdravotních opatření. Členové se scházejí 2x ročně, v březnu na výroční členské schůzi a valné hromadě výrobny mezistěn, na podzim na členské schůzi spojené s výplatou dotace za opylení kulturních a planě rostoucích rostlin a platbou členských příspěvků. Zájem členů o dění ve spolku má klesající tendenci, většinu zajímají jen dotace, nikoliv práce ve prospěch ostatních. Smutné, leč realita dnešní doby. V roce 2016 se neuskutečnil žádný zájezd za poznáním z důvodu nezájmu členů, v roce 2017 tomu bylo obdobně. Co nás nejvíce trápí, je neustále se zvyšující chemizace zemědělství a lány monokultur, které zapříčiňují ztrátu vitality včelstev a pylovou monodietu, dále agrární poušť na mnoha vesnicích, kde jak obce, tak obyvatelé nesmyslně sekají týden, co týden trávníky, a tím soustavně likvidují včelí pastvu. Dále je to rozšiřování nových chorob včel díky globalizaci. V roce 2016 – 2017 byla poprvé potvrzena nosema ceranae na území ZO Ptení, zavlečená z Asie, která spolu se stále se zvyšujícím množstvím virových nákaz a pozdní snůškou medovicového medu s vysokým obsahem melicitózy zapříčinila na podzim 2016 a na jaře 2017 v některých obcích až 50 % ztráty včelstev nebo vážná

8

PTENSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2017

zeslabení pro jarní snůšku. Ztráty se podařilo nahradit tvorbou oddělků. Dále je to enormní nárůst byrokracie, vázání spousty formulářů na plné moci s podpisy včelařů a neochota členů v tomto ohledu být výboru nápomocná. Obec Ptení je v základní organizaci raritou, neboť jsou v ní pouze tři včelaři, což je smutné. Třináct včelstev je žalostně málo, například je to průměrný počet včelstev na jednoho včelaře ve Vícově, kde je včelstev 143 a včelařů 11!!! Proto, kdo včelaření zvažuje, neváhejte nás kontaktovat, i když se v současnosti nesmí do Ptení přemísťovat včelstva z důvodu veterinárních opatření kvůli moru včelího plodu. Předseda ZO ČSV Ptení, Josef Procházka Email: [email protected], telefon +420 720 151 632

SBĚR PAPÍRU Ve dnech 23. – 25. října pořádá ZŠ a MŠ Ptení podzimní část soutěže ve sběru starého papíru. Papír bude vybírán ráno od 7 do 8 hodin a odpoledne od 16 do 19 hodin. Děkujeme, že pomáháte naší škole.

Z OBECNÍ MATRIKY BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM SRPEN

Zbořilová Věra Peterková Anežka Koudelková Karla Kalvodová Marie Šustr Jiří Komárek Jaroslav Šimek Bedřich

Ptení 175 Ptení 278 Ptení 167 Ptenský Dvorek 51 Ptení 63 Ptení 131 Ptení 254

ZÁŘÍ Lužný František Veverka Jiří Švécar Rostislav Konečná Anna

Ptení 94 Ptení 281 Ptenský Dvorek 57 Ptení 173

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let! Ptenský zpravodaj – informační čtvrtletník Obecního úřadu ve Ptení. Vydavatel: Obec Ptení, IČO 00288691. Náklad 350 výtisků. Distribuce zdarma. Redakční rada: Jiří Porteš, Pavel Šnajdr, Vladimíra Krejčí, Ing. et Ing. Anna Krejčí. Zapsáno v evidenci periodického tisku MKČRE18078. Vychází v elektronické podobě na stránkách www.pteni.cz. Den vydání 16. října 2017.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.