Ze zastupitelstva obce


1 Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Ročník XI číslo října 2016 zastupitele o výb...
Author:  Růžena Vávrová

0 downloads 33 Views 619KB Size

Recommend Documents


No documents


Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Ročník XI • číslo 4 • 14. října 2016

zastupitele o výběrovém řízení na provozovatele Restaurace Slávie. Do termínu pro podání nabídek se přihlásil jeden uchazeč, jeho nabídku zaslanou mailem místostarosta zastupitelům přečetl. Zastupitelstvo po projednání schválilo všemi hlasy prodloužení nájemní smlouvy se stávajícím provozovatelem p. Markem Hruškou a p. Šárkou Armenta do konce roku 2016.

Pavla Stehlíková a Josef Šalda se svými nejmladšími svěřenci

Ze zastupitelstva obce Zastupitelé projednávali v červenci a srpnu například tyto body: Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy, kde Obec Košťálov kupuje pozemek p.č. 329/1 v k.ú. Košťálov o výměře 346 m2., jedná se o zahradu východně od panelových domů. A  také uzavření kupní smlouvy, kde Obec Košťálov kupuje pozemek p.č. 1644/1 v k.ú. Košťálov o výměře 558 m2 - pozemek místní komunikace od Loudových vpravo směrem na Výsluní. Zastupitelé schválili výplatu třetí části příspěvků na vybudování zcela nové soukromé kanalizační přípojky v celkové výši 74 100 Kč. Po schválení místostarosta poznamenal, že ještě v  letošním roce lze požádat o poskytnutí dotace, je ovšem nutné ohlásit tento záměr na obecním úřadě a  poté stavbu dokončit do konce listopadu letošního roku. Tím by proces dotování stavby soukromých kanalizačních přípojek skončil. Zastupitelstvo schválilo přidělení bytu po p. Františkovi Zachovalovi v  domě Košťálov č.p. 133 o  velikosti 1 + 2 panu Miroslavovi Poloprutskému, dosud bytem

Košťálov č. 201. Zastupitelstvo rovněž schválilo přidělení bytu o  velikosti 1 + 2 po p. Škorpilové v domě Košťálov č.p. 182 panu Janovi Kloboučkovi, dosud bytem Košťálov č.p. 316. Zastupitelstvo obce projednalo a schvalilo výsledky výběrového řízení na stavební práce s názvem „Lesopark v obci Košťálov“. Zvítězila firma DS Logistic, s.r.o., se sídlem Libštát 310 s nabídkovou cenou 1 410 011,00 Kč bez DPH. Práce na zakázce budou zahájeny už v říjnu letošního roku a dokončeny do dubna 2017. Starostka předložila návrh na schválení vzorové Smlouvy o  právu provést stavbu, která bude sloužit pro územní řízení a  vydání stavebního povolení na stavbu „Společná stezka a  chodníky Košťálov – Kundratice, I. etapa“. Jedná se o pozemky převážně podél levé krajnice silnice 2. třídy od Trevosu do Kundratic k dolní autobusové zastávce. Starostka Lenka Cincibusová předložila návrh na provedení opravy kamenného kříže uvnitř hřbitova v místní části Čikvásky. Práce provede Ivan Kunetka, U Lip 377, 511 01, Turnov – Daliměřice, za nabídkovou cenu 60 500 s DPH. Místostarosta Milan Havlík informoval

V  září zastupitelé projednávali mimo jiné tyto body: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledky zadávacího řízení, tak jak je doporučila hodnotící komise na svém jednání dne 2. 9. 2016 k  zakázce malého rozsahu na stavební práce s  názvem „Bytový dům Košťálov č.p. 300/301 – zlepšení tepelně technických parametrů obvodového pláště“. Nejvhodnější nabídku s  nejnižší nabídkovou cenou ve výši 5 492 911 Kč bez DPH předložila společnost D BAU – s.r.o. Starostka a  místostarosta informovali o zkrácení lhůt pro splácení vybavení bytů v obecních nájemních bytech. Dosavadní lhůty byly nepřiměřeně dlouhé s ohledem na životnost předmětů jako jsou sporáky, kuchyně, digestoře a topidla. Místostarosta informoval, že jsme byli úspěšnými žadateli o  přidělení dotace na pořízení zcela nové zásahové hasičské automobilové cisterny CAS 30 pro velkoobjemové hašení. Dotace bude poskytnuta z  prostředků Integrovaného operačního programu (IROP) a  vozidlo v  předpokládané hodnotě cca 8 mil Kč bude pořízeno s  90% procentní dotací z uznatelných nákladů projektu. Starostka předložila zastupitelstvu výsledky měření radonu v budově základní školy a v budově mateřské školy, které provedl Státní ústav radiační ochrany. Výsledek měření je uspokojivý, ani v  jedné z  budov nepřekračuje Objemová aktivita radonu (OAR) předepsanou mez a  ani se k  ní neblíží. V  základní škole bylo naměřeno průměrně 50 Bq/m3 z  400 Bq/m3 maximálně přípustných a  v  mateřské školce 240 Bq/m3 z 400 Bq/m3 maximálně přípustných.

Z jednání zastupitelstva: – pokrač. ze strany 1

Zastupitelé se zabývali projektovou přípravou stavebních zakázek pro příští rok. Jedná se o  zateplení a  možnou výměnu topidel v  domě s  pečovatelskou službou (původní DPS), zateplení č.p. 37 a budování cyklopěší stezky do Kundratic. Výpis z jednání zastupitelstva obce zpracoval místostarosta Milan Havlík. Úplný zápis a usnesení je vždy zveřejněn na úřední desce na náměstí v Košťálově a na elektronické úřední desce včetně archivu na www.kostalov.cz

Od 1. 1. 2017 provozujeme i vodovod v Košťálově

Upozornění – domy dosud nepřipojené na veřejnou kanalizaci Upozorňujeme majitele domů, že možnost čerpat příspěvek na zcela novou soukromou část kanalizační přípojky skončí v listopadu letošního roku. Následující roky už nebude tento příspěvek poskytován.

Koncem roku bude ukončena smlouva o  provozování vodovodu v  Košťálově a  Libštátě Severočeskými vodovody a  kanalizacemi Teplice, závod Jilemnice. V průběhu října a listopadu 2016 zašle dosavadní provozovatel vodovodu všem odběratelům oznámení o  ukončení smlouvy. Poté v  průběhu listopadu a prosince bude p. Věra Seidlová (účetní Svazku) vyzývat majitele domů k uzavření smlouvy nové. SČVK ještě na konci roku provede závěrečné odečty stavů k  provedení vyúčtování a  od ledna 2017 bude novým provozovatelem Svazek obcí Košťálov – Libštát.

Je to stejná organizace založená obcemi Košťálov a Libštát, která se už teď stará o  košťálovskou a  kundratickou splaškovou kanalizaci. Vodovod v  Kundraticích zůstane v  provozování obcí Košťálov stejně jako doposud. Pozn: Dodávka vody z  těchto důvodů přerušena nebude.

Výzva k úhradě poplatku za psa

Upozornění pro majitele domů, chat a chalup

Vyzýváme majitele psů, aby si zkontrolovali platby a  ti, kteří dosud poplatek za psa za rok 2016 neuhradili (a  je jich stále dost!), aby tak učinili co nejdříve! OÚ

Obecní úřad vyzývá majitele domů a rekreačních objektů k umístění tabulek s číslem popisným a proti dešti krytou poštovní schránkou. Doručování Košťálovských novin i běžné pošty je bez těchto nezbytností velmi komplikované až nemožné. Zvláště do rekreačních domů bez schránek není možné Košťálovské noviny řádně doručit. OÚ

Činnost mladých „SOPTÍKŮ“ Košťálov Již od března se děti pečlivě připravovaly na 5 pohárových soutěží „Pohár Dráčka Soptíka“ a  jarní kolo „Hry Plamen“. Děti absolvovaly kurz na Získání odznaků dovedností a  získaly tak osvědčení Preventista junior a Strojník junior. V červnu jsme dostali nabídku od Semilských kolegů jet s nimi na týdenní tábor. 2

Nabídku jsme s  radostí přijali a  od 1. července do 10. července jsme navštívili Nebákov. Děti i vedoucí si celý pobyt náramně užili. Tímto kolegům ze Semil moc děkujeme za možnost, kterou nám dali a za získání nových zkušeností. Po prázdninové pauze jsme se začali opět připravovat na dvě pohárové soutěže „Pohár Dráčka Soptíka“ a podzimní kolo „Závod požární všestrannosti“. Dle rčení „Hvězdy září v září“ se konečně povedlo „nemožné“. A ze soutěže konané v Chuchelně jsme si přivezli domů úžasné 1. místo a další víkend z Víchové 2. místo. Jako dík našim Soptíkům za jejich úspěšné prezentování na všech soutěžích jsme

jim uspořádali tajné dobrodružství, kdy do poslední chvíle nikdo netušil, kam a  proč jedou. Na Branžeži jsme si užili spoustu legrace. Tímto chceme z pozice vedoucích poděkovat především našim mladým hasičům a jejich rodičům za jejich podporu. Dále Sboru dobrovolných hasičů z  Košťálova za jejich pomoc při pořádání soutěží mladých hasičů. Náš největší dík připadá obci Košťálov za její finanční pomoc a  podporu, bez které by náš kolektiv nemohl fungovat. vedoucí mládeže Pavla a Pepa

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU v naší obci proběhne v sobotu 22. října 2016 na stanovištích: Kundratice před bývalou prodejnou Jednoty 14:25 – 14:35 hod. Košťálov před prodejnou autodílů p. Bareše 14:45 – 15:00 hod. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS Jablonec nad Nisou. PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ: - léky všeho druhu včetně mastí - domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) vše řádně označené !!! - zbytky starých barev, obaly od barev

- televizory, ledničky, zářivky - všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l) - olejové filtry a další zaolejovaný materiál ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ ODPADŮ: 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa. 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu. Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.

TJ SOKOL KUNDRATICE Vážení příznivci pohybu, dovolte, abychom Vám, mimo jiné, představili nabídku naší organizace. V  nastávající zimní sezóně jsme opět připravili ve spolupráci našimi věrnými a pilnými cvičiteli několik možností pro sportovní vyžití. Cvičení probíhá v budově Obecního domu v Kundraticích. Budova je výborně vytápěná po celou sezónu. Posilovna je otevřena pro všechny vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18h, ve středu pro ženy taky od 18h. V rámci skupinových cvičení jsme pro Vás připravili novinku, a  to CVIČENÍ NA BOSU MÍČÍCH. Jedná se o  moderní oblíbený systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů celého těla, má pozitivní vliv na zdravé držení těla. Zlepšuje stabilitu, odbourává stres a zlepšuje náladu :-) ROZVRH CVIČENÍ: Pondělí od 19 h – ZUMBA (s Katkou) Úterý od 19 h – BOSU (s Katkou) Středa od 17 h – PILATES – OWERBALLY (s Katkou) Středa od 18 h – ZUMBA PRO DÍVKY (s Katkou) Středa od 18,45 h – JÓGA (s p. Čáslavským) Do konce roku ještě chystáme pro všechny Posvícení a  Vánoční koncert. Společně zhodnotíme uplynulý rok na výroční schůzi. S plánováním výroční schůze mi dovolte se mírně ohlédnout zpět. V únoru jsme pořádali tematický „Převrácený bál“, návštěvníků bylo dostatek, jen rozeznat, kdo je muž a kdo žena byl mnohdy oříšek. O předtančení se postarali v duchu Tyrše naši muži. Děti si zase užívaly v červnu Procházku pohádkou a v srpnu diskotéku, kde největším hitem byl Obcí nově pořízený skákací hrad. „Poupata“ byla letos na roztrhání, tak jako loni i letos mnohokrát vystupovala se svým programem, který měl premiéru a Sousedském posezení, které tradičně pečlivě chystají a zajišťují naši kundratičtí hasiči. Pro sousedské posezení nacvičily naše děti divadelní pohádku. Během prvního pololetí roku cvičily děti ještě gymnastiku. Dvě skupiny chodí pravidelně na pingpong a  přes léto na tenis. Kurt je využívaný pro pingpong, tenis i volejbal. Na velkém hřišti jsme zajistili sítě, aby míče nepadaly pod mez k silnici a zvýšili jsme tak bezpečnost dětí před vběhnutím do vozovky. Za TJ Sokol Kundratice, z.s. Pavlína Hejsková

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ SDH Košťálov přijímá nové členy do družstva mladých hasičů. Je ti 6 až 15 let? Chceš zažít spoustu srandy, dobrodružství, najít si nové kamarády, naučit se spoustu praktických věcí, jezdit s námi na závody a ukázat co v tobě je? Tak neváhej a přijď mezi nás!!!! V  oddíle mladých hasičů se seznámíte s hasičským vybavením a technikou. Kromě toho budeme také střílet ze vzduchovky, hrát různé hry, jezdit na výlety, udržovat si kondičku a chodit do přírody. Účastníme se hasičských soutěží, závodů mladých hasičů a celorepublikové hry PLAMEN. více info a  dotazy Vám rádi zodpoví vedoucí: Pavla Stehlíková (737982812) a Pepa Šalda (606814436) 3

Z činnosti místních včelařů Právě v  letošním roce si místní včelaři připomínají úctyhodné 90. výročí založení včelařského spolku. U  této příležitosti byla uspořádána výstava věnovaná tomuto krásnému koníčku. Veřejnost, která se o  druhém zářijovém víkendu v  hojném počtu sešla na slavnostním zahájení v  prostorách kina Libštát, měla možnost obdivovat novodobé i historické včelařské pomůcky, odbornou literaturu a  samozřejmě i  prosklený úl s  živými včelami, který uvítali zejména ti nejmladší návštěvníci. Velkým lákadlem byly degustace mnoha druhů medů a také jiných dobrot, pro jejichž výrobu byl med využit. Nejsilnějším zážitkem se ovšem stala unikátní sbírka starých fotografií, na kterých jsou zachyceni naši dědové a mnohdy i pradědové, kteří stáli u zrodu tehdy mladičkého spolku. V  jejich tvářích lze vyčíst velkou hrdost, se kterou ovšem pokorně pózují vedle svých překrásně vyřezávaných úlů. Právě jejich odhodlání a  píle nás nutí a zároveň inspiruje k další činnosti. Stejně jako když hospodář předává rodový statek

Adventní aranžování a vánoční vazba Pod odborným vedením lektorky p. Tůmové, učitelky z OU v Hejnicích, si sami zhotovíte libovolné vánoční dekorace, svícny, adventní věnce a pod. Vazba proběhne: sobota 19. 11. 2016 od 9,30 hod. sokolovna Košťálov Tvořit budete z vlastního doneseného materiálu, popřípadě bude možnost zakoupení přízdob, svícnů, svíček, věnců a živých květin na místě. Doporučujeme si přinést vlastní tavnou pistoli a el. prodlužovací kabel. Vybíráme předem: 100,- Kč Přihlášky přijímáme na Obecním úřadě v Košťálově tel.: 481 689 200, 732 451 997, e-mail: [email protected] Přijďte načerpat předvánoční atmosféru! 4

nástupci, tak i my navazujeme na profesní mistrovství našich předchůdců a přijímáme závazek tuto činnost udržet a zároveň postoupit dál. Pro tento koloběh se vžilo krásné slovo – tradice. Organizace v  Libštátě vznikla odloučením od spolku pro okres Lomnice nad Popelkou, který již ve své době i pro svou velikost nevyhovoval potřebám místních včelařů. Nově vzniklá organizace sdružovala 34 členů s  celkovým počtem 253 zazimovaných včelstev. Vlastní ustavující schůze se konala 19. prosince 1926. Do územní působnosti spadaly obce Libštát,

Košťálov, Bělá, Svojek a Pohoří. Postupem času byl včleněn spolek pro Kundratice a  okolí, který byl založen dokonce dříve než Libštátský (1914). V  současnosti sdružuje ZO Libštát 43 aktivních včelařů s  celkem 328 včelstvy. V  posledních letech se zvyšuje zájem o  včelařství a  dochází k  nárůstu počtu členů a spolu s tím k omlazování členské základny. Tento jev koresponduje s celorepublikovým trendem a díky tomu nemáme obavy o budoucnost jak naši organizace tak i českého včelařství jako celku. Ing. David Kocour, Bc. Jan Skalský

ROZVRH CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017 SOKOLOVNA Košťálov PONDĚLÍ ÚTERÝ

16:00 – 17:00 hod. – Krav-maga pro děti (instruktor Milan Kufr z Liberce) 17:00 – 18:00 hod. – Floorball děti 1. – 6 tř. (vede Filip a Tonda) 17:00 – 18:00 hod. – Cvičení mladší žákyně 1. – 5. tř. (cvičí Iveta, Renata) 18:00 – 19:00 hod. – Cvičení starší žákyně 6. – 9. tř. (cvičí Iveta, Renata)

ZŠ Košťálov: ÚTERÝ : ČTVRTEK:

18:00 – 19:15 hod. – Ozdravné cvičení na klouby a páteř (cvičí Hela) 19:00 – 20:00 hod. – Hormonální jóga (cvičí Daniela) 19:00 – 20:00 hod. – Kondiční cvičení (cvičí Iveta) 18:30 – 19:30 hod. – Zumba (cvičí Katka) (nutné info předem na tel. 723 258 983) 19:30 – 20:30 hod. – Hormonální jóga (cvičí Daniela)

OBECNÍ DŮM PONDĚLÍ: ÚTERÝ: STŘEDA:

Kundratice – cvičí Katka 19:00 – 20:00 hod. – Zumba 19:00 – 20:00 hod. – Bosu 17:00 – 18:00 hod. – Overball 18:00 – 19:00 hod. – Zumba dívky

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 26. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Košťálově na náměstí od 13h 03. 12. Sousedské posezení Košťálov, sokolovna Košťálov od 15h, účinkuje Táboranka, Báječný ženský a další 10. 12. Vánoční orient párty sokolovna Košťálov od 16h Výzva pro pořadatele: sdělte nám na [email protected] termíny vašich akcí, zveřejníme je.

Krav-Maga v Košťálově V  sobotu 24.  9.  2016 proběhla ukázková hodina krav-maga pro děti v  sokolovně v Košťálově. Přišlo jich 17 a bylo to moc fajn. Rodiče s  překvapením zjistili, že dětem stačí potkat milou paní s pejskem (v sokolovně ji zahrála instruktorka se svým psem a piškoty), která dokáže nalákat děti třeba na „štěňátko tam za rohem“. Chytly se úplně všechny. Jinak se krásně vyběhaly, vyječely, učily se bouchnout a naopak rány vykrývat. Kurz pro děti bude probíhat každé pondělí od 16 hodin v sokolovně v Košťálově.

I některé maminky by měly zájem o kurz pro dospělé. S instruktory a sokolem jsme se předběžně domluvili, takže pokud bude zájem, sebeobranný kurz Krav- maga pro dospělé bude vždy v  pondělí od 18 hod. v sokolovně. Instruktorem je Milan Kufr (www.kravmagasystem.cz). Bližší informace podá Eva Pacholíková (tel.: 739565587, [email protected]) nebo Jana Nosková (tel.: 737915505, [email protected])

MATEŘSKÉ CENTRUM v budově ZŠ Košťálov je otevřeno od 11. října 2016, každé úterý od 8:30 – 10:30 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. Jana Kmínková (tel. 777 884 255), Aneta Mórová (tel. 721 541 922)

INZERCE

Košťálovský vánoční jarmark – 26. 11. 2016 Staňte se účastníky, přijďte potěšit své spoluobčany a  zamluvte si místa pro Váš prodej na vánočním jarmarku. Tímto již tradičně oslovujeme Vás, občany Košťálova a přilehlého okolí, kteří jste kutilové, šikulové a hračičky. Jestliže tvoříte a  vyrábíte věci z  proutí, keramiky, dřevěné, slaměné, háčkované, pletené, malované, dekorace z  květin, chvojí, vizovického těsta, svíčky, perníčky apod. a chcete tyto výrobky prezentovat či prodat na tradičním vánočním jarmarku, tak začněte tvořit a vyrábět. Lze nabídnout i pěstitelské přebytky. Podrobné informace Vám rády poskytneme a těšíme se na spolupráci: Daniela Pastorková mob.: 723 258 983 e. [email protected] Kateřina Šaldová mob.: 605 557 645 e: [email protected]

– Rychlost. – Stabilita. – Spolehlivost. – Osobní přístup. bližší info na tel: 774 096 473 Libor Vlček

– Instalace a zapojení zdarma.

NOVÝ INTERNET V KOŠŤÁLOVĚ přímo od místního poskytovatele.

Společenská rubrika NARODILI SE Adina MARKOVÁ Matyáš PIKARD Andrea DIVOKOVÁ Eliška SVOBODOVÁ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ Významné životní jubileum oslavili v červenci, srpnu a září 2016 tito naši spoluobčané: Jiřina HAVLOVÁ Jarmila MATOUŠOVÁ Marcela ZUMROVÁ Marie PRŮCHOVÁ

OPUSTILI NÁS V červenci, srpnu a září 2016 nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Vlasta ŠKORPILOVÁ Zdenka MATOUŠOVÁ Václav BÍLEK Milena SÁDKOVÁ

Pressburg Dance Festival v Bratislavě

Kroužek orientálních tanců Kroužek orientálních tanců v Koštálově zahájil letošní rok 2016 účastí na soutěži Hvězda Orientu v  Náchodě. Přivezly jsme krásná ocenění. Duo Zlata a Lea 3. místo za egyptský folklor, Zlata 2. místo sólo, Lea 3. místo sólo. Obrovská pochvala Sultánkám, jen o  čtyři body jim uteklo třetí místo. Další soutěž Přehlídka orientálních tanců v  Plzni, kde Sultánky opět o  pár bodů čtvrté místo. Letošní Orient párty se poprvé konala pod Kozlovem. Obrovské díky nejen službám, ale především koštálovským hasičům za pomoc a poskytnutí areálu. V  červenci v  Praze soutěž Let‘s  Dance a  opět úspěch. Naše šavlistky Eliška Hengalová a Eliška Jacáková za duo se šavlí obsadily 3. místo.

Zlata a Lea 3. místo za folklor. Konkurzem byla Zlata a Lea vybrána zúčastnit se vítězné choreografie na Pressburg Dance Festivalu v Bratislavě, konaném v září 2016. S vybranými děvčaty jsme se zúčastnily i  soutěže. Nikol Mašková, Eliška Šádková, Anna Šádková a Eliška Hengalová, Lea Šádková a  Zlata Maryšková. Eliška Hengalová vybojovala 3. místo za tanec se šavlí. To nám všem udělala radost. I děvčata úžasně tančila a jsme moc rády, že se zúčastnila. Srdečně děkujeme zastupitelům obce za podporu této náročné akce. Zlata a  Lea a  všechny děti z  kroužku orientálních tanců Vás srdečně zvou na Vánoční Orient show, která se koná 10. prosince v sokolovně od 16.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme také těm, kteří mimo tuto akci poslali peníze na zřízený transparentní účet. Agentura na případu pracuje a v této době už máme určitá zjištění. Samozřejmě, z  důvodu probíhajícího vyšetřování, o nich zatím nemůžeme hovořit. Ale věříme, že zaplacení soukromé detektivní agentury byl krok správným směrem. Nesmírně si vážíme toho, že jste nás nenechali na holičkách a že jste na naši Toničku mysleli. Nikdy Vám to nezapomeneme. Jana Kulhánková, maminka Toničky Jitka Kulhánková, babička Toničky

Miroslav VAJDA Růžena ŘÍHOVÁ Albín KŘAPKA

Milí občané Košťálova i přespolní, děkujeme Vám, kteří jste se v tak hojném počtu zúčastnili pochodu pro Toničku a  přispěli na účet, ze kterého zaplatíme soukromé agentuře pátrání po Toničce. Moc děkujeme Anetě Mórové a Lence Sádkové, které akci vymyslely a zorganizovaly. Bez nich by se pochod nekonal. Nashromáždilo se neuvěřitelných 32 353 Kč! V této částce jsou zahrnuty i peníze vybrané na dětské diskotéce, od mladých hasičů a rybářů z Košťálova.

Za projevenou kondolenci a slova útěchy při posledním rozloučení s milovanou Růženou Suchardovou děkuje zarmoucená rodina.

INZERCE PRODÁM BYT O VELIKOSTI 1 + 1 v bytovém domě v Kundraticích č.p. 159 CENA: 350 000,- Kč / Tel.: 604 905 474 KOŠŤÁLOVSKÉ NOVINY – zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice. Vycházejí čtvrtletně, nákladem 750 výtisků – zdarma. Vydává: Obec Košťálov  512 02 Košťálov 201, IČ: 275841, www.kostalov.cz. Příjem příspěvků a inzerce: Obecní úřad, 512 02 Košťálov, tel. a fax: 481 689 200, e-mail: [email protected]  Grafická úprava: Ota Drápal, www.mimomeze.cz. Tisk: Tiskárna Glos, s.r.o. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E 17363.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.