Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Luhačovice


1 Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Luhačovice za uplynulé období Pořizovatel: Městsk&y...
Author:  Ivana Lišková

0 downloads 107 Views 222KB Size

Recommend Documents


No documents


Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2012 – 2016

Pořizovatel: Vypracováno:

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, územní plánování září 2016

………………………………… Ing. Martin Plášek určený zastupitel

……………………………………… Ing. Vladislav Běhunek pořizovatel

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

Obsah: dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhl. č. 500/2006 Sb.)

A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem D) Prokazování nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle §55 odst. 4 stavebního zákona E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí, nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny J) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje K) závěr

2

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

3

ÚVOD

Územní plán Luhačovice byl vydán Zastupitelstvem města Luhačovice dne 11. 9. 2008 pod č. usn. 52/Z6/2008 s nabytím účinnosti dne 2. 10. 2008. Územní plán Luhačovice byl vydán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zpráva o uplatňování ÚP Luhačovice za období 2008 – 2012 byla schválena Zastupitelstvem Města Luhačovice dne 28. 6. 2012 pod. č. usn. 249/Z13/2010 – 2014. Změna č. 1 ÚP Luhačovice byla vydána Zastupitelstvem města Luhačovice dne 13. 3. 2014 pod č. usn. 443/Z26/2010-2014 s nabytím účinnosti dne 1. 4. 2014. Změna č. 1 ÚP Luhačovice byla zpracována a vydána v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. Na základě ustanovení § 55 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti je zpracována zpráva za období 2012-2016. Platný územní plán je zveřejněn k nahlédnutí na adrese: http://www.mesto.luhacovice.cz/9245-uzemni-plan-luhacovice Územní plán řeší celé správní území Města Luhačovice o rozloze 3299,8ha, které je tvořeno čtyřmi katastrálními územími a to Luhačovice, Řetechov, Polichno a Kladná Žilín. A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu: základní civilizační, kulturní a přírodní hodnoty řešeného území jsou v rámci uplatňování územního plánu respektovány tak, jak požadovaly dotčené orgány v procesu projednání a jak je stanoveno republikovými prioritami Politiky územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 ve sledovaném období dochází k postupnému naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje sídla a koncepcí řešení volné krajiny Vyhodnocení využití zastavitelných ploch území A.1.1 Bydlení individuální (označení ploch BI): OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy BI – plochy individuálního bydlení 2 Luhačovice 3 Luhačovice 4 Luhačovice 5 Luhačovice 6 Luhačovice 7 Luhačovice 8 Luhačovice 9 Luhačovice 10 Luhačovice 11 Luhačovice 12 Luhačovice 13 Luhačovice 14 Luhačovice 15 Luhačovice 16 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

1,3641 3,5230 0,5760 0,7472 0,3718 3,0229 0,1660 3,0001 3,7952 1,5713 8,4173 3,6377 0,0763 0,2132 1,1413

0 0 0 0 0,1616 0,1721 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,3641 3,5230 0,5760 0,7472 0,2102 2,8508 0,1660 3,0009 3,7952 1,5713 8,4173 3,6377 0,4113 0,2132 1,1413

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

4

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30

Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Luhačovice Polichno Polichno Polichno Polichno

4,6963 2,0342 0,3532 3,9052 0,0657 0,6090 0,3081 0,2619 0,2500 0,0859 1,5827 1,1312 0,7117

0 0 0 0 0 0,1664 0 0 0 0 0,3719 0 0

4,6963 2,0342 0,3532 3,9052 0,0657 0,4426 0,3081 0,2619 0,2500 0,0859 1,2108 1,1312 0,7117

31

Luhačovice

0,9473

0

0,9473

32

Luhačovice

0,1200

0

0,1200

33

Luhačovice

0,2083

0

0,2083

34

Řetechov

0,1698

0,1698

0

35

Řetechov

2,3509

0

2,3509

36

Řetechov

0,5707

0

0,5707

37

Řetechov

0,6642

0,6642

0

38

Řetechov

0,2885

0

0,2885

39

Řetechov

0,2546

0

0,2446

40

Řetechov

0,1667

0

0,1667

41

Řetechov

0,0991

0

0,0991

42

Řetechov

0,0468

0

0,0468

43

Řetechov

0,0723

0

0,0723

44

Řetechov

0,3062

0

0,3062

45

Řetechov

0,7345

0

0,7345

46

Řetechov

1,0072

0,1954

0,8766

47

Kladná Žilín

1,5804

0

1,5804

48

Kladná Žilín

1,2962

0

1,2962

49

Kladná Žilín

0,1349

0

0,1349

50

Kladná Žilín

0,2220

0

0,2220

51

Kladná Žilín

0,5670

0

0,5670

52

Kladná Žilín

0,2210

0

0,2210

rozvoj bydlení nezaznamenal zásadní změny, stavební činnost byla ve sledovaném období směřována do návrhových lokalit BI 34, 37, které jsou již využity a dále do zastavitelných ploch BI 6,7,22,28 a 46. výměra zastavitelných ploch BI vlivem rozvoje bydlení se na území města zmenšila o 1,9 ha vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch je uvedeno pod bodem D.1. této zprávy A.1.2 Plochy smíšené obytné (označení ploch SO) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy SO – plochy smíšené obytné 105 Polichno 106 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,2340 1,5067

0 0

0,2340 1,5067

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

107 108 235

Luhačovice Luhačovice Luhačovice

5 2,8103 0,5018 0,1894

0 0 0

2,8103 0,5018 0,1894

vymezené plochy nebyly ve sledovaném období využity vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch smíšených obytných je pod bodem D této zprávy A.1.3 Plochy pro hromadné bydlení (označení ploch BH) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy BH – plochy pro hromadné bydlení 1 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,2009

0

0,2009

vymezené plochy nebyly ve sledovaném období využity vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro hromadné bydlení je pod bodem D této zprávy A.1.4 Plochy rodinné rekreace (označení ploch RI) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy RI – plochy rodinné rekreace 54 Polichno 55 Luhačovice 56 Luhačovice 57 Luhačovice 58 Luhačovice 59 Luhačovice 60 Řetechov

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,3120 0,5175 2,5986 2,9479 0,4147 1,6637 0,3245

0 0 0 0 0 0 0

0,3120 0,5175 2,5986 2,9479 0,4147 1,6637 0,3245

ve sledovaném období zůstávají plochy RI bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch rodinné rekreace je pod bodem D této zprávy A.1.5.1 Plochy občanského vybavení (označení ploch OV) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy OV – plochy občanského vybavení 61 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

1,4490

0

1,4490

ve sledovaném období zůstávají plochy OV bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení je pod bodem D této zprávy A.1.5.2 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (označení ploch OH) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

JIŽ ZŮSTÁVÁ VYUŽITO K VYUŽÍTÍ (ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) (ha) (ha) Index plochy OH – plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby 62 Luhačovice 1,5294 0 1,5294 ve sledovaném období zůstávají plochy OH bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby je pod bodem D této zprávy

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

6

A.1.5.3 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (označení ploch OK) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) Index plochy OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení 63 Luhačovice 1,1263

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

1,1263

0

ve sledovaném období byla plocha občanského vybavení – komerční zařízení zcela využita vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení – komerční zařízení je pod bodem D této zprávy A.1.5.4 Plochy občanského vybavení – lázeňství (označení ploch OL) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

JIŽ VYUŽITO (ha)

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) Index plochy OL – plochy občanského vybavení – komerční lázeňství 64 Luhačovice 0,6406 0 83 Luhačovice 0,0445 0,0445 244 Luhačovice 0,0063 0,0063

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha) 0,6406 0 0

ve sledovaném období byly využity plochy občanského vybavení – lázeňství OL 83 a 244 zcela, plocha OL 64 zůstává bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení – lázeňství je pod bodem D této zprávy A.1.5.5 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (označení ploch OS) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

JIŽ VYUŽITO (ha)

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) Index plochy OS – plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 66 Luhačovice 2,2945 0 67 Luhačovice 1,8810 0 68 Luhačovice 4,8755 0 69 Luhačovice 4,2768 0 256 Luhačovice 5,7959 5,7959

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha) 2,2945 1,8810 4,8755 4,2768 0

ve sledovaném období byla plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 256 zcela využita, ostatní plochy zůstaly zcela bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení – komerční zařízení je pod bodem D této zprávy A.1.6.1 Plochy dopravní (označení ploch D) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy D – plochy dopravní infrastruktury 72 Polichno 73 Polichno 74 Polichno 99 Luhačovice 100 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,3360 0,0569 0,0761 0,6715 0,1548

0 0 0 0 0

0,3360 0,0569 0,0761 0,6715 0,1548

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

248

Polichno

7 0,1377

0

0,1377

ve sledovaném období zůstaly plochy dopravní infrastruktury zcela bez využití vyhodnocení ploch dopravní infrastruktury v rámci sledovaného období viz. kapitola D této zprávy A.1.6.2 Plochy silniční dopravy (označení ploch DS) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy DS – plochy silniční dopravy 75 Luhačovice 76 Luhačovice 77 Luhačovice 232 Kladná Žilín, Luhačovice 233 Kladná Žilín 234 Kladná Žilín

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,1493 0,9575 2,2241 9,9063 0,5407 0,3511

0 0 0 0 0 0

0,1493 0,9575 2,2241 9,9063 0,5407 0,3511

ve sledovaném období zůstaly plochy silniční dopravy zcela bez využití vyhodnocení ploch dopravní infrastruktury v rámci sledovaného období je pod bodem D této zprávy A.1.7 Plochy smíšené výrobní (označení ploch SP) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy SP – plochy smíšené výrobní 101 Luhačovice 102 Luhačovice 103 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

2,4170 0,1843 0,4936

0,7307 0 0

1,6863 0,5186 0,1027

ve sledovaném období byla využita z části plocha SP 101, ostatní plochy smíšené výrobní zůstaly zcela bez využití vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch smíšených výrobních je pod bodem D této zprávy A.1.8 Plochy technické infrastruktury - energetika (označení ploch TE) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) Index plochy TE – plochy technické infrastruktury - energetika 87 Řetechov 0,1875 88 Řetechov 10,9215 89 Řetechov 2,0465 90 Řetechov 2,4925 91 Řetechov 0,4778 92 Řetechov 0,2429 93 Luhačovice 0,0827 94 Luhačovice 0,1510 95 Kladná Žilín 0,0405 96 Kladná Žilín 0,1029 97 Kladná Žilín 1,2892 98 Polichno 0,1924 238 Řetechov 0,0920 239 Řetechov 0,0613 240 Řetechov 0,1673 241 Řetechov 1,7184

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1875 10,9215 2,0465 2,4925 0,4778 0,2429 0,0827 0,1510 0,0405 0,1029 1,2892 0,1924 0,0920 0,0613 0,1673 1,7184

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

242 243 246 247

Řetechov Řetechov Luhačovice Luhačovice

8 0,1653 8,6124 0,0408 0,0645

0 0 0 0

0,1653 8,6124 0,0408 0,0645

ve sledovaném období zůstaly plochy technické infrastruktury – energetika zcela bez využití vyhodnocení koncepce zásobování elektrickou energií v rámci sledovaného období viz. kapitola D A.1.9 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (označení ploch TV) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

VÝMĚRA

JIŽ VYUŽITO (ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) (ha) (ha) Index plochy TV – plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 81 Řetechov 0,1138 0 82 Řetechov 0,3410 0 84 Kladná Žilín 0,1462 0 85 Polichno 0,3013 0 86 Polichno 0,1816 0

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha) 0,1138 0,3410 0,1462 0,3013 0,1816

ve sledovaném období zůstaly plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství zcela bez využití vyhodnocení koncepce vodního hospodářství v rámci sledovaného období viz. kapitola D. A.1.10 Plochy technické infrastruktury (označení ploch T*) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy T* – plochy technické infrastruktury 78 Luhačovice 79 Luhačovice 80 Řetechov 245 Polichno

(ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,2176 0,1484 0,0090 0,0458

0 0 0 0

0,2176 0,1484 0,0090 0,0458

VÝMĚRA

ve sledovaném období zůstaly plochy technické infrastruktury zcela bez využití

A.1.11 Plochy sídelní zeleně (označení ploch Z*) OZNAČENÍ

POPIS PLOCHY

(ID) (NÁVRH VYUŽITÍ) Index plochy Z* – plochy sídelní zeleně 236 Luhačovice

VÝMĚRA (ha)

JIŽ VYUŽITO (ha)

ZŮSTÁVÁ K VYUŽÍTÍ (ha)

0,2146

0

0,2146

ve sledovaném období zůstaly plochy sídelní zeleně zcela bez využití

A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydaný: Ve sledovaném období došlo v řešeném území k následujícím změnám stanovených podmínek: ke dni 31. 12. 2014 byla zpracována aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP Luhačovice. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 10. 12. 2014 Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. dne 15. 4. 2015vláda ČR projednala a schválila dokument Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje. Doposud platná Politika ČR 2008 přestala v měněných částech platit.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

dne 21. 12. 2015 vláda ČR schválila Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl vydán formou opatření obecné povahy. Plán oblasti povodí Moravy přestal platit. dne 24. 2. 2016 Zastupitelstvo Zlínského kraje pod č. usn. 0667/Z20/16 schválilo Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025.

A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území: ve sledovaném období, ve kterém je ÚP posuzován, nebyly zjištěny nebo zaznamenány negativní dopady na udržitelný rozvoj území ÚP byl při zpracování řešen s požadavkem na dosažení harmonického vztahu územních podmínek, při respektování příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje obce a soudržnosti společenství obyvatel. Při posuzování ÚP za sledované období, nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný dopad na žádnou uvedenou složku. Lze konstatovat, že řešené území se rozvíjí harmonicky s ohledem na kulturní a, historické, ale i přírodní hodnoty. Negativní dopad v řešeném území na volnou krajinu byl zjištěn možností umisťováním staveb do volné krajiny, které automaticky připouští ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Definování a upřesnění na jednotlivé funkční plochy je mimo jiné obsahem této zprávy. B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Ke dni 31. 12. 2014 byla zpracována třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů (dále ÚAP) včetně rozborů udržitelného rozvoje pro území obce s rozšířenou působností Luhačovice jehož součástí je i obec Petrůvka. Úplná aktualizace byla pořízena dle § 28, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Řešené území je limitováno ochrannými pásmy a ochrannými režimy, které vyplývají z právních předpisů, nebo byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, popřípadě vyplývají z charakteristiky území. Z vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Luhačovice se k městu Luhačovice vztahují tyto problémy k řešení v ÚPD: - Ochrana zastavěných a zastavitelných ploch před extravilánovými vodami - Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového území Q100 - Zastavitelná plocha zasahuje do sesuvného území - Chybějící obchvat II/496 - Nedostatek disponibilních ploch pro bydlení - Vysoká erozní ohroženost - Chybějící systém zásobování el. energií - Zastavitelná plocha zasahuje do pozemků PUPFL

Během zpracování změny ÚP bude nutno aktuální limity, hodnoty, záměry a problémy vyplývající z ÚAP znovu podrobně prověřit a v rámci zpracování změny územního plánu navrhnout podle potřeby jejich zohlednění – zejména stanovením vhodných podmínek pro využití ploch či stanovením prostorové regulace a organizace zástavby v rámci jednotlivých ploch. C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM C.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.929/2009 dne 20. července 2009. Dne 15. 4. 2015, po vydání změny č. 1 ÚP Luhačovice, schválila vláda ČR Aktualizaci č. 1 usnesením č. 276/2015. Územní plán zahrnující právní stav ke dni 1. 4. 2014 respektuje a vyhodnocuje soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 - viz kap. 2 .1.1. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Luhačovice.

9

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

Při změně ÚP bude prověřen dopad následujících upravených a doplněných priorit z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje do ÚP Luhačovice a v případě potřeby budou do ÚP promítnuty (např. úprava plošného či prostorového uspořádání území atd.). (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu - nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy ve volné krajině. V maximální míře je brán zřetel na hodnoty krajiny.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu - v rámci územního plánu jsou řešeny plochy dopravní i technické infrastruktury, u kterých však není zapotřebí řešit problémy s migrací. Prostupnost krajiny je zajištěna, ke srůstání sídel nedochází.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu – požadavek je zohledněn, nová zástavba je situována do vhodných okrajových poloh v blízkosti základní dopravní a technické infrastruktury. (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu – v řešeném území se nenachází zdroje negativních dopadů na lidské zdraví. Výrobní areály jsou umístěny v okrajových částech. Ostatní republikové priority jsou beze změny a jsou v ÚP Luhačovice vyhodnoceny a zapracovány. Závěr: Územní plán Luhačovice je v souladu se záměry vyplývajícími z PÚR ČR, splňuje a respektuje požadavky vyplývající z této nadřazené dokumentace. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. Z PÚR ČR nevyplývají pro ÚP Luhačovice žádné další požadavky na zpracování změny územního plánu.

10

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

C.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) Celé správní území Města Luhačovice je řešeno jako součást ZÚR ZK, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 09. 2008 pod č. usnesení 0761/Z23/08. Aktualizací ZUR ZK vydalo zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012, vyplývají následující požadavky: umístění řešeného území bylo aktualizací zařazeno do rozvojové osy nadmístního významu NOS2 – Olšavsko Vlárská – bylo projektantem vyhodnoceno a zapracováno v rámci Změny č. 1 UP Luhačovice vymezení veřejně prospěšných opatření – a to plochy pro realizaci regionálního biokoridoru (v ZUR ZK označena jako VPO PU 178) – je respektováno a zapracováno v ÚP jako RBK 1600 Obětová – Hrabová. Respektovat koridor energetiky nadřazené rozvodné soustavy VVN a napětí větším než 110 KV(E 09 - VVN 110 kV Slušovice - Slavičín ) – je respektováno a zapracováno plochou technické infrastrukrury TE 238,239, 240-243 a 88-90 vymezení veřejně prospěšné stavby – a to plocha pro realizaci VPS PK 24 – je respektováno a v návrhu ÚP zapracováno jako plocha DS 232 - 234 umístění řešeného území v krajinném celku Luhačovické zálesí, krajinný prostor 13.1 Luhačovicko, 13.3 Rudimovsko, 13.4. Biskupicko – krajina zemědělská s lukařením – je respektováno a zapracováno Územní plán Luhačovice zahrnující právní stav ke dni 1. 4. 2014 tedy respektuje a vyhodnocuje soulad se Zásadami územního rozvoje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 - viz kap. 2) Odůvodnění změny č. 1 ÚP Luhačovice. ÚP Luhačovice je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Priority územního plánování vyplývající z aktualizovaných ZÚR ZK platných ke dni 5. 10. 2012, které jsou v rámci řešení územního plánu respektovány: 1)Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. Je respektováno, v územním plánu je řešen rozvoj základních funkcí území přednostně v těsné návaznosti na stávající zástavbu, dopravní a technickou infrastrukturu. Současně je zajištěna ochrana hodnot území. Požadavky pro zpracování změny územního plánu nevyplývají. 2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK) platné ke dni 5. 10. 2012, které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR 2008) ve znění Aktualizace č. 1 a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). Je respektováno, řešení územního plánu zajišťuje vhodné a stabilní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu v území, navržené koridory ze ZÚR ZK zpřesňuje. Požadavky pro zpracování změny územního plánu nevyplývají. 3)Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášené obvody obcí s rozšířenou působností Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možností jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. ORP Luhačovice se nenachází ve státem podporovaných regionech, vymezených ve Strategii regionálního rozvoje ČR. V řešeném území nejsou výrobní aktivity podporovány (lázeňské prostředí). 4)Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvlášť v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru

11

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Je respektováno, požadavky pro zpracování změny územního plánu nevyplývají. 5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2013. Pamatovat přitom současně na: - rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití, jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje V ÚP je respektováno. Z hlediska dopravních vztahů je navržen JV obchvat Luhačovic odbočením nové komunikace ze silnice II/492 v prostoru okružní křižovatky u Penny marketu (DS76) s napojením na silnici II/496.Obchvat dále pokračuje navrženým koridorem (DS 232,233,234) dle ZÚR ZK ve směru na Dolní Lhotu. - rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy; Je řešeno – v dotčeném území jsou stávající značené cyklotrasy stabilizovány, nové cyklostezky jsou navrženy. 6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát při tom zvláště na: - zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území; Je řešeno: zástavba nových objektů, které mohou svým objemem a charakterem negativně ovlivňovat okolní krajinu není navrhována. -umisťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření; Je řešeno: rozvojové záměry, které mohou negativně ovlivnit charakter krajiny nejsou navrhovány. - zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské a venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; Je řešeno: nové zastavitelné plochy doplňují zástavbu a využívají stávajících komunikací a inženýrských sítí. Samostatné plochy nové výstavby ve volné krajině nejsou navrhovány. -zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky. Je respektováno: památky místního významu a základní občanská vybavenost jsou stabilizovány v rámci jednotlivých vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. (7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezený

12

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: - upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; Je respektováno. -významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny; Je řešeno: stávající infrastruktura je stabilizována. V rámci rozvoje obytné zástavby jsou doplněny úseky dopravní a technické infrastruktury pro napojení nových zastavitelných ploch. Účelové hospodářské komunikace jsou zachovány pro obsluhu ZPF. -využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných pro podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; V ÚP je respektováno: stávající výrobní areály jsou stabilizovány, rozvoj výroby je navržen v minimálním rozsahu. -hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; V ÚP je respektováno: nová výstavba je navržena v návaznosti na stávající zastavěné území tak, aby byla do budoucna zajištěna účelnost a hospodárnost zástavby. Veřejná zeleň je stabilizována. -vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace; Je respektováno -výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v konkrétní části území; V ÚP je řešeno: v územním plánu jsou plochy sportoviště stabilizovány a navrhovány nové. -významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; V ÚP je respektováno: v plochách zemědělských je přípustné umisťovat stavby, zařízeni a jiná opatřeni pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. V řešeném území jsou stabilizovány pěší a cykloturistické trasy v krajině. -rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích; V ÚP je respektováno: stávající hospodářské činnosti v řešeném území jsou stabilizovány. -zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní; V ÚP je respektováno.

13

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

-vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; Je respektováno. Na území obce není stanoveno záplavové území. Území je stabilizované. -vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní; V ÚP je respektováno: v nezastavitelném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižováni nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. -důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich opětovné využití. Není řešeno. 8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení speci fických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na: -zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech oblastí; -zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území; -preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu. Správní území obce je součástí specifické oblasti nadmístního významu N-SOB1 Luhačovice. Výše uvedené priority jsou respektovány. (9)

Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V ÚP je řešeno: přírodní zdroje jsou stabilizovány formou zdrojů léčivých minerálních vod ploch lesů, ZPF a ploch přírodních. Nejsou navrhovány nové plochy, které by využívaly sluneční nebo větrnou energii, ani energii vodních toků.

(10)

Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany. V ÚP je respektováno: koncepce rozvoje zachovává harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, minimalizuje extenzivní rozvoj nové zástavby do volné krajin a současně minimalizuje zábory ZPF, především zvláště chráněných půd.

(11)

Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. V ÚP je respektováno: limity území dané zájmy obrany státu jsou v řešeném území respektovány.

14

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

(12)

Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. Požadavky vyplývající z rozvojových dokumentů kraje jsou v ÚP respektovány - je zajištěna stabilizace a další rozvoj základní dopravní a technické infrastruktury, řešení územního plánu jednotlivé požadavky kraje, obce a občanů koordinuje.

(13)

Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranice kraje a státní hranici. Není řešeno, řešené území nesousedí s územím sousedních krajů.

(14)

Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. Netýká se řešení UP Luhačovice.

Závěr: Územní plán Luhačovice byl zpracován a projednáván v souladu se záměry vyplývajícími ze ZÚR ZK platnými v době zpracování územního plánu. Respektuje a chrání priority a požadavky dané touto nadřazenou dokumentací, limity jsou zapracovány. Pořizovatel prověřil soulad s aktualizací a konstatuje, že Aktualizace ZÚR ZK nevyvolává změny, které by vedly k pořízení změny územního plánu.

C.3 Vyhodnocení souladu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje Zpracované a schválené dokumenty: Územní plán Luhačovice respektuje tyto rozvojové dokumenty: Strategie rozvoje Zlínského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (PRVKZK) Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového hospodářství ZK Koncept snižování emisí a imisi ZK, a Územní energetická koncepce ZK Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK Krajinný ráz Zlínského kraje Aktualizace Generelu dopravy ZK Územní energetická koncepce ZK Koncepce rozvoje cyklodopravy na území ZK Plán povodí oblastí Moravy a Dyje - neaktuální Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Program rozvoje cestovního ruchu Uvedené dokumentace byly v územním plánu zohledněny. Pro II. plánovací období (2015-2021) jsou pro území kraje nově platné další dokumenty v oblasti vod, které je nutno zohlednit: - Národní plán povodí Dunaje – pro řešené území Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Dále je nutno zohlednit: - Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025

Závěr: opětovně posoudit všechny rozvojové dokumenty a vyhodnotit, zda nevstoupily v platnost další rozvojové dokumenty, které jsou pro územní plán závazným podkladem.

15

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

D. PROKAZOVÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE §55 ODST.3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Vyhodnocení výpočtu ploch bydlení: Územní plán Luhačovice navrhuje plochy pro bydlení (Index ploch BI, SO a BH) o celkové výměře 66, 54 ha. Části ploch o souhrnné výměře 1,9014 ha jsou již zastavěny a budou v rámci aktualizace zapracovány jako stávající stav dle III. úplné aktualizace ÚAP ORP Luhačovice a vypočtené prognózy bydlení ve vztahu k nově navrhovaným zastavitelným plochám je v řešeném území zapotřebí 24,4 ha ploch pro bydlení (vypočteno kalkulačka URBANKA) a to s výhledovým obdobím do roku 2028 (v III. úplné aktualizaci je uveden chybný výpočet, omylem zkopírovaný pro obec Ludkovice a nezměněn, proto odlišné číslo oproti aktualizaci, bude upraveno ve IV. Úplné aktualizaci územně analytických podkladů míra aktuálního vymezení ploch pro bydlení 63,64 ha dosahuje 260% Zdůvodnění navrženého řešení: z daného výpočtu vyplývá, že Město Luhačovice má předimenzovaný stav o 39,24 ha což představuje plošnou rezervu cca 260 %. Město Luhačovice má dostatek návrhových ploch ve svém správním území, ovšem veškeré tyto lokality jsou podmíněny zpracováním územních studií, o které nemají majitelé pozemků zájem, z toho plyne, že ač má město Luhačovice vymezeno dostatek návrhových ploch nejsou majetkově dostupné. Vyhodnocení ploch rodinné rekreace: platný územní plán navrhuje plochy rodinné rekreace o celkové výměře 8,7789 ha ve sledovaném období nedošlo ke snížení navržených ploch rodinné rekreace Odůvodnění navrženého řešení: vymezené plochy zůstávají vymezeny beze změn Vyhodnocení ploch občanského vybavení: platný územní plán navrhuje plochy občanského vybavení (index plochy OV) o celkové výměře 1,4490ha, (index plochy OH) o celkové výměře 1, 5294, (index plochy OK) o celkové výměře 1,1263, (index plochy OL) o celkové výměře 0,6914 a (index plochy OS) o celkové výměře 19,1237 ve sledovaném období došlo ke snížení navržených ploch občanského vybavení o 6,973, ostatní plochy zůstávají vymezeny beze změn. Odůvodnění navrženého řešení ploch občanského vybavení: ve sledovaném období občanské vybavení zaznamenalo menší rozvoj, požadavky na vymezení nových ploch občanské vybavenosti nejsou. Vyhodnocení ploch smíšených obytných a ploch smíšených výrobních: platný územní plán navrhuje plochy smíšené výrobní a smíšených obytných (indexy ploch SO a SP) o celkové výměře 8,3371 ha ve sledovaném období došlo k využití ploch určených pro plochy smíšené výrobní o výměře cca 0,7307 ha. Celková výměra výrobních ploch zůstává ve výměře 7,6064 ha. Odůvodnění navrženého řešení ploch smíšených obytných a ploch smíšených výrobních: navržené plochy smíšené obytné a smíšené výrobní plochy jsou dostačující, nevzniká zde požadavek na nutné vymezení nových ploch Vyhodnocení ploch dopravy: platný územní plán navrhuje plochy dopravy (indexy ploch D, DS) o celkové výměře 15,562 ha ve sledovaném období nedošlo ke snížení navržených ploch dopravy Odůvodnění navrženého řešení: ve sledovaném období nevzniká požadavek na vymezení nových ploch dopravy. Vyhodnocení ploch technické infrastruktury: platný územní plán navrhuje plochy technické infrastruktury (indexy ploch TE, TV, T*) o celkové výměře 30,6541 ha (TE 29,1494 ha, TV 1,0839 ha a T* 0,4208) Odůvodnění navrženého řešení: vymezené plochy zůstávají vymezeny beze změn

16

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

17

E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ A PODMÍNEK PRO POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ, PŘÍPADNĚ PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ E1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Změnou aktualizovat zastavěné území. Aktualizovat přehled navržených ploch. Přehodnotit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s novelou stavebního zákona. zapracovat již zpracované územní studie US3 lokalita BI12, US9 lokalita OK 63 a OS 256 a aktualizovat vložení dat do evidence upravit nedostatky v územním plánu a to vymezení bytových domů v plochách bydlení individuální, ve kterých nejsou přípustné, tyto domy budou v grafické části převedeny do ploch SO – plochy smíšené obytné Provést úpravy plynoucí z vyhodnocení uplatňování územního plánu v kap. A. Prověřit a případně upravit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek prostorové regulace v koordinaci s prověřením koncepce vymezování ploch (jednotlivé plochy vymezovat s ohledem na specifické podmínky a charakter území, zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využití území) Změna bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 pro území města Luhačovice, zejména priority územního plánování. Dále bude změna respektovat všechny známé koncepční dokumenty a širší vztahy v území. Prověřit a vyhodnotit návrhy na změny v území předložené žadateli od vydání Územního plánu Luhačovice a projednané zastupitelstvem obce, které podali tito žadatelé: Žadatel

Dotčené pozemky parc.č. 1591/4 k.ú. Řetechov

Požadavek na změnu využití změna využití území z plochy zemědělské na plochu pro bydlení

Divoký Franttišek Řetechov 29 763 26 Luhačovice

parc. č. 1524 k.ú. Řetechov

změna využití území z plochy zemědělské na plochu pro bydlení

Martincovi Miroslav a Monika Řetechov 33 763 26 Luhačovice

parc.č. 1509 a 1190/1 k.ú. Řetechov

změna využití území z plochy zemědělské na plochu pro bydlení

Vavrys Jan Hrazanská 932 763 26 Luhačovice

parc. č. 1046/5, 1046/4, 1046/1, 1046/3, 1044/1 k.ú. Luhačovice parc. č. 751/8 a 751/2 k.ú. Luhačovice

Vyjmutí z lokality BI 10, která podléhá zpracování územní studie změna využití území z dopravní infrastruktury na plochu pro bydlení

Jahoda Jiří, Řetechov 69 763 26 Luhačovice

DAWID s.r.o., Zezulova 174/3, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Poznámka Žadatel hodlá na pozemku vystavět samostatně stojící RD. Požadavek schválen zastupitelstvem pod č. usnesení 192/Z12/2014-2018 Žadatel hodlá na pozemku vystavět samostatně stojící RD. Požadavek schválen zastupitelstvem pod č. usnesení 193/Z12/2014-2018 Požadavek schválen zastupitelstvem pod č. usnesení 212/Z13/2014-2018 částečně a to pouze na část pozemku parc. č. 1509, pozemek parc. č. 1190/1 zůstane v ploše Z – plochy zemědělské Požadavek schválen zastupitelstvem pod č. usnesení 195/Z12/2014-2018 Požadavek schválen zastupitelstvem pod č. usnesení 211/Z13/2014-2018 částečně a to pouze na pozemku parc. č. 751/8, pozemek parc,. č. 751/2 zůstane v ploše DS – plochy dopravní infrastruktury

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

František Talaš, Ivana Talašová A.Václavíka 412, 763 26 Pozlovice

pozemky v k.ú. Řetechov

přeložka vedení VVN + TR 110 kV/22 kV plochy TE 89 a TE 90

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Ve změně ÚP není předpoklad vymezování nových ploch a koridorů územních rezerv 3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. Prověřit a aktualizovat vymezení a rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření, zejména s ohledem na aktuální potřeby oprávněných osob. Předkupní právo vymezovat pouze v odůvodněných případech v souladu s § 101 SZ vč. prověření pozemků dotčených předkupním právem. 4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci výjmout již zpracované územní studie: US3 lokalita BI12 US9 lokalita OK 63 a OS 256.

žádné další požadavky nejsou

5. Případný požadavek na zpracování variantního řešení Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven

6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

E.6.1. Obsah změny územního plánu: pro společné a veřejné projednání změny ÚP bude dokumentace vyhotovena ve dvou paré projektant se zavazuje provést úpravy grafické a textové části na základě výsledků projednání, na základě požadavků pořizovatele v koordinačním výkrese zakreslit pás území kolem hranice obce z ÚP sousedních obcí, které mají pořízenou územně plánovací dokumentaci dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ze kterého by byly zřejmé návaznosti závaznosti záměrů na území sousedních obcí. celkový obsah dokumentace bude mimo jiné předán ve formátu *.pdf

Obsah: P1- Textová část návrhu změny ÚP (vyhotovení formou změny zákona) P2- Grafická část návrhu změny ÚP (ve výkresech graficky zvýrazněné požadované změny)

18

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

P2-1- Výkres základního členění- návrh změny, M 1:5000 P2-2- Hlavní výkres- návrh změny, M 1:5000 P2-3- Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření- návrh změny M 1:5000 P3- Textová část odůvodnění návrh změny ÚP (odůvodnění obsahu změny ÚP, ve vztahu k celému územnímu plánu) P3-1- Srovnávací znění textové části návrhu územního plánu, se zapracovanou textovou částí návrhu změny ÚP P4- Grafická část odůvodnění změny ÚP P4-1-1- Doprava, vodní hospodářství, energetika, telekomunikace, M 1:5000 P4-1-2- Koordinační výkres, M 1:5000 P4-1-3- Vyhodnocení záboru půdních fondů, M 1:5000 P5- Návrh - Předpokládaného právního stavu P5-2-1- Předpokládaný právní stav Výkresu základního členění po vydání změny, M 1:5000 P5-2-2- Předpokládaný právní stav Hlavního výkresu po vydání změny, M 1:5000 P5-2-3- Předpokládaný právní stav Výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření, po vydání změny, M 1:5000 E.6.2. Právní stav po vydání změny č. 2 ÚP po vydání změny ÚP bude dokumentace vyhotovena ve 4 paré, včetně CD nosiče v případě, že v průběhu projednání nebude měněn obsah změny, lze vyhotovení výkresů P4-1-1 až P4-2-3 formou přelepů popisových polí použít do právního stavu ÚP po změně č. 1 ÚP Obsah: P1- Textová část- právní stav po změně č. 2 ÚP P2- Grafická část návrhu změny ÚP P2-1- Výkres základního členění - právní stav po změně č. 2 ÚP, M 1:5000 P2-2- Hlavní výkres- právní stav po změně č. 2 ÚP, M 1:5000 P2-3- Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření- právní stav po změně č. 2 ÚP, M 1:5000 P3- Textová část odůvodnění původního ÚP, včetně textové části odůvodnění změny č. 2 ÚP a textové části odůvodnění změny č. 1 P4- Grafická část odůvodnění- stav ÚP po vydání změny č. 2 ÚP P4-1-1 Doprava, vodní hospodářství, energetika, telekomunikace, M 1:5000 P4-1-2 Koordinační výkres, M 1:5000 P4-1-3 Koordinační výkres zastavěného území, M 1:2000 P4-1-4 Vyhodnocení záboru půdních fondů, M 1:5000

E.6.3. Návrh změny ÚP: obsah grafické a textové části změny ÚP bude vypracován dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., podoba změna ÚP bude zpracována dle metodiky Zlínského kraje projektant bude návrh změny ÚP v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem vypracovaný návrh změny ÚP pro projednání s dotřenými orgány bude vyhotoven ve dvou paré E.6.4. Upravený a posouzený návrh změny ÚP upravený návrh změny ÚP dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a posouzení krajským úřadem bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu pdf. na CD, připouští se oprava fixem, přelepení výkresové části apod., digitální podoba budu opravena a předána plnohodnotně

E.6.5.- Právní stav po vydání změny č. 2 ÚP před odevzdáním právního stavu nechá provést kontrolu dat digitálního zpracování Krajským úřadem ZK, odborem územního plánování po vydání změny ÚP bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav po změně č. 2 a to v

19

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

počtu 4 vyhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona, včetně digitální podoby na CD. F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST Dotčeným orgánem nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) – stanovisko č.j. KUZL 61858/2016 ze dne 20.10.2016. Orgány ochrany přírody (AOPK ČR RP Správa CHKOBK č.j. 1925/BK/15 ze dne 6. 10. 2016 a KÚ ZK č.j 62194/2016 ze dne 27.10.2016) vyloučily významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a změny funkčního využití území nespadají svým charakterem a rozsahem mezi záměry spadající k posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy, podle zvláštních předpisů. Dotčený orgán při projednání návrhu zprávy neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, ani požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a není tak stanoven ani požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT POŽADOVÁNO Variantní řešení není požadováno. H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY B)AŽE) VYPLYNE POTŘEBAZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU Navrhované úpravy podstatně neovlivňují celkovou koncepci územního plánu. Proto není požadováno zpracovávat nový územní plán. I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY V rámci vyhodnocení uplatňování ÚP nebyly zjištěny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.

J. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE V rámci vyhodnocení uplatňování Územního plánu Luhačovice, není vznesen požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. K. ZÁVĚR Zpráva o uplatňování Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2013-2016 byla ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu města projednána přiměřeně v souladu s ust. § 47 odst. 1 až 4. Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, byl předložen Zastupitelstvu města Luhačovice ke schválení.

20

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2012-2016

21

Údaje o schválení zprávy: Zpráva o uplatňování Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2012-2016 včetně pokynů pro zpracování změny č. 2 územního plánu byla schválena Zastupitelstvem města Luhačovice

dne 08.12. 2016

usnesením 15/2014-2018

……………………………………. Ing. Bc. Marie Semelová starostka města

…………………………………………. Radomil Kop místostarosta města

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.